การตลาดดวยอีเมล (E-mail Marketing)
  By Suton@TARAD.com University manager
E-mail คืออะไร???

 อาจเรียกวา อีเมล หรือ อีเมล
 หมายถึง จดหมาย หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
 เปนการแลกเปลี่ยนขอความ...
ประวัติ E-mail

ARPANET คือ เครือขายคอมพิวเตอรซึ่งเกิดจากการรวม
เครือขายของมหาวิทยาลัย 4 แหง ของสหรัฐ เพื่อแลกเปลี่ยน
...
ประวัติ E-mail

E-mail เริ่มใชครั้งแรกป พ.ศ. 2508 ใชสงขอมูลระหวาง
คอมพิวเตอรเมนเฟรม


ไมมีคําตอบวาระหวาง “SDC's ...
ประวัติ E-mail

   ป พ.ศ. 2514 Mr. Ray
   Tomlinson เริ่มใชเครื่องหมาย
   @ ในการคั่นระหวางชื่อผูใชกับชื่อ
 ...
ทําไมตอง E-mail ???
                   ตนทุนเฉลี่ยการทํา E-mail นอย
 50 ลานคนทําการเช็คเมล     ...
รูปแบบของ E-mail
 1. บริการอีเมลฟรี… (Free E-mail)


             • บริการบัญชีอีเมลเพื่อรับสง
       ...
รูปแบบของ E-mail
 2. โปรแกรมจัดการอีเมล (E-mail Client)


             • บริการบัญชีอีเมลเพื่อรับสง
     ...
ขอดีของ E-mail ???

 • เขาถึงผูใชอินเทอรเน็ตมากถึง 93% (Jupiter
  Research)
 • มีตนทุนต่ําเมื่อเทียบสื่ออื่น
 • ใช...
แคสง E-mail ยังไมพอ……นะ
รูปแบบ E-mail Marketing (1)

1. Spam Mail (อีเมลแบบผูรับไมไดรองขอ)
 • เรียกอีกชื่อวา Unsolicited Commercial E-mail
 ...
รูปแบบ E-mail Marketing (2)
1.  Targeted E-Mail Marketing (เปาหมายชัดเจน)
   • สราง Mail Marketing ของตัวเอง

2.  ...
สวนประกอบของ E-mail Marketing

  1. สวนหัว… (Header)
จาก:    (From) ที่อยูอีเมลผูสง และอาจจะประกอบดวย ชื่อและนา...
สวนประกอบของ E-mail Marketing

  2. สวนเนื้อความ… (Body)
1) Receive Name ชื่อผูรับปลายทาง

2) Introduction การแนะนําตั...
ตัวอยาง eMail ที่ดี?
                      1. Subject Line, with
                  ...
เปาประสงค
      • วัตถุประสงคการใชเมล?
      • กลุมเปาหมายคือใคร
      • วิธีเขาถึง (Reach)
...
วัตถุประสงคในการทําการตลาดดวย E-mail

 • ประชาสัมพันธตราสินคาใหเปนที่รูจัก
 • เพื่อใหได lead ใหม, คนลงทะเบียน
 •...
ผลตอบรับจากการทํา E-mail แคมเปญจตางๆ
                  Conversion
                  ...
ฐานขอมูล
      • ซื้อ หรือรวบรวมชื่อขึ้นเอง
      • ถารวบรวม ไดมาอยางไร?
      • ระยะเวลา เกา/ใหม?
 ...
ทั้งหมดนี้ มันเชื่อไดจริงเหรอ????
กฎหมาย
          • จดหมายขยะ (Spam Mail)
          เว็บไซตลามก, การพนัน, ลูกโซ
          • โจ...
กฎหมายควบคุมการตลาดโดยตรงของสหรัฐอเมริกา
The U.S. Direct Marketing Association (DMA)

