မဟာေသနာပတိ (ခ်စ္ဦးညိဳ)

430 views

Published on

မဟာေသနာပတိ (ခ်စ္ဦးညိဳ)

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

မဟာေသနာပတိ (ခ်စ္ဦးညိဳ)

 1. 1. http://www.cherrythitsar.org
 2. 2. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îíêîíêîíêîíêîíê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ú©»³§Øµ°³¬µ§º©µ¼«º trSwf 100 (Ü)? tif;,m;vrf;? urm&GwfNrdKUe,f? &efukef/ zkef; - 548058 http://www.cherrythitsar.org
 3. 3. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîíéîíéîíéîíéîíé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 'kdYwm0efta&;oHk;yg; jynfaxmifpkrNydKuGJa&; 'kdYta&; wkdif;&if;om;pnf;vHk;nDñGwfrI rNydKuGJa&; 'dkYta&; tcsKyftjcm tmPm wnfwhH ckdifNrJa&; 'kdYta&; jynfolYoabmxm; jynfytm;ukd;ykqdef½kd; tqkd;jrif0g'Drsm;tm; qefYusif Mu/ EkdifiHawmfwnfNidrfat;csrf;a&;ESihf EkdifiHawmfwkd;wuf a&;ukd aESmihf,SufzsufqD;olrsm;tm; qefYusifMu/ EdkifiHawmf jynfwGif;a&;ukd 0ifa&mufpGufzuf aESmihf ,Sufaom jynfyEkdifiHrsm;tm; qefYusifMu/ jynfwGif;jynfy tzsuform;rsm;tm; bHk&efoltjzpf owfrSwfacsrIef;Mu/ http://www.cherrythitsar.org
 4. 4. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îíèîíèîíèîíèîíè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ®Å³¿±»³§©¼ ½-°ºÑÜå²¼Õ ú©»³§Øµ°³¬µ§º ó îï u îððî ½µÛÍ°ºá ®©ºª e http://www.cherrythitsar.org
 5. 5. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîíçîíçîíçîíçîíç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º pmrlcGifhjyKcsuftrSwf - 1468^2001 (12) rsufESmzHk;cGihfjyKcsuftrSwf - 30^2002 (1) pDpOfol OD;odrf;pkd;? rif;xG#f0if; yHkESdyfrSwfwrf; ('kwd,tBudrf) tkyfa& - 1000 2002 ck? rwfv xkwfa0ol OD;oef;aqG (ppfonfawmfpmay) 1131^u? O,smOfvrf;? '*Hkawmif rsufESmzHk;ESihf a':cifat;jrihf twGif;yHkESdyf (&mjynfatmhzfquf) 199? vrf; 50? ykZGefawmif rsufESmzHk;yef;csD udkqef; pmtkyfcsKyf udkjrihf wefzkd; http://www.cherrythitsar.org
 6. 6. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïïïïï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ¬½»ºå øï÷ olESifh pwif awGUqHkoduRrf;cJh&onfh yxr qHk;tBudrfrSmyif olonf xl;jcm;aom pdwfaeoabm obm0&dSol jzpfaMumif; uREfkyf ododrSwfrSwf owd xm;cJhrdavonf/ xdkaeYu ESif;awG a0aeonf/ tr&yl& a&TNrdKUawmf usHK;a&jyifxufwGif ESif;wdkY odyfonf;pGm qdkYqD;aeMuaomaMumifh a&jyif udkyif aumif;pGm rjrif&/ eDndK&ifh&ifh NrdKU½dk;tkwfwH wdkif;BuD;onfyif ESif;aiGUwdkYtMum;ü 0dk;w0g;jzpfae onf/ usHK; tjcm;bufrS aejynfawmf vrf;rudkrl rjrif&awmh/ qD;ESif; wazmufazmuf usoHrsm;uvnf; rdk;puf rdk;aygufrsm;vdkyif xif&awmhonf/ uREfkyf http://www.cherrythitsar.org
 7. 7. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îîîîî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º vufxJwGif qkyfudkifxm;aom vSH&Snft½dk;onf yuwdat;pufaeonf/ uif;wJtwGif;rSm rD;zdkxm; aomfvnf; wu,fwrf; at;vSaom tr&yl& aqmif;&moD0,f rD;vIHí tcsrf;rajy? rD;awmufESifh eD;aom tydkif;rSmom ylaEG;NyD; tjcm;ae&mrsm;wGif um; aqmif;'Pfudk ododomom cHpm;ae&onf/ udk,fwGif; taEG;"mwfudk uREfkyfawmifhwrd acsonf/ onfvdk csrf;csrf;pD;pD; eHeuftapmBuD;rSm xef;vsuft&ufuav; wpfcGufwpfzvm;avmuf AdkufxJ avmif;xnfhvdkuf&&jzifh..../ odkYaomf tawG;udk csufcsif;yif z,f&Sm;vdkuf &onf/ trIawmf xrf;ae&onfh tcsdef? ta&SUbuf NrdKU½dk;rkcfwGif uif;tvSnfh wm0ef,lae&onfhtcsdef? uif;tvSnfhus &Jruf w0efrSm BuD;rm;vSonf/ rjywfrvyfaom em;rsufpdtm½Hkudk tpGrf;ukef Edk; Mum;apvsuf uif;apmifhae&onf/ oef;acgif,HtcsdefrS pí uif;tvSnfh0ifcJh http://www.cherrythitsar.org
 8. 8. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õííííí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º &aom uREfkyf wm0efcsdefrSm eHeuf tHk;armif;acguf csdefa&mufrS NyD;qHk;rnfjzpfonf/ uREfkyfESifhtwl uif; apmifhwm0efusaom aoG;aomufBuD; &Jrif;xifrSm aumif;pGm usef;rmolr[kwf? txl;ojzifh ,ckvdk tat;"mwf vGefuJvSaom aqmif;&moDrsdK;0,f olY yef;ema&m*gu qdk;qkd;&Gm;&Gm; jzpfvmwwfonf/ ol acsmif;wpfcsuf qdk;NyDqdkvQif t&yftem;r&dSawmh/ yifyef;BuD;pGm ½dIufiifvsuf acsmif;qdk;ae&&Smaom olYcrsm touf½SLcsdefrS &ygavp[k uREfkyfxifrdonf/ xdkYaMumifh uif;wJtwGif;&dS rD;zdkem;wGif olYudk tdyf&m jyifay;NyD; wpfcsdefvHk; tem;,lapcJh&onf/ pifppf aoG;aomufBuD; &Jrif;xifonf NrdKUapmifhwyfwGif trIawmfxrf;zdkY roifhawmfay/ crsmrSm yef;ema&m*g twGuf oufom&m oufomaMumif;&Sm&if; bdef; vnf; pGJae&SmNyD/ uif;wm0efuscsdef jzpfaomaMumifh ol bdef; vnf; rrsdKom/ &ifacgif;xJrS w&TD;&TD;jrnfoHBuD;jzifh touf ½SL&if; &Jrif;xifonf a0'em cHpm;ae&&Smavonf/ http://www.cherrythitsar.org
 9. 9. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ììììì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aEG;aEG;axG;axG;&dSap&ef vkyfay;zdkYrSty uREfkyfvnf; bmrQ rwwfEdkifojzifh olYtdyf&m wpfbufwpf csufpDwGif rD;zdkESpfck arT;ay;vdkuf&onf/ ,ckrl &Jrif;xifonf 'l;ESifh&ifbwf xduyf atmifauG;um rD;zdkESpfcktMum; tdyfausmfaeavNyD/ ajru&m;xJu a&aEG;Murf;vnf; ol cRJ&Sif; tmvkyfusif;onfESifh ukefavNyD/ at;pufaeaom vSH½dk;udk qkyfudkifum uREfkyfwpfOD;wnf; uif;wJt0 wGif uif;aqmifhae&onf/ ESif;pufrsm;aMumifh uREfkyf ]armufwdk}vnf; &TJ&TJpdkaeonf/ NcHKxnf0wf½Hkudk &Jrif;xiftm; ay;xm;&aomaMumifh uREfkyf udk,f ay:wGifvnf; ESif;pufrsm; &TJaeonf/ usifhom;&aeNyDjzpfaomaMumifh tdyfidkufjcif; tvsif;r&dSapumrl tat;'Pf ½dkufcwfrIjzifh rsufcGHrsm; udsef;pyfaeonf/ aEG;axG;pGm tdyfaysmfaeonfh aoG;aomuf BuD; &Jrif;xif/ tuif;aop jyKaeNyDjzpfonfh rD;zdk/ wazmufazmufusaeonfh ESif;pufrsm;/ http://www.cherrythitsar.org
 10. 10. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õëëëëë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º taiGUajcmif;ajcmif; xaeonfh usHK;a&jyif/ jrLtxyfxyf qkdYqD;aeaom jrifuGif;/ tr&yl& a&TNrdKUawmf jyif;xefaom aqmif;&moDatmuf0,f uREfkyfwpfa,mufwnf; jzpfaeonf/ vSH½dk;udk qkyfudkifxm;onfh vufacsmif;rsm; xHkusifvmonf/ ajcovHk;om;rsm; emusifudkufcJ vmonf/ ESmoD;zsm;ESifh rsufcGHprsm;wGif tat;'Pf udk ydkí cHpm;ae&onf/ tcsdefwdkY ukefcJvSbdjcif;[k awG;aerdpOfrSm yif tHk;armif;acgufoHudk Mum;vdkuf&avonf/ tHk; armif;acgufoHaMumifh uREfkyfwpfudk,fvHk; aEG;oGm; onf[kqdkvQif pum;<u,fvScsnfh[k xifMurnf/ pum; r<u,fygacs/ trSefyif aEG;axG; oGm;acsonf/ uREfkyf uif;tvSnfhwm0ef NyD;qHk;oGm;NyD; aemuf tvSnfhusonfh &Jrufrsm; a&mufvmMuawmh rnf/ em;aetdyfpufcGifh &rnf/ wJtwGif; rD;zdkESpfckMum;wGifrl &Jrif;xif http://www.cherrythitsar.org
 11. 11. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ êêêêê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º onf tdyfaumif;aeqJ/ xdktcsdefrSmyif qD;ESif;aiGUrsm; wpfbuf rjrif&aom ae&mqDrS vloHrsm; Mum;vdkuf&onf/ ]]&yf... b,folvJ}} uREfkyf atmfíar;&if; vSH&Snfudk toifhjyif xm;vdkufavonf/ ]]iopf... igwdkYyg? uif;tvSnfhajymif; &JrufawG}} ]]emrnfajym}} ]]iaweJY icg;}} &Jrufiaw toHaMumifh pdwfcsoGm;onf/ rMumcifrSmyif qD;ESif;jrLaiGUrsm;Mum;xJrS iaw ay:vmonf/ olYaemufrSm icg;/ ]]csrf;vdkufwmuGm? udk,fhar;aph udk,f awmif xdef;vdkY r&awmhbl;}} ar;csif;cwf oGm;csif;½dkufaeaom toHjzifh iawu nnf;onf/ olYyg;pyfrS taiGUjzLjzLrsm; axmif;axmif;ysHUvGifhaeayonf/ ]]ighrsm; tm;emygOD;awmh? oef;acgifuae http://www.cherrythitsar.org
 12. 12. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õééééé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º tckxd}} ]]&Jrif;xifaum ....}} &Jrif;xif tdyfae&mqDodkY ar;aighjyvdkuf& onf/ ]]'Dyef;ema&m*geJY uif;apmifheJYawmh rudkuf ygbl;uGm}} &Jrif;xifudk EId;&onf/ ua,mifuwrf; x vmum rD;zdkudk rD;qGaeavonf/ ]]uif;tvSnfh ajymif;NyD aoG;aomufBuD;&JU? udk,fhtdrfudk,fjyef? bdef;rsdKEdkifNyD? x...x}} icg;u &Jrif;xifudk qGJxlay;onf/ &Jrif; xifqDrS NcHKxnf0wf½Hkudk vSrf;,lum uREfkyfwpfudk,f vHk;udk ywfvdkuf&onf/ &Jrif;xif udk,faiGU?rD;zdkrS tylaiGUwdkYjzifh aEG;aeaom NcHKxnf0wf½Hkudk vTrf;vdkuf &onfrSm t&om&dSvSayonf/ ]]bmtaMumif;xl;ao;vJa[h iopf}} ]]rxl;bl;? tm;vHk;at;csrf;Nidrfouf}} ]]wyfrSL; vmppfao;vm;}} ]]rvmbl;}} http://www.cherrythitsar.org
 13. 13. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ èèèèè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º xHk;pHtwdkif; uif;tvSnfhajymif;wm0efudk vTJMuNyD;aemuf &Jrif;xifudkwGJum uif;wJrS uREfkyf xGufvmcJhonf/ iawESifhicg;wkYd ESif;jzLxk wpf bufwGif aysmufuG,fusef&pfcJhMuavonf/ ]]aoG;aomufBuD; b,fhES,fhaeao;vJ}} ]]tckawmh oufomoGm;ygNyD? 'Da&m*grsdK; qdkwmuvnf; at;avav ydkqdk;avavudk;uGm/ apmapmursm;qdk&if acsmif;qdk;&if;eJY toufxGuf oGm;awmhrvm; atmufarh&w,f}} &Jrif;xifonf uREfkyfxuf &SpfESpfcefY touf BuD;oljzpfonf/ olYtoufrSm oHk;q,fausmfNyD/ odkYaomf a&m*gaMumifh olYcE¨mudk,fonf BuHKvSDazsmh awmhaeonfjzpf&m toufav;q,fausmf[k xif &onf/ aoG;aomufBuD;[k uREfkyfwdkYu w&if;wESD; ac:aeMuaomfvnf; pifppfolonf uREfkyfwdkY &Jruf q,fa,muftay: tkyfcsKyf&aom ]tMuyf}wpfOD; omjzpfonf/ tMuyfig;OD;udk tkyfcsKyf&aom ]aoG; aomuf}tqifh r[kwfao;/ olYtouf&Sd&if;xuf q,fESpfcefYydkí BuD;&ifhtdkpmaeaomaMumifh olYudk http://www.cherrythitsar.org
 14. 14. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õççççç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aoG;aomufBuD;[k uREfkyfwdkYu ac:aeMujcif;jzpf onf/ uREfkyfwkdY ESpfOD;om; usHK;wHwm;wpfbufxdyf odkY a&mufvmMuonf/ eHeufcif;buf a&mufvmavav tat; "mwfu ydkí jyif;vmavavjzpfaomaMumifh apm apmu oufomoGm;ygNyDqdkaom &Jrif;xifrSm wH wm;xdyfta&mufwGif a&m*gazmufvmjyefonf/ olY acsmif;qdk;oH&SnfBuD;udk em;rcHomzG,f Mum;vm& jyefonf/ ]]udkif; ... aoG;aomufBuD;? cifAsm; 'D twdkif; tdrfjyefvdkY rjzpfao;bl;/ a[m[dk vrf; axmifhrefusnf;yifatmufrSm taMumfwJav;wpfwJ &dSw,f/ 0rf;xJ tpmav;oGif;NyD; a&aEG;Murf; ylyl av;aomufcsvdkufOD;/ enf;enf;cHomoGm;r,f/usKyf vnf; 0rf;[maew,f/ taMumfav;bmav; pm; vdkufMu&atmif}} ]]igawmh tdrftjrefjyefNyD; bdef;rsdKcsifwmyJ}} ]]taMumfpm;NyD;rS jyef? vmprf;ygAsm}} http://www.cherrythitsar.org
