ျမန္မာ့သမိုင္းေျမပံုမ်ား(ေဒါက္တာသန္းထြန္း)

724 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
724
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ျမန္မာ့သမိုင္းေျမပံုမ်ား(ေဒါက္တာသန္းထြန္း)

 1. 1. Savages Archaeology Barbarians
 2. 2. Mizoram (Religious Toleration Religious Wars Mercanlism Religious Wars Fightingsm or Peace Expensionism
 3. 3. i, :) • 11' . ... rf:i: t!.'i' o~o' _ - : .::)"...... l~oob~on~3)C"3)aD:IL) _,-- ·r o GEOTECTONIC FRAttEWORK OF BURHA r I:::=~==-!.; ,r" :::>QO c.l'... :J:::::::! ~& l--------' 1 / cB~8(m o l j ..t.,. oGo 00 L-=--=~: 00 I .; q G w' ,) ,...1 '" ( . ) . I • /,..-.--; " I { ........ ,/ 11' .J " Ji ."' ..... m~g&'O. ~".,...'"' 0008m,f> ~ ) 9-Q')~0'. I" c::.:...-....., 90g CDOK1)() J.i ,' ~ _·.. .v ' ...... . .A 0008 3:>,a m~ 000-,0 3:>04& ~/! <D<lI 0>" j9lioJ'="'f!i' i~ 3:>OSl.~~ ~8. 196oc.fo::Dme51 ~._ ."'<J , JO I r.. _·_·.r.1 l((,))08 / ) 3>,0 II S-Q')~ .G I - 1.:lOt/ .../ . 10' r'-' .) ... ··6fl :. .)) o'.f l. 09" QcfQ')~ ". " " . .- ,.) ,G" ~ ( ,..) iI '-. . oS~1 ~.w,qaO:>~&9cf,qa~; I' 0)<iP~05 Oe:a O c;301)! cR 091 4D'tjcE.-:> e~- 00 J 9 c;~~ • n 'J OJ ~& 01 ~ 0lc.vc;oT(90)e'31 . )'~ ) II iI V 'j. •d1J-S4 ~.-======================~I ; ( v rr ~ .Q . ,,/ (f ;' '~. ;Jj i.--,-- '" i ~Of J /. J:t) • .........-----~~ 'lG' r«,;/ _ j ~ o. ~ ~ I i I! GECTECTONIC fRAMEWORK Of BURr·lA. ~Il I, ! ~'(J..)~8cdi c;f~O)'):ot 3')C~3')ao: ~9' '-." ·-----~Il q ,:)00 •_ - '~~J'O' J . OQJ
 4. 4. ------ £> - -~--"7. I , Q' 1'""'."",----=:::>~OO====:::::;l1JO r'" ! GC' '. Q)05~C7.l8 o51·~8:I9'(,j)48c .--,.~ PALEOZOIC ERA r' /' ;~ "IG " / f 1 I , i ~8 oG~~80l) 009 .j j .r. j ' (...I J .1. { ,/ " ~~, I ' , ~o L._ _ _ _ __ j ~ (~7 . J9' ~ e 1J . Q, ;)0 j" • ; , , ,_._..? ~,- " '9 '-. , :v ,j 'L-, (j Jf I .r' ..-oJ l ~."" 7 • ' :Ji .'" '7' /,,)1 JO' • " 1,11 . -.... ' r·_ j f-"'--·..I"·} j' l .10" l ) .@ t'fc) ir ," ) 7 • <) """ :" ' , ') 'oG ""J I .--' . I ( I ,... I " " oof ,I G " , /,1 ::B~I f9~IDp(BO)~8:?<£d?8<rJ>: O)gfd3c8 °en OC 3aJ)1 <R oJ 09' (J)'fJd3;v 13?- 00J ? °9 ~& 01 c~9 J (m)1 0)d3~ m8 cSl.qe: (&>fQ)~86 ) ; PALEOZOIC ERA (<Do8 3);,S O)~: 9'10 ­ 99 0 ~ OCot coT/YO)e'31 t ~o as) .' J cOb Q t: ~ "II '" ~ 00 'oof >
