2006 Nottero Sparebank2006

809 views

Published on

Årsrapport 2006

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2006 Nottero Sparebank2006

 1. 1. 2006 årsrapport
 2. 2. ...god å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning."
 3. 3. Adm. banksjef Bjørn R. Engaas Tradisjonell og moderne Hva er det viktigste for folk når de velger bankforbindelse? Og Nøtterø Sparebank ønsker å kunne møte kundene både på den hvorfor velger så mange å holde seg med den samme hoved- tradisjonelle måten med åpne bankontorer og kjente medar- banken? Lenge har det vært spådd at kundene vil flytte mer på beidere som gir gode råd og holder høy servicegrad. Samtidig seg og bytte bank oftere. Likevel skjer det ikke i så stor grad skal vi ligge i fremste rekke med blant annet nettbank og som mange har forutsagt. Hovedgrunnen er at bank for de andre moderne tjenester. Gjennom samarbeidet i SpareBank 1 fleste dreier seg om tillit, relasjoner og service. Alliansen kan vi både bygge høy kompetanse og utvikle avan- serte tjenester til våre kunder. Selvfølgelig er pris og betingelser viktig, men ikke det eneste. Når vi systematisk spør bankkundene hva som er viktigste for- I 2007 fyller banken 150 år. Få bedrifter i Vestfold er eldre. At del ved hovedbanken, svarer mange at den har kontor i nær- banken nå stiller sterkere enn noen gang, er viktig for kundene, området, at servicen er god og at banken kjenner meg. Det er for lokalsamfunnet og for dem som jobber i banken. Vi har vist derfor vi legger vekt på nærhet og dyktighet som hovedpilarer at det er mulig å forene tradisjon og kontinuitet med utvikling i vår virksomhet. og modernitet. Men jeg er jo ikke i banken lenger, sier mange. Det går jo an Utvikling er viktig for å bygge fremtid. Den som har begge bena å få g jort nesten alt på nettet. Ja, Internett har blitt en vik- i bakken, står stille. Etter nærmere 150 års drift har banken tig kanal for bankkunder. I aldersgruppen 20 – 39 år bruker g jort to viktige grep som vi håper skal styrke vår posisjon 85 % nettbank, og blant de over 60 år bruker 30 % nettbank. ytterligere. Vi har åpnet et helt nytt bankkontor på Olsrød for Men fortsatt bruker omtrent halvparten av alle bankkunder å kunne gi et godt banktilbud til både gamle og nye kunder i et betjent bankkontor minimum én gang i året og 25 % hver de østlige deler av Tønsberg kommune. Dessuten har vi tilpas- måned. Det er færre enn tidligere som går i banken for å ta set vårt markedsnavn for å understreke lokalbanktilhørigheten ut eller sette inn penger, betale regninger og lignende selv om – SpareBank 1 Nøtterøy for hovedkontoret og SpareBank 1 mange fortsatt ønsker å bruke banken på denne måten. Men Tønsberg for den nye aktiviteten i Tønsberg kommune. Selv om det viser seg at svært mange vil til banken for å få informasjon vi pynter oss med litt fornyede klær, håper vi at folk fortsatt og rådgivning, og det er flere enn før som går i banken for å vil kjenne ig jen den solide og gode sparebanken som er der og søke om lån. løser problemer for folk flest. 1 Innhold Hovedtall 2 Kontantstrømanalyse 12 Styrets beretning 3-8 Noter 13 – 21 Resultatregnskap 10 Nyskapningsprisen 23 Balanse 11 Banken sponser og gir gaver 23 Revisjonsberetning 12 Sparebank 1 - Alliansen 25
 4. 4. Foto: Bård Ek Hovedtall Mill. kroner 2006 2005 2004 2003 2002 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 71,9 63,4 60,9 60,3 57,8 Andre driftsinntekter 24,5 22,6 19,6 17,3 15,2 Driftskostnader og nedskrivning av anleggsmidler 57,8 57,1 52 51,7 47,7 Tap på utlån 3,4 2,9 1 3,4 2,9 Driftsresultat etter tap før skatt 38,3 31,7 28 23,3 14,9 2 Forvaltningskapital 3 947 3 298 2 976 2 558 2 276 Innskudd fra kunder 2 129 1 985 1 780 1 495 1 543 Utlån (brutto) 3 521 2 983 2 682 2 330 2 044 Egenkapital 270,4 246,0 215,6 196,4 180,0 Netto ansvarlig kapital 296,7 272,0 247,8 186,5 170,3 Kapitaldekning (prosent) 12,1 13,5 13,7 12,0 12,3 Antall avdelinger 3 2 3 3 3 Antall minibanker 6 4 4 4 4 Antall ansatte 31. desember 58 54 54 55 56 Antall årsverk 31. desember 54,6 51 50 50,1 50,5
 5. 5. Styrets beretning Bankenes rammebetingelser – hovedsak utg jøres av Nøtterøy, Tønsberg og fortsatt økonomisk vekst og lave renter Tjøme. Nøtterø Sparebank er den eneste selv- Vi nærmer oss fire år med sammenhengende stendige sparebank med hovedkontor i dette oppgang i norsk økonomi. Arbeidsløsheten er nå området og med et verdigrunnlag som byg- på rekordlavt nivå, og prisveksten er fortsatt ger på tillit mellom bank og kunde. Nøtterø meget moderat. Presset i økonomien er sterkt, Sparebank skal framstå som en ekte lokal bank spesielt som følge av mangel på kvalifisert i Tønsberg-området. arbeidskraft i flere sektorer. På noe sikt skaper det frykt hos myndighetene for at vi vil få for Styret legger vekt på at banken både skal være høy lønnsvekst og dermed også økt prisvekst. fysisk tilg jengelig og ha elektroniske tjenester Veksten i fastlandsøkonomien forventes riktig- minst på nivå med våre konkurrenter. I tillegg er nok å bli noe lavere i 2007 enn foregående år, det viktig å tilby spare- og forsikringsprodukter men presstendensene er fortsatt så store at samt eiendomsmegling som g jør at folk flest Norges Bank mener det er behov for ytterligere kan få dekket sine behov for slike tjenester renteoppgang. g jennom banken. I desember 2006 ble det eta- blert nytt avdelingsbankkontor som skal dekke Gjennom 2006 hevet Norges Bank styringsren- de østlige deler av Tønsberg. Sammen med det ten med 1,25 prosentpoeng fra 2,25 % til 3,5 eksisterende kontoret i Tønsberg sentrum er %. Det er allerede vedtatt én ny renteøkning på dette et signal om at banken ønsker å leve opp 0,25 prosentpoeng, og sentralbanken signalise- til sin visjon om å være den viktigste spareban- rer flere økninger g jennom året. ken i dette området. For de fleste kunder vil ikke forventede rente- Banken ønsker også å fremstå som et godt økninger skape vesentlige problemer. Det er alternativ for små og mellomstore bedrifter i derfor grunn til å tro at aktiviteten i vårt mar- Tønsberg-området, og styret er meget tilfreds kedsområde fortsatt vil være høy med fortsatt med at det har vært en positiv utvikling på betydelig låneetterspørsel fra både privatmar- dette området med akseptabel økning i risiko. kedet og bedriftsmarkedet selv med tilpasning til Norges Banks renteøkninger. Samarbeidet i SpareBank 1 Alliansen er meget positivt. Alliansen er viktig for banken i forbin- Bankens virksomhet i 2006 delse med teknologiutvikling, kompetanseheving, Nøtterø Sparebank oppnådde et meget godt innkjøp og merkevarebygging. driftsresultat i 2006. Resultatet av den ordi- nære bankdriften ligger vesentlig over budsjett. Banken har oppnådd en betydelig reduksjon I kroner var resultatet vel 38,3 millioner før i relative kostnader. I og med ekspansjonen i 3 skatt. Styret er tilfreds med resultatutviklingen. Tønsberg, som er en viktig investering og som har medført ansettelse av flere nye medarbei- Bankens forvaltningskapital økte med 19,7 % i dere, vil kostnadene i 2007 øke både absolutt 2006, brutto utlån med 18 %, mens innskuddene og relativt. Det er styrets intensjon at den økte med 7,2 %. Rentenettoen i kroner økte offensive strategien vil skape økt inntjening på med 8,4 millioner. litt sikt. Tapene er kostnadsført med vel 3,36 millioner Skattekostnaden for 2006 er beregnet til 10,1 kroner. millioner kroner. Banken har en sterk stilling i markedet som i
