จัดการงานนอกสั่ง

1,840 views

Published on

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง จัดการงานนอกสั่ง

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,840
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
532
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จัดการงานนอกสั่ง

 1. 1. ชาคริต สิทธิเวช จัดการงานนอกสั่ง
 2. 2. จัดการงานนอกสั่ง
 3. 3. • จัดการงานนอกสั่งหมายความว่าอย่างไร • ที่เรียกว่า "จัดการงานนอกสั่งโดยแท้" มีลักษณะอย่างไร • ที่เรียกว่า "มิใช่จัดการงานนอกสั่งโดยแท้" มีลักษณะอย่างไรบ้าง • ที่เรียกว่า "ขาดเจตนาทําแทนผู้อื่น" หมายความว่าอย่างไร มี ลักษณะอย่างไร • จัดการงานนอกสั่งก่อให้เกิดผลประการใดบ้าง
 4. 4. ความหมายของ จัดการงานนอกสั่ง
 5. 5. Section 395. A person who takes charge of an affair for another without having received a mandate from him or being otherwise entitled to do so in respect of him, shall manage the affair in such manner as the interest of the principal requires, having regard to his actual or presumptive wishes. มาตรา ๓๙๕ บุคคลใดเข้าทํากิจการแทนผู้อื่นโดยเขามิได้ ว่าขานวานใช้ให้ทําก็ดีหรือโดยมิได้รับสิทธิที่จะทําการงาน นั้นแทนผู้อื่นด้วยประการใดก็ดี ท่านว่าบุคคลนั้นจะต้อง จัดการงานไปในทางที่จะให้สมประโยชน์ของตัวการ ตาม ความประสงค์อันแท้จริงของตัวการหรือตามที่จะพึง สันนิษฐานได้ว่าเป็นความประสงค์ของตัวการ
 6. 6. คําถาม?
 7. 7. ลักษณะของ จัดการงานนอกสั่งโดยแท้
 8. 8. Section 395. A person who takes charge of an affair for another without having received a mandate from him or being otherwise entitled to do so in respect of him, shall manage the affair in such manner as the interest of the principal requires, having regard to his actual or presumptive wishes. มาตรา ๓๙๕ บุคคลใดเข้าทํากิจการแทนผู้อื่นโดยเขามิได้ ว่าขานวานใช้ให้ทําก็ดีหรือโดยมิได้รับสิทธิที่จะทําการงาน นั้นแทนผู้อื่นด้วยประการใดก็ดี ท่านว่าบุคคลนั้นจะต้อง จัดการงานไปในทางที่จะให้สมประโยชน์ของตัวการ ตาม ความประสงค์อันแท้จริงของตัวการหรือตามที่จะพึง สันนิษฐานได้ว่าเป็นความประสงค์ของตัวการ
 9. 9. คําถาม?
 10. 10. ลักษณะของ มิใช่จัดการงานนอกสั่งโดยแท้
 11. 11. Section 404. If the manager acts for one person, believing that he is acting for another person, only the former has the rights and duties arising out of the management. มาตรา ๔๐๔ ถ้าผู้จัดการทําแทนผู้หนึ่งโดยสําคัญว่า ทําแทนผู้อื่นอีกคนหนึ่งไซร้ ท่านว่าผู้้ป็นตัวการคน ก่อนผู้เดียวมีสิทธิและหน้าที่อันเกิดแต่การที่ได้จัดทํา ไปนั้น
 12. 12. คําถาม?
 13. 13. Section 405 paragraph one. The provisions of the ten foregoing sections do not apply, if a person takes charge of the affair of another in the belief that it is his own. มาตรา ๔๐๕ วรรคหนึ่ง บทบัญญัติทั้งหลายที่กล่าว มาในสิบมาตราก่อนนั้น ท่านมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ บุคคลคนหนึ่งเข้าทําการงานของผู้อื่นโดยสําคัญว่า เป็นผลงานของตนเอง
 14. 14. คําถาม?
 15. 15. Section 405 paragraph two. If a person treats the affair of another as his own, although knowing that he is not entitled to do so, the principal may enforce the claims based on sections 395, 396, 399 and 400. If he does not enforce them, he is liable to the manager as provided for in section 401 paragraph 1. มาตรา ๔๐๕ วรรคสอง ถ้าบุคคลใดถือเอากิจการของผู้อื่น ว่าเป็นของตนเองทั้งที่รู้แล้วว่าตนไม่มีสิทธิจะทําเช่นนั้นไซร้ ท่านว่าตัวการจะใช้สิทธิเรียกร้องบังคับโดยมูลดั่งบัญญัติไว้ ในมาตรา ๓๙๕, ๓๙๖, ๓๙๙ และ ๔๐๐ นั้นก็ได้ แต่เมื่อได้ ใช้สิทธิดั่งว่ามานี้แล้ว ตัวการจะต้องรับผิดต่อผู้จัดการดั่ง บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐๒ วรรค ๑
 16. 16. คําถาม?
 17. 17. ผลของ จัดการงานนอกสั่ง
 18. 18. Section 395. A person who takes charge of an affair for another without having received a mandate from him or being otherwise entitled to do so in respect of him, shall manage the affair in such manner as the interest of the principal requires, having regard to his actual or presumptive wishes. มาตรา ๓๙๕ บุคคลใดเข้าทํากิจการแทนผู้อื่นโดยเขามิได้ ว่าขานวานใช้ให้ทําก็ดีหรือโดยมิได้รับสิทธิที่จะทําการงาน นั้นแทนผู้อื่นด้วยประการใดก็ดี ท่านว่าบุคคลนั้นจะต้อง จัดการงานไปในทางที่จะให้สมประโยชน์ของตัวการ ตาม ความประสงค์อันแท้จริงของตัวการหรือตามที่จะพึง สันนิษฐานได้ว่าเป็นความประสงค์ของตัวการ
 19. 19. คําถาม?
 20. 20. Section 399. The manager shall notify to the principal, as soon as practicable, the undertaking of the management of the affair, and await his decision, unless there is danger in delay. For the rest the provisions of sections 809 to 811 applicable to an agent apply mutatis mutandis to the obligations of the manager. มาตรา ๓๙๙ ผู้จัดการต้องบอกกล่าวแก่ตัวการโดยเร็วที่สุด ที่จะทําได้ว่าตนได้เข้าจัดการงานแทนและต้องรอฟังคํา วินิจฉัยของตัวการ เว้นแต่ภัยจะมีขึ้นเพราะการที่หน่วงเนิ่น ไว้ นอกจากนี้ ท่านให้นําบทบัญญัติแห่งมาตรา ๘๐๙ ถึง ๘๑๑ อันบังคับแก่ตัวแทนนั้นมาใช้บังคับแก่หน้าที่ของผู้ จัดการด้วยโดยอนุโลม
 21. 21. คําถาม?
 22. 22. Section 396. If the undertaking of the management of the affair is opposed to the actual or presumptive wishes of the principal, and if the manager must have recognised this, he is bound to compensate the principal for any damage arising from his management of the affair, even if no fault is otherwise imputable to him. มาตรา ๓๙๖ ถ้าการที่เข้าจัดการงานนั้นเป็นการขัดกับความ ประสงค์อันแท้จริงของตัวการก็ดี หรือขัดกับความประสงค์ ตามที่จะพึงสันนิษฐานได้ก็ดี และผู้จัดการก็ควรจะได้รู้สึกเช่น นั้นแล้วด้วยไซร้ ท่านว่าผู้จัดการจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ตัวการเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่ที่ได้เข้า จัดการนั้น แม้ทั้งผู้จัดการจะมิได้มีความผิดประการอื่น
 23. 23. คําถาม?
 24. 24. Section 397. The fact that the management of the affair is opposed to the wishes of the principal is not taken into consideration if, without the management of the affair, a duty of the principal the fulfilment of which is of public interest or a legal duty to furnish maintenance to others by the principal would not be fulfilled in due time. มาตรา ๓๙๗ ถ้าผู้จัดการทํากิจอันใดซึ่ง้ป็นหน้าที่บังคับให้ ตัวการทําเพื่อสาธารณประโยชน์ก็ดี หรือเป็นหน้าที่ตาม กฎหมายที่จะบํารุงรักษาผู้อื่นก็ดี และหากผู้จัดการมิได้เข้าทํา แล้ว กิจอันนั้นจะไม่สําเร็จภายในเวลาอันควรไซร้ การที่ได้ทํา ขัดกับความประสงค์ของตัวการเช่นนั้น ท่านมิให้ยกขึ้น้ป็นข้อ วินิจฉัย
 25. 25. คําถาม?
 26. 26. Section 398. If the management of the affair has for its object the averting of an imminent danger which threatens the person, reputation or property of the principal, the manager is responsible only for wilful default and gross negligence. มาตรา ๓๙๘ ถ้าผู้จัดการทํากิจอันใดเพื่อประสงค์จะปัดป้อง อันตรายอันมีมาใกล้ตัวการ จะเป็นภัยแก่ตัวก็ดี แก่ชื่อเสียงก็ดี หรือแก่ทรัพย์สินก็ดี ท่านว่าผู้จัดการต้องรับผิดชอบแต่เพียงที่ จงใจทําผิดหรือที่เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เท่านั้น
