Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
איסוף מי גשם למה זה חשוב בכלל? ‏ מאת אמיר יחיאלי מורה ואקולוג, ירושלים
מדוע חשוב לאסוף גשם <ul><ul><li>רק 20% מהגשם היורד בתחום המדינה מגיע לברזים
כ- 20%  ממי הגשם ניגרים לים ו/או לביוב
כ- 60% ממי הגשם מתאדים </li></ul></ul>חייבים ליעל את ניצול הגשם ולהקטין ככל הניתן את מרכיב הנגר המבוזבז, הזורם לים או ל...
איסוף נגר בבתי ספר חיסכון של 2/3 בצריכה <ul><li>רוב בתי הספר בישראל יכולים לאסוף נגר מגגותיהם בכמות העולה על צריכתם השנת...
11 בתי ספר ברחבי הארץ כבר מיישמים מערכת איסוף גשם כתחליף חלקי למי מקורות. ‏
תרומתה העיקרית של המערכת בהקניית ערכי סביבה, ותודעה צרכנית נכונה, שתמורתם גבוהה בהרבה מעצם החיסכון. ‏
המשימה הלאומית להפיץ את המערכת ברוב בתי הספר בישראל תוך 10 שנים. ‏ </li></ul>כל טיפה שנאספת ניצלת מהביוב !!
התפלגות לפי חודשים בצריכת מי מקורות בב&quot;ס מנשה אליישר בשנים 2003 – 2000 . מחזור מי ברזיות מקטין את הצריכה הקייצית...
סיכום השינויים בצריכת מי מקורות  בב&quot;ס מנשה אליישר 2003 – 2000 .  ירידה ב 80% ‏ <ul><li>2001 מתחילה תכנית החיסכ...
2002 מי הברזיות ממוחזרים להשקיית הגינה והנוי. ‏
2003 מי גשם משמשים לרוב צרכי בית הספר פרט לשתייה. ‏ </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