       “การตลาดดวย E-mail ตอ...
The United States’ Controlling the
Assault of Non-Solicited
Pornography and Marketing Act,
กฎหมายของสหรัฐอเมริกาวาดวยการ...
The European Privacy & Electronic
Communications regulations 2003
กฎหมายบังคับควบคุมเกี่ยวกับความเปนสวนตัว
(ใชในทวีปยุโ...
Spam mail case

•  ศาลซีแอตเทิลสั่งจําคุกชายวัย 28 ปในป 2005
•  ผูตองหาคดีสงอีเมลขยะหลายลานฉบับ ทําเงิน > 3 แสน US...
เนื้อหา            Content
• สวนบุคคล / เปด Public
• กําหนดเวลา
• สัญญา / รับประกัน
• ใหเหตุผล (ตองซื้อสิน...
เทคนิคการเขียนหัวขอ (Title) ใหนาสนใจ
• เขียนขอความใหชัดเจน ทําตัวหนา (Bold)
• ถายทอดวัตถุประสงคผานหัวเรื่อง
• เครื...
การแสดงผลของอีเมล
1. Plain-Text E-mail
  เปนอีเมลที่ประกอบดวยขอความเพียงอยางเดียว สามารถ
  รับสงไดรวดเร็ว ขนาดเมล...
Frequency  ความถี่
      • ความสม่ําเสมอ-การจัดตาราง
      • การติดตาม
      • ลูกคาใหม / ลูกคาเดิม
การเพิ่มจํานวนรายชื่อ      Gathering
E-mail
• แบบฟอรมลงทะเบียน ในเว็บไซต
• จดหมายขาว (E-Newsletter)
• เกม-กิจกรรม...
การวัดผล                Measurement
• การเปดอาน (Open Rate)
• การคลิกเขาชม (Click Through Rate)
• การตอบ...
Performance Metric

1. Open Rate เปนอัตราที่แสดงถึงการเปดอาน จากอีเมลที่ไดทํา
การสงไปทั้งหมด

Open Rate = (Open / E-m...
Revenue Metric
1. Conversion Cost ตนทุนแปรผัน
Conversion Cost = (Ad Cost / No. of Sale) x 100%

2. Conversion Ratio อัตรา...
สรุป E-mail marketing ที่ดีควรประกอบดวย

• ผูรับแสดงความจํานงในการรับ
• ไมไปแอบดูด หรือซื้อรายชื่ออีเมลจากที่อื่น
• มีส...
สรุปขั้นตอนในการจัดทํา E-mail marketing

• กําหนดวัตถุประสงคในการทําการตลาดดวย E-mail
• เลือกกลยุทธที่เหมาะสม
• การเขา...
E mail marketing
E mail marketing
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E mail marketing

792 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
792
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E mail marketing