 5. 5. ,~ eJ' r<G' (39' '''''''''''''. , o· /" ' , " ' ~ /.... (' {, ? JG' r· (.J ( ') 7 • I i J9' / !000 =:::! I J ) 1 " Q~ ~.--.-? ~'-'-"'/ J9' '". -, ! i ,..: ~."" !: ,I V t'~ r ',(6 R" /} I JJ' oof } SILURIAN PERIOD "' Of> i ~80(~0)~ot83)Od8:~~Q)48c '" ~o J I j JO' 000' 1 7 • .1' o8ooc&BS JJ ~ ~,_"li' ,.",._...,..1'"'-' p' p' ( ) 00 G' G' 9' 09 cE~D~~Q)q8Q)~8:'f05q8'W: O)m~~ 0ex' O~3Q»1 ())'tI~f' C,", - 00J rr J' ,-.1 cg 091 ~& 01 c~q J (0) ~8ot~Q)~CXl8 3)068: (f9~ID~86 ) ~llURIAN (<DoB 3)'l'S ::D~: 9~8 'f ~C8 cB J PERIOD • ~ <1(:0( 9df19O:>@1 ~ ~~ 0 'l, o o oor r< " '-'v 11 ~ 39 , ' ••G' . .. r>O , p t . CQ' ~OO' oOJ
 6. 6. I .=l -= I g , I o •...., 8
 7. 7. o '5 g ....., ....., I II .. .. ., I Q - 1 o '0 ....,
 8. 8. ;:);:) '.- ~8J}m8:3)CIf0?83)'i?8:~'G)~8c ........ MIOCENE EPOCH , l (I ~S9B:f8. ".~ f". / ~~.~.! i t r '::s~!0'J) ! o , coo qa j .J J fl' .J I I .~So ') - . .r /. A ~t:Qor rJ'"J oGo (..i /1 $' no I:=;: i 1L ! ( ' o l r,/"'" . u' ~JO' t /,'" <l ooJ .000' '--(''''' J9' ,....l.- ') i ) / i <'-'J Q& . Q~ -L.. . . . /·/'j JJ' ~ I 1/' .;!t o8coC£ .r··..i r'-' "}! JO' [.J .... I~'; oa .0 or; ::'Qr II d3¥:, &¥~qBm~8:»'d3~8'iP: Q)p~oS Den oaaOJ.)I cg 09' ~& O( m~05f> Ct' - 00J 'r II i Cl9 " ) " C&q J (C ~8~ m& 3)CJt~83)068: ) lP~Q)~86 -<t ,DJr ..t MIOCENE EPOCH ((Do8 a:lfS CD~ J? j> EJ cB ) ~ q:U(caTf9CDe'31 I f II • . ~ • Q ... ~ ) 1::JJ ( ':. ~ 0 (39' -~"'. # 4' .­ 1# ( C(I> -~- o~ ~g C =.J Dot 61' f l • / I 000 . fO ~,
 9. 9. ~-----:------r----- -- -- ---- :>~ . . eJ ~ I r I ) c& ,( r.l ,/ ( p' J (J' 'J f).._ ....... / ) ) .I f '1 I !/--'-? '"<...""" i I 111" • -:1 v. , (" n; . /)1 J.i ¥ • , J9 ~'J V- ' Go r; ao 0 f ,I OOJ I......,l ~ "' • PLIOCENE PERIOD t:> • ~) ~. o~8~m&3)~ct83XJ?&~.g)48C <I> ~ )'~- 1.."" I ~ JO ~ (39 rl QIj I .J' '-~, Q& r• . II (..C...~,,/') JJ' ii:f ,rt"ll ,I"'j/ ,.... ..... p' r . . . -·'} ( ) . '" li 00 I.l on . '. ' . ..) ...; aU f f ri 09 ' "­ d3~:D ~~G)q8OJ~8:905~8'tP= O)W~~ 02» OC3a:D1 ~ °91 ~& 01 <r.l't) c£;>-> C? - 00 J ~ Q~ c~~ J( () ) o~8~0)& 3)<l?Uf83)C{?& &~G)~8c PLlO(ENE PERIOD (l)o8 3)¥S ::n~: ~ 'f oj OJ(:O(GoTlYm~a 00 d3 ~ ''-, ( ~ OQ ~ i d fl. . .... o OJ ' o~ -<i LJ ) . •"fJ' iJ .' 'b ~ (l {j o 09 . ,/ ~ .( )' 0; 00 Q •• 00 I. C!.f ~n' 000 I "Co}
