Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
T n công m
b ng mã

ng
c

Chương 2

Ts. Trương Minh Nh t Quang - 2013
Đơn vị tổ chức:

Đơn vị tài trợ:
N i dung Chương 2
Khái ni m v mã đ c
Phân lo i mã đ c
Các mã đ c l thu c ng d ng ch
Các mã đ c th c thi đ c l p
Khái ni m v mã đ c
Đ t n công/thâm nh p m ng, hacker thư ng
s d ng các ‘tr th ’ như virus, worm, trojan
horse, backdoor…
M...
Phân lo i mã đ c
Phân lo i mã đ c theo đ c trưng thi hành:
L thu c ng d ng ch (need to host)
Th c thi đ c l p (stand alone...
Các hình th c t n công mã đ c
L thu c ng d ng ch :
C a s p (trapdoors)
Bom h n gi (logic bomb)
Virus máy tính (computer vi...
C a s p (trapdoor)
Trong quá trình thi t k ph n m m, các l p trình
viên thư ng cài các đo n chương trình (‘c a’)
ki m tra,...
Bom h n gi (logic bomb)
Bomp h n gi : đo n mã t kích ho t khi th a
đi u ki n h n trư c (ngày tháng, th i gian…)
Trư c khi ...
Virus máy tính (computer virus)
Virus máy tính: đo n mã th c thi ghép vào
chương trình ch và giành quy n đi u khi n khi
ch...
File virus (F-virus)
Lo i virus ký sinh (parasitic) vào các t p tin thi
hành (com, exe, pif, scr, dll...) trên h th ng đíc...
Boot virus (B-virus)
Boot-virus: lo i virus nhi m vào m u tin kh i
đ ng (boot record - 512 byte) c a t ch c đĩa
Multi-part...
Data virus (D-virus)
Đính vào các t p tin d li u có s d ng macro,
data virus t đ ng th c hi n khi t p d li u
nhi m đư c m ...
N i ng ng a g (trojan horse)
Truy n thuy t: các chi n binh Hi L p n p trong
b ng ng a g , n a đêm làm n i ng m c a
cho quâ...
C ng truy nh p
Trên m ng TCP/IP, c ng (port) đ c t đi m cu i
n i k t gi a 2 hay nhi u máy tính
Đ i v i máy khách, s hi u c...
Trojan horse và c ng
M i trojan horse s d ng c ng trjPort(s) làm
d u hi u nh n d ng và liên l c v i hacker
Quét c ng (0-65...
Liên l c trojan-hacker
Báo cáo tình hình, thông tin h th ng cho hacker
Nh n nhi m v t hacker thông qua c ng trjPort(s)
Các...
Mã đ c th c thi đ c l p
Vi khu n máy tính (computer bacteria):
T o ra nhi u b n sao, th c thi đa ti n trình làm tiêu
hao t...
M t s sâu m ng tiêu bi u
Nimda và Code Red (2001) t n công Microsoft’s
Internet Information Server (IIS) Web Server:
Quét ...
M t s sâu m ng tiêu bi u…
Blaster (2003): khai thác tràn buffer trong
Microsoft Distributed Component Object Model
(DCOM),...
Rootkit
Rootkit: b công c (kit) giúp hacker kh ng ch
h th ng m c cao nh t (root)
Rootkit có th s a đ i các kh i cơ s c a m...
Backdoor và Key logger
Backdoor (c a h u): lo i mã đ c đư c thi t k
cho phép truy xu t h th ng t xa
Key logger (thám báo b...
Spyware và Adware
Spyware (ph n m m gián đi p): r t đa d ng,
thư ng không gây nguy h i v m t d li u
Tác h i c a spyware:
R...
Companion và Link
Companion (đ ng hành): t o t p th c thi gi
m o chương trình h p pháp đang t n t i, sau đó
l a OS ch y ch...
Germ, Constructor và Hacktool
Germ (m m đ c): t p mã đ c g c dùng s n sinh
các bi n th mã đ c th c p, s d ng kèm
construct...
Chương 3

TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
N i dung Chương 3
1

Ki n th c cơ s

2

Mã đ c và ti n trình

3

Phát hi n mã đ c

4

Lo i tr mã đ c

TS. Trương Minh Nh t...
Ki n th c cơ s
Các đ nh d ng th c thi c a h đi u hành
Windows
Ti n trình (process), cơ ch th c thi ng
d ng c a Windows

TS...
Các đ nh d ng th c thi c a Windows
Lư c s v n đ :
8/1981, Microsoft phát hành MSDOS 1.0 (16 bit) s d ng 2 đ nh
d ng thi hà...
Các đ nh d ng th c thi…
Đ đ m b o tính tương thích đi lên, các HĐH ra sau
luôn h tr các đ nh d ng thi hành c a các HĐH
trư...
Ti n trình (process)
Đ h tr đa chương, máy tính ph i có kh năng
th c hi n nhi u tác v đ ng th i
H n ch ph n c ng: ph n l n...
Phân bi t chương trình, ti n trình
Chương trình: t p mã l nh trong file exe (th c th th
đ ng lưu trên đĩa)
Ti n trình: chư...
Ch đ x lý c a ti n trình
Đ đ m b o h th ng ho t đ ng đúng đ n, HĐH c n đư c
b o v kh i s xâm ph m c a các ti n trình
B n t...
Phân c p x lý l nh

Người sử dụng
shell, editor
Hệ điều hành

Chế độ không đặc
quyền
Chế độ đặc quyền

Hardware

TS. Trươn...
T o l p ti n trình
Ti n trình cha phát l i g i h th ng đ t o ti n trình con
Nh n yêu c u t o ti n trình, HĐH s :
Đ nh danh...
K t thúc ti n trình
Sau khi hoàn t t công vi c, ti n trình phát l i g i h
th ng yêu c u HĐH k t thúc nó
Nh n yêu c u k t t...
Ti u trình (thread)
Ti u trình là cơ ch x lý cho phép nhi u dòng x lý
trong cùng m t ti n trình
M t ti n trình có th s h u...
Mã đ c và ti n trình
Mã đ c

