3/09/13 8:10 AM(2) สรุปการอภิปราย เรื่อง... - Chacrit Sitdhiwej
Page 1 of 6https://www.facebook.com/schacrit/posts/4761786...
3/09/13 8:10 AM(2) สรุปการอภิปราย เรื่อง... - Chacrit Sitdhiwej
Page 2 of 6https://www.facebook.com/schacrit/posts/4761786...
3/09/13 8:10 AM(2) สรุปการอภิปราย เรื่อง... - Chacrit Sitdhiwej
Page 3 of 6https://www.facebook.com/schacrit/posts/4761786...
3/09/13 8:10 AM(2) สรุปการอภิปราย เรื่อง... - Chacrit Sitdhiwej
Page 4 of 6https://www.facebook.com/schacrit/posts/4761786...
3/09/13 8:10 AM(2) สรุปการอภิปราย เรื่อง... - Chacrit Sitdhiwej
Page 5 of 6https://www.facebook.com/schacrit/posts/4761786...
3/09/13 8:10 AM(2) สรุปการอภิปราย เรื่อง... - Chacrit Sitdhiwej
Page 6 of 6https://www.facebook.com/schacrit/posts/4761786...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สรุปการอภิปราย เรื่อง บทบาทภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1,236 views

Published on

สรุปการอภิปราย เรื่อง บทบาทภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,236
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
551
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปการอภิปราย เรื่อง บทบาทภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  1. 1. 3/09/13 8:10 AM(2) สรุปการอภิปราย เรื่อง... - Chacrit Sitdhiwej Page 1 of 6https://www.facebook.com/schacrit/posts/4761786943221?comment_id=50328958&offset=0&total_comments=43&notif_t=feed_comment Create AdSponsored We're Retargeting You! AdRoll is the #1 Retargeting Platform. Start Your Free Trial! 11,629 people like AdRoll. Online M.S. in Education Earn a Master's in Education online from Walden, a U.S. accredited university. Intel Thailand testoftime.intel.com มาทําแบบทดสอบ Test of Time เพื-อรับข ้อเสนอสุด พิเศษจากอินเทลที-เว็บไซต์ #IntelTestofTime Elite Yachting Phuket Charter a yacht from Elite Yachting now for 8 or more days and enjoy special discount ! · 3,870 people like Elite Yachting Phuket. Free nights in Bali hoteltravel.com Get FREE nights on selected hotels and save up to 75% in Bali. Book now! ชุดกีฬากันUV ผ้าdry-fit เนืAอผ ้าคุณภาพนิยมใส่ดํานํAา กีฬากลางแจ ้ง ฟิตเนส มี จําหน่ายทัAงเสืAอและกางเกง ผ ้าไม่นิ-ม · 1,694 people like Infinitybodyfit เสืAอรัดกล ้ามเนืAอ. ผลิตและออกแบบโคมไฟ ผลิตโคมไฟตามต ้องการ ใน แบบเฉพาะของคุณ ไม่ เหมือนใคร. · 225 people like THE INSPIRE DESIGN CO.,LTD. ELearning&Online Teaching Enroll: University of Wisconsin Graduate Certificate! Find E- Learning Jobs Build a career! · Bong Bongkot likes ELearning and Online Teaching. Create Your Hero Now Like Like Like Like Auii Thestar Chacrit Sitdhiwej September 1 at 7:27pm · สรุปการอภิปราย เรื-อง บทบาทภาครัฐในการอนุรักษ์สิ-งแวดล ้อม ความต ้องการที-จะอยู่รอดปลอดภัยในชีวิตของมนุษย์ ทําให ้มนุษย์รวมตัวกันขึAนเป็นรัฐ และสร ้างเจตน์จํานงค์ร่วมกัน โดยการจํากัดสิทธิของตนเอง เพื-อให ้มนุษย์ทุกคนบรรลุเจตน์จํานง คือ อยู่ร่วมกันได ้อย่างมีความสุข จึงเป็นบทบาทของรัฐ ที-รัฐจะต ้องมีหน้าที-และใช ้อํานาจที-ประชาชนสละให ้นัAน เพื-อบรรลุภารกิจที-รัฐมี การอนุรักษ์สิ-งแวดล ้อม ก็เป็นภารกิจหนึ-งของรัฐเช่นกัน รัฐจึงต ้องมีการออกกฏหมายและนโยบาย เพื-อให ้บรรลุจุด ประสงค์นั-นเอง นายพุฒินันต์ สุขสม 5601034530 — with Ormsin Salinwan Kruathes and 19 others. Unlike · Comment · Unfollow Post · See Friendship You, Ormsin Salinwan Kruathes, Natsuda Rattamanee, Thamonwan Jitsong and 9 others like this. Auii Thestar Somsak Wongranght Samawit Kittikasamsil September 1 at 7:32pm · Like Apitchaya Timpitak Abojama Mam Santang Sandee Kantima Mutchakit September 1 at 7:33pm · Like Apitchaya Timpitak Liya Fanhdisavath September 1 at 7:35pm · Like Vayuwan Chaiyadecha แต่อย่างไรก็ตามแม ้รัฐจะมีอํานาจออกกฎหมายมาบังคับใช ้กับคนที-อยู่ใต ้อํานาจปกครองได ้ แต่ การบังคับใช ้กฎหมายให ้คลอบคลุม ทั-วถึง และใช ้ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็เป็นเรื-องที-ทําได ้ยาก อีกทัAงประชาชนในรัฐ เอง(โดยเฉพาะประเทศไทย) ก็ขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายเกี-ยวกับการอนุรักษ์สิ-งแวดล ้อม ซึ-งเป็นเรื-องใหม่และประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญเท่าที-ควร วยุวรรณ ไชยะเดชะ - 5601034753 September 1 at 7:48pm via mobile · Unlike · 3 Samawit Kittikasamsil รัฐจึงจําเป็นต ้องใช ้วิธีการอื-นเพื-อให ้บรรลุจุดมุ่งหมายของภารกิจนัAนๆ ซึ-งอาจจะใช ้มาตรการของ ฝ่ ายบริหาร คือการใช ้อํานาจรัฐกําหนดนโยบายและวิธีดําเนินการให ้เป็นไปตามนโยบายโดยอาศัยการสั-งการภายในองค์กร ของรัฐเอง ให ้เจ ้าหน้าที-รัฐกระทําการตามนโยบายในมาตรการอย่างอื-นนอกจากการบังคับการตามกฎหมาย อาทิ การสนับสนุน การดําเนินกิจกรรมของภาคเอกชน การกําหนดสิทธิประโยชน์เพื-อกระตุ้นการตระหนักรู้ในเรื-องสิ-งแวดล ้อม การใช ้ช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของรัฐ เป็นต ้น สมาวิษฐ์ กิตติเกษมศิลป์ 5601034670 September 1 at 8:54pm via mobile · Unlike · 2 Eay Gunjanut-Th อีกทัAงรัฐควรที-จะส่งเสริมบทบาทในการอนุรักษ์สิ-งแวดล ้อมของชุมชนด ้วย รัฐควรผลักดันให ้ชุมชนเป็น ฐานของสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั-งยืน รัฐจึงจําเป็นต ้องมีแผนปฏิบัติการให ้แต่ละชุมชนได ้จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติของตน และสนับสนุนความเข ้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมให ้มากขึAน กล่าวคือรัฐควรจะดําเนินการ อย่างไรให ้ชุมชนมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรได ้อย่างแท ้จริงไม่ใช่เพียงแต่บัญญัติไว ้ในกฎหมายที-เป็นลักษณะนามธรรม ตัวอย่างเช่น รัฐอาจจะมอบทุนให ้ชุมชนจํานวนหนึ-งเพื-อดําเนินการอนุรักษ์ เป็นต ้น กัญจนัชนก ธรรมวโร 5601034688 September 1 at 8:56pm · Edited · Unlike · 2 Phocharadanai Jun Pannathup บทบาทของรัฐยังคงมีอุปสรรคต่อการอนุรักษ์สิ-งแวดล ้อมอยู่เช่นทางด ้านบุคลากรซึ-ง ไม่มีประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการเข ้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการของรัฐ จึงควรแก ้ปัญหาโดยการสร ้าง career path ให ้เกิดแรงจูงใจให ้เข ้ามาทํางานร่วมกับรัฐ และทางด ้านการเมืองซึ-งมีอิทธิพลของนักการเมืองทัAงระดับชาติและระดับท ้องถิ-นให ้ เกิดปัญหาอยู่ ควรรแก ้ปัญหาโดยการปลูกฝังค่านิยมให ้เยาวชนมีความตระหนักในความสุจริต และอุปสรรคสําคัญสําหรับรัฐที- กําลังพัฒนาเช่นประเทศไทย คือเงินทุนและเทคโนโลยี ซึ-งควรแก ้ปัญหาโดยการ เชิญชวนให ้เอกชนเข ้ามาลงทุนโดยใช ้ มาตรการต่างๆ เช่นมาตรการทางภาษีเป็นต ้น ... พชรดนัย ปาณธูป 5601034647 September 1 at 9:51pm · Unlike · 2 Natsuda Rattamanee หลังจากที-ทําความเข ้าใจเรื-◌ิองรัฐคืออะไร บทบาทของรัฐในเรื-องต่างๆ รัฐต ้องมีหน้าที-อะไรและจะ สามารถอนุรักษ์สิ-งแวดล ้อมได ้อย่างไร ในมุมมองกว ้างแล ้ว ก็ต ้องมาศึกษาถึงเครื-องมือต่างๆที-แต่ละรัฐ จะต ้องนํามาใช ้เพื-อเป็น เหมือนแผนที-แนวทางให ้องค์กรต่างๆที-อยู่ในรัฐนัAนสามารถเดินตามไปในทิศทางเดียวกัน กรอบใหญ่สุดในการกําหนดทิศทางของรัฐ คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เครื-องมือของรัฐต่อมาที-เป็นกรอในการกําหนดทิศทางก็คือคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ในปัจจุบันคือ นําโดยนางสาวยิ-ง ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา ซึ-งได ้แถลงไปแล ้วในที-วันอังคารที- 23 สิงหาคม 2554เป็นการรวบรวมสิ-งต่างๆที- ตัวรัฐบาลได ้เคยแถลงไว ้ตอนหาเสียงก่อนเลือกตัAงมากําหนดให ้เป็นเอกสารชัดเจน เพื-อเสนอต่อรัฐสภาเสมือนเป็นการยืนยันหลัก การที-ตนได ้ให ้ไว ้กับประชาชนอีกครัAง ทัAงนีAเป็นไปตามมาตรา 75 ของรัฐธรรมนูญ และขัAนตอนต่อมารัฐบาลต ้องนําเรื-◌ิองนัAนมา ประกาศเป็นประกาศสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื-อง แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน ระยะเวลาเท่าสมัยรัฐบาลคือ พ.ศ.2555-2558เพื-อกําหนดในรายละเอียดต่างๆให ้เป็นรูปธรรม เพื-อให ้องค์กรต่างๆที-อยู่ ภายในรัฐสามารถนําไปปฏิบัติต่อไป เพื-อให ้เกิดผลสัมฤทธิ_ ในเป้าหมายเดียวกันตามที-รัฐบาลได ้แถลงไว ้ ณัฐสุดา รัตตมณี 5601034522 September 1 at 10:32pm via mobile · Unlike · 1 Home Chacritand things 22
  2. 2. 3/09/13 8:10 AM(2) สรุปการอภิปราย เรื่อง... - Chacrit Sitdhiwej Page 2 of 6https://www.facebook.com/schacrit/posts/4761786943221?comment_id=50328958&offset=0&total_comments=43&notif_t=feed_comment Comedy Movies Science Fiction Movies Romantic Movies Animated Movies tynon.com PVP with 1,000,000 Players, and become a God of War! Which of these kinds of movies do you like to watch the most? Your response will be used by Facebook to improve your experience. Facebook © 2013 English (US) · Privacy · Terms · Cookies · More Natsuda Rattamanee Chanon Teaworm September 1 at 10:38pm via mobile · Like Thamonwan Jitsong เรื-องการออกกฎหมายและกําหนดนโยบายของรัฐ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ในหมวด 5 แนว นโยบายพืAนฐานแห่งรัฐ มาตรา 75 กําหนดให ้นําบทบัญญัติในหมวดนีAเป็นแนวทางในการออกกฎหมายและการกําหนด นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ-งในหมวดดังกล่าวได ้กําหนดบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ-ง แวดล ้อมไว ้ในมาตรา 85 โดยด ้านทรัพยากรดินและที-ดิน กําหนดให ้รัฐ "ต ้องจัดให ้มีหลักเกณฑ์ในการใช ้ที-ดินให ้สอดคล ้องกับ สภาพแวดล ้อมทางธรรมชาติและกระจายการถือครองที-ดินอย่างเป็นธรรม รวมทัAงจัดหาแหล่งนํAาให ้พอเพียงและเหมาะสม” เป็น บทบาทของรัฐที-จะต ้องส่งเสริมภาคการเกษตร ให ้ประชาชนมีที-ดินทํากิน มีโอกาสสร ้างรายได ้ และสร ้างความมั-นคงทางอาหาร และพลังงานแก่ประเทศชาติ (น.ส.ธมนวรรณ จิตสงค์ 5601034613) September 1 at 10:39pm · Unlike · 1 ฉัน รักในหลวง ด ้านทรัพยากรนํAาและอื-นๆ รัฐธรรมนูญ มาตรา 85 กําหนดให ้ รัฐต ้อง “จัดแผนการบริหารจัดการนํAาและ ทรัพยากรธรรมชาติอื-นอย่างเป็นระบบ” โดยต ้องให ้ “ประชาชนมีส่วนร่วม” ทัAงในการสงวน บํารุงรักษา รวมทัAงการให ้ประชาชน ได ้ใช ้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวคือต ้องให ้ประชาชนได ้รับประโยชน์ด ้วย ไม่ใช่ กําหนดให ้ประชาชนต ้องกระทําอย่างเดียว ทัAงนีAรัฐยังมีบทบาทในการ “ส่งเสริม บํารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ-งแวดล ้อมตามหลักการพัฒนาที-ยั-งยืน รวมทัAงการควบคุม และกําจัดภาวะมลพิษด ้วย” และด ้วยความไม่เพียงพอของงบประมาณและบุคลากรของรัฐ รัฐจึงมีความจําเป็นต ้องส่งเสริมให ้ ประชาชน ชุมชนท ้องถิ-น และองค์กรปกครองส่วนท ้องถิ-นเข ้ามามีส่วนร่วม ช่วยเหลือรัฐอีกแรง เป็นการลดงบประมาณและ บุคลากรของรัฐในการที-จะบรรลุภารกิจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ-งแวดล ้อม (พีรนุช