Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬
‫על‬ ‫שיווק‬‫הבר‬:‫מצייצים‬ ‫שיווק‬ ‫מנהלי‬
‫שורץ‬ ‫אלון‬,‫יולי‬2015
Photo by elmar bajora
‫דיגיטל‬ ‫בעצם‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫אז‬?
•‫טכנולוגיה‬?
•‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫חדש‬ ‫תקשורת‬ ‫אמצעי‬?
•‫עסקים‬ ‫לעשות‬ ‫חדשה‬ ‫דרך‬?
•‫שיוו...
‫עסקיות‬ ‫מטרות‬ ‫להשגת‬ ‫אמצעי‬
•‫חזון‬ ‫הגדרת‬ ‫הוא‬ ‫האתגר‬,‫ויעדים‬ ‫מטרות‬,‫שפה‬
‫המשותף‬ ‫החזון‬ ‫לטובת‬ ‫המשאבים‬ ‫...
‫העסק‬ ‫גבולות‬ ‫מתיחת‬
‫העסקים‬ ‫עולם‬ ‫של‬ ‫החדשים‬ ‫בגבולות‬ ‫ערך‬ ‫יצירת‬
‫לקוח‬ ‫חווית‬
‫לקוח‬ ‫חווית‬ ‫של‬ ‫חזון‬ ‫ש...
1.‫העסק‬ ‫גבולות‬ ‫מתיחת‬
‫הדרך‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫בחינה‬‫עושים‬ ‫אנחנו‬ ‫בה‬‫עסקים‬,‫היכן‬‫גבולות‬
‫החדשים‬ ‫הערך‬‫נמצאים‬
‫חד...
2.‫לקוח‬ ‫חווית‬
•‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫שיפור‬
•‫גמישה‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫בניית‬,‫ומהירה‬ ‫יעילה‬
•‫רלוונטיות‬ ‫החלטות‬ ‫וקבלת‬...
‫פרואקטיבית‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬
•‫רלוונטיות‬!
•‫המייצר‬ ‫מודיעין‬ ‫על‬ ‫התבססות‬ ‫תוך‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬
‫ללקוח‬ ‫ורלוונטית‬ ‫פ...
‫קונטקסטואלית‬ ‫אינטראקטיביות‬
•‫והתאמת‬ ‫המותג‬ ‫עם‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫הקשר‬ ‫ניתוח‬
‫הלקוח‬ ‫חווית‬ ‫לשיפור‬ ‫מולו‬ ‫האינטרא...
‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫אוטומציה‬
•‫יכולה‬ ‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫אינטראקציות‬ ‫של‬ ‫אוטומציה‬
‫ה‬ ‫יכולות‬ ‫את‬ ‫ניכר‬ ‫באופן‬ ‫להגדיל‬-Self...
‫לקוח‬ ‫מסע‬ ‫מבוססת‬ ‫חדשנות‬
•‫חדשנות‬ ‫לייצר‬ ‫לחברות‬ ‫מאפשר‬ ‫טוב‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬
‫לו‬ ‫ומוכרים‬ ‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫אינט...
3.‫תשתית‬
‫המאפשרות‬ ‫אלו‬ ‫הן‬ ‫וטכנולוגיות‬ ‫ארגוניות‬ ‫תשתיות‬
‫ואג‬ ‫מהיר‬ ‫להיות‬ ‫לארגון‬'‫ילי‬
•Mind-Set
‫טובות‬ ‫ה...
3.‫תשתית‬
•‫ומידע‬ ‫מערכות‬ ‫ארכיטקטורת‬
‫ה‬ ‫מערכות‬ ‫בין‬ ‫המפרידה‬ ‫סביבה‬ ‫יצירת‬-Legacy
‫בקצב‬ ‫ובתהליכים‬ ‫באינטראקצ...
‫פיצוח‬‫חברות‬ ‫לצמיחת‬ ‫האמצעים‬
‫חשיבות‬‫והאמצעים‬ ‫היכולות‬ ‫הבנת‬
‫ערך‬ ‫יצירת‬ ‫המאפשרים‬ ‫הדיגיטליים‬
‫מרכזיים‬ ‫אתגרים‬
•‫בארגון‬ ‫פונקציה‬ ‫בכל‬ ‫ונגיעה‬ ‫השפעה‬:‫משאבי‬
‫אנוש‬,‫כספים‬,‫שיווק‬,‫תפעול‬ ‫מכירות‬,‫פיתוח‬
‫טכנ...