Chương trình
ho t đ ng

Th c th
th đ ng
- com, exe (DOS)
- ne-exe, ne-dll (Win16)
- pe-exe, p...
Th c th th đ ng
Ph n l n các mã đ c có đ nh d ng .exe (ne, pe)
Các mã đ c .dll không t ch y, nó c n host c a
nó g i (ho c ...
Chương trình ho t đ ng
Khi đư c n p vào thi hành, mã đ c chuy n t
th c th th đ ng sang ti n trình ho t đ ng
Do file ch (.e...
Các giai đo n ho t đ ng
1. Giai đo n thâm nh p:
Thâm nh p máy đích
Lưu vào h th ng lưu tr
Chu n b đi u ki n kích ho t

2. ...
Thâm nh p vào máy đích
Ngu n phát tán mã đ c:
M ng Internet: hotlink, email attachment, spam,
embedded webpage…
Máy trung ...
Lưu vào h th ng lưu tr
Thâm nh p online:
Lưu system cache: C:Documents and
SettingsLocalServiceLocal SettingsTemporary
Int...
Chu n b đi u ki n kích ho t
Khai thác các l h ng b o m t
Thi hành mã tích c c: ActiveX, Java Script…
Thi hành mã macro: VB...
Giai đo n ho t đ ng
Kích ho t
Kích ho t ngay: do h th ng l ng l o, user vô tâm
Kích ho t sau: l i d ng cơ ch auto startup
...
Giai đo n phát tán
C ng c , bám tr
Vô hi u c u hình h th ng: registry editings, folder
settings, task controlings…
C i thi...
Phát hi n mã đ c
Nguyên t c chung:
S m phát hi n, d lo i tr : phát hi n mã đ c giai
đo n 1 là t t nh t
Phân bi t ngư i nga...
Phát hi n trong vùng nh
Qu n lý ti n trình:
Task Manager: TaskMgr (có s n trong Windows)
Công c khác: D32 Task List, Rootk...
Phát hi n trên t ch c đĩa
Bư c 1 - Ki m tra các tùy ch n hi n th :
Tools> Folder Options > View…
Show hidden files and fol...
Lo i tr mã đ c
Bư c 1 – Vô hi u mã đ c
Ng t (disconnect) liên l c m ng
Kh i đ ng trong ch đ an toàn (safe mode)
K t thúc (...
Chương 4
TS. Trương Minh Nh t Quang

LOGO
N i dung Chương 4

Đ

tv

nđ

i
lây nh
nh
ình hì
T

m

Chương 4
Các ph n m m h tr
Các
g

Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Đ tv nđ
Hi n tr ng s d ng các phòng máy Interne...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Phương pháp ti p c n
Bư c 1
Bư c 1

Bư c 2
Bư c...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Tình hình lây nhi m virus
Trong th i đ i CNTT, ...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Các v trí trú n c a mã đ c
Các t ch c thi hành ...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Các k ch b n lây nhi m offline
K ch b n 1 - tha...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Các k ch b n lây nhi m…
K ch b n 2 – t o cơ h i...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Các k ch b n lây nhi m…
K ch b n 3 - t thi hành...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Các ph n m m h tr

Các ph n m m quét virus

AV
...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Các ph n m m quét virus
Ch c năng: canh phòng v...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

H quét virus m ng LAN
Quét virus
m ng LAN

Phân...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Các ph n m m Net School
Ch c năng: h tr công tá...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Các ho t đ ng trên máy ch
Ki m soát ho t đ ng m...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Ki m soát an ninh m ng t máy ch
Theo dõi th hi ...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Các ph n m m ‘đóng băng’
Ch c năng: khôi ph c h...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Các ph n m m máy o
Máy o (VM-Virtual Machine) l...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Chu n b h th ng
Quy ư c chia

đĩa c ng thành 2 ...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Các gi i pháp an toàn d li u
Gi i pháp đóng băn...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Gi i pháp 1: đóng băng (DF)
Đ i v i máy tr m:
B...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Phân tích gi i pháp 1
Ưu đi m:
Đơn gi n, d cài ...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Gi i pháp 2: máy o (VM)
Đ i v i máy tr m:
T o t...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Phân tích gi i pháp 2
Ưu đi m:
Kh c ph c r i ro...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Gi i pháp 3: ph i h p DF và VM
Đ i v i máy tr m...
Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp

Phân tích gi i pháp 3
Ưu đi m:
Kh c ph c r i ro...
TS. Trương Minh Nh t Quang

LOGO
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Security Bootcamp 2013 - Tấn công bằng mã độc - Trương Minh Nhật Quang