 6. 6. Disponering av årets resultat Driftskostnader i prosent av inntekter var Styret foreslår at årets overskudd disponeres 59,9 % mot 66,4 % foregående år. slik: Lønn og generelle administrasjonskostnader Avsetning til gaver kr. 2.250.000 økte med 3,4 millioner kroner. På grunn av Overført til bankens fond kr. 25.933.171 det lave rentenivået har banken lagt til grunn lavere avkastning på oppsparte pensjonsmidler EGENKAPITAL Millioner kr Styret mener at årsberetningen gir et rettvi- og lavere diskonteringsrente for å beregne sende bilde av virksomheten i banken for 2006. nåverdi av framtidige pensjonsforpliktelser. 300 273 Dette er i tråd med felles oppfatning i bran- 250 246 sjen, men gir en økning i utgiftsførte pensjons- RESULTATUTVIKLINGEN kostnader. 216 200 196 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Generelle administrasjonskostnader økte med 150 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter vel 3,2 millioner kroner, mens andre drifts- utg jorde 71,87 millioner kroner som er en økning kostnader (bl.a. kostnader til fellesskapet i 100 med 13 prosent sammenlignet med året før. SpareBank 1 Alliansen) ble redusert med 2,5 mil- I prosent av g jennomsnittlig forvaltningska- lioner kroner. 50 pital fortsatte fallet i rentenetto fra 2005. Rentenettoen ved utgangen av 2006 var 2,0 % Tap og nedskrivninger 0 2003 2004 2005 2006 som er 5 punkter lavere enn ved inngangen til Låne- og garantiporteføljen er g jennomgått året. og vurdert i samsvar med retningslinjer fra Kredittilsynet. Prinsippet for behandling av Rentemarginen (kundemarginen) som er for- misligholdte lån og tilhørende nedskrivning skjellen mellom g jennomsnittlig veide utlåns- og fremgår av note 2. Det er etter styrets opp- innskuddsrenter, endte på 2,40 % som er 14 fatning etablert tilfredsstillende interne kon- punkter lavere enn ved årets start. trollrutiner. Netto andre driftsinntekter Utviklingen i omfang av misligholdte engasje- Netto andre driftsinntekter, dvs. provisjons- menter har vært tilfredsstillende. Brutto mis- inntekter fra betalingsformidling, salg av fonds, lighold i prosent av brutto utlån utg jorde 0,8 % forsikring m.v. samt utbytte, endte på 24 mil- mot 1,0 % året før. lioner kroner som er vel 1,5 millioner kroner høyere enn året før og vesentlig bedre enn Banken g jennomfører fire ganger i året en 4 budsjettert. God utvikling i salg av ODIN-pro- samlet g jennomgang av tapsutsatte engasje- dukter, skade- og livsforsikringer og utbytte menter som grunnlag for innstilling til styret om fra våre deleide selskaper Eiendomsmegler 1 tapsføring. AS og Georg Solberg AS har bidratt positivt til resultatet. Banken hadde i 2006 netto tap på utlån og garantier på i alt 3,36 millioner kroner mot Driftskostnader 2,9 millioner kroner foregående år. Styret Samlede driftskostnader var 57,8 millioner har vurdert at det ikke er behov for ytter- kroner som er 1,7 millioner kroner høyere enn ligere nedskrivninger på nåværende tids- budsjettert og 0,7 millioner høyere enn året før. punkt gitt den utlånsportefølje banken har. Driftskostnadene utg jorde 1,61 % av g jennom- Gruppenedskrivninger utg jør 8,6 millioner kroner snittlig forvaltningskapital mot 1,84 % året før. som er 0,24 % av brutto utlån. Individuelle ned-
 7. 7. skrivninger var ved utgangen av 2006 2,0 mil- andre kredittinstitusjoner samt et sertifikat- lioner kroner mot 2,3 millioner kroner året før. lån på 200 millioner kroner. Fondsobligasjoner Samlede nedskrivninger utg jør dermed 10,6 utg jør 39,4 millioner kroner. millioner kroner. Styret kjenner forøvrig ikke til at banken har utsatte engasjementer som det Veksten i ekstern finansiering er på 461 millio- er sannsynlig at vil påføre banken store tap de ner kroner sammenlignet med året før. nærmeste år. DRIFTSRESULTAT før skatt Forøvrig henvises til note 8. Millioner kr Det vises forøvrig til note 2. 40 38,3 Utlån Egenkapitalavkastningen endte på 11,5 % mot Brutto utlån økte i 2006 med 537,4 millioner 31,7 30 10,6 % foregående år. kroner eller 18 %. Det er vesentlig mer enn året 28 før. Den største relative veksten har kommet i 23,3 bedriftskundemarkedet, men også privatkunde- 20 BALANSEN markedet har vist meget positiv vekst. Forvaltningskapital Av samlede utlån på 3.521 millioner kroner, 10 Bankens forvaltningskapital var 3.947,2 millioner utg jorde lån til personkundemarkedet 2.855 kroner ved utgangen av 2006. Det er en økning millioner kroner eller 81,1 %. Utlån til bedrifts- på 649,2 millioner kroner eller 19,7 % sammen- kundemarkedet utg jorde 640 millioner kroner 0 2003 2004 2005 2006 lignet med utgangen av 2005. Økningen skyldes i eller 18,2 %. Andre sektorer utg jør 26 millioner hovedsak større utlånsvekst. kroner eller 0,7 %. Innskudd Ved utgangen av 2006 hadde banken fastren- Ved årets slutt utg jorde innskudd fra kunder telån for 107,7 millioner kroner i egne bøker. 2.129 millioner kroner. Det er 143 millioner kro- Tilsvarende tall i 2005 var 151,3 millioner. ner mer enn ved utgangen av 2005 eller 7,2 % Fastrentelånene er sikret g jennom rentebyt- økning. Innskuddsveksten er lavere i 2006 enn teavtaler. Banken har ingen renterisiko på fast- året før. rentelån til og med 2006. Innskyterne er i 2006 godskrevet renter med i Utlån og garantier fordelt på sektorer, nærin- alt 38,9 millioner kroner mot 27,4 millioner kro- ger og geografiske områder er beskrevet i note ner foregående år. Banken har ved årsskiftet 2.8. ikke fastrenteinnskudd. Restløpetid på innskudd er vist i note 8. Verdipapirer 5 Bankens plasseringer i verdipapirer var ved Øvrige innlån utgangen av 2006 på 296 millioner kroner mot Bankens eksterne finansiering hovedsakelig 261 millioner året før. Av dette var 60 millioner g jennom direkte lån i andre banker og opptak av plassert i aksjer, 100 millioner i bank-/finans- sertifikat- og obligasjonslån i markedet, utg jor- papirer, 55 millioner i offentlige papirer, 53 de ved årets slutt netto 1.487,5millioner kroner millioner i industriobligasjoner og 20 millioner i (inkl. fondsobligasjoner). ansvarlige lån. Av dette er 1.101 millioner kroner obligasjons- Markedsverdien av bankens beholdning av obli- g jeld med varierende løpetid og forfallstids- gasjoner og ansvarlige lån var 225.000 kroner punkter. 147 millioner kroner er direkte lån i høyere enn bokført verdi.
