Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seo

603 views

Published on

Published in: Business, Technology, Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seo

 1. 1. SEO Search Engine OptimizationMell orar o vo lumen e ca lid ade do tráfico a través do s re su ltado s queof re ce n os busc adores
 2. 2. SeoCalquera contido que sepublique na Web,independente do medio noque se faga, necesita de unposicionamento adecuadonos distintos buscadores,pois estos son a porta deentrada dos visitantes.
 3. 3. O posicionamento en buscadores ou posicionamento web (SEO polassiglas en inglés, de Search Engine Optimization) é o proceso de mellorarla visibilidade dun sitio web nos diferentes buscadores, como Google, Yahoo! ou Bing de maneira orgánica, é dicir sen pagarlle ao buscador para ter acceso a unha posición destacada nos resultados.
 4. 4. É para Internet, o que unha Editorial é para un Escritor, e dependendo desta depende da divulgación da mensaxe.
 5. 5. O SEO comprende varias categorías, incluindo: as visitas atraidas polo bo posicionamento dasimaxes do noso blog, en buscadores de imaxes e o seu equivalente para videos, ou osbuscadores verticais (especializados).
 6. 6. Todas estas técnicas proporcionan ao noso blog oque se denomina presencia na web.
 7. 7. ÍndicePalabras chave (Keywords).Estilos de Titulación ou Destacados (h1,h2,h3 , etc.)Uso de negrillas e cursivas .Uso de Links.Titulación de imaxes.Recursos multimedia ...Contido interesante e escritura Web.
 8. 8. KeywordsUnha Keyword ouPalabra chave sonaqueles termos poloscales desexamos queo noso contido sexaubicado e clasificadona nosa páxina epolos motores debúsqueda.
 9. 9. EstilosTrátase do estilos que se dan aos Titulos, Subtitulos e o contenido xeral dende o HTML ouXestor de Contidos.
 10. 10. Estas etiquetas dinlle aos buscadores como sedivide o Web Site, para que de esta maneirainterpreten o contenido por:Titulo.Seccións.Categorías.Contido.Facilitando desta maneira a súa indexación.
 11. 11. Negritas e espazos Hay
que
brindarlle
ao
usuario
un
contido
fácil
de
ler,
en
poucas
 palabras
«escaneable»
 Non
debemos
olvidar
que
ante
todo
o
contido
do
noso
blog
é
o
 que
finalmente
vai
enganchar
aos
usuarios. O
principal
ítem
polo
que
se
posicionará
ou
 non
o
blog.

 12. 12. Nin se vos ocurra !!!
 13. 13. LinksLinks como parte moi importante para todo o quese refire a SEO.Cada paxina externa que vincule a nosa será unvoto para que os buscadores nos ubiquen nasmellores posicións.Estos tamén servirán para vincular contido dentrodo blog.A Google gústalle que os blogs teñan links.
 14. 14. Imaxes (Alt)A persoas con limitacións visuales naveganmediante a utilización da tecla «Tab», estapercorre elemento por elemento do sitio e indicaqué é o que señala.Sin a titulación das imaxes non sabrían en quélugar do sitio están.Nin os buscadores sabrían identificar o tema ouqué se refiren as imaxes mostradas, impedindo asúa adecuada indexación.
 15. 15. Contido, contido, contido...Non existe nada máis descorazonador que caernun blog que está pensado como un pasocontinúo de texto.Dividir o contido con imaxes, títulos e secciónsclaras para facer máis sinxelo de buscar, ler e“dixerir”.
 16. 16. YoutubeO contido multimedia é unha opción preferidapolo visitante á hora de navegar e buscarinformación, non so porque é de fácilcompresión, senon que ademáis é do primeiro cóque se topa á hora de facer unha búsqueda enInternet a través dalgún buscador.Google é propietaria de Youtube e indexanos primeros lugares a esta pásina.
 17. 17. ‘Humaniza’ os permalinksUnhos enlaces permanentes que aporteninformación fácilmente recoñecible polo serhumano (palabras, fechas…) son moito máisefectivos que aqueles de estructura lóxica(números e claves).En WP cambiar de un a outro resulta moisinxelo, baixo a pestana ‘Permalinks’ do menú‘Opciones’ no panel de administración.
 18. 18. Cambia o título das páxinasPor defecto, o sistema de arquivos de WP creatítulos tipo ‘título do blog-Arquivo-título dapáxina’ (exemplo: Mangas Verdes > Archivo >Consejos SEO para blogs en WordPress).O lóxico é un título que faga referencia directa aocontenido e que atraia a atención do lector,casual ou non. Para eso tamén temos un plugin,Optimal Title, que permite configurar os títulosdas páxinas do modo que prefiras.
 19. 19. Crear e remitir site mapsUnha das prioriades. Si os buscadores dispoñendun mapa do teu sitio, os programas traballaránmoito máis a gusto e o contenido seráactualizado nos motores de búsqueda con maiorrapidez.También existe un plugin para esto,indispensable:Google Sitemaps Generator.
 20. 20. Engade metatags no headerSeguro que un dos consellos máis repetidos enInternet. Os metatags supoñen todo un índicepara os buscadores e son tan sinxelos de engadirque non nos explicamos cómo algúns o pasan poralto. Se non queres facelo manualmente, podesutilizar o plugin Add Meta Tags.
 21. 21. Ofrece boas páxinas de impresiónA páxinas de impresión non son só útiles para osusuarios senon que tamén son moi consideradaspolos buscadores si están ben construidas (WP-Print). Temos moitas posibilidades, pero estaparece ser a mellor. Igualmente tampoucoestaría mal un sistema de envío de posts porcorreo e outro para convertirlos en PDF. Porexperiencia, WP-Email y wp2pdf, sin dudarecomendados.
 22. 22. Xera etiquetas nos contidosMoitos buscadores, en especial Technorati,dan prioridade as etiquetas (tags) e construenbúsquedas especializadas sobre elas. Nondispoñer de elas no posts é cerrar a puerta aunha interesante vía para estar presente naconversación. Temos varios plugins ao respeto,Devlounge recomenda Ultimate Tag Warrior eBunny’s Technorati Tags tamén funciona swnproblemas.
 23. 23. PACIENCIA..............Calquera persoa que aplique as recomendacións,deberá saber que todas xuntas son un conxuntode metodoloxías que acercan ao lector ó nosocontido.Pero a paciencia é fundamental para que osdistintos buscadores exploren e capten asmelloras basadas en SEO que imos aplicando.

×