Comunicat grup us medicament sbmfic condroprotectors

618 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Comunicat grup us medicament sbmfic condroprotectors

  1. 1. La Junta Directiva de la SOCIETAT BALEAR DE MEDICINA FAMILIAR ICOMUNITÀRIA i El GRUP de treball D’US DEL MEDICAMENT (GUM) volen manifestar laseva postura referent a la nota enviada el passat 20 de Desembre pel Director Generaldel Servei als metges d’Atenció Primària (AP) i coordinadors de CCSS relativa al’evidència científica existent sobre efectivitat i seguretat dels SYSADOA. Parlar d’evidència i d’estudis científics suposa acompanyar les afirmacions ambarguments i cites de les fons bibliogràfiques consultades que donin suport al ques’afirma, en cas contrari, com ha estat el cas de la nota que ens ocupa, no passend’esser opinions personals de professionals mes o menys experts en el tema.L’evidència científica no hi és perquè la direcció ho digui, hi és perquè hi ha estudis quela demostren. L’informe publicat en El Comprimido del mes d’Abril de 2010, i al que esrefereix la nota del Director General, realitzava una exhaustiva revisió de la bibliografiaexistent fins al moment sobre l’efectivitat i seguretat dels SYSADOA. El rigor del text,les fonts utilitzades (i a on estaven publicades) i la concordança amb les publicacionsinternacionals més reconegudes n’exclouen qualsevol dubte. En la bibliografiainternacional, no existeix, ni abans ni ara, un rebuig generalitzat als metanàlisis citats,ni existeixen estudis de qualitat equivalent que demostrin tals biaixos. Adjunteminforme que la SBMFIC ha sol·licitat a la Fundació Institut Català de Farmacologia a onrevisa del lloc terapèutic dels SYSADOA. Veure informe Si per part de la Direcció General del Servei de Salut es considera que ésnecessari revisar les conclusions de l’estudi per existir noves dades, és pertinentencarregar als tècnics del Servei sobre prescripció (per exemple el Comitè Editorial d’ElComprimit, format per farmacèutics clínics) que es faci. En tot cas al parlar d’evidènciacientífica, el Director general hauria de citar els arguments i les fonts que sustentenles seves afirmacions per tal de que tots els professionals poguessin consultar-les iformar-se’n una opinió científica directament. Els membres del GUM no tenenconstància de que existeixin nous estudis de la mateixa qualitat i rellevància queinvalidin els resultats del metanàlisis citats i en demostrin defectes metodològicssignificatius. Desconeixem perquè la nota es dirigeix sols als metges d’atenció primària i notambé a altres especialistes que treballen també en el camp de l’artrosi (traumatòlegs,reumatòlegs, rehabilitadors).
  2. 2. Per altre part, volem aprofitar per manifestar la nostra preocupació sobre elfutur immediat d’una publicació del Servei de Salut de reconegut prestigi en tot el SNSen el camp de l’avaluació independent de medicaments. Al no haver-se renovat elcontracte a la persona que n’era responsable (i a la que s’ha de reconèixer unadedicació i una qualitat professional elevades) i no existir cap notícia sobre el seu futurimmediat, està sotmesa a una seriosa incertesa sobre la seva continuïtat. Serialamentable que es perdés aquesta eina de difusió als professionals del coneixementindependent sobre l’ús de medicament o es devalues la seva funció. Per tant, exigim lacontractació de nou de Cecília Calvo per tal que pugui reanudar-se amb normalitat lapublicació de la revista i el Bloc d’El Comprimido. Hem de recordar que la Comunitat de les Illes Balears ha estat capdavantera imodel en formació, informació i gestió del medicament durant molts d’anys. Des detemps molt anteriors a les transferències sanitàries, hagi estat qui hagi estat al frontdel Serveis Sanitaris de les Illes Balears, aquesta línia estratègica s’ha mantingut igracies a això, la qualitat de prescripció dels metges de família de les Illes Balears estroba des de fa temps a un nivell molt elevat dins el conjunt del SNS. Seria un vertaderdespropòsit que aquesta línia estratègica, avui en dia potser més rellevant que enmolts altres temps, sofrís un retrocés enlloc d’avançar tal i com ho possibiliten lesnoves eines de prescripció existents.Palma a 10 de Gener de 2012.
