ကုမုျဒာ kumudra-vol-3-no-30

1,517 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ကုမုျဒာ kumudra-vol-3-no-30

  1. 1. kumu®daqtc;g¥any'9 eAaktiuBal2013 2 40 Aar˙qtc; APm;KM Rutqtc;eTak upqMm˙ ®Pac.K¥kep; t R e eAaktiuBa 25 - q¨kiu lWtep;Piu≥ q¨ qtc;sar´ m¥kN˙aPuM;m˙a A”kim”kim emt† a rp K M K ´ . t ´ . Ak¥U ; K¥KM Ta;rt´ . tRutqtc;eTaktsU^;ha NiuccM piucRupqMm˙a q¨®psmOet∑kiu e®Pac.K¥k ep;K´.påty NiuccMetak tssittspiuc; piuc Si u c t ´ . ku m π % ^ t s K u k i u AqerP¥k eÂkac; s∑ps∑´K¥ket∑n´≥ Pm;S^;KMTa;r t´ . qtc ; eTak K¥n e yac k ¥oi ; k kÁneta.®psmOet∑kiu wnKMK¥c“p^; enac t reÂkac; ®pqK¥cpåty˘liu≥ e®paK´. påty Ni u c c M p i u c m^ d ^ y ak q¨ h a mm˙ n qtc;et∑kiu AKeÂk;ec∑y¨ er;qa; K´.eÂkac; wnKMK´.tyliu≥ Suipåty lttelakalet∑At∑c; l¨ qim¥a;t´. dåm˙mhut NiuccMer;n´≥ Sk NWyt´. AmOet∑m˙a RupqMken e®Pac. K¥k ep;taet∑ Am¥a;A®pa; et∑la reÂkac; el.laSn;ssq¨et∑k Siu påty dåepm´ . sv ; Ru M ; lO p r ˙ a ;q¨ e t∑ k qv Ael.ATkiu ROtK¥Âk“p^; AKuliu e®Pac. K¥kep;taha ANiuck¥c.KMrta ®Ps t ´ . A®pc tra;K∑ c T ´ k AK∑ c . A er;et∑kiu K¥oi;ePakta ®Pstyliu≥ SiuÂkpåty msß t aK¥n ; ha k∑ m t u M A e®Ksi u k ny¨;Aitsprks qtc;saAt∑k qtc;e®mak®ma;s∑a er;qa;K´.ram˙a eSakluper;psßv;kumπ%^ z∑n;liuc; yc; (Zoonlion) r´ ec∑eÂk;mRiu;e®Pac.mO et∑kiu Tv.q∑c;er;qa;K´.påty A´d^AmOm˙a kÁnetaha z∑n;luic; yc;n´≥ qtc;m^d^yalupcn;”k^;tsKu luM;kiuqamk l¨TuyuMÂkvmO ry¨Niuc t´. qtc;m^d^yar´ s∑m;Aa;kiupå p¥k s^;esK´.påty˘liu≥ q¨k NiuccMpiuc RupqM s^s^t^b^kiu e®papåty kÁneta A´d^liu luprt´. ADi k AeÂkac ; k kÁn e ta h a ec∑ n ´ ≥ ek¥aÂka;mOr´ ®Pa;eyac;mOKMrliu≥på p´' kÁn e ta Aqu M ; K¥KM l i u k r ty ' kÁneta.Am˙a;kiu qeBaepåkpå“p^˘ liu≥lv; Siupåty q¨ha laBy¨mOAt∑k A®pswn KMTa;eÂkac; NiuccMpiucm^d^yak Siuepm´. By q ¨ k laB T i u ; ty S i u t aki u eta. mePa®pK´.påB¨; q¨r´qtc;sa ny¨;Aitsprk ha q¨kiulWtep;Piu≥ qtc;sam¥kN˙a PuM;m˙a N˙s”kimtiuctiukt∑n;“p^;enak qv A mO k i u l¨ T u k AT¨ ; AaRu M s i u k laK´.påty qtc;sak c;e®Pac.K¥kep;mOn´≥ ptqk“p^; m˙tK¥kep;ta mr˙ieq;på B¨; AqMu;wc Pun;nMpåtm¥a; sa- 2 sa- 8'9 1 rnkun®pvq¨eS;RMu”k^; 256112 2 m^;qtU^;s^;@an(Aer;epÅ) 191 3 r´sKn; 199 4 Aer;epÅl¨natcyaU 500005 5 erW®pvhin; kuqiul®PseS;Kn; 541493 6 eq∑;emt†a eq∑;Al˙øetaAP∑´ 09 - 73006131 7 naer;k¨v^mOAqc; 709277' 728089 8 quKkuqiul®PseS;Kn; 583514 9 Am¥oi;qa;ASip@an 251508 (ext: 137) 10 ewålb∑^;r˙c; (l¨kunk¨;mO ta;S^; kak∑yer; y¨ns) 525191' 510148' 511265' 510113 (ext: 142) 11 emaetayaUlupcn;epåc;sMu Tin; qim;er;ekamt^ 541905 12 rnkun- en®pveta- mN †el; A ®mn lm ;tse lYak Aer;epÅ Sk q∑yNiucqv. r´sKn;Pun;nMpåttK¥oi AKuliu ®Pac. ¥kep;taha ra;K∑c AK∑c.A r;et∑kiu ¥oi;ePakt aPstyliu≥SiuÂkpåty e K t e K ® m^d^yaesac.Âkv.er;Aupsu K¥oic; na;dsg¥stytiuc;mk k∑n®mønspåt^ r´ wåd®Pn≥K¥ier;@anha qvqtc;kiu qtc;saet∑T´m˙a er;qa;®Kc; m®po eAac ta;S^;Ta;tyliu≥ Siupåty då. A ®pc qtc ; saet∑ A enn´ ≥ qtc ; eTak t s U ^ ; K¥c ; r´ l¨ m O e r; wk B S i u k Aekac . e t∑ k i u esac . Âkv.rmyliu≥ lv; @ank vWnÂka; su®pv.suM K¥k TutTa; påty [ref; BBC, Oct 25 , 2013.] miuctiucAm˙t A®mnr´sKn;Amv 40 miuc eBank”k^; A®mnr´sKn; 72 miuc UqYskun;r´sKn; 83 miuc “moieK¥ac; 115 miuc ®Pø; 138 miuc ebaDikun; 175 miuc qagralm;SMu 285 miuc q^;kun; 202 miuc en®pveta A 2014k “p^; AeSakAAMu ®po®pctveSakmO K∑nNOn;Ta;e®pac; sa- 4 s emaetayaUTut rnkun“moir´ a;rak l qktm;n´≥ApN˙MK∑c.®po ATkkiula; sa- 17 eB;kiula; ®mnma®pvATkpiuc;m˙a eKtm^Sipkm;®KakKu e tveSakmv www.kumudrajournal.com At∑´3 m˙t30 ' A 29 eAaktiuBal2013'Agçen≥ å tnPiu;k¥p420 Pun;nMpåt 09- 8651673 09- 49442453 09- 6310402 09- 6307572 09- 6301326 09- 6301324 09- 43159160 067- 8100087 AiN∂iywn”k^;K¥opm˙a iuBiuc;Pun;n´≥A^;em;lr˙i m m eAak t i u B a 25 - Ai N ∂ i y Ni u c c M r ´ 81 N˙sAr∑y wn”k^;K¥opS^m˙a miuBiuc;Pun; mr˙iqliu kiuypuicA^;em;llv; mr˙i t´.At∑k ny¨;edl^ha Aemri knr´ hk k c ; Âka;®Pt l u p c n ; Tp m M T∑kepÅtan´≥ ptqk“p^; siu;rimsra mr˙ieÂkac; q¨RMu;Kn;k eqaÂkaen≥m˙a e®paSiupåty gå;d^;yn;qtc;sak eqaÂka en≥ k ePa ® pram˙ a Ai m ® Pøeta ' pc tg∑nss@anK¥opn´≥ NiuccM®Ka;er;wn”k^; @anArar˙ i et∑ k Aemri k n q ¨ l Yoi et∑ k i u kmı a . eKåc ; eSac e t∑ r ´ Pu n ; nMpåtet∑ ep;“p^;enak q¨lYoiet∑k NiuccM.eKåc;eSac 35 U^;r´ Pun;e®paSiumO et∑kiu Âka;®Pt na;eTacK´.eÂkac; ePa®pK´.påty eTak l ˙ m ; er;qtc ; et∑ k i u Tute®pat´. AkwpsNiu;dn;k ep; t´. q^;qn≥sar∑ksatm;tsKukiu Ae®KKM t´. TutePaP∑c.hmOet∑Âka;m˙a g¥amn^ wn ” k^ ; K¥op An g ¥lamaky r ´ Pu n ; e®paSiumOet∑lv; Âka;®Ptna; eTac KMK´.rtySiut´. qtc;et∑ epÅ T∑kK´. enrtakmoiepÅm˙a “ sa;enrtakqkmqa m påty AiN∂iywn”k^;K¥op mnmiuhnSc; A enn´≥ dåkiu siu;rimqla;liu≥em;t´.AKå q¨ r´ e®paK∑c.r pug©oilk ¯wn”k^;K¥opk miu Biuc;Pun;mqMu;t´.A®pc q¨m˙a A^;em;l Aekac.l´ mr˙ipåB¨;' q¨RMu;Kn;m˙a A^; em;lqMu;epm´. kiuypiucA^;em;lmr˙ipå B¨;' kÁnetatiu≥m˙a qtc;AK¥kA lkmr˙it´.At∑k siu;rimsramr˙ipåB¨;˘ liu≥ e®papåty su®pv.sMu [ref; AFP, Oct 25, 2013.] wn”k^;K¥opk iuBiuc;Pun ;mqMu; t´.A®pc ¨m˙a ^; em;lAekac.l´ r˙ipåB¨; m q A m miu;elwqKn ˙n;K¥k ≥m eAaktiuBal 9 k ˙ iuwcBal4 k Ti 2 r m N r A Bgçla;pclyeAan´≥ etactRutpcly®pc Ae®KAen Bgçla;pclyeAaetacpiuc; m˙a elPiAa;nv;rpwn;tsKu ®PsepÅ laNiuc“p^; piumiuAa;ekac;laka mun tiuc;cytsKu ®PslaNiucpåty Bgç la; pc l y e Aa Aenak p i u c ; n´ ≥ etac p i u c ; et∑ m ˙ a ti m T ¨ T p N i u c “ p^ ; k¥n B gç l a;pc l y e Aa n ´ ≥ kpπ l ^ pcly®pcm˙a Am¥a;Aa;®Pc. tim A nv ; cy ®Ps T ∑ n ; Ni u c p åty etac tRutpcly®pcm˙alv; muntiuc;®Ps Ni u c e ®K Sk l k e l¥a. n v ; enNi u c p å ty ®mnma.pcly®pc Ae®KAen tnqçar^km;Riu;tn;n´≥ km;l∑n pc l y ® pc m ˙ a lO i c ; Anv ; cy m ˙ A qc.Atc. r˙iNiuc“p^; lOic;A®mc. qMu;epm˙ cå;epATi r˙ i N i u c p åty k¥n ®mn m a. km;Riu;tn;n´≥ km;l∑npcly®pcm˙a lOic;Anv;cyr˙iNiuc“p^; lOic;A®mc. ts epm˙ N˙sepKn≥ r˙iNiucpåty en≥Ap¨K¥inm¥a; Ae®KAen rn k u n t i u c ; edq”k^ ; ' Erawt^ ti u c ; edq”k^ ; ' tnqç a r^ t i u c ; edq ”k^;' krc®pvny' m∑n®pvnytiu≥m˙a en≥Ap¨K¥inet∑ha 30 d^gr^ sct^grit m˙ 32 d^gr^ sct^gritn´≥ k¥n®pvnyn´≥ tiuc;edq”k^;et∑m˙a 16 d^gr^ sct^ grit m˙ 29 d^gr^ sct^gritATi r˙iNiuc påty miu;timetac Ae®KAen ®mnmaNiuccM etacpiuc;edqet∑m˙ l∑´“p^; ®mnmaNiuccMtswn;lMu;m˙a miu;tim etac et∑ ®PsepÅNiucpåty ®PsepÅ Piu≥ eq K¥amO 30 raKiucNOn;Kn≥ r˙ipåty miu;r∑aq∑n;mO Ae®KAen rn k u n t i u c ; edq”k^ ; ' Erawt^ tiuc;edq”k^;' kK¥c®pvny' r˙m; ®pv nyAer˙piuc;tiu≥m˙a miu;Anv;cy en ra k∑kk¥a; qMu;rkm˙ el;rkKn≥n´≥ k¥n ®pvnyn´≥ tiuc;edq”k^;et∑m˙a el; rkm˙ cå;rkKn≥ miu;Aqc.Atc. Ts K¥on; r∑aq∑n;Niucpåty r∑aPiu≥ 60 raKiuc NOn;m˙ 80 raKiucNOn; r˙ipåty edåkta T∑n;l∑c rnkun“moir´ ce®KPMu;nyet∑m˙a qa;hc;mpåB´ S A Aq^;A ∑k tiu≥A®mHopelakn´≥qaTmc;tsnpkiu r A ÂkMoqliu ®Pr˙c;en . iqa;suet∑ ˙ienpåty e Âkrt´ m r tsKåtel ¥p 00 lakn´≥p´ mc;tsnp akiu 3 k e T s e®Pr˙c;enÂkt´.miqa;suet∑lv; ˙ity r enTiucmekac;®Psrc ctKM“p^;eS;kuqÂkrqliu A eS;Kn;m®pNiucliu≥ vAtiuc;Tiuc“p^; ragåep¥akmy. q e AK¥inesac.enrt´. km¥oi;et∑etac ˙iK´.ty r r Ae®KKMl¨tn;sa;et∑r´ Al˙m;ew;ent.´wm;er; sa 10 t∑c O R eP.sButken p∑´PitÂka;ta l¨mOer; iKiukmO T ®Psesla; sa 13 t∑c O R merrameqK¥amOet∑ ¥a;ent´. m ®mnmaiuccMer;n´≥ mµtenra .N q b^zak ®mnmaB%n´≥p¨;epåc;“p^; Kr^;q∑a; ”kiotcec∑ep;ktTutPui≥ AScqc.Ps“p^huSui ® rnkun' eAaktuiBa 26 - kmıa.ec∑ep;eK¥mO nv;pvakumπ%^ b^zak ®mnmaNuiccM B%et∑n´≥ p¨;epåc;“p^; y¨Rui' Aemrikn edÅlan´≥ sckap¨edÅla ec∑eÂk;qMu; m¥oi; AqMu;®poNuict´. multicurrency travel prepaid card TutPui≥ AScqc.®Ps en“p^lui≥ eAaktuiBa 24 rkk eÂk vaK´.påty b^ z ar´ ®mn m an´ ≥ Tu i c ; Nu i c c M S u i c r a Country Manager Mr.Somboon Krobteeranon k ¯®mnmaNuiccMr´ pTm SM u ; ec∑ e Âk;qM u ; m¥oi ; AqM u ; ®poNu i c m y . travel prepaid card ha NuiccMqa;et∑ ®pvpKr^;q∑a;ram˙a puimuiASce®pes my. ec∑ep;eK¥mO nv;snstsKu ®Psla lim.my˘lui≥ Suipåty Multicurrency travel prepaid card kui AqMu;®po“p^; ®mnmaNuiccMqa;et∑ sam¥kN˙a iu≥ 2 q
  2. 2. kumu®daqtc;g¥any' 9 eAaktuiBal2013 2 2 kumu®daqtc;g¥any' 9 eAaktiuBal2013 2 ®pvt∑c;qtc; kmıa.qtc; 39 b^zak ®mnmaB%n´≥p¨;epåc;“p^; Kr^;q∑a; ”kiotcec∑ep;ktTutPui≥ AScqc.®Ps“p^huSui sam¥kN˙a ˙ Sk m 1 A mazdåAup s uwcya√Aui a√ehac;n´≥ llM®pnlvm ˙t pMutcya√et∑kiulv; 2012 t∑c; m˙a ^mM ¥kA t∑c; v.q∑c; “p^;A pN˙MP¥k im; K∑c.®poK´.påty y e A s K T q m¨wådpcScka;ehac;el;et∑tn;s^“p^ ® rnkun' eAaktuiBa 27 - ka;ehac;ApN˙M P¥kqim;t´.snskui 2014 KuN˙sm˙a ®pc Sc m ˙ a ®Ps t ´ . A t∑ k ®pv t ∑ c ; ka; eZ;k∑kT´m˙a Ae®pac;Al´et∑ ÂkMo et∑rm˙a®Pspåty ¯ka;ehac;Apt´.sns e®pac;rc eta. ka;ehac;et∑ m¥a;lamy' eZ; l´ epåq∑a;my' AKuliu mtntS®Ps ent´. ka;ehac;eZ;NOn;m¥oi; mr˙ieta. q¨ka;n´≥ q¨ eZ;tnratnraeÂk; ®Ps q∑a;m˙apå' snse®pac;luikta ekac; påty ˘ li u ≥ mc ; r´ e k¥a s ∑ a ka;p´ ∑ s a; tn;m˙ wyerac;p´∑sa; kuiÂkvk e®pa påty eAak t u i B al 25 rk e n≥ k Tut®pnluikt´. rTa;piu≥eSacer; wn ”k^ ; @anr´ Tu t ® pn e ÂkvaK¥k A r 2011 KuN˙s sktcBal 11 rken≥ k stcApN˙MP¥kqim;K´.t´. ya√m˙tpMu tc qktm;Ar P¥kqim;t´.snskui 2014 KuN˙sm˙a ®pcScApN˙MK∑c.®pomyliu≥ qirpåty ka;ehac; ¨wåde®pac;“p^ m 2014 KuN˙s sktcBal 11 rk ek¥ac;”kiopui≥ya√ tim;em˙ak tk˚quil k¥ac;q¨ e ek¥ac;qa;19 ^; √ d%rar mN †el;' eAaktuiBa 27 - s√.kuic“miony ek¥akSvtk˚quilAwclm; muic tui c 409 m˙ a yKul 25 rk e n≥ k ek¥ac ;q¨e k¥ac;qa; 19 √^; s^; nc ; luikpålat´. h∑ned;luikTrpya√ tim;em˙akmO®Psp∑a;K´.“p^; ek¥ac;q¨ 16 √^; n´ ≥ ek¥ac; qa;qMu ; √^ ; d%r arK´ .p å ty ya√e mac; keta. T∑ ke®p; q∑a; tylui≥ mN †el;tuic;edq”k^; r´ tpP´∑ m˙ø;RMu;m˙ qirpåty nn;ehmaeT∑; en≥ks“p^; ya√m˙tpMutcqktm; N˙s 40 r˙i ya√ehac;et∑ks“p^; N˙s 30 ' N˙s 20 qktm;r˙i ya√Auiya√ehac; et∑ ApN˙MP¥kqim;“p^; Asa;Tui;ya√ tcq∑c;K∑c.ep;K´.påty ya√m˙tpMu tcqktm;Ar P¥kqim;t´. ya√ Auiya√ehac;As^; erm˙a 94,168 s^; r˙iK´.tylui≥ qirpå ty då. A ®pc mazdåAu p s u w c ya√ A u i ya√ e hac ; n´ ≥ ellM ® pn l v m ˙ t p M u tcya√et∑kiulv; 2012 At∑c;m˙a s^mM K¥kAt∑c; Tv.q∑c;“p^; ApN˙MP¥k qim;K∑c. ®poK´.påty yc;k´.qui≥ P¥k qim;K´.t´. yaUAs^;er susuepåc;5704 s^;r˙iK´.“p^lui≥ Tut®pnK¥km˙a ePa®pTa; påty Arck a√Aui y AKulv; ya√Auiya√ehac;Ap N˙MP¥kqim;“p^; Asa;Tui;tcq∑c;®Kc; s^mMK¥kAr ¯A˘Akªra ka;ehac; et∑kui 2013 KuN˙s eAaktuiBal 29 rk m ˙ a stc A p N ˙ M P ¥k q i m ; K∑ c . ® pom˙ a ®Pspåty dåepm´. 2014 KuN˙s erakt´.AKåm˙a eta. ya√m˙tpMutc AkªraAluik qtm˙tP¥kqim;snsAsa; emaeta ya√qktm; Aliuk qtm˙tP¥k qim;t´.snsn´≥ eSacr∑kq∑a;m˙a ®Pspå ty AKum˙ a√ehac; y A´dåeÂkac. Akªraqktm;Ar ®Pses' ellMliucscArp´®Pses N˙s 20 qktm;r˙i luicscmhuteta.B´ emaetaya√et∑ stcTutlupt´. KuN˙sqk N˙s 20 ATkr˙i emaeta ya√et∑kui 2014 KuN˙sm˙a ya√Auiya√ ehac;A®Ps ApN˙Mrm˙a®Pspåty 2014 KuN˙sm˙a N˙s 20 qktm;r˙i emaetaya√emadykui t∑kÂkv. my S u i r c 1994 Ku N ˙ s e Aak ni m . t ´ . emaetaya√emadyet∑ha ya√Aui ya√ehac;A®Ps ApN˙MP¥kqim;“p^; Asa;Tui;ya√ tcq∑c;K∑c.rm˙a ®Pspå ty A´ d åeÂkac . ®pv t ∑ c ; ka;eZ; k∑kAt∑c;m˙a ya√Auiya√ehac; ApN˙MK∑c.r emaetaya√r˙a;på;lalui≥ ASmtn”k^;®mc.lat´. ka;ehac; eZ;NOn;et∑ ATkpå m¨wåd Ae®pac; Al´ e Âkac . eZ;NO n ; k¥Sc ; q∑ a ;m˙ a ®Pspåty ka;ehac;As^;er lv; m¥a;®pa;la“p^; ApN˙MK∑c.repm´. qMu;lui≥r eq;t´ . ka;k q¨ eZ;n´ ≥ q¨ r˙ i e n“p^ ; Aprmy. Apqc.t´.ka;k q¨eZ;n´≥ q¨ r˙ienm˙a ®Pstylui≥ wårc.ka;wy erac; p´∑sa;et∑k e®papåty snsm˙n v;m˙n n AKului ®po®pcluikt´.snsk NuiccM tka sMNOn;n´≥v^t´. snstsKu®Psty liu≥ NuiccMtkaAet∑AÂkMor˙iq¨et∑ k e®papåty AKuK¥inm˙a ApN˙MK∑c.rent´. ka; ehac;et∑k k¥pqin; 110 eAak epåkeZ;r˙i“p^; 1994 KuN˙s eAak ema dyet∑keta. k¥pqin; 80 wn; k¥c epåkeZ;r˙ienpåty 1994 Ku N ˙ s ema d y k a;et∑ k eta. k¥p q i n ; 80 wn ; k¥c S u i e pm´ . ka;ekac;m∑nmOepÅ m¨ tv“p^; k¥pN˙s qin; qMu;qin;puiep;“p^; wylui≥rtylui≥ qirpåty eAac“Pio;m∑n et∑m˙aeta. Byliul¨m¥oi;mSiu qiq∑a; ty ' Alu p r ˙ c B k k l´ s^ b ^ e Pac m¥a;m¥a; Âkv.K∑c.rty' l¨kiu tiuk Ruiket∑K∑c.rty˘liu≥ City Mart Hol- ®mnma®pv Tkpiuc;m˙a A eKtm^Sipkm; e®KakKu veSakmv t Tm;et∑Bkk lsakiu tsKåtv; qiK∑c.rty' kiuyep;Niucrc Kn≥liu≥r qliu q¨tiu≥liuK¥ct´. lsakiul´ vHiep; Niucty' p∑´m˙a AlupelYakt´.q¨m¥a; eta. SiucAenn´≥l´ l¨Am¥a;qiq∑a; eAac eÂka®caqliu ®Psq∑a;taepå.