Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2004 NøTterø Sp.Bank

982 views

Published on

Årsrapport 2004

Published in: Economy & Finance, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2004 NøTterø Sp.Bank

  1. 1. Å R S R A P P O RT 2004 En ekte lokal bank
  2. 2. VÅR VISJON: BANKSJEFENS HJØRNE Foto: Kavlie-Borge "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste For Nøtterø Sparebank ble 2004 et meget bra år. Banken har som vil skje i tiden framover, er utviklingen sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever lojale kunder og dyktige medarbeidere. Det er det beste grunn- av Østre Bolærne som nå er åpnet for folk laget for fortsatt positiv utvikling. Nøtterø Sparebank er den flest. Vi kan alle håpe at Østre Bolærne vil trygghet, tilhøringhet og god rådgivning." eneste uavhengige sparebanken med hovedkontor i bli et flott mål for besøk og bruk av både Tønsbergområdet. Målet er å spille en viktig rolle i utviklingen av virksomheter, organisasjoner og privat- NÆR OG DYKTIG vårt hovedmarkedsområde som er Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg. personer. Sentrale Vestfold er et spennende vekstområde. Det er der vi - En ekte lokal bank skal være – som ”EN EKTE LOKAL BANK”. Det er mye å glede seg over – både i banken og utenfor – men mange opplever Vi tror det viktigste er å utvikle tilliten mellom banken og våre også tunge stunder. Fjoråret endte med kunder. Kundene skal kunne stole på banken, og banken skal bygge på en av de største tragedier i moderne tid verdier som nærhet og dyktighet. Vi skal være til stede og gi gode da flodbølgen i Sørøst Asia rammet famili- råd som er til å stole på. Det er det som er å være sparebank. er fra vårt nærmiljø på ferie i Thailand. Dette preger alle ved inngangen til det nye året. Det gir grunn Vi har i mange år levert ut bankens årsrapport til innbyggerne i til ettertanke og er noe vi må ta med oss videre. Banken er en Nøtterøy kommune. Nå inkluderer vi også Husøy og Tjøme. Dette del av samfunnet, og derfor blir vi berørt av det som skjer g jør vi for å gi lokalmiljøet informasjon om deres egen bank. Vi rundt oss. ønsker at alle skal bli godt kjent med banken, og vi inviterer der- for både nåværende og nye kunder til å ta kontakt - og g jerne Nøtterø Sparebank ønsker gamle og nye kunder velkommen til et komme innom banken for å snakke med en av våre rådgivere. godt samarbeid også i 2005. Vi bor i et av de mest attraktive områdene i Norge. Ikke minst er Bjørn R. Engaas skjærgården en magnet for mange. Noe av det mest spennende Adm.banksjef INNHOLD Unge talenter fra Nøtterøy og omegn Nøtterø Sparebank er en ekte lokal bank, derfor setter vi også fokuset på unge lokale talenter. Fra side 22 – 29 kan du lese om: 1Per Åge Bergquist 2 Tharan Revfem Sivertsen fra Nøtterøy som fra Tønsberg som allerede har g jort står på spranget til seg bemerket som en karriere innen koreograf i London. klesdesign. 3Christoffer Holmer 4Vestfold Nordbotten Ungdomsstrykeorkester fra Nøtterøy som (VUSO) og jentene Elin Marie , vant Vestfold- Ida Malene, Torunn Johanna og mesterskapet for Kristin som g jør seg bemerket kokkelærlinger. med egen kvartett. Hovedtall 2 Noter 13 – 21 Styrets beretning 3-9 Boligkjøp - din største investering 30 Resultatregnskap 10 Nyskapningsprisen 31 Balanse 11 Nøtterø Sparebank sponser og gir gaver 31 Revisjonsberetning 12 Fond for kriminalitetsforbyggende arbeid 32 Kontantstrømanalyse 12 Markedsleder på fritidseiendommer 32 1
  3. 3. HOVEDTALL STYRETS BERETNING Bankenes rammebetingelser – ekspansiv Næringslivet har vært meget tilbakeholdende pengepolitikk og sterk økonomisk vekst med investeringer i senere år. Dette er i ferd Både i Norge og internasjonalt var den økono- med å endre seg. Den største delen av investe- Mill. kroner 2004 2003 2002 2001 2000 miske veksten god g jennom fjoråret. Likevel holdt ringsøkningen i 2004 var boliginvesteringer, men prisstigningen seg lav her i landet, og Norges det er også klare tegn til at bedriftene begynner Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 60,9 60,3 57,8 53,0 49,3 Bank satte ned sin såkalte styringsrente to å investere ig jen. Bildet er imidlertid sammen- Andre driftsinntekter 19,6 17,3 15,2 15,0 14,2 ganger med til sammen 0,5 prosentpoeng til satt, og det er store regionale variasjoner. F.eks. Driftskostnader og nedskrivning av anleggsmidler 52 51,7 47,7 46,3 42,3 1,75 % i mars 2004 der den har ligget siden. har viktige deler av tradisjonell industri i Vestfold Tap på utlån 1 3,4 2,9 3,7 3,1 fortsatt store problemer med å opprettholde Driftsresultat etter tap før skatt 28 23,3 14,9 17,1 30,5 Oslo Børs nådde en historisk toppnotering i konkurransekraft. Forvaltningskapital 2976 2 558 2 276 2 023 1 923 desember, delvis som følge av rekordhøy oljepris. Innskudd fra kunder 1780 1 495 1 543 1 587 1 495 Boligprisene steg med 12 % i 2004. Antall igang- Det lave rentenivået bidro til sterk vekst i hus- satte boliger var 30 % høyere enn året før. Bolig holdningenes g jeld i 2004. På landsbasis vokste Utlån (brutto) 2682 2 330 2 044 1 805 1 633 utg jør hoveddelen av de fleste husholdningers g jelden med over 11 % eller 130 milliarder kroner. Egenkapital 