2,832 views

Published on

 • Be the first to comment

Security Bootcamp 2013 - Tấn công bằng mã độc - Trương Minh Nhật Quang

 1. 1. T n công m b ng mã ng c Chương 2 Ts. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 2. 2. Đơn vị tổ chức: Đơn vị tài trợ:
 3. 3. N i dung Chương 2 Khái ni m v mã đ c Phân lo i mã đ c Các mã đ c l thu c ng d ng ch Các mã đ c th c thi đ c l p
 4. 4. Khái ni m v mã đ c Đ t n công/thâm nh p m ng, hacker thư ng s d ng các ‘tr th ’ như virus, worm, trojan horse, backdoor… Mã đ c (malicious code): t p mã th c thi t ch , không đòi h i s can thi p c a hacker Các bư c t n công/thâm nh p m ng: 1. Hacker thi t k mã đ c 2. Hacker g i mã đ c đ n máy đích 3. Mã đ c đánh c p d li u máy đích, g i v cho hacker 4. Hacker t n công h th ng đích
 5. 5. Phân lo i mã đ c Phân lo i mã đ c theo đ c trưng thi hành: L thu c ng d ng ch (need to host) Th c thi đ c l p (stand alone) Phân lo i mã đ c theo đ c trưng hành vi: Ngăn c m, thay đ i d li u Khai thác d ch v h th ng
 6. 6. Các hình th c t n công mã đ c L thu c ng d ng ch : C a s p (trapdoors) Bom h n gi (logic bomb) Virus máy tính (computer virus) N i ng ng a g (trojan horse) Th c thi đ c l p: Vi khu n máy tính (computer bacteria) Sâu m ng (worm) và rootkit Backdoor và key logger Spyware và adware Companion và link Germ, constructor và hacktool
 7. 7. C a s p (trapdoor) Trong quá trình thi t k ph n m m, các l p trình viên thư ng cài các đo n chương trình (‘c a’) ki m tra, s a l i, chuy n giao k thu t… Vô tình hay c ý, các ‘c a’ này v n chưa đư c g b trư c khi đóng gói phát hành Trong quá trình s d ng, n u th a đi u ki n, ‘c a’ s ‘s p’ và không ai bi t đi u gì s x y ra T k thu t ki m l i trong công ngh ph n m m, trapdoor bi n thái thành ‘h t th n’ cài bí m t trong các ph n m m trôi n i trên m ng
 8. 8. Bom h n gi (logic bomb) Bomp h n gi : đo n mã t kích ho t khi th a đi u ki n h n trư c (ngày tháng, th i gian…) Trư c khi thoát kh i h th ng, hacker thư ng cài l i bom h n gi nh m xóa m i ch ng c , d u v t thâm nh p K thu t bom h n gi cũng đư c virus máy tính khai thác ph bi n: virus Friday, Chernobyl (24/04), Michelangelo (06/03), Valentine...
 9. 9. Virus máy tính (computer virus) Virus máy tính: đo n mã th c thi ghép vào chương trình ch và giành quy n đi u khi n khi chương trình ch th c thi Virus đư c thi t k nh m nhân b n, tránh né s phát hi n, phá h ng/thay đ i d li u, hi n th thông đi p ho c làm cho h đi u hành ho t đ ng sai l ch C u trúc virus: pay-load, vir-code, vir-data Phân lo i virus: F-virus, B-virus, D-virus
 10. 10. File virus (F-virus) Lo i virus ký sinh (parasitic) vào các t p tin thi hành (com, exe, pif, scr, dll...) trên h th ng đích ng d ng ch (host application) có th b nhi m virus vào đ u file, gi a file ho c cu i file Khi h th ng thi hành m t ng d ng ch nhi m: Pay-load n m quy n s d ng CPU Vir-code th c thi các th t c phá ho i, s d ng d li u trong Vir-data Tr quy n s d ng CPU cho ng d ng ch
 11. 11. Boot virus (B-virus) Boot-virus: lo i virus nhi m vào m u tin kh i đ ng (boot record - 512 byte) c a t ch c đĩa Multi-partite: lo i virus t h p tính năng c a Fvirus và B-virus, nhi m c file l n boot sector Đĩa m m có 1 boot record side 0, track 0, sector 0 Đĩa c ng có 1 master boot record side 0, track 0, sector 0 và các partition boot record sector đ u tiên c a m i phân khu lu n lý
 12. 12. Data virus (D-virus) Đính vào các t p tin d li u có s d ng macro, data virus t đ ng th c hi n khi t p d li u nhi m đư c m b i ng d ng ch Các data virus quen thu c: Microsoft Word Document: doc macro virus Microsoft Excel Worksheet: xls macro virus Microsoft Power Point: ppt macro virus Adobe Reader: pdf script virus Visual Basic: vb script virus Java: java script virus Startup file: bat virus…
 13. 13. N i ng ng a g (trojan horse) Truy n thuy t: các chi n binh Hi L p n p trong b ng ng a g , n a đêm làm n i ng m c a cho quân Hi L p p vào phá thành Troie Trojan horse: các ng d ng có v hi n lành nhưng bên trong ch a các th t c bí m t, ch th i cơ xông ra phá h y d li u Trojan horse là công c đi u khi n t xa đ c l c, giúp hacker giám sát máy đích gi ng như h n đang ng i trư c bàn phím
 14. 14. C ng truy nh p Trên m ng TCP/IP, c ng (port) đ c t đi m cu i n i k t gi a 2 hay nhi u máy tính Đ i v i máy khách, s hi u c ng tiêu bi u cho các ng d ng/d ch v liên l c v i server Phân lo i c ng theo s hi u: Các c ng ph bi n: 0 - 1023 Các c ng đư c đăng ký: 1024 - 49151 Các c ng dành riêng: 49152 - 65535
 15. 15. Trojan horse và c ng M i trojan horse s d ng c ng trjPort(s) làm d u hi u nh n d ng và liên l c v i hacker Quét c ng (0-65535) trên máy đích đ thu th p các thông tin: danh sách c ng chu n, d ch v s d ng, h đi u hành s d ng, các ng d ng đang s d ng, tình tr ng an ninh h th ng… Ví d : N u c ng 80 m , máy tính đang connect vào d ch v HTTP
 16. 16. Liên l c trojan-hacker Báo cáo tình hình, thông tin h th ng cho hacker Nh n nhi m v t hacker thông qua c ng trjPort(s) Các trojan tiêu bi u: Back Orifice, NetBus, QAZ...
