Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

دیوانی نـــــــالی

4,561 views

Published on

.

Published in: Automotive
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

دیوانی نـــــــالی

 1. 1. oe—u Í—UO½«“ Í˙ï w½U…Ë«dJÄUÇ W wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ «—U w«b½Wz oeWW× oeËuFÝW oe—u Í—UO½«“ Í˙ï ÍW½UÄUÇ ±πΣ∂ oe«bžWÐ ™™™ ≤∞∞¥ rïNï²Ý ∫«b²}½—W²MOz W Í…ËW½oedËxÐ ™™™ ± ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ
 2. 2. ≤ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ
 3. 3. ≥ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ wWA}Ä …ËW…Ë˙ Ë —…ËW½Uł w½UNOł W åvÐU½ ÙWWÇ vÐ ÂWÇò v†…oe W Íoe—u ÍW…—uýW …b½W …b½WÄ Í…—UAOz Íïš ïÐ åvÐU½ ÙWWÇ vÐò ÍWðuÖ Æ…u¹ñЫoe wÑ˘d w½UNOł —WÝWÐ Ë …ËWðï²Ý«uš wJ}¹WM|Ë ¨Ã…oeUŽWÐ ¨ÂWÇ Æ —ËWÐ Ë @MàÄ Ë d}ý WðUÖ…oe Uð …ËW²AÄWÐ ÙWWÇ W Í—…ËW½Uł w½ËuÐ ïÐ W¹«b}ð Íe}¼WÐ …ËU½ËU½ ÆÊ—UJ|˙ „W¹ Ë @½W¼Uz ÂW¼ Ë p¹e½ d²W¹ W wðWÐUÐ ¨W¹«bO}ð W wJ|—…ËW½Uł Ë Xš…—oe Ë UOÖ Íe¹˙ W Íïš e}¼WÐ …b|“ wJ|—…ËW½Uł U¹…Ë ‘WÖ —U−W¹ wJ}†uÖ U¹…Ë ‘W—WÝ wJ}²š…—oe ÈËW Ë …d} w¹uðËWJ†W¼ w~½UÐËU½ Ë ËU½ ¨ÊUAO½W$WÄ W²}Ð…oe Ë …ËW²|ËW…oe ÊU¹—UJ|˙ ÍËË—Ë˲ Ë UÐ…oe—…oe w½UW†…ËUz ¨wðW¹üWï Ë XýËdÝ wO−MÐ Ë ËUÇ—WÐ wJ|—Ëu²Ý…oe w}Ä WÐ ¨ÂWÇ „…Ë ¨gO½UðWKKO ÆÃU…oe—…oe wAO½ËuÐ «b¹WÄ W½ Ë X}Ð…oe «b¹WÄ W½ Ë«ËWð wðW¹Ueš b½WÇ—W¼ ¨Êd²W¹ weš w½UWUð ÍWЗ˓ W X}Ð…oe 5Ju p}ðU «b½UWUð Ê«u}½ W Ë«ËWð w~½WÝËU¼ Ë w¹UðËU¼ WJ½uÇ ¨˜˘d ïÐ WAšWÐoeËuÝ wJA¹d Ê«u}½ W WWz W ¨X}Ð Ëuðd~³†U Ë X}Ç…oe—…oe W½Uš—U W ÃWUz „…Ë gOÑ˘d ÆX|dU½ ÍoeWÐ «bA¹ËUM}†W¼WMOW W vÐ…oe «Ë ¨WO¹WAOW¼ Ë w½UNOł Ë w²AÖ wJ}¹…oe—U¹oe W p}Uð ïÐ …ËWJ}Uð W ÃWOKÐU Í“«Ë«oeuł „…Ë—W¼ ¨…ËWðU…oe —ËËoe ÊU¹d²W¹ W ËUÇ—WÐ wJ}¹«oeËW Ë X}Ç…oe—…oe wð…oeUŽ Í“«Ë«oeuł Í—ËuMÝ Ë w~½WÐ…oe ÍWKÄ WðUÖ…oe Ë vÐ…oe —…oeWÐ Ã…oeUŽ W …ËU½ËU½ g¹ËWz ¨WMðËWJýUÄ W sðËWJA}Ä ÍW½«ËWâ}Ä ÆX}½…oe …ËWOO²}ý WÐ —WÝ Uð wK}Ö „W¹ „W½ vM|u½…oe Íïš «oe—U˛Wz vÐ w½«b¹W W dð w½UWUð ËUÇW „Uð Í…ËWA}ÄË…—WÐ Í“«Ë«oeuł ËU½ W W¹W¼ Íïš wšW¹UÐ Ë @½WÝ Ë OEd½ ‘W½U½ËuÇ g}ÄË…—WÐ ËW „W¹ —W¼ ¨Ê«b¹W ËËoe Ë Ê«b¹W W Í˙ïáÄ ¨wýïðWš ¨Í—U—W½u¼ ¨Í“UÐW²u½ ¨e}¼ ÆwMO~½…ñ²Ý…oe ¨w½«uł ¨wýï~½…oe ∫«bWÖ ¨Í“W³ýïš ¨wôUÇ ¨w…d¹“ ¨Íd~†WNM|uý ¨wÝU½—WÝ ¨wUÇ—«uÝ ¨w¹«“…—Uý ¨—U Ë VÝW w½oe—«ËüW¼ Íï¼ ÊU¹ËuW¼ g¹“U³à} ÃW½U½Wð ÆÆÆw¹U²Ý…Ë ¨w¹U½«“ ¨w²šuá½UÐU ¨w½«ËWW ¨ÊËuÐW½Ëb½U
 4. 4. WÐ W ËUAJ†W¼ …bM}¼ wJ}¹WKÄ WðUÖ…oe W½UðWOÝUš ËW gOJ}WÖ Æo†Wš ÍWЗ˓ W s½UO½UW½…ËUš ËWz Uð W¹W¼ ÊU¹—Ë˲ Ë —«uš ÍWKÄ ‘W½UOðW³¹Uð WðWOÝUš ËWz ËuW¼ Wð«Ë ÆvðUÖU½ wAOUð vÐW½ ÊWLÖ…oe Ë WÐ…dłWð WÐ åÃWOKÐUò 5½«“…oe b½WÇ—W¼ Æ…ËWJ}½«uMOŽ d|˛ WMÇU½ Ë …ËWMÐU½ ï …ËWW¹WÐ W ÍW¹…oe«˙ Í…ËW½«˛u Ë…—WÐ Ë ÃU…oe wu wAO½UM}¼W½ —UW Ë vÐ…oe d²ýñÐ WÐ Ë dðóOð ÊUM}¼«˙ Ë Êoedd} ÃW½U½Wð ÆX|dU½ o†Wš ÊUM}¼«˙ Ë Êoedd} WÐ Ë WÖULÖ“ W¹W¼ åÃWOKÐUò 5½«eÐ vÐ…oe ÊU¹oe ¨ÃUÐ…oe ïð ÆvÐ —UÝWš v ÍWW…dÝW Ë „—Wz W~½…˙ W vM}…oe «be½ wJ}¹WKÄ W ÈdJÐ gOI†Wš —WÖWz WýïšU½ @½…oe ÂWz ÂüWÐ X¹WJÐ w½«—ïÖ Íd} p}ýïšU½ @½…oe …ËUIOÝï ÍUÖ˛ïUz Íï¼WÐ w½«uð…oe ¯ULÖ“ wýïš @½…oe UIOÝï ÍUÖ˛ïUz ÊUW¼ U¼…Ë—W¼ Æ…ËW½«ó}³O½«—ïÖ Í…ËWA}Ä Íe¹˙ W²}ÇU½ eOÖ—W¼ Ë ‘ïšUM~½…oe Ê«u}½ Í“«Ë«oeuł Í«oeËW «bAO†UŠ ËËoe—W¼ W ¨wðWLOàÐ Í—ËuMÝ Uð UÐ…oe g}ÄË…—WÐ ¥ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ Æ…ËW²}M}…oe —W¼ WWýï~½…oe s¹óÐ s½«uð…oe «bO}ð ÃWKKO ÍËuðËWJ†W¼ wJ}ýWÐ W ÍW½UO¹dJ W½«b¹W ËW WJ}W¹ w¹«ñJ}ð WÐ »…oeWz ÆWW²ÝWz —˘“ w½oed o†Wš W ¨…ËWULÖ“ wðWOÝUš WÐ …b½WÐ WJ}ðWOKÐU »…oeWz WJ½uÇ ¨sÐ …oe—…Ë—WÄ Ë Ë XA Ë ÊËuÐd} Ë ÊbM|uš WÐ w²¹u}Ä ¨„ULÖ“ wðWOKÐU w½ËuÐ Í«˙…—WÝ ¨»…oeWz 5½«“…oe „…Ë —W¼ Èñ³Ð«oe ÊUO} —WÖWz W W¹W¼ g¹dð wðWLŠ…“ Ë „—Wz s¹b½WÇ Ë ÊUM}¼—UW Ë WÐ…dłWð Ë Ê«b†U ÆÍWWULÖ“ WðWOKÐU w²ýñÐ Ë Íïš …ËW²}M}…oe Ë ÊËuÇ g}ÄË…—WÐ wð«—Ëu²Ý…oe ÊUW¼ g¹ËWz W W²ÝW³†W¼ w½«b¹W »…oeWz w½UW½«b¹W W p}W¹ WÐ XÝW³†W¼ 5}Ð W ÂüWÐ ¨X|oe «oedð w½UWðWOKÐU —WÝWÐ W X|oe «oe—WÝWÐ wMðËW«Ëoe Ë ÊU²Ý…Ë Æ…ËW½U¹…ËW½oedÐ g}ÄË…—WÐ w²¹u}Ä ÍËË˙ W ËUÇ—WÐ WM|oe ÊUO½«u}½ W Í“«Ë«oeuł Èb½W¼ s¹d~Ð ÊUAšWÄ ÊUW¼ W —W¼ ¨Êoed «b¹WÄ „W½ WMðËWJ†W¼ wW¼—WÐ «bð…˙WMÐ W Ë W²ýËdÝ Í…oe«“ Íïš W ÊUAšWÄ Ë WÐ…dłWð Íï¼ WÐ vý…oe XÝW³†W¼ W d²Ä ¨…ËW½W…oe «oeuł w²ÝW³†W¼ W W ÍW½UOðW³¹Uð ËWz ÍW~|˙ …ËW½UAšWÄ ËU½ WðUš…oe UIOÝï Ë WOU Ë g} W Íó|uÐ wðWOKÐU ÆëËñÐ g}ÄË…—WÐ …ËWMðU¼«˙ Ë oýW W g¹d²W ¨«b½UAšWÄ ËUÇ W …ËWULÖ“ Ë w²ýËdÝ wMðËWJ†W¼ WÐ …b½WÐ d²Ä ¨XÝW³†W¼ WÐ UJ¹…oe Ë ÍW½…“ wUÇ—«uÝ W d²Ä Í—W½u¼ wð…—U¼W Ë wýï~½…oe „…Ë—W¼ ¨vÐ…oe sðU¼«˙ Í—«oe“—W ÊUAšWÄ ÆsIýW Í…oe«“ ËW g¹d²W ¨s½ËË—…oe W½ËuÇ—Ë˲…—WÝ Ë sðËWJA}Ä ÍWKÄ ÍWO¹“«Ë«oeuł ÂWz «b…oe“ï½ Í…oeWÝ W Íoe—u w²ÝW³†W¼ w½«b¹W wJ}†UÖËdÖ «oeW¹…oeWÝ ËW W¹W¼ oe—u Íó|uÐ ÆX|d²¹oe…oe «b}ð w¹«dJýUz WÐ dð wJ}W¹ ïÐ …ËWJ|ó|uÐ W ÍËU½ p}²MðdÖdðUš Ë p}½oe—Ëu³} Ë p}ÐW¼“W êO¼ WÐ W …Ëoed w½Ëu†WN}ðïš Ë w¹UÝô ÍW½ü«bM dFOý Í«“…—UýU½ w½UÝW Èb½W¼ ÊW¹ô W …ó|uÐ …—ïł ËWz ‘…ËU½ËU½ b½WÇ—W¼ Èd²¹oeU½ «Ë…˙ vÄ ÍdFOý W½ Ë W¹W¼ wšW¹UÐ W½ WJ|—U WWz W ¨vЫ—oedÐ —Ë˲…—WÐ ÊUOýWKÄ W~½…˙ ¨ÊË«—oe ÂW†W W ó|uÐ WÐ WÐ WO½ ó|uÐ ÍWÝW ËWz ÆÃU³Ð W†W¼ WÐ åÍó|uÐò ÍW½«u}Ä Ë W½UA} Í—U¹ñÐ U¹…Ë È˙ï~Ð w²Ý«˙ v½«u²ý…oe «Ë ÆÃUU½ XÝË—oe ôW W³ł Ë —…e} „…Ë—W¼ ó|uÐ WÐ ÈdU½ Êb½UðËuÝ …—Ë…oe W —uÐ Ë sðu~†W¼«b}Ä vÄ Íïš ÍWMOW²Ý«˙ ÍW~}ł WÝW—W¼ ¨“ïÝ ÍWá†W¼ Ë WHOðUŽ Íó w½ËuÇ—WÝWÐ Í«Ëoe +«“…oe ÆX|—oe…oe
 5. 5. Ë Ëu²A¹W~}Ä Ë ËuðËWJA}Ä …—W¼ Íó|uÐ Uð W¹W¼ ÊULý«Ë w¼ «oeW½«ó|uÐ …˙“ …“—Wð ËWz „Wð W w½ôWÖ Ê«u}½ W oe—u Í…dOŽUý …—ïł ÂWz …b½WÇ—W¼ ÆW½ULà wðüW¼˛˘˙ Íb½W—W½u¼ Ë —«bðüWÝ…oe g¹—…Ë wÐ…—WŽ Ë ”—U Ë „—uð Ídðd|˛…—WÐ Íïš W U¹…Ë Íïš „…Ë wJ}W¹ wð…—ïý «b½ULà ïÐ …ËW²|˙WÖ…oe uJ†WÐ ¨wðW¹dOŽUý ÍWKÄ we½ ïÐ …ËW²|˙WÖU½ wM²ÝWÐW½ Ã…—ïý Íï¼ ¨v³ðdÖW½ WÐ WOOðW¹UÑ˘d wð«—Ëu²Ý…oe Í—WW¹ Ë ñÄuðu wJ}U$Wz ‘WWz W ¨oe—u wðWKKO wðüWÝ…b}Ð ∫W¹«Ë…ñ½U—W p}½«b¹W ËuW¼ W …d~Ð …ËËb½UÄWÝ Íïš «oedFOý w½«b¹W W —W¼ „W½ «ËW ¨w¹«ñJ}ð ÃüWÝ…oe Ë e}¼ Ë ÊUUÝ Ë ÊUO Ê…ËUš wðWKKO wJ}HὫËW†UÄ —…oeW WÐ ÃüWÝ…b}Ð wJ}ðWKKO w½U…—U „…Ë w½…ËUš vÐ —WÐW ÊU¹—˘“ W w½U…—U—W½u¼ Ë U½«“ Ë ÃWLOàÐ ËuW¼ ‘U¼…Ë—W¼ ¨ÃW¹U½ ÍËU½ Æ…ËWš«oe WÐ —˘“ ÆÆ…ËW²|ñÝ…oe ÊU¹˛ Í…˙WÄËË˙ W ÊU¹ËU½ Ë g}W†ïš WÐ sÐ…oe …oe—ËË …oe—ËË dÖUz ÍïJAÄ Í…ËWA}Ä…—W¼ Íe¹˙ W Êoed «oeïš ÙWÖW WWUłu vÐ Ë w²Ý«˙WÐ W oe—u ÍW½«ó|uÐ ËW p}W¹ X|dÖ…oe ÊU¹WЗ˓ W w¹«—WÐ «b²¹WÐ ËËoe Ë X¹WÐ WUð „Uð W gO½«—Uł —˘“ ¨X|oe …ËW½ULà w½«ó|uÐ ÆW¹‹‹åwU½ò Í—bš ôW ÊU¹ËuW¼ W r}†W½ —WÖWz ñÄ wðWLŠ…“ Ë „—Wz Ë W…—Uz Í…oeËuUz ¨“UO½ Ë “U½ vÐ Í—«˛W¼ Í—«oeW½ w¹—ËË“…—Uý wJ|oe—u WJÇWÐ vÐ Ë —ËËeÖU½ Í—UÐ Ë ÙUŠ Í“UÝWLWÇ Ë WW†WÇ Ë @½Wð s¹b½WÇ Í…oe˘dOÖ ¨‹‹åÙïšuUšò Í“ïðuÄWð …uO½ wL|˛˙ w~½…“ËdÐ…“ Ë wâW d|˛ Í—UO«˙ ≠ Í—ËuÐUz≠ wðW¹üWï ÍWÇUáÝ…oe ¨‚Ë…“ Ë ‚ËWý ÍW†˘˙ ¨wK½ULÝuŽ Ë Ê«d}z Ê«u}½ w}WA} f¹—uÖ Í…—WÐËWM}Ð ÍËËoe—«uš ÊUWð ¨W½U½U²Ý—Uý ÍW…oeUŽu wUUz ¨…ËW¹«—bM|ušW½ vð Ë Ë«dOÖWM} e|˙ oeWÐWzWÐ ÍËu²¹oeW½ wýïš eOÖ—W¼ wJ}ðWKKO Ë ÊU~½W«oe Ë …ËW½UJý«oeïšWÐ Ë ÊËuÐd|˛…—WÝ Íï¼ wÇ—W¼ ÍË«d½«“W½ Ë Ë«d½«“ wKOUŽ s¹b½WÇ Í—bš ìwý…˙…—UÇ ÍË«—oe v ˘d ì—…oeW ÍË«dOÖ v »…“Wž ìW¹…ËW½ËuÇ Ë …ËW½ËuÐ Âe½ Ë wðW¹UW Í…oeWÝ ËuW¼ W Íoe—u w²ÝW³†W¼ Í—W²…oe—WÝ ì Í—ËË“…—Uý Í åwU½ò ì f¹…ËUý oeWLŠWz ÊËuWz Ë ÙU¹Wš Ë UOuš w½ï¼…“«dOý ì oAOŽ Ë w½«uł Ë Uð«Ë ÍW~½U w−MÝ —W¼ËWÖ ì «b…oe“ï½ Í…Ë…—WM}¼ vð ì ÊULà w½UNOł wÐ…oeWz XÝUz W Íoe—u w²ÝW³†W¼ ÍbMàЗWÝ Ë Í“U½Uý ÍW~}ł ì ÍW†WðËË˙ ì oe—u w½UO Ë ÊUUÝ Ë ÃüWÝ…oe ÍËË“«—Wð w½U~½W«oe „Wð W ÍËWMŽW ÍËËñÐUz Ë w†UðWÐ XÝ…oe Ídð ÍWM|Ë s¹b½WÇ Ë W½UWz ì“UO½ vÐ Í…—«ËUz ìq} Ê…oe—WÖ Í—«˛W¼ ìu¹“U½ïšWÐ ÍW½U½u/ ÂW «ËW “U½ËeO Ë sðd~WWÐ ïš ¨wMOAMUš Ë s¹˙ï½bMàÐ ¨ŸË“«ËWð Ë Êoed dšW ¨Íd}²†oe μ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ ∫X|ËW…oe —…oe w½UW²ÝW³†W¼ w½ïÖU½ïÖ dOW wJ}¼UýoeUÄ U¹ w½Wž wJ}¹«oeWÖ U¹ ◊WÝ…Ë ÍoeoeWŠ ÍËË˙ W åwU½ò WO½ wUš …Ëoe ÂW sËuÐ Í—WW¼ «Ë W W½«“UÐ Í—WÝ—WÝ ÂWz s u…Ë wJ}¼Uý ÍbOŽUÝ W½W~Ð qOJýu Wð˘dÐ Ë nË“ Íoe…oeW wôuž W wU½ «oeUu¼ Ëoe w†UÐ Í—W³}Ý sÐW WJ}¼Uý