‫מרכזיים‬ ‫אתגרים‬
•‫ההשקעות‬ ‫תעדוף‬:‫ארוכת‬ ‫דרכים‬ ‫מפת‬ ‫נדרשת‬
‫טווח‬.‫שנתיים‬ ‫תקציבים‬ ‫מנהלות‬ ‫החברות‬ ‫מרבית‬,
‫...
‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫של‬ ‫חשיבותה‬
‫אודות‬ ‫פחות‬ ‫היא‬ ‫אפקטיבית‬ ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬
‫ויותר‬ ‫טכנולוגיה‬‫העסק‬ ‫של‬ ...
‫הדיגיטלית‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫מטרות‬
‫הדיגיטלית‬ ‫הבגרות‬ ‫לרמת‬ ‫בהתאם‬ ‫משתנות‬ ‫המטרות‬:
•‫דיגיטלים‬ ‫באמצעים‬ ‫שימוש‬ ‫יעשו...
‫חדשניות‬ ‫גישות‬ ‫דורשת‬ ‫חדשנית‬ ‫אסטרטגיה‬,
Reverse Engineering‫העתיד‬ ‫של‬:
•‫קדימה‬ ‫ולא‬ ‫אחורה‬ ‫לעבוד‬
•‫שנים‬ ‫עש...
•‫הטכנולוגיים‬ ‫הצרכים‬ ‫בהגדרת‬ ‫מתקשות‬ ‫החברות‬ ‫מרבית‬
‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫שלהם‬
•‫יש‬‫בחיזוי‬ ‫להתחיל‬‫הדיגיטל...
‫הארגונית‬ ‫בתרבות‬ ‫שינוי‬
‫הנדרש‬ ‫בשינוי‬ ‫החשובים‬ ‫הגורמים‬ ‫אחד‬:
‫סיכונים‬ ‫ולקחת‬ ‫להתנסות‬ ‫הנכונות‬
•‫חדש‬ ‫מחשב...
•‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫חסם‬ ‫היא‬ ‫בסילואים‬ ‫העבודה‬ ‫תרבות‬
‫וליצירתיות‬.‫לשינוי‬ ‫לסייע‬ ‫יכולה‬ ‫עצמה‬ ‫הטכנולוגיה‬
‫הרוח‬...
‫דיגיטליים‬ ‫כשרונות‬ ‫טיפוח‬
•‫טכנולוגית‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫דיגיטל‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫ההכשרה‬
•‫כיצד‬ ‫לדמיין‬ ‫מסוגלים‬ ‫ולהיו...
‫לטכנולוגיה‬ ‫העובדים‬ ‫חיבור‬
•‫כיום‬,‫דיגיטליים‬ ‫באמצעים‬ ‫שימוש‬ ‫עושים‬ ‫עובדים‬
‫הפרטיים‬ ‫בחיים‬ ‫מתקדמים‬
•‫לעבודה...
‫עצמה‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫פחות‬ ‫תלויה‬ ‫ההצלחה‬
‫בצורה‬ ‫אותה‬ ‫להטמיע‬ ‫החברה‬ ‫ביכולת‬ ‫ויותר‬
‫חדשנית‬,‫ע‬"‫עסקית‬ ‫אסטרטגי...
‫הבאים‬ ‫הצעדים‬
•‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫יש‬ ‫האם‬
‫הארגון‬ ‫לכלל‬ ‫המתייחסת‬?
•‫לא‬ ‫אם‬:‫עכשיו‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫לעבוד‬ ‫להתחי...
‫הבאים‬ ‫הצעדים‬
•‫מעודדת‬ ‫הארגונית‬ ‫התרבות‬ ‫האם‬
‫יזמות‬?
•‫האם‬‫מעודדת‬ ‫החברה‬‫התנסות‬
‫פעולה‬ ‫ושיתוף‬?
•‫דורשות‬ ‫...
‫הבאים‬ ‫הצעדים‬
•‫בכישורים‬ ‫מחזיק‬ ‫הארגון‬ ‫האם‬
‫צריך‬ ‫שאתה‬ ‫ובכשרונות‬?
•‫ההזדמנות‬ ‫ניתנת‬ ‫לעובדים‬ ‫האם‬
‫הנדרשי...
‫הבאים‬ ‫הצעדים‬
•‫להצליח‬ ‫כדי‬ ‫צריכים‬ ‫העובדים‬ ‫מה‬?
•‫שלך‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫התשתית‬ ‫האם‬
‫העובדים‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫...