 8. 8. Nærmere beskrivelse av sammensetningen av Kredittrisiko finansporteføljen finnes i note 3 og 4. Kredittrisikoen er knyttet til utlån, garantier og verdipapirer ekskl. statsgaranterte papirer. Soliditet – kapitaldekning Størstedelen av utlånsøkningen er fortsatt Ved årsskiftet hadde banken en netto ansvarlig innenfor godt sikrede boliglån. I løpet av 2006 kapital på 296,7 millioner kroner mot 272 mil- har banken økt aktiviteten mot bedriftsmar- lioner ved utgangen av 2005. Kjernekapitalen kedet betydelig. Policyen er likevel fortsatt å utg jorde henholdsvis 303,9 millioner i 2006 mot konsentrere satsingen på bedriftsmarkedet 271,8 millioner kroner året før. til bankens primære markedsområde som er UTLÅN Nøtterøy, Tønsberg og Tjøme. Utlånsporteføljen Bedriftsmarkedet Risikovektet beregningsgrunnlag har i løpet av er ved årsskiftet fordelt med 81,1 % til person- 18,2 % 2006 steget med 437 millioner kroner eller markedet og 18,2 % til bedriftsmarkedet samt 21,7 %. 0,7 % på øvrige sektorer. 82,7 % av den samlede porteføljen er knyttet til lån i bankens primære Bankens kapitaldekning ved årsskiftet var markedsområde, og det er bare enkeltstående, 12,11 %. Overdekning i forhold til lovbestemt fullsikrede næringslån utenfor dette området. krav på 8 % var dermed 101 millioner kroner. P.t. er 95,05 % av personmarkedsporteføljen I henhold til regnskapslovens § 3-3 er forut- klassifisert som middels til svært lav risiko. For setningen om fortsatt drift til stede, og års- bedriftsmarkedslån, er 85,9 % klassifisert som Personmarkedet 81,1 % regnskapet for 2006 er satt opp under denne middels til svært lav risiko. forutsetning. Styret vurderer kredittrisikoen til å være lav for verdipapirer. RISIKOFORHOLD Med bakgrunn i Kredittilsynets forskrifter og Risikoprofil interne retningslinjer g jennomgår banken hvert Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring kvartal utlånsporteføljen med henblikk på å som er nedfelt i bankens instruksverk, policy identifisere mulige tapsutsatte engasjementer. for internkontroll med etablerte nøkkelkontrol- ler på sentrale risikoområder samt overord- Samlede nedskrivninger utg jør til sammen 10,6 net policy beskrevet i bankens strategiplan. millioner kroner. Det er foretatt gruppened- Internkontrollen løper g jennom hele året og skrivninger i 2006 med 2 millioner kroner hvorav med halvårlig rapportering til styret. 1,5 millioner er knyttet til bedriftsmarkedspor- 6 teføljen. Det er styrets overordnede policy at banken skal ha en lav risikoprofil. Likviditetsrisiko Likviditetssituasjonen har vært komfortabel g jennom året. Styret anser at likviditetsrisi- FINANSIELL RISIKO koen er uendret sammenlignet med året før. Markedet for fremmedfinansiering er generelt Banken har definert finansiell risiko som sam- godt. mensatt av kredittrisiko, likviditetsrisiko, rente- Banken har p.t. størstedelen av sin fremmedfi- risiko, valutarisiko og legalrisiko. nansiering som langsiktige obligasjonslån.
 9. 9. Renterisiko og valutarisiko OPERASJONELL RISIKO Norges Bank endret styringsrenten 5 ganger med til sammen 1,25 prosentpoeng i 2006. Dette er knyttet til interne arbeidsoperasjo- Effekten av det lave renteregimet har vist ner, kundetransaksjoner og bruken av tekniske seg som et kraftig press på rentemarginen. transaksjoner i produksjonen. Etter styrets Fastrentelån i egne bøker er i sin helhet sikret oppfatninger er den operasjonelle risikoen FORVALTNINGSKAPITAL g jennom rentebytteavtaler. Styret anser ikke at under god kontroll og i liten grad endret i 2006. Millioner kr renterisikoen har økt ytterligere i 2006. 4000 3947 Banken har liten beholdning av fremmed valuta ORGANISASJON, LIKESTILLING OG 3500 3298 og ikke egne valutalån. Styret anser valutarisi- ARBEIDSMILJØ 3000 2976 koen som minimal. 2558 Ved utgangen av 2006 hadde Nøtterø 2500 Legalrisiko Sparebank 58 ansatte i bankvirksomheten (som 2000 Banken har solid margin i forhold til det lovbe- er fire flere enn forrige år). Dette skyldes det 1500 stemte kravet om kapitaldekning (8 %). Det tid- nyetablerte bankkontoret på Olsrød i Tønsberg. ligere kravet om en daglig overholdt likviditets- Disse personene utfører 56,4 årsverk. 53 % av 1000 reserve (6 % av bankens skyldnader) falt bort i de ansatte ved årsskiftet var kvinner. 500 2006. Banken styrer nå etter en forsvarlighets- norm for likviditet og vil i 2007 utvikle måling og Banken legger vekt på å behandle kvinner og 0 2003 2004 2005 2006 oppfølging av denne videre. Andre krav knyttet menn likt. Det er ingen mekanismer i lønnssys- til regnskapslov, sparebanklov, finansavtalelov, temet som bevisst skal favorisere ett av kjøn- personopplysningslov m.v. samt retningslinjer nene. Bankens operative ledergruppe på seks fra Kredittilsynet følges løpende. Styret anser personer består av fem menn og én kvinne. legalrisikoen i banken som lav. I henhold til bankens vedtekter, er styret sam- mensatt av fem valgte medlemmer foruten adm. STRATEGISK RISIKO banksjef. 60 % av de valgte styremedlemmene er kvinner. Av øvrige tiltak for å fremme likestil- Strategisk risiko utg jøres blant annet av mar- ling, har banken utpekt kvinnelig varamedlem kedsrisiko, organisasjonsrisiko, kompetanse- for adm. banksjef til styret i bankens to deleide risiko. eiendomsmeglerselskaper. Konkurransen i bankmarkedet i Tønsberg- Det totale sykefraværet i 2006 var 1,4 % mot området er fortsatt meget sterk. Styret anser 5,6 % året før. På grunnlag av interne klimamå- 7 likevel ikke at bankens konkurranseposisjon er linger blant de ansatte, er det grunnlag for å si svekket g jennom året. Organisasjonen ble i at det fysiske og sosiale arbeidsmiljøet er godt. 2006 endret for å bli mer effektiv overfor kun- Det er avholdt 3 ordinære møter i arbeidsmiljø- der og marked. Virkningen av dette forventes å utvalget som annethvert år ledes av henholdsvis komme i tiden fremover. Sammen med den økte representant for bankens ledelse og ansatte. satsingen på kompetanseutvikling står banken For 2006 ble utvalget ledet av representant for dermed godt rustet i forhold til konkurransen bankens ledelse. Flere tiltak er satt i verk for å i markedet. Det strategiske risikobildet anses i styrke det forebyggende helsearbeidet. hovedsak å være stabilt. Banken har i 2006 ikke hatt noen personska- der som følge av virksomheten. Så langt styret
 10. 10. kjenner til, har bankens virksomhet ikke foruren- Næringslivet går bedre, og banken har i 2006 set det ytre miljø. merket betydelig økt pågang både fra eksis- terende og ikke minst nye kunder. Vi forventer Banken følger hovedinnholdet i retningslinjer fortsatt vekst i næringsengasjementer i 2007, for Corporate Governance slik disse er nedfelt men en styrt lavere vekst enn foregående år. i ”Norsk Anbefaling: Eierstyring og selskapsle- delse.” Banken forventer at fokuset på etisk god råd- givning vil øke i tiden fremover og vil fortsette satsingen på styrking av kompetansenivået. UTSIKTENE FOR 2007 Konkurransesituasjonen på bankmarkedet i Etter at rentebunnen ble nådd i 2005, har Tønsberg-området forventes å være minst like sentralbanken økt sin styringsrente med til sterk i 2007. Banken møter dette ved en offen- sammen 1,75 prosentpoeng til og med 2006. siv satsing g jennom oppbygging av større kapa- Styret legger til grunn at det vil skje en ytterli- sitet i Tønsberg via ny avdelingsbank. Dette vil i gere renteøkning g jennom 2007. Det g jennom- en periode gi økning i både absolutte og relative snittlige rentenivået vil imidlertid stadig være kostnader. relativt lavt, og det er grunn til å tro at det ikke vil legge en vesentlig demper på verken bolig- Styret vil benytte anledningen til å takke ban- omsetning, privat forbruk eller aktiviteten i det kens ansatte for innsatsen i 2006. Samtidig lokale næringslivet i 2007. Veksten i boligprisene vil styret rette en takk til kunder, tillitsvalgte ventes å stige mindre, men låneetterspørse- og andre forbindelser som har bidratt til at len til boligfinansiering vil fortsatt være høy. Nøtterø Sparebank fortsatt har en meget sterk Etterspørselen etter lån, forsikringstjenester posisjon i markedet. og eiendomsmeglertjenester i vårt markedsom- råde ventes å ligge på samme nivå i 2007. Nøtterøy, 31. desember 2006 13. februar 2007 8 BJØRN R. HELLEVAMMEN TRULS A. SKJERVE REIDUN SUNDAL Styrets leder Styrets nestleder MARIANNE NYSTUEN KRISTIN EIDE BJØRN R. ENGAAS Adm. banksjef