 6. 6. “UłWU¹ ÃWIOWŠ wŠËW —WÝW 5ÞUÐ Ë dO¼«“ UW½ ”W wU½ Íd¹Wž vÐ ÂW†W Í˙ñ}Ý ÍUMýUz w“U½ ïÐ s ÍdFOý WðUÖ…oe ÍW wI†Wš ÍdFOý U…oe «oeËW¼ ÙWÖW «Ë«oe pðWÄ «bðWII¹oe W ÍW ÊUЗu WO½ Í—UOŽ ÍbW½ ÊUNOł wÐÒö »…˙˙Włu W¹Ëoed wðWLLO¼ wW× wU½ wý—U~O½ Í—U~O½ wHË“ wIAOŽ wIýW ïÐ ”Ëu½…˙˙uÞ w¼Uý Wð…uÐ «oeWUš W wU½ U…oe «oeWz ÃWLJOŠ wð…Ëu WÐ »WłWŽ wU½ „ËuâÐ Ë ÂW ÍeW WÐ …—ËWÖ Ë —˘“ w¹UMŽW …uðdÖ —W²…oe WÐ r}Ý—W¼ »…—WŽ Ë oe—u Ë ”—U W¹W¼ w½«u¹oe WJu vÝ wLUŠ ˘ñWz wU½ ∂ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ ∫—UłËWz «bWž w¹W−MJýWz W w†UŠ wWÝW Ë wU½ «bW†W W WU½ Ëu…Ë «b¹W½ W W†U½ „…Ë U2Wz W³OzUž Í—WÝWz vÐ Í—WÐWš wU½ «oe—WŠWÝ wðUłU½u W Èoe s¹“WŠ wJ}U½ Â˙ïMÐ w¹“Uð u…Ë s Wýïš ı ÍW«˙W¼ ˙WÐ ÍW«“Wž „…Ë—W¼ ‘ïðWz oeW¹Uý WL†UÝ oeWy w½WJÝW ÃW…—…oe wUš W¹U…ËWÐ ¯Wy ÂWO³Ð ïð w…oeW È—Uł ïÖ…“—W¼ ËË U…u}Ð WJ}ÖWy wU½ ïð W —ËËoe WOO½U½ w½U½ W W³W ÂWz ÍWU½ w~½UÐ wÇïÐ »…˙U¹ ÍW W wU½ …ËW¹U «Ë ïð W —ËËoe Íd|uWÐ vÐ Í—UEO²MOz ÍËUÇ wKŠu ÃW~|˙ Í“ïð w{uO W²}Ç…oe …ËWJ|—UÐW Â…oeUM…oe Ë W†UŠ Ê«oe—WÖ—WÝ …ËW¹ïš ÍdFOý XÝ…oe WÐ Íïš „…Ë—W¼ wU½ WÐ …ËW½˙WÄ…oe wJ}…“Wž ÍdŠWÐ W Uð ¨ÊËU«oe Ë p¹—Wš …ËWO}Ä g¹oe—u w²Ý˘oe dFOý Ë V¹oeWz ¨d²OJ|—UÐ gO†UŠ ¨Ídð wJO|WJÄWð wð—u W½ËW…oe ÊËuÐW½ U¼…˙ ÊUOW ÊU²A}¼ ¨s}ÝdOÖ…oe …ËW¹dð wJ}²¹WÐ Í«Ëoe Æ X}Ð p¹e}½ wJ|˛˘˙«Ëoe wM}†WÐ W½«dFOý ËWz w½…ó}Ö Ë Ë«oe Ë Ã—ï W ÊU³¹oeWz Í…ËW½UÝWŠ vÇU½ vÄ ∫ ÊdÖ…oe «oeW²¹WÐ ÂWÐ —WÝ dOŽUý Ë V¹oeWz —Uł s¹b½WÇ
 7. 7. „WW Í—Ë…oe Ë ÂWUŽ Í—ËWÞ W s Âïš…oe ÂW¼—WL}Ð wLš…“ ¨»“ô wЗW{ ñÄ WM¹…“ wJ}¹WýïÖ W uUð ÙËu Ë —ËËoe Í…ËW½«bJ} Ë oe—Ë w$dÝ —WÐ W½W¹…oe Ë s|Ë«b} w½x…˙ ∫…ËW²}J¹dÐ…oe ïÐ ÊU¹‹‹å‘uA ÍdýW½ Ë ·Wò ÂWz ÍWJÝËdð …ËWOOU½ WÐ ÙËuGýW ÍW«oeoeWy Ë @½…oe „WW Í—Ë…oe ∫ÂWUŽ Í—ËWÞ ÂW¼—W³}Ð wLš…“ ∫»“ô wЗW{ wLš…“ò …ËW²}ý…Ë…oe w} W X|oe g¹‹‹å—WÐWÞò ÍUð«Ë WÐ å—ËWÞò Èd½«“…oe …ËW~½…—oe WÐ WJ½uÇ —W¼ W …ËW²}M}…oe g¹‹‹å»“ô wЗW{ò …—U¹oe å—WÐWÞò w¼ WÐ uÐ rš…“ W d²Oz ¨…ËWýW WðUÐ åÂW¼—WL}Ð ÆX|ËWJÐ wU½ w|uÖË—WÝ WÐ …ËWWW wJ}¹…—Ë…oe W¹UÄ ËWz …uðuÖ ÍdFOý ÍWð…ËW ∫…ËËoed p¹—Wš …ËW¹ïš WÐ wI†Wš åwU½ò WJ}…oe w²Ý«˙WÐ W —oeU włUŠ u…Ë wJ}W¹ Æ…ËUM†W¼ Íïš ïÐ w¹—«oe—W¼ËWÖ Ë w¹Uð«Ë…d Ë ÃW½UðW Í…Ë«d—U¹oe Ë f¹bWð ÍdOÄË…—WÐ …Ëïš W ¨w²}³¹oe ÂWU½ ˙…ËUÐ …b½WÇ—W¼ ¨WOOU½ w½U¹˛ Í—˘“ wýWÐ wš—WÇËU¼ Σ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ ∫X}†…oe Ë X}Ç…oe …ËWO½UM}W¹UÄ +UIO…˙ Uð rM}¼…oe wU½ wW²¹WÐ å5LCðò WÐ vÐU½ —W¼ËWÖ „…Ë ÃW ·…“Wš ÂWÖU½ ËWz WÐ s s½«eÐ ‹‹åW½ULK Ë dÐWÖ ïÐ W W½ô ËËoe wH†Ë“ Íb½WWò ‹‹åvÐ ôËW ı vÐ ô ÂW ı W½UÐU× vÐ vA}…oeò „…Ë wÝUÝW wðWKKO Ê«u}½ W wðW³¹Uð WÐ ¨W½oed —uÄWW W XAÄ w…oe—WÝ W «oeW…oe—WÝ ÂW Í—W½u¼ Ë »…oeWz w¹UýWÖ Ë…—WÐ s|b†W¼ ËËoedЫ˙ w¹UJ¹—Uð W W½«Ë—WÄ „…Ë ÊU$WÖ ¨oe—u wðWKKO —WÝWÐ —U½W „…Ë …ËW…oe“ï½ Í…oeWy ÍWÖ—Wł W ÍWWÐ…oeWz Í“—WÐ wðWU Ë oeW wU½ ¨UÄË—ËWz ÍËUÐËW½ WJAOð ïÐ »…oeWz Ë dFOý w½«oe—…ËW½U¹—…oe w²ýWÖ Ë ÃU…oe q} Ê…oe—WÖ «bW²OÐ Í…oeWy ÍU¹—…oe ËuW¼ W wU½ 5}àÐ W «oe…ËWÐ v³ðuÖ ÊUL²ÝË—oe Ë XÝ«˙ wJ}²ý W~½…˙ ÆX}A}…oe«˙ ÍWWýWÖ WÐ ÍW˘ñWz Íoe—u w²Ý˘oedFOý Ë —WÝËu½ ÍWUš Ë dJ Ë s¹…“ d²Ä …ËWA}Ä WÐ …d} Íoe—u w½U³¹oeWz WðWOÝUš w}†…oe —W¼ ÆÈËW…oe ËUÇ—WÐ «b½UU½˛˘˙ Ë —UÑïÖ W ÍoeU¹ Ë ËU½ dð—˘“ Ë …Ëoed p¹—Wš …ËW¹ïš ¨ÃU…oe …Ë…—WJ|u½ ïš wJ|e}¼ ËuW¼ W ÍoeWU¾ýïš W ¨XýËdÝ ÍUÝU¹ Í—U¹ñÐ w}Ä WÐ w½U…dW½ Ë 5ÇËUMOÇ ¨oe—u Í…ËWðW½ Í…ËW½«ñ³}Ð Í˛˘˙«Ëoe Ë…Ë˙ «oe—U¹˛ Ë s¹˛ w½«Ë—U ÙWÖW gO½«ËWz UÄ—WР«˅oe—WÐ w½U²Ý—U¼WÐ Ë ÊUÖ…dNO ¨4|óÄ…oe s}Ð Ë @½…oe Ë @½…˙ Ë —W½u¼ Ë Wý—Ë ¨XAÄËU²AÄ ÆÊW…oe
 8. 8. W…oe…oe ÊËuâA}ÄË…—WÐ Ë Ê«˙ïÖ Ë wðW¹üWï w½U…oe—U¹oe ÍWÄ«dš Ë WUÇ Ë rÇ…oe ÊU²ý ïÐ s „…Ë ÊU/UWOð«dO Wšd½ W sðdÖe|˙ Ë ÃW—uŠ w½ËuР«˅oe—WÐ rMOÐ…oe ¨…ËW½oed wUð Ë lO«Ë wLuŠ —WÐ …—U¹oe WJ½uÇ ¨vÐ…oe dð«d}š «bO}ð ÊU—Ë˲…—WÝ ÍËU~½W¼ W ÍW½«—UÖ“UÝ W½W1oe ËW WJ}W¹ XÝ…oe …“Uð wJ|—“UŠ w¹U²šWð —WÝW „W½ X}A}…b†WN}ð d²Ä …Ë…ËoedЫ˙ w¹«“—WÐ W …ËWM¹“W³†W¼ W g¹dð wJ|—Uł ¨…ËW½U²Ý…Ë«˙ w¹«“—WÐ —WÝWÐ ÍW½ËuÐb½WoeËuÝ ÂWz Í«˙…—WÝ Æ…Ë…Ë«dJ}Ä W s¹…oeU½ ×Wš WÐ …oeËu¼ vÐ wðWLŠ…“ W «oe…ËWÐ 5Ð…oe b½WoeËuÝ ÊULšd½WÐ ÍËËoedЫ˙ wMðd~ðW—uŠ Ë ¯—WÐuKł ÈËW½U0 W WL}z ∫…ËWLM}Ð ËUÇ—WÐ ÍoeU wJ}UO «oe…d} ÈËW…oe ÆÊULšd½WÐ w²ý w½b½U˙ ÍW½«u}Ä wðËu Ë ÃËË˙ WÐ ¨5M}ðËuÐ ÊU…ËWA}Ä WÐ …d} wUýïÄ vÐU½ s¹˙ï~Ð d²UÇ Ë…—WÐ ÊULUýïÄ Í—UŽ Ë V¹WŽ Í—˘“ wJ}ýWÐ «ËW «oe…ËW WO½ WNÐuý WJ½uÇ ÊU9WüW —WÐ WM¹…bÐ Èu½ wJ}UýïÄ WMOA}Ä Ë WIOÐUÝ vÐ w½ËuÐ p¹—Wš ∫«oeW~MÐ Ë ZMÐ vÐ U¼…Ë Í…—U ÂW …ËW²}Ð…oe …—UÐËËoe ÊU/ï wUýïÄ w½«uł b½WÇ åïýoe—U½dÐò Æ…—WÐ ÂW oeušU¹ ¨—WÐ vÐ Ùïš wMOýuÖ Ë ‘uÄ ÍWM|Ë—oe Ë WWWJýË „…Ë …ËW½oedïšWÐ˙…ËUÐ Í˙WÄËWÐ «b«—…ËW g¹ËWz ådOáWý oeušU¹ Ídð…—ËWÖ ïðò wÝdÄ ÊUO} W Ëu—W b½WÇ g¹oe—u wJ|dOŽUý Ë V¹oeWz åÂËU²Ý…Ë«˙ ËWz w½Uý —WÝW s ÂüWÐ ¨…d²ðWÖW†W s W ËWzò wðuÖ w½UJLOz Uð ÆÃUJÐ vÄ XÝ…oe —Ë˲…—WÐ w²ýWÖ …ËWO½UW†…ËUz Ë åwU½ò w½Uý —WÝW W …ËW²}Ð…oe “—WÐ ¨ÈdJÐ XÝË—oe oe—u wJ}³¹oeWz ÍW~½«Ë˙ ïÐ …ËW½…˛ï½ W åwU½ò wðWU w¹«bMàÐ WÐ „W¹ïWÝ vÐ…oe å“«u|u½ò p|b½W¼ W „…Ë ¨vâÐ —WÝWÐ Í—Ë…oe Ë ÈËWJÐ w½…˛ï½ W WïWÝ W È˙WÄ…oe vð ÃU …b½…ËWz Π ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ Æ…uÇ —WÝWÐ wU½ Í—Ë…oe s}†…oe …—U¹oe ¨v²Ý…Ë«˙ …Ë«“…˙ a}ý Ë wWł Ë w¹oe—u Ë wU½ w½Uý —WÝWÐ vÐW½ Í“«˙ W oe—u wJ}³¹oeWz ÙUÐ …u|ËW Ë ÃUJÐ …Ë…—WÝWÐ ÍW½ö}¼ WËU W …Ë…oe—u Íd¹Wž ÍËUÐËW½ w³¹oeWz Íï²ÝWz Wð…u¹ñÐ ÍËUÇ lO«Ë wM²¹oe w¹UÐ ÂËUÇ WJ½uÇ WMOJuU½ wJ|—U WWz r}àÐ rO½ —…oe…dWð ïš …b½…ËWz s ÆX|d~Ð ∫…Ëu²¹oe Í…—U ÂWz w½ËuÐ 5Ju Ê«—Uł ËËoe Ë …ËWð…Ë«d WÐ Íïš w¹ËWMŽW Íb½…u}Ä …ËuÐ Ë W¹W¼ oe—u Íd¹Wž Ë oe—u wÐ…oeWz w²Ý«˙WÐ «ËW «oe…ËW ÊUOJ|—Uł wJ}¹…u}ý UN½Wð ¨…ËUðu«oe dð wJ}ðWKKO wÐ…oeWz w−MÐ —WÝW wÖ…˙ …oe—Ë Ë …u¹ñÐ …ËW¹W…oe«ó½ wÐ…oeWz WWz Æ”WÐ Ë …uÐ Íoe«“—…oeU w½U“ ¨ÍWWÐ…oeWz ïÐ …ËW²}³¹˙WÄ …ËW¹W…ËoedЫ˙ wð«dO W ËUÇ—WÐ ÆÊUOJ|—Uł vÐ…oe …—UÇU½ Í—UÇ U½ …ËôWÐ Íïš w½«oeËd wð«dO p}W¹ —WÖWz W «oe…ËW ÊUOA¹dð wJ|—Uł ÆÈdU½ vÄ wM¹ñ Ë 7ý˘˙ W È˙WÖ …ËW ¨Èd…oe ÊUÝdÐ W U½…oe …ËW²|“«uÐ W½U~}Ð wJ}ð«dO ÊUL²ýW¼WÐ wÝUÐu~½…oe …ËW½U²A¹d w½U“ W —WÖWz W s½«eÐ vÐ…oe g¹oe—u Íd¹Wž Ë oe—u w³¹oeWz Íd¹Wž Ë oe—u WJ½uÇ ÆX|oe ÊUO}Ä ÊULAOH¹W W½ Ë s¹WÖ…oe ÊUO}ð W½ ÊUAšWÄ Ë XÝW³†W¼ WÐ ÊWJÐ ïÐ WÇ—UÄ W WO} ÃËUÇ ÆW½U~}Ð „W½ ‘UMýUz Íoe«eO…oeUz ÃW½U½Wð ÆÊWÖ…oe oe«eO…oeUz w½U“ W oe—u WðWKKO —W¼ ø…ËW½UL|uÖ Ë XÝW¼ —WÐ W²|oe —UÐWU½ Ë üïU½ b½WÇ Íoe—u W²|d…oe W½U~}Ð wJ}²ÝW³†W¼ Ë ÃUÖ…oe ÊUO}ð W W¹W¼ Íïš wðW³¹Uð wOýïšU½ Ë wýïš Ë X¹—W½ Ë ‚Ë…“ Ë ‘ïÖ Ë ‘ï¼ Ë XÝW¼ Ë —W½u¼ wMðËUšUz WËuNW W~½W¼Uz ËWÐ WA¹˙ï½…ËUÇ ÆX|ËeÐ…oe …ËW½UO}Ä w†oe Ë X|dÖ…oe—…Ë v ÊUOË…“ Ë vM|Ëoe wMðËUšUz W «oeuł W¹W¼ Íïš wMðËUšUz …—UÖ˛˘˙ ÂWz Èdðu~Ð b½WÇ—W¼ ÆX|ñJÐ «b†WÖW wÐ…oeWz
 9. 9. w½U“ Uð vÐ…oe w†UŠ d²Ä Íïš w|d}Ä Ë vM|Ëoe w½U“ W È—Uł oe—u W vÐ…oe …ËWz —W¼ w²Ý«˙ ¨Èd}Ä w½U¹˛ W d²Ä ±πΣ∂ w½U²Ýoe—u Í—…oe Ë Xý…oe w½U¹˛ Í—ïł „…Ë—W¼ Æw¹UÄË—ËWz w|u½ wJ}Ð…oeWz Ë ‚Ë…“ U¼…Ë—W¼ ¨ÊW…oe—WÝ ËWz w²dÖËdOÖ weš gO½UW²dÖËdOÖ ¨vÇ…oe ±ΠΣ∂ w½U²Ýoe—u ÊWFO«Ë ËW p¹e}½ wJ}FO«Ë Í…oe«“ W wAO²¹Ë—W½u¼ Ë w²Ý˘bÐ…oeWz Ë sðUN}Ä n¹W Ë ÊoedJ}“WŠ wJ}³¹oeWz vý…oe ÆW˘ñWz Í—U~U«dð Ë Íe}…e½Uý wðU¹ËWMŽW Uð ÊWUÝËWz wðU¹ËWMŽW weš d²Ä ¨ÈËbÐ W½UM|uý ËWz wË…“ Ë ÊU“ WÐ Ë ¯«dÄ U¹…Ë U˘˙ U¹…Ë f¹—UÄ wJ}¹WJÇWÐ W²}³Ð Ë ÈuKÐ ÍïÐ oe—u 5½«eÐ Ë X}½«eÐ vÐ…oe «býWWz ÙWÖW ÂüWÐ ¨ÈdJÐ ÛUÇ «b½U³}² Ë —UÑïÖ Ë WU½˛˘˙ W wýWW†UÖËñÖ Í“—W W ¨ÃUÖU½ W†UÖËñÖ ËW w¹«ñJ}ð WÐ oe—u WJ½uÇ WO½ …Ë…oe—u WÐ Íb½…u}Ä ÃUJ¹…oe wJ|—U Ë WWM|Ë Ë W…—ËWyWð Ë WWðWÐUÐ WJ½uÇ ÃUÖUMO}ð —W¼ Íoe—u —WÝ W²|ñ}Ö—…Ë ÍïÐ gO½Uuł—Wð w¹—«Ë…oe—u w−M}ÄËoe…ËW½ ÍoeWy U²}z Uð WWÖ W vÐ Ë w²Ý«˙WÐ ÆÊoe—u ÍUMýUzU½ WW˘˙…ËU½ ËuW¼ π ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ ∫vàÐ «b½«—ïÖ ÙWÖW v½«“…oe vJÄWÇ oe—…“ vJÄWÇ ÙUz —WÝ ïÐ vÐW½ ÙuÖ v˙Wá†W¼ ïÐ ÂW¹U½ b½…ËU…“ ïÐ ÂW¹U½ ∫Èdðu~Ð W «oe…ËW ÈdÖU½—…Ë ‚Ë…“ oe—u w−M}Ä ÍoeWy ÂüWÐ °° ì…ËWï½Uý —W³½«—WÐ włï W °° ìW½«ËWý wMOЗËËoe WÐ ° ì…ËW¹ôuš…oe «bðWW~½WýW È—«uÝ —WÝWÐ w½UWA¹U «ËW °øø°° ìoed…oe UM¹d}UÐ w½UW$WÄ —WÝ ÙWÖW ÊUW—u Ë WdÝ …ËWJ}Ä w½U“ W ÂW l½W WMðËUšUz ËWz U¹…Ë r²Ý…uÐ vUÐ Ë È—«uÝ Í˛oe ÈËWU½ eOÖ—W¼ «bW¹WðuÖ ÂW s W W¹WKÄ ËWÐ U~Ð w¹—«Ë…oe—u ÂW…oe “WŠ d²Ä U¼…Ë ÍWðuÖ w½…ËUš W gO½«—Uł …oe ¨WO}UÐ Ë È—«uÝ U¹…Ë ÊUO½U…—«b†oe w†ï W Ùï ¨…u}UÐ ÍW½«ËWý w~½W¼Uz W w}K¹WÐUÐWŽ Ë …“oeüW w½UW$WÖ wK}Ðïïðïz WÐ ¨ÊU¹WÐËWoe ¨ÂW²OÐ Í…oeWÝ w½«—WU Í—ôUð Ë…—WÐ ¨ÊUO½UW†…ËUz U¹…Ë ÊUO½UW½«dOÖ“…oe w½U¹˛ W W¹WKÄ ËWÐ oe—u w$WÖ wM²A¹WÖ W 5½«eÐ …ËWz vÐ…oe ÂüWÐ ¨…ËWM|˙W~Ð @½Wý Ë pOý ÆÊËWW½—WÝ ÍïÐ W½«oe—u —WÖWz ËUðu«oe ¯…˙ Ë W½«oe—u w½WÝ…˙ wJ}M²AO¹WÖ W²}ÐU½ «oeËuðËWJA}Ä Ë ÍoeU w½U¹˛ Íe¹˙ ïÐ ÊW³Ð g}ÄË…—WÐ …ËWO¹ËWMŽW Ë ÍoeU Í—UÐ ËuW¼ WÐ ÊU²Ýoe—u wFO«Ë vÐ…oe WÐ oe—u ÍW˘ñWz w¹b½…u}Ä wðWÄ —WÖWz vÐU½ 5Ju ‘WWz W ÂW²OÐ Í…oeWÝ w¹Uðï w¹ËWMŽW W s½«“…oe ‘«Ë ÍW½«ËWz ÆëbÐ Èñ w½ï wHO p|—U¼WÐ ËuW¼ WO½ —U ˜˘d Æ«ñâÄ …ËWO}M|Ëoe —WÖWz W½ WOÇ sðËWJA}Ä s½«“…oe W½ W¹«bO¹˙ïÖïš U¹…Ë w¹˙ïÖ ¯—WÐ W XÝË—oe Ë XÝ«˙ wMðËWJA}Ä wýWW½«ËWâ}Ä v½«“W½ p}²ý w²Ý«˙ p}ÝW …—U¹oe WJ½uÇ ¨X}Ð…oe ÊUOý˘—WÄ «oe ÍË˙ gOMðËW«Ëoe Æv½«“U½
