Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,165 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. 1. ชาคริต สิทธิเวช กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. 2. กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 3. 3. คําถามสําคัญ • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหลักการอย่างไร มี บทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมหรือไม่ ประการใด
 4. 4. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ หลักการ บทบัญญัติสําคัญ วัตถุอันตราย ผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย มีไว้ในครอบครอง ฉลาก มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘มาตรา ๔๙มาตรา ๕๒มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗-๖๙
 5. 5. คําถาม?
 6. 6. สัปดาห์หน้า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. 7. เอกสารประกอบ • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
 8. 8. คําถามสําคัญ • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคืออะไร มีบทบัญญัติเกี่ยว กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
 9. 9. คําถาม?

×