 11. 11. 9 Foto: Bård Ek
 12. 12. Resultatregnskap (Beløp i hele 1.000 kr) Noter 31.12.06 01.01.06 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 241 968 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 7, 8 144 973 113 854 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 3, 8 7 973 5 383 Andre renteinntekter og lignende inntekter 8 926 163 113 3 309 123 514 Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på g jeld til kredittinstitusjoner 15 167 10 771 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og g jeld til kunder 8 38 897 27 441 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 8 35 254 20 277 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 8 1 925 1 600 Andre rentekostnader og lignende kostnader 3 91 246 35 60 124 Netto rente og kredittprovisjonsinntekter 71 867 63 390 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer m/variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 1 373 1 373 1 185 1 185 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon 681 634 Andre gebyrer og provisjonsinntekter 7 23 278 23 959 21 836 22 470 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader 7 2 951 2 951 3 066 3 066 Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 45 64 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater 1 028 1 074 898 961 Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer 42 76 Andre driftsinntekter 1 031 1 073 938 1 014 Netto andre driftsinntekter 24 528 22 565 Sum driftsinntekter 96 395 85 955 Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn 9 21 434 20 280 Pensjoner 9 3 706 4 685 Sosiale kostnader 5 344 5 334 Administrasjonskostnader 17 544 48 028 14 324 44 623 Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger 6 2 316 2 316 2 584 2 584 Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer 1 603 1 608 Andre driftskostnader 5 822 7 425 8 278 9 887 Sum driftskostnader 57 769 57 093 Driftsresultat før tap 38 626 28 862 Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån 2 3 044 2 944 Tap på garantier mv 2 315 3 359 - 2 944 Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskrivning / reversering av nedskrivning (334) 4 553 Gevinst 3 355 3 021 1 265 5 819 10 Skatt på ordinært resultat 10 10 105 10 105 8 989 8 989 Resultat av ordinær drift etter skatt 28 183 22 747 Resultat for regnskapsåret 28 183 22 747 Overføringer og disponeringer Disponeringer Overført til sparebankens fond 5 25 933 21 947 Overført til gaver 5 2 250 28 183 800 22 747
 13. 13. Balanse (Beløp i hele 1.000 kr) Noter 31.12.06 01.01.06 EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker 8 14 801 14 801 16 462 16 462 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 8 73 514 1 818 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 8 660 74 174 - 1 818 Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter 2, 8 142 499 76 423 Byggelån 2, 8 29 533 17 342 Nedbetalingslån 2, 8, 9 3 348 784 2 889 623 Sum utlån før nedskrivinger 2, 8 3 520 816 2 983 389 - Nedskrivninger på individuelle utlån 2, 8 (2 005) (2 266) - Nedskrivninger på grupper av utlån 2, 8 (8 617) (10 622) (6 546) (8 813) Sum netto utlån og fordringer på kunder 3 510 194 2 974 577 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning) Obligasjoner utstedt av det offentlige 3, 8 48 351 49 790 Obligasjoner utstedt av andre 3, 8 187 611 235 962 163 071 212 861 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 4, 8 58 762 47 532 Andeler i ansv. selskaper, K/S mv. 4 798 59 560 905 48 437 Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 10 2 683 2 683 2 338 2 338 Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler 6, 8 5 659 4 384 Bygninger og andre faste eiendommer 6, 8 13 707 19 366 13 991 18 375 Andre eiendeler Finansielle derivater 8 120 Andre eiendeler 4 200 4 200 4 221 4 340 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter 19 570 10 587 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 9 4 625 6 948 Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 2 039 26 234 1 242 18 777 SUM EIENDELER 3 947 175 3 297 985 GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 8 - 35 869 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 8 147 000 147 000 120 000 155 869 Innskudd fra og g jeld til kunder Innskudd fra og g jeld til kunder uten avtalt løpetid 8 1 545 827 1 429 601 Innskudd fra og g jeld til kunder med avtalt løpetid 8 583 087 2 128 914 555 703 1 985 304 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak 8 200 000 70 000 Obligasjonsg jeld 8 1 101 171 764 208 - Egne ikke-amortiserte obligasjoner 8 (93) 1 301 078 (2 522) 831 686 Annen g jeld Finansielle derivater 8 123 Annen g jeld 30 503 30 503 24 506 24 629 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 19 862 19 863 8 751 8 751 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser 9 6 978 6 371 11 Utsatt skatt 10 2 652 - Individuelle nedskrivninger på garantiansvar 2 315 9 945 - 6 371 Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlige lån 8 39 440 39 440 39 370 39 370 SUM GJELD 3 676 743 3 051 980 EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital Sparebankens fond 5 270 431 244 498 Gavefond - 270 431 1 507 246 005 SUM EGENKAPITAL 270 431 246 005 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 3 947 175 3 297 985 POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser Garantier 2 46 701 46 701 31 823 31 823
 14. 14. Revisjonsberetning 06 Kontantstrømanalyse Til forstanderskapet i Nøtterø Sparebank. 2006 2005 Likvider tilført fra årets virksomhet: Ledelsens ansvar og revisors oppgave Tilført fra årets virksomhet1) 23.711 19.487 Vi har revidert årsregnskapet for Nøtterø Sparebank for - Endring netto utlån 535.617 305.607 regnskapsåret 2006, som viser et overskudd på kr + Endring innskudd fra kunder 143.610 205.014 28 183 000. