Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

білім беру кәсіби өсуі

9,355 views

Published on

Published in: Education

білім беру кәсіби өсуі

 1. 1. Жаңаша оқыта отырып жетістікке жетуСауле Алихановна Абдыканова Мынбаев ауылындағы орта мектепмектепке дейінгі шағын орталығымен ағылшын тілі пәні мұғаліміАлматы облысы Жамбыл ауданы«Білім беру қызметінің кәсіби ӛсуі- білім берудің жаңа сапасынқамтамасыз етудің шарты».
 2. 2. Педагог мәртебесінің артуы оның кәсіби шеберлігіне тікелей байланыстыекені белгілі.Білім беру жүйесінің жаңа талаптарына сай білім сапасынарттыруға бәсекелестікті дамыту мына ұғымдарға сүйенеді:ӛзін-ӛзі оқыту,оқибілу,ӛз еркімен білімді меңгеру,педагогтар рӛлі мен жауапкершілігін кӛтеружәне адами ресурстарды дамыту.Болашаққа үміт артқан мемлекет,ең алдымен білім саласының іргетасынқалайды.Ертеңгі келер күннің бүгінгіден гӛрі нұрлы болуына ықпалетіп,адамзат қоғамын алға апаратын құдіретті күш тек білімге ғана тән. Білімғана биікке жеткізеді. XXI ғасыр –тәуелсіз еліміздің дүние жүзілікӛркениетке ӛрлеу ғасыры.Жалпы білімнің жүйесі қоғам дамуымен біргедамып,үнемі ӛзгеріп отырады.Білім саласын дамыту үшін жаңа инновациялықұғым,үлгі және әдіс-тәсілдер қажет. Сондықтан жаңа кӛзқарас қажеттілігі-заманауи талабы. Бүгін біздің қозғап отырған мәселеміз «Білім беруқызметінің кәсіби ӛсуі- білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудіңшарты».Осы жүйеге жанаша кӛзқарас арқылы қарау дегеніміз ол оқу-тәрбиепроцесін жүйелі түрде жобалауға,ұйымдастыруға мүмкіндік беретінпрогрессивті,жаңа инновациялық енгізулер.Білім беруге жаңаша кӛзқарастыбірнеше бағытта қарауымызға болады.
 3. 3. • Педаготың интелектуалды-тұлғалық және рухани дамуын жоғары деңгейгежеткізу• Педагогтың ғылыми-зерттеулермен айналысу бейімін қалыптастыру• Әлеуметтік-экономикалық,саяси және кәсіби бағыттағы жаңашылдықтарметодологиясымен танысуды қамтамазсыз ету.• Инновациялық процесс-бұл жаңашылдықты ендіру,қабылдау және қолданупроцесі.Басқару құрылымдағы кәсіби ұйым- мектептегі ғылыми әдістемеліккенес.Даму жоспары бойынша мектепте пән әдістемелік бірлестіктері жұмысістейді.Осы пән әдістемелік бірлестіктердің атқаратын бағыттары мынандай:• Пән мұғалімдерінің педагогикалық және әдістемелік шығармашылығындамыту• Оқу-тәрбие процессінде ғылыми-зерттеу нәтижесін жаңа педагогикалық жәнеақпараттық технологияны,педагогикалық тәжірибені насихаттау.
 4. 4. • Оқу-тәрбие процессінің негізгі нысандарына жүйелі жоспарлы түрдеқатысып ,оны талдау• Дарынды балалармен тиянақты жұмыс жүргізу,олимпиядаға жәнеконкурстарға дайындау• Әр пән мұғалімі ӛз істеген педагогикалық жұмысына қорытындыталдау жасау• Мектепте мынандай методикалық жұмыс атқарылады олар : «Озаттәжірибе мектебі», «Шығармашылықпен жұмыс істейтін мұғалімдер»және «Жас маман мектебі».
 5. 5. Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау.Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі - мұғалім. Ізденімпаз мұғалімніңшығармашылығындағы ерекше тұс - оның сабақты түрлендіріп, тұлғаныңжүрегіне жол таба білуі. Ұстаз болу оңай емес, қадір тұту, қастерлеу, арындайтаза ұстау - әр мұғалімнің борышы. Ол ӛз кәсібін, ӛз пәнін , барлық шәкіртін ,мектепті шексіз сүйетін адам.Ӛзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі –педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты ӛзін-ӛзіжетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлғақұзыреті.Жаңа формация мұғалімі табысы, біліктері арқылы қалыптасады,дамиды. Нарық жағдайындағы мұғалімге қойылатын талаптар : бәсекегеқабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі,әдістемелік жұмыстағы шеберлігі.