 17. 17. Mã đ c th c thi đ c l p Vi khu n máy tính (computer bacteria): T o ra nhi u b n sao, th c thi đa ti n trình làm tiêu hao tài nguyên, suy gi m công năng h th ng Các vi khu n thư ng không gây nguy h i d li u Sâu m ng (worm): T p mã l nh khai thác n i k t m ng, thư ng trú trong b nh máy đích, lây nhi m và lan truy n t h th ng này sang h th ng khác Hành vi lây lan gi ng virus, worm có th ch a mã sâu con, sâu đôi, injector, dropper, intruder… Cách th c lan truy n: email, chat room, Internet, P2P
 18. 18. M t s sâu m ng tiêu bi u Nimda và Code Red (2001) t n công Microsoft’s Internet Information Server (IIS) Web Server: Quét m ng đ tìm các máy d t n thương, Nimda t o ra tài kho n guest v i quy n qu n tr trên máy nhi m Code Red h y ho i các website, suy thoái hi u năng h th ng, gây m t n đ nh do sinh ra nhi u thread và tiêu t n băng thông SQL Slammer (2003) khai thác tràn buffer trong Microsoft’s SQL Server và Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE), làm máy nhi m sinh ra lư ng d li u lưu thông kh ng l
 19. 19. M t s sâu m ng tiêu bi u… Blaster (2003): khai thác tràn buffer trong Microsoft Distributed Component Object Model (DCOM), Remote Procedure Call (RPC) service, gây m t n đ nh và t đ ng boot máy Sasser (2004) khai thác tràn buffer trong Microsoft’s LSAS service (port 139), làm máy nhi m t đ ng boot l i Zotob (2005) l i d ng tính d t n thương c a d ch v Plug-and-play c a Microsoft Windows đ lan truy n qua m ng
 20. 20. Rootkit Rootkit: b công c (kit) giúp hacker kh ng ch h th ng m c cao nh t (root) Rootkit có th s a đ i các kh i cơ s c a m t OS như kernel, các driver liên l c ho c thay th các chương trình h th ng đư c dùng chung b i các phiên b n rootkit M t s rootkit đư c cài đ t như công c qu n tr máy o, sau đó n p OS n n nhân vào máy o khi n anti-virus không th phát hi n nó Hacker s d ng rootkit đ cài đ t các chương trình đi u khi n t xa m nh m
 21. 21. Backdoor và Key logger Backdoor (c a h u): lo i mã đ c đư c thi t k cho phép truy xu t h th ng t xa Key logger (thám báo bàn phím): ban đ u dùng giám sát tr con s d ng m ng, v sau bi n thái thành công c đánh c p m t kh u Trojans, rootkit và các chương trình h p th c (như key logger) đ u có th đư c dùng đ cài đ t backdoor
 22. 22. Spyware và Adware Spyware (ph n m m gián đi p): r t đa d ng, thư ng không gây nguy h i v m t d li u Tác h i c a spyware: Rò r thông tin cá nhân Tiêu th tài nguyên máy đích H th ng m t n đ nh Spyware lây nhi m qua download ph n m m Adware: spyware qu ng cáo
 23. 23. Companion và Link Companion (đ ng hành): t o t p th c thi gi m o chương trình h p pháp đang t n t i, sau đó l a OS ch y chương trình companion đ kích ho t mã đ c VD: svohost.exe # svchost.exe Link (liên k t): c u hình cho OS tìm đ n liên k t thay vì đ n chương trình mong mu n VD: thay các đư ng link/shortcut c a Windows tr đ n file .exe ch a mã đ c trong 1 folder bí m t
 24. 24. Germ, Constructor và Hacktool Germ (m m đ c): t p mã đ c g c dùng s n sinh các bi n th mã đ c th c p, s d ng kèm constructor và/ho c hacktool Constructor (b ki n t o): công c biên d ch m m mã đ c đư c t p k t bí m t máy đích, âm th m xây d ng l c lư ng t i ch , ch th i cơ đ ng lo t t n công Hacktool (công c đ c phá): phương ti n h tr constructor xây d ng l c lư ng t i ch , đ c phá h th ng chu n b t n công
 25. 25. Chương 3 TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 26. 26. N i dung Chương 3 1 Ki n th c cơ s 2 Mã đ c và ti n trình 3 Phát hi n mã đ c 4 Lo i tr mã đ c TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 27. 27. Ki n th c cơ s Các đ nh d ng th c thi c a h đi u hành Windows Ti n trình (process), cơ ch th c thi ng d ng c a Windows TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 28. 28. Các đ nh d ng th c thi c a Windows Lư c s v n đ : 8/1981, Microsoft phát hành MSDOS 1.0 (16 bit) s d ng 2 đ nh d ng thi hành chính là .com và .exe, h tr .bat thi hành theo lô 11-1985, Windows 1.0 (16 bit) s d ng đ nh d ng thi hành exe m i (NE-New Execution) và thư vi n liên k t đ ng .dll (dynamic link library) 9-1995, Windows 95 (32 bit) áp d ng .exe và .dll kh chuy n (PE-Portable Execution) Hi n nay, Windows 7/Vista có 2 dòng s n ph m: Windows 7/Vista 32 bit: đ nh d ng th c thi pe (32 bit) Windows 7/Vista 64 bit: đ nh d ng th c thi pe+ (64 bit) TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 29. 29. Các đ nh d ng th c thi… Đ đ m b o tính tương thích đi lên, các HĐH ra sau luôn h tr các đ nh d ng thi hành c a các HĐH trư c đó Xét v t ch c thi hành, các t p .pif, .scr, .cpl, .sys… v n thu c các đ nh d ng pe-exe ho c pe-dll Các t p ng d ng m r ng – application extension (.dll, .ovl, .cpl, .sys…) không t thi hành, chúng c n các ng d ng ch - host application (.exe) n p vào b nh đ th c thi TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 30. 30. Ti n trình (process) Đ h tr đa chương, máy tính ph i có kh năng th c hi n nhi u tác v đ ng th i H n ch ph n c ng: ph n l n các máy tính ch có 1 CPU nên không th x lý song song tri t đ Gi i pháp ph n m m: chuy n đ i CPU qua l i gi a các chương trình nh m duy trì ho t đ ng c a nhi u ng d ng cùng lúc Mô hình ti n trình: x lý song song gi l p TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 31. 