˘ liu≥ ec∑Âky Pun;N˙c.Pun;Apiupsßv;Am¥oi; m¥oi; Aerac;Siucm˙ ”k^;Âkper;m˙ø; kiu eAackiuU^;k e®papåty MCG k s^sUk¥c;pt´. Job Fair 2013 m˙ a ku m π % ^ e påc ; 40 ek¥a k wnTm;eKÅy¨K´.“p^; laelYakq¨U^;er 1000 Kn≥ r˙ityliu≥ qirpåty eA;sum∑n Aimiu≥miu≥Kiuc' nn;ehmaeT∑; ding kumπ%^m˙ HR Assistant Executive edÅAyn^wc;k e®papåty Job Fair m˙a AlupeKÅrta wn Alup r˙ cBkkl´ ^b^e Pac ¥a;m¥a;kv. s m  K∑c.rty N˙c;rtnaeza mN †el;' eAaktiuBa 27 - ®mnma®pv A Tk p i u c ; m˙ a k∑ n t i n n a ku n e qt† a et∑ tc/ K¥ liu≥rmy. eKtm^Sipkm; e®Kak K u tv e Sak P i u ≥ As^ A sU r ˙ i tyliu≥ erArc;A®msN˙c. ®mseK¥ac; m¥a; P∑M“Poi;tiu;tker; U^;s^;@anm˙ vWn Âka; er;m˙ø;K¥op U^;T∑n;l∑cU^;k e®papå ty Sipkm;e®KakKuk Erawt^®ms tselYakm˙a el;Kun´≥ K¥c;t∑c;®ms tselYakm˙a N˙sKu s^sUTa;påty Erawt^®mskm;tselYakr˙i mN † el;' bn;ema' pKuk˚ø' ®mc;®KMn´≥ K¥c;t∑c; ®mstselYakr˙i muMr∑a' kel;w“moiet∑ m˙a kunsvT∑kr˙imOkiu Âkv.“p^; Sip km;tveSakPiu≥ s^sUTa;tyliu≥ vWnÂka;er;m˙ø;K¥op U^;T∑n;l∑cU^;k Siupåty Sipkm;e®KakKuT´m˙ mN †el;“moi Sipkm;kiu g¥pnNiuccM g¥oikkar´ Ak¨ Av^ n ´ ≥ 2015 m˙ a pTmSu M ; U^ ; sa;ep; eSacr∑km˙a ®Pstyliu≥ Siupåty m e Alupr˙cet∑g¥a.P´m˙a˙n;K¥kn´≥N˙m;T∑kkiuk mN †el;' eAaktiuBa 27 - wnTm;liuK¥c t´. Alupr˙cet∑Bkk qtc;sam˙a wnTm;eKÅy¨taTk Job Fair m˙a wn Tm;eKÅy¨tak piu“p^;ASce®pty liu≥ yen≥k¥c;pt´. AlupAkiuc AK∑c. Alm ; r˙ a eP∑ p ∑ ´ m ˙ a wn T m ; eKÅy¨ t ´ . kumπ%^AK¥oik e®paÂkpåty qtc ; sa m˙ a wn T m ; eKÅy¨ r c rkAkn≥Aqt n´≥ eKÅrta' liuK¥c t´. wnTm;Aer At∑k mrr˙ita' A et∑AÂkMor˙it´. wn Tm;rPiu≥ ml∑yk¨ epm´ . JobFair m˙ a eta. ki u y n ´ ≥ q c . tc.t´. wnTm;et∑ Niucqliu lsakiu lv; vHiep;NiuctaeÂkac. Alupr˙c et∑At∑k piu“p^;ASce®pmOr˙ipåty qtc ; sam˙ a wn T m ; eKÅrc qtc;saPtt´.q¨m˙ ®mctaepå.' d^liup∑´ Aenn´≥ NuiccMtkaA∑nluic;n´≥ in-store qn; epåc;m¥a;s∑am˙a eZ;wyy¨Nuicm˙a ®Ps“p^; b^zakui lkKMt´. kmıatswn;r˙i eAt^ Am s k A lM u ; er N˙ s q n ; m˙ a lv; ec∑Tuty¨ Nuicm˙a ®Pspåty ¯d^eSacr∑kmOk ®mnmaNuiccMqa; et∑At∑k eKtm^t´. ec∑ep;eK¥mOsns kui rr˙iesPui≥ ®mnmaNuiccMB%et∑n´≥ b^za r´ emYam˙n;K¥kn´≥ p¨;epåc;eSacr∑kK´. ta®Pspåty' mN˙sk ®pvt∑c;B% lupcn;m˙a tui;tkmOet∑ et∑®mcK´.r“p^; ®mnmaNuiccMAenn´≥ qma;Rui;k¥ ec∑ep; eK¥mOsnskui ek¥al∑n“p^; tsNuiccMlMu; At∑k Aa;lMu;påwcNuict´. B‹aer; sns tveSakPui≥ ®PsNuice®KAm¥a; ”k^;r˙ity˘lui≥ Mr.Somboon Krobteeranon k e®papåty ®mnmaNuiccMAt∑k ec∑ep;eK¥mOsns qset∑kui ®pvt∑c;k B%et∑n´≥ p¨; epåc;eSacr∑kq∑a;myliu≥ qirty b^zakumπ%^ha kmıa.ec∑ep;eK¥mO nv; pva kumπ%^®Ps“p^; enraepåc;m¥a;s∑a m˙ar˙it´. qMu;s´∑q¨ s^;p∑a;er;lupcn;et∑' B‹a er;Su i c r a AP´ ∑ Asv ; et∑ n ´ ≥ Asui;ret∑ kui A^lkTr∑n;ns nv; pvan´≥ l¥c ®mn lMu®KMos∑a ec∑ep;eK¥Nuic eAac K¥it Skep;enpåty Visanet ha ts sk˚n≥kui ec∑ep;eK¥' ec∑ q∑ c ; ' ec∑ T u t wn e Sac m O 24,000 ek¥a AqMu;®poNuic t´. kmıa.ASc.A®mc. SM u ; wn e Sac m O k ∑ n r k l v ; ®Ps p å ty kendåeS;e®Kak Aar˙Aitspui≥ Z;k∑kwc e eAak tui Ba 24 - eZ;”k^ ; t´ . hN∑ i o c ; eka P ^ S i u c t s S u i c r ´ A®pc B k m ˙ a eS;e®KakR˙øent´. b^yknml¨cy et∑ A t∑ k e ta. ®pv t ∑ c ; ®Ps e S; e®Kaket∑k qipmekac;l˙påB¨; q¨ tui≥r´ Ak d^;dks √^;Tupet∑' AuicPun; et∑ ' Sn ; SKrs t k t ¨ ; et∑ l i u p ´ eS;e®Kakkuilv; NuiccM®Ka;®Psm˙ qMu; påty kendån´≥Aemriknk eS;e®Kak et∑kui hN∑ioc;n´≥ huiK¥^mc;“miom˙a Al∑y tk¨ wyy¨lui≥reÂkac; pMum˙neqak qMu;q¨et∑k e®papåty eZ;NOn;k lv; ®pvt∑c;®PseZ;Tk SyS elak pu i ” k^ ; påty qv l u i eS; e®Kakkuim˙ tk¨;tk wyy¨enÂk taha Anv ; cy e ta. AM .  qsra ekac;påty AeÂkac;keta. eS; e®Kakha edqt∑c;m˙atc ®PsT∑n; t´.A®pc tuik”k^;et∑kui ®Ptek¥a“p^; eS;e®Kaket∑ qyeSacentaha ku n k ¥sri t l v ; ”k^ ; ' AN † r ay lv; m¥a;lui≥påp´ dåepm´. AKuliu k¨;qn;erac;wy mO ®Ps T ∑ n ; entak b^ y k n m Aew; erak e t∑ k Aenak N u i c c M e t∑ m ˙ a eS;e®Kaksuikp¥oi;TutlupÂkt´. A t∑klui≥ kÁm;k¥cq¨tK¥oik r˙c;®ppå ty qvAt∑k q¨tui≥APui≥ qv eS;e®Kaket∑kui b^yknmkui em˙ac Kuipui≥tak t®Ka;kuipui≥taTk puil∑y k¨espåty NuiccMAt∑c;m˙a qMu;s´∑t´. eS;e®Kak r´ gu%rvklv; kunq∑ymOkui Aa; ep;påty qveS;e®Kakm¥oi;kui A rvAeq∑;ekac;At∑k puikSMqMu;Pui≥ wnmel;t´. NuiccM®Ka;qa;et∑' b^yk nm ATktn;lWaet∑k Am¥a;SMu; qMu;Âkpåty b^yknml¨m¥oi;et∑ha NuiccM®Ka;k tcq∑c;t´.psßv; m˙nqmY kui ”kiokN˙sqkÂk“p^; eS;e®Kak halv; qvAT´m˙a ApåAwc ®Ps påty Aenak N u i c c M e t∑ k su i k p ¥oi ; t´ . eS;e®Kakkui g¥pnn´≥ etackuir^;ya; klv; ”kiokN˙sqkÂkpåty b^ yk n m n ´ ≥ mt¨ t aketa. q¨ t i u ≥ h a eS;e®Kak s u i k p ¥oi ; Pi u ≥ raq^ √ tu mekac;t´. P∑M“Pio;“p^; NuiccMet∑ ®Psta påp´ kendåeS;e®Kakr´ArvAeq∑; n´≥ u% qtc; k cpui≥q∑c;rt´.dukªet∑' ritet∑kui Tmie spåty g A s e hN∑ioc; kP^;Suicr´A®pcBkm˙a Tuicent´. eS;e®KakR˙øq¨et∑keta. q¨tui≥ha eZ;”k^;t´. NuiccM®Ka;®Ps eS; e®Kakkui qMu;Nuict´.At∑k gu%y¨enpMu r“p^; hN∑ioc;“miokui Amstadm Acy sa; lui≥ wc.Âk∑a;e®paSuiÂkpåty dåep m´. Aenakk eS;e®Kaket∑ qvm˙a BaeÂkac. rNuicql´Suit´.em;K∑n;kui eta. me®PttÂkpåB¨; b^ yk n m Aew;erak razwt gui%;et∑ha 1980 N˙sm¥a;m˙a e®mak Aemrik eS;e®Kaksuikp¥oi;er;lup cn;T´ wclaÂkpåty enraekac; ekac;tsKu rTa;“p^;enak q¨tui≥ha lu p c n ; K¥´ T∑ c l aÂk“p^ ; AKu e ta. √erapm˙alv; lupcn;Am¥a;A®pa;kui K¥opkiucTa;Âkpå“p^ kendåNuiccM Suicm∑nPerSa tk˚ quil påemakªn´≥ eS;e®Kaklupcn; kÁm;k¥cq¨ matcBui;K¥kk ¯kendå edÅla n; 0 iu; 3 q P m^qaPktmc; S; e Tiuc; m;S^;rmi P AaPgneS;RMu veSakmO t elacsaS^ sgålnkiu t edÅla500ep;eK¥mOA®pc;ATnewPn eAaktiuBa 23 - AaPgnm˙a eS;RMuts RMu tveSakent´. AemriknrnpMu ec∑ perag¥ktsKuk tsgåln cå;edÅ latnt´. elacsaS^kiu tsgåln edÅla 500 ep;eK¥mOha Al∑nAkÁM qM u ; s∑ ´ “ p^ ; ®Pon ; t^ ; rak¥påty li u ≥ bu d Î h¨;en≥k esac.Âkv.er;AP∑´tsKur´ tc ® pK¥k t s K u m ˙ a e®paÂka;Ta;på ty pt† ^ y a®pv n y r ˙ i gådt “ mi o m˙ a tveSakmy. Kutc 100 SM. eS; RMu tveSakmy.AK¥inkiu qtm˙tK¥in Tk 23 l enakSutK´.på tyliu≥ Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) k Siupåty USAID r´ Aekac A Tv e Pa eSacr∑kent´. lupePakiucPkAP∑´ ®Pst´. International Organization for Migration (IOM) r´ ®pv t ∑ c ; Ti n ; K¥opmO Aa;nv;taeÂkac. Anv;SMu; edÅla 507,000 kiu piumiukunk¥esK´.på ty l i u ≥ SIGAR k s∑ p s ∑ ´ e ®paSi u K ´ . p å ty ¯IOM k knTRiuktakiu d^zy S^ g åln 600 At∑ k ts g åln k i u edÅla 500 NOn;n´≥ edÅla 300,000 ep;eK¥K´.påty' AaPgnNiuccMAt∑c; m˙ a d^ z y S ^ t s g åln k i u cå;edÅla Tk mpi u p åB¨ ; ˘ li u ≥ SIGAR k e®pa Âka;K´.påty IOM m˙ edÅla 2000 ken 10,000 Âka;qa kunk¥my. AliuA el¥ak Ap¨K¥intiuc;kiriyaAt∑k Biur˙^liucAy¨KM ra;RMu;pyK¥ t eAaktiuBa 25 - Âqza”k^;t´. ®PotK¥KM NiuccMer;qma; Buuir˙^liucr´ eTacd% ts q k ® ps d % Ay¨ K M w c T a;mO eqaÂkaen≥k Âka;naSMu;®Ptram˙a RMO; nim.q∑a;t´.At∑k Biur˙^luicAt∑k l¨ Tuer˙em˙ak enakSMu;T∑kepÅ®Kc; ®PsK´.påty yKc epÅlsb¥øRuiAP∑´wcehac; tsU^; qtc;ApupnM≥T∑k“p^; raT¨;k ®potk¥taha k∑n®mønspåt^At∑k ®pc;Tnt´.AeN˙ac.Ay˙ktsKu ®PsK´. påty q¨kiu tra;RuM;A®pcBkkiu eKÅeSacq∑a;K´.“p^; dåha NiuccMer;sc ®mc.Tkken q¨kiu eKÅTutq∑a;ta lv; ®Pspåty Biur´ A®psd%kiu Atv®poliuk “p^;; q¨kiu Ak¥c.p¥k®Ksa;mO' Aa%a Al∑´qMu;mOn´≥ eTacd%tsqk K¥m˙t liukt´. r˙ntMu®pvny ASc.®mc. ®pv q¨tra;RMu;r´ SMu;®PtK¥kha AM.Âq s raeta. mhutpåB¨; q¨®pntkmla eAac ta;S^;K¥ct´. påt^eKåc;eSac et∑ha Biur´ kMÂkmµakiu ”kiotcSMu; ®Pt“p^; ®PsÂktyliu≥ NiuccMer;el.la Sn ; ss q ¨ Am¥a;su k qM u ; qp  kpå ty eS;e®Kakr´ ArvAeq∑;n´≥ gu%q tc;k Acpui≥q∑c;rt´. dukªet∑' srit et∑ k u i eTmi e spåty ˘ li u ≥ e®papå ty eS;e®Kak R ˙ ø q¨ e t∑ k kendå eS;e®Kakkui lkl^wyrc tsgrm ku i 45 edÅlaelak A Ti ep;r eÂkac; e®papåty dåha NuiccM A t∑c; p¥m;mYlupK tsptsaelak r˙i påty su®pv.sMu [ref; AP, Oct 24, 2013.] Kutc 00 M. S; Mu veSakmy.AK¥inkiu23 nakSut K ´.p å y e R t 1 S le t edÅla 220,000 ep;eK¥K´.påty ¯USAID ha ASiupå Al∑nAkÁM qMu;s∑´mOet∑kiu r˙aeP∑et∑ r˙iK´.®Kc;mr˙iqliu ASiupå AeÂkac;m´. kunk¥sritet∑n´≥ ptqk“p^; IOM kiu ec∑®pnlvTut ep;®Kc;l´ mr˙ipåB¨;˘ liu≥ SIGAR k Siu påty AaPgn m ˙ ®pn l v t v e Sak er;lupcn;et∑At∑k ec∑ep;eK¥mO®mc. ma;ent´. m¥a;s∑aeqakisßet∑kiu Tut ®pn K ´ . t ´ . SIGAR k USAID Aenn´ ≥ IOM TMm˙ ec∑eÂk;et∑kiu ®pnreAac ”kio;pm;qc.tyliu≥ AÂkM®poeTakKM K´.påty tra;RMu;k Biur´ k¥ø;l∑nmOet∑ha Al∑nAkÁM®pc;Tnt´. l¨mOer;Ak¥oi; Sket∑S^ U^;tven“p^; NiuccMn´≥ ®pvq¨ et∑ r ´ Ak¥oi ; s^ ; p∑ a ;ki u A”k^ ; Ak¥y p¥k®pa;eseÂkac; ˘s^rcK¥km˙a er; qa;Ta;ty l i u ≥ tra;RM u ; r´ wk B Suiukm˙a tcTa;påty Biuha q¨ eTacd%kiu eBg¥c;“moie®makBk K¥cK¥ineTacm˙a k¥KMrm˙a®Ps“p^; qv eTacha NiuccMer;ATktn;lWak razwtqa;et∑kiu Ta;r˙ika tRut eTacsMK¥insMvWn;et∑A®pv.Awrr˙ipå ty Biur´AmOnigMu;K¥opq∑a;taha påt^ eKåc;eSacpiuc;k sitdukªerakK´.r t´. q¨zn^;r´ l¨qtmO'q¨lkRMu;r´ A emriknkiu KiulMOPiu≥ ”koi;pm;mO mekac; qtc;et∑kiu pitqim;liuktalv; ®Pspåty då.A®pc tRutqmµtr˙^g¥cpc;A enn´ ≥ Bi u r ´ AmO k i u By l i u k i u c t ∑ y r mySiuta qeBak∑´l∑´enÂkt´. påt^ eKåc;eSacet∑kiu ®pnv^v∑tesPiu≥ ®po lupNiucqliu qmµteKåc;eSact´. A P∑ ´ r´ knU^ ; lu p c n ; et∑ k i u l¨ T u ®pn lvAaRMusiuklaeAaclv; ®polup Niuceta.m˙a ®Pspåty qmµtAP∑´r´ lupcn;et∑T´m˙a NiuwcBalm˙a påt^ eKåc;eSacet∑ Asv;Aew;k¥c;p “p^; s^;p∑a;er;P∑M“Poi;tiu;tkmOn´≥ Agti liuksa;®Kc; tiukP¥kmOlupcn;et∑kiu ByliupMusMer;S∑´mySuitaet∑ påwcpå su®pv.sMu ty eA;q^m∑n [ref; AFP, Oct 23, 2013.] [ref; AP , Oct 25, 2013.] eAaktiuBa 25 - edÅla qn; 30 Kn≥ tnPiu;r˙it´. tra;mwcm^qaPktmc; eS;®pa; cå;qn;ek¥akiu tsutsv; tv ; qi m ; Sv ; rmi K ´ . e Âkac ; Ti u c ; Ni u c c M r ´ t p P ´ ∑ k eqaÂkaen≥ m ˙ a eÂk vaK´.påty ceS;®pa;et∑kiu ®mnma NiuccMken em˙acKiutcq∑c;latyliu≥ y¨SreÂkac; qirpåty ASiupå Pm;S^;rmimOha N˙sepåc; m¥a;s∑aAt∑c; Tiuc;NiuccMr´ Pm;S^;rmimO et∑Ank pma%Am¥a;SMu;tsKu®Ps en“p^; ssAupK¥oper;lkTkm˙ak tv;k As®poK´.t´. ®mnmaNiuccMr´ An Pk t mc ; Am¥oi ; Asa; si t  k∑ e S; TutlupmOtiu;p∑a;latakiulv; ePa ®pent´. ®Psrp®Pspåty yaBli u ≥ q i  kt´ . si t  k∑ R ¨ ; q∑ p eS;et∑kiu Bnekak“moiAn^; N∑nqa B¨r^®pvnyAt∑c;k enAimtsAim m˙ a ts ” ki m ' Pk K ¥aB∑ n ® pv n y A lypiuc;r˙i Trpka;tss^;m˙ats”kim Pm;S^;rmiK´.“p^; c;kisßn´≥ ptqkt´. l¨ e®KakU^;kiu Pm;S^;K´.“p^;®PseÂkac; Aa %apiucet∑k e®papåty ¯Btec∑ ts B^l¥Mwn;k¥ctnPiu; r˙it´. yaBeS;®pa; 5.3 qn;kiu qim; Sv;rmiK´.påty˘liu≥ dutiyr´K¥op S¨ra piuq¨Anq∑n;k e®papåty ASiupå eS;®pa;et∑kiu ®mnmaNiuccM m˙a TutlupK´.ta®Ps“p^; Tiuc;' ®mnman´≥ laAi u N i u c c M t i u ≥ r ´ ny s p A s∑ n A P¥a; edq®Ps t ´ . erW ” ti g M e dqkts S c . tra;mwctcq∑c;lata®Pstyliu≥ c;k e®pa®ppåty y∑n;sN∂^nn;m∑n [ref; AFP , Oct 25, 2013.]