 6. 6. • Осы айтылғандарды жинақтай келіп, жаңа формациямұғалімі- рефлекцияға қабілетті, ӛзін-ӛзі жүзеге асыруға талпынғанәдіснамалық , зерттеушілік, дидактикалық - әдістемелік, әлеуметтіктұлғалы,коммуникативтілік, ақпараттық және тағы басқа құдыреттіліктердіңжоғары деңгейімен сипатталатын рухани- адамгершілікті, азаматтықжауапты, белсенді, сауатты, шығармашыл тұлға.• Нәтижеге бағытталған білім моделі мен басқарудың жаңа парадигмасыаясында жекелеген ұғымдар мен нормаларды және тиімді педагогикалықтехнологияларды меңгеру үшін педагогтардың кәсіби мәдениетін дамытуғабағытталған оқу қажеттіліктері туындылап отыр.• Біліктілік арттыру жүйесінде педагогтардың оқу қажеттіліктері нақтыбілімнің мәнін түсінуге, соның нәтижесінде ӛзіндік іс- әрекетке енуге жәнежеке ӛміріндегі тәжірибені жетілдіру мақсаттарына байланысты қалыптасады.Осы заманғы мұғалім оқуға үлкен потенциалдық мүмкіндіктермен келеді.
 7. 7. Сондықтан олардың функционалдық сауаттылықтарын кәсіби шеберлікпенұштастыру үшін нәтижеге бағытталған білім беру үлгісінде мақсатты түрдебілім беретін, қалыптастыратын, дамытатын андрогогикалық процесс қажет.Басқаша айтқанда ересектерге арналған, жалпы және кәсіби білімніңқажеттілігін дамыту, ғылым, білім мен мәдениет жетістіктері арқылыадамдардың жалпы мәдениеті мен әлеуметтік белсенділікті дамытуғабағытталған танымдық іс-әрекетке ынталандыру үшін білім беру. Қазіргібілім беру парадигмасы «білікті адамға» бағытталған білімнен «мәдениетадамына» бағытталған білімге кӛшуді кӛздейді. Бұл білім беру жаңашаұйымдастыру- оның философиялық , психологиялық, педагогикалықнегіздерін, теориясы мен тәжірибесін тереңірек қайта қарауды қажет етеді.Сондықтан бүгінгі күні еліміздің білім жүйесінде оқыту үдерісін тыңидеяларға негізделген жаңа мазмұнын қамтамасыз ету міндеті тұр.
 8. 8. Білім сапасын арттыру және нәтижеге бағытталған үлгіге беталуы барысындамұғалімдер мемлекеттік стандарт берілген нәтижелерге жетуде кәсібишеберлікпен меңгерген зерттеу біліктері мен дағдылары нәтижесіндепроблеманың шешімін таба алатын, ақпараттық – коммуникативті мәдениетіжоғары тұлғалық - дамытушылық функцияны атқарады. Қазіргі заманадамның осы құзыреттілікті меңгере отырып тек « кәсіби икемділігіноңтайландыруды қамтамасыз ету ғана емес, іске асырылу мүмкіндігін « үнеміоқып – үйрену және ӛзін-ӛзі жасау талабын қалыптастыра алады.
 9. 9. Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттікбағдарламасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз етіп,халықаралық рейтингілердегі білім кӛрсеткішінің жақсаруы мен қазақстандықбілім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, ең алдымен, педагогкадрлардың мәртебесін арттыру, олардың бүкіл қызметі бойына мансаптықӛсуі, оқытылуы және кәсіби біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету, сондай- ақпедагогтердің еңбегін мемлекеттік қолдау мен ынталандыруды арттырумәселелеріне үлкен мән берілген. Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздіңбілім беру жүйесіндегі реформалар мен сыңдарлы саясаттар, ӛзгерістер менжаңалықтар әрбір педагог қауымының ойлауына, ӛткені мен бүгіні, келешегімен болашағы жайлы толғануына, жаңа идеялармен жаңа жүйелермен жұмысжасауына негіз болары анық. Олай болса, білімнің сапалы да саналы түрдеберілуі білім беру жүйесіндегі педагогтардің, зиялылар қауымының деңгейінебайланысты. Дәстүрлі білім беру жүйесінде білікті мамандар даярлаушыкәсіби білім беретін оқу орындарының басты мақсаты – мамандықтардыигерту ғана болса, ал қазір әлемдік білім кеңестігіне ене отырып, басекегеқабілетті тұлға дайындау үшін адамның құзырлылық қабілетіне сүйенуарқылы нәтижеге бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну – қазіргі таңданегізгі ӛзекті мәселелердің бірі.