‫לסיכום‬:
•‫הדיגיטלית‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫את‬ ‫בוחנים‬ ‫כאשר‬,‫צריך‬
‫בהתאם‬ ‫תשתנה‬ ‫הדרכים‬ ‫שמפת‬ ‫לזכור‬
‫שגם‬ ‫למתחרים‬ ‫וב...
•alon.schwarts@gmail.com
•twitter.com/schwarts
•linkedin.com/in/schwarts
•facebook.com/schwarts
KennyPhoto by : Wong
‫תודה...
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית

938 views

Published on

Digital Strategy : Definition, Challenges, and how do do it right

אסטרטגיה דיגיטלית : הגדרה, אתגרים ומה נדרש על מנת להצליח

מצגת שהוצגה במפגש הראשון של מנהלי שיווק מצייצים ביולי 2015

Published in: Business

Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית

 1. 1. ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫על‬ ‫שיווק‬‫הבר‬:‫מצייצים‬ ‫שיווק‬ ‫מנהלי‬ ‫שורץ‬ ‫אלון‬,‫יולי‬2015 Photo by elmar bajora
 2. 2. ‫דיגיטל‬ ‫בעצם‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫אז‬? •‫טכנולוגיה‬? •‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫חדש‬ ‫תקשורת‬ ‫אמצעי‬? •‫עסקים‬ ‫לעשות‬ ‫חדשה‬ ‫דרך‬? •‫שיווק‬ ‫אמצעי‬?
 3. 3. ‫עסקיות‬ ‫מטרות‬ ‫להשגת‬ ‫אמצעי‬ •‫חזון‬ ‫הגדרת‬ ‫הוא‬ ‫האתגר‬,‫ויעדים‬ ‫מטרות‬,‫שפה‬ ‫המשותף‬ ‫החזון‬ ‫לטובת‬ ‫המשאבים‬ ‫והכוונת‬ ‫אחידה‬ •‫להחמצת‬ ‫תגרום‬ ‫ומוסכמת‬ ‫ברורה‬ ‫שאינה‬ ‫הגדרה‬ ‫מספקים‬ ‫שאינם‬ ‫ולביצועים‬ ‫הזדמנויות‬
 4. 4. ‫העסק‬ ‫גבולות‬ ‫מתיחת‬ ‫העסקים‬ ‫עולם‬ ‫של‬ ‫החדשים‬ ‫בגבולות‬ ‫ערך‬ ‫יצירת‬ ‫לקוח‬ ‫חווית‬ ‫לקוח‬ ‫חווית‬ ‫של‬ ‫חזון‬ ‫שמקדמים‬ ‫בתהליכים‬ ‫ערך‬ ‫יצירת‬ ‫תשתית‬ ‫המבנה‬ ‫בכל‬ ‫התומכות‬ ‫בסיסיות‬ ‫יכולות‬ ‫בניית‬ EyesplashPhoto by
 5. 5. 1.‫העסק‬ ‫גבולות‬ ‫מתיחת‬ ‫הדרך‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫בחינה‬‫עושים‬ ‫אנחנו‬ ‫בה‬‫עסקים‬,‫היכן‬‫גבולות‬ ‫החדשים‬ ‫הערך‬‫נמצאים‬ ‫חדשים‬ ‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫הקמת‬‫או‬‫הזדמנויות‬‫במסגרת‬ ‫חדשות‬ ‫הפעילות‬ ‫תחום‬‫הנוכחי‬ ‫נעשה‬ ‫זה‬ ‫איך‬? •‫בחינת‬‫של‬ ‫ההשלכות‬‫טכנולוגיות‬ ‫התפתחויות‬‫חדשות‬ ‫בתחום‬ •‫החברה‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫לתחום‬ ‫מחוץ‬ ‫רלוונטים‬ ‫טרנדים‬ ‫איתור‬ •‫איום‬‫או‬‫הזדמנות‬?