31. Phân bi t chương trình, ti n trình Chương trình: t p mã l nh trong file exe (th c th th đ ng lưu trên đĩa) Ti n trình: chương trình đang x lý (th c th ho t đ ng đang ch y trong b nh ) M i ti n trình s h u 1 con tr l nh, t p thanh ghi, các bi n và m t s tài nguyên (CPU, RAM, Files, IO...) đ th c hi n công vi c c a nó Dư i s đi u ph i c a HĐH, CPU đư c chuy n đ i qua l i gi a các ti n trình, các ti n trình đư c l p l ch đ kh i t o, ch y, d ng, ch y ti p ho c k t thúc TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 32. 32. Ch đ x lý c a ti n trình Đ đ m b o h th ng ho t đ ng đúng đ n, HĐH c n đư c b o v kh i s xâm ph m c a các ti n trình B n thân các ti n trình và d li u cũng c n đư c b o v đ tránh các ti n trình khác xâm ph m Gi i pháp: t ch c 2 ch đ x lý đ c quy n (dành riêng cho HĐH) và không đ c quy n (dành cho ng d ng/user) Khi ti n trình user phát l i g i h th ng, HĐH x lý yêu c u trong ch đ đ c quy n, sau đó chuy n k t qu cho ti n trình user trong ch đ không đ c quy n Trên các h th ng đa ngư i dùng, Windows chia ch đ không đ c quy n thành 2 c p administrator và limited user TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 33. 33. Phân c p x lý l nh Người sử dụng shell, editor Hệ điều hành Chế độ không đặc quyền Chế độ đặc quyền Hardware TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 34. 34. T o l p ti n trình Ti n trình cha phát l i g i h th ng đ t o ti n trình con Nh n yêu c u t o ti n trình, HĐH s : Đ nh danh ti n trình m i Đưa ti n trình vào danh sách qu n lý ti n trình Xác đ nh đ ưu tiên c a ti n trình T o PCB – Program Control Block cho ti n trình C p phát tài nguyên cho ti n trình Ti n trình con nh n tài nguyên do HĐH c p phát, ho c/và th a hư ng m t ph n tài nguyên t ti n trình cha Sau khi t o ti n trình, ti n trình cha ti p t c x lý cùng v i ti n trình con, ho c ch ti n trình con x lý xong đ x lý ti p TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 35. 35. K t thúc ti n trình Sau khi hoàn t t công vi c, ti n trình phát l i g i h th ng yêu c u HĐH k t thúc nó Nh n yêu c u k t thúc ti n trình, HĐH s : Thu h i các tài nguyên h th ng đã c p cho ti n trình H y ti n trình kh i danh sách ti n trình H y PCB c a ti n trình Khi ti n trình cha k t thúc, HĐH s k t thúc các ti n trình con c a nó Tip: n u đư c g i b ng hàm WinExec (Win16 API), ti n trình s ho t đ ng cho đ n khi nó t k t thúc mà không ph thu c cha nó có k t thúc hay không TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 36. 36. Ti u trình (thread) Ti u trình là cơ ch x lý cho phép nhi u dòng x lý trong cùng m t ti n trình M t ti n trình có th s h u nhi u ti u trình, m t ti u trình có th t o nhi u ti n trình con Các ti u trình x lý song song và cùng chia s không gian đ a ch chung c a ti n trình Trư c khi k t thúc, ti n trình ph i đ m b o các ti u trình c a nó ngưng ho t đ ng Khi k t thúc ti n trình, HĐH s gi i phóng các ti u trình c a nó, k c các ti u trình đang ch y TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 37. 37. Mã đ c và ti n trình Mã đ c Chương trình ho t đ ng Th c th th đ ng - com, exe (DOS) - ne-exe, ne-dll (Win16) - pe-exe, pe-dll (Win32) -… - Ti n trình - Ti u trình -… TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 38. 38. Th c th th đ ng Ph n l n các mã đ c có đ nh d ng .exe (ne, pe) Các mã đ c .dll không t ch y, nó c n host c a nó g i (ho c rundll32.exe c a Windows g i) Dù .exe hay .dll, mã đ c c n kích ho t m i có th ho t đ ng và gây h i Khi chưa ho t đ ng, các file mã đ c (.exe, .dll…) có th b xóa d dàng TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 39. 39. Chương trình ho t đ ng Khi đư c n p vào thi hành, mã đ c chuy n t th c th th đ ng sang ti n trình ho t đ ng Do file ch (.exe) c a ti n trình đư c Windows b o v : ph i k t thúc ti n trình trư c khi xoá file M t s k thu t b o v ti n trình c a mã đ c: n ti n trình trong danh sách Vô hi u các API KillProcess, TerminateProcess T o các ti n trình gi m o (companion) Ch y nhi u ti n trình ki m soát l n nhau… TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 40. 40. Các giai đo n ho t đ ng 1. Giai đo n thâm nh p: Thâm nh p máy đích Lưu vào h th ng lưu tr Chu n b đi u ki n kích ho t 2. Giai đo n ho t đ ng: Kích ho t n náu Thi hành nhi m v 3. Giai đo n phát tán: C ng c , bám tr Phá ho i, lây lan TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 41. 41. Thâm nh p vào máy đích Ngu n phát tán mã đ c: M ng Internet: hotlink, email attachment, spam, embedded webpage… Máy trung gian: work station, zombie… Thi t b lưu tr cá nhân: usb flash drive, mobile hdd… Các hình th c thâm nh p c a mã đ c: Online: m ng >> máy (truy c p m ng, download ph n m m, share d li u…) Offline: máy >> máy (sao chép/di chuy n d li u, trao đ i thi t b lưu tr cá nhân…) TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 42. 