 10. 10. W¹…ËWz d²ýUÐ b½WÇ—W¼ ¨WO½ ÊËË—…oe wM¹ñЗ…oe Í…u}ý Ë —ïł W sðdÖWMš…˙ r²ÝWÐW «bW½U ÂW W¹W…—UšË˙ Ë “«u}ý ËU½ Í‹‹å—uBðò s w²ÝWÐW ¨…Ë…—uyWð ËU½ W²}Ð w½UÝUz WÐ vÐ W½«ËW ‘…u}ý vý…oe Æ…ËW²}ЫdO~༠…ËW½U~}Ð wJ}½U“ W „W½ vÐUJÝ˙ oe—u ÍËU½W¼ W ì vÐ W½«oe—u vÐ…oe W —«“W¼ w¼ Ë …—UÖ˛˘˙ ÂWz w¼ ¨—ËËoe Ë p¹e½ w³¹oeWz ÍËËoeu…oe W UJÐ «“…—Uý Íïš v½«u²Ð p|—«Ë…bM|uš —ËËoe …ËWA¹dðôËWÐ Æv²ÝW³†W¼ dFOý ËuÐ dOŽUý —WÖWz U¹…Ë ÈËbÐ gO½«ËWz „…Ë ¨U²}z g}Ä ÙUÝ WÐ wýWWÐ…oeWz ¨oe—u w³¹oeWz vàÐ Íïš WÐ v½«uðU½ ÂüWÐ ÆÊ«ËWz w«—ïš Í…ËW½oedó|ËU Ë…—WÐ …ËW²|ËW ±∞ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ ÆëbÐ ÂW†W W w¹oe—u wÐ…oeWz Ë ÍWWðWKKO ÍËËoedЫ˙ Ë Íïš WÐ oe—u ÍËUÐËW½ rMO³Ð ÂW…oe “WŠ —˘“ s W W¹W¹…ËW½«bJ} ÂWz —WÐW ÍU~O½ „W¹ —WÐ Wð«bÐ WU²}z Ë ËËoedЫ˙ «bOýW½ËuÐ p¹—Wš ÂW ¨WJ¹—Wš …ËW¹WWðWKKO ÍWU²}z wðW¹UÝW vÐW½ …—ïł ÂWÐ WJ½uÇ ¨X}ÐW½ «b}ð w½«“«dð p} Ë …ËW½«ñâÄ p} W —WÐWW vÐ Ë —WÐW—WÝ Ë rýË—oe w½Ëuâ}ð Íï¼ s¹dð…—ËWÖ r}àÐ +«uð…oe uJ†WÐ ¨ÈËWU½—…oe «bO½UW³¹oeWz wW¼—WÐ W åoe—uò oe—u w½ËuÐ Ë ËU½ Èd…oe Ê«Ë˙…ËUÇ ÊUO} ÍW½U³¹oeWz ËWz W vÐ…oe «oe…ËW ÊUWWðWKKO wðW¹UÝW ÊU˘ñWz Ë vM|Ëoe w²ÝË—oe Ë XÝ«˙ ÍWM|Ë ÍW~}ł W …ËW¹«—“«uš Ë w…Ëô ÍWM|Ë Ê«ËWz ¨Êe|—UáÐ ÆÊU¹…u}ý Í…ËWM²Ý«uš Ê«u}½ W Ë ÊUðWKKO wMOÝU½ Ê«u}½ W W¹W¼ …—ËWÖ wJ}—W 5½«eÐ vÐ…oe Æs}½«oe W$UUz ÂWz ïÐ …ËWM²AO¹W~}ð w²ÝË—oe Ë XÝ«˙ ÍW~|˙ W vÐ…oe s¹W~Ð ÊUL†Wz wÐ…oeWz W ÈËW½U0 W Æ…ËWM¹“˘bÐ «b½Uïš W Ê«ËWz „W½ s¹˘ñÐ wJ}àWý uJ†WÐ ¨WO¹dO³Mý˘˙ wJ}²¹u}Ä ÊU³¹…oeWz W ÊËuЫ“…—Uý Ë ÊUðWKKO wMOÝU½ b½WÇ—W¼ W —WÐ oe«ó½ wÐ…oeWz W ÊËuÐ «“…—Uý Ë 5ÝU½ïš …ËW½U¹oe ¨W¹…—UÖ˛˘˙ ÂWz Íoe«eO…oeUz w½U¹˛…ËWW¹WÐ W p|b½W¼ ¨, p¹—Wš …Ë…dOáWý WÐ +«u²Ð W~½…˙ ÆX|oe …ËWJ}½ËuЫ“…—Uý Ë 5ÝU½ …—ïł ËuW¼ w½U…—UUý w½«ñ}Ö—…Ë uJ†WÐ ¨”WÐ Ë …b½…ËWz „W½ ¨w¹oe—u —WÝ Wñ}Ö—…Ë wAO½UWMOÝËu½ p¹—Wš ÂüWÐ Æ«b²¹u}Ä Í—U Ê«u}½ W WAO²¹u}Ä wJ|—U ÊUðWKKO w½UW“ W³¹oeWz Ë ådOáWýò vÐ…oe ‘WL}z ¨‹‹ågI½« rŁ ‘dF« X³Łò ∫v†…oe »…—WŽ ÆX|oe «bWW¹ ÍWKÄ W …ËW½Uïš WÐ ïð Ë s w½ËuÐ ÆÊU½«dOł wžUÐ Í…uO ïÐ s¹W ó|—oe XÝ…oe «bM¹˛ «Ëoe WÐ ¨s¹óÐ uUð 5ðu«oe ÊUïš ÍËU½W¼ W ¯…˙ ÍWKÄ WðUÐ oe—u U¹…Ë ¨ËUÇ—WÐ W²}M}Ð „W¹ „…Ë ÊUoe—u Íd¹Wž Ë oe—u ïðËWz Í˙…ËUÐËdOÐ ÙUÄW½«oeïš X½U½ïš W e|˙ Í…oe«˙ WÐ Æs¹W¹W½ ‘…˙…ËUÐËdOÐ ËWz wJ†W WÐ ÃU…oe ÊULšdM}Ð U¼…Ë WJ|—U ¨ËW…ËËoe v ÊUe|˙ ÊUïš W d²Ä vÐ @½WÐ…oe …b½…ËWz vM}W½ W²Ý˘oe ËWz ÍdWŽ Æv½…oe v Ãe|˙ XýWW²Ý˘oe Â…oe WÐ ñÄ ÊUNOł w½UðWKKO ËuW¼ ÆvÐ «ËUz ÊUO†U ÆvÐ…oe W½ W¹W¼ W½ U¼…Ë w²Ý˘oe +«“…oe W ¨X|dÖ…oe «b½U—WÝ WÐ ÊUðïš wðW—uŠ Í…˛˘˙ ËWz Uð s}†…oe Ë 4|ñ¹“…oe e}N}Ð wðWKKO w|uÖ W Ë W½U¹—«ËU¼ Í…ËW½oed “—WÐ ÍW¹W~|˙ ËWz —W¼ g¹oe—u wJ}³¹oeWz ¨…ËW²|oe «b½U²}Ä ÊULO¹…“WÐ —W¼ WL}z 4}ÄWÝ…oe —ËuÄWW Í…ËW½b½U¹˛ ÆvM}áÝWâÐ «b}ð ÍWWðWKKO wðW—uŠ v½«u²Ð W W¹«b…oe—WÐ W ÍWWðWKKO wÐ…oeWz WÐ ÍW½«ËWz ÆÃW—uŠ Ë e|˙ wžU½ï W²}½W¹WÖ ÊU…oe —WW¹ ÍW½Uð—ï vÐ Ë XÝ«˙ WUWý ËW WJ}W¹ …ËW½U¹W…oe«ó½ wðW—uŠ Ë…—WÐ «oeW½«Ë…˙ Ë XÝ«˙ W¹U~|˙ ËW ¨ÊUu~}Ð ¨sJ¹—Wš …ËWOOU½ wUWz Ë wU½ Ë —WÝWuW +«eý…oe b½WÇ—W¼ «bWMOÝËu½ ÂW …ËWdÖ…b†W¼ Ê«ËWz w}Ä s|uý gOM ¨Ê˘˙…oe Æ…—WÐWWWÐ
 11. 11. ËUÇ—WÐ Ë w½ËuýË—WÝ vÐ Ë w¹—«˛W¼ wýï W W Íïš w…oe—WÝ w½U…Ë«dÝU½ WÑ˘d u…Ë gOU½ ÍU~O½ —WÐ ïÐ ÊUAJ†WN}ð —Ë˲…—WÝ «b½U¹ïš wðWLOàÐ Ë Ã…—U¼W ÍWKÄ WÐ …ËWOOïý…˙ w½U¹˛ w½ËuÐW½ W Æ…Ëu²A¹WÖ WL}z WÐ ÍWWðW…oe vÐ Ë WMOW²Ý«˙ wðU¼—WÝWÐ wJ}ð—uU²W ¨ËËó} w$dÝ Ë Ê«—WMOÐ Í˙ïš …˙ïš ¨…ËWO¹—ËËeÖU½ Ë —WÝ Íoe—…oe Ë Í—…Ë…d|u ñÄ w½«—…“uÖ w½UÄïłuÄdł Ë …ñWWÄ w~½W¼Uz «bO½UW²ÝW³†W¼ Ë Â…oeËU…oe ÍWðuÖ ÍWWÖïł WðËuł WÐ ÂuNWU½ wžuÐ Ë ÙUÖ „…Ë wJ|“«ËUz Ë @½…oe ÍWWðW…oeñÄ Ë ñâÄñâÄ wJ}¹WWł—Wð ÃU…oe …b½…ËWz w¹UÐ —W¼ W …ËW½U/ËuÐW½ w†UŠ w|uÖ —WÐ W²|oe Æ…Ë…ËWMO†ïJ} w½«uš —WÝ WM¹WÐ w½b½U*WÝW½ Ë Êb½U*WÝ w}Ä «oe—ËË“…—Uý Í‹‹åÙïšuUšò Íb½uÖ W ¨wMO¹«“ ͱΣπΣ w†UÝ W wU½ W …Ë«dÝËu½ Ë …Ë«dðuÖ «Ë wJ}M|uý b½WÇ W WJ½uÇ WO½ Êoed v ÊUuÖ w}ł åÙïšuUšò ÙWÖW wðW³O½ ÆW½UNOł ÂWz Wð…ËU½ ∫…Ë«—oe v …ËWOOU½ ÊW¹ô W w½«ñ}~²Ý«˙ WÐ Í—ï WðW³O½ ÂWz «b¹WW½«u¹oe ‹‹åÙïšuUšò w¹«—UÝ—W³½WŽ WÐ wÐW½ qš«oe —u³Ž UOO½U1WuÝ wUš WÐ ÍWW½ Uð—W¼ … åÙïšuUšò s Ê«bÐô« WMOŽ Ídð …oedÖ Ë “ïð s ‚«—Ëô« ‰bM Ídð Íd¹Wž ïÐ wðWô…oe W W¹…‹‹å—«d«ò ËWz w}†…oe —W¼ …Ë«dW½ v ÊUuÖ …—WÐWš WUð ÂWz ÂWWš«oe ÂüWÐ ÍWJÝËdð W²}³Ð …ËW²|dU½ ⁄UÝ vÄ wJ}²ý êO¼ X¹dJ…oe w}ð Í…b½…ËWz WJ½uÇ ÆÈdOÖU½—…Ë v Íïš Æ…ËW²}M|Ë…˙…oe Íïš Í—WÐË—Ë…oe W wJ¹—Uð W w¹UU½ËË˙ Èb½W¼ Í…ËW½oedJ½ËË˙ w¹UÐ åw¹ï Í—oeU włUŠò wWW¹ wýWÐ W …b½WÇ—W¼ r}†…oe WWz s W …uðdÖ—…Ë åÙïšuUšò ïÐ wU½ wðW³O½ W rJ}ðWô…oe åwłUŠò w½U¹˛ w½UUð…—WÝ w½ïÇËb½WÇ ËW W wJ}¹…ËW½«bJ} w}Ä WÐ Ë …uðdÖ åÃ…—W…˙ïÖò ÙWÖW åwłUŠò w¹b½…u}Ä WÐ ÂWO¹b½…u}Ä ËWz ÂËuðU¼ WÐ …ËoedÐ —WÝWÐ —…oeu²ý…oe W Íïš w†«bM wžU½ï wU½ W …˙…ËUÐ ËWÐ ÂËu²A¹WÖ …Ë«d «oeW³}² WWMðdÖ—…Ë ÃWô…oe XOMOÐ…oe „…Ë ÆX}ÐËuÐ —Uý w½U¹˛ Íd} …ËWO¹«ËUÝ W vÐ…oe W włUŠ ÍW½«ËWâ}Ä wMðdÖ pÇd w½oed ÃUáOz «Ëoe WÐ WJ½uÇ åwU½ò Uð …ËWðU…oe ÊËË˙ å—oeU włUŠò w½U¹˛ wJ}½W¹ô d²Ä ÆWMðdÖ pÇd ËWz Íd¹Wž dð wJ}²ý êO¼ wðUáOz WÐ s¹WÖU½ «oe—…oe Ë Xý…oe Ë åÙïšuUšò w½U¹˛ W wU½ Uð ÊULO½«“ «oeWWÐ Ë …Ëoe—«uЫ˙ b½uÖ W w†«bM Ë w¹«ËUÝ w½U¹˛ ÍUð…—WÝ wU½ oed ÊU9UáOz W WL}z wJ|—WÐWš êO¼ W½ ¨…ËuÐW½ …ËW½U²Ý—Uý WÐ w½U¹˛ w¹b½…u}Ä dð«Ëoe p}²ý U¹…Ë ±Π∞Π U¹…Ë ±Π∞Σ w†UÝ Í…ËW½«d²ÝWÐ Æ…ËW²}ý…Ë…b†W¼ WðWÐUÐ ËW p|—WÐWš êO¼ W½ váÝWÇ…oe ÊUWMO½«“ ÂWÐ …ËWOOU½ WÐ —WÝ wJ}²ý êO¼ ïÐ W$WÄ W ÊW½«Ë«oeË˙ ËW …Ë…ËWz „…Ë wM|uý Ë åÙïšuUšò WÐ wU½ w½U¹˛ ÍUð…—WÝ ⁄UÝ —WÝW wWÄ WOO½ …ËW²Ý……oe WÐ ÊULJ|Ë«oeËË˙ Ë p|—WÐWš êO¼ WL}z ÆÊWU½ ó|—oe ÊU¹ïš Í…Ë…—…oe vÐoe—«uЫ˙ w†ïšuUš W —WÖWz Uð v³ðËW wU½ w¹«ËUÝ ÍWKÄ w½ËuÇ—WÝWÐ wðWO½ïÇ Í…ËW½oed WÐ Ë w¹oe—u WÐ ÆÈdÖ…oe—…Ë w½U²Ý—Uý ËU½ w½U¹˛ W W vÐ W³†U ËWz Íd¹Wž ÈdÖ—…Ë p}³†U W…—WÐWš WÐ b½WÇ—W¼ …ËW²|ËWU½ v ÍWÇ…Ë W˘“W½ wJ}O²Ý«˙ åÙïšuUšò Íô…Ë wU½ ÍWðW³O½ ÂWz wð—u ±± ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ
 12. 12. —UÖ“˙ ÊULO½WLOA½ Ë ÊW²W Ù…ËW¼ Í…ËWM¹“˘oe Í—WÝ Íoe—…oe W vÐW½ —W¼ WJ½uÇ W½UL†u³ gO˘“W½ «býWWz ÙWÖW ÂüWÐ ÆÃU…oe UMýUz ÊULAO½ËuÐË˲«d v Í—WÐË—Ë…oe Í…u}ý Ë èJý W ¨ÃU…oe Ë …oeUÝ Í—WÐWš ËËoe W¹WKOðu Ë …oeUÝ WO¹Uð…—WÝ WOO²Ý«˙ ÂWz wMO½«“ Í«ñ|Ë oed…oe ÊU/«Ë˙…ËUÇ «oeW½U¹˛ ËW W wJ}¹…—WÐËWM}Ð Ë W½«˛˘˙ w½U¹˛ w½oedЗWÝWÐ w½ïÇËb½WÇ W U³²AO¹WÖ vÄ ÊULýWKOðu ¨ËuÇ Èu ïÐ —Uł Ù…ËW¼ ¨XA}N}łWÐ Í‹‹åÙïšuUšò …ËWJ}½WWð ı W U¹…Ë ¨v³ðU¼ wU½ Í—UÇËËoe Æ…ËWð˘bM|uš rýW½ …u²O³W½ W ¨…u²OÐW½ …ËW¹…—UÐ ÂW râO¼ s °°…Ë…oed…oe Í‹‹åÙïšuUšò w½«oe—WÝ …ËuÐW½ ÊUL|˙ 5Ð…oe wU½ Í«oeWy Ë @½…oe w²O³|uÖ …Ë…—ËËoe W w½U½UWL}z vÇ…oe vÄ «Ë ÙUŠ WW¼ WÐ ÍW½UM|uý ËWz Ë —ËË“…—Uý wI†Wš …ËW²}M}…oe ¨…ËW½UL|uÖ —WÐ W²|ËWJÐ WOO½ïÇËb½WÇ ÂWz w†«ËW¼ …oe—Ë wU ¨ÂW ÊU¹ —˘“ ¨v½«eÐ p}²ý W¹W¼ Ê«ËW ”W —WÖWz Æs½«eÐ v wJ}¹W—uËWdÝ sJ¹e½ ÈËW ÂüWÐ ¨ÂW…oe vÄ Í˙…ËUÐ Ë r}†…oe WWz Æv½W¹W~Ы˙ ÊU²Ý˘bOU½ WÐ W²ý ËWz ÃU…oe «Ë«oe w} w¹—«Ë…oe—u ±≤ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ ÆrO½ gOJ}U$Wz êO¼ ÍUWðWÐ ËW WO½ …ËW½UL²Ý…oe WÐ W¹W¼ w¹UOM†oe Íï¼ wÇ—W¼ åÙïšuUšò ïÐ wU½ wðW³O½ W s¹UOM†oe „…Ë ÂWz —W³½«—WÐ 5½U²Ý…ËW²Ý…oe „…Ë—W¼ ÆX}Ð wU½ w½ËuÐ oeW…Ë WÐ w†UÝ W å±ΣπΣò Í…Ëoed—…oe ËU½ W†UÝ Ídð wJ}†UÝ —W¼ U¹…Ë ±Π∞μ U¹…Ë ±Σπ∞ „…Ë Ídð wJ}†UÝ —W³½«—WÐ s¹ËuÐ…oe gO½U²Ý…ËW²Ý…oe ¨W†UÝ WÐ W W¹W¼ …ËW²Ý…oe WÐ ÍW¹W~†WÐ …b½…ËWz—W¼ UO½Ëoe WðïðU¼ ±ΣπΣ W wU½ v†…oe Í…ËWz ÆÊUWÐ Âeš oeW…ËWÐ ÊUWz „…Ë Ídð wJ}W¹ U¹…Ë ±Σπ≥ U¹…Ë ±Σπμ U¹…Ë ±Π∞¥ W vàÐ W¹W¼ …Ë…dð wJ}W¹ XÝ…oe ÍW~†WÐ W½ ÊUOAOJ}W¹ êO¼ ¨…Ë«dW½ «b†WÖW ÊU¹…ËWMO†ïJ} p}K w¹UÐ W½üUÝ ËW p}W¹ êO¼ Æ…uÐ …ËWð…Ë«dW½ ⁄UÝ wðU¼—WÝWÐ Ë ÊU¹˛ wJ}½W¹ô êO¼ U²}z Uð Æ…ËWM²š˘—oe WÐ ÍW~†WÐ W½ W¹W¼ wðUáOz ÆX}Ð @½WÝ—WÝU½ dð wJ}W¹ WÐ Ë …ËW²}²†W¼ ‘ïš W½üUÝ ËW p}W¹ ÙWÖW «bIO²½W ÍËË“«—Wð W W W¹W¼ …Ë…ËWÐ w¹b½…u}Ä W wU½ Íd¹Wž w¼ U¹…Ë wU½ wðU¼—WÝWÐ ÂU UO½Ëoe WðïðU¼ ±ΣπΣ W «dðuÖ —WÖWz ÊUW…‹‹å±πΣπò —WÖWz øs¹UOM†oe ÊUO} ÍW½«Ëó} Ë Ë«oeËË˙ ËWz w½W…“ ÍW²O W …ËWðU…oe Íïš w}ł d²Ä êO¼ ø…ËW²}ý…Ë…b†W¼ v ÊU0UOŠ b½WÇ øw¹—uš …ËW²}Ð…oe ÊU…ËW½«bJ} w¹˙ ÂU å±Σπ∞ò WÐ oed wO²¹UýUÄ wðU W vÐ…oe wU½ W W¹…ËWz —W¼ …ËW½UÐUOŠ —WÐ W²}Ð Í…b½…ËWz ÆêO¼ È—Uł WÐ —W¼ ∫vàÐ w²}³O½«uð W X}ÐËuÐW¼ Í…duŽ ËWz «oe‹‹åUýUÄ ÊUL}KÝò 5W¹ …u¹oe ÍUÐWÝ wOIWÐ wÐWŠ Ùoe Íoeu¼oeu¼ U…oe w½UŁ wWyUz w¼Uý ÍdO~½W«oe W Íïš åÊUÐUÐ ÍUýUÄ ÊUL}KÝò wšWý åw½UŁ wWyUz w¼Uýò ¨…ËW²|d…oe ”UÐ g¹dð«Ëoe „…Ë ¨WJ½uÇ ÍôW g¹ËWz UÐ …ËW²Ý…oe WÐ ÊU‹‹å…—u²ÝWò w}łu|˙WÐ wWž«—ïÝË—WÝ —WÖWz ÆÃU…oe ÊUAOM²Ý…oe W wU½ vÐ…oe W …Ë…Ë˙ ËW b½U¹WÖ…oe«˙ Í‹‹å±ΣπΣò ÍWW†UÝ wULO²×Oz w¹e}¼WÐ U¹…Ë w¹e}N}Ð …ËW¹ïš «Ë w²ý vÐËuÐW¼ Í…duŽ ËWz å…—u²ÝWò ÍW…bOyW wM²ÝW³†W¼ wðU Uð …ËWO½ËuÐ oeW…ËWÐ w†UÝ w½oed w¹ËU½UuÖ U¹…Ë `Oł—Wð wJ}Kš…oe …—Ëu²ÝW w½U¹˛ ÍËËó} wMO½«“ ÆvàÐ ÃWz—ułñÄ Ë e}¼WÐ W¹…oe—Wá}Ð …bOyW ËWz w½UW²¹WÐ W p|b½W¼ 5½«“…oe W wðW³¹Uð WÐ ¨…ËW²|dU…oe v Í‹‹å±ΣπΣò ÍWW†UÝ