 15. 15. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïðïðïðïðïð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º uif;wm0efusNyD;onfh aemufwpfaeYwGif uREfkyfwdkY &Jrufrsm;tzdkY eef;awmftwGif; wyfpcef;odkY jyefp&mrvdk/ udk,ftdrf udk,fjyefem;aecGifh&onf/ &Jrif;xifrSm a&TNrdKUawmf ajrmufbufZeyk'fwGif olY nDwpfa,mufESifhaeol jzpfavonf/ refusnf;yifatmuf taMumfwJodkY a&muf aomtcsdefxd ESif;ruGJao;/ ydkíyif xlxyfodyfonf; aeawmhonf/ taMumfwJuvnf; ,ckrS xGufvmumpyif &dSao;onf/ taMumf',fab;&dS Aef;xJwGif yJpif;iHk ESifh uwdk;0gaMumf av;ig;ckom&dSonf/ ]]xdkifMu? a&aEG;aomufMuOD;/ &JrufwdkY apmapmpD;pD;? uif;tvSnfh odrf;vmMuwmeJYwl&JU}} taMumfonf rdef;rBud;u EIwfqufpum; qdkonf/ taMumfwJwJwGif uREfkyfwdkY ESpfOD;rSty b,folrQ r&dSao;ay/ a&aEG;Murf;ylyl taiGUw ajcmif;ajcmif;udk rIwfvsuf tm;yg;w& aomufcs vdkufonf/ xdktcdkufrSmyif- ]]a[h... uwdk;0gaMumf &NyDvm;? jrefjref http://www.cherrythitsar.org
 16. 16. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïïïïïïïïïï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º vkyfprf;}} aigufirf;oHESifhtwl? vlav;a,muf wJxJ 0ifvmMuonf/ ESif;rsm;t&TJ&TJ? qHyiftajyajy? ykqdk; avsmhvsnf;vsnf;/ ]]b,frvJ taMumf? [Gef;... 'gyJ&dSovm;/ ay;prf;? &dSwmpm;r,f? tzGm;BuD; jrefjref qufaMumf prf;? usKyfwdkY tjrnf;vdkw,f}} wpfa,mufu yef;uefxJrS taMumfrsm;udk odrf;usKH;,lum usefvlrsm;udk a0ay;&if; olvnf; yvkyfyavmif; pm;onf/ pm;&if;jzifh cg;Mum;xJrS wpfpHkwpfckudk qGJxkwfum wpfvHk;wnf;aom pm;yJG 0dkif;ay:odkY cyfjyif;jyif; aqmifhcsvdkufonf/ ao&nfusnfawmuf/ usnfawmufudk wpfvSnfhpD armhMuonf/ pifppfrl olwdkYtoGifrSm aemufxyf ao&nfaomuf p&mrvdkawmhatmifyif tvGeftuRH rl;,pfaeMuNyD jzpfaMumif; odomvSayonf/ onfrQ csrf;csrf;pD;pD; aqmif;eHeuftcgBuD;wGif onftoGifrsdK;jzifh a&muf vmMuaom olwdkYum; wnOfhvHk;vHk; wpfae&m&mwGif http://www.cherrythitsar.org
 17. 17. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïîïîïîïîïî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aomufpm; rl;,pfvmcJhMuolrsm;yif jzpfonf/ ]]tzGm;BuD;... jrefjrefaMumfprf;qdkae? bm vJ aiGpr&rSm pdk;vdkYvm;? ay;rSmayghAsm/ cifAsm; taMumfawG&dSoavmuf tukefpm;r,f/ taMumfzdk; wifru 'DwJa&m 'D',fBuD;yg usKyfwkdY0,fvdkufr,f/ [kwfw,fr[kwfvm; a&mif;&if;wdkY...}} ]][kwf...[kwf... rsm;pGm[kwf}} oHao; oHaMumifrsm;jzifh 0dkif;&,fMuonf/ &Jrif;xifu uREfkyfudk vSrf;Munfhonf/ uREfkyfu tomae&ef rsuf&dufjyvdkuf&onf/ tvGef tuRH rl;,pfaeolrsm;udk tomapmifhMunfhaejcif;om taumif;qHk;jzpfayonf/ taMumfonf rdef;rBuD;um; aMumufaMumuf &GHU&HGUjzifh taMumfqufaMumfae&Smavonf/ trl; orm;rsm;um; uREfkyfwdkY ESpfa,mufudk owdrxm; rdMu/ wpfa,mufudk wpfa,muf wGef;xdk;&if; atmf[pf&,farmaeMuonf/ ]]z,fprf;...z,fprf; tzGm;BuD;? aMumfae wm aES;auG;vdkufwm? usKyfwdkY 0ifvkyfr,f}} http://www.cherrythitsar.org
 18. 18. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïíïíïíïíïí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ESpfa,mufu rdef;rBuD;udk wGef;z,fypfvdkuf ojzifh rdef;rBuD;vJusoGm;onf/ wpfa,mufaomol u oHa,mufrudkudkifí ',fxJodkY arTonf/ wpf a,mufu xif;prsm;udk rD;zdkxJodkY xdk;xnfhonf/ ]]a&mif;&if;wdkY 'DvdkrvkyfygeJY}} taMumf',fa&SUwGif uREfkyf&yfvdkufonf/ armfMunfhMuonf/ a,mufrudkifxm;olu rsufaxmifheDBuD;rsm; jzifhMunfhum uREfkudk tuJcwfonf/ uREfkyfudk,f ay:rS &Jruft0wftpm;udk awGUoGm;avonf/ olY rsufvHk;rsm; usOf;ajrmif;oGm;um uREfkyfudk *½krxm; aomavoHjzifh ajymonf/ ]][m; &Jrufav;ygvm;? ½kwfw&ufqdkawmh wyfrSL;vm;? Adkvfvm;vdkY}} ]][kwfouG? Munfh&wmawmh aoewfawmif rudkif&ao;wJh ti,fpm; tqifhav;yJ/ [m;... [m;}} ]]&Jrufu usKyfwdkYudk trdefYvmay;wmvm;}} wpfa,mufwpfaygufpD 0dkif;atmfMujyef http://www.cherrythitsar.org
 19. 19. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïìïìïìïìïì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º onf/ wpfa,mufurl uREfkyfudk vSnfhywfMunfh vsuf uREfkyfa&SUwGif 'l;axmufum- ]]wyfrSL;BuD;bk&mh? uRefawmfrsdK;BuD;wdkY aMumufvSygNyD bk&mh...}}qdkum aemufajymifí t½dktaojyK[ef vkyfaeonf/ a'goudk csKyf&if; olwdkY rsufESmrsm;udk uREfkyf pdkufMunfhvdkufonf/ ]][...[ wyfrSL;BuD;u Munfhw,fa[h? a'goxGufaeNyD/ aMumufp&mygvm;? csrf;omay; awmfrlygbk&mh...}} uREfkyfa&SUwGif &dSaeolu ajray:wGif ypfvSJ í udkY½dkYum;&m; wGefYvdrfjyaeonf/ usefvlrsm;u w0g;0g; &,fMuavonf/ onf;rcHEdkifawmh/ olwdkY rl;,pfjcif;onf uREfkyfudk þodkY rykwfcwfoifh/ ajcaxmufa&SUwGif a&mufaeaom xdkol rsufESmudk uREfkyf'l;ESifh wdkufcsvdkufonf/ upOfhuvsm; yuf vufvefusoGm;avonf/ ]][m... 'l;eJYwdkufw,f}} vJusae&mrS xdkvl jyefxonf/ tajctae ajymif;oGm;ayNyD/ usefoHk;a,mufu xdkvlYab;odkY http://www.cherrythitsar.org
 20. 20. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïëïëïëïëïë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 0if&yfMuonf/ apmapmu rl;,pfaeonfhtoGifrsm; aysmufuG,foGm;Muonf/ ]]a[haumif... &Jruftpkwf? tdrfa&SUrif; tBuD;awmf&JU nDudk apmfum;wJhtwGuf rif; b,fvkd tjypf&r,fqdkwm odaphr,f/ tckcsufcsif;vnf; a[m'Dvdk... a[m'Dvdk}} xdkol uREfkyfxH ajy;0ifvmonf/ odkYaomf olyif 'kwd,tBudrf vGifhpifoGm;&avonf/ oH a,mufr udkifxm;olu uREfkyf rsufESmudk ckwf&ef BudK;pm;onf/ wpfa,mufu usnfawmufjzifh ½dkuf &ef0ifvmonf/ uREkfyfudk 0dkif;csKyf&ef BudK;pm;&if; wJtwGif;rSm 0½kef;okef;um; jzpfoGm;onf/ uREfkyf wHawmifESifh vufoD;qkyfrsm;u olwdkYudk xdonf vnf;&dSonf/ olwdkY xdk;Budwfcsufrsm; uREfkyfudk xd onfvnf;&dSonf/ olwdkY av;a,mufpvkH; uREfkyf xuf oefpGrf;Muolrsm;jzpfaMumif; awGU&avonf/ av;a,muftv,fwGif uREfkyftm;ukef vIyf&Sm;ae& onf/ &Jrif;xifudkvnf; tm;rudk;om/ uREfkyf ajray:odkY vJusoGm;onf/ wpf http://www.cherrythitsar.org
 21. 21. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïêïêïêïêïê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º a,mufu uREfkyftay:rS zdum acgif;ESifhajrBuD; aqmifh&ef BudK;pm;onf/ xdkYaemuf av;a,mufpvHk; uREfkyftay:odkY 0dkif;csKyfMuawmonf/ nOfhwpf0uf eD;yg; umvrQ csrf;at;aom &moDatmufrSm uif; apmifhcJh&aomaMumifh uREfkyfrSm tm;tifukefcef;um rl;a0aemufusdaeonf/ uREfkyfta&;edrfhawmhrnf[k odvmonf/ odkYaomf uREfkyfudk,fay:rSm 0dkif;zdxm;Muol rsm; wpfa,mufNyD; wpfa,muf vGifhoGm;MuaMumif; awGUvdkuf&onf/ &Jrif;xif 0ifulonf[k xifrd aomfvnf; yef;ema&m*gonf &Jrif;xifonf þrQ roefpGrf;&m/ aemufqHk;wpfa,muf vGifhoGm;tNyD;wGif uREfkyf jyefxvdkufonf/ þtcsdefwGif ESif;uGJpjyKNyD/ yg;pjyKNyDjzpf aom ESif;xkatmuf wJwHpyfNrdwf tpyfwGif vlwpf a,mufudkawGUvdkuf&onf/ uREfkyfudk avSmifajymifcJh aom? uREfkyf'l;ESifh wdkufcJhaom vlonf xdkolY vuf½Hk;xJwGif rvIyfom r½kef;om jzpfaeonf/ http://www.cherrythitsar.org
 22. 22. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïéïéïéïéïé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]EdkifhxufpD;eif; vkyfcsifMuwJhvlawG xGuf oGm;Muprf;}} xdkolu ajymajymqdkqdk olYvufxJrSvludk usefvlrsm;xHodkY wGef;aqmifhí ypfay;vdkufonf/ tm;vHk; z½dkz&J jzpfoGm;Muonf/ ]]a[h... b,fuaumif}} wpfa,mufu atmf[pfBuHK;0g;&ef jyifvdkuf aomfvnf; pum;rqHk;rDrSmyif vlpdrf;onf rD;w&J&J xif;pESpfckudk zswfvwfpGm qGJ,lum wpfbufpD udkif&if;... ]]rsufESm rD;ravmifcsif&if xGufoGm;Muprf;}} cufxufaom toGifESifh xif;pudk a0SU,rf; aeyHkrSm aMumufp&m aumif;vSonf/ trl;orm;rsm; aemufqkwfoGm;onfESifhtrQ vlpdrf;u a&SUwdk;oGm; onf/ wa&GUa&GU qkwf&if; wJtjyifodkY a&mufoGm; NyD;aemuf uREfkyf 'l;ESifhwdkufypfcJhaomolu vufoD; vufarmif;wef;vsuf BuHK;0g;aejyefonf/ ]]a[haumif... ypöEÅ&pfu awmom;? tdrf a&SUrif;tBuD;awmf&JU nDudk apmfum;wJhtwGuf rif; http://www.cherrythitsar.org
 23. 23. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïèïèïèïèïè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º xdyfwHk;eJY Budrf'Pfoifhapr,f? em;vnfvm;}} ]]rw&m; apmfum;armfum;wJhvlqdk&if tdrf a&SUrif;tBuD;awmfruvdkY tdrfa&SUrif;udk,fwdkifyJ jzpf aeyap? ig*½krpdkufbl;/ rif;wdkY tBuD;awmfudk ajymvdkuf? ig 'Dtr&yl&rSmyJ &dSaer,f/ ighemrnf i&pf? rHk&Gme,f yef;&if;ac: iy&if;&Gmom;? rif;wdkY a&TNrdKUawmfu wHcg;rSL;BuD; OD;atmifqdkwm ightbdk; yJ/ oGm; taMumif;Mum;vdkuf}} trl;orm;rsm; aejynfawmf vrf;rbufodkY xGufoGm;Muonf/ vlpdrfvnf; wJxJodkY 0ifvmav onf/ olYvufxJu rD;&J&J xif;ESpfacsmif;udk rD;zdkxJ jyefxnfhum z½dkz&J jzpfaeaom ypönf;rsm;udk odrf; onf/ ]]aus;Zl;ygyJ a&mif;&if;? oif;wdkYu av; a,muftm;eJY 0dkif;csKyfawmh usKyfvnf; ½kwfw&uf rckcHEdkif jzpfoGm;wm}} vlpdrf;u uREfkyfudk wpfcsufvSrf;Munfhonf/ bmrQ jyefrajym/ olYtMunfhrSm wpfrsdK;[k uREfkyf xifonf/ olYrsufpd apmif;a,mifa,mif &dS[efwl http://www.cherrythitsar.org
 24. 24. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïçïçïçïçïç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º onf/ ypönf;rsm;udk odrf;&if; wJaxmifhrSm xdkifae aom &Jrif;xifudk olawGUoGm;onf/ ]]olu bmjzpfaevdkYvJ}} &efyGJwGif &Jrif;xif bmaMumifh 0ifrulonf udk olar;aMumif; uREfkyf em;vnfvdkufojzifh... ]]olu rusef;rmbl;? yef;emonf}} ]]yef;ema0'emonfudk &Jrufxm;&owJh vm;? r[kwfvdkufwm/ wyfrSL;wdkY? AdkvfwdkY nHhoudk;}} olYpum;aMumifh uREfkyf wkefvIyfoGm;rdonf/ wyfrSL;wdkY? AdkvfwdkY nHhoudk;[laom pum;rSm &mZ0wf oifhEdkifonfh pum;/ NyD;awmh &Jrufwpfa,mufa&SU wGif rqifrjcif ajymonfhpum;/ olurl yuwd at;aq;wnfNidrfpGmyif arSmufcHkvJaeaom pm;yGJ0dkif;udk jyefaxmifaeonf/ ]]t&D;... usKyfc&D;a0;u wpfnOfhvHk; tjyif;ESifvmcJh&wm? usKyfvnf; qmvSNyD}} taMumf',fa&SUwGif wifysOfacG xdkifcsum Aef;udkjyifay;onf/ apmapmu &efyGJ taiGUtouf udkaomfrQ olYxHü rawGU&awmh/ bmrQ rjzpfcJhovdk http://www.cherrythitsar.org
 25. 25. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îðîðîðîðîð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º yif/ taMumfpm;&efom ta&;BuD;qHk; oabmxm; [efrsdK;/ xdktcgrSyif olYudk uREfkyftuJcwfcGifh&awmh onf/ aoQmifudk tnmwbufjzifh ywfxm;onf/ zsifMurf;cg;wdktusÐrSm ESif;rsm; &TJpdkaeNyD; atmufydk; usdKufxm;onfh rJykqdk;rSmvnf; &THUpufrsm; ayusHae onf/ olYrSm bmypönf;? bmtxkyfrQvnf; yg[ef r&dS/ iSufBuD;awmif "m;wpfpif;udka[mif;EGrf;vSaom "m;tdrfjzifh vG,fxm;onf/ yg;vTmvSaom EIwfcrf; rsm;rSm pum;wpfvHk;wpfav xkwfazmf&ef cJ,Of; onfhtvm; wif;wif;aphaeonf/ xdkifaeaom aMumifh olYt&yftarmif;udk cefYrSef;&ef cJ,Of;aomf vnf; uspfvspfvSonfh <uufom;rsm;udkrl olYvuf armif; vufzsHrsm;qDwGif txif;om;awGU&onf/ rnfodkYjzpfap þvlpdrf;um; uREfkyf tcuftcJudk 0ifa&mufajz&Sif;ay;ol? tEdkifusifhapmf um;jcif;udk rcHwwfol? olYudk aus;Zl;pum; qdk&OD; rnf/ http://www.cherrythitsar.org