rain harvest israel hebrew

1,281 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

rain harvest israel hebrew

 1. 1. איסוף מי גשם למה זה חשוב בכלל? ‏ מאת אמיר יחיאלי מורה ואקולוג, ירושלים
 2. 2. מדוע חשוב לאסוף גשם <ul><ul><li>רק 20% מהגשם היורד בתחום המדינה מגיע לברזים
 3. 3. כ- 20% ממי הגשם ניגרים לים ו/או לביוב
 4. 4. כ- 60% ממי הגשם מתאדים </li></ul></ul>חייבים ליעל את ניצול הגשם ולהקטין ככל הניתן את מרכיב הנגר המבוזבז, הזורם לים או לאגני השופכין. ‏ התאדות ניצול נגר לביוב או לים
 5. 5. איסוף נגר בבתי ספר חיסכון של 2/3 בצריכה <ul><li>רוב בתי הספר בישראל יכולים לאסוף נגר מגגותיהם בכמות העולה על צריכתם השנתית. ‏
 6. 6. 11 בתי ספר ברחבי הארץ כבר מיישמים מערכת איסוף גשם כתחליף חלקי למי מקורות. ‏
 7. 7. תרומתה העיקרית של המערכת בהקניית ערכי סביבה, ותודעה צרכנית נכונה, שתמורתם גבוהה בהרבה מעצם החיסכון. ‏
 8. 8. המשימה הלאומית להפיץ את המערכת ברוב בתי הספר בישראל תוך 10 שנים. ‏ </li></ul>כל טיפה שנאספת ניצלת מהביוב !!
 9. 9. התפלגות לפי חודשים בצריכת מי מקורות בב&quot;ס מנשה אליישר בשנים 2003 – 2000 . מחזור מי ברזיות מקטין את הצריכה הקייצית, ‏ איסוף מי גשמים מצמצם את הצריכה החורפית . ‏ תודעה צרכנית מפותחת יותר מוסיפה אף היא לצמצום הצריכה. ‏ מ&quot;ק
 10. 10. סיכום השינויים בצריכת מי מקורות בב&quot;ס מנשה אליישר 2003 – 2000 . ירידה ב 80% ‏ <ul><li>2001 מתחילה תכנית החיסכון במים – החלפת ברזים, מחשוב ההשקיה, והשקיה במי גשם בעונות המעבר. ‏
 11. 11. 2002 מי הברזיות ממוחזרים להשקיית הגינה והנוי. ‏
 12. 12. 2003 מי גשם משמשים לרוב צרכי בית הספר פרט לשתייה. ‏ </li></ul>
 13. 13. איסוף נגר גגות בישראל איסוף מי גשם נועד לענות על אבדן של מיליוני קובים באזורים בנויים המנגרים את רוב המים לביוב, ו/או למאגרי קולחים ו/או לים. ‏
 14. 14. מהפך בתפישת האגירה של פעם אגירה בנפח מינימאלי לשימוש מיידי במקום אגירה של כל גשמי החורף מסקנה: אין טעם לאגור מים לקיץ אלא להסתפק בפחות מים ולנצלם בחודשי החורף בלבד <ul><li>נפח זה אמור להספיק לצריכה השוטפת ולהתמלא כל גשם מחדש. ‏
 15. 15. עלות המיכל בן 1 מ&quot;ק = 500 ₪. ‏
 16. 16. עלות המים הנאגרים במיכל ( 1 מ&quot;ק) = 10 ₪. ‏
 17. 17. מיכל שהתמלא במשך החורף כ 40 פעם (מספר אירועי הגשם) חסך עד 400 ₪. ‏
 18. 18. עלות האגירה של כל מ&quot;ק לשימוש בקיץ כעלות המיכל - 500 ₪. ‏
 19. 19. את עלות המיכל במים הנאגרים לקיץ ניתן להשיב רק אחרי 50 שנה. ‏ </li></ul>
 20. 20. פרויקט מחזור המים ככלי חינוכי/לימודי <ul><li>הנושא מזמן למידה רב-תחומית בה ניתן לשלב </li></ul><ul><ul><li>פרקים בגיאוגרפיה ואקלים: ‏ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>הכנת טבלת משקעים
 21. 21. הכנת טבלת צריכה
 22. 22. מדידת שטחים מנגרים
 23. 23. איסוף וניתוח תחזיות מזג אוויר
 24. 24. חישובים מתמטיים של כמויות מי נגר ונפח מיכלים
 25. 25. עיבוד הנתונים במחשב </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>דיונים ערכיים על יחסי גומלין בין האדם לסביבתו ועל ניצול משאבי טבע </li></ul></ul>
 26. 26. מיחזור מים בבתי ספר הקשיים בהפצת הרעיון למרות התועלת הכלכלית והתמורה החינוכית נתקלת הפצת הרעיון בקשיים בירוקרטיים ותקציביים <ul><li>רוב התקציבים להקמת מערכות חדשות באים מקרנות וממשלות זרות
 27. 27. קשיים בהקצאת שעות לימוד במערכת ותקצוב שעות הוראה
 28. 28. מחסור קשה בכח אדם מקצועי לתפעול טכני וחינוכי של המערכת
 29. 29. אי מתן קדימות בסדר העדיפויות של משרד החינוך </li></ul>. ‏
 30. 30. משימות לתלמיד <ul><li>לימוד הנושא &quot;המים בישראל&quot; בעיות ופתרונות
 31. 31. הכרת מושגים גיאוגרפיים כלכליים הנוגעים למשק המים בישראל
 32. 32. איסוף נתונים, עריכת ראיונות וסקרים בנושא: מים בירושלים, בבית ובבית הספר
 33. 33. ניתוח נתונים וממצאים
 34. 34. הערכת המידע והסקת מסקנות
 35. 35. הצגת המידע </li></ul>
 36. 36. רקע - פרויקט מחזור מים בבתי הספר <ul><li>הפרויקט מהווה הזדמנות: ‏ </li></ul><ul><ul><li>לעיצוב תודעתי בנושאי ניצול ו/או בזבוז משאבים
 37. 37. להעמיק בשאלות עקרוניות וערכיות הנוגעות ליחסים שבין האדם וסביבתו. </li></ul></ul><ul><li>מעורבות התלמידים מאפשרת: ‏ </li></ul><ul><ul><li>חשיפה חווייתית ומעשית למודעות לסביבה בה אנו חיים. ‏
 38. 38. חיזוק רגש האחריות האישית בתחום הסביבתי. ‏
 39. 39. פיתוח חשיבה רב תחומית. ‏
 40. 40. הפצת המסר במשפחה בבית ובקהילה. ‏ </li></ul></ul>
 41. 41. מיומנויות מידעניות <ul><li>איסוף נתונים
 42. 42. שימוש באינטרנט לאיסוף נתוני גשם
 43. 43. שאלונים + ראיונות אישיים
 44. 44. ניתוח חשבונות מים
 45. 45. ניתוח אירועי הגשם ב 100 השנים האחרונות
 46. 46. מכתבים לעייריה
 47. 47. קשר עם גופים עירוניים בנושא מים: &quot;הגיחון&quot; ‏
 48. 48. הכרת מושגים גיאוגרפים כלכליים הנוגעים למשק המים בישראל. ‏
 49. 49. סקרי שוק של עלויות מרכיבי המערכת
 50. 50. הצגת העבודות האישיות בכלים המתוקשבים המתאימים: ‏ </li></ul><ul><ul><li>Word
 51. 51. Excel
 52. 52. מצגות </li></ul></ul>

×