 13. 13. ∫v†…oe W „…Ë ¨vÐoedW½ ÍËuý …—Ëu²ÝW U²A}¼ «b½UOM²ÝW³†W¼ wðU W 4|WÖ…oe«˙ «Ë vЫuÝW½ vÐ U¼uÝ wKO WOÇ W²u½ ÂWz 決vÐULÝW½ vÐ UWÝ wJ|˙˙Ëoe Ëu…Ë Í…˙˙Ëoe ±≥ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ ∫v†…oe W U¹…Ë vЫd w²šWð —WÝW Íb½WÇ «—Wuz Í«uŽ…oe 決vÐ «˛˙W½ wM|uš ı Ë X}Ы˛˙ wM|uš b½WÇ XÝ«˙ ÂW½ËuÇïÐ ÂWz —WÖWz ÆWOOM}â w¼ Â…Ëoe wM|uš ¨Wð…dUz ÍW½U~½U Í—“uŽ w¼ ÂWW¹ wM|uš ïÐ WWz ÙUŠ WW¼ WÐ Æ…ËWËuNW w³†U ËU½ WMÇU½ ÊUW²¹WÐ ÍUð«Ë vÐW½ —˘“ wJ}½ËuÐËËb½U WÐ vÐW½ ÆWOO½ +UW w²ÝWÐW Íïš w½ËuÐ oeW…ËWÐ ÍW†UÝ ÂWz ÊU¹«ñJ}ð ¨ÊW…oe wU½ wÝUÐ s|oe W oe—u w½«—WÝËu½ Ë wU½ w½UW½«u¹oe …ËW¹«d ⁄UÝ ÍËËó} ÍW½Uš—W²…oe W ÊU¹WWðW…oe vÐ wWOO²Ý«˙ W „…Ë 4|oe …ËW³¹Wž W wU½ w½«uš —WÝ …ËWðUJÐ d}KÖ …‹‹å±ΣπΣò ÍW†UÝ ÂWz Íd¹Wž wJ}†UÝ p}W¹ W ÃW½U½Wð ÆvÐUM}¼—…oe ͢—oe …u|uW ÊU¹dð ÍËWz ¨oed b½WÝWÄ w½UOWz wÇïÐ ¨UM}¼ …u|u W ÍWW†UÝ v†U½ ÊUL}Ä …ËWMOÝËu½ ËuW¼ W WIO…oe åμò WÐ ÃU…oe “WŠ W 4}Ð —WÝËu½ W “«Ë °«oeU½ XÝ…oe dð wJ}W¹ wÇïÐ ¨ÃËW—…oe ¨vM}†W¼ …ËW¹WW½öO−Mš WW¼—WÐ —U¹oe WÐ …ËW½UÝWŠ ÍWÝU½W¼ Ë …ËW²}Ð ÍWWMOÝËu½ ËU½ wÝ«ušuÝUÐ wJ}½W1oe w²Ý«˙WÐ ø…ËWðUšU½ ˘—oe WÐ ø…ËW²}ÝdÄU½ øX|dÖU½ p}¹WMš…˙ øÃUU½ p}~½…oe ïÐ ø—WM|uš ÍoeWz W —WÐ —WÖWz Æ…Ë…—WM|uš W åËu—W X²Ý«˙ Í«uš WÐò Ë …Ë…—WÝËu½ W W~†WÐ vÐ ÍW½W1oe ÂWz …d¹WÝ W r}$…˙…oe …ËW d²Ä s Æ…dðd¹WÝ d¹WÝ W ˘ñWz ÊUu~}Ð ¨vÐËuÐW½ d¹WÝ U¼…Ë w²ý ÙUÝ åμ∞ò ⁄UÝ W W~½…b}Ð W „W½ ¨…uðËW XÝ…oe WÐ Èu W ÂWW†UÝ vàÐ v¹U½—…oe …ËW¹…u} ËËoe W —WÝËu½ Ædð wJ|—WÝËu½ ÍË«db½WÝWÄ w†UÝ Í…ËWM²š˘—oe WÐ U¹…Ë Íïš ÍW…Ë«db½WÝWÄ W†UÝ Í…ËW½oed W w½ËuÐ vłW²AO½ Ë włWŠ W½ËuÇ „…Ë Ídð w½UW†UÝ ïÐ s¹…oe…oe “UÐ «b¹UO½Ëoe WMðU¼ w†UÝ —WÝWÐ vÐ ËUz ÍWJÇËuÄW „…Ë ÊU¹—WÐW—WÝ ‘W½UWz 5MOÐ…oe ¨Í—Uł«Ëoe wÇï Ë Ùu³W²ÝWz ïÐ w½ËuÇ Ë ÂUý WÐ g¹Ë«—WÝ Í…“ËW ÍWKOð—u W†UA¹˙ —…oeWWÐ WOO½ ÊUOJ}¹W~†WÐ —˘“ Ë ÂW ¨s½«ËUMÐ Ë ZMÐ s¹d~Ð ÊU¹…“ËW WÐ U¹…Ë s¹WJÐ tO³ýWð ÊUOýWJÇuÄW WÐ 5½ W½«ËW ÊUOAOJ|b½W¼ ¨vM}JKÐ …ËW½UOJ}¹W~MÐ wWA}Ä W W Í…ËWz „…Ë …ËWM²ÝWÐ…oe Í…ËWO¹UýïÐ WÐ UÐW¼ ÊUOÖ…˙ ı —WÖWz 4ÐË…—WÝ ÍW ÍWJ½uÇ oeWLŠWz ÙWÖW Ë Ùu³W²ÝWz W²}Ç…oe wÇï Í‹±≤μμ w†UÝ W «Ë W …Ë«dÝËu½ wU½ w½UW½«u¹oe Èb½W¼ ì…ËuÐ ÊUÐUÐ wLUŠ —W¼ ±≤∂± w†UÝ Uð UýUÄ oeWLŠWz «bJ}†UŠ W Èd|uÐ…oe«˙ «oeUýUÄ ËWz w¹W~†WÐ vÐ ÍW~MÐ —WÝW —W¼ …ËW¹UO½Ëoe WMðU¼ w†UÝ Í…—UÐ W sðdÖWMš…˙ Ë Ê«Ëoe wÇ —WÖWz Í…—UÐ W ÂüWÐ ¨dð wJ}†UÝ w×Oł—Wð ÍW~†WÐ WÐ s¹WJOÐ WO½ …ËW²Ý…oe WÐ ÊULOÇ Ë X}²Ý…b†W¼ …ËW†UÝ Ë ÂWJŠW —˘“ ÍW~†WÐ W½«ËWâ}Ä WÐ ¨5½ sðdÖWMš…˙ ÍW²Ý…—W vÐ Ë W†UðW³²Ý…oe ËWz …ËWOOÖ—W w†UÝ wMOÝËu½ Â…oe WÐ s W «oe…d} Æ…ËW²}M}ý…Ë…b†W¼ ÍË«ËWð WÐ ÍWW†UÝ W W¹…ËW²Ý…oe WÐ ÊUL²ÝË—oe
 14. 14. ¨wU½ wÖ—W Ë ÃU¼—WÝWÐ Ë ÊU¹˛ Í—UÐ Èb½W¼ —WÝW , p}¹WWðW…oe wJ¹—Wš …Ë…—UðuÖ…e¹˙ wWA}Ä Ë 5ÝËu½ wðW—…oe …ËôËWÐ e}ÄËe}¼WÐ Í…ËWM¹ó|uð wJ}¹Uð…—WÝ Ë ó|—oeË—ËËoe Í…ËW½«bJ} wJ}¹Wð—u W wJ}³}² WO½ …ËW¹—WÐWÐ Íïš W…—U ¨ÃW—…oe w½ËuÐW½ Í«˙…—WÝ ÆWO½ «b²Ý…oe —WÐW +ËuÐ p¹—Wš ÃU…oe «Ë«oe r} W¹W¼ wðW³¹Uð Íï¼ s}¹“«d²Ð ‘W½UW Æp|—UðuÖ b½WÇ wWA}Ä WÐ ÂWJÐ …ËWMO†ïJ} ˙ï ÍW½UÄUÇ Í—UÐ w½ïÇËb½WÇ ïÐ …ËW²|˙WÖ…oe ‘WW¹ï¼ ¨WMOÝËu½ ÂWÐ ÊUM}¼ w¹Uðï W ÂWJÐ w¹«d}š ìÍWÝU½W¼ «Ëoe w½«ñÐ W —WÐ …ËW²}³Ð w½UW½ï W—Wz W vÐ…oe Ë X}Ç…oe —WÝWÐ ÍduŽ p}¹WMOW W ÆX|—bÐ ÂU$Wz «d}š vÐ…oe Ë wðWO½ï wJ}—Wz w½ËuР«˅oe—WÐ ‘WMOÝËu½ ÂWz Uð WJ}²ý ¨wU½ wÖ—W w†UÝ Í…—UÐW …ËWðïÐ ÊËË˙ ÂïÐ Í…ËWz Âïš Í…ËW½ËuÐoe—Ë Ë …ËWMO†ïJ} w}Ä WÐ ÙUÝ ±μ wU½ ¨W¹…ËW²Ý…oeWÐ rA¹e}¼WÐ ÍW~†WÐ Ë +«“…oe s „…Ë ¨W¹…ËW½«—«“ —WÝWÐ Í…ËW W¹«oeuł w}àÐ ËWz wIOIŠWð ÍW½UO W ÆwÖ—W w†UÝ WÐ …u²ÝWÐ wð…—ïý W å±Πμμò ÍW†UÝ ËWz ‘UÄ …ËU¹˛ dðU¹“ W¹W¼ wU½ w½U¹˛ w˘˙…ËU½ Ë sš«ËU½ b½WÇ Í…—UÐ W w$…ËUMU Ë Ã—u Í…ËW½«bJ} p}WÖ «oeW†UÝ W¹W¼ …ËW½U¹—WÐ WÐ ÊUOýËuW¼ …ËWMO³Ð w} …ËWO¹ó}³ð—u Í˙WÄËWÐ vÐ…oe ¨w½UL}KÝ W w½ËuÇ—…oe ‘UÄ Ë „˘˙…ËU½ ËWÐ ¨wWA}Ä ËU½ ÍW¹WKOð—u W²ýWÖ ÂWz w}Ä WÐ vÄ Æ—«oe…ó|—oe ÍWÝ«d¹oe wU WÐ s|dJÐ ±¥ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ Æs¹˙WÄ…b}ð «oeW½UMš«ËU½ WJ}U$Wz ‘WWz ¨…ËuÐ d²Ä ÙUÝ μΠ «bOÖ—W wðU W wAO½WWð Æ…ËËoedW½ «oe±Πμμ w†UÝ W wU½ ÆUO½Ëoe W²}³ðU¼ «oe±ΣπΣ g}Ä W W „W½ …ËËoed ±Πμμ ‘UÄ W W X|dOÖ…oe—…Ë …Ë…ËW w½UWMOÝËu½ W W¹…ËWz —W¼ …ËW²}ЫdËxÐ Ë X|—d}óÐ …ËWMO†ïJ} WÐ …ËWðWÐUÐ ÂW p}¹W U²}z Uð Ë wU½ ÍWWUÇ ËËoe W p}¹…ËW½ËuÐ oe—ËËò ÍWW³}² wWýUÄ wðW³¹Uð WÐ ¨ÍoeUłWÝ s¹oeWzôWŽ U²ÝïU ÍWðuÖ WÐ Âïš wJ}¹WðuÖ …—Uł —W¼ «bMOÝËu½ W Ã…oeUŽ WÐ …Ëoed ÂW½ s ÆX|d²¹oe…oe «oe årUÝ W g¹—WM|uš ¨ÊËuý WÐ …ËuÐ r} W Í…Ëuš ËW Â…oe…oe ô p}²šW½ …—Uł ÂWz ÂüWÐ ¨Âd~Ð dð wJ|—WÝËu½ wW¹«˙ Ë X|d~Ð dð wMOÝËu½ WÐ …d}z Í…ËW½«bJ} Ë …˙…ËUÐËdOÐ ÂWz v½«uð…oe oed ÍW½…—Uu ÍËË“…—Uz ËWz …d} «Ë «oe—WM|uš ÍËU~½W¼ —WÐW —ËËoe ÍU~|˙ Í…ËW½oed ×u wÝWÐW ïÐ ÂüWÐ ìv−M}†W¼ v wðWÐUÐ WÐ ÊUO¹b½…u}Ä Ë ÊË«d ”UÐ «bM¹oeWzôWŽ U²ÝïU ÍWW³}² W W …ËWLÝËu½…oe W½«ËËó} ∫W¹W¼ …Ë…d}z Í…ËWMO†ïJ} Ë«oeËË˙ ËËó} ‹‹å¥∫‰ò ÆwU½ ÍUO½oe WMðU¼ w†UÝ ±ΣπΣ ‹‹å±≤Σ∫‰ò ÆwU½ Íó|uÐ Í…ËW½UýWÖ w†UÝ ±Π±≤ ‹‹å±≥±∫‰ò ÆÃWŠ ïÐ wU½ w½ËuÇ w†UÝ ±Π≥∞ ‹‹å±≥±∫‰ò å-W~|˙ Í“ïð w½UЗuò ø…ËWUý W w½oe—U½ WU½ w†UÝ ±Π≥¥ ‹‹å±≥≤∫‰ò ÆÙu³W²ÝWz ïÐ w½ËuÇ w†UÝ ±Π≥μ ‹‹å±≥μ∫‰ò UýUÄ oeWLŠWz wLuŠ w¹Uðï Ë ÊUÐUÐ Í—«bLuŠ Í…ËW½«ñÐ ±Πμ∞ WJ}¹W Æ…Ë«d²OÐW½ wðUáOz Ë W~†WÐ …ËWJ}¹ô êO¼ W wMO¹«“ Í ±ΣπΣ w†UÝ -uÖ „…Ë—W¼
 15. 15. —WÝWÐ Íñ W~½…˙ Ë vÐ XÝ«˙ W~½…˙ ¨…uO†uI†W¼ …ËWAOJ}¹…ËUÇ—WÝ ı W 5½«eÐ Í…ËWz vÐ …Ë«dðuÖ w½U²Ýoe—u Ë w½UL}KÝ W Í—U−W¹ Í«oe…u†Wz ÍW oeušU¹…Ë ¨ÃWŠ ïÐ …ËuÇ ÍW ÂüWÐ ÆvÐW½ …ËWOO²Ý«˙ ÆÈdÖ…b†W¼ vłu|˙ WÐ Í…ËW½«bJ} WJ|—UOÝdÄ ÊU¹WWz ¨oed ‚«d}Ž WÐ …—Uł —W¼ W W¹«b}ð Í…ËW¹«dý ËWK¹W wJ}W¹ Ë «dJýUz ÍWÐWÝU½u ËËoe wU½ ÍWW½«u¹oe WÐ «oe…d}® X|ËW…oe—…oe «oeW²¹WÐ ÂW W¹…ËW¹«dý Í…ËWz ¨…ËËoed «b}ð w½UÐUÐ w½UUýUÄ wÝUÐ p}¹…u}ý ∫‹‹©…ËËoed rÝUÐ X¹u}Ä w}Ä WÐ «oedð wMOÝËu½ Ë dð wM|uý W …ËWA}Ä 5W¹ …u¹oe ÍUÐWÝ wOIWÐ wÐWŠ Ùoe Íoeu¼oeu¼ U…oe w½UŁ wWyUz w¼Uý ÍdO~½W«oe W Íïš Í…oe«˙ W WJ½uÇ ¨…‹‹åÊUÐUÐ ÍUýUÄ ÊUL}KÝò W …—U¹oe w¹«dJýUz WÐ —˘“ åw½UŁ wWyUz w¼Uýò ÂWz ÍW ı ¨…ËuÐ gO¼Uý «bðU ÊUW¼ W W …—W³WG}Ä ÊUL}àÝ åÂWW¹ wWyUz w¼Uýò W W¹«oeWON¹oeWÐ wU½ Ë vÐ W…Ëoe wWyUz w¼Uý ËWz åÊUÐUÐ ÍUýUÄ ÊUL}KÝò Íd¹Wž dð wJ}ÝW WO½ 5Ju ¨ÈËU½ ±μ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ ÆX}Ð ÍdO~½W«oe wðW³¹Uð wÝ…—WŠ wHÝ…Ë ÊUu~}Ð «Ë W W¹‹‹å…“U²u WLUð ÂWzò ÍW…bOyW «dJýUz wJ}¹WÐWÝU½u wðW¹U²Ý˘oe w¹b½…u}Ä WJ½uÇ UýUÄ oeWLŠWz U¹ ¨UýUÄ ÊUL}KÝ U¹ ∫ÃU…oe vÄ w½UÐUÐ ÍUýUÄ ËËoe W p}W¹ …“Uð —W¼ Æ…uÐ …ËWÝW ËËoe ÂWÐ UN½Wð X|ËW…oe —U¹oe «b¹ïš w²ÝW³†W¼ W W …ËW½UÐUÐ w½UUýUÄ WÐ wU½ ïÐ w¹UГ˘dOÄ Ë ËWz ïÐ WOÝ—W …ËWMOMO³¹…oe dð wJ|—Uł ‘U²}z ¨ËuÐ UýUÄ ÊUL}àÝ ÍdO~½W«oe ÊUL²¹oe ∫ÍW…—ËuýW …bOyW W X}½…oe«oe Í˙u ÍUýUÄ oeWLŠWz ËuÐW½ «ËUz wÐWËW oeWy «oeW½ Í…—Ë…oe „WW Uð ËuÐW½ «b¹WÄ wFUÞ „…—UÐu ÍdNO ÍWÐWËW åw½UŁ wWyUz w¼Uýò ÍWW²¹WÐ Í«Ëoe W¹…bOyW ÂWz …—U¹oe …Ëïš W ¨r}àÐ s ÈËU½ w}Ä ¨W½U²šW³ýïš ÆWO}Ä d²Ä w½UL}KÝ W wU½ Í…ËW½U w¹oeW¹Uý ÊUOWz …—U¹oe Wð«ËW ¨…ËWð…Ë«d½ï¼ ÂWz Æ…ËW²|dÖ…oe ±≤μ¥ W …ËWð˘oed ÊËË˙ Íïš ÍËËó} årł a¹—Uðò ÍWðuÖ WÐ «bO¹Uðï W W…bOyW lЫd« oebF«≠YU¦« bK:«≠oe—u*«ò wMO¹«“ Í‹‹å±Π≥π≠±Π≥Πò —W³½«—WÐ W²|ËW…oe ±≤μ¥ ÍW†UÝ vÐU½ ÆË«dJÝUÐ …ËWA}Ä WÐ …d} ͱΠ≥∞ w†UÝ Í«Ëoe W²|ËW…oe ÙUÝ π≠Π WWz W å±≥≤ W×HB«≠±πΣ¥ W „W½ ÊËU½«oe w½UL}KÝ W —W¼ wA¹dð w½«ËWz Ë W²ÝW³†W¼ ÂWz wU½ W vÐW¼ «oe…ËW ÊUuÖ ı Ë…—WÐ wU½ ÃU…oe «Ë«oe «Ë Ë«oeËË˙ w¹“«uš«oe Ë oO²½W WJ½uÇ sÐoed W½«Ë…˙ w½UL}KÝ ïÐ …ËW½«—…b½W¼ ïÐ ÊUWWz ÍW½«ËWâ}Ä Ë X}Ð «b¹WÄ wFÞW wJ}¹W~†WÐ —WÖW vÐoed ÍWÝdÄ Ë sðu~†W¼«b}Ä —ËËeŠ ∫WJÐ W²¹WÐ ÂWz ÍËËoeu…oe Íd¹WÝ ïð ÆÃU ÃUáOz
 16. 16. «Ë W s w¼Uý Wýïš ÃW¹UMO Ë …oe—WÄ vÐ WB ËuÐW½ «oeUO½Ëoe W ËWz wK¹oeWŽ ÃW ËuÐ voeUŽ W p}¹WýË WUð W …ËWz Í«˙…—WÝ ¨…ËËbM¹“ Ë ËËoed ÍËË˙Ë…—WÐ Íó|ËuðË dOŽUý …—U¹oe Ê«uł b½WÇ v†WÐ ÆX}½W¹W~Ы˙ w½UL}KÝ W wU½ w½ËuЗËËoe gO†U¹Wš Ë r¼…Ë WÐ WO½ «oeW…bOyW wJ}²¹WÐ êO¼ ÂüWÐ ¨ÊWW½ ÊU¹ïš w½ËuЗËËoe wÝUÐ «býWÝdÄ W Ë Êd}MÐ WÝdÄ …Ë…—ËËoe W o†Wš WO½ qOŠW²Ýu ÂWz -uÖ „…Ë Æ…ËWðUÐ ˘—oeWÐ ÙUŠ w½b½U¹WÖ«˙ ¨W~†WÐ êO¼ vÐ ¨ÃUU½ …ËWz wýWÐ ÊËuÐW½ qOŠW²Ýu π≠Π vÐW½ —W¼ ¨Èe|uÖ…oe«˙ p|Ë«ËWð …Ë…‹‹±Π≥∞ W wU½ włWŠ W½ËuÇ w†UÝ ¨±Π≥Π≠±≤μ¥ Í…Ëó} ïÐ WO½ …ËW²Ý…oe WÐ ÊULAOJ}¹W~†WÐ êO¼ W W¹‹‹±Π≥∞ ÍW†UÝ ÂWz —WÝW 5Ð —ËuÝ «bJ}†UŠ W Æp}†UÝ ÊUL}àÝ wÖ—W Í—“UŠ Ë …ËW¹«˙WÖ ÃWŠ W wU½ Í…ËWÐ s¹W ŸUMIOz ÊUïš vÐ…oe ¨Í—WÝW ÊËuÐ —ËuÝ g¹ËWz ±Π≥μ w†UÝ W Ùu³W²ÝWz ïÐ wAO½uÇ Æ…ËWM¹“ïI¹…oe …Ë«ËW¼ W WJ}¹«˙ ÊUOýWWz W ¨ËuÐ UýUÄ Ídð wJ}¹W~†WÐ Æ‹‹årł a¹—Uðò Ë UýUÄ ÊUL}àÝ wÖ—W w†UÝ g}Ä W²|ËW…oe WJ½uÇ …ËW²|ñÝ…oe …Ëïš W W ±ΠμΣ w†UÝ W W «b¹ïš wJ|—UðuÖ W åu“oeïš ÆUzò W W¹«bý…ËW W¹…ËW½«ñÝ ËWz ÍWWðW…oe vÐ W åwU½ò W …Ëb½U¹WÖ«˙ w}Ä ±Πμ≥ w†UÝ f¹—UÄ W ÊUšoeWLŠWz v†…oe …ËWð…Ë«dËxÐ «oe‹‹åUOÝUz Í—UÑïÖò …Ëoe—U½ ÍWU½ …ËWUý W ±Π≥¥ w†UÝ W W½ wU½ Wð«ËW Æ©…—UðuÖ ÂWz wÝUÐ —WÝ …ËWMO|oe® X¹˛…oe ÂUý ¨ÊUO½ËuÐ U¼…ËW WOO½ gO½UuÖ ¨sÐ «Ë W½UWz W ÆÙu³W²ÝWz ïÐ …ËuÇ g¹‹‹±Π≥μ W W½ ¨w½UL}KÝ ïÐ UOý…oe «bJ}†UŠ WUð W WJ½uÇ ¨X}Ð wU½ włWŠ W½ËuÇ w†UÝ vM}U½ …u}Ä Í…ËWz wJ†W ±Π≥∞ w†UÝ WJ½uÇ vÐoe—U½ w½UL}KÝ ïÐ …ËWUý W ÍWU½ ±Π≥¥ W UÐ XÝ«˙ —WÖWz g¹ËWz ¨ÃWŠ W²}ÐËuÇ «oeW†UÝ ËW wÇW ¨…ËW²}ÝdO~Ð …ËWUý WÐ …ËW½«˙WÖ wJ|b}uz —U¹oe WÐ ÈdU½ w}Ä d²Ä ÊUJ}†UÝ b½WÇ W wU½ Í…—UðuÖ ÂWz w²Ý«˙WÐ Æ…ËuÐ ÂUý W ËWz ±Π≥∞ Í«Ëoe ÊüUÝ ≤≥ ¨‹‹åu“oeïš ÆUzò ÍoeW¹Uý WÐ ¨5½«“…oe ÊUW†W¼ —˘“ Ë Ã«oe…oe ÊU‹‹åwU½ò w½U¹˛ ÍW½üUÝ Ê«ËWz Í—U¹oeU½ Í…ËW½b½«Ë…˙ wðW—U¹ p}WÖ åu“oeïšò ±∂ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ Æ…ËWðU…oe „UÇ ïÐ WÐ Í…ËW½«bJ} ÙWÖW ‰ULO²×Oz ÂU «oeWWðW…b}Ð ÍËËó} Ë è}H}Ð w²Ý«˙ w¹UMý˘˙ —WÐW 5½«eÐ UÐ ∫s½UuÖ ÍËË—Ë˲ ÍËËó} Ë Ë«oeËË˙ …Ë…—«uš ÍW½UWz ∫X|oe d²J|˙ «b½«ËUMÐ Ë ZMÐ ÆÍW~}ł W²|oe UýUÄ oeWLŠWz Ë Èd…oe UýUÄ ÊUL}àÝ ©±Π≥π≠±Π≥Π® ±≤μ¥ W «oeWŽ…dB ÂW ÍdLF« wU³«b³Ž ÆÈËW…oe Í—«bLuŠ W UýUÄ oeWLŠWz ©±Π¥∂≠±Π¥μ® ±≤∂± W åbM:«ò w~½W¼—W Wº ‰Wuł wÐUOŠ WÐ …Ë«bžWÐ w«Ë ÍUýUÄ VOłW½ XÝ…oe WÐ UýUÄ oeWLŠWz w½UJý ÆåUN½UÐUÐ Xײ p¹«˙ b¹bÐò ∫X}M|oe—…oe æ…Ë«dÝËu½ åqÓLÔłò WWýË «oe ËW ËWz ÈËW…oe—…oe …ËWW —W¼ Æ…ËuÐ ÂUý W wU½ ©u“oeïš ÆUz ÍoeW¹Uý WÐ ±Πμ≥® ±≤Σ∞≠±≤∂π W Æ…ËWð˘oed Ê«Ë…˙ ïÐ ÂUý w½«uMOŽ WÐ w«—…Ë gO*UÝ Ë rUÝ ïÐ …uOÝËu½ ÍWU½ «oeW†UÝ WJ½uÇ ÊU−M}†WN} Í…ËUÇ—WÝ W²}³Ð výU½ X}$uÖW½ «oeW½UO²Ý«˙ ÂWz ÙWÖW p}¹…ËW½«bJ} —W¼ Ë …ËËó} vÝ ËW d²½Uu~}Ð …ËWM¹“˘bÐ …ËWMO†ïJ} wJ}¹W~MÐ 5Ð p¹—Wš UðW¼ Æëoe…oe ÊU…dWð …—U¹oe W rUÝ W Í…ËW vÐ ÃWŽU½W w}ł d²Ä ÈË…oe ÊULOÇ vàÐ ïð Æp}$UUz êO¼ WÐ s¹WÖU½ ¨w½UWðWô…oe
 17. 17. W wU½ v½W¹WÖ…oe«˙ ÊUL}Ä ‘u“oeïš ÆUz ¨WOOU½ ÍËuÝ Ë WUý wJà ïÐ ÂWU½ vàÐ «b¹ïš w²ÝW³†W¼ vÄ ÊUoeW¹Uý b½WÇ øÊUW½UÐUÐ wðWOLUŠ w½ËuâJ}ð Í«Ëoe W²|ËWJÐ ‘…ËËó} ÂWz ¨…ËuÐ ÂUý W ±Πμ≥ øÊWJÐ ÃUáOz Xý „W¹ ¨W WÐ „W½ 5ÝËu½ WÐ W ¨d²Ä oeW¹Uý Ëoe W ¨p}²ý w½oed ÃUáOz ïÐ ÈË…oe øX}ÝËuMÐ …ËWàWŽ WÐ W ÊWJÐ ÃUáOz U¼…Ë ‘WW²ý Í“UO½ WÐ U¹ ¨ÃWŠ ïÐ …uÇ dð«Ëoe Æ…Ëoed UýUÄoeWLŠWz WÐ ‘WJA}Ä w¹UГ˘dOÄ Ë WÝdÄ ±≤μ¥ W wU½ «Ë ÊUL²Ý…oe Wðï²A¹WÖ wÝ—U WÐ wU½ ÍdFOý WJ½uÇ r}†…oe WWz Æ…ËËoed „—Wð w½UL}KÝ dð wJ}M|uý Í«Ëoe oeušU¹ …ËuÐ Í…“UO½ ÂWz …ËWO½UL}KÝ W Èd½«“U½ ÂüUÐ …ËuÐW¼ ådBò ïÐ w½ËuÇ Í“UO½ v½W¹WÖ…oe«˙ ∫‹‹dB ïÐ «ËñÐ …uðU¼ «bO†oe WÐ w½ËuÇ—…oe v rž W' s¹«“« …«— «d XÝdB ÍuÝ r²Ý Ë oe«bOГ WUł rA qO½ —oe WUð UO½oe “« qOÐ uÇ U−M¹« “« wU½ oeËdO +dÄ rAÇ Ë wUš n Ë pAš VUÐ ÃWŠ ïÐ +«“…oe ‘«Ë ¨vÐËuÇ—…oe ÊUÐUÐ wðWOLUŠ wMðU¼ w¹Uðï W —WÐ wU½ W «Ë˙…oe …ËWz ïÐ r†oe s w†UÝ W …ËUýUÄ VOłW½ XÝ…oe WÐ UýUÄ oeWLŠWz ÍWW²Jý …ËW²}Ы˙WÖW½ ÃWŠ W U²A}¼ ¨vÐËuÇ „—Wð w«d}Ž UýUÄ oeWLŠWz w²Jý Í«Ëoe —WÖWz W X|oe …Ë…ËW ÂW½ËuÇïÐ ÂWz ÆvЫoe ÍËË˙ ±≤∂± sðüW¼ Í—u³łW …ËuÐW½ «bJ|—UÐ W wU½ 5½«eý…oe ÆÊoed—UÖ“˙ïš W²}Ð…oe ÍWW½oed „—Wð ¨X}Ðoed Ë «eÝ wÝdð W ÃUJÐ Í…ËWMðËW—ËËoe Í—UÇU½ …ËuÐW½ …ËW²Ý…oe WÐ w¹UO½oe wJ}ðüWÝ…oe ı WJ½uÇ ¨X}Ð v†UÝ b½WÇ Í«Ëoe ÃW¹U½ X}ÐËuÇ—…oe ÍïÐ …ËWO¹ËU½UuÖ wJ|—uFý WÐ —WÖWz ïš Æ…ËW½b½WÝW†ïð X¹ËWýïš Íïš rUÝ W ÃUJÐ rUÝ WÐ w½UL}KÝ ïÐ Í…ËW½«˙WÖ wðWŠWKyW wÝdÄ w¹—…oeWЗ…oe w¹Uðï g}Ä wU½ W¹…ËWz WðWŽU½W w}ł d²Ä ÊôULO²×Oz ËuW¼ W Í…ËWz ÆwK½ULÝuŽ w—uð Íô …ËuÐW½ ÍWW²Jý …ËuÐ «oe…—WWÝ ËW —W¼ ¨‹‹©ÃWŠ ïÐ s Í˙…ËUÐ w}Ä WЮ Æ‚«d}Ž Í…Ë…—…oe WðïÇ ÊUÐUÐ wLuŠ w−MÐ ËËoe wýWWO†oe ËËoe Æ…ËW½«˙WÖ W wU½ w½oed w†oeËËoe Íï¼ WðïÐ WWz W …Ë«oe ÍËË˙ UýUÄ oeWLŠWz ±Σ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ ∫W¹W¼ w²ÝW¼—WÐ ı W p}ÝW w½b½«dš…Ë ïš Íï¼ W²}³Ð W¹W½«ËW w½UL}KÝ wÝUOÝ Í—UÐ w½«˙˙ïÖ W¹…ËWz ÊUOWW¹ wJ}¹W¹UÄ wU½ W¹…ËWz ÊUO…ËËoe ÆÍïš ÍW~}ł ïÐ …ËW²}A}J¹«˙ «d}š vÐW½ ÍïðËWz ÍoeU Íb½…Ë…˛—WÐ ÊUOðüWÝ…oe ÍdO~}ł WÐ ËuÐ Ê«ËWz Í“WŠU½ W …—U¹oe ¨UýUÄ oeWLŠWz Ë UýUÄ ÊUL}KÝ Íô ËuÐW¼ wðW—uŠ Íïš …ËW½«˙ïÖ ÂWz —U¹oe WÐ ÊüUÝ b½WÇ wU½ W¹ïÐ ¨È˙ïÖ…oe gOðW—uŠ vÐ Ë ÃW—uŠ Í—UÐ ïšËW²Ý«˙ Ë «dOÖW½ vÄ Íïš dð wÇ Ë ‹‹åÊËË—…oe Ë Ùoe ÍdÐWy w¹W½Uš w«Ë…˙ UðËuÝò ∫uUð …ËW½«˙WÖ W …ËW¹«oe qÖ Ë w¹W²šUÝ Ë ÍoedJÝ…oe w½UuÖ WOO½ W½«ËW rUÝ ïÐ ÍWWU½ ËU½ Í“ïÝ Ë ñÖ Æ…ËW½«˙WÖ ÍWWÄ WðËW ÍWWU½ —UłËWz …Ëu²ÝWÐ ÍñÖ «b¹ËU½W¼ W w³¹—Wž ÍdÖUz w²Ý«˙WÐ wU½ ÆÈdJÐ v w½«b½UAO½ïš wÝUÐ dð«Ëoe® w†UL}Ð Ë wÝWJ}Ð …—U¹oe ÆvM}²Ý…b†W¼ wÖ—Wł W eïÐ Ë W¹WKOÇW²Ý…oe w}†…oe W …ËËoe—U½ Ë “ïÝ w½oed—WÝ Í—…oe…b¹—U¹ ÊU¹ËuW¼ W½UWz wAO¾}Ð Ë w½UU}Ð Ë ©s¹W…oe w½UM}¼W½ Ê˛
 18. 18. Ë ÃËWÖe U¹…Ë gšWÐoeËuÝ wJ}ð…—U−Oð —WÖWz Æ…ËWO³¹—Wž XÝ…oe WÐ ÊËuÐ wU½ w¹…dï¾}Ð ïÐ …ËW¹öð…oeW½ Ë ËuÐ…oe 5JÝWð w}Ä w†oe ¨W¹«uÐW¼ wðUÐuðU¼WÐ wJ}†UŠu†U U¹…Ë m†UÐW†W wJ}¹WÝ…—oeW ±Π ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ Æ‹‹åÂUWý—WÝ Íoe—WÐò W ±≤μ¥ w†UÝ Ê«u}½ W wU½ v½W¹WÖ…oe«˙ «Ë gO†UŠ Í“«uš«oe W s Í…ËW½«bJ} w}Ä WÐ Wð«ËW d²z ÆÃWŠ ïÐ …Ëu²A¹˘˙ ¨…ËuÇ—WÝWÐ ÊUÐUÐ wLuŠ W ±≤∂± w†UÝ Ë …uÐ «b}ð ÍUýUÄ ÊUL}KÝ wÖ—W +«“…oe «Ë ÂW¹…ËW½«bJ} ÂWÐ —W¼ Æ…Ë«b¹ËË˙ ÊUÐUÐ wLuŠ w½UW½ wðUÝ…—U …ËW²|˙W~Ð w²}³O½«uð …ËW —WÐ X}ÐËuÐ ±≤∂± ÍW…Ë«oeËË˙ g}Ä Êoed ÃWŠ —Uł „W¹ w½b½U¹Uš w¹UÐ vÐ…oe ÃWŠ ïÐ wU½ ÍWW½ËuÇ Ã—uÖ WWłWŠ w½ËuÇ—WÝWÐ Í«Ëoe ¨ÃWŠ W¹UÐËuÇ W…Ë«oeËË˙ g}Ä p}†UÝ b½WÇ wU½ —WÖWz WJ½uÇ Í“UÝ—U W —…oeW …ËWWłWŠ WÐ ÊËuÐ p¹—Wš Í—WÐË—WÝ W —W¼ …—U¹oe «Ë Æw½UL}KÝ ïÐ …ËW¹«˙WÖ…oe Æ…Ëu²ÝWÐ w½UL}KÝ ïÐ wU½ Í…ËW½«˙WÖ w|˙ Ë …ËWðïÐ ÊUÐUÐ wðW¹«dO s ÍW½ËuÇïÐ ÂWz WOO½ ô ÊUWWðW…b}Ð ÍoeU wJ}¹W~†WÐ ı …ËôËWÐ ÃËË˙ Í…ËW½«bJ} W b½WÇ—W¼ ÆWO½ «b}ð ÊUO½UuÖ ÍW½«Ëó} ËWz Ë ÊU…Ë«oeËË˙ wIO²½W ÙWÖW X|oe p|˙ —˘“ WW½ËuÇïÐ ÂüWÐ ¨vM}*WÐ ÊËuÇ w¹UÐ W ±≤∂± ÍW…Ë«oeËË˙ g}Ä U³ðËW ïðËWz wJ}¹…ËU ÍW…—WWÝ wU½ —WÖWz r}†…oe W½Ëu/ WÐ ÃW³O½ ËWz wŽ“…Ë W «dOÖ…oe—…Ë v ÍWðWô…oe ËWz …ËWMðU¼ W w½«dš…Ë «oeW†UŠ ÂW ¨UÐoed Í…ËWMðU¼ Ë W ÃUJÐ Í…ËW½«˙WÖ «d}š Í“«uš«oe W …ËuÐW½ w¹UMýUz Ë wðW¹U²Ý˘oe Ë…—WÐ …b½…ËWz ÊUÐUÐ w½ULUŠ WÐ Æ…ËW½«˙WÖ W UJÐ w†oeËËoe wU½ vM}U½ ÂËe vÐW½ «bM¹WÐ W gOJ¹e}½ U¼…Ë wðW³O½ W ¨ÃWŠ Í—WWÝ …ËW²|˙WÖ…oe Ë …ËuÇ ÃWŠ ïÐ Ë WJ}OłUŠ ÆÈd}MÐ rUÝ ïÐ «˙ Ë ”dÄ Í“WžU dð«Ëoe UU½ ‘…ËWÐ X¹u}Ä °…ËWM¹W¹W½ U¹ …ËWMO}Ð È—Wz sÝdÄU½ gOÝW W Ë ÊW…oe ÃWŠ W dð wI†Wš s¹b½WÇ „…Ë Íïš wðüË ïÐ X}Ыoe ÊU¹ËË˙ …—ïł ËWÐ ÊUW²ý wðW¹ïš w}ł —˘“ WJ½uÇ rMOÐU½ «oeW…—U W p}²dÖ ı s …d}z Uð Ë …ËuÐ ÂUý W «oeW†UÝ ËW wU½ 5½«“…oe W vÐ…oe «b¹WÄ ±Πμ≥ Í«Ëoe wžU½ï W XdÖ ÂüWÐ ¨oed rÝUÐ W gOU½ ¨…ËW½«˙WÖ W oed ÍbOËW½ rUÝ °v†WÐ ÆU…oe vÄ Í…ËW½«˙WÖ wÝdÄ …uOÝËu½ rUÝ ïÐ ÍWU½ U¹Uz øoed wÇ WýUÐ ¨w½UL}KÝ ïÐ …ËW¹«˙WÖW½ Ë ÃdÖ w*UÝ ÍWW«—…Ë Ë Íïš ÍWW½oed ”dÄ wðW—uŠ ïÐ ËuÇ —WW¹ U¹Uz øWO|u W¹W~}ł ÂWz ødð wJ}M|uý ïÐ X|u~¹«˙ oeušU¹ ø…ËW¹U ÂUý W —W¼ ødð wJ}łWŠ ïÐ …ËW¹«˙WÖ øX}âÐ «dW½ w}Ä Ë …ËWKW WðËW dB w½ËuÇ ÍdJ øÙu³W²ÝWz —WÝ WðU³Ð Í…ËWM¹˛ïð w½U…ËU~½W¼ …u|ËW —W¼ W WO½ «bA}Ä W ÍW~|˙ „W¹ UN½Wð sN¹“ «oe…d} —WÝWÐ ÊUïš «oeW²Ý…u†W¼ ÂW ÆÊUuÖ vÐ ÍËËó} Ë Ë«oeËË˙ Í…dO$“ ÙWÖW ËU$uÖ wJ}U$Wz Æ‹‹åWðU¼W½ Ë ÃU¼ w|˙ ÊU¹dð ÍËWz ¨WðU¼ w|˙ò ÊU¹WWz 5}àÐ 5½«uðU½ W …ËWMOMOÐ…oe …ËW½UO¹˙ËËoe ∫…ËWM¹ñ}~Ð «b½«ËËó} WÐ p|ËUÇ g¹dð wJ|—Uł UÐ Æb½«˙˘oe wðW¹UýUÄ Ë ËuâJ}ð w} UýUÄ oeWLŠWz ±≤∂± W Æ…ËuÐ ÂUý W wU½ ©u“oeïš ÆUz ÍoeW¹Uý WЮ ±≤Σ∞≠±≤∂π W W²}³ðU¼ «bO}ð UýUÄ oeWLŠWz ÃU…oe …ËWz w¹UÐ W …Ë…ËËó} ËËoe ÂWz Ê«u}½ W²|ËW…oe Ë«ËWð w†UÝ π —WÝWÐ ÍUýUÄ oeWLŠWz Íô gO½üUÝ b½WÇ Ë ÈËWz ïÐ vÐËuÇ …ËW¹WWłWŠ Í«Ëoe W gOU½ Ë Ùu³W²ÝWz W ÊüUÝ ï½ wU½ …d¹WÝ —˘“ WJ½uÇ W½oed ˙…ËUÐ w}ł d²Ä ‘WWz —W¼ ÆÂUý …ËW²}³ðU¼ —UłËWz vÐoedÐ
 19. 19. Í«Ëoe ñÄ W ËuUð UýUÄ oeWLŠWz Íô W²}âÐ …ËWðUJÐ …ËW dOÐ Í…ËWz vÐ …ËW²}ÐU dð wJ}M|uý U¹…Ë WJW oeWLŠWz Í—UË—WÝ —WÐW ÍW¹‹‹åwU½ò ËWz ÆÍô ïÐ vðuJ†W¼ ïš w½UL}KÝ ïÐ …ËW½«˙WÖ W w½ËuÐ b}uz vÐ øvÐ…oe dOÖ…—UM w} «bO³¹—Wž W ÊüUÝ ï½ ÊïÇ …ËW½«˙WÖ W vÐ ÙoeËËoe UýUÄ WÐ U¹Uz ¨ÂUý ïÐ …ËW¹«˙WÖ Ùu³W²ÝWz W W†UÝ b½WÇ wJ}½oedЗWÝWÐ Í«Ëoe wU½ ÊUb½U*WÝ «Ë °WýUÐ v wJ}«—…Ë Uð ÃUJÐ rUÝ WÐ w½UL}KÝ ïÐ …ËWMðU¼ wÝdÄ ËuÐ W¹ïÐ —W¼ ø…ËW¹UÝdOÖ ÈËW p|“UO½ ı Ë ÂUý W²}âÐ vÐËuÐ …ËWz wÝWÐW w}àÐ ïð øoedW½ ÍWWÝdÄ …ËW†u³W²ÝWz W wÇïÐ ø…ËW²|dÖ…oe—…Ë «bý…d} ødB oeušU¹ øWJW WðUJÐ ËË˙ ÃdÖ—…Ë w¹b}uz vÐ w«—…Ë —WÖWz Uð vÝËuMÐ rUÝ ïÐ “WžU ÆËËó} —W³½«—WÐ W²¹u}Ä Ã—u wJ}²Ý…u†W¼ …u²OÐ ÍËW Ë …u²¹oe f¹—UÄ W w½UšoeWLŠWz ±Πμ≥ «oeW†UÝ ÂW v†…oe Ë vÝËu½…oe åu“oeïš ÆUzò «oeW†UÝ ËW Wð«ËW ÆW¹UýUÄ oeWLŠWz W½Uš oeWLŠWz ÂWz W¹«dJýUz …ËWôWÐ ìWUý W åÍb½WWz wU½ò «Ë UýUÄ oeWLŠWz ÍWW W …ËWA¹dð wJ}¹ô W ¨…ËWJ}¹ô W WWz Æ…ËuÐW½ Ùu³W²ÝWz W UýUÄ oeWLŠWz Í…ËWM¹ó|uð v†…oe åu“oeïš ÆUzò WÐ WJ½uÇ …ËuÐ ó|—oe ËuAÄ wJ}¹…ËW½U ÂUý W wU½ Í…ËW½U ÈËW…oe—…oe …ËWW ÆWUý ÍËu²AO½«oe «ËW ÃUJÐ åÍb½WWz wU½ò W …ËWO¹oe—u w½U“ Í…—UÐ W w½«ËW½U“ W¹…ËU ËWz wU½ U…oe Ê«Ë˙…ËUÇ ©v³Ð UÐ W¹W¼ p}ÝW—W¼≠ÊUš oeWLŠWz U¹…Ë® UýUÄ oeWLŠWz ÈËW…oe—…oe Ë ÃU…oe ÃüW¼˛˘˙ Ë…—WÐ —WWÝ ÈËW…oe p|˙ ÍïÐ åu“oeïš ÆUzò „…Ë wJ}W¹ Uð v³Ð «˅oe—WÐ ÂUý W ±π ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ ÆvMOÐ…oe wU½ ÂUý W Í«Ëoe wU½ U¹Uz ø«b†u³W²ÝWz W wU½ w½oedЗWÝWÐ Í…—UÐW v½W¹WÖ…oe vð ÊULÇ WOO²Ý«˙ ÂWz U¹Uz ÂWz 5}½«oe «Ë —WÖWz øÙu³W²ÝWz ïÐ …ËuÇW½ È—Uł oeušU¹ øÂUý ïÐ X|u~¹«˙ Ùu³W²ÝWz W Í…ËW½U Wð«Ë ¨Ùu³W²ÝWz ïÐ ÍWW½ËuÇ Ë ÍWWłWŠ w½UO W