 6. 6. 2.‫לקוח‬ ‫חווית‬ •‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫שיפור‬ •‫גמישה‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫בניית‬,‫ומהירה‬ ‫יעילה‬ •‫רלוונטיות‬ ‫החלטות‬ ‫וקבלת‬ ‫התנהגות‬ ‫ניתוח‬ •‫ותהליכים‬ ‫יכולות‬ ‫של‬ ‫ואיטרטיבי‬ ‫מתמיד‬ ‫פיתוח‬ •‫לקוחות‬ ‫נאמנות‬ ‫להגברת‬ ‫פעילויות‬ ‫הלקוח‬ ‫חווית‬ ‫בעולם‬ ‫ואמצעים‬ ‫שימושים‬ ‫מגוון‬
 7. 7. ‫פרואקטיבית‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ •‫רלוונטיות‬! •‫המייצר‬ ‫מודיעין‬ ‫על‬ ‫התבססות‬ ‫תוך‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫ללקוח‬ ‫ורלוונטית‬ ‫פרסונלית‬ ‫וחוויה‬ ‫תוכן‬ ‫לדוגמא‬:‫כבסיס‬ ‫הלקוח‬ ‫העדפות‬ ‫שמירת‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫הבא‬ ‫הצעד‬ ‫לחיזוי‬ ‫והתפתחות‬ •‫מנת‬ ‫על‬ ‫ולנתחו‬ ‫המקורות‬ ‫מכל‬ ‫מידע‬ ‫לאסוף‬ ‫חשוב‬ ‫התנהגותו‬ ‫ואת‬ ‫הלקוח‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫להבין‬,‫מה‬ ‫ללקוחות‬ ‫שלנו‬ ‫וההצעות‬ ‫המסר‬ ‫על‬ ‫שמשפיע‬ 2.‫לקוח‬ ‫חווית‬
 8. 8. ‫קונטקסטואלית‬ ‫אינטראקטיביות‬ •‫והתאמת‬ ‫המותג‬ ‫עם‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫הקשר‬ ‫ניתוח‬ ‫הלקוח‬ ‫חווית‬ ‫לשיפור‬ ‫מולו‬ ‫האינטראקציות‬ •‫לדוגמא‬:‫הוא‬ ‫בו‬ ‫למכשיר‬ ‫הלקוח‬ ‫וחווית‬ ‫התוכן‬ ‫התאמת‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬,‫שלו‬ ‫הפעילות‬ ‫לאופי‬ ‫או‬(‫רכישה‬ ‫או‬ ‫בחינה‬) •‫מייצרות‬ ‫הלקוחות‬ ‫של‬ ‫האינטראקציות‬ ‫בכמות‬ ‫העליה‬ ‫רוצים‬ ‫הלקוחות‬ ‫מה‬ ‫להבין‬ ‫לנו‬ ‫שמאפשר‬ ‫מידע‬ •‫ה‬ ‫עולמות‬ ‫של‬ ‫המהירה‬ ‫הצמיחה‬-IOT‫וה‬-Wearables ‫הלקוחות‬ ‫של‬ ‫המגע‬ ‫נקודות‬ ‫כמות‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫יגדילו‬ ‫הדיגיטל‬ ‫לעולם‬ ‫הפיסי‬ ‫בעולם‬ ‫החוויה‬ ‫בין‬ ‫לשלב‬ ‫ויאפשרו‬ 2.‫לקוח‬ ‫חווית‬
 9. 9. ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫אוטומציה‬ •‫יכולה‬ ‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫אינטראקציות‬ ‫של‬ ‫אוטומציה‬ ‫ה‬ ‫יכולות‬ ‫את‬ ‫ניכר‬ ‫באופן‬ ‫להגדיל‬-Self Service •‫אופי‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬ ‫מאפשרת‬ ‫גם‬ ‫היא‬ ‫מותאם‬ ‫לקוח‬ ‫מסע‬ ‫ולספק‬ ‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫התקשורת‬ ‫הערוצים‬ ‫בכל‬,‫מכשיר‬ ‫ובכל‬ ‫זמן‬ ‫בכל‬ •‫היתרונות‬:‫עלויות‬ ‫הפתחתת‬,‫במענה‬ ‫גמישות‬ ‫הלקוחות‬ ‫דרישות‬ ‫את‬ ‫לחזות‬ ‫ויכולה‬ ‫ללקוח‬ 2.‫לקוח‬ ‫חווית‬