เม่งช่วย 5601034795 ) September 1 at 10:44pm via mobile · Unlike · 1 Tapanot Maipanich ซึ-งข ้อดีในการส่งเสริมให ้ประชาชน ชุมชนท ้องถิ-นมีและองค์กรปกครองส่วนท ้องถิ-นเข ้ามามีส่วนร่วม อีกประการหนึ-งก็คือ ผู้ที-เป็นเจ ้าของพืAนที-ในท ้องถิ-นนัAนๆ ก็จะสามารถที-จะดําเนินการได ้โดยที-ทราบข ้อมูลในพืAนที-ของตนเป็น อย่างดี และนอกจากการไปกําหนดเป็นนโยบายและแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เพื-อผลักดันให ้รัฐปฏิบัติตามบทบาทดังกล่าวแล ้ว ในวรรค ท ้ายของมาตรา 75 ยังกําหนดให ้คณะรัฐมนตรีต ้องทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทัAงปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภา ปีละหนึ-ง อันเป็นการติดตามผลการดําเนินการอีกครัAงว่าได ้ปฏิบัติให ้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวหรือไม่ (ฐปณต ไมพานิช 5601034639) September 1 at 10:48pm · Unlike · 1 Ormsin Salinwan Kruathes บทบาทของรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ-งแวดล ้อม ที-ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ-งเป็นกรอบและแนวทางสําหรับทุกภาคส่วนในการพัฒนาประเทศใน แต่ละช่วงระยะเวลา ๕ ปีนัAน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที- ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) นีA ด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ-งแวดล ้อม สืบเนื-องมาจากปัญหาการเปลี-ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์ความมั-นคงทาง อาหารและพลังงาน และความก ้าวหน้าของเทคโนโลยี แนวทางการพัฒนาของประเทศจึงควรเป็นไปในทิศทางของการ อนุรักษ์ ฟืAนฟู บริหารจัดการและสร ้างความมั-นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ-งแวดล ้อม, สร ้างความมั-นคงทางอาหารและพลังงาน, เตรียมคน สังคม เศรษฐกิจการค ้าให ้มีภูมิคุ้มกันพร ้อมรับมือกับการเปลี-ยนแปลงภูมิ อากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเงื-อนไขด ้านสิ-งแวดล ้อม, ปรับโครงสร ้างการผลิตและการบริโภคให ้เป็นเศรษฐกิจและสังคม คาร์บอนตํ-า เป็นมิตรกับสิ-งแวดล ้อม, ติดตามและให ้ความร่วมมือในกรอบความตกลงและพันธกรณีด ้านสิ-งแวดล ้อมระหว่างประเทศ (สลิลวรรณ เครือเทศน์ 5601034779) September 1 at 10:50pm · Edited · Unlike · 1 Chutinan Rasmee เพื-อการขับเคลื-อนแนวนโยบายด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ-งแวดล ้อมตามแผนพัฒนาฯ ไปสู่การ ปฏิบัติ รัฐมีบทบาทในการสนับสนุนการวิจัย พัฒนากฎหมาย ปรับบทบาทและวิธีการทํางานของบุคลากรของรัฐให ้เอืAอต่อการ พัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน หน่วยงานระดับภูมิภาค / ท ้องถิ-นและภาคประชาสังคม สําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที- ๑๑ นีA รัฐบาลใช ้เป็นกรอบร่วมกับนโยบายที-แถลงต่อรัฐสภา จัดทําเป็นแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท ้องถิ-น / ชุมชนต่อไป ชุตินันท์ รัศมี 5601034589 September 1 at 10:51pm via mobile · Unlike · 1 Myname Isnatt ต่อจากของ Natsuda Rattamanee ตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที-นางสาวยิ-งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภานัAน รัฐบาลกําหนดนโยบาย ในการบริหารไว ้ทัAงหมด 8 ประการ โดยนโยบายหลักที-ให ้ความสําคัญในเรื-องการอนุรักษ์สิ-งแวดล ้อมโดยตรง คือนโยบายที- ๕ ที-ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ-งแวดล ้อม (สอดคล ้องกับ ม.85 รธน.) ซึ-งเนืAอหาในส่วนนีAจะเน้นการอนุรักษ์ฟืAนฟูและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาคุณภาพสิ-งแวดล ้อมและควบคุมมลพิษ การเตรียมตัวเพื-อรับมือกับพิบัติภัยและการเปลี-ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการสร ้างความตระหนักและจิตสํานึกด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ-งแวดล ้อม อย่างไรก็ตาม นโยบายในด ้านอื-นๆ ที-มิใช่เรื-องสิ-งแวดล ้อมโดยตรง ได ้สอดแทรกแนวคิดในการอนุรักษ์สิ-งแวดล ้อมไว ้ด ้วยเช่นกัน อาทิ นโยบายสร ้างรายได ้ กําหนดให ้ดึงดูดการลงทุนเข ้าสู่ประเทศในสาขาการผลิตที-เป็นมิตรกับสิ-งแวดล ้อม นโยบายปรับ โครงสร ้างเศรษฐกิจ กําหนดมาตรฐานและคุณภาพขัAนพืAนฐานของสินค ้าอุตสาหกรรม เพื-อป้องกันสินค ้านําเข ้าที-อาจก่อให ้เกิด ภยันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และก่อให ้เกิดมลพิษต่อสิ-งแวดล ้อม และนโยบายด ้านพลังงาน ส่งเสริมการผลิต การใช ้พลังงาน ทดแทน และส่งเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที-สะอาดเพื-อลดก๊าซเรือนกระจกและแก ้ปัญหาภาวะโลกร ้อน เป็นต ้น นางสาวจินติมา กริยาผล 5601034662 September 1 at 11:13pm · Unlike · 2 วีระยุทธ หอมชืBน ความสําคัญ และสภาพปัญหาของนโยบาย ความสําคัญ 1. เป็นแนวทางให ้ภาครัฐตรากฎหมายเพื-อให ้ สอดคล ้องกับสภาพปัญหาเพื-อใช ้บังคับอย่างเป็นรูปธรรม 2. สะท ้อนสภาพปัญหา และความต ้องการของสังคมในขณะนัAน สภาพปัญหา 1. ผลผูกพนภาครัฐ: ความผูกพันของนโยบายในแง่กฎหมายไม่มีความผูกพันภาครัฐให ้มีหน้าที-กระทําการตามแนว นโยบายที-ได ้แถลงไว ้ต่อรัฐสภา หรือที-ได ้แสดงเจตจํานงไว ้ให ้ต ้องกระทํา แต่ทัAงนีA รัฐโดยรัฐบาลย่อมมีความผูกพันต่อสังคมใน การเร่งผลักดันแนวนโยบายให ้บรรลุผล เพราะย่อมมีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเอง 2. ผลผูกพันภาคเอกชน: เนื-องจากนโยบาย มิได ้อยู่ในรูปของกฎหมายจึงไม่มีผลผูกพันให ้ภาคเอกชนมีหน้าต ้องปฎบัติ แต่อยู่ในรูปของความสมัครใจที-จะปฎิบัติตามนโยบาย นัAน September 1 at 11:19pm · Unlike · 1 วีระยุทธ หอมชืBน วีระยุทธ หอมชื-น 5601034563 September 1 at 11:20pm · Unlike · 1 Nisa Theerawarodom กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญมาตรา75 บัญญัติให ้คณะรัฐมนตรีต ้องเเถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะทํา อะไรบ ้างมีนโยบานอะไรบ ้าง แต่เพื-อให ้สามารถนํานโยบายที-แถลงไว ้นัAนมาทําจริงได ้ หรือเพื-อที-ตะออกบทกฎหมายใดๆให ้ สอดคล ้องรองรับกับนโยบายจึงต ้องทําแผนยริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา76เพื-อมีผลภายในภายบริหาร โดยแผนบริหาร