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen - Endring fordringer på kreditt- om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og institusjoner m/løpetid 660 (447) forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet + Endring diverse g jeld 20.560 1.054 består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, - Endring diverse fordringer 7.316 1.397 og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god A:=NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av VIRKSOMHETEN (355.713) (81.002) regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av sparebankens styre og adm. banksjef. Vår oppgave er å Likvider tilført/brukt på inversteringer: uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til - Endring i varige driftsmidler 3.642 2.499 revisorlovens krav. +/- Endring i andre investeringer (verdipap.) (31.203) (38.298) B:=NETTO LIKVIDITETSENDRING Grunnlag for vår uttalelse FRA INVESTERINGER (34.845) (40.797) Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt Likvider tilført/brukt på finansiering: av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever + Endring lån fra finansinstitusjoner (8.869) 41.619 at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende + Endring obligasjonsg jeld 469.392 41.269 sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig + Endring ansvarlig lånekapital 70 70 feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av C:=NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, FINANSIERING 460.593 82.958 vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og A+B+C: NETTO ENDRING I presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god LIKVIDER GJENNOM ÅRET 70.035 (38.841) revisjonsskikk, omfatter revisjon også en g jennomgåelse av + Likvidbeholdning 1/1 18.280 57.122 selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og = Likvidbeholdning 31/12 88.315 18.281 internkontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig som består av: grunnlag for vår uttalelse. Kontanter og fordringer i Sentralbanken 14.801 16.462 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 73.514 1.818 Uttalelse 88.315 18.280 Vi mener at 1) Dette tallet fremkommer slik: • årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter Resultat før skattekostnad 38.288 31.737 og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling - Gevinst/+ Tap ved salg av anleggsmidler 11 26 31. desember 2006 og av resultatet og kontantstrømmene + Ordinære avskrivninger 2.316 2.584 i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens - Gevinst langsiktige verdipapirer 3.021 5.819 regler og god regnskapsskikk i Norge - Skattekostnad 10.105 8.989 • ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig - Avsatt til gaver 3.358 og oversiktlig registrering og dokumentasjon av - Utdelt fra gavefond 399 regnskapsopplysninger = Tilført fra årets virksomhet 23.711 19.487 • opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Årsberetning fra kontrollkomitéen for 2006 Kontrollkomiteen har ført tilsyn med at bankens virksomhet er Tønsberg, 13. februar 2007 drevet i samsvar med Sparebanklovens bestemmelser, bankens KPMG AS vedtekter, forstanderskapets vedtak og andre bestemmelser som banken har plikt til å rette seg etter. 12 ARNE HENRIK SÆTHER Statsautorisert revisor Komiteen har g jennomgått styrets protokoller og for øvrig foretatt de undersøkelser som Sparebankloven og kontroll- komiteens instruks bestemmer. Kontrollkomiteen har g jennomgått styrets årsberetning, resul- tatregnskap og balansen, uten at dette gir foranledning til noen bemerkninger. Kontrollkomiteen vil anbefale at resultatregnskapet og balan- sen fastsettes som bankens regnskap for 2006. Nøtterøy, 19. februar 2007 BJØRN BYDAL ROLF KAPSTAD ARILD STEN HANSEN Kontrollkomitéens leder
 15. 15. Noter 1. GENERELT Bankens årsoppg jør er utarbeidet i overensstemmelse med regn- Det er under den enkelte note til regnskapet redeg jort nærmere for skapsloven og forskrift om årsregnskap for banker samt g jeldende de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter. norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk. Balansen for 2005 er omarbeidet som følge av ny verdivurdering. Prinsipp for verdivurdering av utlån og inntektsføring av etable- Sammenligningstallene i notesettet er omarbeidet der hvor det er ringsgebyr er endret og bokført etter ny utlånsforskrift fra og med funnet praktisk mulig og kommenteres for de aktuelle postene. 01.01.06. Dette er å betrakte som endring av regnskapsprinsipp som skal føres direkte mot Sparebankens fond. Samlet effekt av end- Alle tall er oppgitt i hele 1.000 kr så sant ikke annet er oppgitt. ringen ga en økning av egenkapitalen pr. 01.01.06 på kr 7,0 mill. som fremkommer på følgende måte: Reduksjon i individuelle nedskrivninger på utlån: 1.702 Reduksjon i gruppevise nedskrivninger på utlån: 10.870 Endret vurdering av utlånsporteføljen konstatert som tap: (733) Endring som følge av ny vurdering av utlånsporteføljen 11.839 - 28 % skattemessig effekt (utsatt skatt) 3.315 Overført Sparebankens fond: 8.524 Tilbakeføring av tidligere inntektsførte etableringsgebyr (2.151) - 28 % skattemessig effekt (utsatt skattefordel) 602 Tilbakeført fra Sparebankens fond: 1.549 Netto overført Sparebankens fond pr. 01.01.06: 6.975 2. UTLÅN TIL KUNDER 2.1 Verdsettelse - beskrivelser - definisjoner Banken har med virkning fra og med 01.01.06 endret prinsipp for ver- Nedskrivning på gruppenivå foretas hvor tapshendelser ikke kan divurdering av utlån og for inntektsføring av etableringsgebyr i hen- identifiseres på enkeltengasjementer. Tapserfaring og analyseverktøy hold til utlånsforskriften av 21. desember 2004. Utlån til kunder er pr. omtalt under risikomodellen benyttes som grunnlag for beregnin- 31.12.2006 vurdert til amortisert kost. Det vil si til lånets pålydende gene av gruppevise nedskrivninger. Gruppenedskrivninger spesifise- med fradrag av mottatte avdrag, periodiserte etableringsgebyr og res for personmarked og bedriftsmarked, men er ikke tilordnet de nedskrivninger for forventede tap. enkelte næringer. Inntektsføring av renter og provisjoner Ny vurdering av utlånsporteføljen og nedskrivninger på utlån ga Renter og provisjoner tas inn i regnskapet etter hvert som disse en reduksjon i tidligere tapsavsetninger på 11,8 mill. Det ble fore- opptjenes som inntekter. Opptjente ikke betalte inntekter ved års- tatt konstateringer av tap på 0,7 mill. Tilbakføringene av tidligere skiftet tas til inntekt og føres som fordring i balansen. Renter på inntektsførte etableringsgebyr ga en reduksjon i brutto utlån på engasjementer hvor nedskrivning er foretatt eller som er vurdert 2,15 mill. kroner. Hensyntatt skatteeffekten ble egenkapitalen netto som spesielt tapsutsatt, er ikke inntektsført i regnskapet. Inn- tilført 7,0 mill. kroner pr 01.01.06. tektsføringen fortsetter imidlertid dersom sikkerhetene vurderes tilstrekkelige til å dekke lånet inkl. renter. Alle bankens engasjementer g jennomgås hvert kvartal med hensyn til Etableringsgebyr blir fra 01.01.06 inntektsført over lånets forven- om det er nødvendig å foreta individuell nedskrivning. 13 tede løpetid. Tidligere inntektsførte etableringsgebyr på løpende lån er tilbakeført forholdsmessig etter låneporteføljens restløpetid og Banken klassifiserer et tap som konstatert når det er på det rene at inntektsføres fremover over løpetiden i henhold til utlånsforskriften. de tiltak som er satt i verk for å inndrive utestående beløp ikke har ført fram. Nedskrivning for tap Individuell nedskrivning for tap på et engasjement finner sted når det foreligger objektiv informasjon om at en tapshendelse har inntruffet Misligholdte og tapsutsatte lån og at denne hendelsen reduserer fremtidige kontantstrømmer på et Et lån anses for misligholdt når kunden ikke har innbetalt forfalt utlån. Objektiv informasjon kan være vesentlige finansielle problemer termin innen 90 dager etter terminforfall eller når en konto eller en hos låntaker som har ført til redusert betalingsevne, betalingsmislig- rammekreditt har stått i overtrekk 90 dager sammenhengende. Lån hold eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Nedskrivningen beregnes som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon til- som forskjellen mellom lånets balanseførte verdi og nåverdien av de sier en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med lånets effektive på et senere tidspunkt, vurderes som tapsutsatt. rente ved tidspunktet for nedskrivningen.