 10. 10. ‫לקוח‬ ‫מסע‬ ‫מבוססת‬ ‫חדשנות‬ •‫חדשנות‬ ‫לייצר‬ ‫לחברות‬ ‫מאפשר‬ ‫טוב‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫לו‬ ‫ומוכרים‬ ‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫אינטראקציה‬ ‫יוצרים‬ ‫בה‬ ‫בדרך‬ •‫לדוגמא‬–‫ולשירותים‬ ‫לעסקים‬ ‫הלקוח‬ ‫מסע‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬ ‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫היחסים‬ ‫את‬ ‫המרחיבים‬ ‫חדשים‬,‫לרוב‬– ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫לשירות‬ •‫אינטראקציות‬ ‫יותר‬ ‫מייצרת‬ ‫בתורה‬ ‫זו‬ ‫חדשנות‬,‫יותר‬ ‫מידע‬,‫הלקוח‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫ומעלה‬ ‫לחברה‬ 2.‫לקוח‬ ‫חווית‬
 11. 11. 3.‫תשתית‬ ‫המאפשרות‬ ‫אלו‬ ‫הן‬ ‫וטכנולוגיות‬ ‫ארגוניות‬ ‫תשתיות‬ ‫ואג‬ ‫מהיר‬ ‫להיות‬ ‫לארגון‬'‫ילי‬ •Mind-Set ‫טובות‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫משמעותו‬ ‫דיגיטלי‬ ‫להיות‬ ‫יותר‬ ‫ומהירות‬,‫תהליכים‬ ‫לייעל‬,‫בצוותיים‬ ‫ולעבוד‬ ‫קטנים‬. ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬,‫שונות‬ ‫פונקציות‬ ‫בין‬ ‫סינרגיה‬,‫שיטוח‬ ‫היררכיות‬,‫רעיונות‬ ‫יצירת‬ ‫המעודדת‬ ‫סביבה‬ ‫ובניית‬ ‫חדשים‬
 12. 12. 3.‫תשתית‬ •‫ומידע‬ ‫מערכות‬ ‫ארכיטקטורת‬ ‫ה‬ ‫מערכות‬ ‫בין‬ ‫המפרידה‬ ‫סביבה‬ ‫יצירת‬-Legacy ‫בקצב‬ ‫ובתהליכים‬ ‫באינטראקציות‬ ‫התומכות‬ ‫למערכות‬ ‫יותר‬ ‫מהיר‬ ‫ה‬-IT‫מכשירים‬ ‫בין‬ ‫בחיבור‬ ‫ולתמוך‬ ‫שינוי‬ ‫לבצע‬ ‫נדרש‬, ‫אנשים‬,‫וחפצים‬.‫מודל‬ ‫נדרש‬Delivey‫ויעיל‬ ‫חדש‬ ‫וביעילות‬ ‫במהירות‬ ‫תכנה‬ ‫יישום‬ ‫המאפשר‬ Agile...
 13. 13. ‫פיצוח‬‫חברות‬ ‫לצמיחת‬ ‫האמצעים‬ ‫חשיבות‬‫והאמצעים‬ ‫היכולות‬ ‫הבנת‬ ‫ערך‬ ‫יצירת‬ ‫המאפשרים‬ ‫הדיגיטליים‬
 14. 14. ‫מרכזיים‬ ‫אתגרים‬ •‫בארגון‬ ‫פונקציה‬ ‫בכל‬ ‫ונגיעה‬ ‫השפעה‬:‫משאבי‬ ‫אנוש‬,‫כספים‬,‫שיווק‬,‫תפעול‬ ‫מכירות‬,‫פיתוח‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫או‬ ‫מוצרים‬.‫האג‬ ‫את‬ ‫מוביל‬ ‫מי‬'‫נדה‬ ‫הדיגיטלית‬?‫הפונקציות‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫לתאם‬ ‫איך‬? •‫עסקי‬ ‫שינוי‬(Disruption):‫לחשוב‬ ‫נהגו‬ ‫חברות‬ ‫בשוק‬ ‫שלהן‬ ‫הפוזיציה‬ ‫את‬ ‫לשמור‬ ‫איך‬,‫נתח‬ ‫את‬ ‫הלקוחות‬ ‫ואת‬ ‫השוק‬,‫כל‬ ‫את‬ ‫שובר‬ ‫הדיגיטל‬ ‫אך‬ ‫המשחק‬ ‫חוקי‬ ‫את‬ ‫ומשנה‬ ‫המחסומים‬
 15. 15. ‫מרכזיים‬ ‫אתגרים‬ •‫ההשקעות‬ ‫תעדוף‬:‫ארוכת‬ ‫דרכים‬ ‫מפת‬ ‫נדרשת‬ ‫טווח‬.‫שנתיים‬ ‫תקציבים‬ ‫מנהלות‬ ‫החברות‬ ‫מרבית‬, ‫לטווח‬ ‫חשיבה‬ ‫דורשות‬ ‫לרוב‬ ‫בדיגיטל‬ ‫השקעת‬ ‫אך‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ •‫טכנולוגיה‬:‫בתחום‬ ‫במהירות‬ ‫מתקדמים‬ ‫כיצד‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫המשתנה‬,‫של‬ ‫ערובה‬ ‫בן‬ ‫אתה‬ ‫כאשר‬ ‫שנים‬ ‫לפני‬ ‫שנכתבה‬ ‫וותיקה‬ ‫טכנולוגיה‬?