 1. 1. การตลาดดวยอีเมล (E-mail Marketing) By Suton@TARAD.com University manager
 2. 2. E-mail คืออะไร???  อาจเรียกวา อีเมล หรือ อีเมล  หมายถึง จดหมาย หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  เปนการแลกเปลี่ยนขอความแบบดิจิทอล  ประกอบดวย ที่อยูผูสง + ที่อยูผูรับ (อาจมีมากกวา 1) + หัวเรื่อง + เนื้อหา
 3. 3. ประวัติ E-mail ARPANET คือ เครือขายคอมพิวเตอรซึ่งเกิดจากการรวม เครือขายของมหาวิทยาลัย 4 แหง ของสหรัฐ เพื่อแลกเปลี่ยน ขอมูลขาวสาร ซึ่งเปนเครือขายตนกําเนิดการเกิดเครือขาย อินเตอรเน็ต และการพัฒนาอีเมล
 4. 4. ประวัติ E-mail E-mail เริ่มใชครั้งแรกป พ.ศ. 2508 ใชสงขอมูลระหวาง คอมพิวเตอรเมนเฟรม ไมมีคําตอบวาระหวาง “SDC's Q32” และ “MIT's CTSS” เครื่องใดเปนเครื่องใชระบบอีเมลเครื่องแรก
 5. 5. ประวัติ E-mail ป พ.ศ. 2514 Mr. Ray Tomlinson เริ่มใชเครื่องหมาย @ ในการคั่นระหวางชื่อผูใชกับชื่อ เครื่อง เขายังเขียนโปรแกรมรับสงอี เมลที่ชื่อ SNDMAIL และ READMAIL บนเครือขาย ARPANET
 6. 6. ทําไมตอง E-mail ??? ตนทุนเฉลี่ยการทํา E-mail นอย 50 ลานคนทําการเช็คเมล กวา $7 อยางนอย 5 ครั้งตอวัน Shop.org, 2008 ClickZ, 2008 ? 55% นักการตลาดเชื่อวาผล ROI ที่ไดรับสูงกวาชองทางอื่น Datran Media, 2008 ? การตลาดดวย E-mail สามารถ สรางรายได $43 ตอคาใชจาย $1 DMA, 2008 ?
 7. 7. รูปแบบของ E-mail 1. บริการอีเมลฟรี… (Free E-mail) • บริการบัญชีอีเมลเพื่อรับสง ขอความ • ไมมีการคิดคาใชจายในการ เขาใชงาน แตอาจมีการจํากัด ฟงกชั่นการใชงานบางอยาง หรือมีโฆษณาแอบแฝง • โดยมากทํางานบน Webbase
 8. 8. รูปแบบของ E-mail 2. โปรแกรมจัดการอีเมล (E-mail Client) • บริการบัญชีอีเมลเพื่อรับสง ขอความ • ตองมี Server เปนของตัวเอง • มีฟงกชั่นใชงานหลายแบบทั้ง POP, IMAP, SMTP
 9. 9. ขอดีของ E-mail ??? • เขาถึงผูใชอินเทอรเน็ตมากถึง 93% (Jupiter Research) • มีตนทุนต่ําเมื่อเทียบสื่ออื่น • ใชเวลาจัดสงเพียง 2-3 วินาที สงไดครั้งละมากๆ • สื่อสารแบบ Two-Way Communication • วัดผลไดงาย
 10. 10. แคสง E-mail ยังไมพอ……นะ
 11. 11. รูปแบบ E-mail Marketing (1) 1. Spam Mail (อีเมลแบบผูรับไมไดรองขอ) • เรียกอีกชื่อวา Unsolicited Commercial E-mail • สื่อโฆษณาตนทุนต่ํา เขาถึงคนมาก แตไดผลใน แงลบ 2. Permission E-Mail (อีเมลแบบขออนุญาตผูรับ) • Opt in E-mail • Opt out E-mail • Double Opt in E-mail
 12. 12. รูปแบบ E-mail Marketing (2) 1. Targeted E-Mail Marketing (เปาหมายชัดเจน) • สราง Mail Marketing ของตัวเอง 2. Untargeted E-Mail Marketing (ไมระบุเปาหมาย) • ไปยืมรายชื่อคนอื่นๆสง การสงเมลมั่ว หรือ SPAM ไมถือเปน E-Mail Marketing