 10. 10. :)~ JDrli ~j' 000' ecf eJ = J> , h QCIiP05QQcfia>S,8. (~. ,;-;-" . ~! ~o o~cB~~ ~ QCIiPc:BOQcBOOD8:03CO'iP= ~~ t ~ O£O ~8 0 5 NEOUTHIC & PREOUTHIC SITES. 1 0 I Oc '~ ) 1, . m~QQanQ'P @)@j / 1 " G J. J t:> .. J9'~ '-~ JC:f , "" ~ .~) l c~...,. . JJ' ~..."....... ;',d' Z ~ UQ ".. ~rr ~~ ,-."'.If _.JO· r-' ( r . . . .­ ,.."..j , ) • t1 00 00' e " . "', "­ ·Q~l§O.·1 oG ~- , . ): (". '-. . '. :-, . 091­ I I I I I . i j .0 @ ccrwcbcodkDSc30)'tP! NEOLITHIC SITES @ ccrwrEcod3C<m8:CCKlJ<W: f )" Dll fR& o PREOLITHIC SITES, o off oQ OJr o a )) I i J 0 FRO:1 DAN!: PREH!STORY. HAP No.5 _ I ... t CJ Q)Qok.88 ~~O~ ~ ~ ~ .p (' /lQ . "" I'!<J v '. I't() ~ @l &@? . '" / ~ -r(f' OD : Q ~l 'I r:fJ' 00 J ~ 09 .. a:rno<.:S , J / . 00 , I ~,oo . ooJ . ,
 11. 11. CI(.) § •• CJ-a COo •
 12. 12. l
 13. 13. 8 (,1(.) o~ 88 o 8 ~ II&­ "::::.::.:::::::.:::.:::.:::::
 14. 14. .0 ~.... •+ 'hc.o~ coo • iPC'I .....­ ~ .•-:> •• .'ig~ 3 CCGOft~lse9~O(r) 9(.5(0<:) g>fAa,ltlCU" -dto.S"t.fIt.(~) car c'S,cc'cel',dcbJ.J'D-SOfa()9 btf.usc(s) SOl.nt-be-hoc ."S(bo)dt l>S'Oo9coLo(C) 'cS(b)c.opgM(b) '(.5(6)ro~oo~Q(4) fili9·glltefK' 9'i~ly~t)~ , U;G8"'''I:9J'~ec.'a::«c(c) cwt.uro 9sn'CCoeH'f~ Q /I • : • • ,• • /I 1. I ,.$0 ; ..ry, :• • •
 15. 15. oCc Cec ofe Coc ••••• ~.~ dt .§3a::ttJ:t coe.g&.g_ce - tin kSdt "*a::c.ccagggc:cce ..c ~ so&~ -1da::c.cc'ig~ ... GLoI.coe co, -gobjp"'Lo .6 •••••• sJ:s;>o OO9!' to U kSdt.. ~1da::c:.a:: Jig~ collt'l»OD .~ dt ~·Id'a::c.cc'c.co8' 'dgoc.coe ••• ·ig~o. Kmc;(ne ..... ·'99""· 9>I,§Itla dt~·ld'ccc:.a:: :~q;1!11S~9gJ!~ o
 16. 16. I 8­ 3" C'lII 8 a 001II os ,,.. <II.) I fh &­ ~ j5 a ..~ 0'" jl)O B rt! , 1:"
 17. 17. ·•.~ ..:.~.;m:•./'~'...':'. 'c) . '.:00
 18. 18. C/ ()
 19. 19. 1.10 (' () 0 8 .. CJII­ OS .. OS.. t •• •• .. • .•• :. . .. • •, , ., ., • • • c:a. •• • ." •• ~ 3-' S=' J 0"­ • o =, (.!!) O!.) o ;; Ot.t-' § 00
 20. 20. i ~ (' 0 ----, "-~ 8~~~ U) ~~..!.J or .... ­--­ ---­ ~ rr.=]'----. · · ~ ~§ r~~ · · : LLI· ------­ -­ · I 010{} ~ ~ : ;­ :~ ooGJ os •••• ., ......... .... " ... .... . " .... ... .. . ...... :. ~~:::::.=::~ 93» ...... ....... -­ - - - -­ ­ -­ 1:.>
 21. 21. /I " II It " " /I II " ~/ ..... /," " " I
 22. 22. . ~.-.~~) I ( , I~ ~ I .. ,J;b ~- (1 ~ ~o •• 0 ~O' a=' §us ue '] e
