Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m                U       N XIN VI C B NG               ...
Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m(Tên và    a ch công ty b n g i  n)Th a.......Tôi g i    n này xin vào v trí (tên...
Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m     CÁCH VI T              N XIN VI CVi t  n xin vi c  n xin vi c c a...
Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t mLuôn ghi nh o  Tr c khi vi t n xin vi c, b n hãy c g ng tìm hi u v vi c làm ó càng   ...
Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m           U     N XIN VI C B NG                TI NG ANH...
Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m•  When you can start work  Employment Information:•  Names, addresses, phone numbers...
Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m     VÍ D M U             N XIN VI C         B NG TI NG VI T  ...
Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m n tôi.Xin g i t i Quý Anh/Ch l i chào trân tr ng!Ký tên.Ví d 2:Th a Quý Anh/ChTôi xin g...
Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m    VÍ D M U               N XIN VI C             NG TI NG ...
Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t mMay 10, 2001ABCD EnterpriseAttn: Human Resources ManagerRe: Salesman postDear Sir,In repl...
Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mau don xin viec

824 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
824
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mau don xin viec

 1. 1. Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m U N XIN VI C B NG TI NG VI T NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p – T do – H nh phúc __________ N XIN VI C Kính g i: ........................................................................................... .......................................................................................................... Tôi tên là: ..................................................................................................... Sinh ngày ....... tháng ......... n m............t i.................................................... Gi y ch ng minh nhân dân s : ..................................................................... p ngày ........ tháng ......... n m............ t i................................................... Hi n c ng t i: ............................................................................................ Trình v n hóa: ......................................................................................... Ngo i ng : + Anh:........................................................................................ + Pháp:........................................................................................ Ngh nghi p chuyên môn: ............................................................................ ..................................................................................................................... c kh e:...................................................................................................... Hi n nay ch a có vi c làm, tôi làm n này xin Nhà n c tuy n d ng và btrí công vi c làm. u c Nhà n c thâu nh n tôi xin cam oan th c hi n các công vi c c giao và th c hi n các ch tr ng chính sách ch n i quy, k lu t c a cquan xí nghi p. Kính mong c quan xí nghi p ch p nh n. .................... , ngày... tháng ....n m......... Kính n ký tên u n xin vi c(tên và a ch c a b n)Ngày
 2. 2. Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m(Tên và a ch công ty b n g i n)Th a.......Tôi g i n này xin vào v trí (tên v trí) qu ng cáo trên báo (trên báo và ngày).Tôi ã t t nghi p i h c v i b ng (tên b ng c p) t i tr ng (tên tr ng). Tôi ã c các môn (tên môn h c) và t k t qu (chi ti t k t qu thu hút s chú ý c ang i tuy n d ng). Hi n nay tôi ang làm (chi ti t vi c b n ang làm) (n u hi nnay b n không làm vi c, hãy trình bày các công vi c tr c kia b n ã làm). Tôimong mu n tìm m t công vi c lâu dài và tôi có th s d ng các ki n th c tôi m i c.Tôi xin g i kèm lý l ch.Tôi r t t tin v i trình h c v n và kinh nghi m làm vi c c a mình, tôi có thth c hi n nhi m v có hi u qu và tôi có th s n sàng ph ng v n vào b t c lúcnào ti n cho ông/bà. Ông/bà có th liên l c v i tôi qua ( n tho i liên l c c a b nvà a ch email n u có).Kính th ,
 3. 3. Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m CÁCH VI T N XIN VI CVi t n xin vi c n xin vi c c a b n có th là m i liên l c u tiên cho công ty. Công ty s c n cvào n xin vi c quy t nh b n có ph i là ng c phù h p cho v trí h c n, và s m i b n t i ph ng v n.Vì v y c n ph i c n th n khi so n n xin vi c, b n ph i so n n sao cho cácthông tin ph i rõ ràng và d c. n nên in n ra gi y kích c phù h p. Không nên dùng gi y t p c . C g ngso n n xin vi c m t cách chuyên nghi p b ng cách ánh máy hay b ng máytính. B n nên ghi phai vào a m m. Cách này s giúp b n n ng ng h n khi b nso n các n xin vi c khác. n xin vi cCó r t nhi u cách vi t n xin vi c. Sau ây là m t cách. t u là a ch , s n tho i liên l c c a b n, và ngày vi t n. Tên ng i b n i n luôn ph i là ng i có tên trong qu ng cáo tuy n d ng. N u không có chiti t tên ng i tuy n d ng, b n c n vi t l i chào cho phù h p. i dung o Vi t v công vi c, b n ã th y thông báo tuy n d ng âu và khi nào o Trình bày b t c thông tin nào v công vi c b n làm tr c ây. N u b n ã ng làm vi c t ng t nh vi c ang tuy n d ng, hãy ch c ch n b n trình bày vi c này và nh n m nh v u ó gây chú ý. o Cu i th , b n nên có các thông tin liên l c c a b n, g m c s n tho i liên l c, a ch email vv... o Sau cùng b n nên gi i thích t i sao b n là ng c phù h p v i công vi c. Hãy làm cho ng i c có n t ng v b n. o Ký tên rõ ràng và tên y c a b n d i ch ký n u b n g i th tay. Các th c g i b ng ng n t th ng không c n ký tr khi khi ph i scan. Sau khi g i th n th , b n có th ng th i g i th tay n u ng i tuy n d ng yêu c u. Nh ng ph n l n h không yêu c u u này.