215,6 196,4 180,0 169,8 158,4 formue. Verdien av boligene, anslått på bakgrunn Gjeldsveksten var over dobbelt så høy som veksten Netto ansvarlig kapital 247,8 186,5 170,3 161,2 149,6 av prisen på omsatte boliger, steg med 400 i disponibel inntekt. På tross av lav rente var likevel Kapitaldekning (prosent) 13,7 12,0 12,3 13,1 12,9 milliarder kroner her i landet g jennom fjoråret. sparingen høy, og husholdningenes brutto finans- Antall avdelinger 3 3 3 3 3 Økningen i boligformue g jør at folk føler seg rikere formue økte mer enn g jelden. Vel en femtedel av Antall minibanker 4 4 4 4 3 og stimulerer både lånelyst og villighet til å bruke økningen i finansformue skyldes verdistigning på penger. Det lave rentenivået har bidratt til en aksjer og obligasjoner. I motsetning til situasjonen Antall ansatte 31. desember 54 55 56 56 49 sterk reallønnsutvikling. Likevel skjedde det ingen på 1980-tallet, har altså ikke den sterke g jelds- Antall årsverk 31. desember 50 50,1 50,5 50,5 45 ukontrollert kjøpefest slik mange var redde for. veksten ført til redusert sparing, og ikke minst i vår sammenheng er det gledelig å konstatere at Privat forbruk utg jør 60 % av fastlandsøkonomi- bankinnskudd har vokst meget sterkt. en i Norge og er dermed den viktigste drivkraften i norsk økonomi. To tredjedeler av alle hushold- Mange er opptatt av om det lave rentenivået vil ninger er i nettog jeldsposisjon og har hatt fordel fortsette. Norsk økonomi vil sannsynligvis oppleve av det lave rentenivået de to siste årene. sterkere konjunkturoppgang enn tidligere antatt i 2005, og de fleste indikatorer tyder på at de gode konjunkturene vil vedvare til og med 2007. Inflasjonen ventes å forbli lav, og isolert sett gir ikke det grunnlag for særlig renteøkning på mellomlang sikt. Statistisk Sentralbyrå antar at inflasjonsmålet på 2,5 % kan nås i 2007 med uendrede nominelle renter. Det vil i tilfelle gi fortsatt sterk vekst i privat konsum og boligin- vesteringer. Dersom internasjonal høykonjunktur også fortsetter g jennom 2006 og 2007, vil det kunne gi sterkere inflasjonsimpulser til norsk økonomi med derav følgende økning i det norske rentenivået. I så fall får det stor betydning for privat konsum og ikke minst boligmarkedet. De fleste analytikere synes å være enige om at vi i inneværende år kan se fram til en moderat renteøkning. Vi legger til grunn at det vil gi rom for en fortsatt god utvikling for banken. Ansatte i Nøtterø Sparebank Bankens virksomhet i 2004 Seksjon privatmarked Nøtterø Sparebank har i 2004 det beste drifts- Teie torv 26.01.05. Klokken 08.45 resultatet i bankens historie. Resultatet av den Temperatur: - 5 ˚ ordinære bankdriften ligger over budsjettet og skyldes både gode markedsmessige forutset- ninger og stor innsats fra de ansatte. I kroner 2 3
  4. 4. var resultatet vel 28 millioner før skatt. Styret er Skattekostnaden er beregnet til 8 millioner kroner. 272.000 høyere enn året før. Driftskostnadene kjenner forøvrig ikke til at banken har utsatte tilfreds med resultatutviklingen. utg jorde 1,87 % av g jennomsnittlig forvaltningska- engasjementer som det er sannsynlig at vil Disponering av årets resultat pital mot 2,13 % året før. Driftskostnader i prosent påføre banken store tap de nærmeste år. Bankens forvaltningskapital økte med 16,4 % i Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: av inntekter var 64,6 % mot 66,7 % foregående år. 2004, brutto utlån med 15,1 %, mens innskuddene Det er grunn til å peke på at ny utlånsforskrift økte med 19 %. Rentenettoen i kroner endte på Gaver til almennyttige formål kr. 300.000 Lønn og generelle administrasjonskostnader økte som blir g jeldende fra og med 2006 innfører nye samme nivå som i 2003 på tross av veksten, Avsetning til jubileumsfond 2007 kr. 500.000 med knappe 0,5 millioner kroner. På grunn av det retningslinjer for tapsføring, slik at uspesifiserte noe som illustrerer den sterke konkurransen Overført til bankens fond kr. 19.222.000 lave rentenivået har banken lagt til grunn lavere tapsavsetninger deretter endres til nedskrivning i bankens markedsområde. avkastning på oppsparte pensjonsmidler og på porteføljer av utlån. lavere diskonteringsrente for å beregne nåverdi Tapene var meget moderate og er kostnadsført RESULTATUTVIKLINGEN av framtidige pensjonsforpliktelser. Dette er i Det vises forøvrig til note 2. med vel 1 million kroner. tråd med felles oppfatning i bransjen, men får Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter som konsekvens en betydelig økning i utgifts- Banken har en sterk stilling i markedet som i Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter var førte pensjonskostnader. BALANSEN EGENKAPITAL Millioner kr hovedsak utg jøres av Nøtterøy, Tønsberg og i kroner på tilnærmet samme nivå ved slutten DRIFTSRESULTAT før skatt 216 Tjøme. Nøtterø Sparebank er den eneste selv- av 2004 som ved slutten av 2003 på tross av Millioner kr Generelle administrasjonskostnader falt med Forvaltningskapital 196 200 180 stendige sparebank med hovedkontor i dette betydelig økning i utlån og innskudd. Dette 40 nesten 0,5 million kroner, mens andre driftskost- Bankens forvaltningskapital var 2.976 millioner 169,8 området. Ved inngangen til 2005 har styret ved- skyldes den generelt sterke konkurransen i vårt nader (IT-kostnader og kostnader til fellesskapet kroner ved utgangen av 2004. Det er en økning tatt ny strategiplan som understreker verdi- markedsområde, men også at banken bevisst i SpareBank 1 Alliansen) økte med vel 170.000 på 418 millioner kroner eller 16,4 prosent 28 150 grunnlaget til banken – bygd på tillit mellom bank har valgt å holde gode innskuddsbetingelser for 30 kroner. Styret er tilfreds med kostnadsutvikling- sammenlignet med året før. Økningen skyldes og kunde – og med vekt på nærhet og dyktighet. å bedre innskuddsdekningen. 