 26. 26. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîïîïîïîïîï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]a&mif;&if; usKyfemrnfu iopfyg/ &Jruf wpfOD;ygyJ/ apmapmu ajymoHMum;vdkufwmuawmh a&mif;&if;emrnfu...}} ]]iopfwJhvm;? usKyfeJYcyfqifqifyJ/ usKyfem rnfu i&pf? rHk&Gme,fu yef;&if;ac: iy&if; &Gm om;}} ]]qHk&wm 0rf;ajrmufygw,fAsm/ tck a&TNrdKU awmfudk vmcJhwmu...}} ]]&GmrSm ESrf;cif; vkyfw,fav/tvkyftudkif raumif;vSygbl;/ raumif;wmxuf usKyfu0goem rygwm cufw,f/ usKyfu rif;rIxrf;NyD; ppfwdkuf csifwm/ 'Dtr&yl&u wHcg;eDrSL;BuD; OD;atmifqdkwm usKyftbkd;yJ/ tbdk;qDvmcJhw,f}} ]][kwfuJh... [kwfuJh}} wHcg;eDrSL;BuD; OD;atmifudk usKyf aumif;pGm odonf/ wHcg;rSL;rsm;teufwGif tcufxef tMurf; wrf;qHk;? r[kwfrcHpdwf t&dSqHk; tbkd;BuD;yif/ ,ck olYajr;ESifh vmawGUae&aomaMumifh ydkí tHhMoaerd onf/ http://www.cherrythitsar.org
 27. 27. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îîîîîîîîîî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]at;Asm? tultnDvdk&ifvnf; ajymaygh}} ]]tultnD}} ]][kwfuJh}} ]]usKyfqdkwJhaumifu b,folUqDurS tul tnD ,lwwfwmr[kwfbl;/ wpfckck vdkcsif&if usKyf bmom usKyf&atmif ,lwmyJ/ a&mif;&if;qDvnf; awmif;cGifhBuHKrSm r[kwfygbl;}} olYpum; olYavoH rmaMumjywfawmif;aom aMumifh uREfkyfpdwfxJ wpfrsdK;jzpfoGm;onf/ NyD;awmh zswfueJ uREfkyfxH vSrf;Munfhvdkufaom rsufvHk;tpHk udkvnf; owdxm;vdkufrdonf/ ol rsufpdapmif; oa,muf &dSonfum; trSefyif/ odkYaomf olYrsufvHk; rsm; pl;&SvGef;vSonf/ ]]'D tr&yl&rSm bmjzpfaeMuwmwkef;}} ]]Asm...}} olYtaMumif; awG;aerdojzifh olYtar;udk r&Sif;rvif; jzpfoGm;onf/ ]]a0'emonfudk &Jrufxm;w,f/ eef;wGif; om;awGu tcsdefrJh? pnf;rJh t&ufaopm rl;,pfNyD; http://www.cherrythitsar.org
 28. 28. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîíîíîíîíîí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º tm;enf;oludk apmfum;w,f/ rif;aejynfawmfrSm 'Dvdk rzG,fr&mrsdK; aemufxyf bmawGrsm; &dSao;vJ}} uREfkyf bmjyefajym&rSef;rod/ ]]usKyfom tBuD;trSL;qdk&if 'grsdK;awG vHk;0 onf;rcHbl;}} taMumfrsm;udk aumuf0g;&if; olYbmomol ajymaeonf/ ]]aeyGifhawmhr,f? usKyfoGm;r,f/ 'DrSm taMumfzdk;}} ajymajymqdkqdk ol xxGufoGm;onf/ wJt jyifa&mufrS jyefvSnfhum uREfkyfudk vSrf;Munfhvsuf- ]]AsdKU... udk&ifiopf? qHkMuOD;pdkY}} ESif;xkxJodkY xdk;azmufvmaeMuNyDjzpfaom aejcnfwef;rsm;udk oljzwfavQmufoGm;onf/jrif uGif;rS aysmufuG,fonftxd rsufpdwqHk; Munfhaerd onf/ olESifhywfoufaom uREfkyf cHpm;&rItwGuf pum;vHk;ESpfvHk;udk uREfkyf csufcsif;&vdkufayonf/ cifrifav;pm;zG,f...ol/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 29. 29. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îìîìîìîìîì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ¬½»ºå øî÷ rHk&Gme,f? yef;&if;ac: iy&if;&Gmom; i&pf qkdolESifh aqmif;&moD wpfeHeufwGif xl;xl;jcm;jcm; awGUqHkcJh&NyD; aemufydkif;wGifolYudk uREfkyf pdwf0ifwpm; owdw& &dSaecJhonf/ olajymoGm;ovdk olYtbkd; wHcg;rSL;BuD; OD;atmifxHodkY ola&mufrS a&mufygav rvm;/ ol 0goemygonfh rif;rIxrf;ppfonf jzpfrS jzpfygavrvm;[k uREfkyf awG;aerdonf/ olYudk trSwf&aeaomfvnf; olESifh rqHkjzpfcJh/ olYowif;udkvnf; rMum;&?? pifppf uREfkyfrSmvnf; tr&yl& a&TNrdKUawmf&dS ajrmufjrm;vSpGmaom wyf http://www.cherrythitsar.org
 30. 30. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîëîëîëîëîë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º awmfom;wdkYteuf NrdKUapmifhwyf omref &Jrufi,f wpfOD;rQom jzpfaomaMumifh eef;wGif;wGif uREfkyf vIyf&Sm;ESHUpyfEdkifrIrSm usOf;ajrmif;ao;i,fvSayonf/ xdkYtjyif olYtaMumif;udk wckw& pHkprf; zdkY xm;bdOD;? uREfkyf udk,fwdkifyifvQif wyfrawmfom; wdkY rjywfrvyf avhusifh&aom qifpD;? jrif;pD;? "m;vSH tJarmif;ESifh rD;aygufaoewf avhusifha&;rsm; jzifh rtm;rvyfEdkif&dScJh&onf/ txl;ojzifhrl rdbr&dS? aqGrsdK;nmwumr&dS/ wpfaumif<uufomjzpfaom uREfkyftzdkY avmuwGif b,folYudkrQ cifwG,fp&m r&dSjzpfav&m rdrdppfa&;twwf uRrf;usifjrifhrm; a&;ESifh trIawmfxrf; t&mtqifh wdk;wufa&;onf omt"du jzpfavonf/ a&TNrdKUawmf&dS qifwyf? jrif;wyfESifh ajcvsifwyfwdkYrSmvnf; bdk;awmfrif;w&m; BuD; trdefYawmfjzifh w&Hrem; wdk;csJUavhusifhaeMu onfjzpfaomaMumifh? uREfkyfrSm bmudkrQ txl;taxG pdwfysHUvGifh 0ifpm;csdefr&Edkif/ tm;vyfcsdefrsdK;rSmyif vQif uREfkyfBudKufwwfaom xef;vsuft&ufudk tvsifuvdk rSefrSefrrSD0Jjzpf/ tm;vyfcGifh&csdefrsm;wGif http://www.cherrythitsar.org
 31. 31. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îêîêîêîêîê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º &JrufaoG;aomufrsm;ESifhtwl 0dkif;zGJU ao,pfrnfh tpm; qifjzL&Sif rif;w&m;BuD; vufxufu rif;BuD; vuf0JokE´& pD&ifcJhaom ]aoe*FAsL[m ppfordkif;ESifh AsL[puúdysdKU}udkom txyfxyf zwf½Iavhvmaerd onf/ omref &Jrufi,fb0jzifh uREfkyf rauseyfEdkif/ trIawmfudk pGrf;pGrf;wrH xrf;&if; tMuyf? aoG; aomufponfjzifh wpfqifhxufwpfqifh t&mwdk; wuf jrifhrm;a&;onfom uREfkyf wpfckwnf;aom &nfrSef;csufjzpfonf/ rdrdudk,frdrd rtm;rvyfatmif armif;ESif apcdkif;aeonfh tcsdefwdkif;wGif aqmif;wpfeHeufrSm qHkcJh&aom yef;&if;ac: iy&if;&Gmom; i&pfqdkoludk owd&aerdonfuawmh qef;onf qdk&rnf/ olYudk bmaMumifh rSwfrSwf&& &dSae&ovJ qdkjcif;udk rlvu oabmraygufaomfvnf; wjznf; jznf; oabmaygufem;vnfvmonf/ pifppf þodkY em;vnfvmjcif;rSmvnf; aoG;aomufBuD; &Jrif;xif aMumifhyifjzpfayonf/ &Jrif;xifonf vuf½Hk;t&m wGif nHhzsif;vSaom a&m*gonf &JrufBuD;wpfa,muf http://www.cherrythitsar.org
 32. 32. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîéîéîéîéîé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º jzpfaomfvnf; vlwpfOD;wpfa,muf tZÑwåESifh ywfoufírlum; aphaphpyfpyfjrifwwfaom olay yif/ i&pfudk owd&ç&aeaMumif;uREfkyfu ajym aomtcg &Jrif;xifu rsufvHk;rsm;udk pOf;i,farS; a,mif jyKvsuf ajymavonf/ ]]tif;...'Dvludk rif; cPcP owd&&ae w,fqdkwm trSefawmh rqef;vSygbl;/ awGUBuHK qHk qnf;&yHkav;udku trSwfw& jzpfp&mudk;...}} taMumfwJ tjzpfoepfudk ol&nf&G,fajym jcif;jzpfonf/ ]]awGUBuHKqHkqnf;&yHku trSwfw& jzpfp&m rdkYvdkY [kwfvm;? xm;ygawmh/ 'gayr,fh tJ'Dwkef;u cif;Asm;vnf; &dSaewm r[kwfvm;/ cifAsm;usawmh i&pfudk owd&w,fvdkY wpfcgrS rajymzl;ygvm;}} ]]at;av? iguvnf; rif;vludk owdrS r&bJ}} ]]usKyfu bmaMumifh owd&ae&ovJAsm}} ]][... aumifav;&? olawmfcsif;csif; http://www.cherrythitsar.org
 33. 33. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îèîèîèîèîè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º owif;avGUavGU aygif;zufawGUqdkwJhpum; &dSom; r[kwfvm;/ i&pfudk rif; trSwf&aewJh taMumif; &if;u i&pfudk rif;pdwf0ifpm;vdkYaygh/ pdwf0ifpm;& atmifuvnf; i&pfeJYrif; wlwm&dSvdkYaygh}} ]]bmwlwmvJ? bmaMumifh cifAsm; 'Dvdkajym EdkifovJ aoG;aomufBuD;}} ]]igajymr,f? vlvlcsif;rSm raem"mwfcsif; qufoG,frdwwfwm &Sdw,fuG/ "mwfcHcsif; qifwl&if pdwf0ifpm;wmcsif; qifwl&if wpfa,mufudk wpf a,muf owd&aewwfw,f...}} ]]cifAsm;ajymwm ½IyfvkdufwmAsm}} ]]r½Iyfygbl;? rif;em;vnfatmif ajym&,if a,musfm;av;eJY rdef;uav;&Jpm;oemjzpfMua&m qdkygawmh? olwdkYwpfa,mufudkwpfa,muf pdwf0if pm;aeMuavawmh wpfa,mufudkwpfa,muf owd& &aewmrsdK;aygh? cspfa&;? BudKufa&; "mwfcHcsif;u wlaew,fav}} em;vnfovdkvdkawmh&Sdonf/ odkYaomf oabmraygufao;/ http://www.cherrythitsar.org
 34. 34. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîçîçîçîçîç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]&Jpm;oemtaMumif; Oyrmxnfhraeprf; ygeJY? usKyfrvJ &Jpm;r&Sdygbl;}} ]]em;a0;oudk;uG? udkif;... igar;r,f? wdkY tckNrdKUapmifhwyfrSm rif;vdkomref&Jrufi,faygif; b,favmuf&SdovJ}} ]]axmifcsD&Sdwmaygh? cifAsm;vJ odom;eJY}} ]]at;... tJ'Daxmifausmf&SdwJhtxJrSm rif;[mwjcm;&JrufawGeJYrwl ppfonftwwfudk bmaMumifh 'DavmuftywfwukwfBudK;pm;aeovJ}} ]]usKyfu &Jrufb0eJY auseyfr,hftaumifrS r[kwfbJ? tMuyf? aoG;aomuf? wyfrSL;? Adkvf? tqifh qifh wufcsifwm vuf½Hk;pGrf; jycsifwm? ppfonfawmf aumif; jzpfcsifwm}} ]]rif;vl i&pfvJ 'DvdkyJ&SdrSmyJaygh? pD;yGm;vuf ikwf ESrf;cif;udkypfNyD; tr&yl&wufvmwmMunhf awmh? rif;wdkYESpfa,muf tJ'Dvkd"mwfcHcsif;wlaevdkY? NyD;awmh "mwfcHcsif;wlaewmudkvJ rif;utvdkvdk odvdkufvdkY i&pfudk rif;pdwf0ifpm;wmaygh? 'gyJayghuG...}} http://www.cherrythitsar.org
 35. 35. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ íðíðíðíðíð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]usKyf... olYudk tawmfoabmusaewm As ]]oabmusp&mygyJ? vlyHkMunfh&wmuawmh a[h? twmf&nf&G,fcsufBuD;NyD;? tawmfjywfom;r,fh yHk? 'gayr,hf oabmraemuawmh ajzmifhpif;r,fhyHkyJ}} ]]aeprf;ygtHk;? cifAsm;ajymwm bmwJh? "mwfcH csif;wlw,fqdkawmh usKyfuowd&aeovdk? oluaum usKyfudkrsm; owd&aervm; rodbl;Asaemf}} ]]ightxifawmh olvJ tvm;wl &SdrSmyJ}} ]]'gayr,fh... 'Dvlb,fa&mufaew,fqdkwm rod&wmu cufw,fAsm}} ]]wHcg;eDrSL;BuD;qD oGm;ar;ygvm;uG}} ]]tbdk;atmifvm;? 'DvlBuD;eJY pum;ajym&rSm awmh veYfw,fAsm}} ]]tif;av? rif; pHkprf;aep&mawmif vdkr,f rxifygbl;? wpfaeYaeYawmh rif;wdkYESpfa,muf qHkMu tHk;rSmygyJ}} aoG;aomufBuD;&Jrif;xifpum;rSefvS http://www.cherrythitsar.org
 36. 36. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õíïíïíïíïíï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aMumif; awGU&awmhonf/ olESifhuREkfyfjyefvnf qHkawGU&yHkrSmvnf; yxrtBudrfuJhodkYyif trSwfxif xif &SdvSonf/ odkYaomf yxrtBudrfvdk aqmif; wpfeHeuf ESif;jzLawG ydwfqdkYaecsdef aejynfawmf vrf;axmifhu taMumfwJav;rSm trl;orm;rsm;ESifh &efyGJjzpfaepOf qHkyHkrsdK;ESifh vHk;0rqdkif/ a&Teef;awmfBuD; nDvmcHobif? rSL;rwf y&dowfAdkvfyHktv,f/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 37. 37. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ íîíîíîíîíî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 2 bdk;awmfrif;w&m;BuD;om;awmf oD&dr[m "r®bdZ,oD[ol& bGJUwHqdyfawmfcH tdrfa&SUpH ukd,fawmfBuD;onf (1170)jynfhESpfwGif uHawmf ukefcJhavonf/ wefcl;vtwGif;rSmjzpfonf[kom rSwfrdonf/ aeY&ufudk uREfkyfrrSwfrdawmh/ uHawmf ukef tdrfa&SUudk,fawmfBuD; t½dkuft&mudk bdk;awmf bk&m;u ajr;awmfppfudkif;rif;uav;tm; vTJtyf vdkufonf/ ppfudkif;rif;onf a,musfm;aumif; rif;jrwf wpfyg;jzpfaMumif; awGU&í uREkfyfwdkYtm;vHk; http://www.cherrythitsar.org