  3. 3. kumu®daqtc;g¥any'29 eAaktiuBal2013 kumu®daqtc;g¥any' 9 eAaktiuBal2013 2 38 kmıa.qtc; ®pvt∑c;qtc; Pilspiuccl¥cd%qc.dqet∑m˙a san´≥erptlpmOet∑®Psp∑a;en e A ® eAaktiuBa 24 - PilspiucNiuccMAly piuc;r˙i cl¥cd%qc.edq®Pst´. Biuhiu ®pvny enraAetam¥a;m¥a;ha A Sk A q∑ y ®pt e tak e nS´ ®Ps qliu edqKMet∑halv; Asan´≥er ®pt lpmOet∑n´≥ ÂkMoet∑enrpåty qv l i u ® Ps p ∑ a ;enmO h a Ac A a; 7.2 ASc.r˙i cl¥clOpKtk tv;k stc®Psp∑a;K´.ta ®Ps“p^; AK¥in tspt ek¥aÂka®mc.K´.på“p^ Biuhiu®pvnyr˙i “moiel;et∑m˙a yKu AKåm˙aeta. ®pvq¨et∑ha k∑c;®pc m˙a yay^t´Aimel;et∑Tiu;“p^; enTiucta n´≥ At¨ t´Aim“moiel;et∑liu®Psenpå“p^ q¨tiu≥ha Aim®pnPiu≥ eÂkakenÂkqliu ®pnsraAim mr˙im˙akiulv; siu;rimenÂk påty “p^;K´;t´.AptAt∑c;k Pilspiuc NiuccMAlypiuc;kiu bhiu®po“p^; lOpKtK´. t´ . cl¥c h a Sy s u N ˙ s N˙ s K u e k¥a At∑c; PilspiucNiuccMm˙a lOpKtK´.t´. A®pc;TnSMu;cl¥ctsKu®Pstyliu≥ edq KMet∑k Siupåty ASiupåcl¥cha Biuhiu®pvnyA t∑c; enTiucq¨ qMu;qn;kiu TiKiukesK´. “p^; m¥a;s∑aeqa“moiet∑ha yKuAK¥inA Ti p¥ks^;mOet∑n´≥ ÂkMoet∑enrS´ ®Pspå ty l i u ≥ l¨ m O P ¨ l M u e r;@ank Si u p å ty “moi Aeta m ¥a;m¥a;m˙ a Sk q∑ y er;et∑ ®ptetaken“p^; c;®pvny At∑c;r˙i edqqMu;pMutspMuKn≥m˙a lYpss eA;q^m∑n eAaktiuBa 25 - Acdiun^;r˙a; ssqa; N˙s U^ ; ki u Ru p l u M ; q∑ c ; Ta;t´ . S¨ m a;Âta; k¥a;N˙sekacn´≥ RupluM;q∑c;wkwMRup tsekackiu tra;mwc lkwypiuc SuicmOn´≥ Acdiun^;r˙a;ssKuMRuM;k eTac d%K¥m˙tliukpåty c;tiu≥N˙sU^;kiu ASuipå tirs ÍanRupet∑n´≥At¨ tra;RuM; kiu tkerakes“p^; Âka;nasseS; esK´.ta ®Pspåty S¨ma;Âta;kÁn;Aenakpiuc; Bn dåAaeK¥;“moi tra;RuM;k Âkaqpet; en≥ m ˙ a tp  kp ” k^ ; g¥oi k i u r ^ y m t i u k i u eTacd%N˙sln´≥ tpqa;rawl^kiu eTacd%quM;l K¥m˙tK´.påty r^ y m t i u k i u d% e c∑ R¨ p ^ ; cå;qn ; ep;eSac e s“p^ ; rawl^ ki u e ta. R¨ p ^ ; 2.5 qn; d%RuikK´.påty S¨ m a;Âta;k¥a;ekac e rha S¨ ma;Âta; kÁn;epÅk etaT´m˙a Kn≥m˙n; e®K ekacer 400 m˙ 500 At∑c;qa k¥n r˙ieta.ta ®Pspåty c ; k¥a;et∑ r ´ AerAt∑ k h a qsetaet∑®pon;t^;mOn´≥ tRuttiuc; rc;eS;m˙a AquM;®poPiu≥ tirs Íanet∑kiu psm˙tTa;ent´. tra;mwc qt®Pt q¨tui≥eÂkac. ®mnSns∑a el¥a.k¥q∑a;r y∑n;sN∂^nn;m∑n ta ®Pspåty [ref; CNA , Oct 24, 2013.] [ref; AFP, Oct 25 , 2013.] ASkA q∑y etake nt´.“moi AK¥oikiuAk¨A v^et∑ rakr ˙iP iu≥KkK ´enpåty pt ® e m^;et∑ ®ptetakenS´ ®Pspåty cl¥ceÂkac. lm;' tMta;m¥a;s∑a p¥ks^;q∑a;t´.At∑k cl¥cd% ®pc; Tns∑a KMsa;K´.rt´. ASkAq∑y ®pt etakent´. “moiAK¥oikiu Ak¨Av^et∑ erakr˙iPiu≥ KkK´enpåty cl¥cd% qc. edqet∑m˙a Aer;t”k^; liuAp ent´. Asa;Asan´≥ eqakqMu;eret∑ kiu ep;pu≥iNiucPiu≥ kySyer;wnTm; et∑ ”koi;pm;enpåty kÁnetatiu≥r´ Tiptn;U^;sa;ep; lupcn;keta. cl¥cd%qc.edqm˙ RupluM;q∑c;k¥a; piucSiucmOeÂkac. Acdiun^;r˙a;ssqa; eTack¥ ®pv q ¨ e t∑ A t∑ k Asa;Asan´ ≥ eqakqMu;eret∑kiu ep;piu≥ep;Piu≥påp´˘liu≥ mas^ (Mercy) kySyer;AP∑´ A”k^; Ak´ haSnAamtk Siupåty A^rnNiuccMm˙a ¨AK∑c.Aer;n´≥ tqk“p^; iu;tklata et∑req; l p t m eAaktiuBa 24 - yKuAK¥inTieta. A^rn NiuccMm˙a l¨AK∑c.Aer;n´≥ ptqk“p^; er˙tn;tc lupeSact´. Tcr˙a;t´. tiu;tkmOet∑ mr˙ieq;B¨; liu≥ budÎh¨;en≥ k A^ r n N i u c c M l¨ AK∑ c . A er; Si u c r a ku l qmg© Ti p t n ; Arar˙ i ts U ^ ; k e®paÂka;K´.påty A^rn AsßlamqmµtNiuccMm˙ l¨ AK∑c.Aer; Ae®KAenha siu;rimP∑yA e®KAenm˙a Sklkr˙ien“p^; tiu;tk lat´. lkª%amet∑rpåB¨;' yKck AeT∑ e T∑ v ^ l aKM n ´ ≥ m¥a;s∑ a eqa l¨ AK∑ c . A er; esac .  kv . A P∑ ´ et∑ m ˙ tc®pt´.Atiuc;påp´˘liu≥ A^rn l¨AK∑c. Aer; Ae®KAenSiucra m˙ttm;tc Arar˙i Aamkr˙hi(d)k As^rcKMsa tsesacm˙a er;qa;Ta;påty A^ r n q mµ t qs haSn R u i h an^ ha l¨AK∑c.Aer;n´≥ ptqk“p^; kti ep;mOet∑ ®polupTa;epm´. 2013 KuN˙s pTmN˙swkAt∑c; k∑pP¥kmO 202 mO ApåAwc 2012 KuN˙s znnwår^lken 2013 z∑nlATi eqd%s^rcmOepåc; 724 mOr˙ieÂkac; ASiupå kulqmg© m˙t tm;tc Arar˙ik Siupåty eqd%ep;KMrt´. AmOetaeta m¥a;m¥a;ha m¨;yseS;wå;kunk¨;mOet∑ n´≥ Skspenpåty t^h^rnAsiu;r Aenn´ ≥ m¨ ; ys e S;n´ ≥ pt q k e nt´ . raz wt m O e t∑ k i u UpedeÂkac ; Ar eq d%Tiukt´. AmOet∑A®Ps qt m˙t entan´≥ ptqk“p^; ®pnlvqMu; qpPiu≥ TpmMtiukt∑n;K´.påty TpmM“p^; eta. q¨Aenn´≥ t^h^rn Asiu;rkiu eqd%s^rcmOAa;lMu;kiu t ra;wc Siuc;cM.eÂkac; eÂkvaPiu≥ ' K´n´≥ epåkqtta ApåAwc Am¥a;®pv q¨ er˙ em˙akm˙a eqd%s^rcta kiu ta;®msPiu≥n´≥ A®pv®pvSiucra Uped Ar ®pc; Tnt´. razwtmOet∑liu≥ qt m˙tTa;t´. ®psmOet∑AepÅ eqd% ®ps d % K¥m˙ t t aki u kn ≥ q t P i u ≥ l ´ tiukt∑n;K´. påty˘liu≥ ePa®pK¥km˙a Tv.q∑c; e®paSiuTa;påty g¥any l s e t∑ k i u eTac d % K ¥ m˙ttan´≥ AT¨;q®Pc. A∑nliuc;epÅm˙a l∑tlps∑a e®paSiuK∑c.n´≥ ptqk“p^; K¥m˙tTa;t´. tc;mat´. kn≥qtK¥k et∑AepÅ p¨pnmieÂkac; lv; c;k TutePae®paÂka;K´.påty A^rnm˙a 2013 KuN˙sznnwår^lk sli u ≥ Anv ; SM u ; qtc ; eTak A eyak 40 n´ ≥ Ac t ank A qM u ; ®poq¨ 29 U^;tiu≥ Pm;S^;Tin;qim;KMK´.rpåty c;tiu≥kiu tsKåtsrMm˙a Am¥oi;qa;lMu®KMo er; dåm˙mhut wåd®Pn≥mOliu AmOet∑n´≥ s∑´ Siutakiu et∑r˙iK´.rpåty z¨liucltun;k Aa%apiucet∑ha ActankkeP; 67 Kukiu pitpsK´.“p^; wkBSiuk cå;qn;kiulv; pitpsK´. påtyliu≥ ePa®pK¥km˙a pår˙ipåty kÁneta.Aenn´≥ qmµtAqsr´ ktiet∑n´≥ lupeSacK¥ket∑kiu ”koi Siupåty' q¨Aenn´≥ A^rnNiuccMm˙a N˙s epåc;m¥a;s∑a ®Psp∑a;K´.taet∑kiu qiqa Tc r ˙ a ;t´ . e®pac ; l´ m O e t∑ ®polu p P i u ≥ AK¥inr˙imyliu≥ mTcpåB¨;' q¨Aenn´≥ då et∑kiu ®polupPiu≥At∑k AK¥inrpåesliu≥ emYalc.påty˘liu≥ r˙hi(d)k Ael; ep; e®paÂka;K´.påty qmµt Riuhan^ ta wnTm;eSac sU k tv ; k Ael;ep; eSac r∑kmOAqstsKuA®Ps A^rnNiuccM A t∑c;m˙aera ®pcpm˙apå l¨A K∑c.Aer; tiu;tkeAac ADik lup eSacenpå ty˘liu≥ ewPnmOet∑kiu A er;msiukB´ A^ r n qM t mn k e®paÂka;li u k p å ty ty l¨ e påc ; 17,000 Kn ≥ k Aqna; KMsatsesacm˙a lkm˙ter;Tiu;K´.Âk “p^; Am¥oi;qm^;et∑kiu ka;emac;K∑c.®poPiu≥ n´≥ qvta;®msK¥kkiu BaeÂkac. Ta; r˙iql´Siuta e®Pr˙c;K¥kep;Piu≥ etac; SiuTa;ta ®Pspåty c;Aer; lMOeSaq¨et∑k ta; ®ms K ¥k k i u Sn ≥ k ¥c t ´ . A enn´ ≥ ka; emac;SN∂®pÂkPui≥ Am¥oi;qm^;et∑kiu Aa; ep; sv;RMu;enÂkpåty ®pvT´er;wn”k^;@anm˙ e®paK∑c.r pug©oil mneSaAytak^k Am¥oi;q m^;et∑kiu ka;emac;N˙cK∑c.m®poeÂkac;' K¥oi;ePakq¨et∑n´≥ eTakKMAa;ep;q¨ et∑ha AtiAk¥me®paNiuceq;t´. ®ps d%Am¥oi;Asa;et∑ rcSiuck¥KMrm˙a ®PseÂkac; r˙c;lc;®ptqa;s∑a e®paK´. påty yKu t s p t A esapi u c ; klv ; er˙;Riu;s∑´Baqaer;eKåc;eSac 100 U^; Kn≥k r^yt“moietar˙i etawctra; RMu;kiu q∑a;erak“p^; c;Sn≥k¥clOp r˙ a ;mO k i u Am¥oi ; qm^ ; et∑ r ´ lYoi w˙ k p ¨ ; epåc ; ÂkM s v m O n ´ ≥ ti u c ; ®pv k i u “Ki m ; e®Kak m O t s K u A ®Ps qt m ˙ t e p;Pi u ≥ etac;SiuK´.Âkpåty lttelalOpr˙a;mOA®Ps Am¥oi; Am¥oi; qm^; AK¥oi k c ; ti u≥ ka;emac; ent´ . b^d^yiuPiucet∑kiu ∑nliuc;m˙a cK´.ty A t rnkun' eAaktiuBa 27 - ®pv e Tac s u lWteta nayk q¨r√^;erWmn;r´ m^d^ yaet∑SMup∑´m˙a e®paSiue®PÂka;mOet∑n´≥ pt q k “ p^ ; ®mn m a. N i u c c M e r; AK¥oi ; A ek∑tsKu ®PsepÅlaNiucmOkiu NiuccMer; lOpr˙a;q¨et∑k qMu;qpmOet∑ r˙ila Âkpåty qmµtelac;Byq¨l´ Am¥oi;qa; d^miukers^AcAa;supåt^ m˙ √^;quewk ¯qmµt√^;qin;sink q¨ Aer∑;mKMeta.B¨;Siuta q¨kiuytiuc e®pata mhutB¨;' tsSc.e®pata ®Pseneta. q¨tiu≥k AK¥c;K¥c;®Psen eta. tky p ´ q¨ q i l i u ≥ e ®patal´ ®PsK¥c®Psm˙aepå.' Am˙nketa. Aer∑;KM my mKM B ¨ ; Si u t a kaykM r ˙ c k i u y tiuce®patak Am˙nSMu;epå.ena' ka ykMr˙ckiuytiuc mhutB¨;Siueta. tky l a;' mhu t B ¨ ; la;Si u t a eta. e®paliu≥mrB¨;epå.˘ liu≥ Siupåty yKul 24 rken≥k en®pveta lWtetawc;T´m˙a ®polupt´. m^d^ya et∑SMup∑´m˙a lWteta√k˚™ q¨r√^;erW mn;k qmµt√^;qin;sinAenn´≥ 2015 er∑;ekakp∑´m˙a wceraker∑;K¥ymKM eta.B¨;liu≥ e®paK´.påty lW t e ta √ k˚ ™ q¨ r √^ ; erW m n ; k ¯NiuccMetaqmµt”k^;Aenn´≥ lamy. 2015 er∑;ekakp∑´m˙a wcerakAer∑; mKM e ta. B ¨ ; Si u t ´ . qtc ; ha mi m i k i u NiuccMetaqmµt”k^; kiuytiuck d^liup´ e®paSi u p åty ' dåeÂkac . m i u ≥ l i u ≥ l¨ ”k^;tseyake®pat´. ska;ha Ac mtnm˙ tvÂkvpåty' enac 2015 qktm;kalm˙a lkr˙iqmµt”k^; √^;qin;sin wcerakAer∑;mKMeta.B¨; Siut´. mimikiu e®paÂka;t´.ska;ha A m˙np´ ®Pspåty˘ liu≥ m^d^yaet∑n´≥ et∑ SMus√m˙a e®paÂka;K´.påty NiuccMetaqmµt √^;qin;sinketa. ®pvpKr^;s√tsKum˙a ®polupt´. Acta b¥ø;tsKum˙a ®pvq¨l¨Tuk liuAprc er∑;K¥yKMmyliu≥ e®paK´.P¨;påty zium^; d^miukers^AP∑´K¥opm˙ √^;gckm; l¥nk ¯qmµt √^;qin;sin er∑;ekakp∑´ mwceta.B¨;Siutakl´ tra;wce®pa Âka;ta mr˙ieq;påB¨;' A´dåk q¨kiuy tiuce®patamhuteta. Kn≥m˙n;rKk påty˘ liu≥ e®papåty r˙m;Am¥oi;qa; d^miukrktspåt^m˙ √^;siuc;litk ¯A´dåketa. √^;r´T∑!k men≥kp´e®patyel' √^;qin;sinAen Kc;Ak¥c;m˙a q¨r´ qeBaTa;et∑ på eneq;tylui≥ qMu;qpmity' “cim; K¥m;er;lupcn;s√et∑m˙a Apsrp“p^;m˙ NuiccMer;eS∑;eN∑;mySui“p^; e®pac;®pn lupentaet∑k q¨r´”kio;kuicmOet∑ r˙i enty˘lui≥ e®papåty √^;suic;litklv; ¯builK¥opm˙ø; ”k^; √^;qn;erWk ®mnma.NuiccMer;AKc; Ak¥c;m˙a lMu;wkui r˙ieneq;tylui≥ ®mcty˘lui≥ e®papåty q¨r√^;erWmn; k P´∑sv;pMuAe®KKM √ped ®pc S c e r;n´ ≥ pt q k “ p^ ; A DikTa; eSacr∑kent´.AK¥inm˙a ®pv t∑c;k ®Pses' ®pvpk ®Pses mvqui≥ pc Pi Aa;ep;mO r˙ipåes q∑a;ent´. lm; eÂkac ; epÅm˙ a Ae®KKM “ p^ ; Sk l k eSac r∑kq∑a;my' eAac®mceAac lv; ”kio;sa;q∑a;mylui≥ e®papåty P´∑sv;pMu®pcPui≥ 2015 r∑;ekakp ∑´m ˙a mµt®Ps ¥ct yliu≥ ®paK´.q¨qmµtU^; qin; sin' dÅeAacSn; suÂkvn´≥q¨rU^; erWm n; e q K e e n´ ≥ er∑ ; K¥y K M m y mKM B ¨ ; Si u t aki u q¨ kiuytiucp´ e®papålim.myt´.' A´d^eta. dåha √^;qin;sinr´qeBaTa; Ass Am˙nliu≥ lMu;wy¨Sliu≥ mrB¨;' q¨kiuy tiuckl´ liuApK¥kr˙irc Aer∑;K¥yKM myliu≥ e®paTa;ty' dåkiu √^;erWmn; Aenn´≥ wce®pataha qip“p^; qBaw mk¥B¨;liu≥ ®mcpåty˘ liu≥ e®papåty 2015 er∑;ekakp∑´m˙a qmµt®Ps K¥ctyliu≥ e®paK´.q¨ qMu;√^;r˙ipåty qv q M u ; √^ ; Ank edÅeAac S n ; su ÂkvAt∑k 2008 P∑´sv;pMu Ae®KKM √pedpu d m 59 (s) kqmµ t ®Ps P i u ≥ A hn ≥ A ta;ts K u ® Ps e nqli u lk r ˙ i qmµ t √^ ; qi n ; si n k lv ; 2015 m˙ a wcerak Aer∑;K¥ymKMeta.B¨;Siut´. e®paSiumOet∑ T∑kepÅenpåty l¨ ” k^ ; Aenn´ ≥ Ku n kem;t´ . e m;K∑ n ; li u ≥ y¨Srpåty' siu;rimmOet∑' p¨pnmOet∑ r˙ i q la;' d^ k en≥ ®Ps e pÅent´ . Ni u c c M er;n´≥ptqkliu≥ l¨ ”k^;tseyak Aenn´ ≥ m¨ l ktv ; k Ni u c c M e ta n ´ ≥ NiuccMqa;m¥a;AepÅm˙a es tnan´≥ eSac r∑ k K ´ . t a ®Ps p åty ' qi u ≥ eqa l ´ Ak¥oi;rldketa. Aa;lMu; qit´.A ti u c ; påp´ ' estnaki u mi m i t i u ≥ el;sa; tn P i u ; Ta;rmy ' rld k i u mi m i ti u ≥ ”kiokK¥cm˙ ”kiokmy' d^epÅm˙a m¨tv “p^;eta. qcKn;say¨“p^;eta. mimi tiu≥ Sk l k e Sac r ∑ k t ´ . e nram˙ a l¨ biulK¥opm˙ø;”k^;esac.