เอกสารประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมปฐมพยาบาล เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4...
<ul><li>คำแนะนำการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน  1 </li></ul><ul><li>คำแนะนำการใช้เอกสารประกอบการเรียนการ...
<ul><li>คำแนะนำการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน </li></ul><ul><li>เอกสารประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด...
<ul><li>คำแนะนำการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับยุวกาชาด </li></ul><ul><li>เอกสารประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด ...
3 4 สมาชิกยุวกาชาดทุกคนทำแบบก่อนเรียนในเอกสารประกอบการเรียนการสอน จำนวน 5  ข้อ โดยตอบลงในกระดาษคำตอบที่ครูผู้สอนแจกให้...
<ul><li>1 . หัวใจมีระบบทำงานเปรียบเหมือนกับเครื่องมืออะไร </li></ul><ul><li>ก .  พวงมาลัยรถยนต์ </li></ul><ul><li>ข .  ...
<ul><li>3. กระเพาะอาหารจัดอยู่ในระบบใดของร่างกาย </li></ul><ul><li>ก . ระบบย่อยอาหาร </li></ul><ul><li>ข . ระบบหายใจ </...
6 เฉลยข้อทดสอบก่อนเรียน 1 2 3 4 5 ง ค ก ค ข
7
<ul><li>ในร่างกายจะประกอบด้วยหน่วยของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดคือ เซลล์ (cell) เซลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุด คือสเปิร์ม (sper...
<ul><li>เซลล์ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกาย </li></ul><ul><li>1.  เซลล์ร่างกาย (body cell) ลักษณะแบนบาง มีนิวเคลียสอยู่ตรง...
10
11
12
11 3 1. ปากและฟัน (mouth and teeth) เป็นอวัยวะแรกของระบบย่อยอาหาร ภายในประกอบด้วย ฟัน ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด ...
<ul><li>2. คอหอย ( pharynx) เป็นท่ออยู่ระหว่างด้านหลังของช่องปากและหลอดลม บริเวณนี้เป็น จุดเชื่อมระหว่างหลอดลมกับหลอดอา...
15
<ul><li>4.  กระเพาะอาหาร (STOMACH) อยู่บริเวณด้านซ้ายของช่องท้องกว้างประมาณ 5 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว แบ่งออกเป็น 3 ส่วน...
17 ลำใส้
<ul><li>6. ลำไส้ใหญ่ (LARGE INTESTINE) ยาวประมาณ 1.5 เมตร เริ่ม  ตั้งแต่ส่วนของอิเลียมจนถึงทวารหนัก  หน้าที่ของลำไ...
<ul><li>  </li></ul>ตับ (Liver) เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายมี 2 ซีก ซ้าย - ขวา มีสีน้ำตาลเนื้อแน่น มีถุงน้ำดีอยู...
<ul><li>ตับอ่อน (Pancreas) มีลักษณะคล้ายใบไม้ยาวประมาณ 20-25 ซม . สีแดงหรือสีเทา ทำหน้าที่เป็นต่อมมี ท่อและต่อมไร้ท่อ...
21 วิธีบำรุงรักษากระเพาะอาหาร
ระบบย่อยอาหาร 22
23
<ul><li>การเจริญเติบโตของหญิงและชายช่วงอายุ 10 - 17 ปี เพศหญิงจะมีอัตราการเจริญ เติบโตมากกว่าชาย หลังจากนั้นเพศชายจะเจริ...
25
<ul><li>ระบบสืบพันธุ์เพศชาย </li></ul><ul><li>ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>ก . อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ได้แก่ </li></ul>...
<ul><li>3. ต่อมเคาว์เปอร์ (Cowper gland) ทำหน้าที่สร้าง อาหารให้กับสเปิร์ม ประกอบด้วย น้ำตาลฟรุกโตสและปรับ สภาพให้เป็นเ...
