Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
10/09/13 8:43 PMสรุปการอภิปรายในห้องเรียน... - Chacrit Sitdhiwej
Page 1 of 4https://www.facebook.com/schacrit/posts/478103...
10/09/13 8:43 PMสรุปการอภิปรายในห้องเรียน... - Chacrit Sitdhiwej
Page 2 of 4https://www.facebook.com/schacrit/posts/478103...
10/09/13 8:43 PMสรุปการอภิปรายในห้องเรียน... - Chacrit Sitdhiwej
Page 3 of 4https://www.facebook.com/schacrit/posts/478103...
10/09/13 8:43 PMสรุปการอภิปรายในห้องเรียน... - Chacrit Sitdhiwej
Page 4 of 4https://www.facebook.com/schacrit/posts/478103...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สรุปการอภิปรายในห้องเรียน บทบาทของภาคธุรกิจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

934 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

สรุปการอภิปรายในห้องเรียน บทบาทของภาคธุรกิจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  1. 1. 10/09/13 8:43 PMสรุปการอภิปรายในห้องเรียน... - Chacrit Sitdhiwej Page 1 of 4https://www.facebook.com/schacrit/posts/4781032744354?comment_id=50350718&notif_t=like See AllRecommended Pages กฎหมายจากข่าว Da Ladda likes this. แบ่งปัน หนังสือราม Da Ladda likes this. ข่าวหลักกฎหมาย (Legal News) Koo Chintapun and 21 other friends like this. Harvard Law Review Da Ladda likes this. ร่วมสร้างบุญ Da Ladda likes this. University of Cambridge Ben Kuntawong and 22 other friends like this. กิ:บช็อป เสื>อผ้า รองเท้า มือสอง 68 people like this. DECHAMARA 287 people like this. Bill Gates Aor Ben and 22 other friends like this. ร้านครัวพฤกษา 47 people like this. Facebook © 2013 English (US) · Privacy · Terms · Cookies · More Like Like Like Like Like Like Like Like Like Like Auii Thestar Chacrit Sitdhiwej September 6 at 1:07pm · สรุปการอภิปรายในห ้องเรียน บทบาทของภาคธุรกิจในการอนุรักษ์สิ;งแวดล ้อม — with Ormsin Salinwan Kruathes and 19 others. 50 of 67 Unlike · Comment · Unfollow Post · See Friendship You, Pear Pechpaisit, นํBาดํา ค่ะ, Ormsin Salinwan Kruathes and 5 others like this. View previous comments Aumzaa Nuberone ระบบบริหารคุณภาพสิ;งแวดล ้อม ISO 14001 เป็นมาตรฐานสําหรับระบบบริหารสิ;งแวดล ้อม ซึ;งเป็นที;นิยมใช ้งานอย่างแพร่หลายกับ EMS ทั;วโลก ISO 14001 เป็นมาตรฐานที;สําคัญของระบบบริหารซึ;ง ระบุข ้อกําหนดสําหรับการจัดเตรียมและดูแลรักษา EMS นโยบายสิ;ง แวดล ้อมที;เป็นไปตามข... See More September 6 at 4:16pm via mobile · Unlike · 1 Nui Oyoyo เราต ้องทําความเข ้าใจก่อนว่า "มาตรฐาน" คืออะไร มาตรฐานก็คือ ข ้อตกลงที;จัดทําขึBนเป็นเอกสารลายลักษณ์ อักษร โดยมีการรวบรวมข ้อมูลหรือข ้อกําหนดลักษณะทางเทคนิค หรือเรื;องที◌ี;ต ้องมีการกําหนดทําความเข ้าใจให ้ตรงกัน เพื;อ ให ้เกิดวิธีทํางานที;ถูกต ้องเป็นที;ยอมรับโดยทั;วไ... See More September 6 at 4:22pm · Unlike · 1 Machith Phetphousy เพื;อส่งเสรีม และ พัฒนาอุตสาหกรรมให ้เกีดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และ ประเทศชาติโดยรวม เพราะกานกําหนดมาตรฐานนัBนเป็นสิ;งที;มีประโยชน์มาก และ สําคัญมาก เพื;อคุ้มครองผู้บริโภค รักษาสิ;ง แวดล ้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให ้ส... See More September 6 at 5:18pm · Unlike · 1 วีระยุทธ หอมชืHน CSR กับ SD มีความเหมือน และแตกต่างกันดังนีB 1. แนวคิด และขอบเขตความรับผิดชอบ - SD มีแนวคิด จากการที;นานาประเทศเล็งเห็นว่าเกิดปัญหาในด ้านปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาในด ้านคุณสิ;งแวดล ้อมอันเกิด จากการเร่งรัดพัฒนาเศษฐกิจ อุสาหกรรม ภาระความรับผิดชอบจึง... See More September 6 at 5:41pm · Unlike · 1 Auii Thestar สมอ. กับ มอก. ต่างกันอย่างไรครับ ??? September 6 at 6:25pm · Like · 3 Natsuda Rattamanee สมอ. คือ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางด ้านการมาตรฐานที;ได ้รับการ ยอมรับในระดับสากล ตอบสนองความต ้องการของภาครัฐ ธุรกิจ สังคม และเสริมสร ้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่าง ยั;งยืน ส่วนมอก.เป็นคําย่อมาจาก"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" หมายถึงข... See More September 6 at 6:42pm via mobile · Unlike · 2 Por PorYong สาระสําคัญของ ITU • ITU stands for International Telecommunication Union (สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ) เป็นทบวงการ ชํานัญพิเศษของ UN ก่อตัBงขึBนเมื;อปี ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) • พัฒนามาจาก International Telegram Union (สหภาพโทรเลขระหว่างประเทศ) ในปี ค.ศ. 18... See More September 6 at 11:05pm via mobile · Unlike · 1 Apitchaya Timpitak บทบาทของภาคธุรกิจในการอนุรักษ์สิ;งแวดล ้อม หากย ้อนไปในอดีตการดําเนินกิจการของภาคธุรกิจ มักจะไม่คํานึงถึงสิ;งแวดล ้อมเท่าที;ควร แต่จะมุ่งเน้นไปที;ผลกําไรที;บริษัทจะได ้รับมากกว่า กล่าวคือใช ้ทรัพยากรในการผลิตฟุ่ มเฟือยเกินความจําเป็น และปล่อยของเสีย จากกระบวนการผ... See More September 6 at 11:34pm via mobile · Unlike · 1 Samawit Kittikasamsil CSR ขององค์กรธุรกิจได ้มีการปรับเปลี;ยนแนวคิดจากที;มุ่งเน้นภาพลักษณ์ของตัวองค์กรไปมุ่ง เน้นผลประโยชน์ของสังคมมากขึBน สามารถสรุปแนวทางได ้ดังนีB 1. ขอบเขต (Scope) จากแต่เดิมที;มุ่งเน้นไปที;ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น (Shareholders) เป็นการขยายขอบเขตให ้รวม ไปถึ... See More