23,3 en i banken selv om samlede kostnader fortsatt både utlånsvekst og innskuddsvekst. Nøtterø Sparebank skal framstå som en ekte ligger godt over g jennomsnittet i bransjen. Det 100 20 17,1 lokal bank i Tønsbergområdet. I prosent av g jennomsnittlig forvaltningskapital 14,9 er styrets intensjon at den positive trenden på Innskudd fortsatte fallet i rentenetto fra 2003 og kostnadssiden skal videreføres. Ved årets slutt utg jorde innskudd fra kunder I løpet av fjoråret er det g jennomført en organi- g jennom hele 2004. Rentenettoen var ved 1.780 millioner kroner. Det er 285 millioner kroner 50 10 sasjonsendring som gir enda sterkere fokus mot utgangen av året 2,19 % som er 28 punkter Tap og tapsavsetninger mer enn ved utgangen av 2003 eller 19 % økning. kundene. Styret legger vekt på at banken både lavere enn ved inngangen til året. Låne- og garantiporteføljen er g jennomgått Fra 2002 til 2003 opplevde banken en nedgang i 0 skal være fysisk tilg jengelig og ha elektroniske 0 og vurdert i samsvar med retningslinjer fra innskudd på 48 millioner kroner. Styret har sett 2001 2002 2003 2004 tjenester minst på nivå med våre konkurrenter. Rentemarginen (kundemarginen) som er forskjellen 2001 2002 2003 2004 Kredittilsynet. Prinsippene for behandling av det som vesentlig å snu den negative innskudd- I tillegg er det viktig å tilby spare- og forsikrings- mellom g jennomsnittlig veide utlåns- og innskudds- misligholdte lån og tilhørende tapsføring framgår sutviklingen og er svært tilfreds med resultatet. produkter samt eiendomsmegling som g jør at renter, falt også g jennom hele året og endte på av note 2. Det er etter styrets oppfatning folk flest kan få dekket sine behov for slike 2,46 % som er 20 punkter lavere enn ved årets etablert tilfredsstillende interne kontrollrutiner. Gjennomsnittlig innskuddsrente g jennom året var tjenester g jennom banken. start. Rentemarginen var imidlertid ganske stabil 1,58 %. Banken har holdt en markedsmessig høy g jennom hele høsten og tok seg noe opp i desember. Utviklingen i omfang av misligholdte engasjementer rente spesielt på innskudd over 1 million kroner, Banken ønsker å framstå som et reelt alternativ har vært tilfredsstillende. Brutto mislighold i prosent noe som har bidratt meget positivt til innskudds- for små og mellomstore bedrifter i Tønsberg- Både rentenetto og rentemargin ligger lavere av brutto utlån utg jorde 1,1 % mot 1,2 % året før. veksten. Innskyterne er i 2004 godskrevet renter området, og styret legger vekt på at det har enn i sammenlignbare banker. Styret er opptatt med i alt 26,2 millioner kroner mot 57,4 millioner vært en positiv utvikling på dette området uten av å endre denne utviklingen, og at prisingen må Banken g jennomfører fire ganger i året en samlet kroner foregående år. Dette reflekterer det at risikoeksponeringen er økt vesentlig. ta hensyn til dette i tiden framover. g jennomgang av tapsutsatte engasjementer som generelt kraftige fallet i rentenivå i Norge som grunnlag for innstilling til styret om tapsføring. likevel ikke har medført at kundene har unnlatt å Effekten av samarbeidet g jennom SpareBank 1 Netto andre driftsinntekter spare i banken. Alliansen har vært meget positiv g jennom 2004. Netto andre driftsinntekter, dvs. provisjonsinn- Banken hadde i 2004 netto tap på utlån og garan- Alliansen er viktig for banken i forbindelse med tekter fra salg av fonds, forsikring m.v. samt tier på i alt 1,1 millioner kroner mot 3,4 millioner Banken har ved årsskiftet ikke fastrenteinn- teknologiutvikling, kompetanseheving, innkjøp og utbytte, endte på 19,6 millioner kroner som er kroner foregående år. Av beløpet på 3,4 millioner skudd. Restløpetid på innskudd er vist i note 8. merkevarebygging. Styret forventer ytterligere vel 2,2 millioner kroner høyere enn året før og i 2003, var 1,1 millioner kroner avsetninger til effekter av samarbeidet kommende år, ikke minst vesentlig bedre enn budsjettert. God utvikling i uspesifiserte tap. Styret har vurdert at det ikke Øvrige innlån g jennom implementering av nye verktøy for salg av ODIN-produkter, skade- og livforsikringer er behov for ytterligere uspesifiserte tapsavset- Bankens eksterne finansiering hovedsakelig risikooppfølging og porteføljestyring. og utbytte fra våre deleide selskaper ninger på nåværende tidspunkt gitt den utlån- g jennom direkte lån i andre banker og opptak av EiendomsMegler 1 AS og Georg Solberg AS har sportefølje banken har. Uspesifiserte tapsavset- sertifikat- og obligasjonslån i markedet, utg jorde Banken har redusert kostnadene i den