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ประกอบด้วยอวัยวะสืบพันธุ์ 2 ส่วน ก . อวัยวะสืบพันธุ์ ภายนอก ประกอบด้วย 1. แคมนอก (Major cam) ...
<ul><li>ข . อวัยวะสืบพันธุ์ ภายใน ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>1. รังไข่ (Ovary) ทำหน้าที่ผลิตไข่ และฮอร์โมนเพศ อยู่ล...
30
31 ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
32
33
<ul><li>หัวใจ หัวใจของเราประกอบด้วย 4 ห้อง ห้องข้างบนเรียก atrium มีทั้งซ้ายและขวา ส่วนห้องข้างล่างเรียก ventricle ซ...
35
36
แผนผังหัวใจ 37
<ul><ul><ul><ul><ul><li>ระบบหายใจ </li></ul></ul></ul></ul></ul>38
<ul><li>ระบบหายใจ ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบนี้ ประกอบด้วยอวัยวะสำคัญ ได้แก่ 1. จมูก เป็นอว...
40
41
ปอด 42
<ul><li>1. กระเพาะอาหารจัดอยู่ในระบบใดของร่างกาย </li></ul><ul><li>ก . ระบบย่อยอาหาร </li></ul><ul><li>ข . ระบบหายใจ </...
44
45 ข้อที่ คำตอบ 1 ก 2 ค 3 ข 4 ง 5 ค
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกงูกัด .      http://WWW.healthnet.in.th/text/forum1/accident/exiden-8.html ธเนศ พัวพรพงษ์ ( 200...
<ul><li>พิพัฒน์ ชูวรเวช . ( 2539 ). อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล . กรุงเทพฯ : เลิฟ แอนน์ </li></ul><ul><li>ลิพเพลส . เรื...
<ul><li>วิภาพร วรหาญ , จงรัก อิฐรัตน์ , สุวรรณา บุญยะลีพรรณ . ( 2536 ). การปฐมพยาบาลและการพยาบาล ฉุกเฉิน . ขอนแก่น : ...
<ul><li>Andrew, K. M. (1995). First Aid Manual. Dorling Kindersley Limited :      London . Brown, A. F. T. (1994). Accide...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เล่ม ระบบร่างกาย New

2,471 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เล่ม ระบบร่างกาย New

 1. 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมปฐมพยาบาล เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เลือกเรียนกิจกรรมปฐมพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ทำให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง โดยใช้ระบบหมู่และแก้ปัญหาเรื่องของเวลา การเรียนกิจกรรมปฐมพยาบาล สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อฝึกให้ยุวกาชาดมีความรู้การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน นำไปช่วยชีวิตตนเองและผู้อื่นได้ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เอกสารประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด เรื่อง ระบบร่างกาย หลักการปฐมพยาบาลเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยยึดหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช พ . ศ . 25 44 และแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 หน่วยการเรียนรู้ โดยบรรจุหน่วยการเรียนรู้ละ 1 เล่ม กำหนดให้เรียนในภาคเรียนที่ 1 เอกสารประกอบการเรียนการสอนเล่มนี้ เป็นเล่มที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบร่างกาย ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ข้าพเจ้าหวังว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอนเล่มนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้นำยุวกาชาดที่นำไปใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางสนับสนุนส่งเสริม คำนำ
