Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tehnici de programare_triere

3,450 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tehnici de programare_triere

 1. 1. Tehnici de programare Metoda trierii
 2. 2. Descriere <ul><li>Fie P o problemă, soluţia căreia se află printre elementele mulţimii S cu un număr finit de elemente. S={s 1 , s 2 , s 3 , ... , s n } </li></ul><ul><li>Soluţia se determină prin analiza fiecărui element s i din mulţimea S . </li></ul>
 3. 3. Schema de aplicare x satisface condiţia problemei x  s 1 în S există elemente necercetate STOP START Includem x în soluţie da x  un element necercetat din S da nu nu
 4. 4. Problemă prototip <ul><li>Se consider ă numerele naturale din mul ţ imea { 1, 2, 3, ..., n } . S ă se determine toate elementele acestei mul ţ imi, pentru care suma cifrelor este egal ă cu un num ă r dat m . </li></ul><ul><li>Schema de rezolvare </li></ul><ul><li>Pentru i de la 1 p î n ă la n : </li></ul><ul><ul><ul><li>Se calculează suma cifrelor numărul ui i . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dacă suma cifrelor este egală cu m includem i în solu ţ ie </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Particularităţi de implementare <ul><li>Generarea şi cercetarea consecutivă a elementelor mulţimii S . </li></ul><ul><li>Utilizarea funcţiilor şi procedurilor pentru fiecare din subproblemele: </li></ul><ul><ul><li>Verificarea apartenenţei elementului cercetat s i la soluţie </li></ul></ul><ul><ul><li>Plasarea elementului curent în soluţie </li></ul></ul><ul><ul><li>Generarea următorului element al mulţimii (dacă e necesar) </li></ul></ul>
 6. 6. Problemă <ul><li>S ă se scrie un program care determin ă toate secven ţ ele binare de lungime n , fiecare din ele con ţ in î nd nu mai pu ţ in de k cifre de 1 . </li></ul><ul><li>Intrare: numere naturale n , 1<n<20 , ş i k , k<n , se citesc de la tastatur ă . Ie ş ire: fiecare linie a fi ş ierului text OUT.TXT va con ţ ine câte o secven ţă binar ă distinct ă , ce corespunde condi ţ iilor din enun ţ ul problemei. </li></ul>
 7. 7. Analiza problemei Num ă rul secven ţ e lor binare de lungime n este 2 n , finit . (vezi: Informatica, manual pentru clasa X ) Prin urmare, pentru problema dat ă poate fi aplicat ă metoda trierii .
 8. 8. Modelul matematic Elementele mulţimii S pot fi interpretate ca numere { 0, 1, 2, ..., 2 n -1 }, reprezentate pe n poziţii binare. Pentru generarea consecutivă a secvenţelor binare se va utiliza formula: s 0 = 0; s i = s i-1 + 1; i=1, ..., 2 n -1
 9. 9. Separarea subproblemelor Generarea secvenţelor binare de lungime n Determinarea numărului de unităţi în secvenţa curentă Prelucrarea soluţiei curente Generarea secven ţ elor binare de lungime n cu r, r>k unităţi
 10. 10. Structuri de date <ul><li>tablou unidimensional cu n eleme nte, ce pot primi valoarea 0 sau 1 . Pentru problema propus ă n nu depăşeşte valoarea 20 . </li></ul><ul><li>fişier text pentru stocarea soluţiei . </li></ul>
 11. 11. Algoritm <ul><li>Iniţializăm va riabilele n şi k , fişierul de ieşire, tabloul B . </li></ul><ul><li>P asul 1 . Cercetarea secvenţei curente </li></ul><ul><ul><li>Se calculează numărul de unităţi ( r ) în secvenţa curentă B </li></ul></ul><ul><li>P asul 2 . Prelucrarea soluţiei </li></ul><ul><ul><li>Dacă r  k , secvenţa curentă B este înscrisă în fişierul de ieşire. </li></ul></ul><ul><li>P asul 3 . verificarea prezenţei secvenţelor necercetate </li></ul><ul><ul><li>Dacă r = n se închide fişierul de ieşire , apoi STOP . </li></ul></ul><ul><li>P asul 4 . Generarea secvenţei următoare </li></ul><ul><ul><li>Dacă B [n]=0 atunci B [n]  1 </li></ul></ul><ul><ul><li>î n caz contrar : i  n atât timp cât B [ i ] = 1 repetăm B [ i ]  0 ; i  i –1 ; pentru indicele curent i B [ i ]  1 </li></ul></ul><ul><ul><li>R ev e n im la P asul 1 . </li></ul></ul>
 12. 12. Declaraţii Program Triere ; const nmax=20; type secventa 01 = array [1..nmax] of 0..1; var b:secventa 01 ; r,i,n,k:integer; f:text;
 13. 13. Funcţii function numara 1 :integer; var s,j:integer; begin s:=0; for j:=1 to n do s:=s+b[j]; numara 1 :=s; end;
 14. 14. Proceduri procedure scrie; var j: integer; begin for j:=1 to n do write (f,b[j]); writeln(f); end; procedure urmator ( var x:secventa 01 ); var j :integer; begin j :=n; while x[ j ]=1 do begin x[ j ]:=0; j := j -1; end; x[ j ]:=1; end;
 15. 15. Blocul de calcul begin readln (n,k); assign (f,'OUT.TXT');rewrite(f); for i:=1 to n do b[i]:=0; repeat r:= numara 1 ; if r >= k then scrie; if r < n then urmator(b); until r=n; close(f); end.
 16. 16. Literatura recomandată: <ul><li>Gremalschi A . Informatica. Tehnici de programare, m anual pentru clasa a 11-a . Chi ş in ă u , Ştiinţa, 2003. </li></ul><ul><li>Cerchez Emanuela. Programarea î n limbajul C / C++ pentru liceu. Vol. I – III. Polirom, Iaşi, 2007 </li></ul>

×