 23. 23. I 1 /I ~. Q II ""
 24. 24. -, ' ...... 1 r t. __ , ''--'" ') c.. __- J ~ • no- v- - -n • .. C") (!) I n ~ n n u, n t'Y .. .. • v­ ~(!) C"-O n n n n n - - .. - - ­ - - .. I 0 c-o c.>n n <
 25. 25. G» '-" -0"' 'fJ ~ -. OnJ A (J 1 A •• ~~ (J (J F "8 00­ S CIa ... 0-. -c D} r .P~ • 110 °Cd ( g.. A -.. ..;. .. 9"D­ .. R" '8'~ 11 f "CI ~ "8 aR" a-~u-. it­ §.. <.13 .... ~~ g.. R" U­ <J i r­ q s­ ~"l ila a §.q '" ~ -4* 0 "'" '1 l f - -y /' .9rJ £ ~ iit ,,' t 0 I 01 C .:m. .I 1} - a "8J UD W$ .. "" ; § 1 ~ G.. I 3" . 1 1 1­ 1;1" ~
 26. 26. , . §] ~ G. SOrt=):roeD ~~SOc.o~9 w l~crrr"CX)~1 Ica:~.~ I :?~tco:~&'w II
 27. 27. '~-.----~~-~ i , go •• wa­ a •• wa­ ...................,.. ....,-.-.....-----~ ,I>
 28. 28. • • •• ~ .......... (.0 •• -a­ 0 uu au tJ §13 (.0 § e 13· •• 1 •
 29. 29. ~ ptDJ ~ "8 "8' fi ., 'g­ ,. .~ "0 .;;...,j o~ ·' CD = .. ~_~ ___ .. _~ ________ I
 30. 30. , ., I ...... "'3 es!J ..... CJQ ~ s -a'" •• .......... C") 3 3
 31. 31. ,......... ClRJ A •• CI:,]>-t .... .'-.. .. '/. o "..l Q
 32. 32. ~ ",' ,­ , e., ~ ['ij..,­ &. ,~ j--" I n ~CiO ~ ~ S o;l:Jo ~ f) a ...... § I,) .g , ' ' ..' •• ' ...; .. l rQ. .. ..So Ot) ·l .......... "" , , h 0 .... ,.,."..... "'...... ~ 0 I u ~ .... S I!J ~ C ~Co e u f) or­ I n ~ , ........' I ... ,~ -' u .~; '.il , ' e .e , a ffi"..c • . MI:"' 11" f) C iJ" ~, n ~ t, ". ., ~I ' , ..f/G.' ~ "!O ~ ' .... , , .' , ", "-', .. -~ Be t) e" etI 0'1 . f) a 1'1>0 Qfl an eo 8 .... l.so t) e ~ es, s., w. ~ ~ £., ...... ..",CFl 8 f'B" ~ eG -i:i 8 s.,~...5 2" eo .."" "" ,.9 an :!, ~.... .2" B j; 001 .. •• )l"..00 .... ~ 9 "" 0 -MIlS (7;"]~ 2 ~8SS,.g II '''' ~1.D,. . ~ Sa.. ' , 011" 8 . .8 ' r n . , ~I:l ~ n'l s cr II ~s -0• ~ rS "S'&a' ...... "";i.r,'Vt & c,:O 10 8 8 ~~ C,o ~.li, •• 0I't • .e...... 9 rB'I .§ •cr a • -...... 01) 'I,). 'i -&, o. ~ .C'I ti ~90 e o::5oB&. 8 011 "s .. • ~ ..8 ~r~ S n ' ... ./. o • .e.,· ...90 j". • ~ -fit n • • Co ~c' ..~ • 0:80 01')0 0.-30 ~ ('1'1 ~Co s ... • e• • (")t) .. e.. ..co ~ e ......... ~ • '..... , ..... e eo -5.. co .§ ~s. ·S ",,'" , . '......, (' ..,,,"" , e... iii "". , . ... ,~I ~ , r"_') .l '-.l ( ( :> • ri 1 -"~. e (ill.. i- s.,cr " ' . ---­ I , .0; --n., ....... .. ~ f) ...... ... 