 2. 3. <ul><li>คำแนะนำการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน 1 </li></ul><ul><li>คำแนะนำการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับยุวกาชาด 2 </li></ul><ul><li>ระบบอวัยวะของร่างกายสามารถเปรียบใช้กับระบบอวัยวะกับการทำงานของ </li></ul><ul><li>ระบบโรงงาน 7 </li></ul><ul><li>เซลล์ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกาย </li></ul><ul><li>ระบบย่อยอาหาร 11 </li></ul><ul><li>ระบบสืบพันธุ์ 23 </li></ul><ul><li>ระบบไหลเวียนโลหิต 33 </li></ul><ul><li>ระบบหายใจ 39 </li></ul><ul><li>แบบทดสอบหลังเรียน 44 </li></ul><ul><li>เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 46 </li></ul><ul><li>บรรณานุกรม 47 </li></ul>สารบัญ
 3. 4. <ul><li>คำแนะนำการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน </li></ul><ul><li>เอกสารประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด ยุวกาชาดระดับ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 </li></ul><ul><li>กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในแผนการจัดกิจกรรม </li></ul><ul><li>ยุวกาชาดที่ 1-5 ของภาคเรียนที่ 1 </li></ul><ul><li>เพื่อให้ครูผู้สอนได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมยุวกาชาดครูผู้สอนควรปฏิบัติดังนี้ </li></ul><ul><li>1. พิจารณาจุดประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อให้ทราบว่า เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาและเข้าร่วมกิจกรรมแล้วได้ความรู้อะไรบ้าง </li></ul><ul><li>2. ดำเนินการสอนและปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในแต่ละคาบเรียนตามที่ได้ระบุไว้ </li></ul><ul><li>3. วัดผลและประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผลส่วนของครูผู้สอนในภาคผนวก </li></ul><ul><li>4. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนลงในแบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม และแบบสรุปผลการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในภาคผนวก </li></ul><ul><li>5. ในทุก ๆ ชั่วโมงเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมให้ประสานหัวหน้าหน่วยหรือรองหัวหน้าหน่วยสำหรับหน่วยที่มีสมาชิกยุวกาชาดที่ยังไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรม และมอบเอกสารประกอบเรียนการสอนให้สมาชิกยุวกาชาดที่ยังไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรม ได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมพร้อมทั้งวัดผลประเมินผลให้ </li></ul>1 1