 16. 16. ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫של‬ ‫חשיבותה‬ ‫אודות‬ ‫פחות‬ ‫היא‬ ‫אפקטיבית‬ ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫ויותר‬ ‫טכנולוגיה‬‫העסק‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫הגדרה‬,‫שנוכל‬ ‫כדי‬ ‫את‬ ‫לנצל‬‫מאפשרת‬ ‫שהטכנולוגיה‬ ‫והכלים‬ ‫המידע‬ ‫אינטגרציה‬‫לאנשים‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫בין‬,‫ופונקציות‬ ‫תהליכים‬ ‫תחרותי‬ ‫יתרון‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫משמעותי‬ ‫לדוגמא‬:‫מספיק‬ ‫אינו‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫למידע‬ ‫האזנה‬. ‫להאזין‬ ‫למה‬ ‫לדעת‬ ‫יש‬,‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫ולפרש‬ ‫לנתח‬ ‫כיצד‬, ‫האפשרית‬ ‫במהירות‬ ‫להגיב‬ ‫וכיצד‬
 17. 17. ‫הדיגיטלית‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫מטרות‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫הבגרות‬ ‫לרמת‬ ‫בהתאם‬ ‫משתנות‬ ‫המטרות‬: •‫דיגיטלים‬ ‫באמצעים‬ ‫שימוש‬ ‫יעשו‬ ‫החברות‬ ‫מרבית‬ ‫הלקוחות‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ •‫על‬ ‫בדיגיטל‬ ‫שימוש‬ ‫יעשו‬ ‫יותר‬ ‫הבשלות‬ ‫החברות‬ ‫עסקיים‬ ‫במודלים‬ ‫או‬ ‫בתהליכים‬ ‫שינויים‬ ‫לבצע‬ ‫מנת‬
 18. 18. ‫חדשניות‬ ‫גישות‬ ‫דורשת‬ ‫חדשנית‬ ‫אסטרטגיה‬, Reverse Engineering‫העתיד‬ ‫של‬: •‫קדימה‬ ‫ולא‬ ‫אחורה‬ ‫לעבוד‬ •‫שנים‬ ‫עשר‬ ‫או‬ ‫חמש‬ ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫יראה‬ ‫העסק‬ ‫יראה‬ ‫איך‬? •‫זאת‬ ‫יאפשר‬ ‫הדיגיטל‬ ‫איך‬? •‫חדשות‬ ‫יכולות‬>>‫חדשנים‬ ‫פתרונות‬>>‫הלאה‬ ‫וכן‬ ‫חדשות‬ ‫יכולות‬ ‫חזון‬‫של‬ ‫טווח‬ ‫ארוך‬‫העסק‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫יקח‬ ‫העתיד‬,‫את‬ ‫ההשפעה‬‫אנשים‬ ‫על‬ ‫הארגונית‬,‫וטכנולוגיות‬ ‫תהליכים‬ ‫לזהות‬ ‫ויאפשר‬‫של‬ ‫העדיפיות‬ ‫וסדרי‬ ‫הצעדים‬ ‫את‬‫ההווה‬ ‫אפקטיבית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫פיתוח‬
 19. 19. •‫הטכנולוגיים‬ ‫הצרכים‬ ‫בהגדרת‬ ‫מתקשות‬ ‫החברות‬ ‫מרבית‬ ‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫שלהם‬ •‫יש‬‫בחיזוי‬ ‫להתחיל‬‫הדיגיטל‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫השפעת‬‫על‬ ‫התעשיה‬‫הארוך‬ ‫בטווח‬ •‫טכנולוגיה‬ ‫של‬ ‫ברכש‬ ‫או‬ ‫במחקר‬ ‫להתחיל‬ ‫לא‬,‫אפילו‬ ‫אולי‬ ‫הבעיות‬ ‫של‬ ‫קפדני‬ ‫בניתוח‬ ‫להתחיל‬ ‫כדאי‬ ‫לא‬‫הנוכחיות‬‫של‬ ‫העסק‬ ‫המטרה‬:‫של‬ ‫לצרכים‬ ‫עכשווית‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫שימוש‬ ‫למנוע‬ ‫הקצר‬ ‫בטווח‬ ‫יתרון‬,‫מהר‬ ‫שהתקדמנו‬ ‫לגלות‬ ‫כדי‬ ‫רק‬,‫אך‬ ‫נכון‬ ‫הלא‬ ‫לכיוון‬ ‫טכנולוגיה‬