020 ..eo ". .... , ..~-...., ..," 9 "..f'"', (''''J'' ~, .. ' ..'!.... _..-' -~- f) ~ --n., ~ ;;, ...... 1.-~. ,.."J." e • ' 0' _oJ ~ .. c: .e., .x.. e !;I .. co.C ~ 0 e f) . . . . . . ~cO'"cO'"co f) ~ f1J ~ S 0 ~ s" s,., n"'+, !l" P. 0 ~ ..", • ' f)~. ..", 2 ~ Ot) 60 Sa c -c ~ S .~...;; n n.1"C ~~.g" C'I C'.~ n ....... g ~~".- ..C:o 8 e ~ ~c 3 ~C ..co (')r)"!:-:,: CaD ~C u ' •• ~C f) S (')r) (')r)" IC .... ~c 'tOO L-U • C!)8~g"o~ ~ S C e :l"~c f).. ....... ., l ~ ~.. CtI....", e.,.,..,.., eo eo'9'~'~t)~~ n"..9. u ~ 'e' ~ rnl ~ e,.nn..c 1:Jo'".:: £.,-60'1,.80.: ]e n ~ Bt,~~" 8-f,tlo~"f)" ...... , ~&' • "I:JO u • u jj.J"P. o;Bo ~ e. I,) ~ Q& ..~ o a,..n o ... !3.. ..... .. ·c -, , ,. ..... .. ........ • H:o So s,., ... t.I • f) s., o "!!" P f) • 0 e... . ~~ .. ~~ --~~~ 00 8 C Ot) .. :$ 9 et)~ Gt) 90 SO -fpt) wJ .. ill Ot) 00 So '" oOt) e.f)t) .. ..eo Ot) -fp fit) ~o g 8.--.. ret) e.G ~ ..9 ~ 9t) eli c) ~ GV (3
 33. 33. (> • - •• .... _ . _ . d ... _ * .•_..... ._- .. ­ ._"'..,. _, _ ,,_... , .... -..,...... ,,-.. _ _ _=:'-=:::::::....-=.;~::;;::.:;;;~_. . .:.;;::,_=---:.:::;::;;....:::.::.:...::..:......:..:.:.:..:..=:=:=::;:===-===-..::=-I ----.-- .. ~--.--.----.-- - -
 34. 34. G> i OOJ 000' (39' I :P" 1.10 '1.')008'1:'8 dioSc'F o a, 0,,(59-°90 (5 t (~d}a C! ,r- - 0Cj>0 ~a T r G'j '" oGo 00 p " Ji 1J9 " (> 090G -cpoo8cpo cSro8RJI °9 09 i@ J €I ~ cpoo8cpO dxxnoc/)'f 3)0 ~?="()@O) owo) oo~83)~8c6cm:Q)E?!§:w.8 " !§pafic~( c)ytmol qtBcSlQOQI ~8:1::q~ccrn~~o)) 9. 3184?c~'lP=Ci "iB)p='j' cSooa:~~ti o Q ~,• .. I c. »l~f~:9?(lo8 O(D~~ ~ 9::)1 8?~:Q)eSn ~• ~ G' , ~ 0° 00 oJ o~ ~» o",c~<D81 (l~OO&~tpu ............ (1.)~8:roB(lSoo8:Q~. ••••.•.)­ • 0 .0 rif eq/J,' ".. nn I I 000' 1~ OOJ
 35. 35. n '0 0 --, .c c .-, B 00 -'ir o-e :l . to' oQ ~ I pi 0 c;>-, ~ «$ ~ 0 uo 6 c:B § ~ a­ o ., .. () o '0 r--..-.:;:----~·~::-----.:...-...,.J.g~·d
 36. 36. , ------~------~~~~~-'-. r!;. jf~'~ - · e;t C,J 000' .r - - - - - : -'"7 1 o h: ; It -----. - 00 G'{ '1 J ', ~?JO' 000 n _ o'.) -+===' J.,o.~ J- ~o 08,,0-8° 1 ~ Pi f1 ( / t.) '" . I j I 'i.ri .ul jO ., 9 oq" oj .. ""