ordinære bidratt til resultatet. ninger utg jør 17,4 millioner kroner som er 0,65 % ved årets slutt netto 904 millioner kroner. driften. Som følge av lavere avkastningsrente av brutto utlån. Spesifiserte tapsavsetninger var Av dette er 740 millioner kroner obligasjonsg jeld på avsatte pensjonsmidler og lavere diskonte- Driftskostnader ved utgangen av 2004 ca. 5 millioner kroner mot med varierende løpetid og forfallstidspunkter. ringsrente, er regnskapet belastet med vel Samlede driftskostnader var 52 millioner kroner 4,5 millioner kroner året før. Samlede tapsavset- 100 millioner kroner er direkte lån i annen bank 2,1 millioner kroner i pensjonskostnader. som er ca. 700.000 kroner lavere enn budsjettert og ninger utg jør dermed 22,4 millioner kroner. Styret samt et sertifikatlån. 4 5
  5. 5. Veksten i ekstern finansiering er på 81 millioner Soliditet – kapitaldekning opp av nøkkelkontroller i internkontrollsystemet, setninger i 2004. Styret anser at disse avset- kroner sammenlignet med året før. Fra 2002 til Ved årsskiftet hadde banken en netto ansvarlig mens bekreftelsesfunksjonen er overtatt av ningene er tilstrekkelige til å dekke kreditt- 2003 økte den eksterne finansieringen med 300 kapital på 247,8 millioner kroner mot 196,4 millio- bankens eksterne revisor. risikoen i utlånsporteføljen. millioner kroner. Den avdempede veksten henger ner året før. Av dette utg jorde kjernekapitalen sammen med økningen i kundeinnskudd. henholdsvis 245,1 i 2004 mot 187 millioner kroner Det er styrets overordnede policy at banken skal Likviditetsrisiko året før. ha en lav risikoprofil. Likviditetssituasjonen har vært komfortabel Forøvrig henvises til note 8. g jennom året. Styret anser at likviditetsrisikoen Risikovektet beregningsgrunnlag har i løpet av 2004 er redusert sammenlignet med året før. For det Utlån steget med 256,9 millioner kroner eller 16,5 %. FINANSIELL RISIKO første har den negative innskuddsutviklingen blitt Brutto utlån økte i 2004 med 352 millioner kroner snudd til en markant innskuddsøkning. For det eller vel 15 %. Det er noe mer enn året før. Styret har i løpet av året vært opptatt av ban- Banken har definert finansiell risiko som andre har banken styrket ansvarlig kapital og Størstedelen kom fra personkundemarkedet, kens kapitalgrunnlag i forhold til veksten. Selv om sammensatt av kredittrisiko, likviditetsrisiko, kapitaldekningen som gir bedre rating og dermed men også bedriftskundemarkedet hadde positiv bankens kapitaldekning etter tillegg av naturlig renterisiko, valutarisiko og legalrisiko. større tiltro til banken i kapitalmarkedet. For det utvikling i andre halvår. Utlånsveksten illustrerer inntjening ville ligge langt over det lovbestemte tredje er markedet for fremmedfinansiering særlig den veksten som har vært i lengre tid i minimumskravet, viste signaler fra finansmarke- FORVALTNINGSKAPITAL Kredittrisiko generelt bedre enn for 1-2 år siden. boligmarkedet i Tønsbergområdet. Folketilveksten det at det var behov for å styrke ansvarlig kapital Millioner kr Kredittrisikoen er knyttet til utlån, garantier og Banken har p.t. nesten hele sin fremmedfinansie- 2976 og boligveksten er fortsatt høy i distriktet sett ytterligere, blant annet for å bidra til styrket 3000 verdipapirer ekskl. statsgaranterte papirer. ring som langsiktige obligasjonslån, en mindre under ett, og lite tyder på at det vil endre seg de rating av banken. Som følge av dette, vedtok 2558 Den sterke veksten i utlån fra 2003 fortsatte andel som direkte banklån og bare ett mindre nærmeste årene. styret og forstanderskapet i fellesmøte sist 2276 g jennom 2004, jfr. avsnitt om utlån foran. sertifikatlån. høst å benytte regelverket for utstedelse av 2023 Hovedvekten av utlånsøkningen har kommet UTLÅN Av samlede utlån på 2.682 millioner kroner, utg jor- fondsobligasjoner siden markedet for slike da 2000 innenfor godt sikrede boliglån. I andre halvdel av Renterisiko og valutarisiko Øvrige Vestfold Andre de lån til personkundemarkedet 2.234 millioner var svært gunstig. Det ble på denne måten 2004 var bankens næringslivsseksjon ig jen fullt Norges Bank endret styringsrenten to ganger i 7,7 % 8,1 % kroner eller 83,2 %. Utlån til bedriftskundemarke- hentet inn 40 millioner kroner i ny ansvarlig bemannet etter lengre tids kapasitetsproblemer. 2004, og den ble liggende fast på 1,75 % fra mars. det utg jorde 435 millioner kroner eller 16,2 %. kapital. I henhold til regelverket kan inntil 15 % Det g jorde det mulig med en noe mer offensiv Effekten av det lave renteregimet har vist seg 1000 av kjernekapitalen bestå av fondsobligasjoner holdning ut mot dette markedet som resulterte i som et kraftig press på rentemarginen. Ved utgangen av 2004 hadde banken fastrentelån definert som evigvarende ansvarlig lån. Banken en forholdsvis sterk utlånsvekst mot slutten av Fastrentelån i egne bøker er i sin helhet sikret for 145,6 millioner kroner i egne bøker. Tilsvarende har derfor inntatt fondsobligasjoner tilsvarende året. Utlånsporteføljen er ved årsskiftet fordelt g jennom rentebytteavtaler. Styret anser ikke at Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg tall i 2003 var 161,8 millioner. Fastrentelånene er 36,6 millioner kroner som kjernekapital, mens den 0 med 83,3 % til personmarkedet og 16,7 % til renterisikoen har økt ytterligere i 2004. 