42. Lưu vào h th ng lưu tr Thâm nh p online: Lưu system cache: C:Documents and SettingsLocalServiceLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5... Lưu user’s folder: C:Documents and Settings<User name>DocumentsMy Received Files… Thâm nh p offline: Lưu vào system cache (vd, gi i nén file ch a mã đ c) Lưu vào folder đích (do user ch đ nh trong lúc copy) TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 43. 43. Chu n b đi u ki n kích ho t Khai thác các l h ng b o m t Thi hành mã tích c c: ActiveX, Java Script… Thi hành mã macro: VBA macro, Adobe macro… Khai thác tâm lý ngư i dùng Thói quen thao tác: single click, favorite folders… Tò mò, hi u kỳ: hot links, hot pictures… Kh i t o k ho ch kích ho t Đăng ký ng d ng: registry, auto startup… Đăng ký d ch v : service, device driver… TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 44. 44. Giai đo n ho t đ ng Kích ho t Kích ho t ngay: do h th ng l ng l o, user vô tâm Kích ho t sau: l i d ng cơ ch auto startup n náu Tái đ nh v mã đ c: root, system folder, recycle bin… B o v ti n trình: n danh sách, vô hi u Task Manager, th c thi đa ti n trình… Thi hành nhi m v S c s o máy đích, đánh c p d li u… G i k t qu cho hacker, đón nh n ch th … TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 45. 45. Giai đo n phát tán C ng c , bám tr Vô hi u c u hình h th ng: registry editings, folder settings, task controlings… C i thi n tình th : d i đ a đi m n náu sang các folder bí m t, t o đ ng hành (companion) gây nhi u, vư t c p đăng nh p (limited user>admin)… Phá ho i, lây lan Kh ng ch h th ng, t t d ch v , vô hi u anti-virus, xoá d li u… Lây sang các h th ng khác… TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 46. 46. Phát hi n mã đ c Nguyên t c chung: S m phát hi n, d lo i tr : phát hi n mã đ c giai đo n 1 là t t nh t Phân bi t ngư i ngay, k gian: có qu n lý t t danh sách ng d ng h p th c m i phát hi n đư c mã đ c S d ng tr th am hi u: c n trang b các anti-virus chuyên nghi p, giám sát vào-ra thư ng xuyên Các v trí phát hi n mã đ c Trong vùng nh : process list, registry, auto startup Trên đĩa: root, fragile folders, personal storage media TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 47. 47. Phát hi n trong vùng nh Qu n lý ti n trình: Task Manager: TaskMgr (có s n trong Windows) Công c khác: D32 Task List, Rootkit Unhooker… Qu n lý auto startup System Registry: Regedit (có s n trong Windows) Startup Programs: Start>All Programs>Startup System Initialization: Windowswin.ini, system.ini Qu n lý d ch v : System Config: MsConfig (có s n trong Windows) System Services: Control Panel>Administrative ToolsServices TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 48. 48. Phát hi n trên t ch c đĩa Bư c 1 - Ki m tra các tùy ch n hi n th : Tools> Folder Options > View… Show hidden files and folders Show extensions for known file types Show protected operating system files Bư c 2 - Quan sát các khu v c nh y c m: Root: ki m tra các file exe, com, dll, inf, pif… root System folders: đ phòng các file th c thi n thu c nhánh C:Windows (system32, fonts, dllcache…) Recycle bin: c nh giác các phân khu có hơn 1 folder s t rác (usb không có s t rác) Bư c 3 – Xác đ nh mã đ c: Offline: ki m tra b ng anti-virus trên máy Online: ki m tra tr c tuy n trên m ng (Jotti, Virus Total…) TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 49. 49. Lo i tr mã đ c Bư c 1 – Vô hi u mã đ c Ng t (disconnect) liên l c m ng Kh i đ ng trong ch đ an toàn (safe mode) K t thúc (finish) ti n trình mã đ c, ho c D ng (stop) d ch v mã đ c Bư c 2 – Lo i b mã đ c Xóa file mã đ c trên đĩa (rename/delete/quarantine…) Xóa m c kích ho t (registry, auto startup, services…) Bư c 3 – Tái l p h th ng Lo i b rác: empty recycle bin; delete cookies, histories,favorites, temporary internet files… Kh i đ ng l i h th ng TS. Trương Minh Nh t Quang - 2013
 50. 50. Chương 4 TS. Trương Minh Nh t Quang LOGO
 51. 51. N i dung Chương 4 Đ tv nđ i lây nh nh ình hì T m Chương 4 Các ph n m m h tr Các g Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 i ip háp 2/28
 52. 52. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Đ tv nđ Hi n tr ng s d ng các phòng máy Internet: S lư ng t 20 đ n 40 máy vi tính n i m ng c c b S d ng h đi u hành Windows XP và các ph n m m qu n lý phòng máy chuyên d ng Cho phép s d ng USB flash drive Khai thác Internet: chat, email, forum, games online... Nguy cơ lây lan virus máy tính - sâu m ng, nh hư ng an toàn d li u và an ninh h th ng Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 3/28
 53. 53. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Phương pháp ti p c n Bư c 1 Bư c 1 Bư c 2 Bư c 2 Bư c 3 Bư c 3 Nghiên c u, phân tích đ c tính, k thu t lây nhi m c a các lo i virus sâu m ng ph bi n hi n nay Kh o sát m t s ph n m m ph bi n, nghiên c u v n d ng trong công tác b o v an toàn d li u cho phòng máy Đ xu t m t s gi i pháp phòng ch ng virus, đ m b o an toàn d li u và an ninh thông tin cho phòng máy Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 4/28