 37. 37. C!) (!) C!> C0 .~ Q uQ §o () us 6 «> () 0M- CI;.. ! s U§ I 3­ CH () ,,/ SO .. 08 jl «>CS °t ~ -a. OS" .,;.. "g S I og ufjSO ~l o.-£t­ 8 0' I CHCHCH o () 0 3-0--3:: .1..)' . «:l 3=~ Wug. ~~ UfL 8&:1 6"8J O"JP «> c; § 85 () 0 ~~fPocbf> =: ,/ f 0 ·0 .. f"8 Q=l a (J ~ ~ ~ .. UfiJ 8 0&* fJO 9­ (J § 0() eg- O(.) C l 03'"' () OS 0 0 0 0 c:l 0 G 0 0 0 c:l 0 0 0 G 0 0 e:l b
 38. 38. o 'g c ...., 1 uU -0 8 ' uU+­ _ _ _ I o <) a­ o • 0 o '-, n '-, Q .. 0 o () g '-, o o o '0
 39. 39. -. . r===========~~==~O -_._-:.=­ .~<.---=-=-=-=====
 40. 40. o '0 o / .... ~. 0 uQ .~ '5 08'5 I o . .• uti (; 6. fi,~ ~ I "• . "- .... , '. " fL ....· ....... o ·. ..i • . •'" f uo og.. '- uO a <10 ~ uo ·0 ... G) () ~ &-. o 11 '. C5 - C5 0 . : 3 cacr -= 0 CI'a:, 0 ~ CJ() '­ .. ­ '. 0. .. -. •• 6. ,."'" eo "-~ •••.••.. ',-­ i 00,... ."=5 "0 " (~ j <':""'--". . (" I/' ) l.-.,""" ~ I I'~ l.." ~­ '0 o o
 41. 41. "I ~r 2., L~ _.-' '­ " ~-- "­ "It, I i c.-._ , .Il; ! ~ o "g­ '0' ----­ ----- Ii
 42. 42. CJ j LIU (3'9' JDI i i :>00' ? 00 I eGo '"-=*=-­ . 'i--= -> :l0J ~Ii l' ~ .:;so - - - ­ .....- ­ JS .:7 J~ JJ .FJ' oGJa-Q8i~8gro <1 ·3)O~d3q~col. 001. ..... l~<>G?=>1'l~;l)·;q:ot~~?a) ~~. '0 1 OG~OI ", 1 :>0 - . ", i:~ ( oS-fo8O)"J~t ¢GJC I Q)~:Q ~~ ..'Q0J.)8oot~ L . ,,9lQDot:BdMJ• -l ,;.(.,. J I i' .. ... ....Q".) ::>fs. "".-. t" ::>':)'O':lC3 r ! 7 "9} , '" I OJt <lo I ) JG-'l9 8c01 OGpOI 'l~81 o)O))o~ 0'l'Jd3u Jo-od3O)~OJJcol OG?OI 'l~8~.Q)co~cBl St'. JS-~fcol oGpol 'l~8m IDa-oo~~.c'Pd3 o8:~ Q8::Jd3c'Pd3cfgr(l&oa1~p:>d39d3'l1 J?-OQOOI oG~J I q~8m Q&o05c(pd31 oq-~o80:0CJI oG?J I q~8d> a)O))od3[9¥ ~~ q~8u?OJd3[9~Q)e5' (§ qd3 001 oG~9i q~8d> mO))od3o q'Jd3. .0 0 • y9' U(:~U»:~~Q~ r i ~l· V • .~ ,.C6 o. ~} ~. '., , °1 # /) J) -1:;)/ ~ " L eJ -~ M/ eG ' cq~' :::>00' . ::>OJ
 43. 43. 0::> c~· ,. . ::l00' ) o8:mooQ8:-CD'l8oocqco£,q J6 ;jG oG9C- J9 cooo oGGo " fl- ~Cl100l: ~Ol)<poo8o~ CDd3Q)~ l.. O)'t!d}f> JS9-JG(3I _ 0­ . JY. L.-,"", ~ (" ) . { J /' 1 I jt-l '", i , '" I 11' ~ I T.9?"~ ~ .O"'~'A' /,~ qo } t (., ~ . '. , "" ........ '" """"~~'::::::~l>' ~8:~ ~ • A . '..:..:.:.t:.. :l0l ::.:.:.::..~.:.:.:::••••2.~ -'::'. co:o8q • JO cp t;;;-!: o ... GO Oo:::co ! ~ . mq&~ cm<.6:::sa:0'l.~ ()SmOO8;I9S'l?I§~a j5.l,c.omo'tP= 3')0 941md5~d5~d5Cp~HP:1 - ~ '~mqOQB:,,~ (~8;m~-o~Qc.6-3')O-) C()e~a~.~ ..... 'Qf.~~ Q'l?d50::0Qcml:)~Oe· 50d "" ..