 16. 16. 2.2 Tap på utlån og garantier Utlån Garantier Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier 31.12.06 01.01.06 31.12.06 01.01.06 Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier 01.01. 2.266 4.997 - - - Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning 854 1.730 - - + Økte individuelle nedskrivninger i perioden 0 0 - - + Nye individuelle nedskrivninger i perioden 663 1.399 315 - - Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden 70 697 - - = Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier 31.12: 2.005 3.968 315 - - Korreksjon som følge av ny utlånsforskrift pr. 01.01.06 1.702 = Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier 01.01: 2.266 Nedskrivning på grupper av utlån og garantier Nedskrivning på grupper av utlån til dekning av tap 01.01. 6.546 17.416 - - + Periodens nedskrivning på grupper av utlån 2.071 - = Nedskrivning på grupper av utlån 31.12: 8.617 17.416 - - - Korreksjon som følge av ny utlånsforskrift pr. 01.01.06 10.870 = Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier 01.01: 6.546 Totale tapskostnader på utlån og garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger: (261) (1.028) 315 - + Periodens endring i nedskrivninger på gruppenivå: 2.071 - - - + Konstaterte tap på engasjementer hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning: 854 1.841 - - + Konstaterte tap på engasjementer uten tidligere individuell nedskrivning: 626 2.255 - - - Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap: 246 124 - - = Tap på utlån og garantier i resultatregnskapet 3.045 2.944 315 - 2.3 Misligholdte og øvrige tapsutsatte engasjementer Sammenligningstallene er ikke omarbeidet som følge av ny vurdering ved overgang til ny utlånsforskrift. 2006 2005 2004 2003 2002 Misligholdte engasjement Brutto misligholdte engasjement 29.374 30.588 29.475 27.678 32.669 - Individuelle nedskrivninger på misligholdte engasjement: 632 952 3.198 2.487 1.406 Netto misligholdte engasjement: 28.742 29.636 26.277 25.191 31.263 Øvrige engasjement med individuelle nedskrivninger Brutto øvrige tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement 7.489 12.007 4.928 3.106 5.559 - Individuelle nedskrivninger på ikke misliholdte enasjement: 1.372 3.016 1.799 1.982 2.413 Netto øvrige tapsutsatte engasjementer: 6.117 8.991 3.129 1.124 3.146 Ikke inntektsførte renter Engasjem. hvor inntektsføringen av renter er stoppet: 8.125 1.206 727 1.343 224 Ikke inntektsførte renter: 111 3 23 37 24 2.4 Risikoklassifisering av utlån, kreditter og garantier. 14 Risikoklassifiseringen av kunder med engasjement deles inn i to Utvikling i risiko g jennom året markedssegmenter: Bedriftsmarked (BM) som består av samtlige Systemet har vært under kontinuerlig utvikling frem til utgangen av næringsengasjementer dvs. aksjeselskaper, selvstendige nærings- april måned 2005. 2006 er det derfor først året hvor systemet gir drivende (DA, ANS, og enkeltmannsforetak) samt offentlig sektor og oss en konsistent vurdering av hvordan endringene i risikoeksponerin- Privatmarked (PM) som g jelder rene privatengasjementer (lønns- gen på hhv BM og PM området har utviklet seg g jennom året. Basert mottakere). Fra og med 31.12.2004 har banken tatt i bruk et nytt på de resultatene som modellen gir har det vært en positiv utvikling verktøy for risikoklassifisering. Verktøyet heter Datatorg Kreditrisiko i den prosentvise fordelingen av andelen av BM engasjementer som (DTKR) / Porto og er utviklet i felleskap i Sparebank 1 Alliansen. Alle ligger i de fire dårligste risikoklassene H til K jfr. figuren nedenfor. sentrale konti som representerer en kredittrisiko for banken inngår i systemet dvs. alle utlån, kreditter, garantier og overtrekk. Syste- Ved utgangen av året 2005 var det 30,4 mill kr i engasjementer som lå i momleggingen innebærer vesentlige endringer både når det g jelder rød sone (svært høy risiko) og 17,5 mill kr i grå sone (misligholdte og taps- den faglige metoden som benyttes og de kriteriene som er lagt til merkede engasjementer). Til sammen utg jorde disse engasjementene grunn for klassifiseringen, samt det forhold at man nå opererer med 47,9 mill kr tilsvarende 8,5 % av samlede BM engasjementer. Forventet langt flere risikoklasser en før. tap på hele BM porteføljen utg jorde per 31.12.2005 1,9 mill kroner.
 17. 17. Per desember 2006 har kredittvolumet på BM (målt etter maksi- kunden blir målt og dette er inntjeningsinformasjon, tæringsinforma- maleksponering på kassakreditter, garantier etc.) økt med om lag sjon, adferdsinformasjon og alder. Metoden baserer seg på analyse 42 %. I samme periode har volumet på engasjementer i rød og grå av offisielle regnskapstall, ligningsinntekter, formue, eksterne og sone vært tilnærmet uforandret målt i kroner. Nivået per 31.12.2006 interne betalingsanmerkninger, lengde på kundeforholdet, bosted og er 28,4 mill kr i rød sone og 16,1 mill kr i grå sone. Til sammen utg jør skatteklasse. Det er ulike data som legges til grunn for personkunder, dette 44,7 mill kroner tilsvarende 5,6 % av den samlede BM porteføl- næringsdrivende og aksjeselskaper. Det som er felles er at kundehis- jen. Forventet tap på hele BM porteføljen utg jorde per 31.12.2006 torikk benyttes til å bygge en scoringsmodell som predikerer kundens 3,2 mill kroner. Det vises til tabellene g jengitt nedenfor. fremtidige sannsynlighet for mislighold. Modellen kan også estimere forventet tap på porteføljen. Det har også vært en positiv utvikling i risikoutviklingen på PM om- rådet. Per 31.12.2005 utg jorde andelen av PM-engasjementene i rød Fra og med mai måned 2005 har de to laveste risikoklassene J og K og grå sone i risikomatrisen et volum tilsvarende 2,55 % av samlede vært forbehold hhv engasjementer med registrert misslighold over utlån. Per 31.12.2006 har andelen sunket til 2,31 %. I samme periode 90 dager på måletidspunktet og engasjementer som er tapsmerket har forventet tap på PM porteføjen blitt redusert fra 4,1 mill kr til 1,9 dvs at det er avsatt spesifiserte midler til dekning av et forventet mill kr. tap. Det nye systemet er et godt verktøy for risikostyring, risikoover- Sikkerhetsdekning våkning og risikorapportering. Systemet gir oss muligheter til å Sikkerhetsdekningen skal gi uttrykk for tapsrisikoen i porteføljen og produsere tidsserier for utviklingen i risikoeksponering innenfor det på engasjementsnivå dersom avvikling blir reelt. Sikkerhetsklassene enkelte markedssegment, (PM – BM) samt også i forhold til enkelt- går fra 1 til 7 der 1 angir beste sikkerhet. For å oppnå sikkerhets- bransjer innenfor BM-området. Benchmarking mot andre sammen- klasse 1 skal man ha en sikkerhetsdekning hvor antatt realisasjons- liknbare banker i Sparebank 1 Alliansen er også tilg jengelig. Ved hjelp verdi utg jør mer en 120 % av lånebeløpet. I sikkerhetsklasse 7 skal av et eget verktøy lar