  3. 3. La Junta Directiva de la SOCIEDAD BALEAR DE MEDICINA FAMILIAR YCOMUNITARIA y El GRUPO de trabajo DE USO DEL MEDICAMENTO (GUM) quierenmanifestar su postura referente a la nota enviada el pasado 20 de Diciembre por elDirector General del Servicio a los médicos de Atención Primaria (AP) y coordinadoresde CCSS relativa a la evidencia científica existente sobre efectividad y seguridad de losSYSADOA. Hablar de evidencia y de estudios científicos supone acompañar lasafirmaciones con argumentos y citas de las fuentes bibliográficas consultadas queapoyen el que se afirma, en caso contrario, como ha sido el caso de la nota que nosocupa, no pasan de ser opiniones personales de profesionales más o menos expertosen el tema. La evidencia científica no es porque la dirección lo diga, está porque hayestudios que demuestran. El informe publicado en El Comprimido del mes de Abril de 2010, y al que serefiere la nota del Director General, realizaba una exhaustiva revisión de la bibliografíaexistente hasta el momento sobre la efectividad y seguridad de los SYSADOA. El rigordel texto, las fuentes utilizadas (y donde estaban publicadas) y la concordancia con laspublicaciones internacionales más reconocidas excluyen cualquier duda. En labibliografía internacional, no existe, ni antes ni ahora, un rechazo generalizado a losmetanálisis citados, ni existen estudios de calidad equivalente que demuestren talessesgos. Adjuntamos informe que la SBMFIC ha solicitado a la Fundación InstitutoCatalán de Farmacología en donde revisa el lugar terapéutico de los SYSADOA. Verinforme Si por parte de la Dirección General del Servicio de Salud se considera que esnecesario revisar las conclusiones del estudio por existir nuevos datos, es pertinenteencargar a los técnicos del Servicio sobre prescripción (por ejemplo el Comité Editorialde El Comprimido, formado por farmacéuticos clínicos) que se haga. En todo caso alhablar de evidencia científica, el Director General debería citar los argumentos y lasfuentes que sustentan sus afirmaciones para que todos los profesionales pudieranconsultarlas y formarse una opinión científica directamente. Los miembros del GUMno tienen constancia de que existan nuevos estudios de la misma calidad y relevanciaque invaliden los resultados del metanálisis citados y demuestren defectosmetodológicos significativos. Desconocemos porque la nota se dirige sólo a los médicos de atención primariay no también a otros especialistas que trabajan también en el campo de la artrosis(traumatólogos, reumatólogos, rehabilitadores).
  4. 4. Por otra parte, queremos aprovechar para manifestar nuestra preocupaciónsobre el futuro inmediato de una publicación del Servicio de Salud de reconocidoprestigio en todo el SNS en el campo de la evaluación independiente demedicamentos. Al no haberse renovado el contrato a la persona que era responsable(y a la que se ha de reconocer una dedicación y una calidad profesional elevadas) y noexistir ninguna noticia sobre su futuro inmediato, está sometida a una seriaincertidumbre sobre su continuidad. Sería lamentable que se perdiera estaherramienta de difusión a los profesionales del conocimiento independiente sobre eluso de medicamento o se devalúan su función. Por lo tanto, exigimos la contrataciónde nuevo de Cecilia Calvo para que pueda reanudar con normalidad la publicación dela revista y el Blog de El Comprimido. Debemos recordar que la Comunidad de las Islas Baleares ha sido pionera ymodelo en formación, información y gestión del medicamento durante muchos años.Desde tiempos muy anteriores a las transferencias sanitarias, haya sido quien hayaestado al frente de los Servicios Sanitarios de las Islas Baleares, esta línea estratégicase ha mantenido y gracias a ello, la calidad de prescripción de los médicos de familia delas Illes Balears se encuentra desde hace tiempo a un nivel muy elevado en el conjuntodel SNS. Sería un verdadero despropósito que esta línea estratégica, hoy en día quizásmás relevante que en muchos otros tiempos, sufriera un retroceso en lugar de avanzartal y como lo posibilitan las nuevas herramientas de prescripción existentes.Palma a 10 de Enero de 2012.

×