မင္းႏြယ္စိုး ျမစ္ကူးေခ်ာင္းျခား

988 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
988
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
703
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

မင္းႏြယ္စိုး ျမစ္ကူးေခ်ာင္းျခား

  1. 1. jrpfu;l acsmif;jcm;
  2. 2. 1 bmrSvnf;r[kwb;l ? b,foUl udrvnf; ajymrjycsib;l / uReawmhf f kS f f udk,f uRefawmf jyefajymjyr,fh naecif;av;yg/ naecif;av; qD tvnfoufouf a&mufom;awmh naecif;av;u vSqJyqJ G &Sdao;onf/ ]]rif;udkapmifhaewm}} naecif;av;u uReawmhuajymonfr[kw/ taygif; f f kd f toif;rsm;u uRefawmfhudk ajymjcif;jzpfonf/ uRefawmfu taygif;toif;udk rifonf/ taygif;toif;ESih f awGUvQif t&m&mudk arhwwfonf/ naecif;av;u nu cdk;oGm;csdefrSm uRefawmh tdwuyfxrS taygifvufrwudk uReawmfowd&onf/ reuf f J S f f jzef qdvQif uReawmhtwuyfxrm taygifvufrwrm ouf k f f d f J S S f S wrf; ukefqHk;awmhrnf/ uRefawmfjyefrSjzpfrnf/ ]]jyefr,f}} ]]jyefvdkYjzpfyghrvm;}} ]]um;&yghOD;rvm;}} uRefawmhftaygif;toif;rsm;u uRefawmfhudk pdk;&drf onf/ uRefawmfu jrpful;acsmif;jcm; jyef&rSm/ rjyefvdkYvnf; rjzpf/ reufjzefqdkvQif uRefawmfhtdwfuyfxJrS taygifvuf rSwf oufwrf;ukefqHk;awmhrnf/ uRefawmfjyefrS jzpfrnf/ ]]jyefr,fuGm}}
  3. 3. 2 taygif;toif;rsm;udk EIwqufccmcserm rd;k u zGz&m f JG G d f S J JG G onf/ um;vrf;ray:rSm um;wpfpD;rS r&Sd/ cyfa0;a0;rS acG; tloHawG Mum;&onf/ eufausmausm uwå&mvrf;rSm rdk;puf awGrSefxm;ojzifh vdkwmxuf ydkNyD;acsmae/ uRefawmfhajcvSrf; awG oGufaeaomfvnf; vkd&mc&D;odkY a&mufyghrvm;qdkonfh oHo,pdwfu uRefawmhf&ifxJrSm &Sdaeonf/ oGm;ygrsm;c&D; a&mufaomfvnf; uRefawmhfajcvSrf;rsm;u c&D;aygufatmif avQmufEirnfr[kwyg/ jrpfu;l wHwm;udk jzwf&OD;rnf/ jrpfu;l kd f f wHwm;rSm vljzwfavQmufí r&yg/ um;ESifhomjzwfcGifh&Sdonf/ jrpfu;l wHwm;udk vTiypfvucsionf/ jrpfu;l wHwm;udk b,fvkd hf kd f f jzwfrSmvJ/ aemufudk iJhMunhfonf/ cyfa0;a0;rS acG;tloHudk Mum;&onf/ jrpful;wHwm;udk b,fvdkjzwfrSmvJ/ pOf;pm;/ uRefawmf pOf;pm;zdkY vufxJrS aq;ayghvdyfwdkrSm rdk;pufpuf ,daeNy/ pdwwwEiaq;ayghvyukd uwå&mvrf;ray: vTiypf k D f kd kd S hf d f hf vdkufonfhwdkif uRefawmfhOD;aESmufudk azmufpm;qJjzpfonf/ uReawmfbmaMumifre;f rodbJ uReawmhu,uReawmf pdwwkd f h S f f kd f f f rdonf/ jrpful;wHwm;udk b,fvdkjzwfrSmvJqdkonfh uRefawmfh tawG;udk uRefawmf bmvdkY aMumufwmvJ/ raMumufbl;uGm/ rjzwfbl;uGm/ uRefawmhftdwfuyfxJrSm oufwrf;ukefqHk;awmh rnfh taygifvufrSwf&Sdonf/ uRefawmfjyefrS jzpfrnf/ jrpful; wHwm;udk jzwfrS jzpfrnf/ b,fvdkjzwfrSmvJ/ ]]uRD}} uRefawmhftawG;rqHk;rDrSmyif uRefawmfha&SUodkY um; wpfpD; xdk;qdkufvmonf/ um;udkvSrf;MunhfcsdefrSm uRefawmhf tMunhrsm;u wpdr;f qefaumif;qefvrrnf/ uReawmfa&SUrSm f d fh f h &yfvmaomum;rSm ud,yitiSm;um; jzpfonf/ uReawmfEihf k f kd f f h S b0csi;f jcm;ygonf/ uReawmf vSr;f Munhvuonfuyif uRef f f kd f
  4. 4. 3 awmfh trSm;vm;/ uReawmfrrSm;yg/ '½dibmu acgif;xGuvm f k f f onf/ ]]cifAsm; b,foGm;rSmvJ}} ]]ig;qlqdk&if ig;usyfawmhay;Asm}} ]]ig;usyf}} taygif;toif;rsm;udk uRefawmf usdefqJjzpfonf/ uRefawmhfudk,f uRefawmfvnf; xkaxmif;ypfvkdufcsifonf/ omreftcsdefomqdk&if aiGoHk;q,fESifh vdk&mc&D;udk a&mufrSm/ ckawmh ig;usy/ uReawmhtwuyfxukd uReawmf jyefprf;Munfh f f f d f J f vdkufonf/ uRefawmhftdwfuyfxJrS taygifvufrSwfrSm ouf wrf;ukeq;kH awmhrnf/ jrpfu;l wHwm;udk jzwf&OD;rnf/ uReawmhf f f tawG;rqHk;rDrSmyif um;aemufcef;rS c&D;onfjzpf[efwlaom rsufESmwpfcku xGufvmjyefonf/ ]]a[hvl bmpOf;pm;aewmvJ ig;qludk cifAsm;b,fvdk jzwfrvJ? usKyfu'Dum;udk av;csdef;eJY iSm;vmwm/ ig;qludk ig;usyfqdkwm wefygw,f/ bmrSpOf;pm;raeeJY vdkufcJh/ }} c&D;onfaoG;aqmifívnf; r[kwf/ '½dkifbmaoG; aqmifívnf; r[kwf/ todw&m;&SdvsufESifhyif um;ay:odkY uRefawmf a&mufcJhonf/ jrpful;wHwm;jzwfcsdefrSm '½kdifbmu uRefawmhfudk pD;u&ufwpfvdyfwdkufonf/ uHraumif;csifawmh '½dkifbmrSm rD;jcpfygrvm/ c&D;onfu uRefawmhfudk rD;jcpf ay;onf/ jrpful;wHwm;onf aq;vdyfrD;cdk;rsm;ESifh vSyae onf/ uRefawmf bmrS rawG;csifawmh/ pdwfudk azmhxm;onf/ arhavsmaejcif;u pdwukd ukpm;onf/ uReawmhpwonf av h f f f d f vGifhcsifwdkif; vGifhNyD;aemuf uRefawmhftdwfuyfxJ jyefa&muf oGm;onf/ uRefawmftdwfuyfxJ EIdufvdkufawmh taygifvuf rSwf ygvmonf/ uRefawmhftaygifvufrSwfav;udk um;puf
  5. 5. 4 cHkay: arSmufxm;vdkufonf/ xdktcsdefrSmyif ukef;twufü um; xdk;&yfoGm;onf/ ]]"mwfqDukefoGm;NyD xifw,f}} um;'½dibmpum;qH;k onfEihf aemufrc&D;onftoHu k f S S rdk;csKef;ovdk wdk;xGufvmonf/ ]]rif;oGm;&r,fh c&D;udkrif;rodbl;vm;? "mwfqDb,f avmuf&SdrSef; rif;rodbl;vm;}} ]]uRefawmhfum;rSm *dwftwdkif;rygbl;As}} ]][dkra&muf 'Dra&mufeJY 'ku©yJAsm}} olwdkY'ku©udk uRefawmf 0if&Sif;&onf/ ukef;tqif;rSm AD'D,dk½kH &Sdonf/ AD'D,dk½kHrSm um;xm;onfrdkY "mwfqD&Sdvdrfhrnf/ ukef;qif;onftxd um;udk wGef;cs&onf/ uRefawmfESifh c&D; onf um;ay:rS qif;Ny;D um;udwe;f &onf/ um;wGe;f &if;ESiyif k G hf c&D;onfu