84,2 % sikret g jennom rentebytteavtaler. Banken har overskytende fondskapitalen på 2,7 millioner 2000 2001 2002 2003 bedriftsmarkedet. Ca. 85 % av den samlede ingen renterisiko på fastrentelån til og med 2006. kroner ligger som tilleggskapital. porteføljen er knyttet til lån i bankens primære Banken har liten beholdning av fremmed valuta markedsområde, og det er bare enkeltstående, og ikke egne valutalån. Styret anser valuta- Den g jennomsnittlige utlånsrenten for hele året Med tillegg av det nevnte fondsobligasjonslånet fullsikrede næringslån utenfor dette området. risikoen som minimal. var 4,10 % - fallende g jennom hele året. I 2003 utg jør bankens kapitaldekning ved årsskiftet var g jennomsnittlig utlånsrente 6,48 %. 13,7 %. Overdekning i forhold til lovbestemt krav Banken har startet innfasingen av et nytt risiko- Legalrisiko på 8 % var dermed 102,6 millioner kroner. klassifiseringssystem for personmarkedslån i Banken har truffet tiltak for å bedre kapitaldek- Utlån og garantier fordelt på sektorer, næringer 2004. P.t. er 95 % av personmarkedsporteføljen ningen ytterligere i 2004. Banken har solid margin og geografiske områder er beskrevet i note 2.8. I henhold til regnskapslovens § 3-3 er forutset- klassifisert som middels til svært lav risiko. For i forhold til det lovbestemte kravet om kapital- ningen om fortsatt drift til stede, og årsregnska- personlige foretak, er 92 % klassifisert som dekning (8 %) og følger daglig kravet om likvidi- Verdipapirer pet for 2004 er satt opp under denne forutsetning. middels til svært lav risiko. For øvrige bedrifts- tetsreserve (6 % av bankens skyldnader). Andre Bankens plasseringer i verdipapirer var ved markedslån, er 90 % klassifisert som middels til krav knyttet til regnskapslov, sparebanklov, utgangen av 2004 på 217 millioner kroner mot svært lav risiko. Banken vil gå over til et mer finansavtalelov, personopplysningslov m.v. samt 180 millioner året før. Av dette var 37 millioner RISIKOFORHOLD avansert risikoklassifiseringssystem i 2005. retningslinjer fra Kredittilsynet følges løpende. plassert i aksjer, 75 millioner i bankpapirer, Styret anser legalrisikoen i banken som lav. 58 millioner i offentlige papirer, 37 millioner Risikoprofil Styret vurderer kredittrisikoen til å være lav for i industriobligasjoner og 10 millioner i Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring verdipapirer. ansvarlige lån. som er nedfelt i bankens instruksverk, policy for STRATEGISK RISIKO internkontroll med etablerte nøkkelkontroller på Med bakgrunn i Kredittilsynets forskrifter og Markedsverdien av bankens obligasjonsbehold- sentrale risikoområder samt overordnet policy interne retningslinjer g jennomgår banken hvert Strategisk risiko utg jøres blant annet av mar- ning var 774.000 kroner høyere enn bokført verdi. beskrevet i bankens strategiplan. Internkontrollen kvartal utlånsporteføljen med henblikk på å kedsrisiko, organisasjonsrisiko, kompetanserisiko. løper g jennom hele året og med halvårlig rappor- identifisere mulige tapsutsatte engasjementer. Nærmere beskrivelse av sammensetningen av tering til styret. Konkurransen i bankmarkedet i Tønsbergområdet finansporteføljen finnes i note 3 og 4. Spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger er stor og økende. Styret anser likevel ikke at Banken har i løpet av 2004 endret organiseringen utg jør til sammen 22,4 millioner kroner. Det er bankens konkurranseposisjon er svekket g jennom av internrevisjonen der flere oppgaver nå følges ikke foretatt ytterligere uspesifiserte tapsav- året noe den sterke veksten understreker. 6 7
  6. 6. Organisasjonen er endret for å bli mer effektiv på fire personer består bare av menn. UTSIKTENE FOR 2005 Flere tegn tyder på at investeringene i nærings- overfor kunder og marked, og sammen med sat- livet tar seg opp, men det er fra et svært lavt sing på kompetanseutvikling står banken bedre I henhold til bankens vedtekter, er styret De fleste signaler i markedet indikerer at rente- nivå de siste årene. Tradisjonelle næringer er rustet enn tidligere. Det strategiske risikobildet sammensatt av fem valgte medlemmer foruten bunnen er nådd for denne gang. Banken legger meget utsatt i Vestfold. Dersom kronekursen anses i hovedsak å være stabilt. adm. banksjef. 40% av de valgte styremedlem- til grunn at det vil skje en moderat renteøkning i presses opp som følge av pengepolitikken, vil det mene er kvinner. Av øvrige tiltak for å fremme andre halvdel av 2005. Det g jennomsnittlige gi betydelig negative utslag for næringslivet. likestilling, har banken utpekt kvinnelig varamed- rentenivået vil imidlertid stadig være lavt, og OPERASJONELL RISIKO lem for adm. banksjef til styret i bankens to det fører til at det fortsatt vil være høyt privat Konkurransesituasjonen på bankmarkedet i deleide eiendomsmeglerselskaper. forbruk og høy boligomsetning. Selv om veksten i Tønsbergområdet forventes å øke i 2005. Det er Dette er knyttet til interne arbeidsoperasjoner, boligprisene vil kunne avta noe, er det grunn til å en utfordring, men også en spore til