det seg g jøre å få frem oversikter over hvilke antatt realisasjonsverdi på sikkerhetene utg jøre fra 0 til 20 % av selskaper som ligger i de respektive feltene i risikomatrisen. Dette engasjementets størrelse. Reglene for fastsetting av realisasjons- g jør det mulig å overvåke risikoutviklingen måned for måned ned på verdier er g jennomgått på nytt i forbindelse med implementeringen enkeltengasjementsnivå. Denne informasjonen anvendes bl.a. til å av det nye systemet. produsere en kvartalsrapport til styre og kontrollutvalget i banken. I rapporten gis det en oversikt over utviklingen i porteføljerisiko, samt Sammenholdt gir risikoklassifiseringen en matrise på 77 rubrikker at alle engasjementer i rød og grå sone i risikomatrisen gis en egen som går fra A1 som beste klassifisering til K7 som den dårligste. Ban- omtale basert på en fastsatt rapportmal. Inndelingen i risikoklasser ken bruker risikoklassifiseringen aktivt i arbeidet med å finne frem til er i prinsippet lik for de to områdene (BM og PM), men metodene som en riktig prising av engasjementene. anvendes for å score kundene er betydelig mer komplekse på BM om- rådet en på PM områdene. Sammendrag av risikomatrisen for de to markedssegmentene BM og PM er nedenfor vist med status per 31.12. Godhetsklasse Godhetsklassen går fra A til K, der A er best. I alt fire egenskaper hos BM TOTALBANK Risikogruppe 2006 2005 Risikogruppe 2006 2005 Svært lav 304 374 197 670 Svært lav 2.240.883 1.823.564 Lav 90 730 71 622 Lav 528.974 480.082 Middels 288 705 200 888 Middels 683.336 564.226 Høy 67 455 46 557 Høy 144.385 115.423 Svært høy 28 457 30 401 Svært høy 82.586 75.164 Misligholdt og nedskrevne 16 159 17 478 Misligholdt og nedskrevne 29.791 38.251 Sum 795 880 564 616 Sum 3.709.956 3.096.710 PM 15 Risikogruppe 2006 2005 Svært lav 1 936 509 1 625 895 Lav 438 244 408 460 Middels 405 882 363 337 Høy 76 930 68 865 Svært høy 54 129 44 764 Misligholdt og nedskrevne 13 632 20 774 Sum 2 925 326 2 532 094
 18. 18. 2.5 Brutto utlån og garantier fordelt på sektor og viktige næringer Kun sammenligningstallene for individuelle og gruppevise nedskrivninger er omarbeidet i henhold til ny utlånsforskrift. Brto. utlån Garantier Potensiell eksponering v/f.eks. trekkfasiliteter 2006 2005 2006 2005 2006 2005 Privatmarked 2.854.653 2.496.587 9.019 10.518 2.907.437 2.526.940 Næringsvirksomhet 640.384 475.806 37.540 21.276 716.464 539.713 Primærnæringer 32.749 24.674 402 402 38.352 29.015 Industri 27.366 28.783 311 422 32.149 34.114 Bygge- og anleggsvirksomhet 43.465 41.845 7.713 6.618 53.368 48.358 Varehandel, hotell- og rest.drift 77.727 66.446 7.483 4.507 101.202 88.134 Transport, komm. 32.744 32.184 3.530 3.774 25.238 34.318 Forretn.messig/fin. tj., eiend.drift 354.644 219.551 16.811 1.982 432.287 230.207 Tjenester ellers 71.689 62.323 1.290 3.571 33.868 75.567 Andre 25.779 13.881 142 29 86.055 15.702 Sum 3.520.816 2.986.274 46.701 31.823 3.709.956 3.082.355 Misligholdte Øvr. tapsutsatte Individuelle *) Gruppevise engasjementer engasjementer nedskrivninger nedskrivninger 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 Privatmarked 18.225 17.606 5.480 8.058 773 1.017 4.266 3.741 Næringsvirksomhet 11.149 12.982 4.369 3.949 1.232 1.530 4.351 2.805 Primærnæringer - - - - - - Industri 380 - - - - - Bygge- og anleggsvirksomhet 634 2.156 - 155 143 114 Varehandel, hotell- og rest.drift 32 1.445 - 740 - 847 Transport, komm. 119 117 - 0 120 120 Forretn.messig/fin. tj., eiend.drift 9.402 9.264 3.175 3.054 450 450 Tjenester ellers 582 - 1.194 - 519 - Andre - - - - - - Sum 29.374 30.588 9.849 12.007 2.005 2.266 8.617 6.546 *) Gruppevise nedskrivninger er ikke tilordnet de enkelte næringer. 2.6 Fordeling av bankens garantiansvar 2.7 Geografisk fordeling av utlån og garantier: %-vis fordeling 2006 2005 Utlån Garantier Betalingsgarantier 17.441 10.687 2006 2005 2006 2005 Kontraktsgarantier 7.647 6.948 Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg 82,7 % 82,2 % 94,6 % 91,6 % Lånegarantier 16.240 8.440 Vestfold ellers 8,2 % 8,5 % 4,3 % 6,9 % Andre garantier 5.373 5.748 Landet ellers 8,5 % 8,5 % 0,2 % 1,5 % Totalt Garantiansvar 46.701 31.823 Utlandet 0,6 % 0,8 % 1,1 % 0,0 % SUM 100,0 % 100,0% 100,0 % 100,0 % 3. OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER Beholdningen av obligasjoner er klassifisert som varig eie/anlegg. Obligasjoner som er klassifisert som varig eie vurderes til laveste verdi av an- skaffelseskost og virkelig verdi. Eventuell underverdi på denne beholdningen nedskrives og belastes det ordinære resultatet. Eventuell under- kurs inntektsføres planmessig over obligasjonens løpetid. Inntekten resultatføres som en justering av renteinntekter obligasjoner. 67 % av våre 16 obligasjoner er børsnotert. Sertifikater klassifiseres som omløpsmidler. 3.1 Obligasjoner Risikovekt Pålydende Bokført verdi Markedsverdi Tilgang 2006 Avgang 2006 Nedskr./ Klassifisering periodisert underkurs Stat 0 Statsgaranterte 10 Kommuner/fylke 20 5.000 5.000 5.027 3.000 Anlegg Bank/finans 20 100.480 100.089 100.167 10.030 10.139 250 Anlegg Industri 100 58.000 58.055 58.174 38.110 15.239 56 Anlegg 163.480 163.144 163.368 306 Effektiv g jennomsnittlig rente på obligasjonsbeholdningen var i 2006: 3,21 %. Beregningsmåte: renteinntekter/g jennomsnittlig obligasjonsbeholdning.
 19. 19. 3.2 Sertifikater Risikovekt Pålydende Bokført verdi Markedsverdi Tilgang 2006 Avgang 2006 Klassifisering Stat 0 50.000 48.350 48.350 147.226 150.000 Omløp 3.3 Ansvarlig lånekapital i andre selskaper 2006 2005 Bokført som obligasjoner 20.101 15.000 Bokført som utlån 4.367 4.716 24.468 19.716 Herav i andre finansinstitusjoner 20.101 15.000 4. AKSJER/GRUNNFONDSBEVIS/AKSJEFOND/DA Bankens aksjer er som hovedregel klassifisert som anleggsaksjer. Dette er i tråd med bankens policy på området. Den skal være lite eksponert i aksjemarkedet. Vår beholdning består for det aller vesentligste av aksjer i SpareBank 1-alliansen og andre sparebankeide selskaper og anses å være av strategisk karakter. Aksjene vurderes til laveste verdis prinsipp. For det meste er våre aksjer unoterte og kurser settes kun årlig/ved behov. Dersom virkelig/estimert verdi er lavere en bokført verdi, nedskrives aksjen til virkelig/estimert verdi. Selskap Antall aksjer/andeler Virkelig verdi Bokført verdi Eierandel Klassifisering Odin Europa (aksjefond) 1.500,9887 206 175 Omløp Odin Offshore (aksjefond) 732,5646 193 175 Omløp Northern Logistic Property 72.000 3.600 3.600 Omløp Samarbeidende Sparebanker 30.186 30.861 5,55 % Anlegg SpareBank 1 Boligkreditt 42.988 5.373 Anlegg Eiendomsmegleren Vestfold AS 480 1.125 20 % Anlegg Georg Solberg AS 4 2.511 20 % Anlegg Nøtterøy Golfbane AS 6 267 Anlegg AS Jubileumskipet Kysten 2 10 Anlegg Eiendomskreditt 25.500 2.578 Anlegg Kredittforeningen for Sparebanker, grunnfondsbevis 920 948 Anlegg Eksportfinans ASA 100 1.843 Anlegg SpareBank 1 SR-Bank, grunnfondsbevis 10.000 1.890 1.940 Anlegg SpareBank 1 Midt-Norge, grunnfondsbevis 20.000 1.640 1.625 Anlegg Rygge-Vaaler Sparebank, grunnfondsbevis 10.000 1.590 1.497 Anlegg DnB NOR ASA 378 33 6 Anlegg BBS/Bank-Axept Holding 9.409 235 Anlegg Teller AS 35 968 Anlegg Sparebankmateriell 250 25 Anlegg Norgesinvestor PRO II AS 30.000 3.786 3.000 Anlegg Sum aksjer 58.762 Beholdningsendring anleggsaksjer: Inngående balanse 47.532 17 Kjøp 18.760 Salg 7.530 Nedskrivning/reversering 0 Utgående balanse 58.762 Selskapskapital DA Samarbeidende Sparebanker Utvikling DA 798
