Advertisement
Series 67  Dual faces of Pirana imam shah durgah
Upcoming SlideShare
Series 68 – “moksh via islam – satpanth fir benakab” (reminding the vow of ja...Series 68 – “moksh via islam – satpanth fir benakab” (reminding the vow of ja...
Loading in ... 3
1 of 1
Advertisement

More Related Content

More from Satpanth Dharm(20)

Advertisement

Series 67 Dual faces of Pirana imam shah durgah

  1. Series 67 -Dual faces of Pirana Imam Shah Durgah / પીરાણા ઈમામશાહ દરગાહના બે ચેહરાઓ 16-Oct-2016 પીરાણા થત ઈમામ શાહ બાવાની દરગાહનો સાચો, પણ પો ચેહરો ુવો… એક હ ુ અને એક ુસલમાન ચેહરામાંથી સાચો ચેહરો બતાવતો આ વી ડઓ જોઇને તમને ખરખર અ ચાયચ કત થઇ જશો. સતપંથના ચારકો ારા પોતા ું ુઠ ચલાવવા માટ કવા કવા નીતનવા હથકંડા અપનાવી ર ા છે, તે જોવા ું છે… અ િવડ યોમાં માટ હવે પછ , અગર કોઈ આપને કહ ક સતપંથ ધમ હ ુ ધમ છે, તો તેને આ િવડ યો બતાવી દજો. તમા ું કામ ુબ સરળ થઇ જશે. Full Size Video: https://youtu.be/51GSCT3q-2E WhatsApp Size Video: https://youtu.be/_pznw7hlbNc Archive: https://archive.org/details/series67 Real Patidar Dual faces of Pirana Imam Shah Durgah --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Series 67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.realpatidar.com/a/series67 mail#realpatidar.com Page 1 of 1 Series 67Series 67 realpatidar.com DN: email=mail@realpatidar.com Date: 2017.01.24 21:22:53 +05'30'
Advertisement