 44. 44. -g; " , 'Q; ! .~ o '8 - If ! 'g­ .J o ....., ...... -f J"' . c. ---., ..." , ~. .'1......... .~ g '0 I ! '~3_!i
 45. 45. °Gil Q (t-. •• ~ ~ 00 Q-'.O"" 8-­ .. o (j=I b--§ JJ ~ eo·ct 00 Soo uO Q OS"' •• OS-' ---( 00 Q • ~&l -~... us jj IP (j 11> § 'lr 1 § ~·o 3 «J 3 • 0 ufuUS'US -fi' 8" 1l' ~.~, ~a fi § I . <!, us ~ '9 . • ....... u • 'lImocb~ g,,1f" ,-fi' §. '9 'il' G­ i- .••••.ttlS..•• ," • .(;1 ..·....·'/l:ra .................................,..... «i "'!l "S •• ".. • '.. OJ () uU ." 1. ltl~~l ,~ 1 ~ '{' 8 ~ -e ~ 8 .• • 0 ~ 0 ....... ,os .. ff / I I r.======;J ' ~13c;& ~ ~ •~ : ......./ B 10" J;b
 46. 46. c- G •• ~ ..,!, ~ "A:) ~ 4­ U "'Gil "A.] S "0 S -CD "0· U2:) CJ ~ __ ~~~ l--t-.........._. L­ __ R •• ~ e "4­ "8 oeD­ "8 oS'" "8 a­ u § off •• "al A e __________ ~ §eW g c:.u o~ CJ •• eO c,y i~liG ~ __________________________________ '1l~ 1.. ________________________ CJ - ' aJ 8 ••.. ~ _ ~ ~.r
 47. 47. °e .· .... ....... '" /....... " .' /j" ,0' · · · · . GdS'l'l o ," · ..• !;r . . .- .......... ......:" "" . . " o . ~ o t1 d 0' ·• : • t1 iO . ·,.......... .... . · ...... · : t · i lj n .. ·. ·. ~ Ct) e . " '" ~ .. .... _"' ..... ., .. "0 . . ; j' " '0, .. . ~ . '. .:;, "V . " a CS" .) :~Yr)t(~'(ac .... ...!):. r ....()o: ~ cc.m& 0.. 0 "--.'", ..... '. On: .. .... .. .. . , ," : ", ; ft:i ~ or Q&(,)tB~8c • oloJ .:" o "'1& : 8,/ . ........._ , .... .. ! 008:Q8:···.. II '. : ~8c ". o -....... •• -"! a OJ')UJ)OO) .. ,e" .............. .. I .. o. .. If . . ..... ' " " ....... .. , .................. , "­ 3)8:o~8:y8105G&y 3)~'l.<n.'l :8cSC:ft<dC:oaJt· o,?Gs- GGL:~:Dt§ .).... W~~8c~cm:nyqpTu5· :let> G· t ,~o-CO'J.)c)'3')03J G /" 6J')~05.:f)':)DJD
 48. 48. .. so n - (to i­ (f 0' CIG" T tEJ Y'" () g.. ~ 0.. c.s r (I 8' .ij I.tO r tIi •• r .... .... -, t &1 8" &" oCT
 49. 49. G"' o 8--­ 8 0'"­ Q 00 Ci) I C­ ---, •• 0() G) 3 •• 0() §~ () ~-=== .. '-.f' ) .~. . ,._.) . L_ ".. . .) ...... , .:; , 0
 50. 50. 'c c c v­ c .. 'I ~ 0 oQ G 00 •• S-­ 8 •• U() :} •• U() § 0 S 0­ G) I <.:J'" G) 0­ 0 -­ ~' 6- ) . 0"­ -, c:r-G) I G)G) 0-0­ 0 I 0- 0­ o , I .. n- G)O US 0 l2:l .,.. uts o ·c ~ .c­ (') ~' 8 ; G) G) I I . (!) 0 -, 0 n- I G) I 0­ 0 0­ 0 G) 0'­ C 0 8 'S-­ uu o ,'C) u:) 0;:)"' 6 I o 6 •. @]uo uoOS" E:"8 G) G)US I -,0 01 tl Si 0 8 '® l2S 8 ]./ ~~ ~. S •• I 2:; (!) I 0 G) G) fr 0 g-og-­ S "8"' <Pea 0­ ~o 0 6 o § B & 0 ~ G) G) 0­ 0 I nI n­ 0 0'­ 0 o o Co &­ 0 ® 8 u:) 0 'O:l .. ~ ~ '-, " · U3 0 u:) 8 ~ 8 uo uo • · · • • ~ 8 cs­ 0 8 6 uU uo 0 "!5 ~ 0 '-, • ... Q .. C) ~o 0 '0 ' o o '0 '0 c:.:> 6. c:.:> .0'­ C!.) ..
 51. 51. g '0 o ~ o oG 0 o G .. -0 ~ () 0­ G) eC? •• 0­ ~ •• 0() §­ o s 't.. n 'u­ () ......., o () ......, () 0 o o ()
 52. 52. (") n o o o '0 .0"­ <:!.) 00 --... I G-' 0 oQ. Q ~ 0..­ S C> 0­ 0­ C> e u[} 8 () to • ()(.) /<' o:r () " § ~ ... ~~ luO 0-& o 0 ----" ~~----------~~----------~.~~.. ---­ 'v 0­ I8 , G) ·C --===;-----=s-:--==I<C~~! _--;::::tiC =--.:-,'--'--' ' --'---'r-'--~'- ~ o I --, • - 0 :'(J' .(~ _---.-~...,..-- --""( 01 • {r a a D n () o .)