 20. 20. 5. 5.2 Kapitaldekning ANSVARLIG KAPITAL Ansvarlig kapital 5.1 Egenkapital Kjernekapital 2006 2005 Sparebankens fond: 270.431 237.523 Ny vurdering av utlånsporteføljen og nedskrivninger på utlån ga en Fondsobligasjoner 39.440 39.370 reduksjon i tidligere tapsavsetninger på 11,8 mill. i tillegg til at det ble + Gavefond - 1.507 foretatt konstateringer av tap på 0,7 mill. Tilbakføringene av tidligere - Overfinansiering av pensjonsmidler (72%) 3.330 5.003 inntektsførte etableringsgebyr ga en reduksjon i brutto utlån på 2,15 - Immaterielle aktiva 2.683 1.736 mill. kroner. Sum kjernekapital 303.858 271.661 - Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 7.153 0 Hensyntatt skatteeffekten ble egenkapitalen netto tilført 7,0 mill. kro- Sum ansvarlig kapital 296.705 271.661 ner, jfr. Note 1, pr 01.01.06 som følge av ny verdivurdering ved overgang Pålegg om kapitaldekningsreserve 33.227 36.201 til ny utlånsforskrift. Tellende ansvarlig kapital 263.478 235.460 Beregningsgrunnlag for kapitaldekning, Sparebankens fond ikke konsolidert 2.449.324 2.013.029 Beregningsgrunnlag for kapitaldekning, Sparebankens fond 31.12.05: 237.523 konsolidert 2.416.057 1.976.828 Effekt amortisering gebyrer og endret nedskrivning 01.01.06 6.975 Kapitaldekning, ikke konsolidert 12,11 % 13,49% Disp. av overskudd: 25.933 Kapitaldekning, konsolidert 10,91 % 11,91% Sparebankens fond 31.12.06: 270.431 6. VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner, inventar og Faste eien- 7. GEBYRER OG PROVISJONER Etter overgang til ny utlånsforskrift innteksføres etableringsomkost- transportmidler dommer ninger på lån og kreditter over porteføljens g jennomsnittlige løpetid. Anskaffelseskost 1/1 33.852 30.986 + Tilgang 2006 2.747 584 Ved implementeringen ble tildligere inntektsførte etableringsomkost- - Avgang 2006 24 0 ninger tilbakeført og kom til reduksjon av brutto utlån med kr 2.151. = Anskaffelseskost 31/12 36.575 31.570 Disse inntektsføres nå forholdsmessig over porteføljens g jenværende - Akk. av- og nedskrivninger 1/1 29.468 16.995 løpetid ved implementeringen. + Årets avskrivning 1.448 868 = Akk. av- og nedskrivninger 31/12 30.916 17.863 Eventuelle andre gebyrer og provisjoner tas fortløpende inn i regnska- Bokført verdi 31/12 5.659 13.707 pet. Antatt økonomisk levetid 3-15 år 33 år Gebyrer og provisjoner vedr. utlån: Benyttede satser for ordinær 2006 2005 avskrivning 7-30 % 3% Inntektsførte etableringsomkostninger: 1.934 2.301 Øvrige provisjonsinntekter: 3.438 3.196 Banken har i år endret avskrivningsplan for maskiner, inventar og transportmidler, som følge av etableringen av et nytt avdelingskon- Andre gebyrer og provisjoner: tor. Avskrivningstiden er her satt lik leiekontraktens løpetid, vedr. 2006 2005 innredning av lokalene. Gebyrer ved forvaltning 90 73 Provisjonsinntekter v/forsikring 5.984 6.346 Banken leier også to driftsmidler (kopi/skriver). Kostnaden for dette Provisjonsinntekter v/verdipapirhandel 1.886 1.702 har i 2006 utg jort kr. 8. Gebyrer ved betalingsformidling 9.334 8.929 Andre gebyrer og provisjoner 5.984 4.786 18 Sum 23.278 21.836 Investering i, og avhendelse av driftsmidler siste 5 år Maskiner, inventar og Faste eiendommer transportmidler Investert Avhendet Investert Avhendet 2002 2.180 218 583 750 2003 1.440 0 961 0 2004 892 242 570 0 2005 1.247 30 44 0 2006 2.748 35 584 0
 21. 21. 8. LIKVIDITETSFORHOLD OG FINANSIERING 8.1 Likviditetsrisiko Restløpetid for balansens hovedposter: Post i balansen Sum uten løpetid inntil 1 mnd 1 - 3 mnd 3 mnd- 1 år 1 - 5 år over 5 år EIENDELER: Kontanter og fordringer på sentralbanker 14.801 13.760 1.041 Utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner 74.174 74.174 Utlån til og fordringer på kunder 3.520.816 171.160 26.670 144.128 571.185 2.607.673 - Tapsavsetninger (10.622) (10.622) Obligasjoner, sertif., andre renteb. verdipap. 235.962 4.366 5.010 48.936 110.764 66.886 Aksjer, andeler og andre v.pap. med var. avkastn. 59.560 59.560 Øvrige eiendeler med restløpetid 22.049 19.366 2.683 Eiendeler uten restløpetid 30.435 30.435 Sum Eiendeler 3.947.175 33.573 329.667 31.680 193.064 684.632 2.674.559 GJELD OG EGENKAPITAL: Gjeld til kredittinstitusjoner 147.000 147.000 Innskudd fra og g jeld til kunder 2.128.914 2.104.240 123 24.551 Gjeld stiftet ved utst. av verdipapirer 1.301.078 150.024 201.054 950.000 Øvrig g jeld med restløpetid 24.768 14.823 9.945 Gjeld uten restløpetid 35.544 35.544 Ansvarlig lånekapital 39.440 39.440 Egenkapital 270.431 270.431 Sum g jeld og egenkapital 3.947.175 2.106.211 150.024 0 216.000 1131.496 309.871 Nettosum alle poster 0 (2.070.667) 179.643 31.680 (22.936) (446.864) 2.364.688 *Kassekreditt er medtatt under intervall 3 mnd – 1 år. Vi har ingen poster i utenlandsk valuta utover egen valutabeholdning på 2.773. Det er etablert kommiterte trekklinjer (totalt 250.000 - alt ubenyttet) for å utjevne de kortsiktige svingningene i likviditeten. I tillegg har banken låneadgang stor 183.423 i Norges Bank. 8.2 Renterisiko Tidspunkt frem til avtalt/sannsynlig tidspunkt for endring av rentebetingelser: Post i balansen Sum uten renteeksp. inntil 1 mnd 1 – 3 mnd 3 mnd- 1 år 1 – 5 år over 5 år EIENDELER: Kontanter og fordringer på sentralbanker 14.801 13.760 1.041 Utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner 74.174 74.174 Utlån til og fordringer på kunder 3.520.816 3.413.121 378 8.319 82.568 16.430 - Tapsavsetninger (10.622) (10.622) Obligasjoner, sertif., andre renteb. verdipap. 235.962 54.125 132.871 48.966 Aksjer, andeler og andre v.pap. med var. avkastn. 59.560 59.560 Ikke rentebærende eiendeler 52.484 52.484 Sum Eiendeler 3.947.175 55.622 3.600.980 134.290 57.285 82.568 16.430 19 GJELD OG EGENKAPITAL: Gjeld til kredittinstitusjoner 147.000 147.000 Innskudd fra og g jeld til kunder 2.128.914 2.128.914 Gjeld stiftet ved utst. av verdipapirer 1.301.078 751.078 350.000 200.000 Ikke rentebærende g jeld 60.312 60.312 Ansvarlig lånekapital 39.440 39.440 Egenkapital 270.431 270.431 Sum g jeld og egenkapital 3.947.175 330.743 2.919.432 497.000 0 200.000 0 Netto renteeksponering på balansen 0 (275.121) 681.548 (362.710) 57.285 (117.432) 16.430 Netto renteeksponering i % av forvaltnings- kapital pr. 31.12.06 (6,97%) 17,27% (9,19%) 1,45% (2,98%) 0,42

×