ค่าสินไหมทดแทน

1,976 views

Published on

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ค่าสินไหมทดแทน

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ค่าสินไหมทดแทน

 1. 1. ชาคริต สิทธิเวช ค่าสินไหมทดแทน
 2. 2. • ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจาก โรงเรือน • ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดเพราะทิ้งขว้างของ • ความรับผิดเพื่อการเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะ • ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์อันเป็นของ เกิดอันตรายได้
 3. 3. ความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดเพราะของตกหล่นในโรงเรือน
 4. 4. Section 436. An occupier of a building is responsible for the damage arising from things which fall from it or are thrown into an improper place. มาตรา ๔๓๖ บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรง เรือนนั้น หรือเพราะทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร
 5. 5. คําถาม?
 6. 6. ความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดเพราะทิ้งขว้างของ
 7. 7. Section 436. An occupier of a building is responsible for the damage arising from things which fall from it or are thrown into an improper place. มาตรา ๔๓๖ บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรง เรือนนั้น หรือเพราะทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร
 8. 8. คําถาม?
 9. 9. ความรับผิดเพื่อการเสียหาย อันเกิดจากยานพาหนะ
 10. 10. Section 437 paragraph one. A person is responsible for injury caused by any conveyance propelled by mechanism which is in his possession or control, unless he proves that the injury results from force majeure or fault of the injured person. มาตรา ๔๓๗ วรรคหนึ่ง บุคคลใดครอบครองหรือ ควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วย กําลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อ การเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะ พิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือ
 11. 11. คําถาม?
 12. 12. ความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดจากทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้
 13. 13. Section 437 paragraph Two. The same applies to the person who has in his possession things dangerous by nature or destination or on account of their mechanical action. มาตรา ๔๓๗ วรรคสอง ความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์ อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความ มุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้น ด้วย
 14. 14. คําถาม?
 15. 15. ค่าสินไหมทดแทน
 16. 16. • ความหมายของค่าสินไหมทดแทน • การกําหนดค่าสินไหมทดแทน • ประเภทของค่าสินไหมทดแทน • การประเมินค่าสินไหมทดแทน • การกําหนดค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม
 17. 17. ความหมายของ ค่าสินไหมทดแทน
 18. 18. Section 438 paragraph two. Compensation may include restitution of the property of which the injured person has been wrongfully deprived or its value as well as damages to be granted for any injury caused. มาตรา ๔๓๘ วรรคสอง อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่ การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือ ใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้ เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อให้เกิดขึ้นนั้นด้วย
 19. 19. คําถาม?
 20. 20. การกําหนด ค่าสินไหมทดแทน
 21. 21. Section 438 paragraph one. The court shall determine the manner and the extent of compensation according to the circumstances and the gravity of the wrongful act. มาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้ โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่ พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด
 22. 22. คําถาม?
 23. 23. ประเภทของ ค่าสินไหมทดแทน
 24. 24. • ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์ • ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต • ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อร่างกาย อนามัยหรือ เสรีภาพ • ค่าสินไหมทดแทนเพื่อชื่อเสียง
 25. 25. ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ ความเสียหายต่อทรัพย์
 26. 26. Section 439. A person who is bound to return a thing of which he has deprived another by a wrongful act is also responsible for the accidental destruction of the thing, or for accidental impossibility of returning it arising from any other cause, or for its accidental deterioration, unless the destruction or the impossibility of returning it or the deterioration would have happened even if the wrongful act had not been committed. มาตรา ๔๓๙ บุคคลจําต้องคืนทรัพย์อันผู้อื่นต้องเสียไปเพราะละเมิดแห่งตน นั้น ยังต้องรับผิดชอบตลอดถึงการที่ทรัพย์นั้นทําลายลงโดยอุบัติเหตุ หรือการ คืนทรัพย์ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างอื่นโดยอุบัติเหตุ หรือทรัพย์นั้นเสื่อม ลงโดยอุบัติเหตุนั้นด้วย เว้นแต่เมื่อการที่ทรัพย์สินทําลายหรือตกเป็นพ้นวิสัย จะคืนหรือเสื่อมเสียนั้น ถึงแม้จะมิได้มีการทําละเมิด ก็คงจะต้องตกไปเป็นไป อย่างนั้นอยู่เอง