 20. 20. ‫הארגונית‬ ‫בתרבות‬ ‫שינוי‬ ‫הנדרש‬ ‫בשינוי‬ ‫החשובים‬ ‫הגורמים‬ ‫אחד‬: ‫סיכונים‬ ‫ולקחת‬ ‫להתנסות‬ ‫הנכונות‬ •‫חדש‬ ‫מחשבה‬ ‫והלך‬ ‫גישות‬ ‫אימוץ‬ •‫איטרטיביים‬ ‫תהליכים‬ •‫מתמיד‬ ‫באופן‬ ‫העסקית‬ ‫הליבה‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫המצאה‬ •‫לעיתים‬ ‫מקניבליזציה‬ ‫לחשוש‬ ‫לא‬ •‫משתנה‬ ‫השוק‬ ‫בה‬ ‫המהירות‬ ‫של‬ ‫הבנה‬ ‫את‬ ‫ולשנות‬ ‫הזו‬ ‫הגישה‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫חובה‬ ‫הארגונית‬ ‫התרבות‬ ‫ואת‬ ‫המחשבה‬ ‫הלך‬
 21. 21. •‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫חסם‬ ‫היא‬ ‫בסילואים‬ ‫העבודה‬ ‫תרבות‬ ‫וליצירתיות‬.‫לשינוי‬ ‫לסייע‬ ‫יכולה‬ ‫עצמה‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫הרוח‬ ‫בהלך‬ ‫הנדרש‬ •‫לדוגמא‬:‫מידע‬ ‫להפיץ‬ ‫העובדים‬ ‫כלל‬ ‫עידוד‬,‫להיות‬ ‫שגרירים‬,‫מידע‬ ‫ובהפצת‬ ‫בהכשרה‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫לחברה‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫שמגביר‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫כזה‬ ‫שינוי‬,‫הוא‬ ‫לחברה‬ ‫העובדים‬ ‫את‬ ‫מחבר‬ ‫גם‬,‫ולאסטרטגיה‬ ‫שלה‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫ולכלים‬ ‫ה‬ ‫שינוי‬-MindSet‫הארגוני‬
 22. 22. ‫דיגיטליים‬ ‫כשרונות‬ ‫טיפוח‬ •‫טכנולוגית‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫דיגיטל‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫ההכשרה‬ •‫כיצד‬ ‫לדמיין‬ ‫מסוגלים‬ ‫ולהיות‬ ‫העסק‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫חשוב‬ ‫המודלים‬ ‫ועל‬ ‫התהליכים‬ ‫על‬ ‫ישפיעו‬ ‫דיגיטל‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫העסקיים‬ •‫ליישום‬ ‫הדרכים‬ ‫אחת‬:‫מעולם‬ ‫עסקיים‬ ‫מנהלים‬ ‫גיוס‬ ‫ההייטק‬ •‫לדוגמא‬:‫ה‬-CDO‫מעולם‬ ‫הגיע‬ ‫במקדונלדס‬ ‫הראשון‬ ‫הטכנולוגיה‬,‫מאמזון‬.
 23. 23. ‫לטכנולוגיה‬ ‫העובדים‬ ‫חיבור‬ •‫כיום‬,‫דיגיטליים‬ ‫באמצעים‬ ‫שימוש‬ ‫עושים‬ ‫עובדים‬ ‫הפרטיים‬ ‫בחיים‬ ‫מתקדמים‬ •‫לעבודה‬ ‫מגיעים‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬,‫העומדים‬ ‫העבודה‬ ‫כלי‬ ‫עושים‬ ‫הם‬ ‫בהם‬ ‫מאילו‬ ‫מאוד‬ ‫רחוקים‬ ‫לרשותם‬ ‫פרטי‬ ‫באופן‬ ‫שימוש‬ •‫במקום‬ ‫גם‬ ‫מתקדמים‬ ‫עבודה‬ ‫כלי‬ ‫להטמיע‬ ‫רצוי‬ ‫העבודה‬,‫ולטכנולוגיה‬ ‫לחדשנות‬ ‫חיבור‬ ‫שיצור‬ ‫מה‬ ‫אסטרטגית‬ ‫לחשיבה‬ ‫מצע‬ ‫ויהווה‬-‫דיגיטלית‬
 24. 24. ‫עצמה‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫פחות‬ ‫תלויה‬ ‫ההצלחה‬ ‫בצורה‬ ‫אותה‬ ‫להטמיע‬ ‫החברה‬ ‫ביכולת‬ ‫ויותר‬ ‫חדשנית‬,‫ע‬"‫עסקית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫על‬ ‫חשיבה‬ ‫י‬, ‫וכישרון‬ ‫ארגונית‬ ‫תרבות‬
 25. 25. ‫הבאים‬ ‫הצעדים‬ •‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫הארגון‬ ‫לכלל‬ ‫המתייחסת‬? •‫לא‬ ‫אם‬:‫עכשיו‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫לעבוד‬ ‫להתחיל‬ •‫כן‬ ‫אם‬:‫שימוש‬ ‫עושה‬ ‫היא‬ ‫האם‬ ‫נוכחיות‬ ‫בטכנולוגיות‬,‫מתכוננת‬ ‫או‬ ‫לעתידיות‬? •‫ומוכרת‬ ‫ידועה‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫האם‬ ‫הארגון‬ ‫בכלל‬(‫להיות‬ ‫שיוכלו‬ ‫כדי‬ ‫השינוי‬ ‫בהובלת‬ ‫ולסייע‬ ‫שגרירים‬?)