 27. 27. คําถาม?
 28. 28. Section 400. If the manager is incapacitated, he is responsible only under the provisions relating to compensation for wrongful acts, and relating to the return for undue enrichment. มาตรา ๔๐๐ ถ้าผู้จัดการ้ป็นผู้ไร้ความสามารถ ท่านว่าจะต้อง รับผิดชอบแต่เพียงตามบทบัญญัติว่าด้วยค่าสินไหมทดแทน เพื่อละเมิดและว่าด้วยการคืนลาภมิควรได้
 29. 29. คําถาม?
 30. 30. Section 401 paragraph one. If the undertaking of the management of the affair is incordance with the interest and the actual or presumptive wishes of the principal, the manager may demand reimbursement of his outlay as an agent. The provisions of section 816 paragraph apply mutatis mutandis. มาตรา ๔๐๑ วรรคหนึ่ง ถ้าผู้จัดการทํากิจอันใดเพื่อประสงค์จะ ปัดป้องอันตรายอันมีมาใกล้ตัวการ จะเป็นภัยแก่ตัวก็ดี แก่ชื่อ เสียงก็ดีหรือแก่ทรัพย์สินก็ดี ท่านว่าผู้จัดการต้องรับผิดชอบแต่ เพียงที่จงใจทําผิดหรือที่เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้าย แรงเท่านั้น
 31. 31. คําถาม?
 32. 32. Section 401 paragraph two. In the cases provided for by section 397 the claim belongs to the manager even if the undertaking of the management of the affair is opposed to the wishes of the principal. มาตรา ๔๐๑ วรรคสอง อนึ่ง ในกรณีที่กล่าวมาในมาตรา ๓๙๗ นั้น แม้ว่าที่เข้่าจัดการงานนั้นจะเป็นการขีดกับความ ประสงค์ของตัวการก็ดี ผู้จัดการก็ยังคงมีสิทธิเรียกร้องเช่นนั้น อยู่
 33. 33. คําถาม?
 34. 34. Section 403 paragraph one. The manager has no claim if he had not the intention to demand reimbursement from the principal. มาตรา ๔๐๓ วรรคหนึ่ง ถ้าผู้จัดการมิได้มีบุรพเจตนาจะเรียก ให้ตัวการชดใช้คืน ผู้จัดการก็ย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องเช่นนั้น
 35. 35. คําถาม?
 36. 36. Section 403 paragraph two. If parents or grandparents furnish maintenance to their descendants, or vice versa, it is to be presumed, in case of doubt, that there is no intention to demand reimbursement from the recipient. มาตรา ๔๐๓ วรรคสอง การที่บิดามาดา ปู่ย่าตายาย บํารุง รักษาผู้สืบสันดานเป็นทางอุปการะก็ดี หรือกลับกันเป็นทางปฎิ การะก็ดี เมื่อกรณีเป็นที่สงสัย ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่มี เจตนาจะเรียกให้ผู้รับประโยชน์ชดใช้คืน
 37. 37. คําถาม?
 38. 38. Section 402 paragraph one. If the conditions of the foregoing section do not exist, the principal is bound to return to the manager all that he acquires through the management of the affair under the provisions relating to the return for undue enrichment. มาตรา ๔๐๒ วรรคหนึ่ง ถ้าเงื่อนไขดั่งว่ามาในมาตราก่อนนั้น มิได้มี ท่านว่าตัวการจําต้องคืนสิ่งทั้งหลายบรรดาที่ได้มา เพราะเขาเข้่าจัดการงานนั้นให้แก่ผู้จัดการตามบทบัญญัติว่า ด้วยการคืนลาภมิควรได้
 39. 39. คําถาม?
 40. 40. Section 402 paragraph two. If the principal ratifies the management of the affair, the provisions of this Code concerning Agency apply correspondingly. มาตรา ๔๐๒ วรรคสอง ถ้าตัวการให้สัตยบันแก่การที่จัดทํานั้น ท่านให้นําบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วย ตัวแทนมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี
 41. 41. คําถาม?
 42. 42. คราวหน้า ลาภมิควรได้
 43. 43. • ลาภมิควรได้หมายความว่าอย่างไร • ลาภมิควรได้มีลักษณะอย่างไร • ลาภมิควรได้ก่อให้เกิดผลประการใดบ้าง
 44. 44. เอกสารประกอบการศึกษา • ศนันท์กรณ์ (จําปี) โสตถิพันธุ์, คําอธิบายกฎหมายลักษณะ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ (วิญญูชน, ๒๕๕๕) หน้า ๔๐๗-๔๓๘.
 45. 45. คําถาม?

×