 27. 27. Section 440. If on account of the taking of a thing its value, or, on account of damage to a thing, its diminution in value is to be made good, the injured party may demand interest on the amount to be made good from the time which serves as the basis for the estimate of the value. มาตรา ๔๔๐ ในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์อันได้เอาของเขาไปก็ดี ใน กรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์อันลดน้อยลงเพราะบุบสลายก็ดี ฝ่ายผู้ต้อง เสียหายจะเรียกดอกเบี้ยในจํานวนเงินที่จะต้องใช้ คิดตั้งแต่เวลาอัน เป็นฐานที่ตั้งแห่งการประมาณราคานั้นก็ได้
 28. 28. Section 441. If a person bound to make compensation for any damage on account of the taking or damaging of a movable compensates the person in whose possession the thing was at the time of the taking or damage, he is discharged by so doing even if a third party was owner of the thing, or had some other right in the thing, unless the right of the third party is known to him or remains unknown in consequence of gross negligence. มาตรา ๔๔๑ ถ้าบุคคลจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ เพราะ เอาสังหาริมทรัพย์ของเขาไปก็ดี หรือเพราะทําของเขาให้บุบสลายก็ดี เมื่อใช้ค่าสินไหม ทดแทนให้แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ครองทรัพย์นั้นอยู่ในขณะที่เอาไปหรือขณะที่ทําให้บุบสลาย นั้นแล้ว ท่านว่าเป็นอันหลุดพ้นไปเพราะการที่ได้ใช้ให้เช่นนั้น แม้กระทั่งบุคคลภายนอกจะ เป็นเจ้าของทรัพย์หรือมีสิทธิอย่างอื่นเหนือทรัพย์นั้น เว้นแต่สิทธิของบุคคลภายนอกเช่น นั้นจะเป็นที่รู้อยู่แก่ตนหรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตน
 29. 29. คําถาม?
 30. 30. ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ ความเสียหายต่อชีวิต
 31. 31. Section 443 paragraph one. In the case of causing death, compensation shall include funeral and other necessary expenses. มาตรา ๔๔๓ วรรคหนึ่ง ในกรณีทําให้เขาถึงตายนั้น ค่า สินไหมทดแทนได้แก่ค่าปลงศพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจําเป็น อย่างอื่น ๆ อีกด้วย
 32. 32. Section 443 paragraph two. If death did not ensure immediately, compensation shall include in particular expenses for medical treatment and damages for the loss of earning on account of disability to work. มาตรา ๔๔๓ วรรคสอง ถ้ามิได้ตายในทันที ค่าสินไหม ทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าเสียหายที่ต้อง ขาดประโยชน์ทํามาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการ งานนั้นด้วย
 33. 33. Section 443 paragraph three. if on account of the death any person has been deprived of his legal support, he is entitled to compensation therefor. มาตรา ๔๔๓ วรรคสาม ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทําให้บุคคล คนหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการ นั้น
 34. 34. Section 445. In the case of causing death, or of causing injury to the body or health of another, or in the case of deprivation of liberty, in the injured person was bound by law to perform service in favour of a third person in his household or industry, the person bound to make compensation shall compensate the third person for the loss of such service. มาตรา ๔๔๕ ในกรณีทําให้เขาถึงตายหรือให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ ดี ในกรณีทําให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตาม กฎหมายจะต้องทําการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือนหรือ อุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้จําต้องใช้ค่าสินไหม ทดแทนนั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อที่เขาต้องขาด แรงงานอันนั้นไปด้วย
 35. 35. คําถาม?
 36. 36. ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ ความเสียหายต่อร่างกาย อนามัยหรือเสรีภาพ
 37. 37. Section 444 paragraph one. In the case of an injury to the body or health, the injured person is entitled to received reimbursement of his expenses and damages for total or partial disability to work, for the present as well as the future. มาตรา ๔๔๔ วรรคหนึ่ง ในกรณีทําให้เสียหายแก่ร่างกายหรือ อนามัยนั้น ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตน ต้องเสียไปและค่าเสียหายเพื่อการที่ความสามารถประกอบ การงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน ทั้งในปัจจุบันนั้นและในเวลา อนาคตด้วย
 38. 38. Section 445. In the case of causing death, or of causing injury to the body or health of another, or in the case of deprivation of liberty, in the injured person was bound by law to perform service in favour of a third person in his household or industry, the person bound to make compensation shall compensate the third person for the loss of such service. มาตรา ๔๔๕ ในกรณีทําให้เขาถึงตายหรือให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ ดี ในกรณีทําให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตาม กฎหมายจะต้องทําการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือนหรือ อุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้จําต้องใช้ค่าสินไหม ทดแทนนั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อที่เขาต้องขาด แรงงานอันนั้นไปด้วย