  3. 3. 3/09/13 8:10 AM(2) สรุปการอภิปราย เรื่อง... - Chacrit Sitdhiwej Page 3 of 6https://www.facebook.com/schacrit/posts/4761786943221?comment_id=50328958&offset=0&total_comments=43&notif_t=feed_comment ราชการแผ่นดินจะเเบ่งออกเป็นสี-ส่วน ดังนีA 1. เป็นเรื-องวิสัยทัศน์ของรัฐบาล สภาพ และปัญหาก่อนที-จะเจ ้ามาบริหาร 2. คือการนํานโยบายที-แถลงเอาไว ้มาเขียน 3. การนํานโยบายส฿การปฎิบัติจริง คือจะระบุชัดเจนงนรายละเอียดเลยว่าแต่ละนโยบายนัAน หน่วยงานในฝ่ ายบริหาร เช่น กระทรวง กรม ใดมีหน้าที-รับผิดชอบ งบประมาณเท่าไหร่ 4. การลําดับความสําคัญของนโยบาย ซึ-ง เมื-ออกแผนบริหารราชการเเผ่นดินก็เป็นเรื-องภายในของฝ่ ายบริหาร ซึ-งแผนบริหารราชการแผ่นดินจะออกมนรุปของประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ-งประกาศนัAนมิใบ่กฎหม่ยจึงไม่มีสภาพบังคับ จึงจําเป็นที-จะต ้องอาศัย พรบ.ระเบียบบริหาราชการแผ่นดินต่อ ไป September 1 at 11:50pm via mobile · Unlike · 1 Nisa Theerawarodom ภูษณิศา ธีรวโรดม5601034548 September 1 at 11:50pm via mobile · Unlike · 1 Machith Phetphousy เพื-อประโยซน์ในการส่งเสีม และ รักษาคุณภาพสิ-งแวดล ้อม การอนุรักษการใช ้ประโยซน์ทางทัรพ ยากรธรรมชาติ อย่างยัAงยืนเป็นสิ-งสําคัญอย่างยิ-งในอันที-จะสนองความปรารถนาของประซากรโลกที-กําลังทวีเพี-มจํานวนขึAน ทางด ้านอาหาร, สุขภาพ และ ปัจใจอื-นๆ Yesterday at 12:11am · Unlike · 1 Machith Phetphousy เพื-อคุ้มครองด ้านสุขภาพ และ ความปอดภัยของผุ้บริโภค รัฐจื-งสามารถนําใช ้กฎหมายว่าด ้วย มาตรฐานสินค ้าหรืกฎหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเช่น พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 บัญญัติขึAนเพื-อกําหนดมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื-อประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื-อความ ปลอดภัย หรือเพื-อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน ซึ-งได ้กําหนดเกี-ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให ้ เป็นไปตามมาตรฐานและอัตราโทษสําหรับการกระทําผิด ตลอดจนบทบัญญัติลงโทษผู้แทนนิติบุคคลกรณีที-นิติบุคคลกระทําผิด กับบทบัญญัติเปรียบเทียบคดีด ้วย การเพิ-มเติมบทบัญญัติเกี-ยวกับอํานาจในการกําหนดเงื-อนไขในการออกใบอนุญาต การกําหนด หลักเกณฑ์ในการโอนใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื-อให ้ผู้รับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานสามารถ ประกอบกิจการผลิตสินค ้าได ้ทันทีและมีความต่อเนื-องไม่หยุดชะงัก เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการและ เศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม กฎหมายฉบับนีA เป็นเครื-องมือในการควบคุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให ้เป็นไปตามมาตรฐาน และอนุญาตให ้นําเข ้าผลิตภัณฑ์ที-เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนัAน อาจใช ้ในการคัดเลือกสินค ้าที-ได ้มาตรฐานความปลอดภัยเท่านัAนที- จะอนุญาตให ้นําเข ้าหรือจําหน่ายในประเทศ อย่างไรก็ตาม การกําหนดให ้ผู้ผลิตต ้องเรียกคืนเศษเหลือทิAงของเครื-องใช ้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิคส์นําไปบําบัดหรือรีไซเคิล นางสาว มะจิต เพ็ชรพูสี 5601090037 Yesterday at 12:21am · Unlike · 1 Ake Nirvana รัฐสามารถใช ้อํานาจในการปกครองหรือบริหารผ่านอํานาจ ๒ อํานาจ คือ อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจบริหาร ส่วนอํานาจตุลาการนัAน เป็นการตรวจสอบการใช ้อํานาจรัฐ เป็นการคานและดุลอํานาจของรัฐ ซึ-งเป็นหัวใจสําคัญของการแบ่ง แยกการใช ้อํานาจ ในกรณีของสิ-งแวดล ้อม รัฐใช ้อํานาจนิติบัญญัติในการตรากฎหมาย ใช ้อํานาจบริหารในการปกครองตลอดจน ไปถึงการกระจายอํานาจ และบังคับใช ้กฎหมาย การกระจายอํานาจ (Decentralization ) เป็นวิธีการที-รัฐ / ราชการส่วนกลาง โอนอํานาจการปกครอง หรือ บริหารบางส่วนบาง เรื-องที-เกี-ยวกับการจัดบริการสาธารณะให ้องค์กรหรือนิติบุคคลอื-นดําเนินการแทน ภายในเขตพืAนที-ของแต่ละท ้องถิ-น ด ้วยงบ ประมาณและเจ ้าหน้าที-ของท ้องถิ-น โดยมีอิสระพอสมควร ราชการส่วนกลางเพียงกํากับดูแล (มิใช่บังคับบัญชา) ซึ-งการจะใช ้ อํานาจตามที-รัฐโอนมาให ้นีA ท ้องถิ-นแต่ละแห่งต ้องมีสภาพเป็นนิติบุคคลจึงจะสามารถใช ้อํานาจนัAนได ้ รวมถึงการรับผิด หรือรับผิด ชอบในกรณีที-องค์กรที-ได ้รับมอบอํานาจมานัAน ใช ้อํานาจรัฐไปในทางที-มิชอบด ้วยกฎหมาย ตัวอย่างของการกระจายอํานาจที-เป็นรูปธรรมชัดที-สุด คือ การที-รัฐใช ้อํานาจนิติบัญญัติตราพ.ร.บ.กําหนดแผนและขัAนตอนการกระ จายอํานาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิ-น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนตรากฎหมายเกี-ยวกับองค์การปกครองส่วนท ้องถิ-นต่างๆ 21 hours ago · Unlike · 1 Ake Nirvana กิติพงศ์ สุทธินนท์ 5601034761 21 hours ago · Unlike · 1 Apirat Wkz ตัวประกาศสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื-อง แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558นีA จะกําหนด รายละเอียดในเรื-องของ 1.