WO¹b½…ËU½ wJ}žU½ï ÂUý W wU½ ÍW½ËuÐ vłW²AO½ wJ}¹WðuÖ «oeWWÐ ¨Ùu³W²ÝWz W …ËËoedW½ ÍUýUÄ oeWLŠWz wðWU…˙ È—Uł ±Πμ≥ w†UÝ Uð 5}àÐ —WÖWz —˘“ wJ}M¹WÐ wU½ W …Ëu²A¹˘˙ «Ë Æ…ËWM¹Wš…oe˘—oe WÐ …ËWOOU½ wðU¼—WÝWÐ Í…—UÐ W ËËb½WÝ…—WÄ —U−W¹ oeWLŠWz Ë vÐËuÐ ÂUý W ±Πμ≥ W wU½ —WÖWz Uł ¨…ËËoedЗWÝWÐ ÍUýUÄ oeWLŠWz Íô Ùu³W²ÝWz W ËWz ÍoeWz ¨vÐoedÐW½ —WÝWÐ …ËWW¹WÐ ÊUO†u³W²ÝWz ÍWWðWU…˙ È—Uł Ë vÐËuÐ f¹—UÄ W ‘UýUÄ ïÐ X¹u}Ä Í…ËU «u vÐoed ±Πμμ W wU½ vÐ XÝ«˙ W øoedЗWÝWÐ ÍW ÊUOO†UÝ b½WÇ ÍWðWU…˙ W†UÝ ËËoe ÂW ÃU …ËU b½WÇ ÆW†UÝ ËËoe ÍËuW¼ ±Πμμ Ë ±Πμ≥ w½«u}½ Í«oeËW øó|—oe Ë —ËËoe wðWU…˙ …ËW²}M}…oe ı ø6Ð Ùu³W²ÝWz Ë…—WÐ …ËWUý W wU½ Ë …ËW¹—UÄ W UýUÄ oeWLŠWz Í…ËW —WÐ ËuÇ —WÝWÐ gOU½ Ë Ùu³W²ÝWz ïÐ …ËW²}Ð UýUÄ oeWLŠWz UJÐ …ËWz w¹UÐ W wJ}ýWÐ w½b½UJý«oe Í«Ëoe W†UÝ ËËoe ÂW W w½oed g}Ä wU½ Ãu~½U¹…oe …ËWA}Ä WÐ …d} ÍW½«ËWz w²Ý«˙WÐ øËWz Íô ïÐ «ËñÐ Ë v½WI†W¼ ÂUý W „W¹‹‹åu“oeïš ÆUzò w½«“…oe ÊU¹W½ ¨Ùu³W²ÝWz W …ËuÐ ÊUOðWU…˙ UýUÄ oeWLŠWz ÙWÖW ÊüUÝ b½WÇ ¨±Πμμ eOÖ—W¼ W¹U³O½«“ ÊU¹WWz —WÖWz ¨…uÐ ÂUý W ±Πμ≥ w†UÝ W wU½ «Ë W ëoe…oe w¹oeW¹Uý Ë X}Ð…oe «b¹WÄ Æ…ËWM¹«ñ}Ö…oeW½ ïÐ ÊU¹U¼…Ë wðW¹UJOŠ UÐ È—Uł ÆÙu³W²ÝWz W wU½ wÖ—W w†UÝ WÐ …oe…eU½ W ÂW…oe ±Πμμ w†UÝ wW¹WýWU½u U²}z wJ}¹W~†WÐ ÊW…oe W†UÝ ÂWz wÝUÐ WðuÖ WÐ U¹…Ë 5ÝËu½ WÐ ÍW½«ËW p}ÝW êO¼ W r}àÐ …ËWz …ËWA}Ä W wÝUÐ Ê«ËW p}ÝW …d¹WÝ g¹—˘“ ÆWÝWÐW ÂWz ïÐ vM}ÄWÐ W†UÝ ÂWz Ê…oeU½ …ËW²Ý…oe WÐ g¹ËUWð
 20. 20. ÂWz ÊWU½ ‘…ËWA}Ä WÐ ÊU¹ïš W ÍWýWU½u ı Ë UU½ „W¹UL}¼ U¹…Ë …ËUÇ—WÝ U¹…Ë W~†WÐ w½ËuÐW½ ≤∞ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ °ÃU¼ …u|u W W†UÝ wMðËW—…oe Í«Ëoe ¨r}àÐ W «oe…ËWÐ …ËWL³Ð W†UÝ ÂWz Í…ËWM²š˘—oeWÐ W w½UÝUz WÐ +«uð…oe s „…Ë ÊUu~}Ð ÊUOAOWz …—U¹oe ÊW…oe ÊUW†UÝ ÂWÐ rOKÝWð W w½UWOWA}Ä ËuW¼ w½ËuÐW†W¼ «bðW—…oe «Ëoe WÐ …ËW²}ý…Ë…oe WÝW ËW Ë W¹W½«dOÖ qO…“ wJ}²ýË…˙ WWz ÂüWÐ ¨W¹W†W¼ ÊUWOWA}Ä ÆWA¹b½WÝWÄU½ Ë “W¹UłU½ —˘“ W ¨…ËW½b½UJý o†Wš Ë …ËW½«b†W¼ïš ïÐ È˙W~Ð wðU¼—WÝWÐ Í…—UÐW wO²Ý«˙ …ËWA}Ä WÐ …d} oed…oe “WŠ rA¹—˘“ ¨…ËW²}Ð ÊËË˙ wO²Ý«˙ ÈËW…oe s v†…oe w¹oe—u s¹WJÐ wÇ ÂüWÐ ¨W¹UÐoedW½ ËËb½U …ËW¹ïš WÐ Ídð wÝW …ËW¹UÐËuÐ ÊËË˙ U¼…Ë …ËWOOU½ Æ‹‹åÈdÖU½ —WÐ WJ|—«oe WÖ“ïšò w†UÝ …‹‹≠±Πμμ ÍW†UÝ ÂWz vÐU½ Í“«˙ p|—ïł êO¼ WÐ W¹W¼ …ËW½«bJ} wJ}¹W~MÐ Ë p}KO…oe b½WÇ ±Πμμ ÍWW†UÝ W s¹dÖ—…Ë W½U ËWz Í«ñJ}ð WL}z —WÖWz W ËuÐ …ËWz Ê«ËW „W¹ ¨X}Ð wU½ wÖ—W Ë ±Πμ≥ Ê«u}½ W …ËW²}M}U½ ïðËWz wJ}¹«oeËW ¨wU½ wðU¼—WÝWÐ Ë —WÐWš p}¹…dO$“ ÍWI†Uz W½W…oe ÆÙu³W²ÝWz W UJÐ wU½ Ë UýUÄ oeWLŠWz ÍWWðWU…˙ wýWÐ ±Πμμ «b¹dOÄ W W w½UW²ÝW³†W¼ wJ}ýWÐ Æ…ËW²Ý…oe W²|oe wU½ w½«u¹oe W W…ËW½«bJ} w…Ëoe ÍW~MÐ Ë ±ΣπΣ ÍW…u²ÝWÐ Ã…—ïý …Ëó} ËËoe W Ê…oe…oe …ËW²Ý…oe WÐ d²Ä w†UÝ μΠ ÍW½WWð ËW p}WÖ ÊËUM¹«oe Í…oe—u†UÝ wJ}Ñ˘d w¼ W½U²ÝW³†W¼ ËWz ËU½ w½ËuÐ åw½Uò Ë w¹dOÄ Æs½W¹WÖ…oe«˙ w½UL}Ä ±Πμμ W ÈdÖ«˙ !dÝ p}ÝW ÆË«bW†WWdOÄWÐïš ÃW†«Ë˙ WÐ wJ|dOŽUý „W½ …uÇ—WÝWÐ ÍË«—e}¼«oe W —W¼ …ËW²|“˘bÐ w½U…dFOý W «b½üUÝ ËU½ WÐ ÊUAJ†WN}ð Í«dJýUz wJ}ðWš v½«uð…oe wU½ ÍWW½«u¹oe W W W½«dFOý ÂWz ÃW³†W¼ Æw¹uðËW v ÍWKÄ WðUÖ…oe Uð …ËW³OÐWŠ wIAOŽ w½oedJ}á²Ý…oe ÍUð…—WÝ Íï¼WÐ g¹dð wJ|—Uł ¨…ËW²|dU…oe v ÊUOOà}׳ Ë w½«uł ÍWd½ U¹…Ë w¹dOÄ ÍW†U½ «b½U¹“«ËUz W „…Ë ¨vÐ…oe dð«dJýUz ÊUO½U½«oe wðUW wU½ w½WWð ¨ÈËW…oe—…oe «b½UO˘˙…ËU½ W W wJ|Ë«oeËË˙ …ËWz Í«˙…—WÝ …ËWð…uO½ï¼ «bOà}׳ wðUW ÍWÝdÄ ÍW²ÝW³†W¼ ÂWz …—U¹oe U…oe W³OÐWŠ W wýïš…—WÝ ÂWz ÍËËoeu…oe W !dÝ «bM ÙWÖW Æ…Ë…d~|uÖ wM¹…“ —WÐ W²}M|oe duŽ Í—U¼WÐ WW²ÝW³†W¼ ÍW~M¹—“ W ∫…d~Ð W¹W½Ëu/ ËËoe ≠±≠ ÂW¹d~Ð …bM}¼ gOM W~½…˙ ïð w¹W¹dÖ ËWÐ ÃüUÐ Ë oeW w¹bMàÐ WÐ rM|˛ñÐ —W¼ËWÖ ≠≤≠ Âïš wDš wÐU²O —WÝ W¹«˛˙ Â…b¹oe w½WžË…˙ ◊WWÝ «oeËWz —WÝWÐ g¹—u½ wáÝ ËWz wA}z W ËUÇ ¨«oe…oe ‘ïł …ËWOOðW¹U$WÖ Ë Â—WÖ w½U—uÐ W ÂWW¹ w²¹WÐ w½U¹dÖ …—U¹oe ÂüWÐ ÊW¹dÖ…oe X¹WÐ ËËoe—W¼ Æ…duŽ Íe¹UÄ w/ Ë ÛWð gO…Ëoe w¼
 21. 21. ¨s¹W XÝË—oe w½UW²ÝW³†W¼ W wU½ w½WWð w½ËuÇ —Ë˲…—WÝ wJ}¹…ó¹WÄ WO½ …ËWÐ ÊU—U «oe…d} Í…ËWz ïÐ ÂüWÐ ÆÃW¹U½ p}Ä «bO†UÝ μΠ w½WWð W W W¹WMOW²Ý«˙ w¹dOÄ Í…ËWM¹“˘oe W½UL²ÝWÐW Í…ËWz wðWô…oe uUð …ËWLM}¼…oe oeW¹Uý WÐ ÂËuKŽW ÊWWð wJ}²¹WÐ vÝËuMÐ …ËW½üoe WÐ d²Ä ÂW…ËW½«bJ} ∫—WM|uš ïÐ …ËW²}Ð d²½ËË˙ wU½ Ídð w½UW²¹WÐ W w¹dOÄ Í«uWý W Í…ËWz w}Ä WÐ ¨…ËW¹«d ⁄UÝ …ËWA}Ä WÐ …d} „…Ë ¨…Ëoe—U½ rUÝ ïÐ …ËWUý W ÍWWU½ W wU½ …d²W w†UÝ ËËoe W½WWð ÂWz Æ‹‹å±Πμ≥≠±ΣπΣò …ËuÐ ÙUÝ μ∂ w½WWð …uÐ ÈËW ±Πμ≥ w†UÝ W ÊULO½«“ ¨…ËW²¹“˘oeU½ «b}ð ÍdOÄ XÝ…oe W «uWý Í—WÝWz …ËWM|uÐ Íoe—Ë WÐ WWU½ w²¹WÐ ¥≥ —W¼ wÇW ¨μΠ W Íó|Ë«˙ WÐ ÙUÄ p}²šW½ ËuÐ Íïš w}ł …ËW½oedoeU¹ Ë w³¹—Wž XÝ…oe W W¹«e½ Ë ÁUz ËuW¼ ËWz b½WÇ—W¼ …ËWðWÐUÐ ËW wJ}ðW¹UJý WW²ÝW³†W¼ w²¹WÐ „W¹ WUð ÆÊWWð W Êoed w¹WKÖ Ë…—WÐ vMÐ …ËW½U…dFOý ≤± ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ ∫W½U¹WWz X}Ð «b}ð ÙU¹Wš u…Ë rHOŠW½ Ë ‰ôWš u…Ë Â—«“ —uDš ÂW…oe «b†oe WÐ Ë —«“ WËW…oe U¹Uz ÍôWÐ „W½ …ËW²}M}Jý…oe «b½oed ˙W ÍôWÐ w³¹—Wž Í—WÝWz Ë ÂW²Ý W½U¹ï~²Ý«˙ b½WÇ Íd¹WÝ ∫w¹dOÄ @½WÇ W Ëu³Ð —W³}ð Í—«ËU¼ wÝËu½ x†ËbÐWŽ ôW włUŠ ïÐ ÍWU½ W —oeU włUŠ Æ«b½ËuÐdOÄ rÝ«ËWŠ vÐ …b½…ËWz w¹dOÄ —WÐW rÝUMOz wöOz w½U—Wz w}†…oe Wï WðïÐ UÄ«—WÝ rA¹˙ Ë —WÝ Wï Ë 5LAÄ W“«ñW¼ ËWýWÐ w¹dOÄ Ë ÃU¼ W s¹WJÐ dð wJ|oeW¹Uý wðWô…oe Í—UJMOz W½«oeW¹Uý ËWz wðWô…oe XÝUz W výU½ ÍW…—UJMOz Í—…oe…b¹—U¹ ÍW~†WÐ wðW¹—WÝW ÃUJÐ —UJMOz ÈËW¹…oe Í…ËWz ¨…Ë…bM|u}ð ÍWMOW²Ý«˙ ÆÃUJÐ ‘WJA}Ä „W¹ ¨ÊW…oe WMOW²Ý«˙ w¹dOÄ wÝUÐ ÃWŠ«˙Wy WÐ —˘“ W¹W¼ p}¹…bOyW b½WÇ wU½ ÍWW½«u¹oe W ∫X|ñÐ…oe—…oe w¹dOÄ Í—«ËU¼ …ËUð…—WÝ W W W¹WWOOzUÞ …bOyW ¨Ê«ËW ◊Wý …—ïý wM¹WŽ ÍËUz 7ýuý WÐ Âoed wáÝ ÍËu ◊WÐ ËuÐ ‰W oeuš WÐ oeuš «bO}ð W wMŽW¹ ◊Wý …—ïý ñÄ Ë Ê«uł —˘“ wJ}Uð WWz W ËË˙ Ë Ëu W s¹dOÄ Í—«oed wHy…Ë wJ¹—Wš ÊU…dFOý Í—WÐW—WÝ ∫«b½U¹u}½ W WðWô…oe
 22. 22. ÁUOÝ Ë oe—…“ ‚…—…Ë U2Wz å÷UOÐò wLOz ÂWWNł…Ë ◊WW½ ‘ïš Í…bOýW w¹—ËuU WÐ vÐ åjDò UÐ ÆW¹«oeW … åoe«e²ò W Â…ËËoe wðWŠ«—WÝ Æ—ËuU WÐ …uÐ «oe…d} Ëu -U¹WŠ …ËU Uð ≠ ÂËuðËW Ë …oeU²HOz wÐdOÄ Ê«ËWł …“Uð ÍWz -U…Ë w½UЗu ≠ æ≤º ÂËuÇ—WÝWÐ W r²Jý w²Ý…oe …—…bÐ v²Ý…oe ≠ vAšWÐ…oe g¹‹‹å+oed wJ¹e½ò ÍUð«Ë å-U…Ë w½UЗuò ≠ w½U Ë ÂdOÄ s ≠ w½U½Wł ÍdBO —WÝW wMÝuŠËW½ wHÝËu¹ ïð -UWðWÐ «Ë —W¼ ≠ ÂËËoed W½ Ë ÂËËbM¹“ W½ W½«eŠWz w¹W³u ÂW Æs¹dÖ…oe—…Ë å…oe«e²ò ÂW ÃWô…oe g¹dð Í—Uł ËUÇ—WÐ W½«dš W½Ëu/ WÐ «oe…d} Í…ËWz ÂüWÐ X}Ð v w¹dOÄ wM}Ð ÊW¼ g¹dð ÍdFOý ÍWW½«u¹oe W μ∂ ÍduŽ Í‹‹å-W~|˙ Í“ïð w½UЗuò ÍW…bOyW „Wð W s|dO~Ы˙ W wðW³¹Uð WÐ vÐ…oe XÝWÐW w¹UÐ ≤≤ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ Æw†UÝ êO¼ W W ±Πμμ ÍWW†UÝ Ë W†UÝ åμΠò ÍduŽ Í…ËW½b½Uý…u†W¼ ïÐ sÐ ”WÐ W½U~†WÐ ËWz +«“…oe «Ë W wÇ—W¼ W s¹WJÐ »UOŠ W~†WÐ WÐ …ËWz —WÖW …ËW½ËUM}¼W½ ïÐ wJ}¹W~†WÐ p}ÝW ı …ËWJ}¹ô Æs|—…Ë…b†W¼ …Ëïš W …Ë«dðuÖ …ËW½U¹…—UÐ ÊUOA¹dð wJ}W¹ ¨˜˘d ÍoeW¹Uý W½«ËW „W¹ Æ…ËU g¹dð w¼ ¨5½ W~†WÐ W½«ËWz —W¼ ÂüWÐ w¹oeW¹Uý ÊU¹…—Uł ÂWz Æ…ËWW…oe w½ËË˙ …Ë«Ëoe WÐ …d} „…Ë w½UW²ÝW³†W¼ W p|b½W¼ w½b½U¹WÖ«˙ p|˙ WðËuł WÐ ÊUOAOËËoe—W¼ „…Ë —W¼ Êñ}Ö…oe XÝ«˙ WÐ d²W¹ w½UW²ÝW³†W¼ w½b½U¹WÖ«˙ Ë WWÑ˘d Æ…ËWËuÐ ÊUO} …“Uð W ÍW½U½UuÖ vÐ W²ý ËWz ËuW¼ ÙWÖW s}$uÖ…oe Ë sÐ…oe w†UÝ W …ËW¹ËuЫñ}Ö 3U Ë „ËUÐ W rM²OÐ w}Ä WÐ W ¨W¹x†ËbÐWŽ ôW włUŠ ÂdOÄUÐ W…oeW¹Uý W ¨ÃWŠ WðïÇ wËUÐ ÍoeWFÝWz ôW włUŠ ÙWÖW ÂdOÄUÐ «oeW†UÝ ÂW Æ…u²¹oe WJW W wU½ ±≤ΠΠ W W ÃU…oe wU½ wÝUÐ Ë v¹ï ïÐ …ËW²|˙WÖ…oe WJW W wËUÐ wÖ—W Í«Ëoe ±≤Ππ w½UUð…—WÝ ÆvÐËuÐ ÙUÝ U²ýW¼ wJ¹e½ W~½…˙ ¨…ËuÐ dOÄ —˘“ wU½ ÍËu³ðuÖ Æw¹ËËbM¹“ WÐ …Ëu²A}¼ vłWÐ ÍWJW …ËWA}Ä WÐ …d} wÇ—W¼ ÙWÖW Èoe p|˙ ¨Êoed «b¹WÄ ÃWŽU½W ïÐ WÝWÐ «b¹ïš W Íïš W ¨WO¹oeW¹Uý ÂWz ËW WJ½uÇ vÐËuÐ oeW…Ë WÐ ±ΣπΣ Í—WÐË—Ë…oe W wU½ W v$uÖ…oe ‘…ËWz ÙWÖW ÃW½U½Wð oed ÊULÝUÐ wJ}ðW¹UJý …—ïł ËuW¼ WJ|duŽ WWz W …ËW²|dÖ…oe ÙUÝ U²ýW¼ wJ¹e½ wÇï Í ±≤Ππ Uð …ËW†UÝ w½U¹˛ Í—UÐ ÙWÖW …—«oeWôWŽ p}²šW½ W W½U ËWz —WÝ WWÐ p}²ý vÐ…oe ÂüWÐ ÆW¹«Ë…˙ «b}ð w¹dOÄ W w²…Ë wWOOłUŠ „…Ë „W½ …uÐ vłW²AO½ WJW W wU½ ÂdOÄUÐ Í…ËW½«ñ}Ö w}Ä WÐ ÆwU½ ÍW…oe ËWz …ËW½«ËWÐ w½«—…“uÖ wJ|b½W¼ Ë 5ý˘b¹…oe ËuÐW¼ wJ}½eÐ b½WÇ wU½ ÍËu³ðuÖ ÃW½U½Wð ¨…Ëoe—«uЫ˙ ÍWJW Ë ÙUŠ Ë ÙU vÐ wJ|ËUOÄ ïÐ WW²ÝWz —˘“ WJ½uÇ X|oe p|˙ wU½ wŽ“…Ë ÙWÖW ‘WWz —W¼ w²Ý«˙WÐ ÆËuÐ