 38. 38. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õíííííííííí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 0rf;ajrmuf 0rf;om&SdvSayonf/ ppfudkif;rif;uav; nDvmcHobifudk wuf a&mufcGifh&olrsm;teufwGif uREkfyfvnf; tygt0if jzpfvmcJhonf/ &SpfESpfwmumvtwGif;wGif uREkfyf vnf; rem;raeBudK;pm;tm;xkwfcJhaom vHkYvOó[ aMumifh &Jrufi,ftjzpfrSonftMuyf? aoG;aomufrS wqifh wyfom;ig;q,f? tMuyfig;OD;ESihf aoG;aomuf wpfOD;? pkpkaygif;ig;q,fhajcmufOD;tay: tkyfcsKyf &aom wyfrSL;i,fb0odkY a&mufcJhNyDjzpfonf/ wyfrSL; i,fyifjzpfaomfvnf; uREkfyf wyfrAdkvfcsKyf a&TawmifpE´aemf&xm vuf½Hk;udk,f&Hawmftjzpf trIxrf;cGifh&onftxd tajcjrihfrm;vmcJhonf/ AdkvfcsKyfonf tdrfa&SUpHnDvmcHobifodkY wuf a&muf&oljzpf&m ig;&ufwpfBudrf AdkvfxktpHktvif nDvmcHobifaeYwdkif; uREkfyfvnf; ukd,f&Hawmftjzpf eef;awmfodkY 0ifcGifh&vmcJhonf/ þig;&ufwpfBudrfobif wpfckaom nDvmcHobifwGif olESihfxyfrH qHkawGUjzpfMujcif;ay ownf;/ http://www.cherrythitsar.org
 39. 39. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ íìíìíìíìíì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º rPdyl&apmfbGm;? r[m&mZm a*smf*spfqif; rcefYrnm;&Sdonhfta&;udk taMumif;jyKí bdk;awmf bk&m; trdefYjzihf tdrfa&SUpHppfudkif;rif;uav; onf wyfrAdkvfcsKyfrsm;? Adkvfrsm;? NrdKUpm;e,fpm;0efBuD;rsm; udk nDvmcHac:avonf/ ppfa&;nDvmcHjzpfaomf vnf; xdkaeYu eef;awmfcef;raqmifü tjcm;aom NrdKU0ef? trSL;trwf? trIxrf;rsm;vnf; wufa&muf Muojzifh cef;raqmifBuD;wpfckvHk; 'l;ra&TUom avmufatmif jynfhusyfaeonf/ uREkfyfvnf; tdrfa&SUpH yv’ifESifh av;wdkifajrmuftcef;0,f AdkvfcsKyfa&TawmifpE´aemf&xm ukd,f&Hawmf wyfrª;i,ftjzpf AdkvfcsKyfaemufyg;rS 'l;wkyfysyf0yf cpm;ae&onf/ obifcef;rtwGif;rSm tdrfa&SUpHonf rPdyl& ppfcsDwyfrrsm; tBuD;tcsKyfjzpfaom aersdK;rif;vS r[maemf&xmudk trª;jyKvsuf tjcm; AdkvfcsKyfrsm;? 0efBuD;rsm; ppfa&;aqG;aEG;aeMuonf/ ]]apmfbGm;ti,f rm*spfqif;u uREkfyfwdkY vufatmuf cdkvHIvmwmuawmh [kwfNyD? apmfbGm; http://www.cherrythitsar.org
 40. 40. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õíëíëíëíëíë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º tBuD;olYaemifawmf a*smf*spfqif;&JU ta&;udkyJ tm½HkpdkufMu&r,f? tck a*smf*spfqif; b,fa&muf aeovJ? olYaemufqHk;owif;udk odcsifw,f}} tdrfa&SUpHu pum;tydktvdkroHk;bJ wkduf½dkuf ar;avonf/ aersdK;rif;vS r[maemf&xmu toH0gBuD; jzifh tpD&ifcHonf/ ]]aemufqHk; owif;t&awmh a*smf*spfqif; [m ucsme,fuaewqifh uvuwåm;udk xGufajy; NyD; rsufESmjzLawGqDrSm cdkvHIoGm;w,fvdkY od&ygw,f tdrfa&SUpHbk&m;}} ]]NAdwdoQawGqDu bmta&;qdkoH Mum;ovJ}} ]]NAdwdoQawG[m Oa&myrSm z&efppf jyifopf awGeJY ppfjyKae&vdkY avmavmq,frSmawmh a*smf*spf qif;udk tultnDray;Edkifao;ygbl;bk&m;}} ]]wyfrif;BuD;? avmavmq,fqdkwJh pum;vHk; oifoHk;oGm;w,f? 'Dpum;&JUwpfbuf teuft"dyÜm,f u aemifwpfcsdefqdk,ifawmhvdkY t"dyÜm,f&aew,f [kwfovm;}} http://www.cherrythitsar.org
 41. 41. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ íêíêíêíêíê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]rsufESmjzL NAdwdoQawGudk bmtaMumif;eJYrS ,Hkpm;zdkYr&Sdyg udk,faw,mfBuD;}} ]]rSefygw,fbk&m;? rPdyl&[m ppfaMumif; wpfckjzpfvmEdkifygw,f}} þwpfcg 0ifajymolum; uREkfyfAdkvfcsKyf a&TawmifpE´aemf&xmjzpfonf/ tdrfa&SUpHonf wpfckckudk av;eufpGm awG;awm[efjzifh wdwfqdwfaeonf/ tdrfa&SUpHu wdwfqdwfaeaomaMumifh nDvmcHcef;raqmifBuD; wpfckvHk;wGifvnf; yuwdNidrfoufoGm;onf/ oufjyif;½dIufoHtcsdKUudkom roJruGJMum;ae&onf/ xdkodkY obifwpfckvHk;wdwfqdwfNidrfouf aepOfrSmyif uREkfyfxdkifaeonfhae&m aemufbuf usus 0Jaxmifhae&mqDrS... ]]atmifr,fav;... aoygNyDAs}}[laom pl;pl;0g;0g; atmf[pfoHwpfckudk Mum;vkduf&awmhonf/ wdwfqdwfjcif;tv,fA[dkwGif xGufay:vmaom atmfoHjzpfaomaMumifh cef;rBuD;wpfckvHk; [def;ae atmif jrnf[nf;oGm;onf/ y&dwfowftm;vHk;&Sd http://www.cherrythitsar.org
 42. 42. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õíéíéíéíéíé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º &modkY udk,f&Hawmfwyfom;rsm; ajy;oGm;Muavonf/ wpfae&mqDwGif ½Iyf½IyfaxG;axG; jzpfae onfudk awGU&onf/ AdkvfcsKyfa&TawmifpE´aemf&xm udk,f&Hawmftjzpf uREfkyfvnf;AdkvfcsKyf tEÅ&m,fudk umuG,f&rnf[laom todcsufcsif;0ifum ½kwf½kwf oJoJ jzpfae&mqDodkY wpf[kwfxdk;ajy;oGm;vdkufonf/ ppfa&;nDvmcHjzpfaomaMumifh "m;udkif aqmifcGifh&xm;aomfvnf; "m;tdrfrS"m;udk rcRwfom? udk,f&Hawmfwyfrª;rsm; 0dkif;tHkaeMuonfhae&mqDodkY om ajy;0if,if; vltkyfudk wGef;xdk;z,fxkwfypf& awmhonf/ jcif;&mcyfodrf;udk awGUvdkuf&onf/ eef;&ifjyifwGif vlwpfa,muf arSmufvsuf om; vJusaeonf/ aoG;paoG;e rawGU&aomfvnf; vJusaeolonf ryDro atmf[pfnnf;wGm;qJyif? vJusaeolaemufwGif a&n§da&mif udk,fusyf0wf udk,f&Hawmftqifh&Sdol wpfa,mufonf olYudk 0dkif;0ef; csKyfudkifxm;olrsm;vufxJrSm ½kef;uefaeav onf/ olyifvQif tEÅ&m,f&Sdol[k csufcsif;odvdkufNyD; http://www.cherrythitsar.org
 43. 43. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ íèíèíèíèíè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 0dkif;csKyfolrsm;vufrS vGwfxGufoGm;aom olYvuf armif;udk uREfkyf0ifí zrf;csKyfvdkufonf/ taxG;axG; t,Suf,SufjzpfaeaomaMumifh ½kef;uefaeol rsufESmudk aumif;pGmrawGU&/ tiftm;oefpGrf;pGm ½kef;uefaeaomaMumifh tm;pdkufNyD;csKyf&efom BudK;pm;ae&onf/ tem;wGifvnf; wdk;a0SYvJNydKaeol rsm;jzifh ½IyfaxG;aeonf/ olYvufudk uREkfyf rdrd&&zrf;csKyfvdkufcsdefrSm yif uREfkyfwpfoufwGif aemufxyfrBuHKEdkifawmh aom tHhMop&m tjzpftysufudk awGUvdkuf&awmh onf/ ]]usKyf b,frSrajy;ygbl;? csKyfraeprf;ygeJY iopf&,f}} toH&Sifum; olrSol/ uREkfyfvl i&pf/ ]]tvdkav;... cifAsm;...}} twdkif;rodtHhMovGef;aompdwfaMumifh uREkfyfbmrQ rajymEdkif/ i&pfu uREfkyfudkrodrom NyHK;jyum... ]]usKyf vuf½Hk;udk zrf;udkifNyD; tdrfa&SUpH http://www.cherrythitsar.org
 44. 44. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õíçíçíçíçíç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º a&SUarSmuftxd ac:ayawmh}} ajymajymqdkqdk oluyifa&SUaqmifí xdwf vefYtHhMoaeMuaom rsufESmrsm;a&SUrSjzwfum tdrfa&SUpH yv’ifqDodkYavQmufoGm;onf/ uREkfyfvnf; olYvufarmif;udk udkifonfqdk½HkrQomudkifí vdkufyg cJh&onf/ uREfkyfu zrf;qD;cJhjcif;r[kwfbJ olu tzrf;cHcJhjcif;yif/ tdrfa&SUpHa&SUarSmufodkY ra&mufrD vrf;cGwf vyfwGif olu uREkfyfudk wD;wdk;ajymavonf/ ]]udk,fawmfBuD;a&SUa&muf&if &mZ0wfom;udk zrf;qD;&rdcJhygNyD bk&m;vdkYomavQmuf iopfMum;vm;? usKyfajymwJhtwdkif;omvkyf}} bmwpfckrQ em;rvnfaomfvnf; bmrQ rwwfEdkif/ olajymovkdom vkdufem&awmhonf/ ]]&mZ0wfom;udk zrf;qD;&rdcJhygNyDbk&m;}} armhrMunhf&ojzifh rjrif&aomfvnf; ppfudkif;rif; rsufvHk;tpHk rD;0if;0if;awmufaeonf udk odojzifh uREfkyfausmxJ pdrfhaerdonf/ i&pftzdkY um; rnfodkY&Sdavrnfrod/ http://www.cherrythitsar.org
 45. 45. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ìðìðìðìðìð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]nDvmcH eef;raqmiftwGif; obiftcsdef tcgrSm b,fvdk rzG,fr&mtrIrsdK; jzpfovJ ajymprf;...}} uREkfyfudkar;aom ar;cGef;jzpfonf/ bmjzpf rSef;rod&onfhtxJ tdrfa&SUpH cufxefaom toH aMumifh uREkfyfwpfudk,fvHk; wkefoGm;avonf/ odkYaomf uREkfyfudk,fpm; 0ifajzvdkufolum; i&pfudk,fwkdif/ ]]udk,fawmfBuD;bk&m;? xm;,ifvJ &Sif&ygr,f/ owf&ifvnf; ao&ygr,f/ uRefawmfrsdK; emrnf i&pfjzpfygw,f? ewf&GmpHtdrfa&SUudk,fawmf BuD; vufxufuwnf;u t&Sifhvufxuftxd udk,f&Hawmfwyfrª;i,ftjzpf trIxrf;aeolyg bk&m;...}} ]]i&pf... aMomf... wHcg;eDrª;BuD;&JUajr; qdkwmvm;...}} tdrfa&SUpHu cufxefaeqJtoHjzifh ar;onf/ ]][kwfygw,fbk&m;}} xdktcdkufrSmyif wyfrª;i,fwpfa,muf uREkfyfwdkYab;odkY a&mufvmonf/ http://www.cherrythitsar.org
 46. 46. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õìïìïìïìïìï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]i&pf[m olYa&SUu vlwpfa,mufudk jyif;jyif;xefxef axmif;Budwfvdkufygw,f bk&m;? taxmif;cH&ol[m owdvpfoGm;ygw,f}} cef;rwpfckvHk; toHwa0ga0gqloGm;avonf/ ]]taxmif;cH&ol[m tBuD;awmf&JUnD iomNcHKygbk&m;}} olYudkvSrf;Munfhvdkufonf/ i&pfurl trl t&m wpfa&G;wpfaphr,Gif;/ ]]rif;... bmaMumifh 'Dvkdvkyf&wmvJ i&pf}} ]]rSefygbk&m;? trIawmfudk oufpGefYBudK;yrf; NrJNrHcdkifvHkpGm xrf;&GufcJhayr,fh uRefawmfrsdK; i&pf [m trnfemreJY vlyk*¾dKvfwGJNyD; todtrSwfjyKrcH&? a&SUawmfarSmufrSm rxifay:&wJhtwGuf t&Sifhem; t&SifhrsufpdrSm aygufMum;atmif tckvdk jyKrlvdkuf& jcif; jzpfygw,fbk&m;}} toHrsm; qlnHoGm;jyefonf/ tdrfa&SUpHum; b,fodkY&Sdavrnfrod/ pum;wpfvHk;pD wpfvHk;pDudk wkef,ifxpfaighjcif;uif;pGm ajymoGm;onfholYtoH tqHk;0,f uREkfyfMuufoD;arG;nif;xoGm;onf/ i&pf http://www.cherrythitsar.org
 47. 47. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ìîìîìîìîìî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ½l;oGyfaeNyDavm/ tdrfa&SUpHtoH [def;íxGufvmjyefonf/ ]]AdkvfyHktv,f xifay:csifvdkY? ighem;ayguf Mum;csifvdkY? i&pfqdkwm odapcsifvdkY 'Dvkdvkyfw,f [kwfvm;}} ]][kwfygw,fbk&m;}} ]]wpfbufom;udk temw&jzpfatmif vkyfwm[m enf;rSefovm;}} ]]tjcm; ta&;t&mvJ ray:ygbk&m;? uRefawmfrsdK; i&pfjzpfaMumif; t&SifodapzdkY 'Denf;om &Sdygawmhw,fbk&m;...}} ]]rPdyl&ta&; aqG;aEG;aewJhnDvmcHqdkwm rif;em;rvnfbl;vm;}} ]]rPdyl&ta&; aqG;aEG;wJh nDvmcHrdkYvJ 'Dvdk vkyfwmygbk&m;}} ]]bm...}} ]]opömazmufapmfbGm;a*smf*spfqif; t aMumif;Mum;vkduf&wJhtcgrSm aoG;ydkqlvmNyD; csuf csif; xaxmif;jzpfoGm;ygw,fbk&m;...}} http://www.cherrythitsar.org
 48. 48. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õìíìíìíìíìí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º wyfrif;BuD;rsm;qDrS cyftkyftkyf&,foHrsm; Mum;&ojzifh uREkfyfpdwfxJrSm tenf;i,foufom &m &oGm;onf/ ]]rif;... t½l;yJ}} ]]trIawmfudk onfhxufqwdk; xrf;&GufcGifh r&cJh,ifvJ uRefawmfrsdK;udk,fwGif;rSm ppfpdwfppfaoG; awG aygufuGJNyD; ½l;oGyfoGm;rSm trSefygyJbk&m;}} ]]rif;... b,foleJYpum;ajymaeovJ qdkwmaum od&JUvm;}} ]]rSefyg? xm;,ifae? owf,ifaoygr,f bk&m;}} ]]owfypf&r,fh tjypfrsdK;rS r[kwfaywmyJ}} uREkfyf&ifxJrSmyif oufjyif;csvdkufrdonf/ i&pft&Judk; vGef;vScsnfh[laom pdk;&drfpdwfvnf; avsmhoGm;onf/ ]]'gayr,hf...}} tdrfa&SUrif;u pum;rqufao;bJ acwå&yfwefYNyD; rS... rif;xaxmif;cJhwJhvl[m owdarhaeNyD? xdkuf http://www.cherrythitsar.org