Âkv.en m^d^yaet∑SMup∑´m˙a biulK¥opm˙ø;”k^; ehac; √^;qn;erWr´ ®mnma.NiuccMer;m˙a påwcenmOn´≥ ptqkt´. em;K∑n;kiueta. ®pveTacsu lWtetanayk q¨r√^; erWmn;k ¯“p^; K´.t´. rkpiuc;At∑c; mimi tiu≥A”k^;Ak´ ehac;. biulK¥opm˙ø;”k^; miqa;sukiu mimitiu≥miqa;su q∑a;erak gårw®poK´.på ty' A´d^liu®pot´.AKåm˙a Ae®KKM U ped®pc S c P i u ≥ S i u t a u c ; ®pv ti ekac;eAac upmy.haken rm˙ap´ l s ”k^;AeyakAenn´≥ ®mnmaNiuccMr´ tiu; tk®Ps epÅmOkiu eB;ken sitwct sa; esac. Âkv.t´.qeBa r˙ipåty m®Psqc. taet∑ m®PsepÅPiu≥At∑kl´ q¨ S^ m˙ a si u ; ri m m O e t∑ r ˙ i p åty ' dåk eta. Ni u c c M qa;ts e yak A enn´ ≥ ' NiuccMA”k^;Ak´tseyakAenn´≥ q¨ r´ Am˙npk tiAtiuc; KMsa;eSacr∑k enmO p ´ ®Ps p å ty ˘ li u ≥ e®paÂka;K´ . p å ty Sk“p^; ¯NuiccMer;n´≥ ptqkmO r˙ipå qla;Suitan´≥ ptqk“p^; builK¥opm˙ø; ”k^;qv NuiccMer;n´≥ ptqkta mr˙ipå B¨;' tkylui≥ sitT´m˙ar˙ircl´ lk et∑ q¨lupeSaclui≥ mrNuicpåB¨;' NuiccM er;kuieta. d^en≥ NuiccMer;Ar tawny¨ rt´.pug©iolet∑ e®pamySuirc √ped®po er;kisß' AupK¥oper;kisß' tra;s^rc er;kisßha q^;®Ka;eSacr∑kNuict´. A K∑c.Alm;et∑r˙ilui≥ dån´≥ ptqk“p^; på wcptqksra mr˙ipåB¨;' ptqkmO l´ mr˙ipåB¨;˘lui≥ e®papåty builK¥opm˙ø;”k^; ehac; √^;qn;erW Aenn´ ≥ Nu i c c M e r;m˙ a pt q k e nq la;Suit´.AepÅ √^;gckm;l¥nk q¨ qeBaTa;n´≥ q∑a;entylui≥ qMu;qpmi ty' AKuhak NuiccMt∑c; NuiccMer; A då. A ®pc 2008 P´ ∑ sv ; pM u A e®KKM √ped pudm 59 (s) på qmµt Arv A K¥c;n´≥ ptqk“p^; enac®polupmy. er∑; ekakp´∑At∑k l∑tlp“p^; tra;mY tmOluiApeÂkac;kuilv; e®paÂka;K´. påty q¨r√^;erWmn;k ¯er∑;ekakp´∑m˙a tra;mYt“p^; l∑tlpt´. er∑;ekakp´∑ ®PsK´.rcetac P´∑sv;pMuAe®KKM√ped pu d m 59 (s) m˙ a ta;®ms T a;t´ . k i s ß eÂkac. d^hal´ free and fair ®Pspå qla;Suit´. em;K∑n;n´≥ ptqk“p^; free and fair ®PsPui≥At∑keta. eSac r∑kPui≥ lu i t y l u i ≥ p ´ e®paK¥c p åty ˘ lu i ≥ e®P Âka;K´.påty Am¥oi;qa;d^muikers^AcAa;supåt^ m˙ √^;quewk P´∑sv;AupK¥oppMu Ae®KKM √ped®pcPui≥Suita l¨tseyaktv; At∑ k Su i t aeta. mhu t e q;B¨ ; ' m®PsNuicB¨;' tuic;®pvAt∑k ekac; eAac lupmy.haken srm˙ap´˘lui≥ e®papåty √^;gckm;l¥nk ¯qmµt®PsPui≥ A rvAK¥c;n´≥ ptqk“p^; d^tsKutv; kui k∑k®pclui≥eta. Bam˙ T¨;®Ka;mO mr˙i påB¨ ; ' bhu i A su i ; rn´ ≥ ®pv n y A si u ; r Aa%aK´∑ewPui≥ Aer;”k^;ty' Bak s®pcrml´Suirc P´∑sv;pMu®pcmySuirc Suit´. pudmkui Arc®pcrmy' A´d^pudm k etaetael;k¥√;enty˘lui≥ Sui påty ®po®pc e ®pac ; l´ K ås®Ps t ´ . ®mn m a. d^miukers^ Aq∑ck¨;e®pac;er;m˙a qmµ tenra' tiuc;rc;qa; Aa;lMu; etac; Si u e nÂkt´ . 2008 P∑ ´ sv ; pM u A e®KKM √ped ®pcScer;n´≥ NiuccMer; e®pac;l´ mOet∑kiu l¨TutsrplMu;k sitwct sa; esac. Âkv.enÂktyliu≥ qirpå K¥oizcmawc. ty eA;q^m∑n [ref; AFP , Oct 24, 2013.] ka;emac;SN∂®pmOAt∑k m¥oi;qm^;et∑kiu Sad^Asiu;rqtiep;K¥k ut®pn A e T eAaktiuBa 26 - eSad^Aaer;B^;ya; Aa%apuicet∑k Am¥oi;qm^;et∑Aen n´≥ ka;emac;N˙cK∑c.mri˙t´. ta;®msK¥k ki u Sn ≥ k ¥c “ p^ ; Asu A ew;li u k ka; emac;SN∂®pmOet∑ mlupÂkPiu≥ qtiep; ta;®msmOet∑ tiu;®mHc.lupeSacenpå ty ASiupå ta;®msK¥kkiu K¥oi;ePak q¨ mvq¨mSiu ®psd%Am¥oi;m¥oi; rcSiuc rm˙a®PseÂkac; ®pvT´er;wn”k^;@an k TpKåtl´l´ e®paK´.påty senen≥m˙a®polupmy. SN∂®pp∑´ha 1990 Ku N ˙ s k tv ; kSi u r c tti y e®mak Sn ≥ k ¥c S N∂ ® pmO t s K u ®Ps p å merrameqK¥amOet∑m¥a;ent´.mnma.NiuccMer;n´≥qmµtenra ® 3 qm^;AK¥oik eSad^“moiet∑At∑c;m˙a c;tiu≥kiuytiuc ka;emac;N˙cent´. b^d^yiuPiucet∑kiu A∑nliuc;m˙a tcK´.epm´. AKu A K¥i n A Ti ts U ^ ; m˙ APm ; mKM r eq;B¨;liu≥ qirpåty qvlOpr˙a;mOkiu s^sUenq¨ tk Âk∑lOpr˙a;er;qma;et∑keta. Am¥oi; qa;m¥a;s∑ a ApåAwc l¨ A eta m ¥a; m¥a;k c;ta;®msK¥k pyP¥ker;lOp r˙a;mOkiu l¨qir˙cÂka; piumiueTakKMAa; ep;laÂktaet∑rt´.At∑k l¨ A m¥a;r´ sitqeBaTa; e®pac;l´la“p^ liu≥ yMuÂkvenÂkpåty y∑n;sN∂^nn;m∑n [ref; BBC , Oct 26, 2013.] erWeZ;NOn;N˙c. NiuccM®Ka;ec∑ l´l˙yNOn;Ta;m¥a; kmıa.erWeZ;Arm;k¥larcetac ®pvt∑c;edÅlaeZ; å;k¥pelakp´ c ®pntklaNiuc rnk un ' eAakti uB a 27 - kmı a . e rW e Z; Arm ; Ti u ; Sc ; q∑ a ;my S u i r c e tac ®pv t ∑ c ; edÅlaeZ; Ae®KA enk cå;k¥pelakp´ ®pntklaNuicty liu≥ piu≥kunn´≥ edÅlaeZ;k∑k kÁm;k¥c q¨ U^;sn;wc;k Siupåty AKuk q^Aiur^Atiuc; mhuteta. m˙n;rta nv;nv;Kktaepå.' eZ;k Sk “ p^ ; “ci m U ^ ; my ' ®pv t ∑ c ; erW eZ; kl´ tk l i u k k ¥li u k n ´ ≥ kmı a . e rW eZ;k Asepå.' dåepm´. ®pvt∑c;erWeZ; keta. Ak¥Bkkiu U^;tventy' elaelaSy edÅlaeZ;kl´ tk l asramr˙ i e q;B¨ ; ' k¥srap´ r ˙ i ty˘liu≥ U^;sn;wc;k e®papåty lk r ˙ i e Z;k∑ k A e®KAenk kmıa.erWeZ;k¥epm´. ®pvt∑c; erWeZ; k¥K¥cm˙k¥qliu ®pvt∑c;erWeZ; k¥ epm´ . l v ; ®pv t ∑ c ; edÅlaeZ; NO n ; tkK¥cm˙ tkt´.At∑k q^Aiur^et∑ l∑´eK¥aentyliu≥ Siupå ty eAak t i u B a 21 rk e n≥ k en eAaktiuBa 27 rkA Ti piu≥kunrec∑ eZ;NO n ; k 973 k¥p r˙ i “ p^ ; edÅla eZ;NOn;keta. tsedÅ lakiu 972 k¥pn´≥ k¥p 970 Âka;m˙a r˙i enpåty wc.q¨ema 21-10-13 2-10-1323-10-13 4-10-13 5-10-13 6-10-13 7-10-13 2 2 2 2 2 edÅla 970 970 970 971 9 9 972 71 71 piu≥kunwcec∑ 973 73 73973 73 973 973 9 9 9 y∑m 1 1 162 62 62162 162 162 162 Bt 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . . 316 16 16 155 155 16 16 R¨p^; 1 1 1 15. 81 5.7415.75 5.7815.7615.79 5.79 mel;rc;gs 306306 06 07 308 308 307 3 3 sckap¨ 7 785 785 85 7 7 7 787 84 88 86 epåc 1 1 1 1 15701566 570 571 1573 569 569 y¨Rui 1 1 1 1 1322 322 332 1332 331 1333 333 ÂqseÂt;l¥a; 939 38 35936 9 9 931 30 30 9 9 erW 0 6 6 6 6 686,000 84,500 89,000 89,500690,000692,700 92,70 kmıa.erWeZ; 1318 315 3321335 344 1353 1353 1 1 1 (edÅla) plkt^nm 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 wn;k¥c wn;k¥c wn;k¥c w (tsgrm) (million stars) wn;k¥c n;k¥cwn;k¥c wn;k¥c e ® * ec∑l´l˙yNOn;Ta;m¥a;qveZ;k∑kAt∑c;m˙ rac;eZ;m¥a;Pspåqv
  4. 4. kumu®daqtc;g¥any'29 eAak|tiuBal2013 4 kumu®daqtc;g¥any' 9 eAaktiuBal2013 2 ®pvt∑c;qtc; km.qtc; ıa tsNiuccMlMu; psrpPiu≥p¨;t∑´eÂkvaK¥k ut®pn A T rnkun ' eAaktiuBa 27 - ts N i u c c M l M u ; Aps r p l k m ˙ t e r;Ti u ; Ni u c P i u ≥ n ´ ≥ pt qk “ p^ ; krc A m¥oi ; qa;Asv ; ARM u ; (KNU) n´≥ qYm;®pv ®pnlvT¨eTac er;ekacs^ (RCSS) tiu≥r´ qeBaTa; kiu p¨;t´∑eÂkvaK¥kA®Ps eAaktiu Bal 26 rken≥k Tut®pnliukpå ty Tut®pnK¥kkiu ekAcny¨ Uk˚™ esam¨t¨;es;Piu;n´≥ Aars^AksAks Uk˚™ swy∑ksstiu≥ lkm˙ter;Tiu; Ta;“p^; tsNiuccMlMu;Atiuc;Atan´≥ A ps AKt r p s ´ e r;m˙ a påwc r my . A K¥ket∑' Apsrplkm˙ter;Tiu;“p^; eSac r ∑ k P i u ≥ li u A p K ¥k m ¥a;n´ ≥ lk nkkiucAP´∑m¥a; p¨;epåc;er;S´∑Ta;t´. Ni u c c M e r;et∑ SM u e S∑ ; eN∑ ; p´ ∑ S i u c r a m¨ eBacet∑ ePa®ppår˙ipåty lknkkiucAP´∑m¥a; p¨;epåc;er; S´∑Ta;t´.NiuccMer; et∑SMueS∑;eN∑;p´∑ Siucra m¨eBacet∑kiu ekAcny¨n´≥ Aars^AksAkstiu≥k ®pveTacsu “ci m ; K¥m ; er; ePa e Sac e r;lu p c n ; ekamt^kiu 2013 KuN˙s Âqgutl 31 rken≥k r˙c;lc;tc®pK´.tyliu≥ ePa ®pTa;påty ekAi u c A i u k U^ ; eSac k ¥c ; pt´ . tiuc;rc;qa;lknkkiucAP´∑Asv; m¥a; v^laKMm˙a ekAcny¨n´≥ Aars^ AksAkstiu≥Aenn´≥ ekAiuc AiuApå Awc A®Ka;tiuc;rc;qa;eKåc; eSac et∑ k i u N i u c c M e r;eS∑ ; eN∑ ; p´ ∑ S i u c r a m¨ eBacet∑n´≥ ptqk“p^; ®pnlvr˙c; lc;q∑a;m˙a ®Pstyliu≥ qirty Tut®pnK¥km˙a ePa®pTa;t´. NiuccM er;eS∑;eN∑;p´∑Siucram¨eBacT´m˙a A K¥kel;K¥k påwc“p^; A´qvAK¥k et∑keta. (1) NiuccMer;eS∑;eN∑;p´∑m˙a lk nk k i u c A P´ ∑ Asv ; Aa;lM u ; ' NiuccMer;på t^m¥a;' l¨mOAP´∑Asv;m¥a;' lW t e ta Amt m ¥a;' tp m eta n ´ ≥ Asi u ;rti u ≥ påwc rmy li u ≥ ePa ®pTa;på ty nMpåt (2) NiuccMer;eS∑;eN∑; p´∑kiu p¨;t´∑s^mMKn≥K´∑rm˙a®Ps“p^; nMpåt (3) 2015 AeSakAAuM ®po®pctveSakmO AK∑nNOn;Ta;e®pac; rnkun' eAaktiuBa 27 - rnkun“moieta qmµtU^;qin ; sinn ´≥ kAcn y¨Uk˚™ ¨t¨;es;Piu;tiu≥kiu t∑rsU e m e enakpiuc; NiuccMer;eS∑; eN∑;er; AamKM K¥k r ˙ i r my l i u ≥ ePa ® p Ta;påty enakSMu;AK¥kA®PsNiuccMer;et∑SMu eS∑;eN∑;ram˙a Ae®KKM Uped' Aa%aK´∑ ewmO' lMu®KMoer;' e®m ya' wcec∑K´∑ewmO' qyMzatK´∑ewmOst´. Aer;”k^;t´. A K¥kAlket∑ påwcr myliu≥ pår˙ipå ty tsNiuccMlMu;Atiuc;Atan´≥ Aps AKt r p s ´ e r;m˙ a påwc r my . A K¥k et∑keta. (k) lkm˙ter;Tiu;K´.“p^; eqa ApsAKtrps´er; qeBat¨ v^K¥km¥a;kiu ®pnlvAtv®porn' (K) p¨;t´∑ssBkSiucra k¥c.wt m¥a;' (g) p¨;t´∑ApsAKtrps´mO esac. Âkv.er;n´≥ (G) p¨;t´∑“cim;K¥m;er;ekamt^kiu ®pœnam¥a;e®Pr˙c;rnAt∑k P´∑sv;r myliu≥ ePa®pTa;påty då.A®pc NiuccMlMu;Siucra Apsrps´ er; lkm˙ter;Tiu;“p^; N˙sl At∑c; NiuccMer;eS∑;eN∑;er;m¨eBackiu stc eS∑;eN∑;rnn´≥ el;lAt∑c; NiuccMer; et∑SMueS∑;eN∑;p´∑”k^; stcrn lk m˙ter;Tiu;Piu≥ AScqc.m®Pseq;t´. lknkkiucAP´∑et∑At∑k ASc qc.®PsK¥inm˙a lkm˙ter;Tiu;Niuc rn ePa®pTa;“p^; liuczam˙a k¥c;pmy. v^ laKM”k^;ha NiuccMer;et∑SMueS∑;eN∑; p´∑®PsepÅer;At∑k ASMu;A®Ptep; Niucmy.p´∑ ®Pstyliu≥ yMuÂkveÂkac; Tut®pnK¥km˙a er;qa;Ta;påty ASiupåTut®pnK¥kn´≥ ptqk“p^; ®mn m a. “ ci m ; K¥m ; er;sc t am˙ “ci m ; K¥m ; er;Ak¥oi;etaeSac U^;l˙emacerWk Tut®pnK¥kkiuÂkv.liuketa. 85 raKiucNOn;elakketa. vHiNOic;Ae®P r˙aNiucelakt´. qeBar˙ity' 15 ra KiucNOn;keta. tuic;®pvr´ kMÂkmµaepå.' Luck epå. ' Ni u w c B alku n d^ z c B al Sn;elakSiurceta. lkm˙tTiu; NiucmyTcty' N˙s PkqeBat¨rc etac PitÂka;mOtiu≥' NiuccMtkaEv. qv e t∑ l aPi u ≥ s^ s U t ati u ≥ k AK¥i n tsKuliuty˘liu≥ Siupå ty ekAiucAiuk kmkT®polupmy. tiuc;rc;qa;lknkkiucAP´∑Asv; m¥a;v^laKMkiu tiuc;rc;qa;lknk kiucAP´∑Asv; 17 P´∑ tkerakPiu≥r˙i “p^ ; ekAi u c A i u @ anK¥op li u c z am˙ a eAaktiuBal 30 rken≥ks“p^; qMu; rk  ka k¥c ; pm˙ a ®Ps t y l i u ≥ qi r kiuerWzc' l¨m∑n ty svpcqayanynimitAt∑c; m˙a A eSakA AuM et∑ tv eSak®po®pc eSacr∑kt´.AKå ep;eSacrmy. A K∑ nNO n; Ta;et∑kiu ®pcSc qtm˙t liuk“p^liu≥ qirpåty AK∑net∑keta. Aqse Sak tap´®Ps®Ps' ®pctap´®Ps®Ps Arck tv; k NO n ; Ta;tsK u qtm ˙t “p^; ekakKM enta r˙ipåty' Arck A K∑nNOn; et∑ kiu ®pcSc qt m˙ t li uk tapå˘liu≥ rnkun“moieta svpcqa yaer; ekamt^m˙ tawnr˙iq¨tsU^;k e®papå ty ASiu på AK∑ n NOn ; Ta;et∑ kiu rn kun“moieta svpcqayaer;ekam t^ m˙ kaltn P iu ; si ssq t m˙ t e r; AP∑´ k tse®p;v^ AK∑nNOn;Ta;et∑ ®Pse Aac ®pn lv® pcS cqt m˙t Ta;ta ®Pspåty K∑c.®pomin≥ tcTa;t´. AeSakA AuMe t∑ tv eSak“p^;s^; t´.AK¥inm˙a eSak l u p “ p^ ; eÂkac ; AeÂkac ; Âka;lam˙ si sst ∑ k K ¥k ka AK∑ n ekakKMm˙a ®Pspåty lkr˙im˙aeta. AK∑neSacka ®po®pc eSaklupt´. q¨et∑r˙iqliu AK∑nm eSacB´ eSac r∑kenq¨e t∑lv ; r˙i tyliu≥ qirpå ty AeSakAAuMe t∑At∑k AK∑n NO n ; Ta; qt m˙ t t´ . AKå qM k¨ k∑ n krs AeSak AAu Me t∑ Si ur c ts stu r n ; epki u pTmtn ; sa; k¥p 25,000' dutiytn;sa; k¥p 20,000' Au t v H p AeSak A Au M e t∑ S i u r c k¥p 15,000' giuedåcn´≥st^; AeSak A AuMet∑Siurceta. k¥p 12,000 NOn; n´≥ ekakKMl¥k r˙ipåty AeSak AAuMehac;et∑ ®po®pct´.AKå m˙alv; ®po®pc mO puM s Me pÅm¨ tv “p^; t∑ k K¥k ekak KM q ∑a ;m˙ a ®Pst y li u ≥ qir på ty qUΩalOic' l´.miu≥ liuczaAsv;Aew;rldms”k^;na;“moim˙a klkeS∑;eN∑;Piu≥ri˙ ® S kunsvdiuc Ev.wcK∑c.pnP∑c. ® mN †el;' eAaktiuBa 27 - mN †el;“moim˙a bMu;et∑' bMu;k´∑taet∑ ®PsK´.liu≥ mN †el; “moikunsvdiucr´ Ev.wcK∑c.kiupit K´.ra yKul 28 rken≥k ®pnlvP∑c. ep;K´. tyliu≥ mN †el;kunsvdiucm˙ tawnr˙i q¨k e®papåty lMu®KMoer;Ae®KAen tv“cimla taeÂkac. Ev.wcK∑c. ®pnP∑c.ep;liuk ta ®Pspåty AKuliu Ev.wcK∑c.et∑kiu pitK´.t´. At∑k Aerac;Awyketa. pMum˙npå p´' Ev.wceta. nv;nv;på;q∑a;ty˘ liu≥ kunsvdiucm˙ tawnr˙iq¨k e®papå ty Ev . w c K ∑ c . p i t K ´ . t aklv ; p´ n m¨naTupet∑T´m˙a bMu;et∑pålam˙asiu;liu≥ pi t K ´ . t a®Ps t y l i u ≥ ku n s v d i u c m ˙ tawnr˙iq¨k Siupåty nn;ehmaeT∑; rnkun' eAaktiuBa 27 - ekAiucAiu@an K¥op liuczam˙a k¥c;pmy. lknkkiuc tiuc;rc;qa;m¥a; v^laKM“p^;s^;påk A sv; Aew;k rldet∑kiu ®pveTac su “cim; K¥m;er; ePaeSacer;lupcn; ekam t^n´≥ ®ms”k^;na;“moim˙a Sklk eS∑; eN∑;q∑a;m˙a ®Pstyliu≥ qirty ts N i u c c M l M u ; Aps