 4. 5. <ul><li>คำแนะนำการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับยุวกาชาด </li></ul><ul><li>เอกสารประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด ระดับ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 </li></ul><ul><li>กลุ่มกิจกรรมยุวกาชาด ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมยุวกาชาด </li></ul><ul><li>ในแผนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 1 </li></ul><ul><li>เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลัง </li></ul><ul><li>เรียนด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารประกอบการเรียนการสอนไปใช้ให้เหมาะสมกับ </li></ul><ul><li>กิจกรรมการเรียนการสอนสมาชิกยุวกาชาดควรปฏิบัติดังนี้ </li></ul><ul><li>1. ศึกษาจุดประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อให้ทราบว่า เมื่อศึกษาเนื้อหาและเข้าเรียนกิจกรรม แล้วได้ความรู้อะไรบ้าง </li></ul><ul><li>2 . อ่านคำแนะนำการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนให้เข้าใจตามขั้นตอน </li></ul><ul><li>3. ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม ในแต่ละชั่วโมงเรียนให้เข้าใจอย่างชัดเจน </li></ul>2
 5. 6. 3 4 สมาชิกยุวกาชาดทุกคนทำแบบก่อนเรียนในเอกสารประกอบการเรียนการสอน จำนวน 5 ข้อ โดยตอบลงในกระดาษคำตอบที่ครูผู้สอนแจกให้ 5. ศึกษาเนื้อหาทีละเรื่องให้เข้าใจและปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละเรื่องตามที่กำหนด 6. ในกิจกรรมบางเรื่องที่มีคำตอบต้องเฉลย ให้ตรวจจากเฉลยแบบปฏิบัติกิจกรรมในภาคผนวก 7 กิจกรรมเรื่องแนวคิดภาวะฉุกเฉิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สมาชิกยุวกาชาดทุกคนทำแบบทำสอบหลังเรียนในเอกสารประกอบการเรียนการสอน จำนวน 5 ข้อ โดยตอบลงในกระดาษคำตอบที่ครูผู้สอนแจกให้และตรวจคำตอบจากเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในภาคผนวก
 6. 7. <ul><li>1 . หัวใจมีระบบทำงานเปรียบเหมือนกับเครื่องมืออะไร </li></ul><ul><li>ก . พวงมาลัยรถยนต์ </li></ul><ul><li>ข . แอร์ในบ้าน </li></ul><ul><li>ค . ถังขยะ </li></ul><ul><li>ง . เครื่องปั้มน้ำ </li></ul><ul><li>2. ด่านตรวจเปรียบเหมือนกับอวัยวะส่วนใดของร่างกาย </li></ul><ul><li>ก . มือ </li></ul><ul><li>ข . ปาก </li></ul><ul><li>ค . ผิวหนัง </li></ul><ul><li>ง . กระเพาะอาหาร </li></ul>4
 7. 8. <ul><li>3. กระเพาะอาหารจัดอยู่ในระบบใดของร่างกาย </li></ul><ul><li>ก . ระบบย่อยอาหาร </li></ul><ul><li>ข . ระบบหายใจ </li></ul><ul><li>ค . ระบบขับถ่าย </li></ul><ul><li>ง . ระบบหมุนเวียนโลหิต </li></ul><ul><li>4. โดยปกติผู้ชายไทยหัวใจ มีอัตราการเต้นนาทีละกี่ครั้ง </li></ul><ul><li>ก . 60 ครั้ง / นาที ข . 65 ครั้ง / นาที </li></ul><ul><li>ค . 70 ครั้ง / นาที ง . 75 ครั้ง / นาที </li></ul><ul><li>5. ใครเป็นผู้มีคุณสมบัติของนักปฐมพยาบาล </li></ul><ul><li>ก . สมจิตเห็นเลือดไม่ได้ </li></ul><ul><li>ข . ประภาสเป็นหน่วยกู้ภัย </li></ul><ul><li>ค . สมใจมักเป็นลมบ่อยๆ </li></ul><ul><li>ง . กฤติยาเป็นนักกีฬา </li></ul>5
 8. 9. 6 เฉลยข้อทดสอบก่อนเรียน 1 2 3 4 5 ง ค ก ค ข
 9. 10. 7
