Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

1,801 views

Published on

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 1. 1. ความรับผิดทางอาญา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ชาคริต สิทธิเวช
 2. 2. คราวที่แล้ว
 3. 3. ความรับผิด • ความรับผิดทางอาญา • ความรับผิดทางแพ่ง (ละเมิด) • ความรับผิดทางปกครอง
 4. 4. ความรับผิดทางอาญา
 5. 5. • ประหารชีวิต • จําคุก • กักขัง • ปรับ • ริบทรัพย์สิน
 6. 6. ความรับผิดเพื่อละเมิด
 7. 7. • ความรับผิดเพื่อละเมิดของตนเอง • ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น • ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจาก ทรัพย์สิน
 8. 8. ความรับผิดทางปกครอง
 9. 9. มาตรการทางปกครอง • การกระทําทางปกครอง • คําสั่งทางปกครอง
 10. 10. วันนี้
 11. 11. ความรับผิดทางอาญา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 12. 12. ความรับผิดทางอาญา
 13. 13. • ประหารชีวิต • จําคุก • กักขัง • ปรับ • ริบทรัพย์สิน
 14. 14. • ประหารชีวิต • จําคุก • กักขัง • ปรับ • ริบทรัพย์สิน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ โทษสําหรับลงแก่ ผู้กระทําความผิด มีดังนี้ (๑) ประหารชีวิต (๒) จําคุก (๓) กักขัง (๔) ปรับ (๕) ริบทรัพย์สิน ฯลฯ ฯลฯ
 15. 15. ความรับผิดทางอาญา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ • ประมวลกฎหมายอาญา • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
 16. 16. ประมวลกฎหมายอาญา • ทําให้เกิดอุทกภัยหรือความไม่สะดวก ในการใช้ทางน้ํา (มาตรา ๒๒๘) • เอาของมีพิษเจือปนลงไปในอาหารหรือน้ํา (มาตรา ๒๓๗) • ทําให้เกิดปฏิกูลแก่น้ําที่ประชาชนใช้สอย (มาตรา ๓๘๐)
 17. 17. ทําให้เกิดอุทกภัยหรือ ความไม่สะดวกต่อการใช้ทางน้ํา มาตรา ๒๒๘ ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ เพื่อให้เกิด อุทกภัยหรือเพื่อให้เกิดขัดข้องแก่การใช้น้ําซึ่งเป็น สาธารณูปโภค ถ้าการกระทํานั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าการกระทําผิดดังกล่าวในวรรคแรกเป็นเหตุให้เกิด เหตุอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ผู้กระทําต้อง ระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่หนึ่งพัน บาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
 18. 18. เอาของมีพิษเจือปนลงไป ในอาหารหรือน้ํา มาตรา ๒๓๗ ผู้ใดเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอื่นที่น่าจะเป็น อันตรายแก่สุขภาพเจือลงในอาหาร หรือในน้ําซึ่งอยู่ในบ่อ สระ หรือที่ขังน้ําใด ๆ และอาหารหรือน้ํานั้นได้มีอยู่หรือจัดไว้เพื่อ ประชาชนบริโภค ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท
 19. 19. ทําให้เกิดปฏิกูลแก่น้ํา ที่ประชาชนใช้สอย มาตรา ๓๘๐ ผู้ใดทําให้เกิดปฏิกูลแก่น้ําในบ่อ สระหรือที่ ขังน้ําอันมีไว้สําหรับประชาชนใช้สอย ต้องระวางโทษจําคุกไม่ เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 20. 20. ข้อสังเกต
 21. 21. คําถาม?
 22. 22. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (๑) • ฝ่าฝืนคําสั่งที่สั่งการเพื่อระงับ สาธารณภัยหรือการแพร่ กระจายของมลพิษ (มาตรา ๙๘) • บุกรุกที่ดินของรัฐ ทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติหรือก่อให้ เกิดภาวะมลพิษ (มาตรา ๙๙) • ขัดขืนคําสั่งในการห้ามใช้ยาน พาหนะ (มาตรา ๑๐๒) • ผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ํา เสียหรือของเสียฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้า พนักงานควบคุมมลพิษหรือ ฝ่าฝืนดําเนินการต่อไป (มาตรา ๑๐๙) • ฝ่าฝืนข้อกําหนดในเขต อนุรักษ์หรือพื้นที่คุ้มครองสิ่ง แวดล้อม (มาตรา ๑๐๐)
 23. 23. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (๒) • แพร่หรือไขข่าวอันเป็นเท็จ เกี่ยวกับอันตรายจากแหล่ง กําเนิดมลพิษ (มาตรา ๑๐๑) • ฝ่าฝืนคําสั่งห้ามใช้ยาน พาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษ (มาตรา ๑๐๒) • ฝ่าฝืนคําสั่งของพนักงานเจ้า หน้าที่ที่สั่งการเพื่อตรวจสอบ ยานพาหนะที่ก่อมลพิษ (มาตรา ๑๐๓) • ควบคุมหรือให้บริการบําบัด น้ําเสียหรือกําจัดของเสียโดย ไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา ๑๐๕) • ขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคํา สั่งของเจ้าพนักงานควบคุม มลพิษ (มาตรา ๑๐๘)
 24. 24. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (๓) • ไม่บําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของ เสียตามเงื่อนไขหรือไม่จัดให้ มีผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย (มาตรา ๑๐๔) • ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูลหรือไม่ ทําบันทึกหรือรายงาน (มาตรา ๑๐๖) • ทําบันทึกหรือรายงานอันเป็น เท็จ (มาตรา ๑๐๗) • จัดจ้างผู้ควบคุมระบบบําบัด น้ําเสียหรือระบบกําจัดของ เสียที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา ๑๑๐) • ฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงาน ควบคุมมลพิษ (มาตรา ๑๐๙)
 25. 25. ข้อสังเกต
 26. 26. คําถาม?
 27. 27. คราวหน้า ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 28. 28. โปรดดู อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม (จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖) หน้า ๔๘๗-๕๐๔.
 29. 29. คําถาม?

×