Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elevaktivitet.prosjekt

767 views

Published on

elevaktivitet

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elevaktivitet.prosjekt

 1. 1. Elevaktivitet i praksis 2011<br />Byskogen ungdomsskole <br />
 2. 2. Introduksjon<br />Byskogen skole i Tønsberg <br />Barne- og ungdomsskole<br />Ulf Tobiassen <br />Klasse 10A<br />Vinje-Christensen&Karlsen sine punkter om elevaktivitet<br />Elevaktivitet – Prosess vs svaret <br />LK06 <br />
 3. 3. Problemstilling<br />Hvordan skape en elevaktivundervisning?<br />Utgangspunkt i egen undervisning <br />
 4. 4. Oppgavens betydning <br /><ul><li>Lavnivå
 5. 5. Høynivå</li></ul>«Grad av elevaktivitet henger nøye sammen med hva slags oppgaver og opplegg læreren velger».<br />«Skal oppgavene vi gir engasjerer til diskusjon og argumentasjon, bør oppgaven stille større kognitive krav».<br />
 6. 6. Bakgrunn for undervisningsopplegg <br />Alle teller<br />Prosent<br />33% riktig på oppgave 10<br />
 7. 7. Oppstart<br />Introduksjon av tema<br />Hattie 2009<br />Prosent<br />Alle teller test <br />«Det å fortelle elevene hva de skal arbeide med i dag skaper ro, trygghet og forutsigbarhet for læring» (Lillejord mfl. 2010).<br />Tankekart<br />Hattie 2009<br />«Fasilitering av elevens læring» (Scott og Jess 2009).<br />Å gjøre det lettere mulig å lære matematikk med et fokus på forståelse<br />
 8. 8. Prosent<br />Salg<br />Enhet av hundre<br />Avslag<br />Økning/reduksjon<br />Butikk<br />Brøk/desimaltall<br />Klær<br />Forhold<br />Hva tenker dere når dere hører ordet prosent?<br />Hvorfor?<br />
 9. 9. Oppgave 1<br />Hva er 25% av rutenettet?<br />Hva er 10% av rutenettet?<br />Hva er 10% når jeg fjerner<br />2 kolonner? <br />Hva er 20% av rutenettet?<br />
 10. 10. «Nonstop leken»<br />Hvis vi fjerner 2 nonstop, hvor mange prosent synker <br />nonstoppen med da?<br />Hva skjer hvis vi øker med 25%?<br />
 11. 11. Tre dører<br />Hypotese<br />Utforsking<br />Diskusjon<br />
 12. 12. Analyse av undervisningsopplegget<br />Selvstendige tankeprosesser, ikke bare imitasjon <br />Kreativ problemløsning<br />Konstruksjon av begreper og algoritmer<br />Utforskning <br />Kommunikasjon<br />Refleksjon<br />Framstilling og diskusjon av hypoteser<br />Bruk av feil og misoppfatninger <br />
 13. 13. Selvstendige tankeprosesser, ikke bare imitasjon <br />Rutenett <br />Forkunnskap<br />Løste oppgavene<br />Alternative løsninger <br />Stilte høye kognitive krav<br />3 dører<br />Skapte nysgjerrighet og motivasjon for å bevise sin hypotese<br />Sikre på at det var 50/50 sjanse.<br />Elever løser problemer på egen måte, som gjør de nysgjerrige og motiverte, <br />og ikke bare imiterer/reproduserer det lærer sier. <br />
 14. 14. Kreativ problemløsning<br />Nonstop (lavnivå)<br />Grupper på 2 og 2.<br />Elevene kom frem til sine egne metoder for å representere løsninger<br />Lærer var observerende og kom med innspill til grupper som satt fast.<br />Grupper som var ferdig, spurte lærer om de kunne løse det på en annen måte.<br />Lærer som tar en observerende rolle, og lar elevene løse oppgaver i fellesskap. Elever som er kreative problemløsere.<br />
 15. 15. Konstruksjon av begreper og algoritmer<br />Praktisk visualisering <br />Prosent+prosent/helhet <br />Trakk egne slutninger<br />3 dører<br />For å finne sannsynligheten må man vite antall muligheter som kan kombineres.<br />Elevene skal selv komme frem til en løsning eller algoritmer der læreren veileder dem med oppfølgingsspørsmål. <br />
 16. 16. Utforskning<br />Nonstop<br />3 dører<br />Pappbeger<br />Læreren legger til rette for utforskende aktiviteter som gir elevene mulighet til å utforske med materiell.<br />
 17. 17. Kommunikasjon<br />Usikker på IR IRIRF<br />Er dere enig, hvorfor? <br />Kan du si det på en annen måte?<br />Elevene fikk aldri vite om svaret var rett eller galt<br />Nonstop<br />Elevene diskuterer og resonerte seg i mellom om hvordan de skulle løse oppgaven<br />Læreren skal legge til rette for kommunikasjon i klasserommet, der elever kan diskutere og løse problemer. <br />
 18. 18. Refleksjon<br />Logg<br />Hva som var bra med timen, hvorfor?<br />Hva lærte dere om temaet? <br />Hva syns dere om timen?<br />3 dører<br />Hvorfor er det 2/3 sjanse<br />Elever skal reflektere over timen ved hjelp av spørrende spørsmål fra lærer (hvorfor, hvordan).<br />
 19. 19. Framstilling og diskusjoner av hypoteser<br />3 dører<br />Skrive hypoteser<br />Drøftet hypotesen i slutten av timen<br />Mange overaskende fjes<br />Læreren skal skape et trygt miljø, der elevene kan komme med sine hypoteser i fellesskapet. Læreren må ha den fagkunnskapen som er nødvendig for å besvare hypotesene som blir stilt i fellesskapet. <br />
 20. 20. Bruk av feil og misoppfatninger til videre utvikling<br />Elev <br />«Det kommer jeg aldri til å gjøre en gang til!»<br />Nonstop<br />8 nonstop økning på 25%<br />Hvis vi trekker fra 2 nonstop, hvor mange prosent reduseres helheten med, 25%?<br />3 dører<br />Majoriteten mente at det var 50% sjanse til å vinne bil om du behold eller byttet<br />Feil og misoppfatninger skal kunne brukes til videre utvikling hos eleven.<br />
 21. 21. Konklusjon<br />Lave kognitive krav<br />Mindre elevaktivitet<br />Elever blir fort ferdig<br />Mindre engasjement <br />Mindre faglige diskusjoner<br />Høye kognitive krav<br />Mer elevaktivitet<br />Stort engasjement<br />Faglige diskusjoner<br />Lysten på å utforske mer<br />For høye kognitive krav<br />Gir opp<br />Liten interesse og engasjement<br />Mindre faglige diskusjoner<br />Kommunikasjon<br />Lærerens evne til å skape samtale om matematiske problemer, finner vi ut i vår utforskning er essensielt for å skape elevaktivitet <br />
 22. 22. Litteraturliste<br />Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge. <br />Lillejord, S, Manger, T og Nordahl, T. 2010. Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. <br />Skott, J., Jess. K. og Hansen. H.C. 2009. Matematikk for lærerstuderende. Delta. Fagdidaktikk. Forlaget Samfundlitteratur.<br />Utdanning- og forskningsdepartementet. 2006. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring.<br />Vinje-Christensen, P. og Karlsen L. 2009. Elevaktiv matematikkundervisning. Hvordan omsette didaktisk teori til praksis? I Aagre W (red) Lærerutdanning for ungdomstrinnet. 2010.<br />

×