r p l k m ˙ t er;Ti u ; Ni u c P i u ≥ n ´ ≥ pt q k “ p^ ; By N ˙ K å vHirml´Siueta. q¨tiu≥K¥c; liuczam˙a tsKåvHirmy' wn”k^;U^;eAacmc;k l´ Asiu;rBkk liula;K¥ket∑n´≥ ®ms ”k^;na;m˙a tsKåvHirmy' A´d^vHit´.p∑´ kl´ 100 raKiucNOn; Aa;lMu;eta.t¨m˙a mhutB¨;' vHiNOic;“p^;eta. N˙sPke®P elYa.Niucmy. AenATa;m˙a r˙imyliu≥ eta. Tcty˘liu≥ ®mnma“cim;K¥m;er; sc t am˙ “ci m ; K¥m ; er;Ak¥oi ; eta eSac U^;l˙emacerWk e®papåty liuczam˙a k¥c;pmy. lknkkiuc tiuc;rc;qa;m¥a; v^laKMk¥c;p“p^;s^; påk v^la KMm˙a qeBat¨Ta;t´. A K¥ket∑kiu ®pveTacsu“cim;K¥m;er; ePaeSacer; lupcn;ekamt^n´≥ ®ms ”k^;na;“moim˙a NiuwcBal 3 rken≥n´≥ 4 rken≥m˙a eS∑; eN∑;q∑a;m˙a ®Pspåty ekAiucAiu@anK¥op liuczam˙a tiuc; rc ; qa; lk n k k i u c A P∑ ´ Asv ; m¥a;m˙ eKåc;eSacet∑påwct´. Asv; Aew; kiu eAaktiuBal 30 rk' 31 rkn´≥ NiuwcBal 1 rken≥ATi eS∑; eN∑;q∑a;m˙a ®Pstyliu≥ ekAiuceA A lupAmOeSacAP∑´m˙ e®paer;SiuK∑c.r˙i K¥m;®mqasvk∑c;k ®pvt∑c;“mioet∑kiu elyaUcyet∑ stc ¥Mqn;eta.mv p mN†el;' eAaktiuBa 27 - lamy.NiuwcBa ks“p^ ; ®mn m a. e leÂkac ; k K¥m ; ®m qasv e lyaU k ∑ c ; ki u Ae®K®po“p^ ; el yaUcyet∑n´≥ lkr˙ip¥Mqn;ent´. ®pv t∑c;“moiet∑kiu Kr^;qvepÅm¨tv “p^ ; e®p;S∑ ´ e p;q∑ a ;my l i u ≥ ®mn m a. el eÂkac;lkeTak AeT∑eT∑ mn en g¥a U^;qn;Tiukk e®papåty Ni u w c B al lly e lak dåm˙ mhut lkunelaks“p^; Kr^;qv 12 eyak ' 14 eyak ' 16 eyak ' 18 eyaks^;liu≥rt´ elyaUcyet∑n´≥ lkr˙ip¥Mqn;ent´. ®pvt∑c;“moiet∑ Akune®p;S∑´my' pMum˙nAs^AsUet∑ era' sc;lMu;c˙a; Pliuket∑ p¥MNiucPiu≥A t∑kpå s^sUenty˘liu≥ U^;qn;Tiukk e®papåty NiuccMtka elyaUera ®pvt∑c; elyaU e t∑ p å tM t a;U^ ; mN † e l; A®pv®pvSiucra el Sipm˙aqa Sc; qkp¥Mqn;K´.Âkepm´. ®mnma.eleÂkac; m˙ elyaU c y e t∑ k eta. K¥m ; ®m qa sv el yaU k∑c; m˙a A e®K ®po “p^; p¥Mqn;Piu≥ s^sUTa;tyliu≥ qirpå q¨ U^;edåcKå;TMk qirty ASi u p å eS∑ ; eN∑ ; p∑ ´ k i u UNFC, KNU, RCSS, DKBA, KNU/KNLA PC ApåAwc tiuc;rc;qa;lknk kiucAP∑´ 17 P∑´ tkerakm˙a ®Ps“p^; v^laKMm˙a tsNiuccMlMu; Apsrplk m˙ter;Tiu; NiucPiu≥ ' Asiu;rk K¥m˙tTa;t´. Aps r p n ´ ≥ pt q k t ´ . m¨ e Bac e t∑ eS∑;eN∑;q∑a;Piu≥ r˙iqliu NiuccMer;eS∑;eN∑; mOet∑lv; ®po lupq∑a;m˙a ®Pstyliu≥ kiuerWzc' l¨m∑n qirty ty K¥m;®mqasvelyaUk∑c;An^; m˙a s^mMkin;tK¥oir´ AeSakAAMuet∑ r˙ienepm´. elyaUSc;qkmOAt∑k AeN˙ a c . A y˙ k m r˙ i N i u c B ¨ ; li u ≥ qi rpå ty U^;qn;Tiukk elyaUp¥Met∑k l´ tiutiuel;et∑' d^elyaUk∑c;kl´ Sc ; lk s elyaU k ∑ c ; ®Ps t ´ . A t∑k AeSakAAMuet∑r˙iepm´. l∑t ty˘liu≥ e®papåty qksueAac mel;r˙a;tiuc;rc;qa;m¥a; ramSv veSaker;kiu n≥k∑k E t k eAakti uBa 24 - mel;r˙ a ; tiu c; rc ; qa; raepåc;m¥a;s∑aha Âkaqpet; en≥k SvqstveSaker; lup cn ;K∑c tsK uki u pi t Si u≥ K´ . kpå ty eBan^yiukÁn; Sarawk®pv nym˙a r˙ i t ´ . q¨ t i u ≥ A i m e t∑ h a qv S v eÂkac. Pyr˙a;KMrm˙a®Pst´. A t∑kliu≥ lOpr˙a;q¨et∑k e®papåty Barm S v ha Sarawk ®pv ny Asiu;rk s^mMkin;K¥Ta;t´. A®cc; p∑ a;P∑y e rAa;lYps sT ut lu p e r; Sv”k^;et∑T´k enakSMu;tsKu ®Ps påty tiuc;rc;qa; knya;' kayn;n´≥ p^nnl¨m¥oi;et∑ha Svtve Sak raenrakiu U^ ;tvTa;t´. ADi kwc epåk” k^; ki u pi tS iu≥ K´.  kqliu Sv tveSakent´. NiuccMpiuc Sarawk Acnag¥^ (SEB) kumπ%^k skyN †ra; ”k^;et∑ Ta;r˙iraenrakiulv; pitSiu≥ K´.eÂkac; Acng¥^AiuAP´∑®Pst´. Save Sarawak’s Rivers Network (Sara wk ®msm¥a;kySyer;k∑nrk)k Siupåty ASi u på k∑ n rk U k˚ ™ p^ taka ln;k “p^;K´.t´.lk ASiupåSvAn^;r˙i marn S v t v e Sak e r;ki u pi t Siu≥K´.Âktakiu nm¨nay¨“p^; AKutsKåm˙a l´ d^SvtveSaker;lupcn;kiu Sn≥k¥ceÂkac; ®pqPiu≥ pitSiu≥K´.ta®Ps eÂkac;q¨r´ eP.sBute pÅm˙a budÎh¨; en≥ k er;qa;K´.påty AKuTi SklkpitSiu≥Ta;S´®Ps eÂkac; AP´∑ r´dutiy Uk˚™ erm∑n A Bck eAAkPp^kiu Âkaqpet;en≥ k e®papåty Ak s A ^ ; B^ k u mπ % ^ k e®mqa; sseS;mOet∑ s lupent´.At∑k Sv tveSaker;n´≥Siuct´. lupcn; Aa; lMu;kiu rptn≥Piu≥ AKuliu ti ukt∑n; Âk tapå˘liu≥ q¨k Siupåty erAa;lYpssSvet∑ A”k^; A k¥ytveSakmOlupcn;ha A®cc; p∑a;mOet∑n´≥ rcSiucenrpåty susv; lOp r˙a ;q¨ et∑k qv lup cn ;m˙ a A ”k^;Ak¥y®Ksa;mOet∑ r˙ientyliu≥ s∑p s´∑Âk“p^; tiuc;rc;qa;et∑keta. qv lupcn;eÂkac. miu;qse taet∑e rlYM rqliu ®pvq¨eTaceqac;m¥a;s∑a en sram´. ®Psrtyliu≥ mek¥mnpe®paSiu Âkpåty Barm S v k en lYp s s D at Aa; 12 00 mg©åwpTutlupNiucmyliu≥ Kn ≥m ˙n ; Ta;K¥in m ˙a lO p r˙ a;q¨ e t∑k qvSveÂkac. miu;qseta 400 s tur n ; k^ li um ^t a (stur n ; 154 miu c ) elak erlWm;“p^; @aentiuc;rc;qa; 20,000 elak Aiu;m´.Aimm´. ®Pslim.my liu≥ SiuÂkpåty dåepm´ . qBawrc; ®ms k∑ ywt´. Sarawk®pvny Asiu;rketa. ®pv nyr´ Aa;ekac;emac;qns^;Sc;en t´. etat∑c;®mset∑ken erAa; lYp sskiu ®pv.®pv.wwrr˙imOeÂkac. s^;p∑a;er; AimAk¨Bwkens^;p∑a;er;lupcn;r˙c®Pslat´.Braz^;Am¥oi;qm^; eAaktiuBa 23 - l¨ s ^ e n;d^ d i u n k s ^ m n tiu ha Braz^;NiuccM Aer˙e®makBkr˙i Sc;r´N∑m;på;t´. naty“moiAn^;k q¨ zatie®mken Kr^;ew;N˙claK´.q¨ ®Pspå ty q¨ PKc s^ m M t ´ . A ti u c ; qa Si u r c Syek¥aqkAr∑ym˙a AimeTac®po “p^ ; ek¥;lk D el. A ti u c ; ly y a lupkiucenTiucq∑a;rm˙a ®Psepm´. q¨k eta. etac p i u c ; ki u q ∑ a ;ka Bwki u e®pac;l´psPiu≥ SuM;®PtK´.påty kÁnmk miBet∑r´ SN∂Atiuc; mlupB´ AaKMK´.tapå˘liu≥ AKuAK¥inm˙a Aqk 44 N˙sr˙i“p^®Pst´. nks^mntiuk e®papåty q¨ h a Aeq;sa; s^ ; p∑ a ;er;lu p cn ; r˙ c t s U ^ ; ®Ps “ p^ ; q¨ r´ Bwzat eÂkac;ha lttelam˙a Aet∑r m¥a;lat´ . Braz^ ; Am¥oi ; qm^ ; et∑ A Âka;k l¨mOBwpuMsMe®pac;l´mOkiu ePa eSac Tchpespåty q¨elYakl˙m;K´.rt´. Kr^;lm;k ml∑yk¨K´.påB¨; Aqk 17 N˙sAr∑y m˙a Aimm˙T∑klaK´.t´. nks^mntiuha r^ yiud^g¥enRiu;“moikiu q∑a;erak“p^; pva Anv;cyqattt´. Sc;r´qa; B raz^; Am¥oi;qm^;et∑ Am¥a;SuM;lupkiuc Âkt´. AimAk¨A®Ps AluprK´.påty q¨ha mmYtt´. BkliukmOet∑n´≥ rcSiucK´.rt´.A®pc Alupr˙cr´ Aim m˙a enTi u c K ∑ c . r t´ . A t∑ k pu M m ˙ n l sar K∑c.mr˙iB¨;liu≥ et∑;mielakeAac tuM; A,K´ . e Âkac ; ki u l v ; nk s ^ m n t i u k e®papåty Aqk 7 ˙sAr∑y ˙a imm˙T∑klaK´.t´. ks^mntiuha imAk¨A®Ps lup l upK´.rpåty 1 N m A n A A mÂkaKcm˙ap´ qvAlupr´ merra t´. Ae®KAenet∑eÂkac. q¨kiuy tiuc si t p ¥k l aK´ . “ p^ ; eSa e pÅli u “ moi S^ erWe®pac;ka AimquM;psßv;et∑ erac; K¥t´. Alupkiu lupkiucpåty A´ q v e nak ki u y p i u c l u p c n ; tsKu lupkiucliut´. q¨r´ sitk¨;Aip mk ®pv.wesPiu≥ nv;lm;Am¥oi;m¥oi;kiu et∑;etaenK´.påty 2007 KuN˙sm˙a pt w n ; k¥c k i u mTi K i u k e smy . ku n psß v ; et∑ Braz^ ; m˙ a l¨ ” koi k m ¥a; eKtsa;lapåty nks^mntiuk q¨rr˙ilat´. AK∑c. Aer;ki u qti ® pomi K ´ . “ p^ ; edqt∑ c ; r˙ i grc;pisRuM;kiu Pun;Skka s¨påma; kk plt s ts A i t e t∑ A sa; By li u psßv;m¥oi;k Aekac;SuM;®Psml´Siu takiu em;®mn;K´.påty A´d^psßv;keta. kÁnmmiqa;sur´ yaKc;m˙a siukp¥oi;enk¥ Apcet∑T´k lm;et∑epÅ m¥akp´∑®pqmO ¥kata n≥qt e g k eAaktuiBa 24 - g¥kata“mio AupK¥op er;m˙ø;k lm;epÅk em¥akp´∑®pqmO et∑kui m®polupÂkPui≥ ta;®msen“p^ ®Pspå ty k®prt´.em¥aket∑ha c;tiu≥kui Tin;ek¥ac;q¨et∑r´ N˙ipskmOkui KMen r“p^; em¥aket∑S^ken eragået∑ k¨; sk®pn≥p∑a;lam˙akui AK¥oik siu;rimen ÂkeÂkac; tirsÍanAK∑c.Aer; lOp r˙a;q¨et∑k Suipåty lkkui enak®pn”kio;tupKMTa;r t´. em¥akkel;et∑ha nar^epåc;m¥a; s∑ a tu i c e Aac lv p c ; ku i qM ” ki o ;n´ ≥ K¥vTa;KMr“p^; c;tui≥kui mtttrp lm;elYakPui≥ qc.t´.AK¥in m˙qa ts KåtsrM Asan´≥ erAqc. A tc. rr˙iNuic Âkpåty dåha tirsÍanbn;®p eP¥a e®Per; qma;et∑k AeSacAeyac Sc yc“p^; l¨et∑er˙m˙a Tut®pmeP¥a e®Pm^ em¥ak e t∑ k u i el. k ¥c . e p;t´ . nv; ®Ps påty dåepm´. g¥kata“mio AupK¥oper;m˙ø; keta. em¥ak k p´ ∑ e t∑ k u i mr˙ i e slu i eta.eÂkac;' lamy.N˙sm˙a lm;et∑ em¥akkel;et∑ha ar^epåc;m¥a;s∑a v n l pc;kiuqM”koi;n´≥ ¥vTa;KMrty K tsm¥oi;®Pst´. wåg∑m;kunÂkm; ®Psenpå ty˘liu≥ q¨k e®papåty K¥vn´≥lupt´. Aitet∑kiu Aimm˙a q¨ ki u y t i u c K ¥op l u p K ´ . “ p^ ; ki u y t i u c A erac;wnTm;A®Ps lupkiuc ka kumπ %^cyel;et∑S^m˙a Ait et∑ erac; K¥K´.påty q¨ r´ lu p c n ; ha t®Pv ; ®Pv ; ”k^;ma;laK´.“p^; AKuAKå tslkiu Ait AluM;er 10,000 Kn≥ TutlupNiucla epÅm˙a em¥akp´∑ eP¥ae®PmOet∑kui r˙c; lc;q∑a;esluieÂkac; e®paK´.påty “mioetaAupK¥oper;@ank Agç åen≥ ks“p^; em¥aket∑kui luiklMsueSac; eKÅeSac k a k¥n ; maer;ss e S;mO et∑ ®polupespåty “miot∑c;AN˙M≥k en r˙slqa;Ar∑yKn≥qa r˙ieq;t´. em¥ak e kac e rm¥a;s∑ a ki u “mi o eta Aa%apu i c e t∑ k su e Sac ; rr˙ i K ´ . p å ty g¥kata ti r sÍ a n k¨ v ^ esac . er˙aker;k∑nrkk ekaky¨Ta; t´. sstm;Ar g¥kata“mioAt∑c;m˙a k®peP¥a e ®Pt´ . em¥ak A ekac e r 350 wn;k¥cKn≥r˙itylui≥ qirpåty em¥akkp´∑et∑ha tirsÍanesac. 37 lup cn;qs et∑ki u S´∑e Sac Niucli m. myliu≥ emYam˙n;Ta;påty SarawkAcnag¥^ (SEB) kumπ%^ k ek¥;r∑aAPyKMrt´. r∑aqa;et∑kiu el¥a eÂk;mYts∑ aep;“p^; ®Pse Âkac ; e®papåty BarmS v pi t Si u ≥m O n´ ≥ ptqk“p^; m˙tK¥kep;Piu≥ Skq∑y liu≥ mrK´.påB¨; Sarawk®pvnywn”k^;K¥opha ®pvnys^;p∑a;er;kiu lkwå;”k^;Aup“p^; q¨ kiuytiucn´≥ KRiun^et∑ K¥m;qaÂk∑yw eAac ®polupeneÂkac; s∑ps´∑mOe t∑n´≥ rcSiucenr“p^; qvs∑ps´∑mOet∑kiu q¨k ®cc; Snpåty Sarawkha mg©åwp 2400 T∑kr˙i t´. Bkk∑n;Svtvr˙iraenra®Ps “p^; qvS ve nrahalv ; Ak¥c . p¥k®Ksa;mOet∑eÂkac. ®Psrt´. egh kpSui;Siuk raenraA®Ps NiuccMtka p∑ c . l c ; ®mc qamO A P´ ∑ k RO t K ¥Ta; påty su®pv.sMu [ref; AFP , Oct 24, 2013.] ka eSaepÅliu“moir˙i q¨r´ skRuMel; m˙a qa;A”k^ ; ®Ps q ¨ n ´ ≥ Kc p ∑ n ; qv A på Awc wnTm;el;U^; Kn≥ApTa;r“p^ ®Pspåty NiuccMAer˙e®makpiuc;m˙a enTiuct´. q¨miqa;suketa. q¨kiu qiu;mv;ts ekac A ®Ps qt m ˙ t T a;K´ .  kepm´ . AKuK¥inm˙aeta. tsmiqa;suluM;r´ sMnm¨ nay¨ T i u k q ¨ gu % y ¨ s ra l¨ t s U ^ ; A®Ps lkKMlar“p^ ®Pspåty kÁn m ti u ≥ h a em∑ ; K¥c ; emac N ˙ m Kunseyakr˙it´. Sc;r´qa;miqa;su”k^; på' Ar∑yeraklat´.ATi lYpssm^; etac mr˙iK´.påB¨;' kÁnmtiu≥“moi”k^;et∑ S^ e®pac;m˙akiu AePk sitp¨enK´.på ty' q¨k kÁnmkiu cytun;m˙a lk Tp e sK¥c “ p^ ; ek¥;lk B wm˙ a eA; eA;K¥m;K¥m; enesK¥cK´.ta˘liu≥ nks^ mntiuk e®pa®ppåty A´ d ^ t u n ; k kÁn m ti u ≥ m i q a;su m ˙ a Aqipvak qipmr˙ieta. q¨tiu≥r´ ts Ku t v ; eqa Anagt m ´ . s^ m M k i n ; k kel;et∑ e m∑ ; Pi u ≥ p ´ e l' dåepm´ . pva qc  ka;rPi u ≥ k Aer;”k^ ; ty l i u ≥ kÁnmA“m´tiukt∑n;enK´.ty' AKuSiu q¨tiu≥et∑ (emacN˙met∑)k “moim˙aen Ti u c “ p^ ; qa;qm^ ; Aeta m ¥a;m¥a;k tk˚quiltkenÂk“p^˘liu≥ Siupåty nks^mntiur´ Ak¨Av^n´≥p´ v^m®Ps q¨r´ AimK¥khc;l¥aet∑ erac;K¥t´. lupcn;Aeq;sa;el;ken “p^;®pv.suM t´. Braz^;Riu;ra sa;eqakSiucA®Ps e®pac;l´NiucK´.påty nks^mntiur´ BwAet∑AÂkMoliu ®Psrpet∑ha Sc;r´K¥m;qa AlWaN˙s KuÂka; k∑ahmO k¥U;e®mac;lat´. P∑M“Poi; S´NiuccM®Pst´. Braz^;m˙a piu“p^;A®Psm¥a; lapåty y∑n;sN∂^nn;m∑n [ref; BBC , Oct 23, 2013.] er˙aker;sv;m¥√;kui K¥oi;ePakRMumk B´ l¨Am¥a;r´ k¥n;maer;kuipå “Kim; e®KakmOet∑ ®PsepÅlaesNuictylui≥ tirsÍanAer; tkÂk∑lOpr˙a;q¨et∑ k Suipåty c;em¥akAm¥a;sum˙a kppå;pui;mWa; et∑' eK∑;R¨;eragåpui;' Aqv;eragåpui;n´≥ t^B^eragåpiu;et∑r˙ieneÂkac; quet qnAr qirpåty ¯em¥akAm¥a;sum˙a t^B^n´≥ Aqv; eragåpui;et∑ r˙ien“p^; em¥akpuicr˙cet∑ k eS;kumep;ÂkB¨;˘lui≥ g¥kata cå; N˙c. tirsÍank¥n;maer;@anm˙ tiem∑;ku Srawn edåkta AaS∑cdrast¨t^ y∑n;sN∂^nn;m∑n k e®papåty [ref; CNA, Oct 24, 2013.]