September 7 at 1:00am · Edited · Unlike · 1 Myname Isnatt องค์กรทั;วโลก รวมถึงผู้มีส่วนได ้เสียขององค์กร รับรู้แล ้วว่าความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR มีความจําเป็น มีประโยชน์ และส่งผลต่อการพัฒนาที;ยั;งยืนขององค์กร แล ้วจะทํายังไงถึงจะเป็นองค์กรที;มีความรับผิดชอบต่อสังคม?? ... See More September 7 at 12:14am · Unlike · 1 Eay Gunjanut-Th CSR จําเป็นต ้องมีการทํารายงาน (CSR Performance Report) เพื;อชีBให ้เห็นถึงผลสําเร็จที;องค์กรได ้ ใช ้ทรัพยากรต่างๆ ในการดําเนินงาน CSR ในแง่ภายในองค์กรก็เพื;อการยอมรับที;จะจัดสรรทรัพยากรในการขับเคลื;อนงาน CSR ในครัBงต่อไป สําหรับผู้มีส่วนได ้เสียภายนอกองค์กรก็เ... See More September 7 at 12:45am · Unlike · 1 Vayuwan Chaiyadecha ประเด็นเกี;ยวกับการทํา CSR ซึ;งลักษณะหรือนโยบายขององค์กรต่างๆ ในการทํา CSR นัBนหากพิจารณา โดยใช ้เกณฑ์ผลประโยชน์เป็นตัวพิจารณา เราจะเห็นว่าการดําเนินกิจกรรม CSR สามารถแบ่งออกได ้เป็น CSR แท ้ และ CSR เทียม
  2. 2. 10/09/13 8:43 PMสรุปการอภิปรายในห้องเรียน... - Chacrit Sitdhiwej Page 2 of 4https://www.facebook.com/schacrit/posts/4781032744354?comment_id=50350718&notif_t=like ซึ;งวิธีการจําแนกเบืBองต ้นว่า กิจกรรมใดเป็น CSR แท ้ หร... See More September 7 at 12:56am · Unlike · 1 Ormsin Salinwan Kruathes World Standard Cooperation - องค์การมาตรฐานโลกทัBง 3 องค์กร คือ ISO ITU IEC ได ้ร่วมกันก่อตัBงองค์กรกลางขึBนเพื;อทําหน้าที; เสริมสร ้าง (strengthen) และยกระดับความก ้าวหน้า (advance) ของระบบมาตรฐานนานาชาติ โดยให ้ชื;อว่า World Standard Cooperation หรือ WSC ... See More September 7 at 11:23am · Edited · Unlike · 1 Paeng Jitsong WSC ทําหน้าที;สรุปได ้ 3 ประการ คือ Promote - Resolve - Ensure "Promote" คือ WSC ทําหน้าที; "ประชาสัมพันธ์" ให ้มีการนํามาตรฐานนานาชาติที;ยึดหลักการยอมรับร่วมกันนีBมาใช ้และทําให ้ เกิดผลสําเร็จ (promotes the adoption and implementation of international consen... See More September 7 at 12:27pm · Unlike · 1 Pann Chandla-or องค์กรกําหนดมาตรฐานเอกชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ISO ITU IEC หรือ WSC มีบทบาทในการอนุรักษ์สิ;ง แวดล ้อม กล่าวคือ 1.ผลโดยตรง คือ การกําหนดมาตรฐานทางด ้านสิ;งแวดล ้อมทําให ้เกิดการพัฒนาของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สินค ้าพัฒนาไปในทิศทางที... See More September 7 at 12:54pm · Unlike · 1 Chutinan Rasmee IEC (International Electrotechnical Commission) หรือ คณะกรรมมาธิการระหว่างประเทศว่า ด ้วยมาตรฐานสาขาอิเล็คทรอเทคนิค เป็นองค์กรอิสระ ซึ;งไม่แสวงหากําไร ก่อตัBงขึBนในปี 1906 IEC