 54. 54. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Tình hình lây nhi m virus Trong th i đ i CNTT, tình hình lây nhi m virus máy tính/mã đ c di n bi n ngày càng ph c t p Hình th c phát tán online: Ngu n: Internet (các trang web đ c h i), thư rác đi n t (t p tin đính kèm)... Đích: t ch c lưu tr (đĩa) thi hành (b nh ) c a máy đích Hình th c phát tán offline: Khi c m USB s ch vào máy nhi m, virus t chép vào USB Khi c m USB nhi m vào máy s ch, virus s vào thư ng trú trong b nh , t sao chép vào đĩa c ng và lây vào các USB s ch khác... Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 5/28
 55. 55. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Các v trí trú n c a mã đ c Các t ch c thi hành mã l nh: .exe, .com, .pif, .scr, .bat... C u trúc lưu tr : thư m c g c (‘C:’, ‘D:’,...), thư m c h th ng ('C:Windows’), s t rác (‘E:Recycler’)... Các t ch c qu n lý thi hành t đ ng: Windows Registry, Windows Startup, System Service... Các trình đi u khi n thi t b như bàn phím, chu t (đ kích ho t mã đ c khi ngư i dùng ch m vào thi t b ) Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 6/28
 56. 56. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Các k ch b n lây nhi m offline K ch b n 1 - thay folder h th ng b ng t p tin virus: Ch n icon c a virus gi ng icon folder c a h th ng T o các .exe ch a virus có ph n tên gi ng v i tên folder Che đuôi .exe: ‘Hide extensions for known file types’ Đ t thu c tính n cho các folder b gi m o n các folder: ‘Do not show hidden files and folders’ Vô hi u các l nh thi t l p thông s h th ng Khi ngư i dùng m các folder b gi m o, t p .exe ch a virus s đư c kích ho t và m l i folder th c s cho ngư i dùng Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 7/28
 57. 57. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Các k ch b n lây nhi m… K ch b n 2 – t o cơ h i thi hành b ng link, shortcut Ch n/t o thư m c bí m t lưu mã đ c Thay đ i/hi u ch nh/chèn/ghép đ a ch ng d ng m link/shortcut b ng đ a ch tr đ n folder ch a mã đ c Thay đ i hình th c th hi n c a link/shortcut Đi u khi n/k th a ch c năng c a link/shortcut cũ Khi user m link/shortcut (My Documents, My Favorites, My Pictures…) mã đ c s đư c kích ho t, th c thi nhi m v và m l i ng d ng đi u khi n link th t s Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 8/28
 58. 58. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Các k ch b n lây nhi m… K ch b n 3 - t thi hành b ng phương th c autorun: T o t p autorun.inf root ch a liên k t th c thi virus: [Autorun] Command=PathVirusFile.exe Kh i t o Path (root, system folder, recycler, sub-folder...) Chép virus vào Path, n náu (gi ng k ch b n 1) Đăng ký autorun cho các thi t b c m thêm Khi ngư i dùng c m USB vào máy, phương th c autorun s kích ho t t p tin .exe ch a virus Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 9/28
 59. 59. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Các ph n m m h tr Các ph n m m quét virus AV Các ph n m m Net School NS Các ph n m m ‘đóng băng’ DF Các ph n m m t o máy o Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 VM 10/28
 60. 60. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Các ph n m m quét virus Ch c năng: canh phòng virus xâm nh p, b o v an toàn d li u, an ninh h th ng Nguyên t c ho t đ ng: nh n d ng lo i tr mã đ c d a vào t p mã đ c trưng c p nh t đ nh kỳ Ký hi u, phân lo i s d ng: Home: ch c năng t i thi u, dành cho cá nhân và gia đình Professional: trang b nhi u tính năng chuyên nghi p SME (Small & Medium Enterprise): dành cho DN nh và v a Enterprise: dành cho doanh nghi p l n Nhà cung c p: S n ph m Vi t Nam: BKAV, CMC, D32… S n ph m nư c ngoài: Avira, Kaspersky, Panda, Norton… Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 11/28
 61. 61. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp H quét virus m ng LAN Quét virus m ng LAN Phân h máy ch Phân h máy tr m - Quét ki m tra, canh - Quét ki m tra, canh phòng virus xâm nh p - C p nh t cơ s d li u t máy ch - Báo cáo tình hình an ninh máy tr m phòng virus xâm nh p máy ch - Qu n tr , đi u khi n an ninh h th ng - C p nh t, đ ng b cơ s d li u h th ng Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 12/28
 62. 62. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Các ph n m m Net School Ch c năng: h tr công tác qu n lý th c hành trên m ng c c b Nguyên t c: ho t đ ng theo mô hình client-server Các phân h chính: Teacher: cài trên máy ch dành cho giáo viên Student: cài trên máy tr m dành cho h c sinh Các ph n m m tiêu bi u: NetOp School NetSupport School Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 13/28
 63. 63. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Các ho t đ ng trên máy ch Ki m soát ho t đ ng máy tr m Qu n lý c u trúc đĩa máy tr m Phân h Teacher Phân ph i d li u cho máy tr m Thu h i d li u t máy tr m Yêu c u máy tr m th c thi l nh Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 14/28
