Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1,845 views

Published on

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรือง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Published in: Education
  • Be the first to comment

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  1. 1. ชาคริต สิทธิเวช การประเมินผลกระทบสิิ่งแวดล้อม กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. 2. คําถามสําคัญ • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคืออะไร เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
  3. 3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หลักการ บทบัญญัติสําคัญ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑
  4. 4. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทาง ในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
  5. 5. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้อง จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  6. 6. คําถาม?

×