 49. 49. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ìììììììììì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º oifhwJh yPÖmeJYwuG olYudk rif;&Sdcdk;awmif;yef&r,f}} ]]uRefawmfrsdK; ydkifqdkiforQypönf;Opöm tm;vHk; udk ay;avsmfygr,fbk&m;? 'gayr,fh &Sdcdk;awmif;yef jcif;awmh rjyKyg&apeJYbk&m;}} ]]bm...}} ]]taxmif;cH&ol[m uRefawmfrsdK;&Sdcdk;xdkuf wJhvlr[kwfygbk&m;...}} ]]a[h...rif;axmif;vkdufwJhvl[m tBuD; awmf&JU nDt&if;uG? em;vnfvm;...}} ]]rSefyg? iomNcHK[m aemif&if;jzpfwJhtBuD; awmf&JU t&Sdeft0gudk tm;jyKNyD; ao&nf rl;,pf aomufpm; tm;enf;olrsm;tay: aomhoGrf;qdk;&Gm; Edkifxufuvl jyKaeolygbk&m;...}} ]]a[h... vlrdkuf? igtrdefYawmf csaew,f}} i&pf wdwfqdwfNidrfoufaeonf/ jyif;xef aom oufjyif;½dIufoHBuD;wpfck olYqDrS ay:xGufvm onf/ ]]trdefYawmftwdkif;ygbk&m;...}} ]]oGm;EdkifNyD}} http://www.cherrythitsar.org
 50. 50. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õìëìëìëìëìë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º wdk;wdk;oJhoJh pum;ajymoHrsm;? txl;tqef; rsufvHk;tMunfhrsm;udk jzwfvsuf uREkfyfwdkYaemufjyef qkwfcJhMuonf/ udk,f&Hawmf wyfrª;rsm;u i&pfjzwf avQmufoGm;wdkif; uysmu&m &SJay;Muavonf/ olYtoGifum; ppfyGJjyef atmifEdkifolwpfOD; toGifrsdK;/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 51. 51. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ìêìêìêìêìê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 3 ]]aeprf;ygtHk; a&mif;&if;&m? a&SUrSm xdkifaewJh vl[m [dktaMumfwJrSm qHkcJh&wJhvlqdkwm a&mif;&if; tpuwnf;u odxm;vdkYvm;}} b,fu od&rSmvJ? usKyfu'DnDvmcHrSmawmh eD;wJhvl xaxmif;r[JhvdkY tpuwnf;u qHk;jzwfxm; wm? uHaumif;csifawmh taxmif;cH&wJh vl[m usKyfwdkYrdwfaqGBuD;jzpfaewmudk;...}} ]]xm;ygawmhAsm? 'gayr,fh udk&ifhvkyfyHk t&J udk;vGef;vSw,f}} ]]tdrfa&SUpHtrsufxGufNyD; owfvJ aor,fvdkY http://www.cherrythitsar.org
 52. 52. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õìéìéìéìéìé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º qHk;jzwfNyD;om;[mudk;? toufudkpGefYxm;NyD;om;av}} ]]tJ'Dwkef;u usKyfjzifhtoufudk r½ª&Jbl;? udk&ifh[mu tdrfa&SUpHudk wpfcGef;wifwpfcGef;us ajym aeawmhwmuvm;}} ]]bmyJjzpfjzpf usKyftcktjypf jrLwrIefrS rwifbl;r[kwfvm;? 'DyGJ[m vl½l;vlrdkuf qefayr,fh usKyftzdkYaumif;aom tusdK;&vm'fESpfck &vdkufw,f}} ]][kwfygw,f? udk&ifhudk a&Teef;awmfu odoGm;NyD}} ]]'guawmh usKyfcsdef&G,fypfvTwfvdkufwJh tJarmif;oGm;[m pufwkdifudk 0ifpGJwJhoabmrsdK;yJ? rarQmfvifhbJ &vdkufwmuawmh iomcsHK}} ]]tif;... [dkvlawmh wpfcsufyJ atmfEdkif w,f}} ]]olrSef;tpu rodcJhwm oluHaumif;oGm; w,f? EdkYrdkYqdk,if yGJausmif;wkef;u usKyfoifcJh&wJh teufwkefY enf;eJYaxmif;vdkuf&,if oif;ae&mrSm wif aoG;tefNyD;toufaysmufr,f? iomNcHK[m tifrwef,kwfrmodrfzsif;wJh vlYwd&pämefyJ? tdrfa&SUpH http://www.cherrythitsar.org
 53. 53. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ìèìèìèìèìè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º udk usKyfajymzdkY roifhvdkY oif;[m ol&mar&d,wif rubl; umarokorm;vJ jzpfw,f}} ]]'geJY... tdrfa&SUpHu olYudk &Sdcdk;awmif;yefzdkY trdefYawmf csvdkufwmaum...}} ]]iomNcHK 'Dwd&pämefvm; trdefYawmfrdkY usKyf oif;udk awmif;yefzdkYoGm;ygw,f/ usKyfudk rawGU&Jbl; av? bDvl;o&JxifNyD; aMumufaMumufeJY oif;xGuf ajy;oGm;vdkufwm tr&yl&rSmawmif r&Sdawmhbl;... wJh}} ]]aumif;ygavAsm... aumif;ygavh}} xdkYaemuf olESihfuREfkyf tqifhqifh &mxl; wdk;wufcJhonfhtaMumif;rsm;ESihf udk,f&Hawmf wyfrª; i,fb0txd a&mufcJhyHkrsm;taMumif; toD;oD; vJvS,f ajymqdk jzpfMuonf/ ]]udk&if iopf&JU? udk&ifeJYusKyfeJYvJ taMumf wJrSm awGUNyD;uwnf;u vlcsif;rqHkjzpf oGm;vdkufwm wu,fhaeYusawmhrS &mZ0wfom;eJY zrf;qD;oltjzpf qHk&awmhwmudk;...}} olu &,f,if;ajymonf/ http://www.cherrythitsar.org
 54. 54. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õìçìçìçìçìç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]rqHkjzpfayr,hf udk&ifhudk usKyftNrJ owd& aeoAs}} ]]usKyfvJ udk&ihfvdkyJ taMumfwJrSm awGUcJh&wJh &Jrufi,fav;&JUtoGifudk jrifjrifaerdw,f...}} wpfaumif<uuf oHa,mZOfrJh uREkfyftzdkY wpfudk,fvHk; aEG;axG;oGm;aponfh pum;yifjzpfawmh onf/ uREkfyfwdkYum; emrnfcsif; toHwl½HkrQomru &Jrif;xifajymovdk "mwfcHcsif;vnf; wlolrsm; jzpfaeMuNyDxifonf/ ]]usKyfwdkY aoG;aomufnDaemif&if;awG jzpfMuNyD udk&ifi&pf}} ]]toufxufqHk;ayghAsm}} ]]cifAsm; tck touf b,favmuf&SdNyDvJ ...? udk&if i&pf}} ]]usKyfvm;? av;q,fh av;ckzGm; av}}Ä ]][if... [kwfvm;? usKyfvJ av;q,fh av;ckzGm;yJ? b,fvvJ}} ]]wefaqmifrkef;vqef; ESpf&uf? Ak'¨[l;aeY}} ]][m... usKyfu jymodkvqef;&Spf&uf? Ak'¨[l; http://www.cherrythitsar.org
 55. 55. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ëðëðëðëðëð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aeY? Munfhprf; cifAsm;usKyfxuf ESpfvyJBuD;w,f? aeYcsif;vJ twlwlyJAsdKU}} ]]aoG;aomufBuD;&Jrif;xifa&? cifAsm; ajymwmawG tm;vHk;rSefaeNyD}}[kom uREkfyf&ifxJrS txyfxyftcgtcg a&&Gwfrdavonf/ Ä À À À http://www.cherrythitsar.org
 56. 56. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õëïëïëïëïëï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ¬½»ºå øí÷ rwnfrNrJ a&GUavsm ajymif;vJwwfaom tedpöw&m;udk uREkfyfonf toufi,fi,f&G,f&G,f rSmyif oabmaygufem;vnfvmcJhavonf/ ajymif;vJrIrsm;uvnf; t&Sdeft[kef vsifjref vSonf/ rsufESmjzL NAdwdoQrsm;ESihfywfoufaom ta&;t&monf a&Teef;awmftwGif; wpfaeYrjywf ay:aygufaeonf/ wpfcsdefcsdefwGif NAdwdoQwdkYESihf ppfqufjzpfyGm;vdrfhrnf[kvnf; jynfa&;jynf&mudk em;vnfMuaom eef;wGif;tBuD;tuJrsm;u BudKwif edrdwfzwfaeMuonf/ uREkfyfrSm aoe*FAsL[m ppfynmrSty EdkifiH http://www.cherrythitsar.org
 57. 57. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ëîëîëîëîëî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º awmf ta&;t&mrsm;ü uRrf;0ifESHYpyfol r[kwfaom aMumifh olwpfyg;ajymqdkaeMuorQudkom em;axmif& avonf/ qifusHK;? vSHpufypfuGif;? jrif;aZmif;? "m;a&; avhusifhuGif;ESifh rD;aygufaoewfavhusifhuGif;rsm; wGifom 0ifpm;ESHpyfcJhaom uREkfyftzdkY ½IyfaxG;vS aom EdkifiHta&;rsm;udk vdkufrrDEdkif/ pdwfvnf; r0if pm;vS/ uREkfyfodonfrSm rdrdtxuf tqifhqifh aom wyfrif;AdkvfcsKyfrsm; trdefYudk waoGrwdrf; emcHjcif;ESihf rdrdatmuftqifhqifhaom aoG;aomuf tMuyf&Jrufrsm;udk wduspGm tkyfcsKyfjcif;yif jzpfonf/ ,cktcg aoG;aomufBuD;&Jrif;xifvnf; &Jrufb0udkpGefYum bkef;awmfBuD;ausmif;wpfausmif; ü uyÜd,0ifvkyfaeNyDjzpfonf/ uREkfyfrSm tr&yl& a&Teef;awmfBuD;wpfckvHk;ü pum;ajymqdkESD;aESm wkdifyifbufqdkí udk&if i&pfwpfa,mufom &Sdav onf/ odkYaomf oluvnf; olYwm0efESihfol/ udk&ifi&pfonf vltrsm;pkESihf tusdK;ay;ol yif jzpfavonf/ nDvmcHobifü iomNcHKudk xaxmif;NyD; tdrfa&SUpHtm; wpfcGef;wifwpfcGef;us http://www.cherrythitsar.org
 58. 58. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õëíëíëíëíëí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º &J0HhpGm pum;qdkcJhNyD; aemufydkif;wGif olYtrnf owif; rSm eef;awmfwyfrwdkif;wGif arT;ysHUvmcJhonf/ olonf vnf; tdrfa&SUpHudk,fawmf tdrfawmf0if;rª;tjzpf t&mwdk;jr§ihfvmcJhNyDjzpfonf/ ]tdrfa&SUeef;awmfrSm bDvl;apmifhaew,f}[k eef;wGif;om;rsm;u wifpm; qdkMuonftxd olYt&Sdeft0g BuD;rm;vmonf/ olESihfuREkfyf OykofwpfywfwGif wpf&ufom awGUqHkMu&onf/ awGUqHkMuonfhae&mrSmvnf; tdrfa&SUpHudk,f awmfBuD; pHtdrfawmf0if;twGif;&Sd olYtwGuf oD;oefY ay;xm;aom taqmifwGifjzpfonf/ olYtaqmif um; eef;awmftjcm;wyfrª;i,frsm; taqmifvkd ao&nfwaumif;rsm;? ydk;y0g cgomtkyfrsm;? a&Ta&;cs taqmifta,mifrsm;r&Sd/ wpfcef;vHk; vufeuf aygif;pHkjzifh jynfhESufaeonf/ odkYaomf vufeufrsm;udk csdwfqGJxm;odkyHkrSm oyf&yf &Sif;vif;onfESifhtrQ odkufNrdKufcrf;em;vSonf/ udk&ifi&pfonf vufeuf rsdK;pHkudk tudkiftwG,f typftcwf txdk;tckwf uRrf; usif½HkrQru vufeufrsm;tay: w½dkwaoxdef;odrf; http://www.cherrythitsar.org
 59. 59. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ëìëìëìëìëì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º apmifha&Smufolvnf; jzpfayonf/ xdkYxufrl uREkfyftHhMo&onfh jrifuGif;um; wu,fhppfa&; cef;raqmifBuD;twGif;rSmom awGUEdkif aom ppfajrjyifppfaMumif;jhy ajryHkum;csyfrsm;udk pHkvifpGmcsdwfqGJxm;jcif;yif jzpfonf/ rPdyl& tmoH? ucsma'o ppfajrjyifjyajryHkrsm;? tr&yl& a&TNrdKU awmf tao;pdwfajryHk? EdkifiHawmfajryHkponfh om;a&um;csyfrsm;onf eH&Hxufü tpDtpOfwus &SdaeMuonf/ xdkYjyif xl;jcm;aom ½kyfyHkum;csyfrsm;udk awGU&ao;onfrSm AsL[puúdysdKUwGif uREkfyfpmtm;jzifh zwf½IcJhaom ppfcsD? ppfcH? ppfwuf? ppfjyef? ppfEdk;? ppfvSefYjcif;? aoe*Frsm;udk wpfckpDwpfckpD o½kyfazmf ½kyfyHkrsm;jzifh a&;qGJxm;jcif;yifjzpfavonf/ ]][m... udk&ifhtaqmifu wu,fhwyfrif; AdkvfcsKyfBuD;&JU ppfa&;aqmifBuD;vdkygyJvm;}} [k uREkfyfu wtHhwMo a&&Gwfaomtcg olu... ]]ppfonfwpfa,muftzkdY qifpD;? jrif;pD;? "m;ckwf vSHxdk; aoe*FrSm uRrf;usif½HkeJYwif rjynfhpHk ao;bl; udk&if? ajryHkum;csyfay:rSm aoe*FAsL[mudk http://www.cherrythitsar.org
 60. 60. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õëëëëëëëëëë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º pDpOfa&;qGJNyD;awmhvJ ppfwdkufEdkif&r,f}} [k &ihfusufaom £ajE´jzifh jyefajzwwfonf/ xdkYaemuf pm;yGJ&Snfay:wGif ppfwk&if ½kyfav; rsm;udk wyfrcif;jzefYovdkcsí ppfxdk;? ppfcsDyHkrsm;udk EIwfu ajymvkduf? t½kyfrsm;udk a&TUvdkufjzifh pdwf0if wpm; vkyfjyonf/ ]][m udk&ifh[mu wyfrif;AdkvfcsKyfBuD;awG&JU t&myJ}} uREkfyf tHhMorIum; rukefqHk;Edkif/ ]][kwfw,fav? ppfjyKMuw,fqdk&mrSm qifjrif; "m;vSHaoewfpGrf;&nf? ajymifajrmufwJh ppfonfawmfawG&JU wpfOD;csif; vuf½Hk;&nfvdktyf ovdk? trdefYemcHjcif;? ,HkMunfrI&Sdjcif;qdkwJh ESvHk;&nf vdktyfovdk tck usKyfajymwJh ppftpDtrH tcif; tusif;[mvJ t"duvdktyfwmyJ...}} ppfESihfywfoufaom olYcH,lcsufrSm jrifhrm; vSaMumif; uREkfyfawGUvm&onf/ udk&ifi&pfum; wu,fh ppfom;BuD;ayyif/ ]]udk&ifiopfuawmh usKyfudktwGif;od http://www.cherrythitsar.org