økt innsats. kundetransaksjoner og bruken av tekniske trans- Det totale sykefraværet i 2004 var 6,8 % mot tro at låneetterspørselen til boligfinansiering vil aksjoner i produksjonen. Etter styrets oppfat- 4,7 % året før. På grunnlag av interne klimamå- være høy. Det gir grunnlag for fortsatt vekst Styret vil benytte anledningen til å takke bankens ninger er den operasjonelle risikoen under god linger blant de ansatte, er det grunnlag for å si både for bank, forsikring og eiendomsmegling i ansatte for innsatsen i 2004. Samtidig vil styret kontroll og i liten grad endret i 2004. at det fysiske og sosiale arbeidsmiljøet er meget vårt markedsområde som er svært attraktivt rette en takk til kunder, tillitsvalgte og andre for- godt. Det er avholdt to ordinære møter i arbeids- som bosted. bindelser som har bidratt til at Nøtterø Sparebank miljøutvalget som annethvert år ledes av hen- fortsatt har en meget sterk posisjon i markedet. ANSATTE, LIKESTILLING OG ARBEIDSMILJØ holdsvis representant for bankens ledelse og ansatte. For 2004 ble utvalget ledet av represen- Ved utgangen av 2004 hadde Nøtterø Sparebank tant for bankens ledelse. Flere tiltak er satt i verk 53 ansatte i bankvirksomheten. Disse utfører for å styrke det forebyggende helsearbeidet, og 50 årsverk. En person var helt sykmeldt og en det er i 2004 etablert ny avtale med profesjonell, Nøtterøy, 31. desember 2004 person var i permisjon. 55 % av de ansatte ved ekstern bedriftshelsetjeneste. Den vedtatte 8. februar 2005 årsskiftet var kvinner. arbeidsplan for arbeidsmiljøutvalget er fulgt opp. Banken legger vekt på å behandle kvinner og menn Banken har i 2004 ikke hatt noen personskader BJØRN R. HELLEVAMMEN TRULS A. SKJERVE REIDUN SUNDAL likt. Det er ingen mekanismer i lønnssystemet som som følge av virksomheten. Så langt styret kjen- Styrets leder Styrets nestleder bevisst skal favorisere ett av kjønnene. Tre av åtte ner til, har bankens virksomhet ikke forurenset avdelingsledere er kvinner. To av fem salgsteamle- det ytre miljø. dere er kvinner. Bankens sentrale ledergruppe MARIANNE NYSTUEN NILS G. SAMUELSEN BJØRN R. ENGAAS Adm. banksjef Ansatte i Nøtterø Sparebank Ansatte i Nøtterø Sparebank Ansatte i Nøtterø Sparebank Seksjon bedriftsmarked Avdeling Tønsberg Seksjon foretningsstøtte Vrengen 26.01.05. Klokken 13.10 Brygga 26.01.05. Klokken 15.45 Borgheim 27.01.05. Klokken 12.45 Temperatur: - 1 ˚ Temperatur: - 3 ˚ Temperatur: - 2 ˚ 8 9
  7. 7. RESULTATREGNSKAP BALANSE Beløp i hele 1.000 kr) Noter 2004 2003 (Beløp i hele 1.000 kr) Noter 2004 2003 Renteinntekter og lignende inntekter EIENDELER Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 215 1 421 Kontanter og fordringer på sentralbanker 8 44 574 44 574 21 939 21 939 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 8 107 138 143 430 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner rentebærende verdipapirer 3, 8 5 997 9 434 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 8 12 549 509 Andre renteinntekter og lignende inntekter 1 908 116 259 69 154 354 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 8 447 2 996 189 698 Rentekostnader og lignende kostnader Utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende kostnader på g jeld til kredittinstitusjoner 9 897 7 640 Kasse-/drifts- og brukskreditter 2, 8 49 441 43 754 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og g jeld til kunder 8 26 149 57 345 Byggelån 2, 8 11 405 20 988 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 8 19 073 27 347 Nedbetalingslån 2, 8, 9 2 620 849 2 265 030 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 8 235 - Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger 2, 8 2 681 696 2 329 772 Andre rentekostnader og lignende kostnader 55 354 1 714 94 046 Spesifiserte tapsavsetninger 2, 8 -4 997 -4 469 Uspesifiserte tapsavsetninger 2, 8 -17 416 -22 413 -17 416 -21 885 Netto rente og kredittprovisjonsinntekter 60 905 60 308 Sum netto utlån og fordringer på kunder 2 659 283 2 307 887 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer m/variabel avkastning Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning) Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 1 207 1 207 1 221 1 221 Obligasjoner utstedt av det offentlige 3, 8 47 861 40 000 Obligasjoner utstedt av andre 3, 8 132 261 180 122 107 220 147 220 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon 638 763 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Andre gebyrer og provisjonsinntekter 7 19 061 19 699 16 846 17 609 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 4, 8 37 059 37 059 32 317 32 317 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Immaterielle eiendeler Andre gebyrer og provisjonskostnader 3 014 3 014 3 275 3 275 Goodwill 6 304 Utsatt skattefordel 10 461 461 1 009 1 313 Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre Varige driftsmidler rentebærende verdipapirer 31 -12 Maskiner, inventar og transportmidler 6, 8 4 889 6 239 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta 726 756 892 880 Bygninger og andre faste eiendommer 6, 8 14 819 19 708 15 121 21 360 Andre driftsinntekter Andre eiendeler Driftsinntekter faste eiendommer 71 75 Finansielle