 53. 53. 0 0 '0 'c --, j '"J' &"C 0 uo ocr .,. I 8 0 I C 0 0 0 .1. o '--, o o 0..., 0 ~----------
 54. 54. CO) o o '0 () 0 -, .c {) "'(T ..;) 0-'2 (!) " 0 ..., ...,. J :1 """') <:;, @ --. <Y­ - oQ:I I , uo 0"""') """') , ~ 3"' J 0 .~ vet oQ:I ~ e ~ ug 0­ i O , I iO -. , I , 0 iO 0 '0 t I o r 0 0.­ i . 3"' .; 0, G) e G) e ,e ':1I 0­ I 0­ 0 I ,0 : og: :0 """') 0"­ ,g-- Off """') --_,.-1-, __ 2:; .~ . 0 -­ .... --­ I I 0 ~ b n -­ ...... / ,.-..-­ _......_/ 11 a o S ~ uaj s 0 .g' us «S 8 ca g:. ~~ ~ utl _ ... e. 0 o!e::J 0 .. .. ....., r 0 o .. .. .... .. o .. ~ 0 .... >: t I I I '0 :~ ,----_0!L.-.J !jo-C=-----s------,..LJ=-ci '0' c:g: I~ c G) 0.­ I 0 ()~ . ~ 1_0 - g--. & ' - " - I - ­_ _~I_--I Ci' b.. ­ _... ...r ------...:2,____- -__1 ' . .. -----,' 7 / gJ --.-.!._______ .', ,'gj 0 0 () 1 I
 55. 55. c o CJO 0 3 8 ~', o(!) S , 0 C ClClrO' t...;b --, 00 oa --c S ~ '§.. , -CI'I' ._) Q, ------:-.:1 ....... L;Q :r ).. , -, '0"­ I 's., ----~==========~C~j~~--~--------~ ,", '0 o () . v-­ C!.) ...., C l - ~ C 0 I ~l I '-, -, C () ~s ~:z; YO og 0 ~<J() ~ Q ~ 0 uC ­ ::r_ I *"8 ie s 8 e-~ ;ug us '-S U§ -a "8 "8 a ssog-'§ ~ L Ij­ . 0 0 ~ ..,.0 0 .. .. o • ... 0 I .f. I I , 0 o o '0 .g '-, 1-----,~----------·~~----------~,....,~-----------.~o~C!.) 0 0
 56. 56. o () C':..) a ~ (.)(lc)­ e 00..­ 0 S 0 G-' c 0 0-' •• ••• 0() 0() 3 os o § S § '-'''- . _' "2; 8­ ::> U3 § Off - -.,.:;.---- . , c.. t::._ ..... _..... _ _"-=1 . '2.. h Ii L '8 --4L­ --L======~~=======:==::i:===:::======Sb~'[::::·:~:=:::::::·]~=-------l·---'-·~~o_·--·----------'?~ll·gl , .-* • .,.,,- .. , . ­ · · · !
 57. 57. () () () C7' o o oG 00 •• 0() 3 ~ o •• 3 0() ..., '0 o 'C o '0-­ i '.o ..., ;0 " .. ~ ... o () '0
 58. 58. JO~ 139' I Jot 000' eG' I JO I o '=» ~ C CO:'! q?oSo:>f:C OJ') oGo~AlI.bcm 00 '-'( l::===+-~ ..... '" '. o ~0 0 9.' =i. "(C 000 t===+--' O~G~ I ~:, I C~cOcc:pd5 C§:i'f:COO:'iP= J(;' JG' (ooGe-99) (, '") ~ ,I f I !.-".-.I 1 ; ,.....j JO' 00 I J I~ I ,, '. 1", , '".), ,.) J.­ VfR:l.~ 10(1~ ~od ,-J " . ~. OId5'lc0i5 091 C§!~~:roo: * '­ ......... i°<; ~ •• .; , o 0 I t . 0);' o oJl ) '> ~. ) <1:i -oJ ) ~~ . ~ <I 0 / ~ / .f"' ( ;; I I 0(/1 0 0 00,", . CJ , C<f cG" f }j r; 1'_. ani' I -400 __ :)00 -' ::>oj
 59. 59. <;") N} '3 . .... ~ ....,. ~ ~ SO ••- ••• - utS ••• 4 I ~ . ••.• § ••••••••• ................r.' 0 .•• ---=::::=......::;;;;:;;:;:""''''"'-;~............ g ----------------~·~~~-------=I oN "04 I I o o ~ I 4 - - - - -1 G) .~ ~L---~~----------------T
 60. 60. e­ n n o c o .­ r1 (') o '0
 61. 61. 0 . 0 <") ..... -..',-­ ·CIl l@) n 0 0 C 0 g 0 U-­ 0 ~ 0 .• .-­ •.....1 lQ"' .Q() ......... "­ • U-­ "'-... .,­ ........ -:r-',-­ 0., o I) •0'

×