 10. 10. • Жалпы алғанда «құзырлылық» ұғымы жайлы ғалым К.Құдайбергенова «Құзырлылықұғымы – соңғы жылдары педагогика саласында тұлғаның субъектілік тәжірибесінеерекше кӛңіл аудару нәтижесінде ендіріліп отырған ұғым.• Латын тіліндегі « компетенс»сӛзін ғалым К.Құдайбергенова «Құзырлылықты білімін,біліктілігін, дағдысын, тұлға мінез- құлқын , ең бастысы тұлға мүмкіндігін бағалаудыңкритерийі мақсатында қарастыру құзырлылық маңызын толық аша алады. Олай болса,құзырлылық, нәтижеге бағдарланған жаңа білім беру жүйесінің сапалық критерийіретінде әлеуметтік және ӛмірлік кӛзқарастарды есепке алу қажет» деп жазса,Б.Тұрғанбаева «Құзырлылыққа бағытталған оқыту үрдісінде тәжірибелік жолменмәселені шешу мүмкіндігі молаяды. Осы жағдай біліктілікті арттырудағы екінші үлгігекӛшірудің негізі бола алады. Ӛйткені,құзырлылыққа бағытталған үлгіде білімалушылардың ӛздерін ұйымдастыру - басты мақсаты » деп кӛрсетеді.• Қ.Құдайбергенова «Құзырды әртүрлі кенеттен болған ситуацияларда мәселелерді шешуүшін қажетті білімді немесе әрекетті кӛрсете білу қабілеті, білім мен ӛмірлік ситуацияарасындағы байланысты орнату мүмкіндігі ретінде, ал құзырлылықты адамның ӛзіндікдеңгейіне, даралық қасиеттеріне тікелей байланысты тұлғалық, теориялық,практикалық ӛлшеу дәрежесі жоғары деңгейде кіріктірілген құрылым ретіндеқарастыру ұсынылады» деген тоқтам жасайды.
 11. 11. Қазақстан Республикасының 12 жылдық білім беру тұжырымдамасында педагогкадрлардың кәсіби - тұлғалық құзыреттілігін қалыптастыру басты мақсат екендігінатай келе, 12 жылдық білім беруде педагог төмендегідей құзыреттіліктерді игеруіміндетті деп көрсетілген.• Арнайы құзыреттілік- ӛзінің кәсіби дамуын жобалай білетін қабілеті.• Әлеуметтік құзыреттілік- кәсіптік қызметімен айналысу қабілеті.• Білім беру құзыреттілігі - педагогикалық және әлеуметтік психологияның негііздерінқолдана білу қабілеті.• Ендеше құзыреттілік дегеніміздің ӛзін қазіргі заман талабына сай педагог қауымыныңӛзін -ӛзі ӛзгерте алу қабілеттілігі деп түсінуге болады. Білім саясатындағы түбегейліӛзгерістерді күнделікті оқу үрдісінде берілетін тапсырмалардан бастау қажет екендігіайқын кӛрсетілген. Оқушылар оқытушы қауымнан тек білімге ғана емес, ӛміргеүйрететін қабілеттілікті қажет етіп отыр. Демек, болашақ педагогтеріміз осыақпараттық қоғамнан қалыспай: жедел ойлаушы: жедел шешім қабылдаушы:ерекшеұйымдастырушылық қабілетті: нақты бағыт- бағдар беруші болып шығуы - бұл қазіргізаманның талабы.Міне, құзыреттілік қалыптастыру дегеніміздің ӛзі болашақ мұғалім -қазіргі студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып ойлаудың ,интеллектуалдық белсенділіктің жоғары деңгейіне шығу, жаңаны түсіне білуге,білімнің жетіспеушілігін сезінуге үйрету арқылы ізденуге бағыттаудықалыптастырудағы күтілетін нәтижелер болып табылмақ. Бұның ӛзі ӛз кезегінде қазіргіұстаздардан шәкіртті оқытуда, білім беруде, тәрбиелеп ӛсіруде белгілі бірқұзіреттіліктерді бойына сіңірген жеке тұлғаны қалыптастыруды талап етеді.