 13. 13. สวนประกอบของ E-mail Marketing 1. สวนหัว… (Header) จาก: (From) ที่อยูอีเมลผูสง และอาจจะประกอบดวย ชื่อและนามสกุล ถึง: (To) ที่อยูอีเมลผูรับ และอาจจะประกอบดวย ชื่อและนามสกุล สามารถ มีไดมากกวา 1 คน แยกกันดวย เครื่องหมาย "," หัวขอเรื่อง: (Title) สรุปเนื้อความขอมูลเพื่อใหผูรับเขาใจเนื้อหาของขอความคราวๆ วันที: ่ (Date & time) วันและเวลาจากเครื่องผูสง สําเนา: (Cc, Carbon copy) ใชสําหรับในการสงขอความเดียวกันใหคนอื่น
 14. 14. สวนประกอบของ E-mail Marketing 2. สวนเนื้อความ… (Body) 1) Receive Name ชื่อผูรับปลายทาง 2) Introduction การแนะนําตัวเบื้องตน 3) Body Copy เนื้อหารายละเอียด 4) Call to Action การปดการขาย 5) Sender Name & Signature ชื่อผูสง และลายเซ็นดิจิตอล
 15. 15. ตัวอยาง eMail ที่ดี? 1. Subject Line, with Customer Name 2. Introduction ชื่อผูรับอีเมล 3. Body Copy 4. Call to action
 16. 16. เปาประสงค • วัตถุประสงคการใชเมล? • กลุมเปาหมายคือใคร • วิธีเขาถึง (Reach) Targeting
 17. 17. วัตถุประสงคในการทําการตลาดดวย E-mail • ประชาสัมพันธตราสินคาใหเปนที่รูจัก • เพื่อใหได lead ใหม, คนลงทะเบียน • ใหเขามาสมัครสมาชิก • เพื่อเพิ่มยอดขาย-ซื้อซ้ํา • การคงไวซึ่งลูกคา-สรางความสัมพันธที่ดียิ่งขึน ้
 18. 18. ผลตอบรับจากการทํา E-mail แคมเปญจตางๆ Conversion CTR 6.80% Awareness 17.10% 5.60% Sales 15.20% 7.90% Leads 15.30%
 19. 19. ฐานขอมูล • ซื้อ หรือรวบรวมชื่อขึ้นเอง • ถารวบรวม ไดมาอยางไร? • ระยะเวลา เกา/ใหม? • ใชขอมูลอะไรบาง • ตรวจมาตรฐาน, การเพิ่มขอมูล Database
 20. 20. ทั้งหมดนี้ มันเชื่อไดจริงเหรอ????
 21. 21. กฎหมาย • จดหมายขยะ (Spam Mail) เว็บไซตลามก, การพนัน, ลูกโซ • โจมตีดวย ไวรัส, สปายแวร เพื่อลวงขอมูล-ทําลาย • กลลวงทางการเงิน (Phishing) เพื่อใหกรอกขอมูลสวนตัว-การเงิน Law & Regulation
 22. 22. กฎหมายควบคุมการตลาดโดยตรงของสหรัฐอเมริกา The U.S. Direct Marketing Association (DMA) “การตลาดดวย E-mail ตองใหลูกคาทํา การลงทะเบียนเปนสมาชิก เพื่อใหเปน กิจกรรมที่ถูกตองตามกฎหมาย เมื่อลูกคา ทําผิดหรือกระทําการใดๆ ที่ไมถูกตอง เหมาะสม สามารถดําเนินคดีฟองรองตาม กฎหมายได”
 23. 23. The United States’ Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act, กฎหมายของสหรัฐอเมริกาวาดวยการควบคุมการถูก โจมตีโดยผูไมไดการเชื้อเชิญ สื่อลามก และการทํา ตลาด
 24. 24. The European Privacy & Electronic Communications regulations 2003 กฎหมายบังคับควบคุมเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (ใชในทวีปยุโรป)
 25. 25. Spam mail case • ศาลซีแอตเทิลสั่งจําคุกชายวัย 28 ปในป 2005 • ผูตองหาคดีสงอีเมลขยะหลายลานฉบับ ทําเงิน > 3 แสน USD • โทษที่ไดรับคือ ติดคุก 26 ป (ลดโทษจากเดิม 65 ป) และเสียคาปรับ 6 แสน USD (ลดโทษจากเดิม 7.8 ลาน USD) ที่มา : ผูจัดการออนไลน วันที่ 19 มีนาคม 2551
