การนำเสนอโครงงาน ครั้งที่ 2 17 1-11

2,517 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

การนำเสนอโครงงาน ครั้งที่ 2 17 1-11

  1. 1. การนำเสนอโครงงาน.....<br />หมั่นโถวเสริมโปรตีนจากใบมะรุม<br />
  2. 2. วัตถุประสงค์<br />
  3. 3. คำสำคัญ<br />
  4. 4. ที่มาและความสำคัญ<br /> ผู้คนได้หันมาสนใจในเรื่องของโภชนาการและสุขภาพกันมาก กลุ่มของข้าพเจ้าได้เห็นถึงคุณค่าของโปรตีนจากใบมะรุม จึงได้คิดทำการเสริมโปรตีนลงในหมั่นโถว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมะรุมมีคุณค่าและสรรพคุณต่างๆมากมาย ทั้งทางอาหารและยา และเนื่องจากหมั่นโถว มีส่วนประกอบ คือ แป้งสาลีกับน้ำตาล ซึ่งให้คุณค่าทางโปรตีนน้อย จึงสนใจที่จะพัฒนาหมั่นโถวให้มีคุณค่าทางโปรตีนมากขึ้น โดยเพิ่มโปรตีนจากใบมะรุมลงไปเพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภค <br />
  5. 5. เค้าโครงเรื่อง<br />บทนำ<br />มะรุม<br />ปริมาณโปรตีนที่มีในใบมะรุม<br />องค์ประกอบของหมั่นโถว<br />วิธีการทำหมั่นโถว<br />การนำโปรตีนจากใบมะรุมมาเสริม<br />คุณค่าที่ได้รับเพิ่มจากใบมะรุม<br />ประโยชน์จากการทำหมั่นโถวเสริมโปรตีนจากใบมะรุม<br />ปัญหาที่พบในการหมั่นโถวเสริมโปรตีนจากใบมะรุม<br />วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำหมั่นโถว<br />บทสรุป<br />
  6. 6. บรรณานุกรม<br />(2552, กรกฎาคม). เค้กชาเขียวมะรุม. Health & Cuisine. 9(102): สืบค้นเมื่อ 30 ธันวาคม2553, จาก http://healthandcuisine.com/cuisine.aspx?cId=11&aId=1416<br />(2548).หมั่นโถวร้อนๆ อาหารนิยมของคนจีน.สืบค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2553, จาก http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9480000008551<br />Sangchay, A; Kaveera, K; and Limroongreungrat, K. (2010). Agricultural Sci. 41(3/1)(suppl.): 349-352. Retrieved January 7,2011, from http://www.crdc.kmutt.ac.th/Data%202010/J.%20CRDC4/CRDC%204/PDF/349-352.pdf <br />
  7. 7. บรรณานุกรม (ต่อ)<br />Arti R. Verma; et al. (2009). In vitro and in vivo antioxidant properties of different fractions of Moringaoleifera leaves. Retrieved January 7 2011, from http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6T6P-4WGMB9Y49&_cdi=5036&_user=1750333&_pii=S0278691509002774&_origin=search&_coverDate=09%2F30%2F2009&_sk=999529990&view=c&wchp=dGLbVlzzSkzS&md5=34982ef8951890ba4767accbf892c9d9&ie=/sdarticle.pdf<br />สุวิมล โต่นวุธ. (2552). กินมะรุม ลืมมะเร็ง. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:กรีน-ปัญญาญาณ<br />
  8. 8. รายชื่อสมาชิก<br />

×