  5. 5. kumu®daqtc;g¥any'29eAaktiuBal2013 ®pvt∑c;qtc; kmıa.qtc; SmeSac;A^lkTr∑n;nstRutsa;quM;q¨m¥a;Aa;tac;pn e eAaktiuBa 24 - SmeSac;Pun;tK¥oi Alupekac;ekac; mlupNiuceÂkac; tRutNiuccMpiuc RupqMr´ qtc;tspud A“p^;m˙a SmeSac;k tRutsa;quM;q¨ et∑kiu etac;pnK´.påty A®psAnaASapåt´. mmmiur^K¥sp ®pa;et∑eÂkac. SmeSac;Pun;tK¥oi Alu p e kac ; s∑ a mlu p N i u c B ¨ ; li u ≥ qtc;m˙as∑ps∑´Ta;“p^; kumπ%^r´ Pun; ®po®pcer;m¨wådet∑kiulv; ewPnTa; påty tRutNiuccMken kumπ%^r´susuepåc; A®mtec∑T´k 14 raKiucNOn;n^;på;kiu rr˙ient´. SmeSac;ha qtc;T´m˙a ePa®pK´.t´. Pun;emadyKunsKukiu AKm´. ®po®pcep;myliu≥ e®papåty tRutm^d^yar´ ewPnKMrt´. ®pvp kumπ%^et∑T´m˙a SmeSac;k enak SuM;®Pspåty etackiur^;ya; Pun;lupcn;”k^; ha kumπ%^r´ s^mMKn≥K∑´mO ®pœnaet∑ eÂkac. tRutsa;quM;q¨et∑AScme®p ®Psrt´.At∑k AN¨;Av∑t etac;pn eÂkac; Tut®pnK´.“p^; m^d^yar´ ewPn sseS;mOkiulv; ”koiSiueÂkac; e®paK´. påty tRu t b hi u R u p q M (CCTV) r´ qtc;m˙a ePa®pK´.t´. Pun;emadym¥a; At∑c; glkz^Aksqr^;n´≥ Nutt¨; Pun;et∑ påwcpåty tRutNiuccMha kmıam˙a dutiyA ”k^;SuM; s^;p∑a;er;®Psqliu l¨U^;er A m¥a;SuM;NiuccMlv; ®Pspåty s^;p∑a;er;tiu;tklata' wcec∑ ®mc . m a;latan´ ≥ sa;qu M ; q¨ Ac A a; “poicBkkumπ%^kiu iukKiukPiu t ≥ A∑nliuc;ewPnq¨et∑ ˙a;rm;K´.t´. c SmeSac; %RiukKMr d eAaktiuB a 24 - etackiur^;ya;kumπ %^ Sm e Sac ; ha “poi c B k k u m π % ^ AitK¥t^s^ (HTC) r´ A∑nliuc;sam¥k N˙akiu ewPntiukKiukPiu≥ Bela.gået∑n´≥ ek¥ac ; qa;et∑ k i u ec∑ e p;esKi u c ; K´ . eÂkac; et∑r˙irt´.At∑k c;kiu Tiuc wm Aa%apiucet∑k Âkaqpet;en≥ m˙a TiucwmedÅla 10 qn; d%RiukK´. tyliu≥ qirpåty Aemriknk kmıa.eKåc;eSacet∑r´ Pun;et∑kiu Kiu;na;eTachuSiu y∑n;sN∂^nn;m∑n eAaktiuBa 24 - mel;r˙ a ;tk˚ q i u l tsKuha e®makkiur^;ya;eKåc;eSac kc m e g¥ac A n ; ki u s^ ; p∑ a ;er;Si u c r a gu%T¨;eSacSu K¥^;®mHc.K´.t´.At∑k l¨ Tur´ ewPnmOkiu KMK´.rpåty pug©likpiuc HELP tk˚qiulha qvSukiu k∑alalmp¨“moi e®makkiu r^;ya;qMRMu;m˙a Riu;r˙c;t´. AKm;Ana; tsKun´≥ eAaktiuBalSn;k ep; ApK´.eÂkac; Siupåty mel;r˙a;Siuc ra e®mak k i u r ^ ; ya;qM A mt ” k^ ; k kcmr´ kiuysa; qvSukiu lkKMK´.på ty qvAKm;Ana;ha qvAer˙ etacAar˙NiuccMm˙a Aesapiuc;k AaRMu siukmKMK´.repm´. e®makkiur^;ya;Asiu;r piuc kiur^;yn;scTryqtc;@ank Ak¥U;K¥oM;ePa®pK´.påty yKutspt At∑c;m˙aeta. AemriknAe®Ksiuk eParc;epÅls^mg©zc;k qvSuep; t´. SMu;®PtK¥kn´≥ ptqk“p^; AM.Aa; qc.eÂkac; ePa®pt´. eSac;på;tspud er;A“p^;m˙aeta. qvSun´≥ ptqk“p^; mel;r˙a;l¨mOer;k∑nrket∑k ewPn K´.Âkpåty tk˚qiulr´ ADipti epåklK¥n; k qvSuep;t´. SMu;®PtK¥kketa. e®makkiur^;ya;n´≥ es.spvHiNOic;Piu≥ A®po qeBaeSacn´≥ vcqat´.nv;lm; kiuqMu;“p^; ®pvq¨et∑S^ SiukerakNiuc Piu≥ tMta;Kc;liuktaliu≥ yKutspt m˙a Tut®pnK´.påty e®makkiur^ya;ha Asa;Asan´≥ lYpssDatAa; Al∑nAmc; K¥oit´. l¥kr˙i“p^; s^;p∑a;er;AK¥kAlket∑ kiu mTut®pnta N˙sepåc;Syn´≥K¥^en på“p^ e®makkiur^;ya;r´ A m¥oi;qa;wc ec∑AÂkm;ha 2011 KuN˙sk l¨tsU^; lYc edÅla 1250 ®Ps“p^; etackiur^; ya;m˙a A´qvNOn;k edÅla 23,400 ®PseÂkac; etackiur^;ya; bhiuB% k Kn≥m˙n;Tut®pnpåty lttelaN˙set∑m˙a ®pMoyn;ha c;r´s^;p∑a;er;kiu ®po®pce®pac;l´ my. lkª%aet∑ ®pqlaepm´. NiuccMeta k Tin;K¥opTa;mOkiu Sklkk¥c.qMu; S´ ®Pspåty NiuccMha s^;p∑a;er;P∑M“Poi; tiu;tkmOkiu Tiptn;U^;sa;ep;A®Ps qeBaTa;eÂkac ; e®paepm´ . c ; r´ N¥økl^ ; ya;lk n k As^ A sU e t∑ kiulv; ASc.t¨A®Ps qeBaTa; su®pv.sMu l¥kr˙ipåty [ref; AFP, Oct 24, 2013.] [ref; AP , Oct 24, 2013.] tRutm^d^y ar´ wPnKMrt´. pkumπ% ^et∑T´m˙a meSac; ke nakSMu; ®Pspåty e pv ® S etac.tc;taeÂkac. tRutNiuccMha kmıa.Tiptn;lupcn;”k^;et∑ ADik AaRu M s i u k r a eZ;k∑ k ” k^ ; ®Ps e npå ty dåepm´. ®pvpkumπ%^et∑ha tRut NiuccMAt∑c; lupcn;et∑ Sklktiu; K¥´latan´≥At¨ Aeq;sitsseS;mO et∑kiulv; piumiuÂkMoet∑larpåty yKu t s p t Aesapi u c ; k kmı a . A”k^;SuM; ekaP^SiucK∑´et∑ P∑c.Ta;t´. Ti u c w m r ˙ i mYts∑ a ku n q ∑ y e r; eka m r˙ c r ´ su M s m ; ss e S;mO A r Sm eSac;kumπ%^k AitK¥t^s^kiu tiuk Kiuk“p^; SmeSac;Pun;et∑kiu AmWm; tct´. AeÂkac;Araet∑kiu er;qa; Piu≥ l¨et∑c˙a;rm;Ta;K´.påty c˙a;rm;Ta;t´. Bela.gået∑n´≥ Sm eSac;wnTm;et∑ha c;tiu≥ Byq¨ By w åSi u ta mePa ®pB´ Ai t K¥ t^ s ^ eAaktiuBa 24 - Aim®Pøeta' pctg∑n n´≥ Asiu;r@an Arar˙iet∑k ep;K´.t´. Pun; nMpåtet∑kiuquM;“p^; AemrikneTak l˙ m ; er; q¨ l Yoi e t∑ h a kmı a . eKåc ; eSac 35 U^;r´ Pun;Skq∑ymOet∑kiu Ki u ; na;eTac K ´ .  kty l i u ≥ gå;d^ ; yn ; qtc ; sam˙ a Agç å en≥ k ePa ® pK´ . p å ty Am¥oi;qa; luM®KMoer; eAg¥cs^ (NSA) k t®Ka; Niucc.MeKåc;eSacet∑r´ Pun;nMpåtet∑rr˙iPiu≥ kpstpmaet∑n´≥ tiukRiukSkSMrt´. Asiu;r@anet∑n´≥ p¨;epåc; lupeSacK´.ta®PseÂkac; eTakl˙m;er;qtc; epåkÂka;es q¨ Akdwp sNiu; dn ep;piu≥liukt´. A sta;Bk h a t®Ka;Ni u c c M e t∑ T k tRu t m ˙ a eZ;pi u y ¨ e Âkac ; s^ s ^ t ^ b ^ qtc;tspud k ePa®pK´.påty E“p^ltun;klv; Akp´lr´ ®pc Sc e r;n´ ≥ AamKM e p;er;m¨ w ådet∑ k i u NiuccMpiucm^d^yak ewPn“p^;enak N˙s ptAÂkam˙a Akp´lAmOeSacK¥op tc k ∑ t k tRu t s a;qu M ; q¨ e t∑ k i u etac;pnK´.påty q^;®Ka;®PsrptsKuAenn´≥ Tiucwm r´ mYts∑a kunq∑yer;ekamr˙cha SmeSac;kiu TiucwmedÅla 10 qn; d%RiukK´.påty eka m r˙ c r ´ su M s m ; K¥k A r Sm eSac;ha “poicBkAitK¥t^s^kiu A∑n liuc;m˙a ewPntiukKiukPi≥At∑k l¨ et∑kiu piukSMep;c˙a;rm;K´.eÂkac; et∑ rt´.At∑k AKuliu d%RiukK´.ta ®Pspå su®pv.suM ty wm; hn;SkAeÂkac; Tc®mcquM; qpK¥ket∑ er;tcK´.Âkpåty c; tiu≥k AitK¥t^s^Pun;et∑r´ Akpl^ ek;r˙ c ; et∑ m ˙ a K¥oi y∑ c ; K¥k e t∑ r˙ i eÂkac; er;qa;K´.Âkepm´. SmeSac; kunpsßv;et∑n´≥ ptqkt´. mekac; eÂkac;et∑eta. mePa®pK´.ÂkpåB¨; d^liu mRiu;mqa;luprpm¥oi;k eZ; k∑km˙a mekac;t´.Ak¥oi;Sket∑ r˙i laest´.A®pc mYtt´. kunq∑yer; Upedkiul´ K¥oi;ePakK´.ta ®Pspåty˘ liu≥ ekamr˙cm˙ e®paK∑c.rpug©iol s∑n;l^ KÁn;k e®papåty SmeSac;r´ TiucwmRuM;K∑´ Opentide ki u Ti u c w m e dÅla qu M ; qn ; d% RiukK´.“p^; Opentide n´≥ saK¥opK¥opSiuTa; t´. ®pvt∑c;eÂka®cakiuysa;l˙ykiu lv ; Ti u c w m e dÅla 50,000 d% eÂk; K¥m˙tliuktyliu≥ ekamr˙cm˙ qirpåty ekamr˙ck tiucÂka;K¥ket∑kiu E“p^lm˙a stcsseS;K´.“p^;enak Sm eSac; TiucwmRuM;K∑´k ActankepÅ k ®pœnaet∑ ROpeT∑;mOn´≥ AScme®p mOet∑At∑k sitmekac;påeÂkac; c ; r´ eP. s B u t s am¥k N ˙ a m˙ a ePa ® p etac;pnK´.påty Sm e Sac ; ku m π % ^ h a c ; r´ Galaxy Y Duos GT-S6102 Pun;r´ kc mra lupeSacK¥kAeÂkac;kiu eÂka ®caram˙ a AK¥k A lk m˙ a ;y∑ c ; s∑ a ePa®pmiK´.t´.At∑k yKuN˙sAesapiuc; kp´ eka m r˙ c k Ti u c w m e dÅla 300,000 d%RiukK´.påeq;ty Aiucd^s^ quetqnlupcn;m˙ AK¥k Alket∑Ar SmeSac;ha 2012 KuN˙s kmıa.smtPun;eZ;k∑km˙a 30.3 raKiucNOn;enray¨Ta;“p^; Akp´lk 19.1 raKiucNOn;n´≥ AitK¥t^s^k 4.6 ra KiucNOn; ri˙enK´.ta ®Pspåty K¥kAlktsKuAr qirpåty AcnAkseAk Braz^;n´≥ mk˚ S^kiu eKåc;eSactiu≥r´ Skq∑ymO k∑nrket∑kiu esac.Âkv.enK´.eÂkac; epÅT∑klaK´.“p^;enak g¥amn^wn”k^; K¥op Acg¥lamakyr´ Pun;e®paSiumO kiu Kiu;na;eTacK´.mOeÂkac. Aemrikn AepÅ Am¥kT∑kenÂkt´. AK¥inm˙am˙ AKuliuqtc; TpmM T∑kepÅlaK´.ta ®Pspåty Aim®Pøetaketa. makyr´ Pun; kiu Kiu;na;eTacK´.ta hut mhutkiu e®PÂka;Piu≥ ®cc;SnK´.påty y∑n;sN∂^nn;m∑n [ref; AFP, Oct 24, 2013.] e®makkiur^;ya; eKåc;eSac mel;r˙a;tk˚qiul gu%T¨;eSacSurr˙i [ref; BBC, Oct 24, 2013.] AiuBa;ma;kiu ∑staepÅk t “Kim;e®Kakq¨ eTack¥ eAaktiuBa 25 - Aemrikn qmµt Ba rk A i u B a;ma;ki u qt P i u ≥ t∑ s t am˙ a “Kim;e®KakK´.t´. Syek¥aqttsU^; ki u ema R i u k i u tra;Ru M ; ts R u M ; k eqa Âkaen≥ k eTac d % q u M ; l K¥m˙ t K ´ . eÂkac; tra;RuM; qtc;rc;®mset∑k Siupåty Aqk 17 N˙sAr∑y SiuPiucn^A^ha kaSaBlnka tra;RuM;tsRuM;m˙a A^ lkTr∑n;ns®psmOn´≥ A^lkTr∑n;ns m^d^yaktsSc. AÂkm;Pklupcn; At∑k e®paSiumOtiu≥m˙a A®psr˙ieÂkac; wnKMK´.påty q¨ha “Kim;e®KakmOkiu mN˙sk ®polupK´.ta ®Pspåty Kcb¥a;tiu≥qmµtn´≥ q¨n´≥ ptqk t´.l¨tiuc;kiu kÁnetaqtpsmy' enaklm˙a Aemriknkiu kÁneta erakrc A´d^liulupmy˘ liu≥ l¨cyk q¨t∑staepÅm˙a er;qa;K´.tapå su®pv.s[ref; AFP, Oct 25, 2013.] uM 5 kK¥cdukªqv1000k¥aAsiu;rtppitSiu a;'sa;nprikªaAer;epÅliuAp e ≥T rnkun' eAaktiuBa 27 - kK¥c®pvny bn;emaKRiucAt∑c;r˙i mns^“mionyAn^; k r∑aet∑kiu tpmetak wcerak qim;y¨ka lknk”k^;et∑n´≥ tiuk Kiuk“p^; emln´≥ eAaktiuBalAt∑c; k kK¥cl∑te®maker;AP∑´n´≥ ®pv eTacsu “cim;K¥m;er; ePaeSacer; lu p c n ; eka m t^  ka; qeBat¨ v ^ K¥k e t∑ k i u ePak P ¥k k ¥ø;l∑ n e n tyliu≥ kK¥c“cim;K¥m;er;k∑nrkm˙ tawnr˙iq¨et∑k e®papåty kK¥c“cim;K¥m;er;k∑nrkm˙ edÅK∑n g¥ak ¯tiukp∑´et∑ha rc;N˙^;®mHopN˙MmOn´≥ tiukRiukSkspentySiuta kÁnm ti u ≥ qi q alapåty ' 2013 Ku N ˙ s eAaktiuBa 10 rken≥m˙a Bylium˙ eKåc;s√tpmTa;t´. ApsAKtrps´ er;l´mhut' “cim;K¥m;er;l´mhutt´. qeBat¨ v ^ K ¥k t s K u k i u lk m ˙ t er;Tiu;påty' qeBat¨v^K¥k Kuns K¥k nMpåt (K) ®Pst´. N˙sPkTiet∑ SkSMmOet∑' edqKMet∑r´ Aiucd^p^kisß et∑ ®Ps p åty ' ti u k p ∑ ´ n ´ ≥ Ai u c d ^ p ^ k ti u k R i u k S k s p e npåty ' ti u k p ∑ ´ m¥a;rc Aiucd^p^m¥a;påty' tiukp∑´nv; larc ®pvq¨l¨Tuet∑k q¨enraq¨ ®pnlupsa;laNiuctaeÂkac. Aiucd^p^ nv;lapåmy' nMpåt (g) ®Pst´. p¨;t∑´ esac.Âkv.er;AP∑´kiu AKuK¥inATi A ekacATvePata met∑req;på B¨;˘ liu≥ e®papåty q¨kp´ Sk“p^; ¯em 29 rken≥k er;Tiu;Ta;t´. qeBat¨v^K¥km˙al´ påpåty' A´dåkiuÂkv.mySiurc tiuk p∑ ´ e t∑ k Sk ® Ps e nty ' dåepm´ . qeBat¨v^K¥ket∑kiu Aekac A Tv e Pa t a Ac m tn n v ; ty S i u ta kÁnmtiu≥ et∑rpåty˘ liu≥ e®papå ty eAak t i u B al 10 rk e n≥ k ®pveTacsu“cim;K¥m;er; ePaeSac er; lu p c n ; eka m t^ n ´ ≥ ekAi u c A i u ki u y s a;l˙ y AP∑ ´ ti u ≥ ha ku lqmg© AeT∑eT∑At∑c;er;m˙ø;K¥opr´ ®mnma NiuccMSiucra AT¨;kiuysa;l˙y msßta b^eg¥nmB^;ya;' tiuc;rc;qa; lk nkkiuc AP∑´Asv; 10 P∑´m˙ kiuysa; l˙yet∑' ®pvt∑c;k tiuc;rc;qa; påt^et∑r´ kiuysa;l˙yet∑er˙m˙a A K¥k Ku n s K ¥k påwc t ´ . qeBat¨ v ^ K¥kkiu lkm˙ter;Tiu;K´.