 10. 11. <ul><li>ในร่างกายจะประกอบด้วยหน่วยของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดคือ เซลล์ (cell) เซลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุด คือสเปิร์ม (sperm) และใหญ่ที่สุดคือไข่ (egg)   cell หลาย ๆ cell รวมกันกลายเป็น เนื้อเยื่อ (tissue) เนื้อเยื่อ หลาย ๆ เนื้อเยื่อ รวมกันกลายเป็น   ระบบ (system) ระบบหลาย ๆ ระบบ    รวมกันกลายเป็น    ส่วนประกอบของร่างกาย ส่วนประกอบของร่างกาย รวมกันกลายเป็น    ร่างกาย (body) </li></ul>8 8
 11. 12. <ul><li>เซลล์ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกาย </li></ul><ul><li>1.  เซลล์ร่างกาย (body cell) ลักษณะแบนบาง มีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางพบตามร่างกาย </li></ul><ul><li>2.   เซลล์เยื่อบุ (epidermis)   ลักษณะแบนบาง มีนิวเคลียสตรงกลางนูนเหมือนไข่ดาว พบตามเยื่อบุที่ มีผนังบางมีเมือก (mucus) หล่อเลี้ยง เช่น ริมฝีปาก กระพุ้งแก้ม ดวงตา อวัยวะเพศภายใน </li></ul><ul><li>3. เซลล์กล้ามเนื้อ (muscle cell) มี 3 ชนิด 1 . เซลล์กล้ามเนื้อลาย (reticular muscle) พบตาม แขน ขา     2 .  เซลล์กล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle) พบตาม อวัยวะ </li></ul><ul><li>ภายใน เช่น  ทางเดินอาหาร    3 .  เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac cell) พบที่หัวใจ </li></ul>9
 12. 13. 10
 13. 14. 11
 14. 15. 12
 15. 16. 11 3 1. ปากและฟัน (mouth and teeth) เป็นอวัยวะแรกของระบบย่อยอาหาร ภายในประกอบด้วย ฟัน ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด ลิ้น ทำหน้าที่ส่งอาหารให้ฟันบดเคี้ยว และคลุกเคล้าอาหารให้อ่อนตัว ง่ายต่อการบดเคี้ยวของฟัน ต่อมน้ำลาย ทำหน้าที่ขับน้ำลายออกมาคลุกเคล้า กับอาหาร ในน้ำลายมีเอนไซม์อะไมเลส ซึ่งสามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล ดังนั้นเมื่อเราอมข้าวเปล่าไว้นาน ๆ จึงรู้สึกหวานนิด ๆ 13 ปากและฝัน
 16. 17. <ul><li>2. คอหอย ( pharynx) เป็นท่ออยู่ระหว่างด้านหลังของช่องปากและหลอดลม บริเวณนี้เป็น จุดเชื่อมระหว่างหลอดลมกับหลอดอาหารโดยมีกลไกควบคุมการส่งอาหารหรืออากาศคนละเวลากัน นอกจากนี้ยังประกอบด้วยต่อน้ำเหลือง 3 คู่อยู่รอบ ๆ คอหอย มีหน้าที่ดักจับเชื้อโรค เรียกว่า “ต่อม ทอนซิล” (tonsil) </li></ul>14 ภาพ คอหอย
 17. 18. 15
 18. 19. <ul><li>4. กระเพาะอาหาร (STOMACH) อยู่บริเวณด้านซ้ายของช่องท้องกว้างประมาณ 5 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว แบ่งออกเป็น 3 ส่วน *** หมายเหตุ กระเพาะอาหารมีปริมาณ 50 CC แต่เมื่อได้รับอาหารจะยาวถึง 2000 CC หรือ 2 ลิตร ทำหน้าที่พักอาหารบริเวณเยื่อบุภายในจะมีต่อมผลิตน้ำย่อย (GRASTRIC GLAND) ทำหน้าที่ ผลิตน้ำย่อยและกรดเกลือ (HCL) ซึ่งทำให้อาหารโปรตีนมีอนุภาคเล็กลง </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>กระเพาะอาหาร </li></ul>16
 19. 20. 17 ลำใส้
 20. 21. <ul><li>6. ลำไส้ใหญ่ (LARGE INTESTINE) ยาวประมาณ 1.5 เมตร เริ่ม ตั้งแต่ส่วนของอิเลียมจนถึงทวารหนัก หน้าที่ของลำไส้ใหญ่ 1. สะสมกากอาหาร 2. ดูดซึมแร่ธาตุ น้ำ กลูโคส 3. มีจุลินทรีย์ช่วยในการย่อยกากอาหารโดยเฉพาะ เซลลูโลส ให้มีสภาพเหลวหรืออ่อนนุ่มอวัยวะที่เกี่ยวข้อง โดยตรง อวัยวะที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม </li></ul>18