 61. 61. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ëêëêëêëêëê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º tpif;odrdkY ajym&tHk;r,f? ppfeJYywfouf,if usKyfu awmh usKyfudk,fusKyf acgif;aqmifae&muyJ xm;NyD; pOfpm;w,f? &efolYtiftm;? ppfajrjyif taetxm;? c&D;vrf;tajctae? NyD;awmh ppfrsufESm? 'gawGudk NcHKiHkoHk;oyfNyD; b,fvdk aoe*Fcs&rvJ? 'gudkusKyfu t"du pdwf0ifpm;w,f? aoe*FtpDtrHaumif;,if aumif;oavmuf atmifyGJ[m aocsmw,f}} xl;jcm;aom ppfonfwpfa,mufjzpfaMumif; odvm&jyefonf/ ]]tck usKyfwdkYrSm rPdyl& apmfbGm;ta&;u avmavmq,f ylaEG;aew,fr[kwfvm;? rPdyl&? tmoHe,fjcm;a'oawG&JU ajryHktao;pdwfudk usKyf tck um;csyfrMunfh&bJ tvGwf&aeNyD? awmawmif acsmif;ajrmif;a&wHcGefawG b,fem;rSm b,favmuf &Sdw,fqdkwmutp usKyfacgif;xJrSm xnfhxm;w,f}} olajymaeyHkrSm *kPf,l0ifh<um;[efrsdK; vHk;0 r&Sd/ uREkfyfudk&nfñTef;ajymaeyHkrsdK;vnf;r[kwf/ olY bmomol wpfudk,fwnf; pdwftm;xufoefpGm a&&GwfaeyHkrsdK; jzpfonf/ http://www.cherrythitsar.org
 62. 62. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õëéëéëéëéëé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]usKyfwdkY tr&yl&ppfonfawmfawG? tif;... usKyfwdkY Armjynfom;awGrSm udk,fydkif wpfOD;pD&JU vuf½Hk;&nf ESvHk;&nfeJY ywfoufvdkYuawmh ajymp&mr&Sdaybl;? xdkufonfhtm;avsmfpGm aoG; aumif;MuwJholawGcsnf;yJ? odkYaomf aoe*FtpDtrHudk ppfynm&JU eufeJwJhtESpfom&wpf&yftaeeJY avhvm vdkufpm;oluawmh tifrwef&Sm;w,f xifwmyJ? usKyf u 'Dynm&yfudk txl;0goemygwm? 0goemygonf ESifhtrQ tywfwukwfvJ vufvSrf;rDoavmuf avhvmvdkufpm;cJhw,f? tif;... 'Dynm&yfuvJ vdkufpm;avav us,fjyefYeuf½dIif;avavygyJ}} olYtoGifrSm wyfrª;tqifh&Sd udk,f&Hawmf Adkvf wpfa,mufESihfrwlbJ wu,fhwyfrif;AdkvfcsKyfBuD; wpfa,mufvdk &ifhusufwnfNidrfaeonf/ tenf;i,f apmif;apGoa,mif&Sdaom rsufvHk;tpHkwdkYrSm pl;&S awmufyaom rsuf0ef;rsm;jzifh wpfrsdK;Munhfí aumif;aeoa,mifyif/ olu vSHvsifwpfacsmif;udk eH&HrSjzKwf,lum ajryHkom;a&csyfwpfcktay:odkY vSHoGm;jzihf axmuf http://www.cherrythitsar.org
 63. 63. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ëèëèëèëèëè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º vdkufonf/ vSHoGm;usa&mufonfhae&mrSm ]tr&yl&}/ vSHoGm;onf wdusaooyfpGm wa&GUa&GU vIyf&Sm;vm onf/ olYEIwfrS &Sif;vif;jywfom;aom pum;oHrsm; vnf; vSHoGm;a&GUvsm;onfhtwdkif; xGufay:vm onf/ ]]'g usKyfwdkY&JUaejynfawmf}} ajryHk0JbufodkY vHSoGm;a&GUonf/ ]]'DrSm {&m0wD? taemufbuft&yfudk jzwf? csif;wGif;jrpfudk jzwf? a[m'g csif;awmifwef;BuD;awG}} pdwf0ifpm;rIrsm;jzifh uREfkyf NidrfoufoGm;avonf/ ]]teDpufjc,fxm;wJh ae&mawGudkyJ Munfh? 'gppfwaumif;? a[m'gu wrl;yJ? 'Dt0ef;u rPdyl&? ajrmufbuf... tJ... taemufajrmufbufu[m u tmoH? e,fpyfcsif;xdpyfaeMuwJh a'oawG? awm awmif? tif;tdkif? acsmif;ajrmif;xlxyfNyD; tifrwef awmeufwJhae&mawG}} vSHoGm;udk ajryHkcsyfay:rS jyef½kyfvdkufNyD; aemufxyfajryHkvdyfwpfckudk BudK;pjznfcsvdkufonf/ ]]'DajryHku rPdyl&a'oudkyJ tqcsJUyGm;jy http://www.cherrythitsar.org
 64. 64. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õëçëçëçëçëç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º xm;wJh ajryHk}} ajryHkcsyfay:wGif tpdrf;a&mifrsOfaMumif; rsm;udk awGU&avonf/ ]]udk&if tckawGUae&wJh tpdrf;a&mifrsOf; aMumif;awGu ppfcsDvrf;aMumif;awGyJ? wu,fvdkY rPdyl&udk ppfcsD&NyDqdk,if tcsdeftwdkqHk;? c&Dvrf; toifhqHk;eJY ppfcsDppfxdk;vrf;aMumif; tajyqHk;vrf; awGudk usKyfa&G;cs,fowfrSwfxm;wm? 'gudk udk&ifwdkY wyfrif;BuD; pdwf0ifpm;vdrfhr,fxifw,f}} olYpum; qdkvdk&if;teufudk uREkfyf oabmraygufao;/ olu uREkfyfxHodkY zswfueJ vSrf;MunfhvdkufNyD;... ]]apmfbGm;rm*spfqif;eJYywfoufNyD; ta&; awmfwpfck ay:vdrfhr,fvdkY usKyfwGufxm;w,f? rm*spf qif;[m olYtpfudk a*smf*spfqif;&JU erlemtwdkif; vdkufvdrfhr,fvdkY usKyfxifw,f? a&Teef;awmfeJY a0;uGm vGef;wJh e,fpyfa'ovufatmufcH jzpfaeavawmh olwdkYrSm ykefpm;zDqefzdkY tcGifhta&;awG&aew,f? MuHpnfEdkifzdkY tajctaeay;aew,f}} http://www.cherrythitsar.org
 65. 65. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ êðêðêðêðêð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º olonf omrmefwyfrª;wpfa,mufr[kwf [laom todu uREkfyf&ifxJrSm ydkíckdifvHkoGm;onf/ olum; EdkifiHawmf ta&;t&mESihf ppfa&;ppf&mudk wGJzufoHk;oyfEdkifol jzpfaeavonf/ ]]aemufNyD;awmh...}} olYtoH tenf;i,fwdk;oGm;onf/ odkYaomf rsufvHk;rsm;u ydkíawmufyvmMuonf/ wpfckckudk rkef;wD;&GH&Smonfh toGifrsdK;jzihf rsufvHk;rsm; rodrom usOf;oGm;Muonf/ ]]usKyfawG;xm;wm rvGefbl;xifwmyJ? 'D rPdyl&apmfbGm;awG&JU aemufuG,frSm NAdwdoQawG[m vufonf;0Sufxm;wJh aMumifwpfaumifvkd ykef; atmif;aew,f? usKyfwdkY&JU wu,fh&efol[m rPdyl& apmfbGm;awG r[kwfbl;? aemufuG,fu NAdwdoQawG}} rsufESmjzLwdkYta&;onf &ifrat;p&m jzpfaMumif; uREkfyfodxm;aomfvnf; ]wu,fh&efol} [k olajymoavmuftxd uREkfyf jrif rxm;aom aMumifh tHhtm;oifhrdavonf/ olu wuf<upGm qufajymonf/ http://www.cherrythitsar.org
 66. 66. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õêïêïêïêïêï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]vlpGrf;vlpeJY ppft&nftaoG;udkawmh olwdkYudk usKyfwdkYu rIavmufp&mr&Sdygbl;? odkYaomf ppfeJYywfoufNyD; &efoltaMumif;udk awG;q&mrSm rkef;wD;rI? txifao;rIpwJh twåaemrwdawGudk twwfEdkifqHk; csKyfwnf;rsdKodyfxm;&r,f? yuwd tjzpfobm0udk jrifwwfatmifMunfhwwfzdkY vdkw,f? udk&ifodrSmyg? NAdwdoQawG&JU a&aMumif; ppftiftm; [m awmifhwif;cdkifrmw,f? NyD;awmh olwdkY&JU tajrmufpdefajymif;awG[m tjcm;EdkifiH&JU ppfwyf awGxuf ydkaumif;w,f? 'Dtcsufudk usKyfwdkY raygh ravsmh qifjcif;ESvHk;oGif;tyfw,f}} oludk Munhfae,if;rSmyif olonf &Sd&if;pGJ xuf tqaygif;rsm;pGm BuD;rm;xGm;usdKif;vmonf[k uREkfyfxifrdawmhonf/ xdkcPrSmyif olonf uREkfyf ESihf t&mtqifhcsif; wlnDaomfvnf; uREkfyfxuf tqaygif;rsm;pGm omvGefaom yk*¾dKvfwpfa,muf jzpfaMumif; em;vnfrdavonf/ aoe*FESihf ywfouf í olYtawG;t,lrsm; us,fjyefYeuf½dIif;yHkudkvnf; http://www.cherrythitsar.org
 67. 67. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ êîêîêîêîêî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º uREkfyf ajymrjywwfatmif av;pm;rdawmhonf/ olum; wu,f jynfh0xufjrufaom ppfonfawmf aumif;BuD;jzpf&ef vlYavmuodkY a&muf&Sdvmol jzpfonf[kvnf; uREkfyfwxpfcs ,HkMunfrdawmhonf/ wyfrª;tqifhcsif; twlwljzpfapumrl ol onf uREkfyfxufvnf;aumif;? a&Teef;awmf wyfrrsm; &Sd tjcm;wyfrª;rsm;tm;vHk;wdkYxufvnf;aumif;? t&nftaoG; ydkrdkjynhf0pHkvifaomol jzpfonf[k uREkfyf t<uif;rJh0efcHrdavonf/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 68. 68. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õêíêíêíêíêí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 2 olYpum;rSefcJhayNyD/ bdk;awmfbk&m; uHawmfukefonf/ tdrfa&SUpH ppfudkif;rif;onf bBuD;awmfbk&m;tjzpf tr&yl& xD;eef;ykv’ifxufodkY pdk;pHtkyfcsKyfNyDjzpfonf/ a&Teef;awmfwGif jynhf&Sifbk&iftopf ajymif;vJovdk yif EdkifiHawmfta&;t&mrsm;vnf; ajymif;vJvm cJhayNyD/ bBuD;awmfbk&m; bdodufoGef;yGJwGif vuf atmufcH ya'o&mZfrif;i,frsm;pHknD wufa&muf opömawmfcHMuonf/ odkYaomf ysufuGufol wpf a,muf&Sdonf/ rif;w&m; bdaouobifodkY rvma&muf [lonfh t"dyÜm,frSm? rif;w&m; tmPmawmfudk http://www.cherrythitsar.org
 69. 69. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ êìêìêìêìêì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º rodusdK;uRefjyKjcif;? raxrJhjrifjyKjcif;? todtrSwf rjyKjcif;? wenf;qdkaomf ykefpm; zDqefjcif;yif jzpfonf/ xdkolum; tjcm;r[kwf/ rPdyl&apmfbGm; rm*spfqif;aywnf;/ rzG,fr&maom trIyif/ rm*spfqif;onf ewf&GmpHbdk;awmfbk&m; aus;Zl;aMumihf apmfbGm;t½dkuft&mudk &cJhol/ olY tpfudk a*smf*spfqif;ESifh roifhrwifhjzpfMupOfu bdk;awmfbk&m;xHodkY olcdk0ifum toem;cHtultnD awmif;cJhonf/ aemufqHk;wyfrif;BuD; aersdK;rif;vS r[maemf&xmudk tBuD;tcsKyfcefYí jrif;wpfaxmifh ig;&m? ol&JESpfaomif;? wyfrESpfq,fwdkYjzifh rPdyl& odkY csDwufodrf;,lum rm*spfqif;udk rPdyl&xD;eef; jyef&atmif vkyfay;cJhonf/ olYtpfudk a*smf*spfqif;u umvuwåm;odkY xGufajy;oGm;onf/ ,ck ajr;awmf ppfudkif;rif; ]bBuD;awmfbk&m;} jzpfvmonfh bdaou obifodkY olrvm? opömawmfrcH/ bBuD;awmfbk&m;onf aejynfawmfudk http://www.cherrythitsar.org
 70. 70. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õêëêëêëêëêë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º tr&ylrS tif;0odkY jyefvnfa&TUajymif;um eef;NrdKU wnfí pHcJhonf/ eef;NrdKUtopf wnfaqmufa&;jzifh rtm;rvyf &SdMuonfhtwGuf tif;0bdaouobif odkY rm*spfqif; rvma&mufonfudk apmapmydkif;u rnfodkYrQ ta&;t&m rxm;cJhMu/ odkYaomf rPdyl& apmfbGm;onf rif;w&m; opömawmfudk zDqefNyD[k wdwdvif;vif; jyvmawmhonf/ vufaqmifyPÖm tcGefb@m rqufoGif; awmh/ uREkfyfudk&ifi&pf BudKwifa[mudef;xkwfcJh onfrSm rSefcJhNyD/ wyfawmfrsm; tm;vHk;qDodkY trdefYawmf wpfcsdefwnf;a&mufvmonf/ rPdyl&odkY ppfcsD&eftrdefY/ uREkfyf&ifxJrSm 0rf;ajrmufjcif;rsm;jzifh wuf<u vIyfckefaeonf/ taMumif;rl þppfyGJü uREkfyfESifh uREkfyf udk&ifi&pf ESpfOD;pvHk; ]wrl;ppfaMumif;}rSm twlyg 0ifcGifh&cJhjcif;aMumifhaywnf;/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 71. 71. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ êêêêêêêêêê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 3 uREkfyfwpfoufwmwGif xl;xl;jcm;jcm; 0rf;ajrmufjcif;BuD;pGm jzpf&aomaeY wpfaeY&SdcJhonf qdkygvQif xdkaeYum; tjcm;aeYrjzpfEdkif/ rPdyl&odkY wyfawmfrsm;rcsDrD? oHk;&uf tvdkus a&mufaomaeYom jzpfcsdrfhrnf/ bBuD;awmf ppfudkif;rif;onf ppfcsDrnfh wyfawmfrsm;rS ppfonfawmfrsm;udk BuD;pGmaom taqmifta,mifjzifh t½dkuft&mrsm; csD;jr§ifhtyfESif; vdkufonf/ bdk;awmfbk&m;vufxufwGif tcguwnf; u trIawmfudk rjywfrvyf xrf;&GufcJhonfh tMuyf? http://www.cherrythitsar.org
 72. 72. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õêéêéêéêéêé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aoG;aomuf? wyfrª;? Adkvfrª;rsm;? tm;vHk;vkyf&nf udkif&nfESifh vlpGrf;vlptay:wnfí jrifhrm;aom tqifhrsm;udk &&SdcJhMuonf/ þppfonfawmfrsm; teufwGif uREkfyfiopfonfvnf; ]aersdK;&Jacgif ausmf}[laom bGJUtrnfjzifh ]oajyig;&Gmpm;} jzpfvm avonf/ uREkfyfonf wyfrª;r[kwfawmh/ wyfrª; ig;a,muftay: tkyfcsKyf&aom ]ig;&mAdkvf} jzpfcJh ayNyD/ uREkfyfvufatmufwGif wyfrª;ig;a,muf? aoG;aomufq,fa,muf? tMuyfig;q,f &Sdvmonf/ nDvmcHeef;raqmifwGif wpfa,mufpD wdk;jr§ifhaom t&mtqifhESihf bGJUtrnfudk oHawmfqifhu zwfMum;wdkif; zwfMum;wdkif; aumif;csD;ay;oHrsm; wtHk;tHk;xGufay:vmonf/ ]]wyfrª;iopftm; aersdK;&Jacgifausmf bGJU rnfjzifh ig;&mAdkvftqifh jr§ifhawmfrlonf/ oajy ig;&GmudkvJ pm;ap...}} teD;&Sdwyfrª;rsm;u uREkfyfvufudk zspfn§pf qkyfudkifum *kPfjyKpum; qdkMuonf/ uREkfyf&ifxJ wGif 0rf;ajrmufjcif; yDwdrsm;jzihf jynfhvQHoGm;onf/ http://www.cherrythitsar.org
