Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ms Sql Server

771 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ms Sql Server

 1. 1. MS SQL Server<br />Nowe narzędzia dla administratorów <br />
 2. 2. Plan prezentacji<br />DeclarativeManagement Framework<br />DependencyReporting<br />Auditing Features<br />Central Management Servers<br />
 3. 3. Declarative Management Framework<br />Łatwe zarządzanie instancjami bazy przez stosowanie zbiorów zasad (policy).<br />Zasady pozwalają monitorować i zapobiegać zmianom systemu, które powodują odchylenie od pożądanej konfiguracji. <br />Zasady mogą być stosowane do pojedynczego serwera lub ich grupy co zwiększa skalowalność oraz łatwość administracji i monitorowania.<br />System zasad realizowany jest za pomocą modułów: Policy Engine, zadań SQL Server Agent, SQLCLR, trigerówDDL i Service Brokera.<br />
 4. 4. Policy 1<br />Policy 2 <br />Policy 3<br />Declarative Management Framework<br />Instancje serwera<br />Instancje serwera<br />Fizyczny serwer<br />Fizyczny serwer<br />
 5. 5. Definiowanie zasad <br />Musimy wiedzieć jakich obiektów mają dotyczyć zasady (target).<br />Możemy zdefiniować je wprost np. instancja serwera, baza, tabela, login lub poprzez podanie odpowiedniego filtru.<br />Każdy obiekt ma zbiór właściwości (facet) <br />Login ma właściwości: nazwa, typ<br />Obiekty mogą mieć wiele zbiorów właściwości. <br />Możemy zdefiniować warunek pod jakim do obiektu będą stosowane zasady (condition). <br />Jest to wyrażenie logiczne wykorzystujące wartości właściwości. <br />Jeśli warunek zwraca prawdę do obiektu będą stosowane zasady.<br />
 6. 6. Definiowanie zasad <br />Dla definiowanych zasad możemy zdefiniować kategorię (category). <br />Służą do porządkowania zasad<br />Pozwalają na zastosowanie do obiektu całej kategorii zasad a nie tylko pojedynczy zbiór. <br />Definiujemy zasady, które będą stosowane do wcześniej wybranych obiektów<br />Zasadą może być wymaganie, aby login był dłuższy niż określona ilość znaków. <br />Inny przykład to zasada OnChange – Prevent zastosowana w stosunku do grupy administratorów lokalnych sprawi, że nie będzie można zmienić tej grupy. <br />DMF jest frameworkiem , więc możemy tworzyć własne zasady używając .net.<br />
 7. 7. Uruchamianie zasad<br />Są cztery tryby uruchomienia zasad:<br />On Demand– na życzenie administratora.<br />On Change – Prevent– uruchamiany przez trigger DDL. <br />On Change - Log Only– podczas zmiany właściwości sprawdzane są zasady, ich naruszenie jest logowane.<br />On Schedule– zaplanowane, automatyczne uruchomienie zbioru zasad.<br />
 8. 8. DependencyReporting (ExtendedEvents)<br />Pozwala na korelowania informacji pochodzących z bazy z informacjami o systemie operacyjnym lub o innych procesach. <br />Zdarzenia trafiają do rozwiązania EventTracking for Windows, gdzie są korelowane. <br />Od momentu uruchomienia serwera mamy wgląd na stan jądra systemu. <br />Koszt przechwytywania zadań jest niski.<br />Usługa jest konfigurowalna (T-SQL).<br />
 9. 9. ExtendedEvents<br />Jądro systemu <br />oraz inne procesy<br />Instancja serwera <br />baz danych <br />EventTracking For Windows<br />
 10. 10. ExtendedEvents – Konfiguracja<br />Rejestrowanie zdarzeń rozpoczyna się po utworzeniu i uruchomieniu sesji śledzenia. <br />Do konfiguracji sesji używamy obiektów zawartych w paczkach. <br />Paczka może zawierać elementy (zero, jeden lub wiele):<br />Zdarzenia <br />Odbiorcy zdarzeń <br />Akcje <br />Typy <br />Predykaty <br />Mapy <br />
 11. 11. ExtendedEvents – Konfiguracja<br />
 12. 12. Elementy paczki <br />Zdarzenia<br />Uruchamiane, gdy pewien punkt w procedurze został osiągnięty.<br />Niosą informacje o stanie wykonania procedury, wykorzystywane do celów diagnostycznych.<br />Mogą wywoływać zdefiniowane akcje.<br />Odbiorcy zdarzeń <br />Przetwarzają zdarzenia synchronicznie lub asynchronicznie.<br />Akcje <br />Programowalna odpowiedź na zajście zdarzenia<br />Mogą przechwytywać i przetwarzać informacje o zdarzeniu<br />
 13. 13. Elementy paczki <br />Typy<br />Pozwalają interpretować dane pochodzące z silnika ExtendedEvents. <br />Predykty<br />Mogą filtrować zdarzenia<br />Mogą przechwytywać informacje, dodawać informacje dostępne w kontekście (np. numer wątku). <br />Mapy <br />Tablice tłumaczące np. numery błędów na komunikaty.<br />
 14. 14. ExtendedEvents – Konfiguracja<br />W MS SQL Server zdefiniowane są trzy paczki.<br />sqlos– oferuje niskopoziomowe zdarzenia interakcji z systemem operacyjnym, <br />sqlserver– oferuje zdarzenia odpowiadające w większości licznikom monitora systemowego, <br />package0– zawiera typy danych, operatory porównania, akcje, mapy, docelowe obiekty. <br />
 15. 15. Tworzenie sesji śledzenia zdarzeń<br /> CREATE EVENT SESSION event_session_nameON SERVER{ &lt;event_definition&gt; [ ,...n] [ &lt;event_target_definition&gt; [ ,...n] ] [ WITH ( &lt;event_session_options&gt; [ ,...n] ) ]};<br /> Polecenie CREATE EVENT SESSION może wykonać jedynie użytkownik posiadający uprawnienia CONTROL SERVER<br />
 16. 16. Auditing Features<br />Pozwala na logowanie zdarzeń zachodzących w bazie.<br />Istnieje jeden uruchomiony moduł audytu na instancję serwera. <br />Audyt może być prowadzony na poziomie serwera lub bazy.<br />Może obserwować zmiany w bazie (operacje DDL). <br />Wynikiem audytu jest raport.<br />
 17. 17. Central Management Servers<br />Pozwala na zarządzanie wieloma serwerami jednocześnie<br />Uruchamianie zbiorów zasad (policies) <br />Wieloserwerowe zapytania T-SQL<br />Wymaga użycia okna RegisteredServers (operacje wykonywane są na serwerach pochodzących z listy w tym oknie). <br />

×