uRefawmfhudk ajymonf/ ]]'Dvl odyr½d;k bl;As? usKyu 'DaeYrS tvkyxu yduqH f f Y f J k f xkwfvmwm? usKyfydkufqHxkyfudk vkNyD; uefcscJhrvm;vdkY pdwfw xifhxifheJY? cifAsm;tazmf&vdkY awmfygao;&JU}} uRefawmfwdkYESpfa,muf armavmufatmif um;udk wGe;f &onf/ uke;f qif;Ny;D uke;f wufwpfcrm um;udk qufrwGe;f k S csifavmufatmif pdwfysufrdonf/ um;'½dkifbmu um;ay:rS qif;Ny;D vufuiab;udk tjyifruium um;udk ulwe;f onf/ kd f S kd f G AD'D,dk½kHrSm "mwfqD toifh&onf/ "mwfqDxnfhNyD; um;armif; xGufvmawmh um;'½dkifbmu uRefawmfhudk pD;u&ufwpfvdyf ay;onf/ c&D;onfu rD;n§ay;onf/ um;pufcay:rS uReawmhf d kH f taygifvufrSwfav;udk uRefawmhftdwfuyfxJ jyefxnfhvdkuf onf/ um;onf ukef;wufukef;qif; arSmifESifh rnf;rnf;xJrSm w&dy&yf ajy;vTm;aeqJ? arSmif&yxrmyif uReawmf qif;&rnhf f d d f J S f
  6. 6. 5 rSwfwdkifudk uRefawmfodvdkufonf/ rSwfwdkif? b0rSm rSwfwdkif? rSwfwdkifESifh rSwfwdkifawGrsm;aomfvnf; uRefawmf qif;&rnfh rSwfwdkifu wpfckwnf;yg/ ]]a&SUu ydawmufyifatmufrSm ig qif;r,f}} ]]Asm}} ]][m cifAsm; rqif;ygeJY}} ]][ igqif;&r,fh ae&ma&mufNyDav}} ]]rqif;ygeJAsm a&SUwpfrwwiav; vducprf;yg cifAsm; Y S f kd f k f hJ udk uRefawmf aus;Zl;jyKrSmyg}} ]][kwygw,fAsm olUuda&SUrSwwiyNYkd y;D tjyefusrS qif; f k f kd f aygh}} ]]'gqdkvnf; armif;uGm}} uReawmfu pdwr&Sncsi/ pdwwonfvnf; r[kwyg/ f f f f f kd f uRefawmfhtaeESifh olwpfyg;udk ulnDjcif;om jzpfygonf/ uReawmhapwemudk um;'½dibm tav;*½kjyKovd?k c&D;onf f f k f vnf; tav;teuf xm;ygonf/ '½dkifbmay;onfh pD;u&uf udk c&D;onfu rD;n§ay;onf/ c&D;onfv&mc&D;odYk a&mufygNy/ d kd D ]]cifAsm;udk usKyf av;pm;w,fAsm? cifAsm; ig;usyfudk cifAsm;ray;eJY? usKyfay;vdkufr,f a&mh um;q&m? usKyfiSm;wm av;cse;f ? usKyrwaqGu ig;usy?f av;cse;f eJig;usyf oGm;NyAsd KU}} d f d f d Y D vufjyEIwqufonfvnf; r[kwygbJEihf c&D;onfu f f S uRefawmfwdkYudk ausmcdkif;oGm;onf/ um;'½dkifbmu aemuf aMumif;jyefvSnfh&if; uRefawmfhudk pum;ajymonf/ ]]tpfudkYudk uRefawmfaus;Zl;wifygw,fAsm tJ'Dum; iSm;pD;vmwJhvludk uRefawmfr,Hkbl;? t&JpGefYNyD; vdkufvm&wm uReawmfuum;ay:u uefcsNy;D um;vkom;rvm;vdYk pdwf wxifh f h kd G xifheJY? tazmf&vdkY awmfao;&JU? olay;wJhum;cvnf; uRefawmf
  7. 7. 6 r,lbl;? tpfudk ay;wJhum;cvnf; uRefawmfr,lbl;? a&mh ig;usyf}} uRefawmhftdwfuyfxJrS oufwrf;ukefqHk;awmhrnfh taygifvufrwav;udk oufwrf;wd;k &efom uReawmf &nf&,f S f f G cJhygonf/ ,ckawmh a&G;cs,f&OD;rnf/ rif ; EG , f p d k ;

×