 64. 64. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Ki m soát an ninh m ng t máy ch Theo dõi th hi n c a virus, quan sát màn hình máy tr m, lưu ý các c a s b t lên, các c nh báo an ninh... N m b t tình hình lây nhi m, kh o sát c u trúc đĩa máy tr m, chú ý các t p tin th c thi (.exe, .scr, .pif, .com) l thư m c h th ng và thư m c g c các đĩa máy tr m Thu nh n các t p th c thi nghi ng mã đ c t máy tr m v máy ch đ kh o sát Phân ph i t p k ch b n di t tr sâu m ng cho các máy tr m Th c thi t p k ch b n di t tr virus cho các máy tr m Kh i đ ng l i máy tr m sau khi ch y t p k ch b n đ tái l p tình tr ng ban đ u cho h th ng Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 15/28
 65. 65. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Các ph n m m ‘đóng băng’ Ch c năng: khôi ph c h th ng v tr ng thái ban đ u sau khi máy tính kh i đ ng l i Nguyên t c ho t đ ng: System Restore, Check Point Ưu đi m: b o v h th ng, lo i tr virus máy tính Như c đi m: Không b o toàn d li u ngư i dùng Chi m d ng tài nguyên, làm ch m máy H th ng kém linh ho t Các ph n m m tiêu bi u: DF (Deep Freeze) c a Faronics GoBack c a Symantec Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 16/28
 66. 66. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Các ph n m m máy o Máy o (VM-Virtual Machine) là môi trư ng ph n m m cho phép nhi u h đi u hành và ng d ng cùng ho t đ ng trên m t máy tính Ưu đi m: d li u máy th t luôn đư c b o toàn Như c đi m: Ch thích h p cho máy có c u hình đ m nh Các ng d ng l n ho t đ ng không t t như khi cài trên máy th t Ti m n nguy cơ virus lây lan qua cơ ch giao ti p d li u gi a máy o và máy th t ( đĩa chia s , thư m c chia s …) Các ph n m m tiêu bi u: Virtual Box: Sun Microsystems Virtual PC: Microsoft VMware: VMware Inc. Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 17/28
 67. 67. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Chu n b h th ng Quy ư c chia đĩa c ng thành 2 phân khu: Phân khu C lưu h đi u hành và các ng d ng Phân khu D lưu d li u ngư i dùng Cài đ t h đi u hành máy ch , máy tr m Thi t l p chính sách liên l c m ng, c p quy n s d ng... Cài đ t các phân h Net School (Teacher, Student) T o các folder C:Autorun.inf và D:Autorun.inf Cài anti-virus ch y thư ng tr c trên t t c các máy Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 18/28
 68. 68. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Các gi i pháp an toàn d li u Gi i pháp đóng băng DF Gi i pháp máy o VM Ph i h p DF và VM Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 19/28
 69. 69. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Gi i pháp 1: đóng băng (DF) Đ i v i máy tr m: Biên t p k ch b n ‘C:Autorun.infDelFiles.bat’: Attrib –r –s –h +a D:*.* /s /d Del D:*.* /s /q Đóng băng C b ng DF Đ i v i máy ch : S d ng module Teacher theo dõi an ninh máy tr m Kh i đ ng máy tr m, ch y k ch b n DelFiles di t virus cho máy tr m Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 20/28
 70. 70. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Phân tích gi i pháp 1 Ưu đi m: Đơn gi n, d cài đ t Phân khu h th ng luôn đư c b o toàn Đ m b o lo i tr tri t đ virus máy tính Thích h p cho máy tính c u hình trung bình Như c đi m: Không b o toàn d li u ngư i dùng khi máy treo ho c m t đi n Khi c n cài đ t thêm ph n m m, ph i g đóng băng Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 21/28
 71. 71. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Gi i pháp 2: máy o (VM) Đ i v i máy tr m: T o tài kho n ngư i dùng h n ch , login tr c ti p Cài máy o, h đi u hành, các ph n m m vào máy o Lưu snapshot máy o d phòng L p chính sách chia s d li u D Ngư i dùng thao tác trên máy o, lưu d li u vào chia s Biên t p, lưu k ch b n DelFiles.bat (xem gi i pháp 1) Đ i v i máy ch : gi ng gi i pháp 1 Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 22/28
 72. 72. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Phân tích gi i pháp 2 Ưu đi m: Kh c ph c r i ro m t d li u ngư i dùng c a gi i pháp 1 Ch c n cài đ t ng d ng trên máy o cho 1 máy r i c p nh t snapshot cho c m ng Như c đi m: Ch thích h p cho các ng d ng không c n c u hình máy m nh Ti m n nguy cơ virus lưu trú folder ngư i dùng c a h đi u hành máy th t Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 23/28
 73. 73. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Gi i pháp 3: ph i h p DF và VM Đ i v i máy tr m: Cài đ t máy o, cài h đi u hành và ng d ng cho máy o Thi t l p c u hình máy o đ t snapshot và virtual disk image trên D Đóng băng C b ng DF Đ i v i máy ch : th c hi n gi ng gi i pháp 1 và 2 Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 24/28
 74. 74. Đ t v n đ | Tình hình lây nhi m virus | Các ph n m m h tr | Các gi i pháp Phân tích gi i pháp 3 Ưu đi m: Kh c ph c r i ro m t d li u t m c a gi i pháp 1. Kh c ph c nguy cơ virus ti m n trong phân khu h th ng c a gi i pháp 2 Cài đ t b sung ph n m m d dàng Như c đi m: Yêu c u c u hình máy m nh (CPU P4, RAM 1GB, HDD 80GB…) Không thích h p cho các ph n m m đòi h i ph n c ng (b đi u h p video, b nh , không gian lưu tr …) Ts. Trương Minh Nh t Quang – 2013 25/28
 75. 75. TS. Trương Minh Nh t Quang LOGO

×