 26. 26. เนื้อหา Content • สวนบุคคล / เปด Public • กําหนดเวลา • สัญญา / รับประกัน • ใหเหตุผล (ตองซื้อสินคา) • หัวเรื่องที่จูงใจ • ขอมูล-รายละเอียด • ผูสง-ลายเซ็น
 27. 27. เทคนิคการเขียนหัวขอ (Title) ใหนาสนใจ • เขียนขอความใหชัดเจน ทําตัวหนา (Bold) • ถายทอดวัตถุประสงคผานหัวเรื่อง • เครื่องหมายที่ทําใหคนสังเกต ! * ? % # • ใชคําที่มีพลัง-อนุภาค คนพบ, เคล็ดลับ, รวดเร็ว • ตั้งคําถามกับผูอาน รูไหมวาทําอยางไรคุณจะรวยเพิ่มขึ้น? • สิทธิประโยชนที่ผูอานจะไดรับ
 28. 28. การแสดงผลของอีเมล 1. Plain-Text E-mail เปนอีเมลที่ประกอบดวยขอความเพียงอยางเดียว สามารถ รับสงไดรวดเร็ว ขนาดเมลเล็ก ขาดความนาสนใจ 2. HTML E-mail เปนอีเมลที่จัดรูปแบบไดครบ ทั้งรูปแบบอักษร, แทรก รูปภาพ รวมกับขอความ มีสีสันนาสนใจ ขนาดไฟลใหญและ อาจติด Block
 29. 29. Frequency ความถี่ • ความสม่ําเสมอ-การจัดตาราง • การติดตาม • ลูกคาใหม / ลูกคาเดิม
 30. 30. การเพิ่มจํานวนรายชื่อ Gathering E-mail • แบบฟอรมลงทะเบียน ในเว็บไซต • จดหมายขาว (E-Newsletter) • เกม-กิจกรรมรวมสนุก
 31. 31. การวัดผล Measurement • การเปดอาน (Open Rate) • การคลิกเขาชม (Click Through Rate) • การตอบกลับ (Response Rate) • การสมัครสมาชิก (Subscribe) • การยกเลิกสมาชิก (Unsubscribe) • การซื้อสินคา (Conversion Rate) สุดทาย: วัดผล ROI (Return On Investment)
 32. 32. Performance Metric 1. Open Rate เปนอัตราที่แสดงถึงการเปดอาน จากอีเมลที่ไดทํา การสงไปทั้งหมด Open Rate = (Open / E-mail Sending) x 100% 2. Click Through Rate เปนอัตราที่แสดงถึงความสําเร็จของอี เมล ในการดึงดูดใหคนคลิกเพื่ออานรายละเอียดตอ CTR อัตราการคลิกผานอีเมล = (Click / Impression) x 100%
 33. 33. Revenue Metric 1. Conversion Cost ตนทุนแปรผัน Conversion Cost = (Ad Cost / No. of Sale) x 100% 2. Conversion Ratio อัตราแปรผัน Conversion Ratio= (No. of Order / No. of Audience) x 100% 3. Average Revenue รายไดเฉลี่ย Average Revenue = Revenue / Customer
 34. 34. สรุป E-mail marketing ที่ดีควรประกอบดวย • ผูรับแสดงความจํานงในการรับ • ไมไปแอบดูด หรือซื้อรายชื่ออีเมลจากที่อื่น • มีสวนขอ ‘ยกเลิก’ (Unsubscribe) ในการรับเมล • แจงผูรับปลายทางวาเราคือใคร • ใชเนื้อหาที่เปนจริง • เคารพสิทธิของผูรับ
 35. 35. สรุปขั้นตอนในการจัดทํา E-mail marketing • กําหนดวัตถุประสงคในการทําการตลาดดวย E-mail • เลือกกลยุทธที่เหมาะสม • การเขาถึงกลุมเปาหมาย • การออกแบบ”เนื้อหา” E-mail • ทําการวัดผลความสําเร็จ • ปรับปรุงและแกไข

×