derivater 8 603 860 Andre driftsinntekter 906 976 833 908 Andre eiendeler 604 1 206 3 124 3 984 Netto andre driftsinntekter 19 625 17 343 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter 9 340 9 599 SUM DRIFTSINNTEKTER 80 529 77 651 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader: Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 9 9 178 10 563 Lønn og generelle administrasjonskostnader Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 1 997 20 514 1 143 21 305 Lønn 9 20 142 19 903 Pensjoner 9 2 452 1 400 SUM EIENDELER 2 975 923 2 558 023 Sosiale kostnader 4 945 5 245 Administrasjonskostnader 12 772 40 311 13 257 39 806 GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 8 - 1 359 Ordinære avskrivninger 6 3 179 3 179 3 582 3 582 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 8 114 250 114 250 195 248 196 607 Andre driftskostnader Innskudd fra og g jeld til kunder Driftskostnader faste eiendommer 1 354 1 374 Innskudd fra og g jeld til kunder uten avtalt løpetid 8 1 345 385 1 072 930 Andre driftskostnader 7 189 8 543 6 999 8 373 Innskudd fra og g jeld til kunder med avtalt løpetid 8 434 905 1 780 291 422 166 1 495 096 SUM DRIFTSKOSTNADER 52 033 51 761 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak 50 000 265 000 Driftsresultat før tap 28 497 25 890 - Egne ikke-amortiserte sertifikater - -5 001 Tap på utlån, garantier mv. Obligasjonsg jeld 8 745 927 380 927 Tap på utlån 2 1 045 2 388 - Egne ikke-amortiserte obligasjoner 8 -5 510 790 417 -15 417 625 509 Tap på garantier mv 2 - 1 045 996 3 384 Annen g jeld Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer Finansielle derivater 8 626 936 som er anleggsmidler Annen g jeld 21 089 21 715 30 588 31 524 Nedskrivning - 4 516 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 9 792 9 792 9 141 9 141 Gevinst 566 566 5 349 833 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Skatt på ordinært resultat 10 7 996 7 996 6 643 6 643 Pensjonsforpliktelser 9 4 582 4 582 3 792 3 792 Resultat av ordinær drift etter skatt 20 022 16 696 Ansvarlig lånekapital Resultat for regnskapsåret 20 022 16 696 Evigvarende ansvarlig lånekapital 39 300 39 300 - - Overføringer og disponeringer SUM GJELD 2 760 347 2 361 669 Disponeringer EGENKAPITAL: Overført til sparebankens fond 5 19 222 16 395 Opptjent egenkapital Overført til gavefond og / eller gaver 800 20 022 300 16 695 Sparebankens fond 215 576 215 576 196 354 196 354 SUM EGENKAPITAL 215 576 196 354 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 2 975 923 2 558 022 POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser Garantier 2 40 270 40 270 34 560 34 560 10 11
  8. 8. REVISJONSBERETNING 2004 KONTANTSTRØMANALYSE NOTER TIL FORSTANDERSKAPET I NØTTERØ SPAREBANK 2004 2003 1. GENERELT Likvider tilført fra årets virksomhet: Ledelsens ansvar og revisors oppgave Tilført fra årets virksomhet1) 21.832 18.279 Bankens årsoppg jør er utarbeidet i overensstemmelse med g jel- Tap og avsetning for tap Vi har revidert årsregnskapet for Nøtterø Sparebank for regn- - Endring netto utlån 351.395 283.907 dende lover og bestemmelser for sparebanker, Kredittilsynets for- Banken klassifiserer et tap som konstatert når det er på det rene skapsåret 2004, som viser et overskudd på kr. 20.021.504. + Endring innskudd fra kunder 285.194 -47.746 skrifter og god regnskapsskikk. Det er under den enkelte note til at de tiltak som er satt i verk for å inndrive utestående beløp ikke Vi har også revidert opplysninger i årsberetningen om årsregn- - Endring fordringer på kreditt- regnskapet redeg jort nærmere for de benyttede prinsipper for de har ført fram. Avsetning for tap finner sted når de deponerte sik- institusjoner med løpetid 258 0 aktuelle regnskapsposter. kerheter på misligholdte engasjementer er lavere enn engasjemen- skapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslag til anvendelse + Endring diverse g jeld -8.368 17.717 tets verdi. Verdien av sikkerhetene legges til grunn for tapsvurde- av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, - Endring diverse fordringer -3.568 -3.591 Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret fra i fjor. ringen. Sikkerhetene vurderes til virkelig verdi basert på takster balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Årsregn- NETTO LIKVIDITETSENDRING eller markedsverdi dersom denne anses lavere. skapet og årsberetningen er avgitt av bankens styre og adm. FRA VIRKSOMHETEN (A) -49.427 -292.066 Alle tall er oppgitt i hele 1.000 kr så sant ikke annet er oppgitt. banksjef. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og Renter på engasjementer hvor avskrivning er foretatt eller som er øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Likvider tilført/brukt på investeringer: vurdert som spesielt tapsutsatt, er ikke inntektsført i regnskapet. - Investeringer i varige driftsmidler/ 2. UTLÅN TIL KUNDER Inntektsføringen fortsetter imidlertid dersom sikkerhetene vurde- Grunnlag for vår uttalelse immaterielle eiendeler 672 1.484 res tilstrekkelige til å dekke lånet inkl. renter. Tilsvarende er regn- Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god - Endring i andre investeringer (verdipap.) 