เป้าประสงค์เชิงนโยบาย-สิ-งที-รัฐบาลอยากให ้เป็น เช่น บริหารจัดการพืAนที-ป่ าอย่างเหมาะสมและ ตอบสนองความต ้องการของประชาชน 2.ตัวชีAวัด- เป้าหมายเชิงรูปธรรม เช่น พืAนที-ป่ ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 107.65 ล ้านไร่ 3.นโยบาย- แผนที-รัฐบาลจะทําและให ้หน่วยงานรวมมือกันทํา เช่น - เร่งให ้มีการปลูกป่ าควบคู่กับการลักลอบบุกรุกทําลายป่ าไม ้ และสัตว์ป่ า 4.กลยุทธ์ วิธีการ- วิธีการต่างๆที-ต ้องใช ้ปฏิบัติเพื-อให ้เป็นไปตามที-ตัAงเป้าประสงค์ในข ้อ1. เช่น อนุรักษ์ฟืAนฟูบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติเพื-อรักษาสมดุลและฐานที-มั-นคงของประเทศ และ5. กําหนดหน่วยงานที-ต ้องรับผิดชอบ เช่นกระทรวงทรัพยฯ กระทรวงเกษตรฯ อภิรัฐ ดีทองอ่อน 5601034555 21 hours ago · Edited · Unlike · 1 Nui Oyoyo จาก Ake Nirvana เรื-องการกระจายอํานาจสู่ท ้องถิ-นนัAน รธน ปี 40 ได ้กําหนดเรื-องดักล่าวไว ้ชัดเจน โดยให ้ ท ้องถิ-นมีอิสระในการบริหารตัวเอง เพิ-มเติมหน้าที-ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท ้องถิ-น และการอนุรักษ์ทรัยากร ธรรมชาติและสวล.มากขึAน รวมถึงกระจายอํานาจด ้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การจัดเก็บภาษีมากขึAนด ้วย ดังนัAน จึงต ้องมี การปรับปรุงกฎหมายท ้องถิ-นให ้สอดคล ้องกับ รธน. และจัดตัAงองค์กรรองรับการกระจายอํานาจดังกล่าว จึงได ้มีการกําหนดให ้ต ้อง มีการกําหนดแผนและขัAนตอนการกระจายอํานาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิ-น (อปท.) จึงมีการออก พรบ. กําหนดแผนและ ขัAนตอนการกระจายอํานาจให ้แก่ท ้องถิ-น พ.ศ.2542 สาระสําคัญ คือ การกําหนดจัดทําแผน เพื-อดําเนินการถ่ายโอนภารกิจการให ้บริการสาธารณะที-รัฐดําเนินการอยู่ สู่ อปท รวมถึง การจัดสรรภาษี อากรเงินอุดหนุน และรายได ้อื-นให ้แก่ อปท โดย อปท คือ เทศบาลเมืองพัทยา กทม. อบต. อบต. ให ้มีอํานาจ และหน้าที-ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เช่น การจัดทําแผนพัฒนาท ้องถิ-นของตน คุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาและการใช ้ประโย ชน์ทรัพยากรฯ และ สวล. รวมถึง กําหนดให ้ได ้ อปท. มีรายได ้จากภาษี ค่าธรรมเนียม และเงินรายได ้ เช่น ค่าใบอนุญาต ภาษี จากนํAามัน เป็นต ้น โสภาพร คงเชืAอนาค 5601034696 21 hours ago via mobile · Unlike · 1 Por PorYong ซึ-งหากพิจารณาจากกฎหมายเฉพาะทัAง 3 ฉบับที-ได ้ศึกษา คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราช บัญญัติสภาตําบล อบต.พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540 มีลักษณะที-ร่วมกัน คือ เป็น กฎหมายที-วางกรอบหรือให ้อํานาจไว ้กว ้างๆ ไม่ได ้กล่าวถึงการอนุรักษ์สิ-งแวดล ้อมไว ้โดยตรง หรือ อาจกล่าวได ้ว่า เป็นพระราช บัญญัติจัดตัAงซึ-งให ้อํานาจไว ้กว ้างๆ แต่ไม่ได ้เจาะจงไปลงไปในรายละเอียด ต ้องอาศัยกฎหมายเฉพาะกําหนดรายละเอียด โดย อาศัยกฎหมายแม่บทให ้อํานาจ ซึ-งหากพิจารณาในองค์รวม ในมุมที-กว ้างออกไป อาจเทียบพระราชบัญญัติทัAง 3 ฉบับข ้างต ้น เสมือนรัฐธรรมนูญที-เป็นกฎหมายที-วางกรอบกว ้างๆในหลักที-เป็นเรื-องสําคัญๆ และต ้องไปอาศัยกฎหมายในลําดับศักดิ_รองลงมาใน การกําหนดลงไปในรายละเอียด ลักษมณ อิ-มทรัพย์ 5601034597
  4. 4. 3/09/13 8:10 AM(2) สรุปการอภิปราย เรื่อง... - Chacrit Sitdhiwej Page 4 of 6https://www.facebook.com/schacrit/posts/4761786943221?comment_id=50328958&offset=0&total_comments=43&notif_t=feed_comment 19 hours ago via mobile · Unlike · 1 Pann Chandla-or เมื-อพิจารณาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุขที-เป็นการกําหนดรายละเอียดในเรื-องการจัดการ สาธารณสุข คือ การจัดการและดูแลสุขภาพอนามัยของประชา ชนบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ-งแวดล ้อม โดยผ่านองค์กร ปกครองส่วนท ้องถิ-น มีดังนีA 1. รัฐในฐานะที-เป็นผู้สนับสนุนหรือผู้ให ้บริการ คือ ภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะขัAนตํ-าให ้แก่ประชาชนเพื-อมาตรฐาน คุณภาพชีวิตที-ขึAน เช่น การให ้อํานาจในการจัดการสิ-งปฏิกูลและมูลฝอย 2. รัฐในฐานะที-เป็นผู้ควบคุมเศรษฐกิจ คือ การควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน เช่น การจัดตัAงตลาดต ้องได ้รับ อนุญาตจากเจ ้าพนักงานท ้องถิ-น รวมทัAงมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการกํากับดูแลตลาด 3. รัฐในฐานะอนุญาโตตุลาการ คือ ภารกิจเพื-อตัดสินปัญหาระหว่างกลุ่มคน เช่น การให ้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เพื-อ ทําการเปรียบเทียบคดีที-มีอัตราโทษตามที-กําหนดไว ้ เพื-อชีAขาดคดีในชัAนเจ ้าพนักงาน กล่าวโดยสรุป บทบาทของรัฐ ผ่านองค์กรปกครองส่วนท ้องถิ-นในการอนุรักษ์สิ-งแวดล ้อมนัAน ก็คืออยู่ในฐานะของผู้ป้องกันและ แก ้ไขมลพิษต่างๆ นั-นเอง นายปัญญ์ จันทร์ลออ 5601034514 19 hours ago · Unlike · 1 Aumzaa Nuberone ตัAงแต่มีการประกาศใช ้รธน’40 กําหนดเรื-องการกระจายอํานาจไว ้ชัดเจนทําให ้บทบาทขององค์กร ปกครองส่วนท ้องถิ-น เปลี-ยนไปจากเดิมซึ-งเดิมองค์กรปกครองส่วนท ้องถิ-น เป็นผู้ดําเนินการเองในเรื-องต่างๆ แต่ ณ ปัจจุบัน อํานาจหน้าที-ของส่วนท ้องถิ-นต ้องเป็นผู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของปชช. ที-ไม่ใช่ระดับการรับรู้ข ้อมูลข่าวสาร แต่เป็นระดับการมีส่วน ร่วม การวางแผน รวมไปจนถึงการตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบาย เพื-อร่วมดําเนินการและสนับสนุนให ้มีความเข ้มแข็ง รวมทัAงการ สร ้างเครือข่ายระหว่างอปท. ในการจัดให ้มีบริการสาธารณะร่วมกัน เช่น การจํากัดขยะ การดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมท ้องถิ-น เป็นต ้น บทบาทของอปท. ที-เน้นการมีส่วนร่วมของปชช. จะสามารถเพิ-มประสิทฺธิภาพการดําเนินงาน