มีวัตถุประสงค์เพื;อกําหนดและเผยแพร่มาตรฐานนานาชาติและจัดทําแบบประเมินเพื;อการรับร... See More September 7 at 1:53pm · Unlike · 1 Phocharadanai Jun Pannathup แนวคิดการทํา CSR คือการดําเนินธุรกิจซึ;งควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ;งการดําเนินกิจกกรรม CSR นัBนเป็นสิ;งที;ทําให ้องค์กรอยู่ร่วมกันกับสังคมและสิ;งแวดล ้อมได ้อย่างยั;งยืน CSR นัBนมีทัBง CSR แท ้ และ CSR เทียม ซึ;งกิจกรรมที;เป็น CSRแท ้เป็นการดําเนิน... See More September 7 at 2:38pm · Unlike · 1 ฉัน รักในหลวง คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได ้ให ้คํานิยามของ CSR ใหม่ว่า “หน้าที;ความรับผิด ชอบของหน่วยงาน/ องค์กร ที;มีการดําเนินการใดๆ ที;ก่อให ้เกิดผลกระทบต่อสังคม ภายใต ้กฎหมายและข ้อตกลงร่วมกัน ระหว่างผู้ที;มีส่วนเกี;ยวข ้องในสังคมเป็นลําดับแรก และหากจะปฏิบั... See More September 7 at 2:46pm via mobile · Unlike · 1 Tapanot Maipanich ประโยชน์ของ CSR มีทัBงประโยชน์ที;เป็นรูปธรรม และประโยชน์ที;เป็นนามธรรม ดังนีB ประโยชน์ที;เป็นรูปธรรม:: แง่ของผู้ถือหุ้นหรือเจ ้าของกิจการ : ราคาหุ้นมีเสถียรภาพและมีส่วนลํBามูลค่าหุ้นในอัตราที;สูงกว่าเกณฑ์เฉลี;ยซึ;งเป็นที;ต ้องการ ของนักลงทุนต่างๆ และในธุรก... See More September 7 at 4:05pm · Unlike · 1 Natsuda Rattamanee เพิ;มเติม ISO September 7 at 5:54pm · Like Natsuda Rattamanee เนื;องจากต ้นทุนพลังงานปัจจุบันปรับตัวสูงขึBนและมีแนวโน้มที;พลังงานจะหมดลง จึงมีความจําเป็น ที;จะต ้องมีระบบการจัดการพลังงานที;มีประสิทธิภาพ รวมถึงลําพัง ISO40001 ก็ไม่◌่สามารถแก ้ปัญหาเรื;องภาวะโลกร ้อนได ้ ทัBงหมด จึงมีแรงผลักดันให ้มี ISO50001ขึBนมาโดย ISO 500... See More September 7 at 5:54pm · Unlike · 1 Ake Nirvana IEC (International Electrotechnical Commission) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที;ร่างมาตรฐานทาง ด ้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมมือกับ ISO อย่างใกล ้ชิด ตามแนวโน้มความเป็นสากลของโลก และตามโลกาภิวัฒน์ เนื;องจากหลายๆ ประเทศมีมาตรฐานการติดตัBงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า... See More September 7 at 11:38pm · Unlike · 1 Apitchaya Timpitak การกําหนดตัวเลขของ ISO มีที;มาหรือไม่อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ISO 14001 เหตุใดจึงเป็นเลข 14001 ค่ะ ?? September 8 at 1:08pm via mobile · Unlike · 2 Natsuda Rattamanee เท่าที;ทราบข ้อมูลในตอนนีB. ในตอนแรกเลขISO เริ;มตัBงแต่แรกหนึ;งค่ะ. แต่ว่าเมื;อมีการพัฒนาระบบ ขึBนมาเรื;อยๆของทัBงตัวองค์กรและมาตรฐานต่างๆก็เริ;มมีการออกเลขใหม่มาทับเลขเก่า เลขเก่าบางเลขหายไปโดยมีเลขใหม่ๆ ออกมาทดแทน ไม่ใข่ว่าทุกเลขของISO จะมีใช ้ในปัจจุบัน... See More September 8 at 1:37pm via mobile · Unlike · 3 Natsuda Rattamanee *เริ;มตัBงแต่เลขหนึ;ง September 8 at 1:39pm via mobile · Unlike · 2 Aumzaa Nuberone เพิ;มเติมจาก Natsuda เท่าที;มีข ้อมูลนะครับ การกําหนดตัวเลขซึ;งเป็นระบบสําหรับเก็บข ้อมูลตัว อักษรสากลในระบบ 8 Bit (หรือ byte) ซึ;งอาจอยู่ในรูป 8 bit หลาย ๆ ตัวต่อกัน และรู้จักกันดีในชื;อ Unicode UCS หรือ UTF-8 ISO 14000 มาตรฐานด ้านสิ;งแวดล ้อมมีหลายชุด เ... See More September 8 at 2:17pm via mobile · Unlike · 2 Eay Gunjanut-Th เมื;อสักครู่ดูโฆษณา Lotus ถ ้าไม่รับถุงพลาสติก จะเพิ;มคะแนนสะสมในคลับการ์ด 20 แต ้ม เลยเกิด คําถามว่าอย่าง Lotus นีBเป็น CSR รึป่ าว???? September 8 at 4:50pm via mobile · Unlike · 4 Satang Sandee ในความคิดเห็นของผมก็น่าจะเป็นCSRในระดับนึงนะครับเพราะนโยยายนีBของโลตัสน่าจะเป็นแรงผลักดัน ให ้คนลดการใช ้ถุงพลาสติกในระดับนึงครับอีกทัBงดังที;เรารู้กันว่าการใช ้ถุงผ ้าแทนถุงพลาสติกก็เป็นนโยยายลดภาวะโลกร ้อนที; ไทยเราเองมีการรณรงค์มาโดยตลอดแต่อย่างไรก็ตามผมก็... See More September 8 at 10:36pm · Unlike · 4 Satang Sandee โชคชัย เหลืองประเสริฐ 5601034605 September 8 at 10:36pm · Like
  3. 3. 10/09/13 8:43 PMสรุปการอภิปรายในห้องเรียน... - Chacrit Sitdhiwej Page 3 of 4https://www.facebook.com/schacrit/posts/4781032744354?comment_id=50350718&notif_t=like Myname Isnatt เห็นด ้วยกับ@Satangค่ะ ขอเพิ;มเติมว่า ยังไงโลตัสก็เป็นองค์กรธุรกิจที;มีจุดมุ่งหมายในการแสวงหากําไร อย่าลืมกันว่า CSR ในภาคขององค์กรธุรกิจ ยังไงก็ยังมีพืBนฐากจากเรื;องประโยชน์และกําไรของขององค์กร เพียงแต่ลักษณะการ ดําเนินธุรกิจกิจนัBน คํานึงถึงผลกระทบที;ม... See More Yesterday at 9:52am · Edited · Unlike · 2 Eay Gunjanut-Th ขอบคุณค่ะ อย่างนีBก็คล ้ายๆกับเคมเปน นํBาทิพย์ คิดมาเพื;อโลกเลยนะคะ ที;ผลิตขวดนํBาที;เขาใช ้ พลาสติกน้อยลง ทําให ้ขวดบางลงถึง 35% แถมไม่ใช ้ฟิล์มหุ้มฝา กระบวนการผลิตทัBงหมดผ่านโอซานจึงมั;นใจได ้ว่าสะอาดปลอดภัย ที;สําคัญเขาใช ้โอโซนในการล ้างฝาด ้วย จึงไม่จําเป็นต ้องใช ้พลาสติกแต่อย่างใด ทําให ้ตัวนํBาทิพย์เองก็ลดทุนต ้นการผลิตขวด พลาสติกลง Yesterday at 9:58am via mobile · Unlike · 3 Myname Isnatt Eay Gunjanut-Th แต่ราคาไม่ลดนะ CR:Samawit Kittikasamsil Yesterday at 10:21am · Like · 1 Eay Gunjanut-Th ราคาไม่ลด แต่ยอดขายพุ่งขึBน 20% Yesterday at 10:23am via mobile · Like Eay Gunjanut-Th CSR เป็น marketing ที;เวิร์กมากๆในยุคนีB ยุคที;ประชาชนเริ;มตื;นตัวในเรื;องการอนุรักษสิ;งแวดล ้อม (เวิร์กพอๆกับ การเอาสโมสรทีมฟุตบอลดังๆมาไทย) Yesterday at 10:28am via mobile · Unlike · 1 Samawit Kittikasamsil มันมีปัญหาที;ตัวลูกค ้าด ้วยพี; พวกค ้าปลีกรับมาแล ้วลังมันทับๆกันมาเปิดดูปรากฎว่าขวดแตก