Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vplyv hospodárskej krízy na slovenský bankový sektor

3,418 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

Vplyv hospodárskej krízy na slovenský bankový sektor

 1. 1. Vplyv hospodárskej krízy na slovenský bankový sektor<br />Ladislav Unčovský <br />Slovenská banková asociácia<br />
 2. 2. Agenda<br />Aktuálne hospodárenie bánk <br />Príčiny poklesu zisku bánk <br />Úrokové príjmy<br />Opravné položky<br />Devízové príjmy<br />Doplnok : Úrokové marže v retailovom segmente<br />
 3. 3. Aktuálne hospodárenie bánk<br />
 4. 4. Aktuálne hospodárenie bánk <br />
 5. 5. Aktuálne hospodárenie bánk <br />Hrubý zisk (pred zdanením) bankového sektora v prvom polroku 2009 sa medziročne znížil o 50 na úroveň 256,372 mil. EUR.<br />Rovnako (o 50%) klesol za rovnaké obdobie aj čistý zisk (204,931 mil. EUR) <br />Ide o najväčší prepad zisku od privatizácie bankového sektora. <br />
 6. 6. Príčiny poklesu zisku bánk <br />
 7. 7. Príčiny poklesu zisku bánk<br />Zložky hrubého zisku<br /> (v mil. EUR, január - júl príslušného roku)<br />
 8. 8. Príčiny poklesu zisku bánk<br />Najväčší podiel na poklese zisku sektora majú:<br />spomalenie rastu tempa úrokových príjmov (kríza), <br />zvýšená tvorba opravných položiek (kríza)<br />úbytok devízových príjmov (zavedenie eura a čiastočne aj dôsledok krízy).<br />
 9. 9. 1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov<br />Tvorba finančného výnosu (rok 2007)<br />
 10. 10. 1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov<br />Slovenské banky tradične podstatnú časť svojich ziskov tvorili a (aj naďalej tvoria) z úrokových príjmov. <br />Napríklad podľa údajov OECD v roku 2007 čisté úrokové príjmy na čistom finančnom výnose na Slovensku tvorili 65%, kým napríklad v Rakúsku to bolo 42%. Priemer sledovaných krajín bol 56,4%.<br />
 11. 11. 1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov<br />Marža (nové úvery -3M Euribor)<br />Sadzby na nové úvery a 3M Euribor<br />
 12. 12. 1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov<br />Pokles krátkodobých úrokových sadzieb sa prejavil znížením sadzieb novo poskytnutých úverov pre podniky a úroková marža sa mierne zvýšila, <br />Naopak v prípade retailu zníženie základných sadzieb sa nepremietlo v plnej výške do poklesu sadzieb novo poskytnutých úverov. <br />Prečo? <br />(vysvetlenie na záver)<br />
 13. 13.
 14. 14. 2. príčina: Zvýšená tvorba opravných položiek<br />Podiel zlyhaných úverov <br />
 15. 15.
 16. 16. 3. príčina: úbytok devízových príjmov <br />Okrem krízy aj zavedenie eura sa prejavilo negatívne aj na hospodárení bankového sektora. Okrem priamych nákladov súvisiacich so zavedením eura (najmä IT náklady), banky stratili aj príjmy z devízových operácií. <br />Banky na Slovensku mali v posledných rokoch pomerne významný zdroj príjmu práve z devízových operácií<br />
 17. 17. 3. príčina: úbytok devízových príjmov <br />Slovensko - podiel zložiek čistého finančného výnosu<br />
 18. 18.
 19. 19. Doplnok – Úrokové marže retailu<br />....alebo prečo sa zníženie základných sadzieb nepremietlo v plnej výške do poklesu sadzieb novo poskytnutých úverov pre retail<br />
 20. 20. Aktuálny stav <br />Úroková marža (nové úvery - 3M Euribor)<br />
 21. 21. Ako sa tvorí úroková sadzba na hypotéky – príklad <br />Hypotéka na 10 rokov s 1-ročnou fixáciou <br />Čistá marža banky – pokrývajúca personálne a materiálne náklady a zisk banky<br />ČM<br />Úroková sadzba klienta<br />Riziková marža – závislá od konkrétneho klienta resp. skupiny klientov<br />RM<br />LM<br />Likvidná marža – závislá od maturity úveru. Zahŕňa v sebe aj riziko krajiny a banky.<br />(s nárastom maturity úveru rastie aj likvidná marža) <br />ZS<br />Základná úroková sadzba závislá od fixácie<br />(napr. 1-ročný EURIBOR, 1-ročné vklady)<br />
 22. 22. Základná úroková sadzba<br />Vývoj 12-mesačnej medzibankovej sadzby <br />Zdroj: NBS<br />
 23. 23. Likvidná marža<br />Vývoj „zjednodušenej“ likvidnej marže (št. dlhopis SK)<br />Zdroj: NBS, BCPB<br />
 24. 24. Riziková marža<br />Čistá tvorba opravných položiek<br />Rast nezamestnanosti <br />Zdroj: Eurostat<br />Zdroj: NBS<br />
 25. 25. prečo sa zníženie základných sadzieb nepremietlo v plnej výške do poklesu sadzieb novo poskytnutých úverov pre retail?<br />Marža (nové úvery -3M Euribor)<br />Zníženie sa premietlo tak, ako to trhové podmienky umožňujú. Tento graf však<br />nezohľadňuje riziko štátu <br />nezachytáva vývoj rizikovej a likvidnej marže <br />
 26. 26. Riziko krajiny- spready 10- ročných štátnych dlhopisov<br />Zdroj: Bloomberg, Slovensko (rozdiel výnosu do splatnosti SD 204 a príslušného Bundu) <br />
 27. 27. Ďakujem <br />

×