business games

550 views

Published on

Believe it is a company focused on research and development on foot. And to develop a good shoe. Standard price and the world can touch.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

business games

 1. 1. The Company2011
 2. 2. Who we are? “อยากจะมีรองเทาสักคูที่ใสแลวมี ความสุขที่สุด” Believe จึงจะเปนบริษัทที่เนน การวิจัยและพัฒนาดานเทา และจะ พัฒนารองเทาที่ดี มีมาตรฐานและ ราคาที่คนทั้งโลกสามารถสัมผัสได
 3. 3. Visionเราจะเปนผูนําดานนวัตกรรมสุขภาพเทาเพื่อใหทุกยางกาวของคุณมีความสุขที่สุดและพัฒนาสินคาใหคนทั้งโลกสัมผัสไดนวัตกรรมสุขภาพเทา คือ บริษัทของเรา เนนการผลิตรองเทาที่มีคุณภาพ โดยมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพสูงสุด
 4. 4. Mission• เราจะผลิตรองเทา เพื่อสุขภาพเทาที่ดีที่สุดของโลกเราจะศึกษาวิจัยเพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูดานสุขภาพเทา• เราจะพัฒนานวัตกรรมผสานกับความเปนธรรมชาติเสนใยที่ใชตองเปนมิตรกับสั่งแวดลอม ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ• เราจะเปนรองเทาที่ไมสมบูรณแบบอยูเสมอการวิจัยและพัฒนา และเพิ่มรูปแบบและเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพตอบสนองลูกคาอยางดีที่สุด
 5. 5. Value • เคารพ เคารพและรับฟงความคิดเห็น อยางใจกวาง • พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เปนเลิศในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง • ความผูกพัน ความผูกพันเราประดุจครอบครัว ทุกคนมีความสุข และความภูมิใจกับความสําเร็จรวมกันของเรารวมกัน • รับผิดชอบ รวมกันรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม
 6. 6. Structure Organization CEO CFO (Finance) CMO (Marketing) CIO ( IndustialCPO (Plan & Policy) and Manufacturing)
 7. 7. Y11-Y16
 8. 8. SWOT • S-Strength W-Weakness- ดําเนินกลยุทธดานคุณภาพอยาง -ตนทุนสูงตอเนื่อง -งบประมาณดานโฆษณาและภาพลักษณต่ํา O-Opportunity T-Threat-ดอกเบี้ยเงินกูต่ําลง -การขึ้นราคาน้ํามัน-อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ -คาเงินเยนสูงขึ้น-WTO ประกาศลดภาษีนําเขาทั่วโลก -สหภาพแรงงานขอขึ้นคาแรง
 9. 9. เราจะเปนผูนําดานนวัตกรรมสุขภาพเทา Vision เพื่อใหทุกยางกาวของคุณมีความสุขที่สุด และพัฒนาสินคาใหคนทั้งโลกสัมผัสได Perspective ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการ ดานการเรียนรู มุมมองStrategic Aims พนักงานมีความ เพิ่มและรักษาความ สรางความพอใจลูกคา ความตรงเวลาและ เปาหมายเชิงกลยุทธ สามารถและศักยภาพ สม่ําเสมอในรายได เพิ่มสวนแบงการตลาด ลดเวลาในการผลิต ในการทํางานมากขึ้นCritical Success คุณภาพของ ผลผลิตของFactors ลดความไมแนนอน ระบบการจัดจําหนาย ปจจัยแหงความสําเร็จ กระบวนการผลิต พนักงานสูงขึ้น การลดลงของตนทุน ที่มีประสิทธิภาพ การลดเวลาในการผลิต จัดการดาน OT EPS การเพิ่มขึ้น Time Key Bond Rating ของสวนแบงตลาด Reject ratio จํานวนผลิตภัณฑ Performance Quality Rating Stock Price -P Label Reject Ratio ROI Capacity ลดลง Indicator Cash on hand -Marketing - Brand Transport : KPI แผนปฏิบัติการ (action plan)
 10. 10. Road Map เพิ่มความมั่นคงดานการเงิน ขายโรงงานที่ลาตินอเมริกา เนน และลงทุนในการลด cost &N.A. Advertising ที่ Images ลดตนทุนการผลิต มุงครองตลาด Latin America ควบคุมของเสีย เนนตลาด Internet มุงครองตลาด Latin ําAmerica เปาหมายคือเปนผูน ดาน Internet ขยายโรงงาน Latin America สรางโรงงาน ขยายตลาด P-LABE เปด mega Store และขายพันธบัตรเพื่อรักษาสภาพ คลอง ลงทุนนกลยุทธคุณภาพในตลาดหลัก ก เน อยางคอยเปนคอยไปในสองตลาดหลั ปที่ 11 ปที่ 12 ปที่ 13 ปที่ 14 ปที่ 15 ปที่ 16 ปที่ 17