พวกซืBอมากินก็แทบพกขวดนํBาไปไหนมาไหนไม่ได ้เลย ขวดยวบยาบไปหมด ร ้องเรียนไปบริษัทก็รับจะปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ แล ้วเรื;องก็เงียบไป สุดท ้ายมาโผล่โฆษณาที;มีเนืBอว่า "นิ;มสิดี" เน้นยํBาว่าเปราะๆแบบนีBดีแล ้ว ไม่แก ้ มันเลยน่าคิดว่า ถ ้าอ ้างสิ;งแวดล ้อม เพื;อกระตุ้นยอดขาย ลดต ้นทุน โดยไม่ใส่ใจผู้บริโภคเลย มันใช่ CSR จริงๆ รึเปล่า Yesterday at 10:29am via mobile · Unlike · 3 Eay Gunjanut-Th CSR เทียมมมม Yesterday at 10:31am via mobile · Like Eay Gunjanut-Th แต่อย่างเคมเปนโลตัสนีBดีนะพี;ว่า ลดการใช ้ถุงพลาสติกดีต่อโลก แถมไม่เกี;ยวกับเรื;องคุณภาพสินค ้า อย่างเรื;องขวดของนํBาทิพย์ด ้วย Yesterday at 10:35am via mobile · Unlike · 1 Eay Gunjanut-Th Apirat Wkz Yesterday at 11:20am via mobile · Like Nisa Theerawarodom แต่อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นCSRแท ้หรือเทียมก็ย่อมเกิดประโยชน์ต่อสิ;งแวดล ้อมไม่มากก็น้อย เนื;องจากภาคเอกชนเเสวงหากําไร จึงต ้องหวังผลประโยชน์ทางด ้านธุรกิจอยุ่เเล ้วเพียงเเต่ถ ้าคํานึงถึงผลกระทบของกิจการ หรือกลับคืนสู่สังคมบ ้าง ก็จะwin winกันทัBงสองฝ่ ายค่ะ Yesterday at 11:48am via mobile · Unlike · 2 Chutinan Rasmee Apirat Wkz Yesterday at 12:22pm · Like Kantima Mutchakit นอกจากนีBยังมีหลักเกณฑ์และเงื;อนไขการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีหลัการดังนีB 1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให ้ได ้รับการรับรองและแสดงเครื;องหมายการรับรอง เป็นผู้ผลิตในชุมชนของโครงการ หนึ;งตําบล หนึ;งผลิตภัณฑ์ ได ้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมก... See More Yesterday at 4:48pm · Unlike · 1 Kantima Mutchakit เงื;อนไขและการตรวจติดตาม ผู้ได ้รับการรับรองต ้องรักษาไว ้ซึ;งคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที;กําหนดไว ้ ตลอดระยะเวลาที;ได ้รับการรับรองการ ประเมินผลการตรวจสอบตัวอย่างที;สุ่มซืBอ เพื;อตรวจติดตามผลต ้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที;กําหนด 9) การตรวจติดตาม... See More Yesterday at 4:49pm · Unlike · 1 Ake Nirvana Apirat Wkz Yesterday at 4:51pm via mobile · Like Kantima Mutchakit เหตุที;สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)ได ้จัดทําโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชนขึBน เพื;อรองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือระดับพืBนบ ้านที;ยังไม่ได ้รับการพัฒนาเท่าที;ควร โดยสมอ. จะ กําหนดมาตรฐาน (นางสาวกานติมา มัชฉากิจ รหัสนักศึกษา 5601034654) Yesterday at 4:52pm · Unlike · 1 Apirat Wkz มาตรฐาน IEC การทํางานเพื;อกําหนดมาตรฐานของ IEC มีหน่วยงาน The Standardisation Management Board (SMB) เป็นหน่วย งานจัดการตัBง Technical Committee (TC) ซึ;งมาจากตัวแทนจากคณะกรรมการระดับชาติของประเทศต่างๆ เพื;อประชุมและ ลงมติกําหนดมาตรฐานร่วมกัน นําไปปรับใช ้... See More Yesterday at 4:54pm via mobile · Unlike · 1 Apirat Wkz เพื;อส่งเสริมให ้เกิดแนวทางการปฏิบัติและวิธีการแก ้ปัญหาของปัญหาที;เกิดเป็นประจําเพื;อให ้สอดคล ้องกับ มาตรฐานของ IEC ตัวอย่างมาตรฐานที;คณะกรรมการTC 111จัดทําขึBน มาตราฐาน IEC 62321 เป็นมาตรฐานสําหรับการตรวจสอบหาปริมาณสารโลหะหนัก(เช่น ตะกั;ว ปรอท แคดเมียม เป... See More Yesterday at 4:56pm via mobile · Unlike · 1 Chanon Teaworm ในความคิดของผม แม ้จะมองว่าเอกชนเป็นส่วนสําคัญของปัญหาและการแก ้ปัญหานีB เพราะไม่ว่าจะมี หน่วยงานที;ออกกฎเกณฑ์หรือกําหนดมาตรฐานใดๆ ออกมา แต่หากเอกชนในฐานะผู้นําเอาไปใช ้เพิกเฉย ไม่สนใจ และมอง ว่าเป็นเพียงกระแสชั;วคราวก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใด แต่เมื;อลองคิดกลั... See More 21 hours ago · Unlike · 1 Chanon Teaworm นอกจากนีB บางมาตรฐานที;เอกชนนํามาใช ้ยังส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิต และที;สําคัญยังส่ง ผลต่อความมั;นใจของผู้บริโคที;มีต่อผลิตภัณฑ์และตัวบริษัทเอง ซึ;งสิ;งเหล่านีBล ้วนสร ้างความมั;นคงให ้กับ brand ของบริษัทในตลาด Home Chacritnd things
  4. 4. 10/09/13 8:43 PMสรุปการอภิปรายในห้องเรียน... - Chacrit Sitdhiwej Page 4 of 4https://www.facebook.com/schacrit/posts/4781032744354?comment_id=50350718&notif_t=like การค ้าอีกด ้วย (ยกตัวอย่างเช่น บริษัท แ... See More 21 hours ago · Unlike · 1 Abojama Mam หน่วยงานกําหนดมาตรฐานภาครัฐที;มีบทบาทในการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการอนุรักษ์สิ;ง แวดล ้อม. เช่น. สํานักงานมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีอํานาจหน้าที;ปฏิบัติงานตามพระรบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 โดยองค์กรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื;อคุ้มครอ... See More 18 hours ago via mobile · Unlike · 1 Chacrit Sitdhiwej ขอบคุณนักศึกษาทุกคน หวังว่านักศึกษาแต่ละคนมีความคุ้นเคยกับการแสดงและแบ่งปันความคิดเห็น อย่างสร ้างสรรค์กันมากขึBน ๆ นะครับ เพื;อให ้ก ้าวหน้าไปอีกระดับหนึ;ง ในครัBงต่อไป ขอให ้อ ้างอิงข ้อมูลที;เป็นฐานของความคิด เห็นอย่างเหมาะสมด ้วยนะครับ เพื;อช่วยให ้ความคิดเห็นแต่ละความคิดเห็นมีลัษณะภาววิสัยให ้มากที;สุด เพื;อสร ้างความน่าเชื;อถือ ให ้แก่ผู้แสดงความคิดเห็นเอง นอกจากเป็นการให ้เกียรติเจ ้าของข ้อมูลหรือข ้อเท็จจริง ป้องกันความรับผิดในความถูกต ้องของ ข ้อมูลหรือข ้อเท็จจริง และยังป้องกัน plagiarism ได ้เป็นอย่างดีด ้วยครับ 24 minutes ago · Like · 1 Write a comment...

×