 73. 73. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ êèêèêèêèêè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º odkYaomf... rdrd 0rf;omrIudk rdrdjyefvnfcHpm;aezdkY owdr&Edkifao;/ Adkvftqifhrsm;udk aMujimoGm;onf/ wpfa,mufNyD; wpfa,muf/ ]]wyfrª;ijynfhtm; a&Tawmiftmum}} ]]wyfrª;ioefpGrf;tm; bk&ifpuú}} ]]wyfrª;iMueftm; aZ,saemf&xm}} ]]................................}} Adkvftqifhrsm; NyD;qHk;oGm;onf/ uREkfyf&ifxJ vIdif;xvmonf/ 0rf;ajrmufyDwdrsm;jzifh jynhfvQH aecJhaom &ifrSm csufcsif;[moGm;onf/ olrygvm/ uREkfyf udk&ifi&pf rygvm/ olYtrnfrMum;&/ bkef;awmf BuD;jrwfaom rif;w&m; trdefY awmft& qufvufí wyfaygif;Adkvft&mtqifh csD;jr§ifh oem;awmfrlonfh trdefYawmfobifonf wdwfqdwfoGm;jyefonf/ uEéDNrdKU0ef aersdK;&Jacgifausmfxif? pav http://www.cherrythitsar.org
 74. 74. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õêçêçêçêçêç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º NrdKUpm;aersdK;rif;vSausmfol? rwå&mNrdKUpm; rif;vS a&Tawmifausmf? 'vNrdKU0ef aersdK;rif;acgif.../ trnfwpfckNyD;wpfckom zwfMum;aMujim oGm;onf/ olYrnfudk rMum;&ao;/ uREkfyfrSm rdrd oajyig;&Gmpm;jzpf&jcif;? aersdK;&Jacgifausmf bGJUtrnf cH,l&jcif;wdkYtwGuf 0rf;ajrmufjcif;udk vHk;0rcHpm; &awmh/ apmapmu &&SdaomyDwdrsm; aysmufqHk; oGm;onf/ xdkpOfrSmyif... ]]bkef;awmfBuD;bk&m; tdrfa&SUeef;pHpOfumv rSonf udk,f&Hawmftjzpf trIawmfudk &Gyf&GyfcRHcRH xrf;&GufcJhaom wyfrª;i&pftm;...}} oHawmfqifhu acwå&yfí touf½Iae onf/ uREkfyfudk,fwGif;üum; vSnfhywfaeaom aoG; rsm;u w'dkif;'dkif;wdk;aqmifhaeMuayNyD/ ]]i&pf bmjzpfovJ? i&pfudk bmay;rvJ}} [k toHukefatmfar;vdkufcsifonfh qE´udk renf;csdK;ESdrf xm;&onf/ ]]rif;BuD;r[mAE¨KvbGJUrnfjzifh tvHkNrdKUudk http://www.cherrythitsar.org
 75. 75. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ éðéðéðéðéð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º pm;ap..}} uREkfyf ESvHk;tdrfeH&HodkY ½kdufcwfoGm;onf/ [pfatmfa<u;aMumfvdkufaomtoHu txktxnf BuD;rm;vGef;aomaMumifh EIwfrSrxGuf/ vnfrSmwpfqdkY aeonf/ odkYaomf aumif;csD;ay;oHrsm;tm;vHk;xuf uREkfyf&ifxJrSm &SdaomtoHuydkí us,favmif jrnf[nf;vdrfhrnf xifonf/ ]]r[mAE¨Kv? ol[m r[mAE¨Kv... r[m AE¨Kv...}} À À À http://www.cherrythitsar.org
 76. 76. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õéïéïéïéïéï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 4 &r®m0wDNrdKUpm; owdk;rif;&JausmfpGm AdkvfcsKyf tjzpf OD;pD;aom wyfrsm;u ]rvdefacG;yl ppfaMumif;}/ 0efodkNrdKUpm; owdk;rif;&JoD[ol AdkvfcsKyf tjzpf OD;pD;aom wyfrsm;u ]ql;yHkppfaMumif;}/ rif;w&m; nDawmf 'Gm&m0wDrif;om; owdk;rif;&Jausmfxif AdkvfcsKyftjzpf OD;pD;aom wyfrsm;u ]wrl;ppfaMumif;}/ uREkfyfwdkY rPdyl&odkY ppfcsDcJhonf/ uREkfyf r[mAE¨Kvonf wrl;ppfaMumif;wGif AdkvfcsKyfNyD;vQif http://www.cherrythitsar.org
 77. 77. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ éîéîéîéîéî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 'kwd,tBuD;tcsKyfjzpfaom ]vuf0JppfuJBuD;}tjzpf tkyfcsKyfvdkufygvmonf/ uREkfyfwyfum; tjcm; wyfESpfq,fh oHk;xyfESihftwl olYvufatmufrS yg0if vdkufygvmcJhonf/ olonf uREkfyfxuf t&mBuD;jrifh ol jzpfoGm;ayNyD/ þodkY xdkufwefavsmufywfpGm ol ppfuJBuD; jzpfoGm;onfhtwGuf uREkfyfyGm;rsm;cHpm;& aom rk'dwm pdwftvsOfum; csdKNrdefvSybdjcif;/ a&mif;&if;aoG;aomufcsif jzpfvifhupm; uREkfyfxuf tqaygif;rsm;pGm t&nftaoG;jynfh0 uHkvHkayaom olYvufatmufü uREkfyf ig;&mAdkvf jzpfvm&jcif;udk uREkfyfBuD;pGm auseyfrdawmhonf/ tif;0aejynfawmfrS xGufcJhNyD; ajcmuf&uf ajrmufaomaeYwGif olonfwyfOD;rS jyefvSnfhvmum uREkfyfwdkY wyfrsm;udk vma&mufppfaq;avonf/ tjcm;Adkvf ESpfq,fhoHk;a,mufESihf twl uREkfyfvnf; ]rif;BuD;r[mAE¨Kv}tm; wyftajctae udk tpD&ifcH&ef toifhjyifxm;&onf/ aeYv,favmufrS ola&mufvmrnf[k uREkfyf wdkY xifxm;aomfvnf; olonf aet½kPfwufprSm http://www.cherrythitsar.org
 78. 78. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õéíéíéíéíéí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]rif;BuD; r[mAE¨Kva&mufvmNyD}[k aemufuif;wm0efus &JrufrSwpfqifh wyfrª;wpf a,mufu vmajymonf/ armufvludkaqmif;í aqmif"m;udkvG,fum uREkfyfwyfa&SUodkY xGufvmcJh onf/ tjcm;Adkvfrsm;vnf; a&mufvmMu/ rarQmf vifhaomtcsdefwGif a&mufvmonfhtwGuf uREkfyfwdkY tm;vHk; tHhtm;oifhaeMuonf/ odkYaomf uREkfyfu usefAdkvfrsm;xuf 0rf;omjcif;wpfck ydkvdrfhrnf xif onf/ ol ]r[mAE¨Kv} jzpfuwnf;u uREkfyfwdkY rqHkjzpfMuao;/ wifhw,fcefYnm;aom olYtoGifudk jrif& ayNyD/ jrif;ay:rS olqifhvdkufonf/ r,HkEdkifp&m aumif;avmufatmif olBuHhcdkifxGm;usdKif;vmonf[k uREkfyfxifrdonf/ uREkfyfwdkYa&SUodkY olavQmufvmonf/ wpfbuftpGefrS Adkvfrsm;udk olppfaq;onf/ wpf a,mufNyD;wpfa,muf/ xdkYaemufuREkfyfESifh oHk;a,muf jcm;odkY ola&mufvmonf/ olYudk uREkfyfiJhapmif;Munfh vdkufonf/ uREkfyf&Sdaernfudk olodNyD;jzpfonf/ uREkfyf http://www.cherrythitsar.org
 79. 79. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ éìéìéìéìéì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º udkawGUNyD; olwpfckck aemufajymifusDp,fvmvQif r,kwfrvGefjzpf&atmif jyefí usDp,f&rnfhpum;udk pOf;pm;aevdkufonf/ ol uREkfyfa&SUodkY a&mufvmonf/ olYudk uREkfyf pdkufMunfhvkdufonf/ uREkfyf rsufvHk;rsm; NyHK;&dyforf;aeonfrSm aocsmonf/ ol uvnf; uREkfyfudk pl;pl;&J&J Munfhonf/ olYrsufESmxm; yuwdwnfNidrfrmausmpGm/ ]]AdkvfaersdK;&Jacgifausmf}} ]][kwfygw,f... rif;BuD;}} tajzpum;wGif NyHK;&,f[ef taiGUt&dyf rygatmif BudK;pm;&onf/ ]]wyfrª;? aoG;aomuf? tMuyf? &Jruf tzsm; tem taotaysmuf&Sdovm;}} ]]r&Sdygbl;... ppfuJBuD;}} ]]ppfcsDvrf;aMumif;rSm a&SUwyf? aemufxyf tquftoG,f rjywf&Sdovm;}} ]]tqufoG,f rjywf&Sdygw,f... rif;BuD;}} ]]ppfcsD vrf;aMumif;udk em;rvnfwm&Sdao; http://www.cherrythitsar.org
 80. 80. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õéëéëéëéëéë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º vm;...}} ]]r&Sdygbl;... rif;BuD;}} ]]&du©m rQw&JUvm;}} ]]rQwygw,f... rif;BuD;}} ]]qif? jrif;? "m;? vSH? aoewf tysuftpD; tcRwft,Gif;}} ]]r&Sdyg... rif;BuD;}} ]]a&SUqufr,fh ppfcsDvrf;aMumif;rSm Adkvf&efEdkifol&ausmfxifudk a&SUwyf? Adkvfrif;vS rif;i,fausmfxifudk aemufwyfxm;NyD; csD&r,f? wyfOD;wyfqG,f wyfNrD;rjywfrvyf qufoG,f&r,f? &du©mwpfqNcdK;NcH&r,f? awmeufxJrSm om;aumif awGU,if rypfcwf&bl;? 'Dua&SUudk qifoH? jrif;oH? vloH? txl;vHkap&r,f em;vnfvm;...}} ]]em;vnfygw,f.. rif;BuD;}} ]]ar;p&m&Sdovm;}} ]]r... r&Sdygbl; rif;BuD;}} uREkfyfa&SUrScGmum aemufAdkvfwpfa,muf qDodkY avQmufoGm;onf/ http://www.cherrythitsar.org
 81. 81. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ éêéêéêéêéê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 0rf;enf;tm;i,fpdwfrsm; zdpD;vmonf/ ol uREkfyfudk rSwfrdEdkifp&mr&Sd/ uREkfyfonf ola&mif; &if;iopfjzpfaMumif;.../ odkYaomf olwpfcsufuav;aomfrS NyHK;&,f [efrjy/ ]iopf}[k olrac:/ ]AdkvfaersdK;&Jacgifausmf} [k ac:NyD; jywfom;wdusaomar;cGef;ESihf trdefYrsm;om qdkoGm;onf/ olYtay: b,fvdkrS pdwf ruGufrdaomfvnf; pdwfraumif;jcif;BuD;pGm jzpf& onfum; trSefyif/ ]]aMomf... cifAsm;u tvHkNrdKU0efrif;BuD; r[mAE¨Kv? usKyfu oajyig;&Gmpm; aersdK;&Jacgif ausmfr[kwfvm;? udk&if i&pf&,f...}} usKyf... em;vnfEdkifygw,fAsm/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 82. 82. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õéééééééééé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 5 ]]rif;BuD;u? Adkvftm;vHk; olYeJYtwl eHeufpm pm;zdkY zdwfac:w,f}} [k wyfrª;wpfa,muf vmajymaomaMumifh uREkfyfvm omvmcJh&onf/ olESifhxyfí rsufESmcsif;rqdkifcsif awmh/ odkYaomf ppfuJBuD;trdefYjzpfonf/ uREkfyf ysufuGufírjzpf/ eHeufpmtwlpm;&ef qihfac:aomf vnf; ppfa&;aqG;aEG;onfhyGJ jzpfayrnf/ awmifZvyfyGifhrsm; &J&JeDaeaom awmpyf jrufcif;jyifwGif ol&Sdaeonf/ tjcm;Adkvfrsm;vnf; a&mufaeMuNyD/ http://www.cherrythitsar.org
 83. 83. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ éèéèéèéèéè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º av;vHaom ajcvSrf;rsm;jzifh uREkfyfjrufcif; xJodkY acgif;idkufpdkufcsvsuf 0ifvmcJhonf/ ]]udk&if iopf}} uREkfyfajcaxmufrsm;rSm a&GUvsm;ír&/ ae&mwGif tpGJtNrJ&yfaeonf/ olxdkif&mrS xvsuf uREkfyfqDodkY avQmufvm onf/ uREkfyfa&SUwGif &yfonf/ uREkfyfvufarmif; udk qkyfudkifí olxdkifae&modkY qGJac:onf/ ]]aoG;aomufwdkY rodMuao;bl;? usKyf tr&yludk pça&mufvmwJh aqmif;wpfreufrSm aejynfawmfu ppfonftjzpf yxrqHk; pawGU&wJh vl[m a[m'D... AdkvfaersdK;&Jacgifausmfac: udk&if iopfaygh? NyD;awmh.. iomNcHKudk usKyf xçaxmif;wkef; u usKyfudk udk,fawmfBuD;a&SUta&muf zrf;NyD; ac:oGm;wmvJ olyJ? AdkvfaersdK;&Jacgifausmf[m usKyfa&mif;&if;}} Adkvfrsm;tm;vHk; wtHhwMo jzpfaeMuonf/ rif;BuD;ESifh uREkfyf a&mif;&if;jzpfcJhaMumif; uREkfyfu vnf; b,folYudkrQ rajymzl;ojzihf b,folrSrodMu/ http://www.cherrythitsar.org
 84. 84. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õéçéçéçéçéç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]udkif;... udk&ifiopf? a&mh... cifAsm;u BudKufwwfygw,f}} 0g;qpfAl;wpfck olvSrf;ay;onf/ uREkfyfrSm tHhMojcif;? 0rf;omjcif;? rdrdodrfi,fpdwftwGuf &Suf&GUHjcif;? olYtay: txifrSm;cJhrdjcif;twGuf ,lusHK; r&jzpfjcif; paom axGjym;onfh xdckdufcHpm;&rIrsm; udk z,f&Sm;&Sif;vif;ypf&ef olurf;aom 0g;qpfAl;udk uref;uwef; vSrf;,lí armhcsvdkuf&avonf/ ]]a&mhAsm... trJajcmuf}} pum;wpfvHk;rSrqdkrdbJ olYtrdefYtwdkif;om vIyf&Sm;aerdonf/ ]]b,fES,fhvJudk&if... pum;vJ rajymrqdk ygvm;}} uREkfyfbmajym&rSef;rod/ olYudkawmif;yef &rnf[laom owd0ifvmNyD; ajym&ef EIwfjyifvdkuf csdefrSmyif... ]]usKyfodygw,f? udk&if bmrSrajymeJYawmh? ½kwfw&ufawmh udk&ifpdwfxdcdkufrSmyJ? odkYaomf... apmapmu wyfAdkvfawGudk ppfaq;pOfrSm udk&ifhudk http://www.cherrythitsar.org