Âk“p^; msßta b^ e g¥nm B ^ ; ya; ApåAwc ti u c ; rc ; qa; lknkkiuc AP∑´Asv;et∑m˙ pug©iolet∑ qkeqet∑A®Ps påwcK´. Âkpåty mns^KRiucAt∑c;m˙a tiukp∑´et∑ ®pn lv®Psp∑a;enepm´. Aqiqkeq A ®Ps lkm˙ter;Tiu;K´.t´. AP∑´Asv; et∑k tssMutsra tMu≥®pntamr˙ieq; eÂkac; kK¥c“cim;K¥m;er;k∑nrkk e®papåty dukªqvsKn;r˙ir∑akiuwiuc;Ta; DatpMu- eAp^ 36 kumu®daqtc;g¥any'29eAaktiuBal2013 lknkk iucet∑Aa;lMu; rpqa;et∑r´ ∑tlps∑alOpr ˙a ;q∑a ;laK∑c.n´≥ Mu®KMo t´.lm; eÂkac;kiu ∑c.ep;Piu≥liupåty A l l P bn ; ema K Ri u c mn s ^ “ mi o ny A n^ ; k sse®p;dukªqv 1000 r˙it´. nm.lc;på r∑ a ki u Asi u ; rss t p k wi u c ; Ta;ta eÂkac. err˙vm˙a sa;nprikªa®ptlp mOn´≥ ÂkMoNiuceÂkac; dukªqvet∑kiu k¨ v^ep;ent´. mns^“mioKM kiuenadck Pun; n´≥ e®papåty ekAiuceABkk qeBat¨v^ K¥kAtiuc; lm;eÂkac;P∑c.ep;ram˙a Asiu;rtpk AlMu;Arc;n´≥ wcerak la“p^; r∑aAK¥oim˙a psKtmOet∑®polupK´. qliu nm.lc;pår∑akiulv; wiuc;Ta;ta cå;rkKn≥r˙i“p^liu≥ dukªqvet∑kiu Ak¨ Av^ep;ent´. kK¥c“cim;K¥m;er; k∑n rkm˙ edÅK∑ng¥ak e®papåty ¯qeBat¨v^K¥kkiuÂkv.rc ®pv q¨l¨Tuq∑a;laent´. lm;eÂkac;kiu pi t T a;t´ . A t∑ k A´ d ^ A K¥k k i u ePakP¥ken“p^ ®Pspåty' N˙s√^;N˙s Pkk ePakP¥kqla; kÁnmtiu≥ mqi eq;påB¨;' Aiucd^p^epåc; 1200 ek¥a r˙ipåty' r∑aKMet∑r˙ipåty' qMu;rksa ATip´ nm.lc;pår∑am˙a k¥neta.ty' Snk 25 Aitp´ r˙ipåeta.ty' Sn piu≥Piu≥lm;eÂkac;kiu pitqliu®Psq∑a;på ty ' mu n ; di n p år∑ a ' ekac g ¥ar∑ a et∑ Sktiukm˙a mun;dinpåm˙a®PtK¥liuk eta. As∑nSMu;®Pst´. nm.lc;pår∑akiu merakNiuceta.påB¨;' bn;emakl´ A qc;etaeKåc;eSacet∑k vHiNOic;en påty' miuc;eKåcSiut´.r∑aken ssqa; et∑T∑kq∑a;tyliu≥ qtc;rpåty˘ liu≥ edÅK∑ng¥ak e®papåty e®makpiuc;tiuc;ss@anK¥op tiuc; m˙ø;k “cim;K¥m;er;Ak¥oi;eSacAP∑´kiu { eAaktiuBa 2 ken≥m˙a siu;rsstpn´≥ 2 r A kK¥cl∑te®maker;tpÂka;tiukp∑´et∑®Psp∑a;K´.“p^; mns^“miony m.lc;pån´≥ un;dinpår∑aAn^;m˙a n m T∑ke®p;tim;er˙acenrt´.kK¥csse®p;dukªqvet∑kiu l¨qa;K¥c;sanamO k¨Av^et∑pM.piu;NiucPiu≥ A kulqmg© aenkiuysa;l˙yk ®paSiuliukpåty ™ e } eKÅy¨et∑SMuK´.“p^; mns^KRiucm˙a mns^“mio nyAt∑c;k mun;dinpådukªqvsKn; ki u wc e rak K ´ . t aha ny e ®mkÁm ; k¥cmOrr˙iPiu≥n´≥ ®pvq¨et∑n´≥ Tiet∑NiucPiu≥ eSac r ∑ k t a®Ps t y l i u ≥ e®paSi u K ´ . eÂkac; “cim;K¥m;er;Ak¥oi;eSacAP∑´ k e®papåty dukªqvet∑kiu k¨v^ep;ent´. kiu enadck ¯lknk”k^;et∑n´≥ wcpsliu≥ e®p;rtaAm˙np´' nye®mkÁm;k¥cPiu≥A t∑k' Tiet∑NiucPiu≥At∑kSiurc lk nkqMu;sramliuB¨;liu≥ kÁnetatiu≥Tc påty' AKulknkn´≥' e®p;enrta r˙c;entap´' AKu sseÂkac;k pit Ta;t´.enrak dukªqvet∑kiu By liurikªapiu≥ml´Siutakiu kÁnetatiu≥ SMu; ®PtPiu≥lupenty' nm.lc;påk piu≥my Siurc nysp miucg¥aynBkken ®pn l˙ v . p i u ≥ N i u c m y . lm ; eÂkac ; eta. r˙ i ty˘ liu≥ e®papåty tpmetak mun;dinpåsKn;m˙ r∑a qa;AK¥oikiuPm;S^;q∑a;epm´. AeÂkac; ts s M u t s r a lk r ˙ i A K¥i n A Ti ®pn mÂka;req;B¨;liu≥ Siupåty ¯qeBat¨v^K¥kT´m˙a ®pnlv T¨eTacer;At∑k enrpkiuer∑;K¥y rc el;enraer∑;K¥ymyliu≥ påpåty' enrpkiu er∑;K¥yt´.AKåm˙a ekAiucAiu k AlupAP´∑n´≥ Asiu;rBkk Alup AP´∑ n´≥et∑“p^; eS∑;eN∑;my' “p^;m˙ Asiu;r Bkkiu et∑SMuAeÂkac;Âka;m˙a®Pspå ty' eAaktiuBa 24 rken≥k y¨ Acnd^ p^ saAr nyspedqP∑M“Poi;er; k er∑;K¥y“p^;qa;kiu laerakAqi ep;myliu≥ påpåty' dåha y¨Acnd^p^ n´≥ kK¥c®pvnyAsiu;rk d^qeBat¨ v^K¥kkiu K¥oi;ePakta®Pspåty˘liu≥ edÅK∑ng¥ak e®papåty ¯y¨Acnd^p^kiu AeÂkac;Âka;på ty ' y¨ A c n d ^ p ^ k d^ e S∑ ; eN∑ ; p´ ∑ k i u mtkerakB¨;liu≥ ®pnAeÂkac;Âka; påty' y¨Acnd^p^r´ miqa;su®Pst´. msß ta nmB^;ya;kiuytiuctkpåty' d^liuqeBat¨v^K¥k lkm˙ter;Tiu; “p^ ; “p^ S i u r c ti u c ; ®pv k By q ¨ m Si u liuknaep;rm˙a ®Pspåty' ePakP¥k K∑c.mr˙iB¨;' lkm˙tTiu;t´. AT´m˙a mpå liu≥ Siu“p^; K¥oi;ePakK∑c. mr˙ipåB¨;' AKu tiukp´∑et∑®pn®PsenK¥inm˙a Aqiqk eqAenn´≥ Tiu;Ta;t´. k¥nt´.AP´∑et∑ r´ tMu≥®pnmOkiu met∑rpåB¨;' K¥oi;ePakmO et∑lupt´.AKåm˙a Aqiqkeqet∑ k Anv;SMu;eta. d^liulupenpåty li u ≥ tM u ≥ ® pn m O AqM m T∑ k t ´ . A Kåm˙ a qeBat¨v^K¥ket∑kiu kÁnmtiu≥ ®pn em;K∑n;Tutrpåmy˘liu≥ edÅK∑ng¥ak e®papåty lm;eÂkac;P∑c.Piu≥ uletac;Siu k eAaktiuBa 22 rken≥m˙a Asiu;r ss t p n ´ ≥ kK¥c l ∑ t e ®mak e r;tp Âka; tiukp´∑et∑®Psp∑a; K´. “p^; mns^“moiny nm.lc;pån´≥ mun;dinpår∑aAn^;m˙a T∑k e®p;tim;er˙acenrt´. kK¥csse®p;dukª qvet∑kiu l¨qa;K¥c; sanamOAk¨ Av^et∑ pM.piu;Niucer;At∑k ®mnmaNiuccM Siucra kulqmg© @aenkiuysa;l˙y k e®paSiuliukt´. qtc;Tut®pnK¥k kiu Tut®pnK´.påty kulqmg© @aenkiuysa;l˙yr´ qtc;Tut®pnK¥kkiu kulqmg©r´ e®paer;SiuK∑c.r˙iq¨ Martin Nesirky k Arpqa; 1200 T∑ke®p;enreÂkac;' AK¥oik lMu®KMot´.enraet∑ATi T∑k me®p;Niuceq;taeÂkac. siu;rimreÂkac; e®papåty q¨kp´Sk“p^; lknkkiuctiuk p´∑m˙a påwcent´.q¨et∑ Aa;lMu;Aenn´≥ Arpqa;et∑r´ l∑tlps∑alOpr˙a; q∑a;laK∑c.n´≥ lMu®KMot´.lm;eÂkac;kiu P∑c.ep;Piu≥' Arpqa;et∑r´ Ae®KKMAK∑c. Aer;kiu el;sa;liuknaPiu≥ etac;Siu liueÂkac; e®papåty Ak¨Av^liuApent´. sse®p;dukª qvet∑S^kiu q∑a;Piu≥lm;eÂkac;kiu lv; K¥kK¥c;P∑c.ep;Piu≥ liuApeÂkac; ku l qmg© @aenki u y s a;l˙ y k etac;SiuliukeÂkac; ePa®pTa;på ty ssm˙nt´.yMuÂkvmO lkr˙iAsiu;rha tsNiuccMlMu; A ps AKtrps´er;kiu U^;tv lupeSac enepm´ . ti u c ; rc ; qa;edqAK¥oi m˙ a tiukp´∑et∑ ®pnlv®Psp∑a;enqliu A ps A Kt r p s ´ e r; qeBat¨ v ^ K ¥k et∑kiu eAake®Km˙a ePakP¥kmOet∑ r˙ientaeÂkac. yMuÂkvmOAssAm˙n tv e Sak N i u c m la;Si u t ´ . em;K∑ n ; lkr˙iAsiu;rkiu em;Piu≥ liuAptyliu≥ tiuc;rc;qa; l¨TuAe®K®poAP´∑Asv; AK¥oim˙ pug©oilet∑k Tut ®pnK¥kT´m˙a e®paSiuliukpåty kK¥c“cim;K¥m;er; k∑nrkm˙ U^;eg¥a g∑n;k Asiu;r“cim;K¥m;er;ePaeSac er; AP´∑n´≥ ekAiucAiutiu≥Âka; K¥opSiut´. saK¥opet∑n´≥ ptqk“p^; ¯eml 28 m˙a K¥opSiut´. saK¥opAreqalv;ekac; enakSMu; eAaktiuBalm˙aK¥opSiuK´. t´ . saK¥op e t∑ k i u ePak P ¥k m O k eAake®Km˙a kÁnetatiu≥ ®pvq¨et∑ S^m˙a®Psenty' lkr˙i®mnmaNiuccMm˙a ApsAKtrps´ er; qeBat¨v^K¥k saK¥opeKåc;sUn´≥ q¨r´ AN˙sqark k∑ahmOet∑ Am¥a;”k^;®Psenpåty lkr˙itiuc;rc;qa;lknkkiucAP´∑ Asv;n´≥ Asiu;r yMuÂkvmO tveSak enK¥inm˙a Aer;”k^;SMu;k ®pvq¨et∑r´ yMuÂkvmOpåp´˘ liu≥ e®papåty ¯yuMÂkvmO tveSakmy. Aps AKtrps´er; qeBat¨v^K¥ket∑ kiu ®pvq¨på qir˙i liuknaeSacr∑k“p^; ®pvq¨et∑k esac.Âkv.t´.' el.la t´. lupcn;sUet∑®Psm˙ ADipπayr˙im˙a på' ®mnmaNiuccMm˙a lupt´. “cim;K¥m;er; lu p c n ; sU e t∑ m ˙ a Aps A Kt r p s ´ liuk' eAake®Km˙a ®pn®Psliuk' l¨A K∑c.Aer;K¥oi;ePakmOet∑®Psliuk ®Ps enpåty ' Aps A Kt rp s ´ e pm´ . eAake®Km˙a ®PsNiucpåeq;tySiuta ki u d^ Ati u c ; Ta;li u k Âkmla;' d^ A epÅm˙a sMusm;sseS;mOet∑ Am¥a;”k^;liu påty' MCP kl´ e®patak q¨tiu≥ luprta Akn≥Aqtr˙ipåty e®pa ty' dåSiu lkr˙i sMusm;Aer;y¨Niuct´. Aa%ak lkr˙i Asiu;lkT´m˙apåp´' ®pvq¨l¨Tuet∑r´ yMuÂkvmOkiu k¥Sc; es“p^; lkr˙i “cim;K¥m;er;ePaeSacmO et∑kiu rptn≥q∑a;est´. A®PsAp¥k et∑kiu kÁnetatiu≥ mliula;påB¨;˘liu≥ nn;l∑c U^;eg¥ag∑n;k e®papåty
  6. 6. kumu®daqtc;g¥any'29eAaktiuBal2013 kumu®daqtc;g¥any'29eAaktiuBal2013 kmıa.qtc; 6 ®pvt∑c;qtc; eAaktiuBa 24 - AaPgnnsßtnqtc; AP∑´ Asv;tsKum˙ dåRiukta' S^;r^; ya; Dat p M u q tc ; eTak t s U ^ ; n´ ≥ kemıad^;ya; qtc;sMueTaktsU^; tiu≥kiu Am¥oi;qm^;er;ra m^d^yaAP∑´ ts P∑´k sanyzc; r´s∑m;qt†iSuet∑ K¥^; ®mHc.ep;ApK´.påty budÎh¨;en≥k ny¨;eyak“moim˙a ®po lupt´. en≥lysa tvKc;Ev.KMt´.p∑´ m˙a NiuccMtka Am¥oi;qm^;m^d^ya ePac ed; r˙c; (IWMF) k zcBaeB∑qtc; sa tsesacr´ pTmSMu;l¨mv;Am¥oi; qm^; Ayd^takuilv; IWMF r´ ra qkpnSu K¥^;®mHc.K´.påty AaPgnnsßtnm˙ nag¥^BaAy¨B^' S^;r^;ya;m˙ enakylz^n´≥ kemıad^; ya;m˙ BiuPaP∑n;tiu≥ha ASiupå r´s∑m; qt†iSuet∑ rr˙iK´.Âkpåty Ay¨B^ha l∑tlpt´. qtc;A P∑´Asv;®Pst´. The Killid Group kiu U^ ; eSac l u p k i u c e nqli u Afghan Independent Media Consortium kiu lv ; p¨ ; t∑ ´ t v e Tac K ´ . q ¨ ®Ps p å ty q¨ha NiuccMer;qma;et∑k es Kiuc;K´.t´. eqntqma;et∑ q¨r´ Aimkiu wceraks^;nc;mO' Amvmqi k¥ø;ek¥a q¨et∑k q¨r´ miqa;sukiu AN†ray®pomO n´≥ q¨mkiu l¨qir˙cÂka; AqerP¥kmO k´.qiu≥eqa Bkepåc;sMum˙ tiukRiukA qkAN †ray “Kim;e®KakmOet∑n´≥ rc SiucK´.rpåtyliu≥ q¨r´ s∑m;eSacrv n´ ≥ pt q k “ p^ ; ePac e d;r˙ c ; k ePa vWn;Ta;ty AaPgnr˙i edqAetam¥a;m¥a;m˙a Am¥oi;qm^;et∑ Aluplupkuictan´≥pt qk“p^; sineKÅmOet∑ r˙ienpåeq;ty Ruiktaqtc;eAg¥cs^r´ DatpMu qtc;eTaktsU^;®Pst´. kylz^ keta. S^;r^;ya;®pvt∑c;ssmtiucm^ k ek¥ac;SramA®Ps lupkiucK´.q¨ ®Pspåty q¨ha Asiu;rkiu eTakKM edÅeAacSn; suÂkvhaK¥a;lmc; qa;n´≥kcraetat iu≥kiulv; ∑a;erake t∑SMuK´.påty  q ASc.m^ eS;RMu”k^;®PslaPiu≥ y¨ek A si u ; rk Ak¨ A v^ ep;Ap q ∑ a ;m˙ a ®Ps eÂkac;' ®mnma®pvq¨et∑kiu Sc;r´ t∑ c ; Bwk Ru n ; T∑ k N i u c e r;At∑ k tawnqit´. rc;N˙^;®mHopN˙MmOet∑kiu Aa; ep;q∑ a ;m˙ a ®Ps e Âkac ; lv ; “bi t i n Asiu;rr´ Tut®pnK¥km˙a ePa®pTa;på ty edÅeAacSn;suÂkvha “bitin NiuccMKr^;sUAt∑c;m˙a K¥a;lmc;qa;n´≥ Âkcraetatiu≥kiu q∑a;eraket∑SMu K´.“p^; AtiukAKMpåt^k eKåc;eSac A®pc AP´∑wcAK¥oin´≥lv; et∑SMuK´.på ty edÅeAacSn;suÂkvha e®mak piuc; Aiucyalnm˙ “cim;K¥m;er;lupcn; sU e t∑ k i u q∑ a ;erak e l. l aK´ . q li u etawcsstk˚qiul Sc;htskiu lv; q∑a;erakel.laK´.“p^; min≥K∑n; e®paÂka;K´.påty Sc;htstk˚qiulm˙a min≥K∑n; e®paK∑c.ha NiuccM.eKåc;eSac”k^;m¥a; At∑k r˙a;på;AK∑c.Aer;®Ps“p^; edÅ eAacSn;suÂkvmin≥K∑n;e®paK∑c.rta ha tk˚qiulk ek¥ac;Aup”k^;n´≥ “bi tinNiuccMk eKåc;eSacet∑r´PiteKÅ mOeÂkac.®Pspåty min≥K∑n;e®paA“p^; m˙a ss tpAt∑c;k qcÂka;el.lamO et∑kiu liuklMÂkv.ROK´.påty 1990 KuN˙sm˙arr˙iK´.t´. l∑tlps∑aet∑;eKÅmO Sakharov Sukiulv; Kr^;sUAt∑c; lkKMry¨K´.påty NiuccMer;el.laqMu;qpq¨ edåk ta qn;®mc.k “bitinr´Sc;hts tk˚qiulliuenram¥oi;m˙a min≥K∑n;e®paPiu≥' Pi t e KÅK´ . t aki u Âkv . ® Kc ; Aa;®Pc . ' t®Ka;AeTakApM.et∑kiu TpmMep; my l i u ≥ kti k wt ® poK´ . t aet∑ k i u Âkv . ® Kc ; Aa;®Pc . edÅeAac S n ; su Âkvkiu “bitinNiuccMk 2015 m˙a qmµt ®PslaPiu≥ ABkBkk k¨v^en“p^Siu tapåp´' sser;A®mcmr˙iB¨;liu≥ mÂka K% Ae®paKM r t´ . edÅeAac S n ; su Âkv k i u kmı a . T i p t n ; eta w c ss tk˚qiulk PitÂka;K´.tak qipr˙c; påty' edÅeAacSn;suÂkvk ®mn ma.sstpkiu ®po®pce®pac;l´K¥cty' e®pac;l´Piu≥l´ q¨”koi;sa;enty' ts Pkm˙al´ l¨AK∑c.Aer;K¥oi;ePakmO et∑k Sktiuk®Psenty' q¨ By liukiuct∑yq∑a;ml´' Baet∑®Psla ml´Siutakiu Skesac.