Advertisement
Scratch eguna eranskina 2016
Scratch eguna eranskina 2016
Scratch eguna eranskina 2016
Scratch eguna eranskina 2016
Advertisement
Scratch eguna eranskina 2016
Upcoming SlideShare
Scratch Eguna - Eranskina 2015Scratch Eguna - Eranskina 2015
Loading in ... 3
1 of 5
Advertisement

Scratch eguna eranskina 2016

  1. Scratch Eguna Anexo Fechas e inscripción PREINSCRIPCIÓN del 4 de abril a 3 de mayo La preinscripción se realizará a través del formulario publicado a tal efecto en la web www.scratcheguna.eu. En la preinscripción sólo se debe indicar el Centro Educativo, el nombre del facilitador, correo electrónico y el número de equipos Scratch que acudirán al evento (1 ó 2). INSCRIPCIÓN del 4 de mayo al 11 de mayo La inscripción se realizará a través del formulario publicado a tal efecto en la web www.scratcheguna.eu. En la inscripción se deberá inscribir el nombre de cada alumno o alumna participante, así como el nombre de su equipo, Centro Educativo y edad. ENTREGA DE TRABAJOS antes del 11 de mayo Los 3 productos Scratch deberán ser subidos a la comunidad oficial en scratch.mit.edu etiquetándolos con la etiqueta SE2016. En la web www.scratcheguna.eu os ofrecemos un videotutorial para aprender a subir los Scratch al portal oficial. Los póster deberán ser enviados por correo electrónico a la dirección info@scratcheguna.eu. Eranskina Datak eta izen-ematea AURRETIKO IZEN-EMATEA apirilak 4tik maiatzak 3era Izen-ematea www.scratcheguna.eu webgunean jarriko den formularioaren bidez egingo da. Aurreinskripzioan bakarrik adierazi behar da Ikastetxea, bideratzailearen izena, posta elektronikoa eta jardunaldira joango diren Scratch taldeen kopurua (1 edo 2). IZEN-EMATEA maiatzak 4tik maiatzak 11rarte Izen-ematea www.scratcheguna.eu webgunean jarriko den formularioaren bidez egingo da. Inskripzioan adierazi behar da ikasle bakoitzaren izena, bere taldearen izena, Ikastetxea eta adina. LANEN BIDALTZEA maiatzak 11 baino lehen Sortutako 3 Scratchak scratch.mit.edu komunitate ofizialera igo behar izango dira SE2016 etiketarekin izendatuta. www.scratcheguna.eu webguenan bideotutorial bat eskeintzen dizuegu igotze prozesu honen azalpenekin. Posterrak korreo elektronikoaren bidez bidaliak izan beharko dira info@scratcheguna.eu.
  2. Scratch Eguna EL EVENTO: 14 de mayo Scratch Day se celebra simultáneamente el mismo día en todo el mundo. Las sedes de Scratch Eguna en Euskadi son: Sede de Bilbo → Alhóndiga Bilbao Sede de Vitoria → Artium CONSULTAS Y DUDAS: info@scratcheguna.eu JARDUNALDIA maiatzak 14 Scratch Day mundu osoan egun berean ospatzen da. Jardunaldiaren egoitzak hurrengoak izango dira: Bilboa → Bilboko Alhondegian Gasteiz → Artium GALDERAK ETA ZALANTZAK info@scratcheguna.eu 2
  3. Scratch Eguna Eranskina – Anexo Posterraren eredua - Modelo de póster 3
  4. Scratch Eguna ERANSKINA Ekipoa maileguz emateko dokumentua 2010/2011 ikasturtean Eskola 2.0 programako ordenagailu txiki eramangarria hezkuntza- erabilerarako laga, zaindu eta mantentzeko konpromisoa Ikastetxearen datuak Izena Kodea Helbidea PK Herria Udalerria Helbide elektronikoa Telefonoa Ikaslearen datuak Izen-abizenak NAN Tutorea q Ama q Legezko tutorea Ordezkariaren izena Ikasturtea/Gela Etxeko helbidea PK Herria Udalerria Helbide elektronikoa Telefonoak Dokumentu hau sinatzearen bidez, goiburuan adierazitako datuen jabe den ikaslearen ordezkariak -bere eta familiaren izenean- eta ikasleak onartzen dituzte ekipoa hezkuntzarako erabiltzeko, zaintzeko eta mantentzeko arauak, eta arauok beteko