 21. 22. <ul><li>  </li></ul>ตับ (Liver) เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายมี 2 ซีก ซ้าย - ขวา มีสีน้ำตาลเนื้อแน่น มีถุงน้ำดีอยู่ด้วย   19
 22. 23. <ul><li>ตับอ่อน (Pancreas) มีลักษณะคล้ายใบไม้ยาวประมาณ 20-25 ซม . สีแดงหรือสีเทา ทำหน้าที่เป็นต่อมมี ท่อและต่อมไร้ท่อ ผลิตของเหลวได้ประมาณ 2 ลิตร ซึ่งประกอบด้วย </li></ul><ul><li>ก . น้ำย่อย ซึ่งทำหน้าที่ย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรท และไขมัน </li></ul><ul><li>ข . โซเดียมไบคาร์บอเนต มีคุณสมบัติเป็นเบส ( ด่าง ) เพื่อปรับสภาพอาหารที่มาจาก กระเพาะ อาหารซึ่งมีสภาพเป็นกรด ให้มีสภาพเป็นกลางหรือเป็นเบสอ่อน ๆ เพื่อจะไม่ทำลายเยื่อบุของลำไส้เล็ก ( Villi ) </li></ul><ul><li>* น้ำย่อย (enzyme) ประกอบด้วย ไทยาลิน ในน้ำลาย เปปซินในกระเพาะอาหาร น้ำย่อยอื่น ๆ ที่ ดูโอดินัม และตับอ่อน * ตัวเร่งปฏิกิริยา (catalize) ประกอบด้วย น้ำ น้ำดีจากตับ กรดเกลือจากกระเพาะ </li></ul>20
 23. 24. 21 วิธีบำรุงรักษากระเพาะอาหาร
 24. 25. ระบบย่อยอาหาร 22
 25. 26. 23
 26. 27. <ul><li>การเจริญเติบโตของหญิงและชายช่วงอายุ 10 - 17 ปี เพศหญิงจะมีอัตราการเจริญ เติบโตมากกว่าชาย หลังจากนั้นเพศชายจะเจริญเติบโตมากกว่าเพศหญิง และจะหยุดการเจริญประมาณ 20 ปี สำหรับเพศหญิง และ 25 ปีสำหรับเพศชาย อัตราการเจริญเติบโต จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ก . การแสดงออกจากพันธุกรรม ( ยีโนไทพ์ ; Genotype) เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ คือ มาจาก ยีน (Gene) นั่นเอง ได้แก่ สีผิว ผม ดวงตา ฯลฯ * ยีน (Gene) คือ หน่วยที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะต่าง ที่อยู่บนโครโมโซม </li></ul>24
 27. 28. 25
 28. 29. <ul><li>ระบบสืบพันธุ์เพศชาย </li></ul><ul><li>ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>ก . อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ได้แก่ </li></ul><ul><li>ถุงอัณฑะ (Scrotum) ห่อหุ้มลูกอัณฑะให้อุณหภูมิต่ำกว่า 37 องศาเซลเซียส </li></ul><ul><li>2. องคชาติ (Penis) </li></ul><ul><li>ข . อวัยวะสืบพันธุ์ภายใน ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>1. อัณฑะ (Testis) ตอนเด็กจะอยู่ในช่องท้อง พอโตขึ้นจะเลื่อนลงมาอยู่ที่ถุงอัณฑะ ทำหน้าที่ผลิต สเปิร์ม (Sperm) และฮอร์โมนเพศชาย </li></ul><ul><li>2. หลอดนำสเปิร์ม (Sperm) ทำหน้าที่ลำเลียงสเปิร์ม ไปเก็บที่ต่อมเก็บ คือ ต่อมเคาว์เปอร์ </li></ul>26
 29. 30. <ul><li>3. ต่อมเคาว์เปอร์ (Cowper gland) ทำหน้าที่สร้าง อาหารให้กับสเปิร์ม ประกอบด้วย น้ำตาลฟรุกโตสและปรับ สภาพให้เป็นเบสอ่อน ๆ </li></ul><ul><li>4. ต่อมลูกหมาก (Prostate gland) ทำหน้าที่สร้างสารให้มีปริมาณมากขึ้น และเก็บ น้ำเชื้อ </li></ul>ระบบสืบพันธ์ผู้ชาย 27