 85. 85. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ èðèðèðèðèð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º usKyf udk&ifiopf&,fvdkYudk rjrifbl;? AdkvfaersdK;&J acgifausmfyJ? ig;&mAdkvfwpfOD;yJ? usKyfudk,fwdkifvJ vuf0JppfuJBuD;yJ? ppfumvtwGif;rSm i&pfr&Sdbl;/ iopfr&Sdbl;? trIawmfxrf;csdeftwGif;rSm a&mif;&if; r&Sdbl;? trdefY? wm0ef? owdw&m; 'gyJ&Sdw,f/ ppf onfawmfqdkwm[m ppfa&;eJYywfoufaewJh w'*F wdkif;rSm rdrd&JU0dnmOfa&m? ESvHk;om;udkyg ppf&JUcE¨m xJudk t<uif;rJh jr§KyfESHxm;&r,f? ppfuJu ppfuJ tvkyf udkvkyf? Adkvfu Adkvftvkyfudkvkyf? wyfrª;? aoG;aomuf? tMuyf? &JrufawGvJ 'Dtwdkif;yJ? ppfwm0efqdkwJh tod uaeNyD; qHjcnfwpfrQif? a&G;wpfaph rvGJacsmfap&bl;? wdusjywfom;rI &Sd&r,f? {aum raem wpfckwnf; aompdwfom xm;&r,f? 'g[m ol&Jaumif;&JU orm"d w&m;vdkYvJ qdkEdkifw,f}} MuufoD;arG;nif; jzef;jzef;xoGm;onf/ uREkfyftay: xGif;azmufodjrifwwfaom olYpdwfudk vnf; oabmaygufoGm;onf/ uREkfyfbmrS ajymp&m rvdkawmh/ ]]uJ... usKyfudk udk&ifi&pfvdkY t&ifuvdk http://www.cherrythitsar.org
 86. 86. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õèïèïèïèïèï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ac:NyD; pum;av;bmav; ajymprf;ygtHk;av}} olu &,f&,farmarmjzifh uREkfyf ycHk;udk zufonf/ olYvufarmifatmufwGif uREkfyfao;i,f oGm;um ajrxJjrKyf0ifawmhrnfvm;[k xifrd onf/ ]udk&ifi&pf}[k uREkfyfEIwfrSrxGuf&J/ olonf uREkfyfi&pfjzpfaomfvnf; xdktwdkif; ac:a0:oHk;EIef;vQif olYtay: raxrJhjrifjyK&m a&muf onf[k ,HkMunfaerdonf/ pl;&Saom tNyHK;&dyfwpfckudk olrsufvHk;rsm;xJ wGif jrifae&onf/ uREkfyfEIwfrS toHwpfoH xGufusoGm;av onf/ ]]rif;BuD; r[mAE¨Kv...} olYrsufESmu tNyHK;aysmufuG,foGm;onf/ yg;vTmaom EIwfcrf;rsm; wif;wif;aphoGm;onf/ odkYaomf csufcsif;yif olYrsufESm ajyavsmhoGm;um... ]]usKyfudk i&pfvdkY ac:r,hfol[m rif;w&m; BuD; wpfyg;wnf;yJ usefawmhr,feJY wlyg&JU? Adkvfrif; http://www.cherrythitsar.org
 87. 87. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ èîèîèîèîèî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º wdkYa&...[m;...[m;...[m;}} olY&,foHudk Mum;vdkuf&awmhrSyif ½IyfaxG; jynfhusyfaeaom uREkfyftpdkiftcJa0'emwdkY ysufaus avsmhyg;oGm;&avonf/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 88. 88. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õèíèíèíèíèí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 6 uREkfyfwdkY wrl;aMumif;wGif wyfoHk;q,f? qifckESpfq,f?jrif; wpfaxmifhig;&m? ol&Jwpfaomif; ig;axmiftiftm; yg0ifonf/ c&D;um; xifonf xuf ydkíMurf;wrf;vGef;vSonf/ c&D;um; xifonf xuf ydkíMurf;wrf;vGef;vSonf/ acsmif;pG,f? ajrmif; pG,f? a&wHcGef? ausmufawmif xlxyfvSonfjzpf&m qifwyfrsm;rSm cufcufcJcJcsD&avonf/ wrl;odkY a&mufaomtcg uREkfyfwdkY wyf aygif;pktxJrS wyfig;wyf? jrif;ig;&mESihf ol&Jig; axmifudk ql;yHkaMumif;odkY cGJa0csDwufcJh&onf/ odkYjzifh rif;BuD; r[mAE¨KvESifh uREkfyfvnf; wrl;aMumif;rS http://www.cherrythitsar.org
 89. 89. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ èìèìèìèìèì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ql;yHkaMumif;udk ajymif;a&TUcJhavonf/ AdkvfcsKyfBuD; aersdK;rif;vS r[maemf&xmrSm wrl;aMumif;rSmyif ae&pfcJhonf/ wrl;ppfaMumif;rS ql;yHkaMumif;odkY uREkfyfwdkY wyf ig;wyfajymif;cJhonfrSmvnf; olYtpDtrHjzpf onf/ ql;yHkaMumif;onf &efolYwyfrsm;ESihf yxrqHk; &ifqdkif&rnfh ppfvrf;aMumif; jzpfEdkifonf[k olu wGufcsufí olYudk ql;yHkaMumif;odkY cGJay;yg&ef AdkvfcsKyf xH oluyif awmif;qdkcJhjcif;jzpfonf/ 'Gm&0wDrif;om; owdk;rif;&Jausmfxifu olYudk ,HkMunfpdwfcspGm wyfcGJay;vdkufonf/ odkYjzihfyif uREkfyfwdkYwyfig;wyfonf olYOD;pD;rIjzifh ]tdkifrGefacsmif; &Gm}teD;&Sd awmpyfodkY csOf;uyfrdcJhMuonf/ olaoe*F uRrf;usifrIonf xif&Sm;ayNyD/ tdkifrGefacsmif;&GmawmpyfodkY uREkfyfwdkYa&muf&Sd wyfpcef;csNyD; wpfnOfhtvGefrSmyif &efolYwyfESifh &ifqdkifawGU&awmhonf/ rPdyl&wyfrsm; AdkvfcsKyf um; apmfbGm;rm*spfqif; vuf½Hk;trwfppfolBuD; [mapm&Djzpfonf/ http://www.cherrythitsar.org
 90. 90. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õèëèëèëèëèë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º rPdyl&wyfrsm;wGif tiftm;taumif;qHk; um; jrif;wyfjzpfonf/ olwdkY ppfjrif;BuD;rsm; oefpGrf;xGm;usKdif;ovkd jrif;pD;ol&Jrsm;vnf; uRrf;usifvSaMumif; awGU&onf/ olwdkYonf wpf[kefxdk; ppfcsDí? wpf[kefxdk;ppfwuf um? wpf[kefxdk; ppfxdk;onfhaoe*Fudk toHk;jyKMu onf/ ½kwfw&ufrl a'ouRrf;aom &efoljrif;wyf rsm;onf uREkfyfwdkY ppfOD;uif;udk z½dkz&JjzpfoGm;ap onf/ uREkfyfwdkY ppfwyfaoe*FrSm ybuF&AsL[m jzpfonf/ rif;BuD;r[mAE¨Kvu wyfa&SUwnfhwnfh wGif OD;pD;vdkufygvsuf wyfrsm;u aemufrStxyfxyf vdkufum ppfuyfcJhMuonf/ &efolYjrif;wyf ppftxdk; aumif;vSaomaMumifh uREkfyfwdkYaerif;o@mef ppfuyfaom ybuF&AsL[m yHko@mefonf ysuf,Gif; oGm;onf/ odkYaomf... ppfOD;uif;qDrSaeí &efoljrif;pD;ol&Jrsm;udk http://www.cherrythitsar.org
 91. 91. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ èêèêèêèêèê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º &ifqdkifwdkuf&if;jzifh wyfrsm;tm;vHk;udk trdefYwpfck NyD; wpfck ay;aeaom ]olY}tpGrf;um; tHhbeef;yg ayyif/ ]]aZ,sa&Tawmifausmfwyf 0Jbufudkuyf}} ]]vif;Zif;Adkvfwyf nmbufudk 0dkufNyD;qkwf}} ]]rif;vSa&Tawmifausmfwyf ppfcsDvrf;twdkif; awmtkyftpGefxd qkwfoGm;}} ]]aersdK;&Jacgifausmfwyf tv,fawmifaMum rSmwyfjzefYNyD;cif;}} &efoludk xdk;&if;ckwf&if; wyfig;wyf tESHY tjym;olYjrif;udk wpf[kefxdk;pdkif;um trdefYwpfckNyD; wpfckay;oGm;onf/ olYtrdefYtwdkif; uREkfyfwdkY vdkufem½HkuvGJNyD; bmaMumifh wyfawGudk wpfpkwpf½Hk; rxm;bJ cGJjzefYaeaMumif; em;rvnfMu/ ausmuf awmifpG,frsm;? jrufcif;rsm;? awmpyfrsm;wGif ol trdefYay;onfhtwdkif; uREkfyfwdkYwyfrsm; csufcsif; ae&m,lvdkufMuonf/ &efolrsm;um; t&yfav;rsufESmodkY uGJjym; oGm;onfh uREkfyfwdkY wyfrsm;udk awGU&aomtcg wyfNydK http://www.cherrythitsar.org
 92. 92. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õèéèéèéèéèé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º NyDtxifjzifh wuf<uvmMuum eD;&mwyfaemufodkY vdkufwdkufMuavonf/ olurl wyfrsm;tm;vHk; ae&mjzefYNyD;onfESifh ausmufawmifpG,f ESpfcktMum;odkY jrif;udkESifum "m;udk tay:odkY ajr§mufí wpfcJeufaom toHBuD; jzifh [pfatmfa<u;aMumfvdkufonf/ olYxHrS xGufay:vmaom toHum;... ]]bkZ*}} tv,fawmifaMumwGif wyfjzefYcif;xm; aom uREkfyfaumif;pGm oabmaygufvdkufNyD/ wpfrk[kwfcsif; ppfxdk;tpDtrH ajymif; vdkufEkdifaom olYaoe*FynmpGrf;um; xufjrufaypG/ ]bkZ*} t"dyÜm,fum; ppfxdk;jcif; t*Fg ajcmufyg;teuf a>rwGm;oGm;ouJhodkY auGUaumuf azmuf xGif;0iftyfaom ppfxdk;jcif;aywnf;/ wpfxyfpDudk olvSnfhvnftrdefYay; ae&mcs ay;vdkufaomtcg uREkfyfwdkY wyfig;wyfonf bkZ* aoe*Fac: a>rwGm; ppfxdk;yHko@meftwdkif; wnfrd MuNyD/ http://www.cherrythitsar.org
 93. 93. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ èèèèèèèèèè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º olu a>re*g;tarmufae&m ppfOD;uif; rSm/ a>rOD;acgif;jzpfaom wyfOD;rS olvIyf&Sm;onfh twdkif; a>r wGefYvdrfaom udk,fydkif;ae&m&Sd uREkfyf wdkY wyfrsm;u vIyf&Sm;ppfxdk;Muonf/ a&SUwuf? aemufqkwf? ab;odkYzJhxGuf? 0JbufodkYauGU? ,mbuf odkYaumuf? a>rwpfaumif vIyf&Sm;rIrsdK;/ uREkfyfwdkYwyfrsm; wpfxyfpD wpfae&mpD upOfhuvsm;uGJjym;oGm;MuNyDtxifESihf eD;&mwyf aemufodkY zdvdkufcJhMuaom &efolrsm;rSm olwdkYudk,fwdkif upOfhuvsm; jzpfoGm;&avonf/ uREkfyfwdkYwyfrsm;rSm wpfae&mpD &Sdaeaomf vnf; twGefYtvdrf? t&pftacGrysufaom a>ruJhodkY qufpyfpkpnf;aeMuonfjzpfav&m olwdkYomvQif a>r 0ef;0dkuf&pfacGxm;aom udk,fvHk;xJwGif ydwfrd vsufom; jzpfoGm;Muonf/ xGufajy;wdrf;a&SmifEdkifp&m vrf;&Sdonfh awmifMum;vrf;rsm;twdkif; olwdkYtjyif;qkwfMu aomfvnf; xdkae&mwGif ]a>rudk,fvHk;}&Sdaeonfom/ http://www.cherrythitsar.org
 94. 94. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õèçèçèçèçèç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º &efol rPdyl& jrif;wyfajy;vrf;r&Sdawmh/ a>rOD;acgif;rS ]ol}udk,fwdkifuvnf; tqufrjywf wpfcsufNyD;wpfcsuf aygufaom a>ruJhodkYyif/ bkZ*aoe*FwGif a>rvnfyif;ae&mü yg0if&aom uREkfyfwyfonf olESihfwpfqufwnf; jzpfonfhtwGuf olYudkwpfcsdefvHk; jrifae&onf/ aemufqHk;rPdyl&trwfppfolBuD; [mp&D udk,fxJ odkY olY"m;epfjr§KyfoGm;onftxd/ &efolYwyfOD; NydKavNyD/ t"ducHppfaMumif; ysufavNyD/ eHeufcif;rSpcJhaom wdkufyGJonf rGef;twrf; wGif tNyD;owfoGm;onf/ausmufawmifxlxyfaom ppfwvif;0,fppfajrjyif obm0tcif;tusif;udk csufcsif;wGufcsufí bkZ*Faoe*F ppfxdk;tpDtrHjzifh e,fuRrf;aom &efolwdkYtay: atmifyGJcHvdkufEdkif onfh t"dutaMumif;&if;um;... ol... rif;BuD;r[mAE¨Kvaywnf;/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 95. 95. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ çðçðçðçðçð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ¬½»ºå øì÷ 1 rPdyl&ppfyGJwGif olonf olyg0if&aom ppf aMumif;rSmvnf; ppfcsD? ppfwyf? ppfxdk;tpDtrHrsm; jzifh uREfkyfwdkYxufydkí tiftm;BuD;aom e,fajruRrf; aom &efolYwyfrsm;udk wpfyGJNyD;wpfyGJ tEdkif,lcJhonf/ xdkrQomru tjcm;wyfrsm;odkYvnf; ppfxdk;tpDtrHudk ay;ydkYulnDcJhonf/ apmfbGm;rm*spfqif; udk,fvGwf½kef;í xGuf ajy;oGm;onf/ ycef;BuD; NrdKU0efrif;BuD; rif;acgifausmf uvnf; vusfmppfuJBuD;tjzpf olESifhtwl ppfyGJ tajctaeudk rjywfaxmufvSrf;qufoG,fum rPdyl&udk taemufbufrSvkyfBuHonf/ uREkfyfwdkY wyfrsm;wGif qifwyftustqHk;rsm;vSaomfvnf; BuD;pGmaom atmifyGJudk &Sdvdkufavonf/ http://www.cherrythitsar.org
 96. 96. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õçïçïçïçïçï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º rPdyl&NrdKUawmfausmufwHk;jzifh NyD;onfh jrifhrm;vSaom NrdKU½dk;wHwdkif;BuD;a&SUwGif uREkfyfwdkY wyfrrsm;tm;vHk; qHkMuonf/ atmifyGJcHwyfrrsm; ppfaMumif;toD;oD;rS csDwufvkyfBuHNyD; ,ckvdk jyefqHk Mu&aomtcg uREfkyfwdkY wuf<urIrSm tqHk;tprJh yif jzpfawmhonf/ wyfrrsm; pHknDMuNyD;aemuf oufqdkif&m wyfrif;rsm; AdkvfcsKyfppfuJrsm; csufcsif; pHknDaqG;aEG;Muonf/ olYudk uREkfyfat;at;aq;aq; awGUcGifhr&cJh/ odkYaomf a&mufav&m wyfpcef;wdkif; wGif ]rif;BuD;r[mAE¨Kv} [laom trnfudk wvIdif vdIifMum;ae&avonf/ tcsdKUaomAdkvfrsm;u olYtpGrf;udk wtHhwMojzpfaeMuaomfvnf; uREkfyfrlum; wyfrª; i,f b0uwnf;u rPdyl&a'o ajryHkudk tvGwf &aecJhaom olYaMumif;odNyD; jzpfojzihf xl;í rtHhMordawmhay/ ql;yHk ppfaMumif; OD;pD;AdkvfcsKyf jzpfaom owdk;rif;&JoD[olurl... ]]rif;BuD;AE¨Kv[m rPdyl&rSm tBudrfaygif; rsm;pGm ppfvmwdkufzl;cJhwJhtwdkif;yJ? olYaoe*F tpDtrHawG[m tydktvdkr&Sdbl;}} http://www.cherrythitsar.org

×