 12. 12. Мұндай құзырлылықтың қатарына мыналар жатады:* бағдарлы құзіреттілік (азаматтық белсенділік, саяси жүйені түсіну, баға беребілу,патриоттық, елжандылық, т.б);• мәдениеттанымдылық құзіреттілік (ұлттық ерекшеліктерді тани білу, ӛз халқыныңмәдениеті мен ӛзге ұлттар, әлем мәдениетін салыстыру, саралай білу қабілеті);• оқу-танымдық құзіреттілік(ӛзінің білімділік қабілетін ұйымдастыра білу, жоспарлайбілу, ізденушілік-зерттеушілік әрекет дағдыларын игеру, талдау, қорытынды жасайбілу);• коммуникативтік құзіреттілік ( адамдармен ӛзара қарым-қатынас тәсілдерін білу,мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінде, халықаралық қатынаста шетел тілінде қатынасдағдылары болуы);• ақпараттық-технологиялық құзіреттілік (ақпараттық технологиялармен, техникалықобьектілер кӛмегімен бағдарлай білу, ӛз бетінше іздей білу, таңдай, талдай білу, ӛзгертебілуді жүзеге асыра білу қабілеті);• әлеуметтік- еңбек құзіреттілігі (әлеуметтік-қоғамдық жағдайларға талдау жасай білу,шешім қабылдай білу, түрлі ӛмірлік жағдайларда жеке басына және қоғам мүддесінесәйкес ықпал ете білу қабілеті);• тұлғалық ӛзін-ӛзі дамыту құзіреттілігі (отбасылық еңбек, экономикалық және саясиқоғамдық қатынастар саласындағы белсенді білімі мен тәжірибесінің болу қабілеті).
 13. 13. Аталған құзыреттілік қасиеттерді тұлға бойына дарытуда педагог қауымның арнайыәлеуметтік білім беру құзыреттіліктерінің жан- жақты болуы талап етіледі.Егер педагогӛзінің кәсіби ӛсу жобасын дұрыс жолға қоя отырып, ӛзінің кәсіптік қызметіне нақтыберілу арқылы тұлғаның алған білімін ӛмірде қолдана білетіндей тапсырмалар жүйесінұсына алатын жағдайда болғанда ғана оқушы құзыреттілігін қалыптастыруға мүмкіндіктабады. Бір сӛзбен айтқанда, тұлғаға бағытталған білімдер жүйесі білім стандартынасай тұлғаның жан- жақты дамуына негізделген, алған білімін ӛмірдің қандай біржағдаяттарына қолдана алатындай дәрежеде ұсыну педагогтің құзыреттілігінебайланысты болады.Ең бірінші кезекте мұғалімнің « ӛзіндік жаңалығы» болуы қажет. Ғылым жаңалығынтүрлендіруде ӛз үлесін қосу арқылы жасаған нәтижелі жұмысы ӛзгелердің тәжірибесінтолық кӛшірмей, жаңа ортаға икемдеп, ӛзіндік іс- әрекет жиынтығы арқылыайтарлықтай нәтижеге қол жеткізу керек.Қазіргі кәсіптік- педагогикалық қызмет қандаймұғалімді талап етеді. Мұғалім – оқушылардың жеке тұлғасын дамытуға басымдықберетін, күрделі әлеуметтік-мәдени жағдайларда еркін бағдарлай алатын,шығармашылық процестерді басқара алатын, адам туралы ғылымның жетістіктерін,оның даму заңдылықтарын, компьютерлік оқыту ӛнерін терең меңгерген жан- жақтыдамыған шығармашыл тұлғаны талап етеді.