 4. 4. Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t mLuôn ghi nh o Tr c khi vi t n xin vi c, b n hãy c g ng tìm hi u v vi c làm ó càng nhi u càng t t. o Hãy chu n b nh ng u b n s vi t trong n. o Hãy vi t i vi t l i nhi u l n cho n khi b n b ng lòng v i n i dung n o Hãy ch c ch n b n ph i vi t úng ng pháp và ki m tra chính t vì ng i ta tìm ra n u b n vi t l i. o So n n b ng cách ánh máy ho c b ng ch ng trình so n th o trên máy tính, n u không b n có th vi t tay th t p. Cách trình bày trong n r t quan tr ng. o Hãy dùng lo i gi y phù h p vi t n. o u có th , b n g i kèm v i các th gi i thi u và b ng c p ch ng ch liên quan. Gi t t c b n g c. Nh ng n xin vi c b n ph i g i b n g c, không i b n copy. o Hãy thông báo v i nh ng ng i vi t th gi i thi u là b n ang xin vi c và i công ty nào. Ng i tuy n d ng có th s liên l c v i h tr c khi quy t nh m i b n ph ng v n. o Luôn gi m t b n copy n xin vi c c a b n. o Phô tô vài b n lý l ch c a b n m i l n g i n xin vi c b n có th kèm t b n lý l ch. N u có th , hãy u ch nh l i lý l ch cho phù h p v i công vi c b n ang xin. o Luôn c p nh t lý l ch c a b n.
 5. 5. Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m U N XIN VI C B NG TI NG ANH How to Complete a Job Application When you apply for a job you are typically asked to complete an application for employment. You may be asked to complete a job application even if you have already submitted a resume and cover letter. That way, the employer has a record of your personal and employment history, verified and signed by the applicant. Its important for your job applications to be complete, correct (no errors) and accurate. Here is the information you will need to complete an application for employment and tips and suggestions for writing applications that make a great impression. Job Application Form Details: Personal Information:• Name• Address• City, State, Zip Code• Phone Number• Eligibility to Work in US• Felony convictions• If under age, working paper certificate Education:• Schools/Colleges Attended• Major• Degree/Diploma• Graduation Dates(s) Position Applied For Information:• Title of the job you are applying for• Hours/days available to work
 6. 6. Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m• When you can start work Employment Information:• Names, addresses, phone numbers of previous employers• Supervisors name• Dates of employment• Salary• Reason for Leaving References• List of three references - names, job title or relationship, addresses, phone numbers Resume (if you have one)
 7. 7. Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m VÍ D M U N XIN VI C B NG TI NG VI T i dung c a n xin vi c c n ph i th c t . Tr c khi vi t, c n ph i tìmhi u v công ty mình nh xin vi c. Trong n, nên t rõ s quan tâm, thào, trách nhi m v i công ty và nhi t tình v i công vi c. n xin vi c t t nh t nên g i cho cá nhân, tr tr ng h p công ty quy nh là i v “Phòng Nhân s ” ho c “Phòng Tuy n d ng”. N u c thì nên g i chong i có toàn quy n quy t inh tuy n d ng.Ví d 1:Th a Quý Anh/Ch ng lá n xin vi c này, mong Quý Anh/Ch s tuy n d ng tôi vào làm i di nbán hàng k thu t c a Công ty. Thông tin này c ng trên Tuyendung.comngày th hai.Tôi xin g i kèm b n lý l ch tóm t t Quý Anh/Ch xem xét. Tôi tin t ng r ngQuý Anh/Ch s th y tôi có y n ng l c và ph m ch t m b o hoànthành t t công vi c ó. c k lý l ch tóm t t c a tôi, Quý Anh/Ch s nh n th y qua h n hai n m làmcông tác bán hàng k thu t, tôi ã có kinh nghi m v v n kinh doanh muabán. Trong kh n ng c a mình, tôi khá thành th o vi c t o d ng và tái thi t l p ng l i khách hàng, m r ng và qu n lý nh ng khu v c m i, àm phán h p ng và d ch v sau khi bán hàng. Tôi tin r ng nh ng kinh nghi m c a tôi trong nh v c này s phát huy c tác d ng trong Công ty ABC.Ngoài ra, tôi còn thông th o, hi u bi t các quá trình u th u c a các h kinhdoanh và phân lo i s hi u linh ki n và s . Trong hai n m kinh doanh, tôi ãnâng c l ng tiêu th hàng hóa lên g p ôi. Tôi c coi là ng i có th bi tphân bi t và gi i quy t v n , không làm nh h ng n cá nhân, khách hàng vàcác i tác khác.Tôi mong r ng s có c h i c th o lu n v i Quý Anh/Ch v vi c s ónggóp s c mình nh th nào i v i Công ty ABC. Mong câu tr l i c a QuýAnh/Ch . Hy v ng lúc thích h p, Quý Anh/Ch s thu x p th i gian ph ng