dituztela hitzeman dute. Ekipoa nominalki emango zaie ikasleei, Eskola 2.0 programaren barruan. Esleitutako ordenagailu txiki eramangarriaren serie-zenbakia idaztea Egiazta ezazu adierazitako serie-zenbakia bat datorrela, zehazki ekipoaren oinarrian ager denarekin. Zenbakia desberdina bada, jakinarazi ikastetxeko arduradunei, zuzen dezaten. Serie-zenbakirik ez badago, idatz ezazu eskuz, eta egiaztatu bat datorrela, zehazki, ekipoaren oinarrian ageri denarekin. Ikaselari esleitutako ordenagailu txiki eramangarriaren seri- zenbakia: q Serie-zk. bat dator ekipoarekin q Serie-zk. ez dator bat eta desberdintasunene berri eman dut ….........................., 2016eko ….......................ren ….......a. Izenpetuta: Tutorea eta iasktetxeko zigilua Aita, ama edo legezko ordezkaria Ikaslea AUTORIZACION DE USO DE IMAGEN 4
  5. Scratch Eguna D/Dª………........………….……….................….......... con D.N.I núm ……….................…............................ como tutor/a legal del participante/alumno …………………………................................................ De acuerdo de acuerdo con el artículo 18.1 de la Constitución y la regulación establecida en la Ley 1/1982 sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, AUTORIZO a la captación de imágenes del mismo en fotografía o vídeo durante el transcurso de las actividades, y a que estas puedan ser reproducidas y difundidas por la organización del Scratch Eguna con finalidad exclusivamente informativa, docente o divulgativa en: • Folletos, vídeos o webs de los propios organizadores o asociaciones dependientes o relacionadas con ella. • Fotografías y vídeos destinados a la difusión pública del Scratch Eguna, a través de diarios, revistas, libros u otras publicaciones, así también en televisiones y Webs de carácter informativo, cultural o formativo. Firmado: Datos de contacto: Nombre y primer apellido: …...…......................................................................... Email:......................................................................... Teléfono: …................................................................ IRUDIA ERABILTZEKO BAIMENA …..........................................................................jaun /andreak, …................................ NAN zenbakidunak, …............................................................................... ikasle/partehartzailearen legezko tutore legez, Konstituzioko 18.1 artikuluaren arabera eta 1/1982ko Legeak ohorerako eskubideaz, pertsona eta familiaren intimitateaz eta norberaren irudiaz ezarritakoaren arabera, BAIMENA EMATEN DUT Ikasle/partehartzailearen irudiak grabatzeko, bai argazki zein bideo bidez, ekintza horiek burutzen diren bitartean, bai eta irudi horiekScratch Eguneako antolatzaileek erabili eta heda ditzaten. Honen helburua informatiboa, dozentea eta dibulgatiboa baino ez da izango, ondokoen bidez: • Antolatzaileen edota eurekin harremana duten beste elkarteen liburuxka, bideo edo web-guneak. • Scratch Egunaren hedapen publikoa helburu duten argazki eta bideoak, egunkari, aldizkari, liburu edo beste argitalpenen bitartez, bai eta telebista, web-gune eta helburu informatiboa, kultural edo prestakuntzakoa dutenenak ere. Sinadura: Kontakturako datuak: Izena eta lehen abizena: …................................................................................. Email:........................................................................... Telefonoa:.................................................................... 5
Advertisement