 14. 14. • Ал, білім беруде кәсіби құзырлы маман иесіне жеткен деп мамандығыбойынша ӛз пәнін жетік білетін, оқушының шығармашылығы мендарындылығының дамуына жағдай жасай алатын, тұлғалық- ізгілілікбағыттылығы жоғары, педагогикалық шеберлік пен ӛзінің іс- қимылынжүйелілікпен атқаруға қабілетті, оқыту технологияларын толық меңгергенжәне білімдік мониторинг негізінде ақпараттарды тауып, оларды таңдапсараптай алатын, отандық және шетелдік тәжірибелерді шығармашылықпенқолдана білетін кәсіби маман педагогті айтамыз.• Педагогика ғылымында баланы оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты – жан-жақтыдамыған жеке тұлға қалыптастыру болса, оқытудағы негізгі мақсат - ӛздігінендамуға ұмтылатын жеке тұлғаны қалыптастыру. Жеке тұлғаның дамуындамаңызды роль атқаратын оқушының ӛз бетінше жұмысын тиімдіұйымдастыра білу; сол арқылы материалды саналы меңгертудің жүйесінжасау; оқушының түрлі дара қабілеттерін арттыру.
 15. 15. • Ӛзіндік жұмыстың негізгі мақсаты оқушылардың танымдық міндеттерінқалыптастыру, шығармашылық қабілеттері мен қызығушылығын жетілдіру,білімге қүштарлығын ояту. Мұғалім сабақта әдіс - тісілдерді пайдаланаотырып, балалардың ұсыныс - пікірлерін еркін айтқызып, ойларын ұштауғажәне ӛздеріне деген сенімін арттыруға мүмкіндік туғызып отыру қажет. Әдіс– тәсілдер арқылы ӛткізген әрбір сабақ оқушылардың ойлануына жәнеқиялына негізделіп келеді, баланың тереңде жатқан ойын дамытып олардысӛйлетуге үйретеді. Түрлі әдістемелік тәсілдер пайдалану арқылы қабілетіәртүрлі балардың ортасынан қабілеті жоғары баланы іздеп, онымен жұмысжасау, оны жан - жақты тануды ойлап, оқушылардың шығармашылықдеңгейін бақылап отыру әрбір мұғалімнің міндеті.
 16. 16. Заманауи мұғалімі:• Педагогикалық үрдісте жүйелі жұмыс жүргізе алатын;• Педагогикалық ӛзгерістерге тез тӛселетін;• Жаңаша ойлау жүйесін меңгере алатын;• Оқушылармен ортақ тіл табыса алатын;• Білімді, іскер, шебер болу керек;• Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері – ӛсіп келе жатқан жекетұлғаны жан –жақты дамыту. Инновациялық білімді дамыту, ӛзгеріс енгізу,жаңа педагогикалық идеялар мен жаңалықтарды ӛмірге әкелу. Бұрынғыоқушы тек тыңдаушы, орындаушы болса, ал қазіргі оқушы – ӛздігінен біліміздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән беруіміз керек.
 17. 17. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында мектепоқушылары бойында адамгершілік және тұрмыс негіздерін қалыптастыру,азаматтыққа тәрбиелеу және олардың ақыл – ойын айқындау басты міндетекендігі айтылған. Олай болса, қоғам болашағы- жас ұрпақтың бойынаадамгершілік, ізгілік, мейірімділік, ақыл-ой, сана-сезім қалыптастыратынсалауатты тәрбие беру мазмұнын жаңаша құру қажет. Осы орайда, «Сабақберу – үйреншікті жай шеберлік емес, ол – үнемі жаңадан жаңаны табатынӛнер» деген, Жүсіпбек Аймауытовтың сӛзін айта кету артық болмас.
 18. 18. Әр ұстаз – ХХІ ғасыр мұғаліміне сай болу үшін – ізденімпаз ғалым, психолог, жан-жақты шебер, тынымсыз еңбеқор, терең қазыналы білімпаз,ынтагер кез-келген ортаныңұйытқысы болу керек.Ӛзім ағылшын тілі сабақ барысында “Модульдық технологиямен” Hot Spot кітабыбойынша Макмиллан баспасынан шыққан оқулықпен жұмыс жасаймын. Жай ғанасабақ құнарсыз тағам секілді оқушы бойына жұқпайды. Қызықты сабақтар мұғалімніңашқан жаналығы,ӛзіндік қолтанбасы,әдістемелік ізденісі,қолданған инновациялық әдіс-тәсілдері арқылы ерекшеленіп,шәкірт жүрегінен жақсы орын алады.Ағылшін тілі пәнісабағымды оқушылармен бастаған кезде қызығуды ояту кезенінең бастаймын,бұрынғыбілетінімен жаңа білімді ұштастыра арқылы.Сабақта қарастырғалы тұрған мәсележайлы оқушы не білетінін айқындаудан басталады.Осы кезенде топтау әдісін қолданамын.Осы әдіс арқылы оқушы ойын қозғап,қызығуынарттырамын.Бұл кезенде әр оқушы ӛзінің таным белсенділігін кӛрсете алады. Ағылшынтілі пәні сабағымда топтық және жұптық жұмысқа ӛте қатты мән беремін,осы тәсіл ӛтетиымды және ӛте ыңғайлы оқушыларға,бір-бірімен қарым-қатынаста болуға және бір-бірінен ұйренуге ықпалы зор.Сабағымда оқушыларыма проект жасатып ұйреттім,казіросы жұмысты оқушылар ӛз бетінше ағылшын тілі пәні сабағында жасайды және ӛздеріқорғайды.