 8. 8. Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m n tôi.Xin g i t i Quý Anh/Ch l i chào trân tr ng!Ký tên.Ví d 2:Th a Quý Anh/ChTôi xin g i kèm theo b n lý l ch tóm t t c a tôi Quý Anh/Ch xem xét theonh qu ng cáo mà Quý Anh/Ch ng trên trang “Tuyendung.com”.Là m t tr lý phó t ng giám c và là m t chuyên gia trong l nh v c ngân hàng u t , tôi tin r ng kinh nghi m c a b n thân s áp ng c nh ng yêu c u a Quý Anh/Ch .Tôi ã làm vi c trong l nh v c ó 5 n m, công vi c này có l c coi là “ âu n ta i n ó”. u này c ng là phát tri n thêm n ng l c c a b n thân,giúp tôi có th chi n th ng i v i nh ng công vi c ph c t p. Tôi bi t cách tìmra nh ng bi n pháp gi i quy t v n có hi u qu , song v n luôn gi tính hài c.V i kinh nghi m nhi u n m kinh doanh, qu n lý, tôi có s nh y c m i v inh ng yêu c u c a nhân viên cao c p. Tôi có b dày kinh nghi m, thông th o vmáy vi tính. M i ng i ánh giá tôi là m t ng i bi t n nói và vi t lách.Tôi tin r ng Quý Công ty s t o cho tôi không khí làm vi c phù h p và có t ng võ cho nh ng kinh nghi m phong phú c a b n thân.V v n ti n l ng,tôi có yêu c u h p lý, có th tho thu n c n c vào trách nhi m th c t và c h ith ng ti n.Xin trân tr ng kính chào!Ký tên
 9. 9. Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m VÍ D M U N XIN VI C NG TI NG ANH t lu n là nhà tuy n d ng có yêu c u hay không, thì i kèm v i m t lo tcác v n b ng, ch ng ch , r t nên thêm vào m t th xin vi c b ng ti ng Anh.Xin gi i thi u m t m u th tham kh o, nh m giúp b n vi t m t b c th có i dung, v n phong và trình bày t t.Tr c h t, ph i tuân th nguyên t c trình bày th ã quen thu c v i h u h tng i n c ngoài, ó là th t và c n ch nh các n. tránh r m rà, hãyth c hi n c n trái toàn b n i dung, dùng font ch chân ph ng, ch ng h nTimes New Roman (13 points). Bên trên cùng, ghi a ch liên l c và s ntho i c a b n, sau ó n ngày vi t th , r i tên ng i nh n. N i dung th ctrình bày trong di n tích còn l i c a trang A4, nên ng n g n, rõ ràng. n phong ti ng Anh có c thù là i vào m c ích chính ngay khi m un idung. Vì v y, b n nên “ t tên” th b ng m t dòng in nghiêng, m ub it n Reference, ví d : Re: Salesman post. (D tuy n v trí nhân viên bán hàng).Chú ý, câu này s c s p x p ngay sau a ch ng i nh n và tr c khi b t utrình bày th . ch c n i dung th có nhi u cách khác nhau và còn tu thu c vào các y u t :ki n th c cá nhân c a ng i vi t, yêu c u c a nhà tuy n d ng. Tuy nhiên,tránh lan man, ch nên gói g n l i trong 3 n, l n l t nói v nguyên nhân ng ký thi tuy n, nh ng hi u bi t v chuyên môn c a b n và m t s m m nhcá nhân (thông minh, nhanh nh n, s n sàng công tác xa...). t thúc th , hãy kh ng nh v i nhà tuy n d ng r ng b n mong mu n cg ptr c ti p h trong m t bu i intervew (I am looking forward to an intervew atyour office). i ây là m t m u khá thông d ng:Nguyen Van Nam6 Lang Trung, Dong Da, Ha NoiTel: 090-260448
 10. 10. Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t mMay 10, 2001ABCD EnterpriseAttn: Human Resources ManagerRe: Salesman postDear Sir,In reply to your advertisement in the Newspaper, I am pleased to enclose myC.V to apply for the Salesman position of your office in HCMC.From my C.V, you will see that, I graduated from Foreign Trade University witha good bachelor degree. I have a good command of Vietnam economic andsocial situation, and I am confident in doing business.At present, I am working for....In addition, I am active and enthusiastic. I am willing to learn and do what takesto get a job done well even under pressure or on far mission.I am looking forward to an interview at your office.Yours faithfully,Nguyen Van Nam
 11. 11. Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m

×