Âkv.rm˙a®Ps påty˘liu≥ qMu;qppåty edÅeAacSn;suÂkv √erapKr^; s√ha “bitin NiuccMk ®mnma.sstpkiu qc t n ; ep;my l i u ≥ eÂkvaA“p^ ; m˙ a q∑ a ; erak K ´ . t a®Ps “ p^ ; eta w c s s tk˚qiulm˙a e®paÂka;K´.t´. min≥K∑n;m˙a d^miukers^NiuccMm˙ sstpr´AenATa;' enra y¨mOet∑kiulv; Tv.q∑c;e®pa Siuq∑a;påty edÅeAacSn;suÂkvr´ Uerap Kr^;sUet∑T´m˙a AKuKr^;sUk ®mnma km.m˙aenTuicq¨kl´∑lui≥el;r˙a;m˙®pnlaK¥cq¨ rc;gs 50 p;rmv m 6 e rnkun' eAaktuiBa 25 - mel;r˙a;NuiccMm˙a r˙it´. km. (camp) T´k dukªqvet∑ mhutt´. tra;mwc ®mnmaAlupqma; et∑ k u i ®mn m aNu i c c M S ^ ®pn l v e KÅ eSacram˙a eAaktuiBa 24 AeKåk ks“p^; rc;gs 650 ep;eSaces“p^; m˙ qa eKÅeSacq∑a;mylui≥ q^tg¨ A eTakAk¨®poAP´∑m˙ tawnr˙iq¨ts√^; k e®papåty ¯eTacT´m˙ar˙it´.q¨et∑n´≥ A®pcm˙a r˙it´.q¨et∑ y˙√Âkv.luiketa. eTac T´m˙ar˙it´.q¨et∑k eTack¥“p^Suik tv;k q¨tui≥r´ Bwk SMu;q∑a;“p^lui≥ qt m ˙ t l u i ≥ r ty ' eTac k l∑ t eta. puikSMl´mr˙iB¨;' Byenra By edqkui q∑a;lui≥q∑a;rm˙n;l´ mqi' ec∑ eÂk;mr˙ieta. q∑a;lui≥mrB¨;' d^lui A®pc k q¨ e t∑ A t∑ k ku n k ¥my . A sa; eTacT´kl¨et∑At∑k kunk¥rc pui m ekac ; B¨ ; la;Su i t ´ . A et∑ ; n´ ≥ An kytui≥k rpluiktapå˘liu≥ q^tg¨ AeTakAk¨®poAP´∑m˙ At∑c;er;m˙ø; √^;®mc.eAack e®papåty rc;gs 650 k ®mnmaec∑n´≥Suirc k¥pN˙sqin;wn;k¥cKn≥r˙i“p^; A®pck tra;mwc ®mn m aAlu p q ma;et∑ k km. (camp) T´kq¨et∑Tksarc A Sce®pNuict´.At∑k q¨tui≥ At∑k qMu; my.Al˙øec∑kui dukªqvet∑At∑k puiqMu;my q¨tui≥At∑k srit“cim;k elya√Kp´ r˙ieta.tylui≥ q^tg¨ A eTakAk¨®poAP´∑m˙ tawnr˙iq¨ts√^; k e®papåty AKutseKåk®pnlat´.tra;mwc ®mnmaAlupqma;et∑Aa;lMu;ha rc; gs 650 ep;eSac“p^; ®pnlaq¨et∑®Ps påty q¨tui≥et∑ Aa;lMu; mel;r˙a; l¨ wcmO”k^;Âkper;kui tra;wcq∑c;rec∑ 500 ' l¨wcmO”k^;Âkper;r´ overtime 20 ' airport tax (elSipK∑n)At∑k 65 ' susuepåc; 585 rc;gsr˙i“p^; Apuis∑n; 65 rc ; gs k qM R M u ; ken l¨ w c m O ” k^ ; Âkper;kui lkeb∑y¨Pui≥eKÅt´.ka;Kn´≥ ®pnmy.en≥m˙a qMRMu;ken elya√k∑c; kui eKÅq∑a;t´.ka;Ket∑ epåc;“p^; susu epåc; rc;gs 650 kunk¥ta®Psty lu i ≥ q^ t g¨ AeTak A k¨ ® poAP´ ∑ m˙ tawnr˙iq¨k r˙c;®ppåty q^tg¨AeTakAk¨®poAP´∑Aen n´≥ NuiwcBallym˙a km.T´kq¨et∑ kui Tp“p^; k¨v^ep;Pui≥ r˙i tylui≥ Suipå ty ¯enaktseKåk pui≥m˙ak km.T´ k l¨ q ^ ; qn ≥ p ´ ' k¥n t ´ . q ¨ e t∑ T k km.T´k l¨ et∑k pui“p^; dukªerakÂk ty˘lui≥ q^tg¨AP´∑r´ At∑c;er;m˙ø; √^;®mc.eAack e®papåty qv t s e Kåk ®pn e rak t ´ . q ¨ et∑T´m˙a lMu®KMomOmr˙it´.At∑k ®pnlaK´. repm´. ®pnq∑a;Pui≥ As^As√r˙it´.q¨et∑ lv; påtylui≥ qirpåty ¯enak t s e Kåk k eta. Âka; Ta;ta cå;N˙ s e lak e n“p^ ; m˙ ®pn tklui≥rmylui≥ Âka;ty' ®pnq∑a;Pui≥ As^As√r˙ity˘lui≥ Alupmekac;t´. At∑k tra;mwc ®Psq∑a;K´.q¨ kuieza ®mc.eAack e®papåty tra;mwc ®mnmaAlupqma; 176 eyak k u i q^ t g¨ A eTak A k¨ ® po AP´∑' kemıaz' MAI tui≥r´ Ak¨Av^n´≥ men≥ k (eAak t u i B al 24 rk ) ven 4;00 nar^ w n ; k¥c m ˙ a rn k u n A®pv®pvSuicraelSipkui ®pnlv eKÅeSaclaK´≥“p^; ®pnlaq¨et∑T´m˙a rc K ∑ c p u i k k el;cy k u i ; √^ ; påwc “ p^ ; lupcn;K∑c d%rarq¨tK¥oilv; på Aiel; wctylui≥ qirpåty NiuccMAt∑k piuAk¥oi;r˙ipålim.my' ®mn maNiuccM P∑M“Poi;er;n´≥ ®pvq¨et∑At∑k Tierakmy.Ak¨Av^et∑rr˙iPiu≥ kti kwtet∑rK´.liu≥på' 2015 er∑;ekakp´∑ mtiucKcm˙a P´∑sv;pMuAe®KKMUped®pc ScPiu≥liutySiutakiul´ TpKåTpKå e®paK´.ty' dåeÂkac. P´∑sv;pMuAe®KKM Uped®pcScer;m˙a AenakNiuccMk wiuc;wn;PiAa;ep;Âklim.myliu≥ y¨Sr ty' AKuKr^;sUha edÅeAacSn;su Âkvr´ 2015 qmµt®Pser;At∑kpå AeTakApM.ep;t´.Kr^;sU®Psty˘ liu≥ NiuccMer;el.laqMu;qpq¨ U^;kiukiu eAack e®papåty edÅeAacSn;suÂkvha “bitin Kr^;sUA“p^;m˙a ®mnma.d^miukers^er;ra kiu eTakKMAa;ep;K´.t´. A^tl^NiuccMm˙ “moi el;“moi ki u q∑ a ;erak m ˙ a ®Ps p å ty nn;l∑c [ref;BBC/Press Release by UK Gov.org] b^zasv;km; mliuknat´. kiur^;ya;kiuAer;y¨ DatpMu- eAp^23/10/13) ( rnkun' eAaktiuBa 27 - Am¥oi;qa;d^miuk ers^ A P´ ∑ K¥op U k˚ ™ edÅeAac S n ; su Âkvr´ttiyA”kime®mak Uerap cå;NiuccMKr^;sUha ®mnmaNiuccMr´Ae®KKM AeSakAAMuliuApK¥ket∑n´≥ s∑m; rv®mHc.qctn;et∑r´ liuApK¥ket∑ kiu ®Pv.Sv;ep;Piu≥®Pslalim.myliu≥ ®pvt∑c;r˙i NiuccMer;esac.Âkv.q¨et∑ k e®papåty edÅeAacSn;suÂkvha Kr^;sU At∑c;m˙a ®mnmar´tpP´∑kiu s∑m;rv®mHc. qctn;et∑ep;ApPiu≥ Uerapqmg©kiu pnÂka;K´.taeÂkac. Uerapqmg©Uk˚™ Jose Manuel Barroso k qeBat¨ v^K´.påty edÅeAacSn;suÂkvk Uerap qmg©Aenn´≥ ®mnmaNiuccMr´®po®pce®pac; l´er;®PssUkiu eqeqK¥aK¥ael;nk s∑ a esac .  kv . “ p^ ; k¨ v ^ e p;Pi u ≥ l i u A p eÂkac;' ®mnmaNiuccMm˙a lkr˙i®Psp∑a;en t´. Ae®pac;Al´et∑kiu AepÅyMtc mhu t B ´ T´ T ´ w c w c  kv . P i u ≥ li u A p eÂkac;' AepÅyMAe®pac;Al´et∑n´≥ ®mn m aNi u c c M h a mlM u e lak e Âkac ; e®papåty edÅeAacSn;suÂkvk ®mnmaNiuc cMm˙a liuApt´. Ae®KKMAeSakAAMu tv e Sak e r; Ak¨ A v^ e t∑ k i u etac;Siuliuk“p^; l¨cyet∑ Alup lkm´.®PseneÂkac;' rc;N˙^;®mHopN˙Mk lv; Tcqelak mwceq; eÂkac;' s^;p∑a;er;k‹At∑k ADik liuApK¥km˙a Ae®KKMAeSakAAMu ®PseÂkac;' ®mnma®pvq¨l¨TuAt∑k AlupAkiucqset∑ Pnt^;er;m˙a A l∑nAer;”k^;eÂkac; eTak®pe®paSiu K´.påty “bitinNiuccMKr^;sUm˙aeta. wn”k^; K¥op ed;bs k c m r∑ n ; n´ ≥ et∑ SM u K ´ . “ p^ ; enak y¨ekAsiu;rk Tut®pnK¥k tsKukiu Tut®pnK´.påty ®mnmaNiuccM r´P∑M“Poi;tiu;tker;At∑k NiuccMtka P∑M“Poi;er;Ak¨Av^et∑ TpmMep;q∑a; m˙a®Ps“p^; k¥n;maer;n´≥ pvaer;piuc;kui ADikTa;“p^; epåc qn; 50 ek¥a qMu;s´∑ Piu≥lv; NiuccMtkaP∑M“Poi;er;wn”k^;r´ qtc;Tut®pnK¥kT´m˙a ePa®pTa;på ty ®po®pcep;Piu≥ edÅeAacSn;suÂkv SN∂r˙ient´. rnkuneS;RMu”k^;kiulv; DatpMu- eAp^23/10/13) ( edÅeAacSn;suÂkvr´erapKr^;sUkNiuccMAt∑k yliuAk¥oi;A®mtqyeSaclaml´ U B S^;r^;ya;'kemıad^;ya;n´AaPgnAm¥oi;qm^; tc;eTaket∑ ^d^yaSut∑rr˙i ≥ q m e maK¥^Riur^ w´)'nag¥^BaAy¨B^ ly)'B iuP aP∑n; ya) iu≥kiu uK¥^; ®mHc.p∑´m˙a t∑ rs√ ( ( ( t S e t´. wåd®Pn≥mO ®polupq¨et∑r´ psm˙tTa; KM r qli u l¨ T u m ^ d ^ y aet∑ m ˙ ts S c . “Kim;e®KakmOet∑kiulv; KMK´.rpåty yKuN˙s At∑c; q¨ha lke®Pac.eq ntqma;et∑rnken e®p;lWa;rc; e®K K¥c;wtk¥oi;q∑a;K´.påtyliu≥ ePaced; r˙c;k Siupåty q¨ha d%raeÂkac. SuK¥^; ®mHc.p∑´kiu mtkerakNiucK´.epm´. q¨r´ AlupAeÂkac;n´≥ ptqkt´. b^d^yiuAk¥U;K¥opkiueta. ePaced;r˙c; TM ep;piu≥K´.påty ka;n´ ≥ K r^ ; q∑ a ;sU ®pc ; Tn t ´ . ps KtmOet∑eÂkac. AqkeB;ken q^ q^kel; l∑tlaK´.t´. kemıad^;ya; en≥sUqtc;sam˙ qtc;eTak P∑n; ha tra;mwc qs T u t l u p m O e t∑ n ´ ≥ ptqk“p^; sMusm;ePaTutsU yKuliu psKtKMK´.rta®Ps“p^; q¨r´ lupePa kiucPket∑Aa;lMu; eqSMu;K´.tyliu≥ ePaced;r˙c;k Siupåty sim;ln;siu®pvt´. Aer˙etacAa r˙ NiuccMm˙a tra;mwc qsTutlupmO et∑ ha p¥MN˙M≥enpåty ASiupålupcn; kiu NiuccMer;ASkAq∑yekac;r˙it´. s^;p∑a;er;lupcn;r˙cet∑k U^;eSac lupkiucentyliu≥ y¨Srpåty budÎh¨;en≥k priqtet∑er˙em˙ak m˙a IWMF raqkpnSukiu K¥^;®mHc.KMrt´. Aqk 50 Ar∑yr˙i“p^®Pst´. zcBaeB∑ NiuccMq¨ maK¥^Riur^k q¨ha Aqk 19 N˙sAr∑yktv;k qtc;eTak A®Ps stclupkuicK´.ta ®Pstyliu≥ e®paÂka;K´.påty q¨ h a qtc ; eTak A enn´ ≥ stc lu p k i u c s U k African Daily News m˙a A m¥oi;qm^;wnTm;Siuliu≥ q¨ tsU^;tv; r˙iK´.tapåliu≥ ePaced;r˙c; k Siupåty ¯ IWMF raqk p n S u h a enra tiuc;m˙a Am¥oi;qm^;et∑At∑k lm;P∑c. ep;liut´. s∑n≥sa;liusitn´≥ ÂkM.Kiuct´. sit Datkiu AqiAm˙t®pot´. SutsSupå˘ liu≥ A®pv®pvSiucra Am¥oi;qm^;m¥a; m^ d^yaePaced;r˙c;k Siupåty eA;q^m∑n[ref; AP , Oct 24, 2013.] l¨m¥oi;er;K´∑®Ka;t´.em¥akpMueÂka®catackiur^;ya;s^;krk®pnRupqim; e eAaktiuBa 23 - l¨ m ¥oi ; er;K´ ∑ ® Ka;mO ®po luptyliu≥ s∑ps´∑mOet∑ t∑kepÅla“p^; enak etackiur^;ya;r´ A”k^;ma;SMu; s^ ; krk k u m π % ^ h a c ; r´ eÂka ® ca kiu e®pac;l´ep;myliu≥ ktiep;K´.på ty s^;krkAm¥oi;Asa;Aqskiu A erac;®mHc.tct´. piustaet∑m˙a qtc; eTaket∑liu wtScTa;t´. em¥ak kel;et∑k Africa is coming (AaP riklapå“p^)liu≥ eÂkvaent´.RuppMuet∑ pår˙ipåty ASi u p å s^ ; krk e t∑ h a This Africa s^;krkpMusMqs®Pspåty KT G kumπ%^k qvs^;krkha AaP rik eS;r∑k”k^;kiukc“p^; Riu;ranv;A tiuc; Ae®KakKMka ®polupTa;tapå liu≥ e®papåty s^;krkB¨;K∑Mm˙a eS;r∑k”k^;kiu m^;kcent´. em¥akkel;et∑r´ pMuet∑ påwc p åty qv e Âka ® camO k i u Ru p qim;ep;Piu≥ AaPrik eS;r∑k”k^; Tin; K¥oper;AP´∑ (African Tobacco Control Alliance) k etac ; Si u T a;på ty ¯eqes' eragå®PsesNiuct´. kun psßv;tsKu erac;K¥Piu≥At∑k AaPri kki u el˙ a c e ®pac t aha By l i u m ˙ lk K M l i u ≥ m rt´ . ki s ß p å' eS;r∑ k ” k^ ; kumπ%^et∑k AaPrikAepÅ A®mt Tuttakiul´ kÁnetatiu≥qv;KMm˙a mhutpåB¨;˘liu≥lv; ASiupåAP´∑m˙ Siu påty ku m π %^ A enn´ ≥ yKu l At∑ c ; pi u staet∑kiu Rupqim;q∑a;m˙a®Pspåty li u ≥ ku m π % ^ r ´ e®paK∑ c . r Am¥oi ; qm^ ; k eAAkPp^ qtc;@ankiu e®paÂka;K´. eA;q^m∑n påty [ref; BBC, Oct 23, 2013.] This Africa s^;krkpMusMqs l¨√^;er iu;p∑a; t laesPui≥pvpm˙ ® qtui≥qm^; cq∑c; t eAaktuiBa 24 - ena e wn´ ≥ Au i k s ln NuiccMtui≥Âka;m˙ar˙it´. din;mtpuic PaRui; kÁn;et∑epÅm˙a em∑;P∑a;NOn;k¥Sc;en “p^; Anagtm˙a kÁn;sur´l¨√^;er nv; på;lamy . AN † r ay n ´ ≥ rc S u i c e npå ty Am¥oi;qa;et∑k Am¥oi;qm^;et∑ Tk Aeyak 2000 elak puim¥a; “p^; PaRui;kÁn;suAa;lMu;r´ susuepåc; l¨ √^;erk 48,500 √^;qa r˙ienta ®Pspå ty PaRui;kÁn;q¨Am¥oi;qm^; Aetam¥a; m¥a;ha eAaslui' kuipcehgcn´≥ ln dntui≥lui “mio”k^;et∑S^ pvael.laPui≥ q∑a;erakÂk“p^; kÁn;S^ ®pnmlaÂk eta.eÂkac; dn;nsRupqMlupcn;k ePa®pK´.påty kÁn;sur´ s^;p∑a;er;AÂkMep;Arar˙i K¥opehac; hamn;eAaskaSnk l¨√^;erha 2023 KuN˙sm˙a 37,000 A Ti el¥a.k¥q∑a;NuiceÂkac; qtiep;K´. påty ¯kel;em∑;P∑a;ep;Pui≥ r˙ienqc.t´. Am¥oi;qm^;cyet∑k d^m˙amr˙iÂketa. B¨;˘lui≥ c;k Politikan qtc;sakui e®paK´.påty PaRui;kÁn;qa;AK¥oiketa. PaRui; kÁn ; q¨ e t∑ erW e®pac ; q∑ a ;Âkt´ . ®pœnakui Ae®Pr˙aK´.Âk“p^; Pilspuicn´≥ Tuic;NuiccMtui≥S^ken zn^;mya;et∑ tc q∑ c ; Pu i ≥ stc l u p e Sac  kpåeta. ty Pilspuicn´≥ Tuic;l¨m¥oi;et∑ha PaRui; kÁn;et∑epÅm˙a l¨√^;er 200 Kn≥r˙it´. NuiccM®Ka;qa;Aupsuet∑®Pspåty A m¥a;suha Am¥oi;qm^;et∑®PsÂk“p^; Aer At∑ k h alv ; 2006 Ku N ˙ s k s“p^ ; N˙sStui;laK´≥påty AKuliu Pilspuic n´≥ Tuic;ken e®pac;erWlaq¨et∑ m¥a; lataha qtui≥qm^; tcq∑c;mOp´la; dåm˙ m hu t Alu p k i s ß A t∑ k p ´ l a; dåm˙mhut A®Ka;AeÂkac;rc;et∑ r˙i qla;Suita r˙c;r˙c;lc;lc; mqir eq;B¨;lui≥ Suipåty ek¥ac;Srats√^;®Pst´. Bg¥an^ zsßka dåhyha Pilspiucq¨ K¥arl^ n´≥ 2010 KuN˙sm˙a lkTpK´.“p^; c;r´v^ ®Psq¨n´≥ A®Ka;q¨cyK¥c;et∑klv; Pilspuicq¨et∑n´≥ lkTpK´.Âkta ®Ps påty NuiccMet∑AK¥c;K¥c; Al˙m;k∑aew; enÂkepm´. Pilspuicq¨n´≥ PaRui;kÁn;qa; tui≥m˙a en≥s√en≥tuic;Bwkui Rui;r˙c;s∑a en TuicÂkt´. miqa;sueN∑;eT∑;K¥veN˙acmO et∑n´≥ pMum˙ny√ek¥;mO Del.sRuiket∑ r˙i enpåty l u i ≥ K¥arl^ n ´ ≥ Bg¥an^ t i u ≥ k y∑n;sN∂^nn;m∑n e®papåty [ref; Yahoo, Oct 24, 2013.] rnkun' eAaktiuBa 26 - kumπ%^tsKur´ AupK¥opmOdåRiuktatsU^;k kumπ%^piuc k^ya Sportage ka;kiu kiur^;ya;NiuccM qa;TM ApN˙MK´.ra kumπ%^kiu ®pnmApN˙M t´. At∑k qvl 25 rken≥k l qa “moimr´sKn;m˙a (p) 210/13' ®psmO pudm 420 n´≥ AmOP∑c.tiucÂka;K´.påty ASiupåkiur^;ya;NiuccMqa;ha ®mn maNiuccMm˙a erakr˙ienTiucK¥inAt∑c; b^zasv;km;et∑kiu liuknamOmr˙iB´ ®psmOk¥ø;l∑nK´.t´.At∑k lqa “moiny lwkU^;s^;@anm˙ tawnr˙iq¨k 1947 KuN˙s l¨wcmO”k^;Âkp er; (lttela ®p™an ; K¥k m ¥a;) Ak √ ped 13(1) n´ ≥ eA;miu;q¨ AmOP∑c.Ta;påty Al˙m;Aew;SMu; glkS^ ÂkyAsuAew;tsKu et∑r˙i eAaktiuBa 23 - NiuccMtkam˙ nkªt pvar˙cAP∑´tsKuk Al˙m;Aew;SMu; ÂkyAsuAew;Aqskiu et∑r˙iK´.ty liu≥ qirpåty ASi u p å glk S ^ h a kmı a m˙ A lc;N˙s 30 B^l¥MKn≥k∑aew;“p^; c;kiu Hubble Aakaqm˙ne®pac;n´≥ et∑r˙iK´. ta ®Pspåty Ak∑aAew;pma%kiu eta. hawi u c y ^ r ˙ i e®m®pc A e®Ksi u k Keck el.laer;sKn;k Atv®poK´. påty z8-GND-5296 liu≥ Amvep;Ta; t´. ASiupåglkS^ha Aerace®pac; l´ m O s ek; (redshift) 7.51 r˙ i t a eÂkac. sMK¥inK¥oi;“p^; et∑P¨;qmYglkS^ et∑ A nk Al˙ m ; Aew;SM u ; ts K u A ®Ps nkªtpvar˙cet∑k qtm˙tÂk ta ®Pspåty c ; k Dat e c∑ n´ ≥ Pu n m O n ≥ e t∑ k i u ÂkyAqset∑A®Ps ®mnSnt´.NOn;n´≥ e®pac;l´psNiuc“p^; kmıar´ glkS^ Tk ASeTac e påc ; m¥a;s∑ a pi u “ p^ ; Âkyet∑®PsepÅlaeAac lupeSac ep;Niucpåty y∑n;sN∂^nn;m∑n [ref; BBC, Oct 23, 2013.] 35 ASiupåglkS^h akmıam˙ lc; N˙s 0 ^l¥MKn≥ ∑a ew;påty A 3 B k

×