 11. 11. Yearly Company’s Performance ReportYear -ตลาดเอเซียเริ่มมีคาเงินที่ผัน เพิ่มเงินปนผลผูถือหุนให -ยอดขายมีแนวโนมดีขึ้น11 ผวน มากขึ้น - กําลังการผลิตไมเพียงพอ ตอความตองการ -คาเงินทั้ง 3 ภูมิภาคแข็ง -อัดฉีดเงินทางดานโฆษณา เพิ่มเงินเดือนใหพนักงาน -มีการกูเงินทุนระยะยาว -ทดลองจําหนายใน Latin -ในเรื่องของหุนยังถือวาอยู -- ตนทุนวัตถุดิบสูงขึ้น 10% 10 % เขามาเสริม12 ในสภาพรวมที่ไมคอยดี america - เริ่มมีการใหความสนใจ -การกระจายการจําหนาย - กําลังการผลิตไมเพียงพอ กับดานภาษีเพิ่มขึ้น ตอความตองการ -อัดฉีดเงินทางดานโฆษณา -เพิ่มเงินเดือนของเอเชีย - เพิ่มเงินปนผลหุนขึ้นอีก -คาเงินทั้ง 3 ภูมิภาคแข็ง -Bond rating ต่ํา - ทําตลาด Latin 20% 0.513 - ตนทุนวัตถุดิบสูงขึ้น 10% - มีสินคาคางสตอกที่ America75%และ - ขยายกําลังการผลิตที่ - เริ่มมีการใหความสนใจกับ Latin America ดานภาษีมากขึ้น Latin America Asia25% มีการเพิ่มเงินปนผลหุนขึ้น -เกิดการพัฒนายอดขายขึ้นสูอันดับ -- คาเงินเยน(ญี่ปุน – เอเซีย) -อัดฉีดเงินทางดานโฆษณา -เนนคุณภาพและ QC สูงสุด 1,393,396 - เพิ่มการดูแล 10 % เพื่อกระตุน14 สูงขึ้น - ราคาน้ํามันในตลาดโลก รักษามาตรฐานเดิม - หุนยังถือวาอยูในภาพรวมที่ดี Bond Rating สูง สูงขึ้นมีผลตอคาขนสง - สหภาพ Retailler - มีการเพิ่มกําลังการผลิต - Latin Americaผล แรงงานของเอเชียขอขึ้นคาแรง - ไมชําระหนี้ตนเพื่อรอผล ประกอบการณปที่ 16 ประกอบการดีมาก 20% เพิ่มราคาสินคาขึ้น เนนคุณภาพ แต QC - มีการเพิ่มเงินปนผลหุน ผลประกอบการดี -- มีคูแขงเขามาในตลาด เพิ่มการดูแล เพิ่ม 10% และข ขึ้น 200% เพื่อกระตุน มี Marketshare15 Latin America Retailers เพิ่มเติม Bond rating ให มาก เพิ่มงบประมาณในการสราง มีการเพิ่มประสิทธิภาพ สูงขึ้น images การผลิต Latin บ America - บริหารการําระหนี้ 11
 12. 12. Financial Year 11-17Factor Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16Sales(‘000s) 147921 165978 241223 362136 476140 558464 Growth (%) - 12.20 45.34 50.12 31.43 17.29Net Profit (‘000s) 7090 12211 11820 27688 36390 102120 Growth (%) - 72.20 -3.20 134.25 31.43 180.63Bond 43400 59800 50900 42000 33100 24200Bond Interest (%) 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50Bond Rating BBB BBB BBB C AAA AAACommon stock 6000 6000 60000 60000 12000 12000Short-term loan 10704 7639 9881 175819 0 0Stock price ($) 14.75 31.62 28.57 73.76 48.48 144.67Dividend per shares ($) 0.40 1.00 1.00 1.20 2.40 3.60EPS 1.18 2.04 1.97 4.61 3.03 8.51TIE 3.03 4.25 3.55 7.63 3.49 50.17ROI (%) 10.78 13.36 14.10 10.92 16.25 26.11
 13. 13. Quality Rating Report250200 N.A150 Asia Europe100 L.A50 0 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16
 14. 14. Service Rating Report250200 N.A150 Asia Europe100 L.A50 0 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16
 15. 15. Image Rating Report160140120100 N.A Asia80 Europe60 L.A4020 0 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16
 16. 16. APPENDICES
 17. 17. Believe Unit Sales (thousands of pairs)10,000 0 9,000 920 866 8,000 0 1152 918 7,000 6,000 5,000 0 708 8,382 4,000 0 7,484 667 437 6,804 3,000 356 2,000 3,268 3,927 2,669 1,000 0 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 WHOLESALE INTERNET PRIVATE-LABEL
 18. 18. Believe Sale Revenues (millions of dollars)600,000500,000400,000300,000 558,464 476,140200,000 362,136 241,223100,000 147,921 165,978 0 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16
 19. 19. Believe Net Profit (millions of dollars)120,000100,000 80,000 60,000 102,120 40,000 20,000 27,688 36,390 12,211 11,820 7,090 0 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16
 20. 20. Believe Stock Price (dollars per share)$160.00$140.00$120.00$100.00 $80.00 144.67 $60.00 $40.00 73.76 48.48 $20.00 31.62 28.57 14.75 $0.00 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16
 21. 21. Believe Earning Per Share$9.00$8.00$7.00$6.00$5.00 8.51$4.00$3.00 4.61$2.00 3.03$1.00 1.18 2.04 1.97$0.00 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16
 22. 22. Believe Return On Investment (Percentage) 30 25 20 15 26.11 10 16.25 13.36 14.1 10.92 5 10.78 0 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16
 23. 23. Thank You

×