ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๒)

1,475 views

Published on

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๒)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,475
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
728
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๒)

 1. 1. ชาคริต สิทธิเวช ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๒)
 2. 2. • ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ • ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูก สร้างอย่างอื่น หรือการปลูกหรือค้ําจุนต้นไม้หรือกอไผ่
 3. 3. ความรับผิดเพื่อ ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์
 4. 4. Section 433 paragraph one. If damage is caused by an animal, the owner, or the person who undertakes to keep the animal on behalf of the owner, is bound to compensate the injured party for any damage arising therefrom, unless he can prove that he has exercised proper care in keeping it according to its species and nature or other circumstances, or that the damage would have been occasioned notwithstanding the exercise of such care. มาตรา ๔๓๓ วรรคหนึ่ง ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่าน ว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจําต้อง ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหาย อย่างใด ๆ อันเกิดแต่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความ ระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของ สัตว์หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหาย นั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น
 5. 5. Section 433 paragraph two. The person responsible under the foregoing paragraph may exercise a right of recourse against the person who has wrongfully excited or provoked the animal or against the owner of another animal which has caused the excitement or provocation. มาตรา ๔๓๓ วรรคสอง อนึ่ง บุคคลผู้ต้องรับผิด ชอบดั่งกล่าวมาในวรรคต้นนั้น จะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอา แก่บุคคลผู้ที่เร้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิด หรือเอา แก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเร้าหรือยั่วสัตว์นั้น ๆ ก็ได้
 6. 6. คําถาม?
 7. 7. ความรับผิดเพื่อ ความเสียหายอันเกิดจากโรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือ การค้ําจุนต้นไม้หรือกอไผ่
 8. 8. Section 434 paragraph one. If damage is caused by reason of the defective construction or insufficient maintenance of a building or other structure, the possessor of such building or structure is bound to make compensation, but if the possessor has used proper care to prevent the happening of the damage, the owner is bound to make compensation. มาตรา ๔๓๔ วรรคหนึ่ง ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชํารุดบกพร่องก็ ดี หรือบํารุงรักษาไม่เพียงพอก็ดี ท่านว่าผู้ครองโรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ จําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ถ้าผู้ครอง ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องมิให้เกิดเสียหาย ฉะนั้นแล้ว ท่านว่าผู้เป็นเจ้าของจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
 9. 9. Section 434 paragraph two. The provisions of the foregoing paragraph apply correspondingly to defects in the planting or propping up of trees or bamboos. มาตรา ๔๓๔ วรรคสอง บทบัญญัติที่กล่าวมาใน วรรคก่อนนั้น ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงความบกพร่อง ในการปลูกหรือค้ําจุนต้นไม้หรือกอไผ่ด้วย
 10. 10. Section 434 paragraph three. If in the case of the foregoing two paragraphs there is also some other person who is responsible for the cause of the damage, the possessor or owner may exercise a right of recourse against such person. มาตรา ๔๓๔ วรรคสาม ในกรณีที่กล่าวมาในสอง วรรคข้างต้นนั้น ถ้ายังมีผู้อื่นอีกที่ต้องรับผิดชอบใน การก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วยไซร้ ท่านว่าผู้ครอง หรือเจ้าของจะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้นั้นก็ได้
 11. 11. Section 435. A person who is threatened with an injury from a building or other structure belonging to another is entitled to require the latter to take necessary measures for averting the danger. มาตรา ๔๓๕ บุคคลใดจะประสบความเสียหายอัน พึงเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นของผู้ อื่น บุคคลผู้นั้นชอบที่จะเรียกให้จัดการตามที่จําเป็น เพื่อบําบัดปัดป้องภยันตรายนั้นเสียได้
 12. 12. คําถาม?
 13. 13. • ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจาก โรงเรือน • ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดเพราะทิ้งขว้างของ • ความรับผิดเพื่อการเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะ • ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์อันเป็นของ เกิดอันตรายได้
 14. 14. ความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดเพราะของตกหล่นในโรงเรือน
 15. 15. Section 436. An occupier of a building is responsible for the damage arising from things which fall from it or are thrown into an improper place. มาตรา ๔๓๖ บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรง เรือนนั้น หรือเพราะทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร
 16. 16. คําถาม?
 17. 17. ความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดเพราะทิ้งขว้างของ
 18. 18. Section 436. An occupier of a building is responsible for the damage arising from things which fall from it or are thrown into an improper place. มาตรา ๔๓๖ บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรง เรือนนั้น หรือเพราะทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร
 19. 19. คําถาม?
 20. 20. ความรับผิดเพื่อการเสียหาย อันเกิดจากยานพาหนะ
 21. 21. Section 437 paragraph one. A person is responsible for injury caused by any conveyance propelled by mechanism which is in his possession or control, unless he proves that the injury results from force majeure or fault of the injured person. มาตรา ๔๓๗ วรรคหนึ่ง บุคคลใดครอบครองหรือควบคุม ดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วยกําลังเครื่องจักร กล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิด แต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหาย นั้นเอง
 22. 22. คําถาม?
 23. 23. ความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดจากทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้
 24. 24. Section 437 paragraph Two. The same applies to the person who has in his possession things dangerous by nature or destination or on account of their mechanical action. มาตรา ๔๓๗ วรรคสอง ความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์ อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความ มุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้น ด้วย
 25. 25. คําถาม?
 26. 26. คราวหน้า ค่าสินไหมทดแทน
 27. 27. เอกสารประกอบการศึกษา • ศนันท์กรณ์ (จําปี) โสตถิพันธุ์, คําอธิบายกฎหมายลักษณะ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ (วิญญูชน, ๒๕๕๕) หน้า ๓๐๑-๓๓๕.
 28. 28. คําถามเบื้องต้น • ค่าสินไหมทดแทนหมายความว่าอย่างไร • ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด มีวัตถุประสงค์อย่างไร • มาตรา ๔๓๘ วางหลักในการกําหนดค่าสินไหมทดแทนไว้อย่างไร บ้าง • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด บัญญัติค่า สินไหมทดแทนไว้กี่ประเภท ประเภทใดบ้าง

×