Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Engiin butarhai

10,538 views

Published on

Engiin butarhai

 1. 1. <ul>Бага ангийн сурагчдад энгийн бутархайн тухай ойлголт өгөх хичээл </ul><ul>Улаанбаатар хот 2010-2011 оны хичээлийн жил <li>Р.Бат-Эрдэнэ </li></ul>
 2. 2. <ul>Энгийн бутархай </ul><ul>Хүртвэр </ul><ul>Хуваарь </ul><ul>Тэнцүү хуваагдсан хэсгүүдийн тоо </ul><ul>Ноогдсон хэсгүүдийн тоо </ul>
 3. 3. <ul>Зөв бутархай </ul><ul>Хүртвэр </ul><ul>Хуваарь </ul><ul>< </ul><ul>Дөрөвний нэг </ul><ul>Гуравны хоёр </ul>
 4. 4. <ul>Зөв биш бутархай </ul><ul>Есний арван хоёр </ul><ul>Гуравны найм </ul><ul>Хүртвэр </ul><ul>Хувааарь </ul><ul>> </ul>
 5. 5. <ul>Холимог тоо </ul><ul>Нэг бүхэл гуравны нэг </ul><ul>Бүхэл хэсэг + Бутархай хэсэг </ul>
 6. 6. <ul>Энгийн бутархайг жиших </ul><ul>Ижил хуваарьтай бутархайг жишихдээ хүртвэрүүдийг харгалзуулан жишнэ </ul>
 7. 7. <ul>Энгийн бутархайг жиших </ul><ul>Ижил биш хуваарьтай бутархайнуудыг жишихдээ бутархайн үндсэн чанар ашиглан хуваарийг ижил болгон жишнэ </ul>
 8. 8. <ul>Энгийн бутархайг жиших </ul><ul>Ижил биш хуваарьтай хүртвэр нь ижил бутархайн бага хуваарьтай нь их байна. </ul>
 9. 9. <ul>Энгийн бутархайн нэмэх хасах үйлдэл </ul><ul>Ижил хуваарьтай бутархайн нэмэх хасах үйлдэл </ul><ul>Ижил хуваарьтай бутархайг </ul><ul>нэмэх </ul><ul>/ хасах/ -даа хуваарийг хэвээр үлдээж хүртвэрүүдийг </ul><ul>нэмнэ / хасна / </ul>
 10. 10. <ul>Энгийн бутархайн нэмэх хасах үйлдэл </ul><ul>Холимог бутархайн нэмэх хасах үйлдэл </ul><ul>Холимог бутархайг Нэмэх </ul><ul>/хасах/- даа </ul><ul>бүхэл болон бутархай хэсгүүдийг харгалзуулан нэмэх буюу хасна. </ul>
 11. 11. <ul>Энгийн бутархайн нэмэх хасах үйлдэл </ul>
 12. 12. <ul>Анхаарал тавьсанд баярлалаа </ul>

×