 39. 39. Section 446 paragraph one. In the case of injury to the body or health of another, or in the case of deprivation of liberty, the injured person may also claim compensation for the damage which is not a pecuniary loss. The claim is not transferable, and does not pass to the heirs, unless it has been acknowledged by contract, or on action on it has been commenced. มาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่ง ในกรณีทําให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ทําให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อ ความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอน กันได้ และไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดย สัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว
 40. 40. Section 446 paragraph two. A like claim belongs to a woman against whom an immoral crime is committed. มาตรา ๔๔๖ วรรคสอง อนึ่ง หญิงที่ต้องเสียหาย เพราะผู้ใดทําผิดอาญาเป็นทุรศีลธรรมแก่ตน ก็ย่อม มีสิทธิเรียกร้องทํานองเดียวกันนั้น
 41. 41. คําถาม?
 42. 42. ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ ชื่อเสียง
 43. 43. Section 447. Against a person who has injured the reputation of another, the Court may, on the application of the injured person, order proper measures to be taken for the rehabilitation of the latter’s reputation, instead of, or together with, compensation for damages. มาตรา ๔๔๗ บุคคลใดทําให้เขาต้องเสียหายแก่ชื่อเสียง เมื่อผู้ ต้องเสียหายร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นจัดการตามควรเพื่อ ทําให้ชื่อเสียงของผู้นั้นกลับคืนดีแทนให้ใช้ค่าเสียหายหรือทั้ง ให้ใช้ค่าเสียหายด้วยก็ได้
 44. 44. คําถาม?
 45. 45. การประเมิน ค่าสินไหมทดแทน
 46. 46. Section 442. If any fault of the injured party has contributed in causing the injury, the provisions of Section 223 apply mutatis mutandis. มาตรา ๔๔๒ ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิด อย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไซร้ ท่าน ให้นําบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 47. 47. Section 223 paragraph one. If any fault of the injured party has contributed in causing the injury, the obligation to compensate the injured party and the extent of the compensation to be made depends upon the circumstances, especially upon how far the injury has been caused chiefly by the one or the other party. มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทําความผิดอย่าง ใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซร้ ท่านว่าหนี้อันจะต้องใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัย พฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสําคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้น เพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร
 48. 48. Section 223 paragraph two. The applies also even if the fault of the injured party consisted only in an omission to call the attention of the debtor to the danger of an unusually serious injury which the debtor neither knew nor ought to have known, or in an omission to avert or mitigate the injury. The provisions of Section 220 apply mutatis mutandis. มาตรา ๒๒๓ วรรคสอง วิธีเดียวกันนี้ ท่านให้ใช้แม้ทั้งที่ความรับผิดของฝ่ายผู้ ที่เสียหายจะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือนลูกหนี้ให้รู้สึกถึงอันตรายแห่งการเสีย หายอันเป็นอย่างร้ายแรงผิดปกติ ซึ่งลูกหนี้ไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ได้หรือเพียง แต่ละเลยไม่บําบัดปัดป้องหรือบรรเทาความเสียหายนั้นด้วย อนึ่ง บทบัญญัติ แห่งมาตรา ๒๒๐ นั้น ท่านให้นํามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
 49. 49. คําถาม?
 50. 50. การกําหนด ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม
 51. 51. Section 444 paragraph one. In the case of an injury to the body or health, the injured person is entitled to received reimbursement of his expenses and damages for total or partial disability to work, for the present as well as the future. มาตรา ๔๔๔ วรรคหนึ่ง ในกรณีทําให้เสียหายแก่ร่างกายหรือ อนามัยนั้น ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตน ต้องเสียไปและค่าเสียหายเพื่อการที่ความสามารถประกอบ การงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน ทั้งในปัจจุบันนั้นและในเวลา อนาคตด้วย
 52. 52. Section 444 paragraph two. If at the time of giving judgment it is impossible to ascertain the actual consequences of the injury, the Court may reserve in the judgment the right to revise such judgment for a period not exceeding two years. มาตรา ๔๔๔ วรรคสอง ถ้าในเวลาที่พิพากษาคดี เป็นพ้น วิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใด ศาลจะกล่าวในคําพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไข คําพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีก็ได้
 53. 53. คําถาม?
 54. 54. คราวหน้า ค่าสินไหมทดแทน
 55. 55. เอกสารประกอบการศึกษา • ศนันท์กรณ์ (จําปี) โสตถิพันธุ์, คําอธิบายกฎหมายลักษณะ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ (วิญญูชน, ๒๕๕๕) หน้า ๓๐๑-๓๓๕.
 56. 56. คําถามเบื้องต้น • ค่าสินไหมทดแทนหมายความว่าอย่างไร • ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด มีวัตถุประสงค์อย่างไร • มาตรา ๔๓๘ วางหลักในการกําหนดค่าสินไหมทดแทนไว้อย่างไร บ้าง • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด บัญญัติค่า สินไหมทดแทนไว้กี่ประเภท ประเภทใดบ้าง

×