 19. 19. Өзінің жақсы қасиеттерін; қабілеттерін саналы түрде тәрбиелепжетілдіру деген мағынаға мән бере отырып өзім атқарған жұмыстарыматоқтала кетейін :аудан және облыс көлемінде өтетін семирарларға қатысамын, өзім үлгілісабақтар өткіземінМакмиллан, Гете институт және Сулейман Демирель атындағы қазақ-түрік Университеті өткізген семинарларына қалмай қатысыпұйреніп,көрген білгенімді өз әдістемелік бірлестігімді ағылшын тілімұғалімдерімен бөлісіп таратамын.Ақпаратты-коммуникациялық технологиямен көп жұмыс атқарамынағылшын тілі пәні сабағымда қолданамынИнтернет арқылы оқушыларға дәріс беремін және ұйретемін,оқушыларды ағылшын тілі бойынша конкурстарға қатыстырамын
 20. 20. http://www.worldeducationgames.comВсемирные образовательные игры на английском языкеОсы ағылшын тілінде ӛткен конкурсқа қатысып оқушылар,ӛз білімдерінжетілдірді. Үш кезеннен тұрды бірінші күні «Сауаттылық күні» деп аталды,екінші күні «Математика», үшінші күні «Ғылым күні» болды, конкурстын бәркезеңінен ӛту керек, сонда ғана оқушы баллын жинап марапатталады. Меніңоқушыларым осы үш күн бойы қатысып,балл жинап дүниежүзі оқушыларынаарналған ойынға қатысып ӛздерінің таным белсенділігін және қызығушылығынағылшін тіліне жақсы деңгейде кӛрсете алды. Бұл зияткерлік ойынға ғаламторарқылы қатысты.Ғылыми-практикалық конференция Дарын,Зерде және олимпиадаларға тағыбасқа зияткерлік ойындарға оқушыларымды міндетті түрде қатыстырып әр-түрлі дәрежеде орын алып тұрады.Осы кезде тағы бір проектке қатысып жатырмыз ол қоршаған ортаға арналған«Тайге быть!» деген жоба жұмысы, бұл проекте орыс тіліне дегеноқушылардын ықыласы мен ынтасын кӛруге болады,осылай бізде үштұғырлытілді мектепте дамытып жатырмыз, қазақ,орыс және ағылшын тілдерін.
 21. 21. http://edugalaxy.intel.ru/Ӛзім осы сайт арқылы кӛп жетістіктерге жеттім және ұйрендім. Онлайнвебинарларға,мастер кластарға сабақтарға, треннигтерге қатысып сертификаттаралдым,балл жинап жүлде иегері болдым осы Intel Galaxy сайытыныңкурстарынаға белсенді түрде қатысудамын:• Курс Intel® "Модель «1 ученик - 1 компьютер»: мотивация учащихся" из сериитематических тренингов "Элементы"• Курс Intel® "Методы сотрудничества в классе 21 века" из серии тематическихтренингов "Элементы"• Курс Intel® "Методы оценивания в классе 21 века" из серии тематических тренингов"Элементы"• Курс Intel® "Метод проектов" из серии тематических тренингов "Элементы"• Курс Intel® "Проектная деятельность в информационной образовательной средеXXI века", V10.0• Курсы для профессионального развития преподавателейhttp://moodle.nis.edu.kz осы сайт пайдалана отырып Назарбаев интеллектуалдық метептеріжәне Кембридж Университеті мен бірігіп отырып үйретіп жатқан жеті модульдісабағымда пайдалана отырып осы технология беру жүйесің үйрендім.Ағылшын тіліндесабақтар ӛткізіледі онлайн арқылы ,семинарлар ӛтіп жатыр,сабақ кестесі сайыттаберілген,кез келген мұғалім кіріп үйренуге болады.