 30. 31. ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ประกอบด้วยอวัยวะสืบพันธุ์ 2 ส่วน ก . อวัยวะสืบพันธุ์ ภายนอก ประกอบด้วย 1. แคมนอก (Major cam) มี 2 ข้าง ทำหน้าที่ปกปิดไม่ให้สิ่ง แปลกปลอมเข้าสู่ภายใน 2. แคมใน (Minor cam) มี 2 ข้าง เป็นเนื้อเยื่อบางติดกับแคมนอก 3. คลิตอรีส (Clitoris) ทำหน้าที่รับความรู้สึกทางเพศ 4. เยื่อพรหมจารี (Hymen) เป็นเยื่อบาง ๆ ปิดปากช่องคลอด 5. ท่อปัสสาวะ อยู่ตรงกลางระหว่าง Clitoris กับ ช่องคลอด 28
 31. 32. <ul><li>ข . อวัยวะสืบพันธุ์ ภายใน ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>1. รังไข่ (Ovary) ทำหน้าที่ผลิตไข่ และฮอร์โมนเพศ อยู่ลึกเข้าไปในอุ้งเชิงกราน มีเนื้อเยื่อยึด มีขนาดเท่าหัวแม่มือ หนัก 2- 3 กรัม </li></ul><ul><li>2. ท่อนำไข่ หรือปีกมดลูก (Oviduct) เป็นท่อเชื่อมระหว่างมดลูกกับรังไข่ ภายในมีขนเล็ก ๆ มากมาย เรียกว่า ซีเลีย (Celia) ท่อนำไข่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.2 cm ยาวประมาณ 6-7 cm เป็นบริเวณที่มีการปฏิสนธิ </li></ul>29
 32. 33. 30
 33. 34. 31 ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
 34. 35. 32
 35. 36. 33
 36. 37. <ul><li>หัวใจ หัวใจของเราประกอบด้วย 4 ห้อง ห้องข้างบนเรียก atrium มีทั้งซ้ายและขวา ส่วนห้องข้างล่างเรียก ventricle ซึ่งก็มีทั้งซ้ายและขวา ระหว่างหัวใจห้องข้างบนและล่างจะมีลิ้นหัวใจกั้นอยู่ T ricuspid valve กั้นระหว่างหัวใจห้องบนขวา และล่างขวา P ulmonary or pulmonic valve กั้นระหว่างหัวใจห้องบนขวากับหลอดเลือดดำ Bicuspid valve กั้นระหว่างหัวใจห้องบนและล่างซ้าย Aortic semilunar valve กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและหลอดเลือดแดง aorta </li></ul>34
 37. 38. 35
 38. 39. 36
 39. 40. แผนผังหัวใจ 37
 40. 41. <ul><ul><ul><ul><ul><li>ระบบหายใจ </li></ul></ul></ul></ul></ul>38
 41. 42. <ul><li>ระบบหายใจ ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบนี้ ประกอบด้วยอวัยวะสำคัญ ได้แก่ 1. จมูก เป็นอวัยวะส่วนต้นของระบบหายใจ ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศ ช่วยกรองฝุ่น ละออง และเชื้อโรคบางส่วนก่อนอากาศจะผ่านไปสู่อวัยวะอื่นต่อไป 2 . หลอดคอ (Pharynx) เมื่ออากาศผ่านรูจมูกแล้วก็ผ่านเข้าสู่หลอดคอ ซึ่งเป็นหลอดตั้งตรงยาวประมาณยาวประมาณ 5 นิ้ว หลอดคอติดต่อทั้งช่องปากและช่องจมูก จึงแบ่งเป็นหลอดคอส่วนจมูก กับ หลอดคอส่วนปาก โดยมีเพดานอ่อนเป็นตัวแยกสองส่วนนี้ออกจากกัน โครงของหลอดคอประกอบด้วยกระดูกอ่อน 9 ชิ้นด้วยกัน ชิ้นที่ใหญ่ทีสุด คือกระดูกธัยรอยด์ ที่เราเรียกว่า &quot; ลูกกระเดือก &quot; ในผู้ชายเห็นได้ชัดกว่าผู้หญิง </li></ul>39
 42. 43. 40
 43. 44. 41
 44. 45. ปอด 42
 45. 46. <ul><li>1. กระเพาะอาหารจัดอยู่ในระบบใดของร่างกาย </li></ul><ul><li>ก . ระบบย่อยอาหาร </li></ul><ul><li>ข . ระบบหายใจ </li></ul><ul><li>ค . ระบบขับถ่าย </li></ul><ul><li>ง . ระบบหมุนเวียนโลหิต </li></ul><ul><li>2. โดยปกติผู้ชายไทยหัวใจ มีอัตราการเต้นนาทีละกี่ครั้ง </li></ul><ul><li>ก . 60 ครั้ง / นาที ข . 65 ครั้ง / นาที </li></ul><ul><li>ค . 70 ครั้ง / นาที ง . 75 ครั้ง / นาที </li></ul><ul><li>3. ใครเป็นผู้มีคุณสมบัติของนักปฐมพยาบาล </li></ul><ul><li>ก . สมจิตเห็นเลือดไม่ได้ </li></ul><ul><li>ข . ประภาสเป็นหน่วยกู้ภัย </li></ul><ul><li>ค . สมใจมักเป็นลมบ่อยๆ </li></ul><ul><li>ง . กฤติยาเป็นนักกีฬา </li></ul>43 แบบทดสอบหลังเรียน จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