 23. 23. WJW W —WÖWz U¹ïÖ ÆÃUJÐ ÂËe vÐ Íó|—oe Ë —ËËoe w²ýWÖ «bO†UÝ U²ýW¼ w½WWð W wU½ „…Ë Í—UÐ ïÐ Íïš wU½ 5½ …ËWz ÊUOJ}U êO¼ øÊUÐUÐ ødBO øÂUý øÙu³W²ÝWz øËuÇ…oe Èu ïÐ UÐoed Í—WWÝ wš˘˙ Ë XAO½Wð wU½ „…Ë Í—«bM¹oe wJ}Ñ˘d W Èd…oe Ê«Ë˙…ËUÇ «Ë Æ«bOO½U¹˛ Í…u}WšUz ËW vðuJ†W¼ W³ŽW p¹e½ W ÊUOÖ—W Í˙ïÖ Uð WJW ïÐ sÇ…oe …ËW½UO}ł W ËWz „…Ë ÍËUOÄ ÆÊoed Uð «oeW½—WÐ W³ŽW Ævà}NÐ vł …“˘dOÄ W~}ł ËWz «bÖ—W…—WÝ W w¹dOÄ WÐ ËWz vý…oe ÊïÇ ¨vÐ å’ò —W³WG}Ä ÍdÐW U¹…Ë ÆÊoed Uð …ËWð…ËU g|ËW —W¼ vÐËuÐ WJW W «oe…duŽ ËW wU½ W ÊUu~}Ð ÍW½U½W¹ô ËWz Èb½W¼ Í…Ë…—WJ½ËË˙ wJ}JAOð W W½U²ÝW³†W¼ ËWz …ËW¹U ÆÂdOÄUÐ ÍWW¹oeW¹Uý WWz WÐ …ËW½oedoe—Ë«—WÐ w|˙ W vÐ…oe ¨ÊW¹U½ @½…oe WÐ …ËW½U¹ïš W ÊUW²ÝW³†W¼ Æ…ËW½…oe…oe ¨Êoed ÊULÝUÐ ≤≥ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ Æ5M}Ð ÊUO~½…oe ÆW¹W¼ …ËWM¹oeW Ë WJW Ë ÃWŠ WÐ ÊUO¹b½…u}Ä ÊW¼ XŽW½ Ë üUJÝ Í…bOyW b½WÇ wU½ ÍWW½«u¹oe W Ë Ùoe WÐ vÐ…oe W…ËW½ËuÐoe—ËË ÂüWÐ ¨ËUÇ—WÐ …ËW²}M|oe ÃWô…oe WÐ wJ}¹…oe—U¹oe W½U²ÝW³†W¼ ËW …ËW½ËuÐ oe—Ë Ë Êb½U²†W¼ WWðW…oe wÝWÐW ïÐ „W½ vÐ gOðWIOWŠ WM²AO¹WÖ Í“UO½ WÐ ¨vÐ …ËW¹«d wýï¼ ÆsðdÖWMš…˙ WÐ s|d…oe wU½ Í…ËWMðËËeÐ wðWš wJ}¹WAšW½ w½UA} ïÐ …ËW½UOðWô…oe ÍËË˙ W W½U²ÝW³†W¼ ËWz ∫…ËWýWÐ ËËoe ∫ÊW½U²ÝW³†W¼ WÇ—UÄ ÂWz ÂWW¹ wýWÐ WM¹oeW w{U¹˙ wMOUÝ ÍWz ≠± UÝUz ÂuÐ wW½ ÍWz ôWz≠≤ U½UÐd²ý ≠≥ ÆeO−Žu —…b½Wz eO−Žu ÍWKuł W ≠¥ ∫W¹W¹WÇ—UÄ ËËoe ÂWz Â…ËËoe wýWÐ Âïš WJW w¼UOÝËË˙ Ë WM¹oeW Íoe—…“ËË˙ W Í…Ë ≠± ≠oe«e²≠ Ê«ËWł …“Uð ÍWz ≠≤ w×Oł—Wð ïÐ ÈdO~З…Ë v ÊUOðWô…oe Ê…oe…oe XÝ…oe W W¹W¼ ÊUOJ}LýË—oe b½WÇ ÊUOWW¹ wýWÐ ∫ÊW½UWz gO½UWLýË—oe Æ…ËW½ËW…oe d²W¹ WÐ wU½ w½U¹˛ w½ïÇËb½WÇ Í…—UЗ…oe ÍW½U¹«˙ ËW p}W¹ ∫ÊWM¹oeW Ë WJW w½ËuÐ ËË˙WÐËË˙ ÂWW¹ w²ÝW³†W¼ W …—U¹oe …ËW½UO}Ä ≠± …—…ËËW½u ÍWM¹oeW w{U¹˙ wMOUÝ ÍWz …—…Ë Ë WM ÍWM¹oeW Ëu—WHÐ WJÐ vLŠ…˙ W½«d|Ë wydOŠ ÍW UðW¼ UÝUz ÂËuÐ wW½ ÍWz ôWz ‹‹åW½«“Uz W½«“UÐò Ø ‹‹åW½«“UÐ W½«“Uzò ˘ñÐ W½«“UÐ oAOŽ ÂWz ÙWÖW
 24. 24. vM|oe ÊUW½ —W¼ X½U Uš Ø åË ÊUò Ø åw½Uò …d} ÊULà ‹‹åW½U w¹W¹Uò Ø åW½ULOz ÍW¹Uò X½UW½ w½U—…oe W WÐ ÊULOýWÄ WÐ ÊUÝ«—W¼ w½UÝUz W WÐ ÊUł Ë ÊWð Í—U«bO W½«oed Íoe—…Ë wžUÐ WJW ÍW~|˙ Íoe—…oe Ë ⁄«oe W ïšU¹ W¹W{Ë…˙ wžUÐ wM¹˛—WÄ WWz U½UÐd²ý W½UÐUOÐ w½UÐUOš w½UÐ Ë —WŽ—WŽ Ë —«—WŽ U2Wz -…uÝW Í—ËË“…d¼Wý Í—Ë…oe Íoe—u wÇ—WÖWz W½UM½W wK{W wFOWý wLKOŠ w¹W³OÞ ÂWKOÝ…Ë —˘“ w²ÝW¼ U¼…Ë W¹ïÐ v³²A}¼ vł Í—ËË“…—Uý wU½ …“Uð WÐ …“Uð W «oe…oe —U¹oe «Ë w¹«Ëoe ÍW²¹WÐ ÂWz Í—ËË“…—Uý UÐ p}…oe —WÖWz W~½…˙ Æ…ËW²ÝW³†W¼ ËU½ WðUš…oe Íïš w½ËuÐ Í—ËË“…—Uý Íe}¼WÐ Æ5|Ëoe…oe w} d²ýUÄ p}²šW½ „…Ë—W¼ UÐoed wMðËUšUz dð wJ}MýWÇ WÐ U³²A}N}ł ÆWO½ «b}ð ÊUO½ËuÐdOÄ Í—WÝW Ë OEUz ≠≤ ÆÊWU½ ÃüË W …ËWMðËW —ËËoe Ë w³¹—Wž wÝUÐ ≠≥ W W¹«b}ð ÊU¹—W³WG}Ä ÍoeW—W Ë W³ŽW Ë ÃWŠ ÍW~|˙ w½UÐUOÐ ÍUMŽW ñÄ Ë ó|—oe wHy…Ë ≠¥ Æëoe…oe …ËW²Ý…oe WÐ ÊUO½ËuÐ ËË˙WÐËË˙ ÂWW¹ wðWô…oe —W¼ ‘WWz ÍW²u½ w¹Ë«ËWð WÐ åÊ«ËWł …“Uð ÍWzò ¨åWM¹oeW Íoe—…“ËË˙ W Í…Ëò w½U…bOyW W Â…ËËoe wýWÐ ∫W¹«b}ð ÊU¹U¼…Ë w²ý Ë w¹—…oeWЗ…oe Íoe—…oe Ë w¹dOÄ Í«uWý w}àÐ Íb½WÇ ¨WWW¹ wýWÐ Í—W³½«—WÐ -U¹WŠ …ËU Uð ≠ ÂËuðËW Ë …oeU²HOz wÐ dOÄ Ê«ËWł …“Uð ÍWz -U…Ë w½UЗu ≠ ÂËuÇ —WÝWÐ W r²Jý w²Ý…oe …—…bÐ v²Ý…oe w½U Ë ÂdOÄ s ≠ w½U½Wł ÍdBO —WÝW wMÝuŠËW½ wHÝu¹ ïð ÂdNO …uÐ ˙W³žu ≠ ÂdNOÄuÝ w½«—Ë…oe wýËoe—WÖ ÂW¼ W WJ|oeoeu Ë dð w½U…bOyW ÙWÖW ÂW¼ và}¼U½ vÄ w½WWðËU¼ wðW¹Ueš ı «oeW²ÝW³†W¼ ÂW w¹…oeU²HOz Ë ÍdOÄ «bWW Í…ËW½«˙uÝ ÙWÖW WJ}M¹WÐ v†…oe W ‘U¼…Ë—W¼ «oe‹‹å-W~|˙ Í“ïð w½UЗuò ÍWU½ ÙWÖW ÂW¼ ËWz ïÐ —Uý ÂW Ë …ËWðïðËW —ËËoe Íïš wðüË W WJ}…oe W v½W¹WÖ…oe«˙ …ËWz w¹«dJýUz WÐ …ËWL|˙ËuÝ…oe ≤¥ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ ÆÈ˙WÖ…oe —Uý Âïš WJW w¼UOÝËË˙ Ë WM¹oeW Íoe—…“ËË˙ W Í…Ë Âïð ÍuWŽ wKOš…oe »…˙ U¹ —…oeWЗ…oe Ë Ë«d—…oe Ë ÍdOÄ ÍW½W¹ô ÂW W~ł ÆX|oe v w³¹—Wž Ë w¹…—«ËUz wM}Ð Ë ÂUð ‘‹‹å…—…oeWЗ…oe Ë Ë«d—…oeò ÂWz Ë 7UšUz wÝWW½ Ë ÊUWýË ÍWÄ—uš Ë 7ý˙«oe Í…u}ý ¨…—U¹oe «oeW…bOyW ËËoe W W w¹—…oeWЗ…oe
 25. 25. …—U¹oe w¹«dJýUz WÐ —˘“ ¨…ËWMOÝU½ wàWý Ë …˙Ëuð WÐ sÐ…oe «b²ÝW³†W¼ W W ÍW½UðWOÝUš ËWz ËuW¼ …ËWW Æ‹‹åÊ«ËWł …“Uð ÍWzò Í…bOyW wðW³¹UðWÐ ≠ÊduŽ Íe¹UÄ w~½…oe ¨ÊW½«dOÄ ¨s¹dOÄ w½WWð w¼ w½U…bOyW wýWÐ ËËoe —W¼ «b½oed ÃWŠ Í—Uł „W¹ W wU½ ¨X|dOÖ…oe—…Ë @½dÖ wJ}UUz ÊUOAO…Ëoe wýWÐ ¨w½UL}KÝ W wðWO½uÇ—…oe ÍUð…—WÝ Ë ÃWŠ ÂWW¹ w¼ ÊUOWW¹ wýWÐ ¨…ËWð…uO½ï¼W½ Ë ÃWŠ ÍW~|˙ wHy…Ë Â…Ëoe wýWÐ W WýW¹ïÐ —W¼ ¨wð…Ëoed «b¹dOÄ W d²~½…—oe W W…ËËoe włWŠ w¼ d²|u½ wJ}²ý wHy…Ë ÊU¹…—U−Wz ¨…ËWðïÐ W½UW ÂWW¹ Í—Uł WJ½uÇ WO½ —W³WG}Ä ÍW{Ë…˙ Ë W³ŽW ÆWO¹…—«ËUz Ë w¹dOÄ g¹ËWz X|d²¹oeU½ «bWW¹ wýWÐ W W U…oe Í“«ñ}Ä U¹…Ë ÊUO½oed Ùu³ Í…ËW½«bJ} Ë !dÝ —WÐ Wð«oe…oe +UW Ë X|oe W WMOÝËu½ ÂWz Í—WM|uš ∫X}Ð dOÐ W ÍW½UWz vÐ…oe ¨…ËW½UO½ËuÐW½ —W¼ ¨ÃU…oe ÊUOO²Aá†UÄ …ËW½«bJ} Ë dJ ÍW~†WÐ UN½Wð ÍW½«ËW p|—UOÝdÄ w½oed ÃUáOz ≠± Ë 7Ý«˙ wËuKŽW WÐ ÍW½U²ý ËWz ËuW¼ ÙWÖW v$u~Ð «ËW X|d…oe Ê«Ë˙…ËUÇ v Í…b½…ËWz Ë WðuÖ Ë dFOý ÍUð«Ë ¨ËËó} ¨ËË«oeË˙ „…Ë W¹W¼ …ËWýW…—UOÝdÄ WÐ Ë …ËWW¹ WÐ ÊUOJ}¹b½…u}Ä ËWz W²}ÐU½ eOÖ—W¼ ÍdJO ÍW~†WÐ Æb²¼ ìw¹—UO«˙ ¨wðW¹üWï Í“«uš«oe ¨ÍoeU Í—UÐ ¨ÊUO½UW½b½U¹WÖ«˙ ‘U¼…Ë—W¼ ¨ÊW…oe vÄ w²ÝW¼ ËUÇ Ë XÝ…oe Ë X|d…oe XÝË—oe oe—WÐ Ë XAš Ë ï²½WWÇ W W Í…—«u¹oe —WÖW d~|uÖ wMOÐoe—Ë Ë XÝW¼ Ë ‚Ë…“ ïÐ …ËW²|˙WÖ…oe WJ|—U «b²ÝW³†W¼ W dOŽUý w½WWð Í…ËWM¹“˘oe W »…—WŽ ÍdOŽUý U¹…Ë åw¹WÖ U²WŠ WÐ ÂduŽ w½WWðò ∫„…Ë v½W¹W~Ы˙ WW½WWð Íïš WW²ÝW³†W¼ ≤μ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ ÆåUN²GKÐ Ë 5½UL¦« Ê«ò ∫v†…oe WÐ vÐU½ Æ…ËW½U1“˘oe «oeW½U²¹WÐ ËW W Èd…oe …b½…ËWz —W¼ gO½ËuÐ…—«ËUz Í…ËWM¹“˘oe ¨ÊWWð „…Ë oed…oe w³¹—Wž XÝ…oe W wðW¹UJý …ËW¹ïš Í“ïÝ W wU½ „…Ë wJ}W¹ W «oeW½U…oe ËW 5Ð …ËWz ÍUWð —ËËoe —ËË“…—Uý W WJ}M¹WÐ r}†…oe WWz W s s½«eÐ ¨UO½Ëoe WM|oe …ËWM «Ëoe W ÍW½«ËWz ÍWz U³ðu~OÐ s Ë ïð °ÊËU½«oe «b}ð Â…bOyW …—UO Ë dFOý W½x W ÂËUW½ WðU ËWz „…Ë ÂËuÐ dOÄ Ë …ËWðWËuðËW ÃU…oe w³¹—Wž Ë w¹dOÄ W ÃW¹UJý dOŽUý p}ðU W …ËWÐ s¹WJÐ ˙…ËUÐ vÐ…oe s¹—UÇU½ g¹dð wJ}W¹ Ë ÍW½«ËWâ}Ä Ë X}Ð «b¹WÄ WWðW…oe vÐ wJ}¹W~†WÐ …Ë…dð wJ}¹ô W —WÖW ¨…ËuÐ V¹—Wž Ë dOÄ w²Ý«˙WÐ ÆÃUJÐ ÃUáOz WðW¹UJý ËWz w½b½U¹WÖ«˙ ÊU¹˙…ËUÐ ïÐ d²Oz ¨…ËWOO³¹—Wž Ë w¹dOÄ ÍUð«Ë ÊW¹ô W ÊUW²¹WÐ w½b½U¹WÖ«˙ W s¹WJÐ ÊUuÖ 5ðU¼ W WO½ sÝUz Ë ï²½WWÇ Í—«u¹oe ‘W½b½U¹WÖ«˙ ÂWz ïš ¨sЫdðuÖ WM¹oeW Ë WJW W W «oe…ËW s¹WJÐ vÄ ≠ÊUAšWÄ U¹ vÐ dFOý≠ WðuÖ wðWô…oe ïÐ WÝWÐ Æs¹WJÐ ÍoeËułË Í—UJMOz Ë s¹˙Wá}ð «b¹ËU½ WÐ 5½«uðW½ ¨«bO¹UÝUz w½U¹˛ W W ÍW½U$uÖ ËWz w¹UÐ X}$u~Ð ÊUu~}Ð ÍËËó} Ë Ë«oeËË˙ ÙWÖW wJ} Ë ”Ëu WÐ XOÐ XJ}W¹ W W ïð ¨r}†…oe ”WÐW Í…ËW½oedJ½ËË˙ ÍW½Ëu/ WÐ ÆW²¹u}Ä «oeË«oeËË˙ Ë WðuÖ w½«u}½ W w«džuł Í…oe—U¹oe ÙWÖW ÃW¹«Ë«oe ÂWz w}àÐ Ë X¹WJÐ ÍWW W ÊUuÖ ÍW¹U½ Íñ Èdð ÂïKO ËËoe wðuÖ w²ý —«“W¼ s¹b½WÇ …ËW²¹WU½ …ËW g¹dOÐ —W¼ ÆÃW¹U½ p|˙ «b~½U ËU½ W½ËuÇ Ë ”—ïžU¦O ÍW¹—…“W½ Ë Íó W Êoed ˙…ËUÐ ïÐ WÝWÐ …b½…ËWz Æ«oeWO|dð ïKO ËËoe ÂWz w½oed ”UÐ wðUW ÊW¼ w¹ËWMŽW Ë ÍoeU Íd²Ä ÍW~†WÐ ¨W¹U¼…Ë—W¼ g¹dOŽUý ÍW ÆX}³¹˙WÄW½ vð wAO½ËuÇ—WÝWÐ Íó Ë v³ðU¼ 7AO¹WÖ Èdð «dJýUz ËËó} vÐ w²ÝW³†W¼ wðWô…oe w½U$uÖ ÆÈd…oe«Ë«oe åÈdðò W W ÍW¹W~†WÐ ËW ÈdU½ «Ë«oe v
 26. 26. ïÐ …e}¼WÐ —U−W¹ wJ}¹W~†WÐ oeU²¼ Ë ìwðW¹üWï Í—UÐ Ë ÂËuKŽW ÍËËó} Ë Ë«oeËË˙ w¹“«uš«oe ÙWÖW Æ…ËWðUU½ ÊU¹oe…˙ ‘W~†WÐ ı Ë s|dOÖ…oe—…Ë w} W ÍW½UU$Wz ËWz w½b½U*WÝ ¨5½«e¹…oe wÇ—W¼ ÙWÖW s|oe p|˙ …bM}¼ W ÍW½«ËW½«bJ} ËWÐ XOÐW½ Í“«˙ X²¹Ë «bJ}†UŠ W ≠≤ W~½…˙ w}àÐ WO½ X|˙ øU~}ł WM¹Wš…oe ÊU¹d²UÇ wÇ øWOÇ W½«ËW½«bJ} ËWz Íd~}ł ïšUz vÐ…ËW ÃUÖUz W½«ËW½«bJ} ËWz ÍW~}ł W²¹WÐ Èu½ wJ|—uyWð W²¹u}Ä °ìvý…oe Ë vÐ Xý W½x Ëu…Ë W~½…˙ Ë vÐ«Ë ÊUW²ÝW³†W¼ WM}*WÝW Ãïš W Æs}$uÖ…oe «b½UO†WÖW Ê«ËWz ÍW½U²ý ËWz ËuW¼ ÙWÖW X}$u~Ð d²Ä W WÐ W rM}*WÝ…oe v Xý…ËWz s Æ«bJ}²ý êO¼ ÙWÖW ÊU$uÖW½ w¹üUðWÐ W²¹WÐ ÊUO½UW½b½U¹WÖ«˙ Ë …ËW½«bJ} ïÐ X¹W «b¹WÄ p|d~}ł ÈdW½ XA}Ä UÐ …ËW²OM}ý…u†W¼ ÂW…ËW½«bJ} ‰uIŽW ÍW~†WÐ WÐ ¨WO½ Ê«ËUMÐ Ë ZMÐ vÐ w½oedJ½UuÖ „…Ë Ê«ËUMÐ Ë ZMÐ WÐ Í…ËW½b½Uý…u†W¼ WJ½uÇ ¨W…ËW¹Uý…u†W¼ Æ—WJ²ÝË—oe wWOôUÇ ÍUð…—WÝ W²}Ð…oe Ê«ËUMÐ Ë ZMÐ WÐ Í…—U …“—Wð ÂWz W½«ËWâ}Ä WWðW…oe vÐ ÍW~†WÐ WÐ W ÍW½«˙…ËUÐËdOÐ ËWz ÙWÖW WJÐ oe—Ë«—WÐ WMOÝËu½ ÂWz ËU½ Í…ËW½«bJ} ≠≥ …ËW½U~†WÐ ÍU½WÄ Ë ê}Ä vÐ ÍW~|˙ ÊUW¼W ÂW…ËW½«bJ} Í…ËW½oedoe…˙ w†UŠ W ‘ïð uUð …ËW½«d oe…˙ W wU½ W …ËW¹ñÝ ÍWULO²×Oz ËWz p|—Uł WÐ åu“oeïš ÆUzò ÍWW¹oeW¹Uý X²¹oe W „…Ë XOM}†W¼ ËU~½W¼ W x†ËbÐWŽ ôW włUŠ „…Ë wJ|ËUOÄ vÐ ÃdOÐ W ¨ËuW¼ W½UWz Í«˙…—WÝ ÆvÐoed Ùu³W²ÝWz W ±Πμμ W ËuЫd²OÐW½ —W¼ «oeËWz Í—UÖ˛˘˙ W W ÈËW…oe—…oe …Ë…ËWz ÍWW W ÃW½U½Wð vM}¼U½ W …Ë«ËW¼ Ãu~¹…oe «oeW…—WÐWš Í…ËWM²š˘—oe WÐ w²Ý…u†W¼ W Ë oed…oe W¹WðuÖ ËWz ïÐ Í…—UAOz U½…oe ¨…ËËoed wU½ ÍWW½“˘—oe W†UÝ W ©±≤Σ≤ ¨±≤Σ±® ±Πμμ w†UÝ Ê«u}½ W 5½«“…oe WJ½uÇ ¨oeU²¼ ìË …ËËbM¹“ Ë WËu²¹oe ¨W¹W¼ ÙUÝ ±Σ Í—Ë…oe ¨v¹ï ïÐ …ËWð…Ë«˙WÖ ÃWŠ W x†ËbÐWŽ ôW włUŠ W ±≤Ππ Uð WOOU½ wÖ—W ˘—oeWÐ w½ËuÐW½ ÆÊU²Ýoe—u wJ}M|uý ËuW¼ WðU~Ð W…—WÐWš ÃU…oe …ËWz w¹UÐ Ê«—Uł …oe ‘WWz dð«Ëoe …—U¹oe ÆW¹W…—WÐWš w½ËuÐW½ ÍW~†WÐ …Ëx†ËbÐWŽ ôW włUŠ ÊW¹ô W …—WÐWš ÂWz Í…ËWM²š ÆÊU½U“ Ë —«“ —WÝ WðïðËW …Ë«“…—UýW½ wJ}¹…ËUÇ—WÝ W U¼…Ë wÝUÐu~½…oe wWŽ ÍË«dJÄUÇ wU½ ÍWW½«u¹oe ∫…ËW†W¼ Í—WÐWš Í…ËWMðËW Í…—UÐ W X|oe «b†U¹Wš WÐ rJ}²ý «oe…d} W U³ðu~OÐ —WÖWz w¹˘˙ Ùu³W²ÝWz Ë…—WÐ …ËWUý W wU½ ±≤μμ W v†…oe W w½U¹du uOÖ Ë qO³u wðU W w}àÐ ïð Æ—WÐWðU¼…oeW½ wJ}²†W¼—WÐ êO¼ Ë ËuÐ…oe Êoed ˙…ËUÐ w}ł WW …Ëu²A¹˘˙ ±Πμμ ¨+«“U½ Í—ËËoe WÐ s ø‹‹±≤μμ W²}Ыd W†W¼ WÐ g¹dð«Ëoe ø±Πμμ w†UÝ v³ðuÖ ÍW½ …—WÐWš ÂWz «b¹ïš Ë …Ë«˙ïÖ Íïš „…Ë wJ}W¹ WÐ p|ËU½ …ËuÐ «Ë ÃW½U½Wð ¨…Ë«oe ÍËË˙ Ê«—Uł —˘“ ‘U¼…Ë ÍËu¼WÝ Æ…ËWAO½U³}² ËU½ WðïÇ Ë …u²AO¹˘˙ W†W¼ WÐ gO…oeËU…oe wM²A}N}ł Í«Ëoe wU½ ÍËU~½W¼ g¹ËWz …ËWLM|Ë…ñOÐ +«uðU½ W W¹W¼ XdÖ „W¹ «b—uBð W s ¯—W UðW¼ Ë …ËïÐ “U−OŠ Ë…—WÐ —Uł ËËoe Uð …ËW¹U ÈËW —W¼ oeušU¹ Ùu³W²ÝWz ïÐ …ËW¹«˙WÖ U¹Uz ÆWUý w¹UÐ ±ΠΣ≤ …u¹oe WJW W wU½ ÂdOÄUÐ ÍW…oe ËWz Ë ±Πμ≥ Ê«u}½ ÍW†UÝ ±π ÂWz °oedÐ Í—WÝWÐ «bO}ð ±∞ Í«Ëoe 5O}àÐUÐ ¨dð«Ëoe Ë vÐoe—«uЫ˙ ÈËW wJ}M¹WÐ Ë Ùu³W²ÝWz …ËW²}ÐËuÇ …ËWUý W ÃU…oe …ËWz U¹…Ë …ËW½«bJ} U¹…Ë ÍoeU ÍW~MÐ ı ÂüWÐ ¨…ËW²}ÐoedÐ Í“U−OŠ Ë…—WÐ ÃWŠ Â…Ëoe Í«oeËWÝ ¨ÙUÝ ÙWÖW g¹ËWz W ÃUU½ Ù«“ «oedð wJ}W¹ —WÝWÐ WULO²×Oz ÂWz w½U…dFOý ÍUL}¼ U¹…Ë ÙUŠ w½b½U¹WÖ«˙ wU½ w½U¹˛ ÍWžU½ï ÂWz W¹W¼ …“Uð wJ|—WÐWš WÐ ÊUL²¹u}Ä WL}z ÆX}$u~Ð «b½Uu~}Ð ÍËËó} Ë Ë«oeËË˙ ≤∂ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ
 27. 27. wU½ ÍïÇuðU¼ ÍWÝUÐ ÂW Æ…ËW²|“˘bÐ ïÐ Í—UÐW ÍW~}ł Ë ÊU¹˛ Í—WÐW—WÝ ÍWAšW½ ËU½ W²|ËUNÐ ÂUý W Í…ËUÇ—WÝ p}WÖ Í˛oe «býWW Æ…ËUM}¼W½ w½˛ wU½ WuðuÖ WWÄ WÐ …ËU½ËU½ ¨w½ËuÐ…—«ËUz Ë ÊËuÐdOÄ Ë wIýUŽ —W¼ w½oed Uð Ë …Ëoed …—U Í‹‹å«ËUz w†Uò ÍW³OÐWŠ s}†…oe W r²Ý…Ë…oe«˙ wU½ wðU¼—WÝWÐ ≤Σ ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ ì…ËuÐ WËu²OÐ ÆvÐW¼ …ËU½ ËWÐ w|oe ⁄«oe…—W W W …ËW²š ˘—oeWÐ ÊU…ËWz …Ë‹‹å«ËUz w†Uò w|oe Í…—UÐ W Ê«oe…ËUz ÍW X|oe WWI†Wš ÍdOÐ WÐ WO|u½ wWO|oe g¹ËWz å«ËUOUzò ÍËU½ WÐ «oeW¹WÇËU½ ËW W¹W¼ „WO|oe ÍWðüË ËW ‘‹‹å«ËUz w†Uò W½ Ë …ËuÐW¼ åW³OÐWŠò W½ s}†…oe ÊW¼ XݢbOU½ Ë V¹oeWz p|b½W¼ Æ…ËWð…Ë«d «—…u}Ð ÍWWðW…oe Ë «—W¼ ÍËË˙WÐËË˙ …Ë…—WÝ ËËoe W W¹WðuÖ ÂWz ÂüWÐ ÆW¹W¼ ÍËU½ —ËË“…—Uý Í—WÐË—Ë…oe ÊUO…Ëoe Æ…ËWð…Ë«ñ}Ö ÍW³OÐWŠ Ë wU½ w¹…oedJ} “WŠ wÝUÐ WAOW¼ W W¹…—uð«ËWð ËWz ÊUOJ}W¹ ÆvÐ…oe ZMÐ vÐ ÍW …—ïł ËWÐ WO½ 5Ju W «bOU½ ÍWW½«u¹oe W W¹W¹‹‹å«ËUz w†Uò Ë åW³OÐWŠò ÍËU½ ËuW¼ ËWz ÍËËoed o¹byWð d²W¹ Í—WÐWš WðËuł W~†WÐ vÐ Í…oeUÝ ÍW WÐ vÐW¼ W~|˙ W Æ…ËW²|ñÐ Ê«ËUMÐ Ë w†U¹Wš wJ|ËU½ W²|dJÐ g¹‹‹åÙïš Ë „Ušò «oe…ËW vM}U½ p}FO½U ı …ËW²|dJ³ý…˙ wU½ w½«u¹oe Ë —uð«ËWð w½UЗuò w½UUð«Ë Ë …ËWMðËW—ËËoe Ë ÃWŠ W½ËuÇ wÝUÐu~½…oe ËuW¼ ¨©WO½ Ê«oe…ËUz U²}z +«eÐ «Ë® ÍdÖUz wU½ ÊUu~}Ð ”…ËW¼WÐ ÍW½oed —UJMOz ÂWz —WÐ WM|—bÐ W¹W¼ g¹dð wÇ—W¼ Ë å-W~|˙ Í“ïð Ë vÐËuÐW½ W³OÐWŠ WWâ ÍËU½ vý…oe W «oe…ËW W¹W¼ p}ULO²×Oz UN½Wð ¨…uЗWÐ vð ÍW³OÐWŠ wIAOŽ ëoe…oe XÝ…oe ÍWUð«Ë «bAOðU ÊUW¼ W W …ËWWâ ÍËñÐUz Í—Ë…oe WÐ s¹˛—WÄ W²}Ðoed Í…ËU½ ÂWz wU½ ÍËU½ «oeW~}ł vWÖ W wU½ ÍWW½«u¹oe Æ…ËW¹—U¹oe WÐ W½UIýUŽ wJ|“ïÝ Ë XÝW¼ ËuW¼ wM¹ñЗ…oe ïÐ ¨@½…oe „W¹ Ë @½W¼Uz „W¹ ¨ÊUOý«ñJ}ð ÆÃU…oe «b†WÖW wIAOŽ wM¹dÖUz Íó|ËuðË Ë ÃUÐ…oe W³OÐWŠ ÂWðUò ÍWW…“Wž …ËW×¹—Wy wðWô…oe w½W¹ô W ÂüWÐ s½W¹WÖ…oe«˙ WMOW²Ý«˙ wJ}¹WËuAŽW w½ËuÐW¼ p}W¹ ÆËËoed „ËUÐ ÍWËuAŽW w½ËuÐW¼ w½b½U*WÝ ïÐ WÝWÐ Íïš UN½Wð WÐ åÁWOÝ wM¹WHË“ u…Ë „W¹ w¹U—Uð w¹«dJýUz WÐ ¨Èd~Ð d²W¹ WÐ W¹W³OÐWŠ W ÊU¹W ÍËË˙ ÍW½ô…“Wž ËWz Íoe—ËË WÐ ÈËWOÐ w²Ý«˙ Í…ËWz Æv²ÝWÐ…oe …uKł «b²ÝW³†W¼ W p|—Uł ËuW¼ wðW¹ïš —W¼ W X}MOÐ…oe «b}ð ÊUOâ WUð wJ}¹WÝ«d¹oe WÐ ÈdJÐ vý…oe ÊUOO…ËU½ Í…ËW½«b~½…oe w½ïÇËb½WÇ Ë W½ô…“Wž ÂW …ËWMO†ïJ} ¨vÐ vÐ XÝ…oe W wU½ ÍWðUJý ËuW¼ ËWz ïšUz …ËW²|d†ïJÐ ‘…ËW ¨…ËW²}ÐU½ w}ł «oe…d} …—U¹oe W ïšWЗWÝ Íïš «bJ}†UŠ W W¹W½«—«b†oe wJ|bOKWð Íb½WÇ Ë WOOšïý Íb½WÇ Ë W²Ý«˙ Íb½WÇ ¨ÍWWËuAŽW wK¹W —«uÇ vÝ WWz ÆÈñ³Ð wU½ WÐ uUð …u²Ý«uš ëËUz WÐ Íïš wËUÐ w½oed ÍW…—U¹ W v½W¹WÖ…oe ÊUL}ð ∫…ËWËuAŽW wK¹W vÐ XÝ…oe WÐ W½UA}—«“Uz ÍW½Ëu/ WO½ Íb½…u¹WÄ Í—WÝ W³OÐWŠ WL}z ÙWÖW OEUz ‹‹åWO½ Èb½WÐ W¹W¼ Íb½WüWÐò Ø åWO½ Íb½W W¹W¼ Íb½WÐüWÐò Ø …oeoeW —WWý ÍW½ WÇU w½UAšWÄ ÃüWš wJ†Wš ïÐW ÊUЗu WM|uł ïš ËuW¼ s wðüWš ÈËWU½ ÍËUÇ WÐ ÂËUÇ v¹W×W Ë p}¹…eŠW W¹W¼ w½UMOz wK¹W W«“Wž wAŠ…Ë v†…oe v
 28. 28. W×Ðuy wðWFWÞ wIWš wUý …Ëïð w¹ËË˙ w×Ðuy W WUý wðW*uþ WL}z w×Ðuy …Ëïð wHË“ wUý W ÍËUð Ë ñÖ W W¹…oeËuÝUz W³OÐWŠ È—Uł W 5U½ wIAOŽ ÍUð…—WÝ w²ÝW³†W¼ ¨g¹dð w¼ ¨W½UWz U¹Uz ïð øWO½ ÊUOðWô…oe êO¼ oeušU¹ øW¹W¼ Ídð wJ}K¹uzWð U¹ ø…ËuÐW½ wU½ w½ËuWz ÍË«oe Í—U²dÖ Ë oAOŽ ËWz ÍWKÄ ÂU WÐ Íb½…u}Ä åïð vÐ …—U−Wz —WÖWz s ÂoedW½ò ∫ÍWWM¹dÖUz W…“Wž w½UGO Ë oe«oe w}àÐ ÍW½üUÝ Ëoe Í—ËËoe oeušU¹ ¨…ËWð…ËUýWÖ «bOU½ w†oe W b}uz wJ}¹WJÝËdð ı dð«Ëoe ïšUz øvÐW¼ …ËWIAOŽ ∫X|d…oe w¹oeWÐ «oeW²¹WÐ ÂW W WW…“Wž ËU½ ÙUWz w½«d−O¼ ËUð W ²˘˙ ËuW¼ ïð vÐ …—«d}Ä w½oed ÍUM½WWð ÃüË wM²A}¼ vł —WÝWÐ …uÐW¼ wJ}Kš…oe ı WO¹b}uz vÐ ÂWz øw¹—U−W¹ wJ}½«oe—W³J} XÝ…oe WÐ ïÐ ‘W½U…“ UðW¼ ¨X|dU½ ÂW wJ}¹…ËW½«bJ} Ë ÃU Ë „—Wz WÐ W½«—UOÝdÄ ÂWz Í…ËW½oed ⁄UÝ øÃWŠ Ë…—WÐ Ë X¹WÐ Ë W½ô…“Wž Ë W½U²¹WÐ ÂWz 5½«eÐ vÐ…oe ÂüWÐ ¨vÐ…oe d²ðWLŠ…“ W…—U …ËW²|ËW…oe dð—ËËoe wU½ W wO}Ä—WÝ Ë WWÄWÐ Í…ËW½bM|uš „…Ë 5½ ÃWô…oe vÐ Ë Ùô Ë ˙W U¼…Ë—W¼ ÊWU½ W½UW W dð w…“Wž Uð wU½ ÍWW½«u¹oe ËU½ Í«oeWy Ë @½…oe wW¹—WÝ …ËWM²š ÆUÖU½ ÊUO}ð r}àÐ W¹…ËWz d²UÇ ≠UÖ…oe ÊUO}ð «oeË«d½«“ ÍËËó} Ë Ë«oeËË˙ ÙWÖW W ÈdOÖ…oe—…Ë v wËuIŽW Ë ÂËuNW wJ|ó|ËuðË ÍW¹…oe«˙ ËWz w½U…dFOý W ÊËuÐ w†UŠ „…Ë—W¼ X}Ç…oe ÍïÐ WWÄ WÐ wM¹…“ W WO½ W½UÝUz …—U ËWz ¨v$uÖ…oe p|˙ ‘W²O —WÖWz WL}z ÆX}Ð p}Ä w½UWýË ÍUð«Ë wMO½«“WÐ W WO½ —UUÝ Ë …oeUÝ …bM}¼ wJ}½U—W Ë ÊW…oe WËuAŽW wK¹WL}Ð wðUJý ÍW½«ËWz Ë W¹«b}ð ÊU¹W³OÐWŠ ÍËU½ ÍW½U²ÝW³†W¼ ËWz ïÐ s¹Wš …ËW²|dU…oe v ÊUO¹b}uz vÐ ÍW½«ËWz Ë …ËW½ñ}Ö…oe ‚ËuAŽW Ë oýUŽ ÍW½ôËoe Íb½…u}Ä ÍW½«ËWz ÍW~}ł Ë —W½«—WÝ wJ|—uBð WÐ s¹WJÐ WWM²AO¹W~}ð Ë s¹W~Ð vð W¹W²O ËW ÊU«˙ …u}ð WÐ 5½«uðU½ ÊULJ}¹«oeËW ı WðWLŠ…“ ÊU¹Uð«Ë ÍW½U²ý ËW „ï~½W¼—W wM²J|˙ „…Ë—W¼ ¨s}W vÐ Ë ÃWŽU½W Ê«uW¼ W wJ}²¹WÐ W¹W½«ËW WJ½uÇ ¨Ã—u —U−W¹ wJ}¹«oeËW —WÖW ÊU…dFOý ÍUð«Ë W …ËWðUU½ p¹e½ ∫ÊU¹W²¹WÐ ÂWz „…Ë ¨X}Ð d²²šWÝUð«Ë Ê«uW¼ W wU½ Íd²½UÝUzWýË WK¹W¼uÝ ÍdOJOz u…Ë rJýËdÝ ÍË«óOð W½«“Wš w«—ËWz u…Ë Âoe—…“ w¹…—UšË˙ W åq¹W¼uÝ Ë dOJOzò ÍWýË ËËoe ÍW«dJýUz Uð«Ë Íd¹Wž q¹W¼uÝ ÍdOJOz XAO½«“ Í“—W W p}ðU Ê«e¹UÄ Í…ËWz „…Ë Ë«dýïÄ«oe Ë WK¹W ÍW½«ËW W¹W¼ wA¹dð ÍUð«Ë ¨s½«e¹…oe XݢoedFOý ËuW¼ oeušU¹…Ë È˙WÖ…b†W¼ —ËuÝ WWJWÄ ÃËW gOW WJWÄ —WÐ wËWý Ë ÃüW¼ q¹W¼uÝ Í…d}²ÝWz ÍUł bM w ÊU³½« ÍUłò ∫ÈËW…oe ÊUO²šWÝ w²}Ä WÐ W q¹W¼uÝ ÍWËWý ÂWz v†…oe ”—U ÍdOŽUý ≤Π ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ
 29. 29. wËWý U¹…Ë vÐ wJ}d vý…oe W …uðËW vÄ wK¹W¼uÝ ÍdOJOz Ë W²}Ä gOU½ ÍËË˙ …—U¹oe å.oe« ÃWW²¹WÐ È—Uł XO½«eÐ ËuW¼ W½UWz ìÈd…oe tOÐWýWð …d}²ÝWz WÐ Íïš ïÐ g¹ËUÇ ¨vÐ q¹W¼uÝ Ê«oe—WÖ—WÝ d²Ä WW²¹WÐ ÍUð«Ë W X¹WÖ…oe d²Ä w½UWýË ÍUð«Ë W UðW¼ W¹W¼ g¹dð w²¹WÐ Æ…uO½«“W½ WO½ p|ËUJ½Wð wU½ w½UW²¹WÐ ÍUð«Ë Ë w¹bOËW½ Ë b}uz Ë oAOŽ ÍWðW¹UJOŠ ÂWz WÝôuš ÆXOÐ…oe Æ…ËWM¹˙WáÐ w} Ë s¹WJ†W¼ ïÐ w½U/UWJKł w½W«oe p}²šW½ WO|oe ËWz —W¼ vÐ…oe +«“…oe «Ë …ËWý‹‹å«ËUO†Uò ÊW¹ôW ¨…ËW³OÐWŠ ÍËU½ Ë WËuAŽW w½ËuÐ ÊW¹ôW WWz ÆX|oe ÍËU½ …Ë…ËWz ÍËU½ WÐ —W¼ wýWWšUý Ë W¹‹‹å«ËUO¹Uò ÍËU½ W W$“—WÐ wJ¹e½ W X}Ð W¹WïJâÐ ÂWz å…dO~†oe …b½WÇ W$“—WÐ wUšò ∫W¹WŽ…dyW ÂWz ÍWUð…—WÝ W «oeW$“—WÐ wŠoeW wM1“ W —…u|“ ≤π ≠wU½ Í—«e†uÖ W p}JÄWÇ ∫v†…oe W²¹WÐ …ËUO¹U wšUý Ë Ë«˛U…˙u …ËUÇ ÍôWł ÍËuW¼ w²ý…oe Íd¹WÝ Ë X}ÐËuÐ å«ËUO†Uò WWO|oe ÍËU½ …uÐ …—WÐËË—Ë…oe ËWz wJ¹e½ wU½ W «oeW…oe—WÝ ËW WO½ —ËËoe +«eÐ «Ë å«ËUO†Uò «bð…˙WMÐ W WWO|oe ÍËU½ W v³O½«“ XÝ«˙WÐ Í«Ë wU½ oeušU¹…Ë ¨X}Ы˙ïÖ ÃU wM¹˙Wá}ð WÐ ¡«—Ë U W¹dò wð…uOÝËu½ …Ëu²¹oe rOWł wU w½ULŠ…˙˙ËbÐWŽ ôW wMOÝËu½ W Âïš ïÐ W „…Ë X}ÐËuÐ Æwð…uOÝËu½ Íïš …ËuÐ …ËWz ÍWWKyWz W …uO½«“ Í«Ë …—U¹oe ¨…uÐ åÊ«—…ËUò w|oe wAOÝWÐW ådNM« XÝË—oe ïÐ å«ËUO†Uò W²}Ðoed å…ËUO¹Uò W ÍW…ËU½ ¨w¹“UÝ Uð«Ë Í“UO½ WÐ wU½ vý…oe vÐW½ ‘WWz Æ«oe‹‹å«ËUz w†U Ë «ËUO†Uò Ê«u}½ W ”UMOł w½oed ¨vMÐ UÐ v½…oe …ËW¹ïš WÐ p|ËU½ —W¼ wýWWO|oe ¨v³Ð UÐ vÐ…oe wÇ—W¼ …u²¹uOýïš ÍWâ ËWz ÍËU½ ø…uÐ oeUý Wâ ËWÐ wU½ ïšUz …ËW²}M}…oe …—UOÝdÄ ËWz ∫W½ËË˙ Xý ËËoe …ËWôWÐ ¨…Ëu²A¹WÖ wÇ WÐ W³OÐWŠ Í—UË—WÝ +«“U½ s 5½«eýU½ ≠…Ë…oed ÊU/ËË˙ g}ÄËWW „…Ë ≠wU½ WÐ «bÐ WWâ …ËuÐW½ w¹“«˙ W³OÐWŠ wËUÐ ∫ÂWW¹ Æ…Ë«oe —U¹ñÐ ÊUOÇ WWâ wM}²ÝWM|uš WÐUÐ ËWz wÖ—W Í«Ëoe ÍW½«ËWz ÆXdÖ W²}³Ð v ÊUW³OÐWŠ wIAOŽ wU$…—WÝ uUð …ËUM}¼W½ w½˛ «bð…˙WMÐ W wU½ ∫Â…Ëoe ÙWÖW W ÊW…oe ZMÐ vÐ wïý…˙ wJ}¹W w½U¹˛ w¹Uðï Uð …uÐ w†WÖW Ë …ËUM}¼ w½˛ wU½ s}†…oe U…oe ÊULŽUMIOz ÍWðUáOz ËWz «u 5ÝdáÐ ÊUO} W 5|˙W~Ð …ËW UÐ È—Uł ÆX|ËWU½ p|˙ «bIO²½W WM¹WU½ v ÊUOý…ËWz ¨Ê…bÐ w}Ä ÊËuÐ w¹“«˙ wËUÐ wÖ—W Í«Ëoe W³OÐWŠ wM}²ÝWM|uš Í…ËWÐ w|˙ È—UłWÐ W³OÐWŠ w½UM}¼ËU½ Ë W×¹—Wy W…“Wž ËuW¼ ËWÐ wU½ 5}àÐ W —UЗWÝ wJ}ðWLŠ…“ WUð ÂWz Í—U~½…—WÐ Ë 5M|oe v “«Ë W½UWz Æ…ËWð˘oed d|u Íïš ÍËË˙ W ÍW³OÐWŠ WÐ wM²A¹WÖ Í—WWÝ ïÐ vÐoedÐ Íïš ÙWÖW ÍW³OÐWŠ wU½ —WÖWz W ÊËu¹dJ …ËW …u}z U¹Uz ∫s¹W…oe ÊU¹…—UOÝdÄ ËuW¼ ËW WJW ïÐ …ËWO²}ÐUM}¼ Èu½W—WÝ Ë Ùu³W²ÝWz ïÐ Ë ÂUý ïÐ w²}ÐoedÐ …ËWA|ËW vÐ…oe ¨ÃWŠ wýW…ó|—oe …—WWÝ wJ}ýWÐ ¨…uÐ —…bOðW—U¹ vÐ Ë —UÐu†UŠ vÐ Í…—UÄ vÐ wJ}Ñ˘d «býW¹ïÇuðU¼ ËW w½«“…b¹W½ Íïš ÃWŠ ïÐ …ËuÇ W wU½ ∫v²Ý…b†W¼ —UOÝdÄ d²Ä ‘WW øw¹dOÄ w½WWð W²|ËW…oe

×