ตามอํานาจและหน้าที-ได ้ หรือไม่นัAน เป็นเรื-องที-ต ้องวิเคราะห์และวิพากษ์กันต่อไป นายพรสวรรค์ อนุอัน รหัส 5601034712 19 hours ago via mobile · Unlike · 1 Santang Sandee ในส่วนของพระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินประกอบกับพระราชบัญญัติป้องและบรรเทา สาธาณภัย แม ้ในตัวทัAง ๒ กฎหมายนีAจะไม่ได ้บัญญัติบทกฎหมายที-เกี-ยวข ้องกับบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์ไว ้โดยตรง แต่ ทัAง ๒ กฎหมายถือว่ามีความสําคัญมากต่อการเป็นบ่อเกิดแห่งอํานาจแก่รัฐที-จะไปจัดตัAงองค์กรหรือเข ้าไปใช ้อํานาจในการจัดการ บริหาร และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ-งแวดล ้อมได ้ กล่าวคือ 18 hours ago · Unlike · 1 Liya Fanhdisavath เห็นได ้ว่าพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยนีA เรียกได ้ว่าทุกคนต ้องมีส่วนร่วมนับแต่องศ์กร ขัAนสูญกลางถืงขัAนท ้องถิ-น และประชาชขก็ต ้องมีส่วนร่วมในการบรรเทานีAด ้วย 18 hours ago · Unlike · 1 Santang Sandee ในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ๒๕๓๔ ได ้ให ้อํานาจแก่รัฐและ รัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการต่างๆเพื-อไปทําหน้าที-เฉพาะด ้านตามภารกิจให ้บรรลุป้าหมาย ในส่วนของการอนุรักษ์สิ-ง แวดล ้อมได ้อาศัยอํานาจตามมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที- ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราช บัญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ จัดตัAงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ-งแวดล ้อมขึAนมาเพื-อเป็นหน่วยงานหลัก ในการ สงวน อนุรักษ์และฟืAนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ-งแวดล ้อม และรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ-งแวดล ้อมก็ได ้ ใช ้อํานาจตามมตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ๒๕๓๔ เพื-อจัดตัAงส่วนราชการต่างๆเพื-อดูแลเรื-องการ อนุรักษ์สิ-งแวดล ้อมด ้วย เช่น การโอนกรมอุทยาน สัตว์ป่ าและพันธุ์พืชเดิมที-สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โอนมาสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ-งแวดล ้อม หรือ การจัดตัAงกรมส่งเสริมคุณภาพสิ-งแวดล ้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ-ง แวดล ้อม เป็นต ้น 18 hours ago · Unlike · 1 Santang Sandee ผม นายโชคชัย เหลืองประเสริฐ รหัส 5601034605 18 hours ago · Unlike · 1 Kantima Mutchakit สําหรับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ไม่มีบทบัญญัติที-กําหนดไว ้ถึงการ อนุรักษ์สิ-งแวดล ้อมไว ้โดยตรง หากแต่ได ้กําหนดถึงภารกิจในการดําเนินการป้องกัน บรรเทาฟืAนฟูสาธารณภัยและอุบัติภัย ซึ-ง ในมาตรา 4 ได ้ให ้ความหมายของ สาธารณภัย ไว ้ว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล ้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรค ระบาดสัตว์นํAา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื-นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให ้เกิดขึAน อุบัติเหตุหรือเหตุอื-นใด ซึ-งภัยต่างๆที-ได ้กล่าวไว ้ในมาตรา 4 ล ้วนส่งผลกระทบต่อสิ-งแวดล ้อมโดยตรง หากมีการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยได ้อย่างทันท่วงที ก็สามารถบรรเทาความเสียหายเพื-อไม่ให ้เกิดความเสียหายต่อสิ-งแวดล ้อมเป็นวงกว ้าง ดัง เช่นกรณี การเกิดไฟป่ า หากมีการควบคุมและวางแผนยับยัAงไฟป่ าอย่างถูกต ้อง ก็สามารถรักษาพืAนที-ป่ าไว ้ได ้ อีกทัAงสามารถฟืAนฟู สภาพป่ าที-ถูกทําลายให ้กลับคืนสู้สภาพเดิม ทัAงนีAพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจะให ้อํานาจของเจ ้าหน้าที-ของรัฐตัAงแต่ระดับ นายก รัฐมนตรี รัฐมนตรี อธิบดี ตลอดจนหน่วยงานปกครองส่วนท ้องถิ-น และได ้ให ้อํานาจแก่ประชาชนในท ้องถิ-นได ้มีส่วนรวมในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน เพื-อให ้การบรรเทาสาธารณภัยได ้ทันท่วงทีเพราะประชาชน เป็นบุคคลที-อยู่ในท ้องที-และรู้จักสภาพภูมิประเทศเป็นอย่างดี รวมถึงการให ้อํานาจใช ้อาคาร สถานที- วัสดุ อุปกรณ์ เครื-องมือ เครื-องใช ้และยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที-อยู่ในท ้องที-ที-เกิดสาธารณภัยเท่าที-จําเป็นเพื-อป้องกันและ สาธารณภัยและมีอําาจสั-งห ้ามเข ้าหรือออกจากพืAนที- อาคารหรือสถานที-ที-กําหนด ดังนัAนจึงกล่าวได ้ว่าพระราชบัญญัติ เป็น กฎหมายที-กําหนดถึงบทบาทของรัฐในอนุรักษ์สิ-งแวดล ้อมอีกฉบับหนึ-ง 17 hours ago · Unlike · 1 Kantima Mutchakit นางสาวกานติมา มัชฉากิจ รหัส 5601034654 17 hours ago · Unlike · 1 Somsak Wongranght เมื-อพิจารณาบทบาทของรัฐจาก พรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ประกอบกับพรบป้อง ก ้นและบรรเทาสาธารณภัย 2550 ในการอนุรักษ์สิ-งแวดล ้อมแล ้ว ถือเป็นการมอบอํานาจให ้องค์กรปกครองส่วนกลางและส่วน ภูมิถาค ดําเนินการแทนรัฐ ซึ-งอาจแบ่งได ้ดังนีA 1.การรักษาความสงบเรียบร ้อยและความมั-นคงภายใน เช่น กรณีนํAาท่วมในปี2554 รัฐบาลโดยองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ถือเป็นครัAงแรกที-รัฐบาลใช ้อํานาจตามมาตรา31 ของกฎหมายป้องกันฯ ในการรับมือ กับอุทกภัย ทําให ้เกิดการบูรณาการของอํานาจตามกฎหมาย และมีสภาพบังคับให ้หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ประชาชนต ้องปฎิบัติ ตาม 2.การให ้บริการทางสังคมและสวัสดิการสังคม ตามกฎหมายที-กําหนดอํานาจไว ้เป็นการเฉพาะ โดยผ่านหน่วยงานระดับ กระทรวง ระดับกรม หรือส่วนภูมิภาค เช่น งานอนุรักษสิ-งแวดล ้อมโดยกระทรวงทรัพยากร กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน จะ ทําให ้มาตราฐานกลาง มีความเชี-ยวชาญในงาน 3.การพัฒนาประเทศ ในกฎหมายป้องกันฯ จะมีเรื-องการวางแผนป้องกัน การ รับมือ การเยียวยา และถ ้าสามารถปฎิบัติได ้จริงก็จะทําให ้สังคมเกิดความเชื-อมั-น กระต ้นให ้เกิดการลงทุน ทําให ้เศรษฐกิจของ ประเทศพัฒนาต่อไป โดยสรุป เห็นว่า กฎหมายระเบียบบริหารราชการฯ และกฎหมายป้องกันฯ ในการอนุรักษสิ-งแวดล ้อม จะ ทําให ้ การใช ้อํานาจของรัฐผ่านองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเกิดการบูรณาการ มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 17 hours ago via mobile · Unlike · 1 Somsak Wongranght สมศักดิ_ วงศ์ราษฎร์ รหัส 5601034720 17 hours ago via mobile · Unlike · 1