 46. 47. 44
 47. 48. 45 ข้อที่ คำตอบ 1 ก 2 ค 3 ข 4 ง 5 ค
 48. 49. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกงูกัด .      http://WWW.healthnet.in.th/text/forum1/accident/exiden-8.html ธเนศ พัวพรพงษ์ ( 2003 ). คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า .      http://WWW.thaiclinic.com/rabies.html ธเนศ พัวพรพงษ์ . ( 2003 ). ทำอย่างไรเมื่อถูกงูกัด .      http://WWW.thaiclinic.com/snakebite.html ธีรวัฒน์ กุลทนันท์ . ( 2539 ). การปฐมพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากการกีฬา . กรุงเทพฯ :   สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช . นงนุช ตันติธรรม ( บรรณาธิการ ) . ( 2542 ). คู่มือการปฐมพยาบาล . กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข . 46
 49. 50. <ul><li>พิพัฒน์ ชูวรเวช . ( 2539 ). อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล . กรุงเทพฯ : เลิฟ แอนน์ </li></ul><ul><li>ลิพเพลส . เรืองศักดิ์ ศิริผล ( แปล ) ( 2544 ). คู่มือการปฐมพยาบาล . กรุงเทพฯ : บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด วชิรา กสิโกศล . ( 2539 ). การปฏิบัติพยาบาลและเคหพยาบาล . กรุงเทพฯ : สุพรการพิมพ์ . วิชัย วนดุรงค์วรรณ . ( บรรณาธิการ ) ( 2534 ). การปฐมพยาบาล . กรุงเทพฯ :       โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย . วิชัย วนดุรงค์วรรณ , ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์ . ( บรรณาธิการ ) ( 2536 ). การปฐมพยาบาล   ( first Aid Management ). กรุงเทพฯ : หน่วยกีฬาเวชศาสตร์สาขาเวชศาสตร์ แรงงาน    และการกีฬา ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล </li></ul>47
 50. 51. <ul><li>วิภาพร วรหาญ , จงรัก อิฐรัตน์ , สุวรรณา บุญยะลีพรรณ . ( 2536 ). การปฐมพยาบาลและการพยาบาล ฉุกเฉิน . ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์ . วิรัตน์ ศรีนพคุณ และ ศรี นพคุณ . ( 2541 ). การปฐมพยาบาล . กรุงเทพฯ :       โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย . เสนอ อินทรสุขศรี . ( 2539 ). การปฐมพยาบาลเบื้องต้น . กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์ . อัจฉรา วัฒนาภิญโญ . ( 2535 ). คู่มือการปฐมพยาบาล . กรุงเทพฯ : เจเนอรัลบุ๊คเซนเตอร์ . </li></ul>48
 51. 52. <ul><li>Andrew, K. M. (1995). First Aid Manual. Dorling Kindersley Limited :      London . Brown, A. F. T. (1994). Accident and emergency diagnosis and management.       ( 2 nd ed .). Oxford : Butterworth - Heinemann Ltd . Flegel, M. J. (1992). Sport first aid. Illinois: Leisure Press. Marsden, A . K . , Molfat, S . C . , & Scott, R . ( 1995 ). First aid manual .      London: Dorling Kindersley. </li></ul>49

×