 22. 22. Халыкаралық интелектуалдық ойындар,олипиада, ғылымиконференция «Дарын» және «Зерде» жүлдегерлері
 23. 23. Мектептегі іс-шаралар, пән декадасы
 24. 24. Сүлеймен Демирель университетіндегі ағылшын тілімұғалімдеріне арналған семинар
 25. 25. Аудандық семинар әдістемелік бірлестіктер жетекшілері мен бірге
 26. 26. Алматы облысының мұғалімдерге арналғанГете институтындағы семинарда
 27. 27. ҚХР, Пекин қаласы, халыкаралық конференция 2012 жыл
 28. 28. Мұғалім сабаққа дайындалатын офисы, Пекин, Житянь мектебі
 29. 29. Дүниежүзіндегі ең үлкен алаң Пекинқаласындағы Тяньаньмэнь
 30. 30. Қазақстан,Өзбекістан,Ресей,Турменистан,Таджікістан осымемлекетерден келіп Пекин қаласында оқып жатқаноқушылармен кездесу.
 31. 31. Макмиллан семинары Узынағаш ауылы, ағылшін тілі пәні мұғалімдері,тренинг Brilliant оқулығы арналған автор Jeann Perret пен кездесу жәнежаңа инновациялық әдіс-тәсілдерімен таныстыру,осы технологияныбастауыш сыныпта ағылшын тілі оқытуда пайдалану арналған.
 32. 32. Қорыта келе, шетел тілін үйрету әдістемесінде есту,ойлау,сӛйлеу мен жазутәсілдері басты назарда болады.Сол себепті мен ӛзім ақпараттықкоммуникациялық технологияны пайдалана ғана отырып мұғалімоқушылармен бірге казіргі заманауи жетістіктерге жетеді деп білемін, осыАҚТмен зор ықыласпен және ынтамен жұмыс жасаумыз қажет.Неге дейсіңізғой, заман талабына сай мектептер түгел компьютерленіп жатыр жәнемектептер пилоттық электрондық жүйеге ауысуда, біздің мектеп ауыл мектебіреттінде кіріп жатыр,осының бәрі мына мәселені кӛрсетіп тұр,біздіңкүнделікті қаламымыз компьютер, сол үшін ұстаздардың бәріне айтарымАҚТсыз, 21 ғасырда ӛмір жоқ,тез меңгеріп жұмыс жасау қажет.Ӛзтәжірибемді сараптай келе,осы жүргізілген жұмыстар ӛз мектебімдегі оқу-тәрбие үрдісіне білім сапасын артуына,ӛзімнің мұғалім кәсіби ізденушілікқасиеттеріме ӛсу деңгейіме оң нәтижелер берді.
 33. 33. Пайдаланылған әдебиеттер:• Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы // Алматы 2010.6-б• Қазақстан Республикасында 2015жылға дейінгі білім беруді дамытутұжырымдамасы//Астана. 2004. 3-4б.• Краткий словарь иностранных слов // под.ред. О.П.Марасанова.М., 1993. 318-б• Советский энциклопедический словарь// М., Издательство «Советская энциклопедия»,1984. 613-б• С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. А.С. Макаренко. «Толковый словарь русского языка» //М., 2004. 288-б• Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 -2020 жылдарға арналғанмемлекеттік бағдарламасы // Астана . 2010. 28-б• С.Е. Шишов. Понятие компетенции в контексте проблемы качества образования //«Государство и образование», 2002. 88-б• В.А. Хуторской. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированнойпарадигмы образования. // «Народные образования», №2, 2003. 58-94-б• Б.А. Тұрғынбаева. Мұғалімнің шығармашылық әлеуметін біліктілікті арттыружағдайында дамыту.: теория және тәжірибе // Aлматы. 2005, 174-бет• К.Құдайбергенова. Құзырлылық – тұлға дамуының сапалық критерий // «білім сапасынбағалаудың мәселелері: әдіснамалық негізі және практикалық нәтижесі » аттыхалықаралық ғылыми – практикалық конференцияның материалдары. 2008. 30- 32-б
 34. 34. Назарларыңызғарахмет!

×