  5. 5. 3/09/13 8:10 AM(2) สรุปการอภิปราย เรื่อง... - Chacrit Sitdhiwej Page 5 of 6https://www.facebook.com/schacrit/posts/4761786943221?comment_id=50328958&offset=0&total_comments=43&notif_t=feed_comment Apitchaya Timpitak ปัญหาสิ-งแวดล ้อมมิใช่ปัญหาที-ให ้รัฐจัดการแต่เพียงผู้เดียว แต่ต ้องอาศัยความร่วมมือของทุกๆคน การปลูกจิตสํานึกเป็นเครื-องมือที-สําคัญที-สุดในการแก ้ปัญหาที-ต ้นเหตุ อย่างไรก็ตามก็จะมีปัจจัยภายนอกที-มนุษย์ไม่สามารถ ควบคุมได ้ซึ-งเมื-อพูดถึงเรื-องที-มนุษย์สามารถควบคุมได ้ บทบาทของภาครัฐที-สําคัญในการอนุรักษ์สิ-งแวดล ้อมก็คือ การออก กฎหมาย มีทัAงการออกกฎหมายเพื-อแก ้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการออกกฎหมายเพื-อแก ้ไขปัญหาในระยะยาว สภาพปัญหาในปัจจุบันจะเห็นได ้ว่าประเทศไทยมีการติดต่อค ้าขายทําธุรกิจกับต่างประเทศมากขึAนกว่าในอดีต ทําให ้เศรษฐกิจ ของประเทศไทยมีความเจริญก ้าวหน้า. แต่ในทางกลับกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ-งแวดล ้อมของไทยก็ถูกนํามาใช ้อย่างสิAน เปลืองเกินความจําเป็น และสิ-งแวดล ้อมยังถูกทําลายโดยที-ไม่มีใครเข ้ามาควบคุมดูแล ปัญหาสิ-งแวดล ้อมจากการติดต่อกับต่างประเทศเช่น ขยะมือสอง กล่าวคือการที-ประเทศไทยไม่มีกฎหมายควบคุมมาตรฐานสินค ้า ไม่มีการออกกฎหมายห ้ามหรือป้องกันการนําขยะเข ้ามาทิAงในประเทศไทยในรูปแบบของการนําเข ้าสินค ้ามือสอง อาจทําให ้ต่าง ประเทศเห็นช่องว่างในการหาที-ระบายขยะจากประเทศของตนเองมาทิAงที-ประเทศไทย ดังนัAนก่อนที-ประเทศไทยจะกลายเป็นที-ทิAง ขยะของประเทศที-เจริญแล ้ว ภาครัฐควรที-จะต ้องออกมาตรการควบคุมตรวจสอบการนําเข ้าสินค ้าที-จะเป็นขยะอุตสาหกรรม ซึ-ง กําจัดยากและเป็นมลพิษต่อสิ-งแวดล ้อมอย่างจริงจังมากกว่านีA เพราะมาตรฐานสินค ้า แสดงว่าสินค ้านัAนจะต ้องมีคุณภาพ รวมทัAง เป็นสินค ้าที-ปลอดภัยทัAงต่อผู้บริโภคและปลอดภัยต่อสิ-งแวดล ้อมด ้วย อย่างไรก็ตามจากปัญหาในอดีตที-ทุกประเทศทั-วโลกมุ่งเน้นแต่จะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียว จนทําให ้หลายๆประเทศเริ-มตระหนัก ถึงปัญหาสิ-งแวดล ้อม โดยในระดับโลกนัAนมีทิศทางใหม่ในเรื-องของการพัฒนาก็คือการพัฒนาที-ยั-งยืน ซึ-งเป็นการพัฒนาทัAงสังคม และสิ-งแวดล ้อมควบคู่กันไป มิได ้เน้นแต่จะพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เช่นเรื-อง CSR ซึ-งเป็นแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบ ต่อสังคมของกิจการ กล่าวคือการดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที-คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทัAงในระดับใกล ้ (ผู้มี ส่วนเกี-ยวข ้องโดยตรงกับองค์กร เช่น ลูกค ้า คู่ค ้า ครอบครัว พนักงาน ชุมชนท ้องถิ-นที-องค์กรตัAงอยู่) และระดับไกล (ผู้มีส่วน เกี-ยวข ้องกับองค์กรทางอ ้อม เช่น คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนโดยทั-วไป) ด ้วยการใช ้ทรัพยากรที-มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากร จากภายนอกองค์กร ในอันที-จะทําให ้อยู่ร่วมกันในสังคมได ้อย่างเป็นปกติสุข ซึ-งประเทศไทยโดยภาครัฐอาจนําหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติใน CSR มาเป็นแนวทางในการบัญญัติเป็นกฎหมายต่อไปก็ได ้ น.ส.อภิชญา ทิมพิทักษ์ 5601034621 17 hours ago via mobile · Unlike · 1 Liya Fanhdisavath สําหรับพระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เห็นว่าทุกองค์กรมีส่วนร่วม นับแต่หน่วย งานของรัฐและองค์กรปกครองท ้องถิ-น เอกชน และร่วมถืงประชาชนก็มีส่วนร่วมด ้วยในการแก ้ไขและบรรเทาสาธารณภัย 16 hours ago · Edited · Unlike · 1 Liya Fanhdisavath นางสาว หลียา ฝันดีสวัส รหัส 5601090029 16 hours ago · Unlike · 1 Abojama Mam ตัวอย่างเบืAองต ้นของบริษัทที-ทํา csr ในประเทศไทย ได ้แก่ บริษัท ป.ต.ท. ที-ส่งเรื-องการอนุรักษ์สิ-ง แวดล ้อมโดยการจัดทําโครงการรณรงค์ปลูกป่ า หรือบริษัทโตโยต ้า จํากัด ที-จัดทําโครงการถนนสีขาว เพื-อรณรงค์กระตุ้น จิตสํานึกประชาชนให ้ใช ้รถใช ้ถนนอย่างปลอดและอีกทัAงให ้ร่วมอนุรักษ์สิ-งแวดล ้อม และในกฎหมายไทย รัฐสามารถนํากฎหมายว่า ด ้วยมาตรฐานสินค ้าหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาใช ้ในการอนุรักษ์สิ-งแวดล ้อม เช่น ปัจจุบัน โรงงานอุตสาหกรรมจะจัด ให ้มีบุคลากรด ้านสิ-งแวดล ้อมประจําโรงงานและผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ-งแวดล ้อมเป็นพิษ ซึ-งกําหนดโดยประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื-อง การกําหนดชนิดขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือส่งใด ๆ ที-มีผลกระทบ ต่อสิ-งแวดล ้อม ซึ-งจะมองเห็นได ้ว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที-ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ-งแวดล ้อม หรือ พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ซึ-งมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที-มีอํานาจหน้าที-ในการปฏิบัติงาน ตามพ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พศ.2511 โดยมีวัตถุประสงค์หลายข ้อซึ-งหนึ-งในนัAนคือการคุ้มครองผู้บริโภคและ รักษาสิ-งแวดล ้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยหน่วยงานดังกล่าวมีกิจกรรมหลายด ้าน ทีจะกล่าวถึงจะขอเน้น 2 ด ้าน คือ 1. กิจกรรมด ้านการกําหนดมาตรฐาน ทัAงในด ้านมาตรฐานระดับสากล และมาตรฐานระดับประเทศ 2.