37.079 7.066 2.1 Verdsettelse - beskrivelser - definisjoner skapet belastet for beregnede renteutgifter på alle lån hvor renten revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger NETTO LIKVIDITETSENDRING avviker vesentlig fra markedsrente. og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for FRA INVESTERINGER (B) -37.751 -8.550 Utgangspunktet for verdsettelse av engasjementer er Kredittilsynets forskrifter og bankens egne retningslinjer for dette. Banken utgifts- Misligholdte lån at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Likvider tilført/brukt på finansiering: fører konstaterte og beregnede tap etter Kredittilsynets forskrifter Et lån anses for misligholdt når kunden ikke har innbetalt forfalt Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som + Endring lån fra finansinstitusjoner -82.357 45.908 for behandling av misligholdte engasjementer. termin innen 90 dager etter terminforfall eller når en konto eller en underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de + Endring obligasjonsg jeld 164.909 250.009 rammekreditt har stått i overtrekk 90 dager sammenhengende. benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestima- + Endring ansvarlig lånekapital 39.300 Bankens næringslivsengasjementer inndeles i 3 risikoklasser etter ter, samt vurdering av innholdet i og presentasjon av regnskapet. NETTO LIKVIDITETSENDRING kundens sikkerhet, soliditet og inntjening og g jennomgås 4 ganger i Tapsutsatte lån I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjonen FRA FINANSIERING (C) 121.852 295.917 året for evt. tapsavsetning. I tillegg g jennomgås alle privatengasje- Lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon også en g jennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og menter med hensyn til om det er nødvendig å foreta tapsavsetning. tilsier en overveiende sannsynlighet for at et allerede oppstått tap vil regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon NETTO ENDRING I Alle misligholdte engasjementer blir g jennomgått og vurdert særskilt. materialisere seg på et senere tidspunkt, vurderes som tapsutsatt. gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. LIKVIDER GJENNOM ÅRET (A+B+C) 34.674 -4.699 + Likvidbeholdning 1/1 22.448 27.147 Uttalese = Likvidbeholdning 31/12 57.122 22.448 som består av: 2.2 Tap på utlån og garantier Vi mener at Utlån til og fordringer på kunder Garanti-ansvar Kontanter og fordringer • årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir 2004 2003 2004 2003 i sentralbanken 44.573 21.939 et uttrykk for selskapets økonomiske stilling 31. desember Utlån til og fordringer Spesifisert avsetning til dekning av tap 01.01. 4.469 3.819 0 0 2004 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i på kredittinstitusjoner 12.549 509 - Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt spesifisert tapsavsetning: 300 800 0 0 overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. 57.122 22.448 + Økte spesifiserte tapsavsetninger i perioden 32 17 0 0 • ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og + Nye spesifiserte tapsavsetninger i perioden 1.780 1.679 0 0 oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopp- 1) Dette tallet fremkommer slik: - Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetninger i perioden 984 246 0 0 lysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk. Resultat før skattekostnad 28.017 23.338 = Spesifisert avsetning til dekning av tap 31.12: 4.997 4.469 0 0 • opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutset - Gevinst ved salg av anleggsmidler 3 866 + Ordinære avskrivninger 3.179 3.582 Uspesifisert avsetning til dekning av tap på utlån 01.01: 17.416 16.316 0 0 ningen om fortsatt drift og forslag til anvendelse av overskud - Netto gevinst langsiktige verdipapirer 566 832 + Årets uspesifiserte tapsavsetning: 0 1.100 0 0 det er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov = Uspesifisert avsetning til dekning av tap på utlån og garantier 31.12: 17.416 17.416 0 0 - Skattekostnad 7.996 6.643 og forskrifter. - Avsetning til gaver 800 300 = Tilført fra årets virksomhet 21.832 18.279 Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger: 528 650 0 0 Tønsberg, 8. februar 2005 + Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger: 0 1.100 0 0 KPMG AS + Konstatert tap på engasjementer med tidligere avsetning: 436 839 0 0 + Konstaterte tap på engasjementer uten tidligere avsetning: 99 239 0 996 Ben Guren - Inngang på tidligere konstaterte tap: 18 440 0 0 Statsautorisert revisor = Tap på utlån i resultatregnskapet 1.045 2.388 0 996 2.3 Misligholdte og øvrige tapsutsatte engasjementer 2004 2003 2002 2001 2000 Engasjem. hvor inntektsføringen av renter er stoppet: 727 1.343 224 1.265 1.719 Ikke inntektsførte renter: 23 37 24 996 918 Totale misligholdte engasjementer: 29.475 27.678 32.669 23.898 13.261 - Spesifiserte tapsavsetn. på misligholdte engasjem: 3.198 2.487 1.406 1.899 3.274 = Netto misligholdte engasjementer: 26.277 25.191 31.263 21.999 9.987 Øvrige tapsutsatte engasjementer: 4.928 3.106 5.559 1.810 1.437 - Tapsavsetninger: 1.799 1.982 2.413 1.490 1.142 = Netto øvrige tapsutsatte engasjementer: 3.129 1.124 3.146 320 294 12 13

×