 26. 26. ‫הבאים‬ ‫הצעדים‬ •‫מעודדת‬ ‫הארגונית‬ ‫התרבות‬ ‫האם‬ ‫יזמות‬? •‫האם‬‫מעודדת‬ ‫החברה‬‫התנסות‬ ‫פעולה‬ ‫ושיתוף‬? •‫דורשות‬ ‫הדיגיטליות‬ ‫היוזמות‬ ‫האם‬ ‫את‬ ‫למצות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫תרבותי‬ ‫שינוי‬ ‫שלהן‬ ‫הפוטנציאל‬? •‫לסייע‬ ‫יכולות‬ ‫אחרות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫האם‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫להביא‬?
 27. 27. ‫הבאים‬ ‫הצעדים‬ •‫בכישורים‬ ‫מחזיק‬ ‫הארגון‬ ‫האם‬ ‫צריך‬ ‫שאתה‬ ‫ובכשרונות‬? •‫ההזדמנות‬ ‫ניתנת‬ ‫לעובדים‬ ‫האם‬ ‫הנדרשים‬ ‫הכישורים‬ ‫את‬ ‫לרכוש‬? •‫בין‬ ‫השילוב‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫להנהלה‬ ‫האם‬ ‫לטכנולוגיה‬ ‫עסקים‬? •‫לא‬ ‫אם‬-‫גיוס‬‫מעולם‬ ‫מנהלים‬ ‫פתרון‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫הטכנולוגיה‬‫מתאים‬
 28. 28. ‫הבאים‬ ‫הצעדים‬ •‫להצליח‬ ‫כדי‬ ‫צריכים‬ ‫העובדים‬ ‫מה‬? •‫שלך‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫התשתית‬ ‫האם‬ ‫העובדים‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫מעכבת‬ ‫משתנה‬ ‫תחרותית‬ ‫בסביבה‬ ‫להצליח‬? •‫את‬ ‫להשיג‬ ‫יכולים‬ ‫העובדים‬ ‫האם‬ ‫הטכנוגיות‬ ‫באמצעות‬ ‫מטרותיהם‬ ‫בארגון‬ ‫היום‬ ‫הקיימות‬?
 29. 29. ‫לסיכום‬: •‫הדיגיטלית‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫את‬ ‫בוחנים‬ ‫כאשר‬,‫צריך‬ ‫בהתאם‬ ‫תשתנה‬ ‫הדרכים‬ ‫שמפת‬ ‫לזכור‬ ‫שגם‬ ‫למתחרים‬ ‫ובהתאם‬ ‫הטכנולוגיות‬ ‫להתפתחויות‬ ‫שלהם‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫את‬ ‫מיישמים‬ ‫הם‬ •‫אך‬ ‫עתידיות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫לחזות‬ ‫מאוד‬ ‫שקשה‬ ‫כמובן‬ ‫ויותר‬ ‫עצמן‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫פחות‬ ‫תלויה‬ ‫ההצלחה‬ ‫חדשנית‬ ‫בצורה‬ ‫אותן‬ ‫להטמיע‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫ביכולת‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫על‬ ‫מתמדת‬ ‫חשיבה‬ ‫תוך‬,‫תרבות‬ ‫וכישרון‬ ‫ארגונית‬ KennyPhoto by : Wong
 30. 30. •alon.schwarts@gmail.com •twitter.com/schwarts •linkedin.com/in/schwarts •facebook.com/schwarts KennyPhoto by : Wong ‫תודה‬

×