กิจกรรมด ้านการรักรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ที-จะมีการรับรองตามาตรฐานของประเทศโดยการแสดงเครื-องหมายมาตรฐาน เช่น เครื-องหมายมาตรฐานทั-วไป เครื-องหมายมาตรฐานบังคับ และที-สําคัญคือการรับรองฉลากเขียว ที- สมอ. ร่วมกับสถาบันสิ-งแวดล ้อมไทยดําเนินโครงการฉลาก เขียว โดยให ้ใช ้ฉลากเชียวสําหรับผลิตภัณฑ์ ทัAงนีAเพื-อช่วยลดมลภาวะจากสิ-งแวดล ้อม และผลักดันให ้ผู้ผลิตใช ้เทคโนโลยี หรือ วิธีการผลิตที-ให ้ผลกระทบต่อสิ-งแวดล ้อมน้อยที-สุด นางสาวมนพร พันธุมชัย รหัส 5601034738 16 hours ago · Unlike · 1 Chanon Teaworm กฎหมายที-กล่าวข ้างต ้นล ้วนเป็นกฎหมายที-เกี-ยวข ้องกับการกําหนด มาตรฐานให ้กับสินค ้า บริการ รวม ไปถึงขัAนตอนในการดําเนินกระบวนการผลิตและการให ้บริการ ซึ-งมีส่วนเกี-ยวเนื-องเดียวกัน คือ เพื-อประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ-ง แวดล ้อม ทัAงนีA เพราะนอกจากการออกกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายจะเป็นช่องทางในการแสดงออกถึงนโยบายของรัฐในด ้านต่างๆ ยังส่งผลให ้นโยบายและแนวทางเหล่านัAนมีสภาพบังคับหรือบทลงโทษ ซึ-งย่อมส่งผลให ้เกิดการบังคับใช ้และการปฏิบัติตามในวง กว ้าง ในกรณีนีA ก็คือ การอนุรักษ์สิ-งแวดล ้อม ซึ-งมีแนวทางบังคับใช ้ที-มีการกล่าวถึงข ้างต ้น อย่างการออกมาตรฐานรับรองคุณภาพ ในรูปแบบเครื-องหมายต่างๆ ที-น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นพิเศษ คือ การรับรองฉลากเขียว ที-ออกให ้กับผลิตภัณฑ์ที-ผ่านการ ประเมินและตรวจสอบว่าได ้มาตรฐานทางด ้านคุณภาพสิ-งแวดล ้อมทัAงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์(Life Cycle Assessment : LCA) คือ ดูทัAงในแง่กระบวนการผลิต การใช ้ตลอดจนถึงการทิAงทําลายที-มีผลกระทบต่อสิ-งแวดล ้อมน้อยกว่าสินค ้าประเภท เดียวกันที-ไม่ได ้รับการรับรอง ซึ-งมาตรฐานดังกล่าวยังมีแนวร่วมในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมในระดับโลกอย่าง เครือข่าย ฉลากสิ-งแวดล ้อม(Global Ecolabelling NetworK:GEN) อีกด ้วย (ตัวอย่างบริษัทที-มีสินค ้าได ้รับการรับรอง มาตรฐานฉลาก เขียว ได ้แก่ บริษัท แคนนอน ประเทศไทย จํากัด และ บริษัท วาโก ้จํากัด เป็นต ้น) 9 hours ago · Unlike · 1 Chanon Teaworm ที-น่าสนใจและน่าศึกษาไม่ใช่เพียงหลักเกณฑ์ในการรับรองมาตรฐาน หรือการยอมรับมาตรฐานใน ระดับสากล แต่ยังรวมไปถึงวิธีการในการบังคับใช ้และเผยแพร่ “ฉลากเขียว” ที-ภาครัฐให ้ความสําคัญและผลักดันโดยการ ประกาศ “นโยบายการจัดซืAอจัดจ ้างสีเขียว” ซึ-งนอกจากจะส่งผลให ้เกิดการผลักดันการบริโภคสินค ้าที-เป็นมิตรต่อสิ-งแวดล ้อมโดย ภาครัฐแล ้ว องค์กรเอกชนทัAงที-ติดต่อประสานงานกับภาครัฐและองค์กรที-ต ้องการการยอมรับในระดับมาตรฐานต ้องตื-นตัวและให ้ ความสําคัญกับ การรับรองมาตรฐาน “ฉลากเขียว” ดังกล่าว ซึ-งอาจกล่าวได ้ว่า ภาครัฐเป็น trendsetter ที-สําคัญที-ส่งผลให ้ “นโยบายฉลากเขียว” ได ้รับการยอมรับ ที-น่าสนใจอีกประการคือ หน่วยงานภาครัฐที-เกี-ยวข ้องกับนโยบายดังกล่าว เป็นความร่วม มือกันในหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยศาสตร์ฯ กระทรวงทรัพยากรฯ รวมถึงหน่วยงานในสังกัดอย่าง สมอ.และสถาบันสิ-งแวดล ้อมไทย ซึ-งนอกจากร่วมกันกําหนดมาตรฐานดังกล่าว ยังมีส่วนในการผลักดันให ้มาตรฐานดังกล่าวถูกนํา ไปใช ้อย่างแพร่หลาย ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น ในด ้านการผลิต การให ้คําแนะนําบริษัทต่างๆ เกี-ยวกับการลงทุนปรับเปลี-ยนการ ผลิตได ้เร็วขึAน หากปฏิบัติตามเกณฑ์ที-กําหนดในมาตรฐานฉลากเขียว เนื-องจากเชื-อมโยงกับการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานซึ-ง เป็นส่วนสําคัญที-ทําให ้ผลตอบแทนในการลงทุนดีกว่า และเห็นผลเร็วกว่า หรือในด ้านผู้บริโภค กรณีที-หากเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ ที-ได ้รับมาตรฐานฉลากเขียว ก็ถือว่าได ้เป็นส่วนหนึ-งในการร่วมกันอนุรักษ์สิ-งแวดล ้อมง่ายๆ ด ้วยตัวเอง เป็นต ้น จะเห็นได ้ว่าแนวคิด ของนโยบาย “ฉลากเขียว” นัAน ไม่ได ้มุ่งเน้นกับการบังคับใช ้ตามกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังคํานึงถึงการปลูกฝัง และ กระตุ้นจิตสํานึกให ้กับผู้ใช ้ผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ-งย่อมส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ที-ยั-งยืนกว่าการบังคับใช ้ตาม กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว เพราะสุดท ้ายก็คงจะมีวันที- ผู้ใช ้ผู้ผลิตและผู้บริโภคจะคํานึงถึงและลงมืออนุรักษ์สิ-งแวดล ้อมในมิติ ต่างๆ ด ้วยตัวเองในที-สุด นายชานนทร์ บุญรัชกุล รหัส 5501033152 9 hours ago · Unlike · 1 Chacrit Sitdhiwej ขอบคุณนักศึกษาทุกคนครับที-ร่วมกันคิดแบะจัดทําสรุปนีAขึAนมา นับแต่นีAไปผมหวังว่านักศึกษาแต่ละคนจะทํา
  6. 6. 3/09/13 8:10 AM(2) สรุปการอภิปราย เรื่อง... - Chacrit Sitdhiwej Page 6 of 6https://www.facebook.com/schacrit/posts/4761786943221?comment_id=50328958&offset=0&total_comments=43&notif_t=feed_comment เช่นนีAกับการศึกษาทุกครัAง ทุกวิชา รวมทัAงในการทํางานและการดํารงชีวิตต่อไปด ้วยครับ 2 minutes ago · Like Write a comment... Chat (113)

×