Series 33-G- PDF -Pirana satpanth History Gujarati

1,788 views

Published on

Series 33-G-Pirana Satpanth history Gujarati

Published in: Spiritual, Lifestyle
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,788
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Series 33-G- PDF -Pirana satpanth History Gujarati

 1. 1. 20-Apr-2011 મ ૂ઱ અંગ્રેજી િસ્તતુ તનુ ં (Presentation) ગુજયાતી બા઴ાભાં અનુલાદ વત઩ંથ / બાયતીમ ઈસ્ભાઈરીઝભ ન૊ ઇતતશાવ ઈભાભળાશી ઩ક્ષ જેણે ઩ીયાણા વત઩ંથ / ઔાઔા ઩ંથ ઩ણ ઔશેલાભાં આલે છે . www.realpatidar.com આવ ૃતિ: 1 mail@realpatidar.com દદલવ: 20 એતિર 2011 વાભાન્મ આ પ્રસ્ત ુતત (Presentation) એલા રોકોને ધ્માનભાાં ફનાલલાભાાં આવયુાં છે , કે જેભની ઩ાવે વત઩ાંથતલ઴મ ઩ય ઩ુયતી ભાહશતી નથી અને ટૂાંકભાાં વત઩ાંથ ધભમનો ઇતતશાવ, તવદ્ધાન્ત, વાહશત્મ, ભાન્મતાલગે યેની ભાહશતી ભે઱લલી શોમ. પક્ત ભાદશતી અને અભ્માવ ભાટે . તનકારવ ચચાા અને તલચાય ભાટે . ઔ૊ઈ ઩ણ જાતન૊ ધાતભિઔ અને યાજઔીમ િચાય ઔે તલલાદને સ્થાન નથી. આ િેવટેળનને ભજબુત આધાય લા઱ા દસ્તાલેજ૊, ભાદશતી઒ અને સુતલખ્માત ળંળ૊ધનઔાય૊ અને રેકઔ૊ના ઔાભ ઩ય આધાદયત ેં ઔયલાભાં આલેર છે . જૂજ જગ્માએ, ઔ.ઔ.઩ા. જ્ઞાતતભાં ભોખકઔ ઩યં ઩યા દ્વાયા વચલામેરી ભાદશતીન૊ ઩ણ િમ૊ખ ઔયલાભાં આલેર છે . ઩૊તાની વભજ અને તલલેઔ બુદ્ધદ્ચને લા઩યીને આ તલ઴મ ઩ણ ઩૊તાન૊ ભંતવ્મ તૈમાય ઔયલા તલનંતી. વાચા વત઩ંથ ધભાને અ઩ભાતનત ન ઔયલાન૊ ઩ ૂયે ઩ ૂય૊ િમાળ ઔયલાભાં આવ્મ૊ છે . છતાંમ ઔ૊ઈ જગ્માએ ઔઈ અમ૊ગ્મ દે કામ ત૊ તેને ઔ૊ઈ ઩ણ ધભા ઔે વંિદામ તલરુ દ્ચ ન ખણી રેવ.ું આ િેવટેળનન૊ શેત ુ વયઔાયી દસ્તાલેજ૊, વંળ૊ધનઔય૊ અને રેકઔ૊ના ઔાભ ઩ય આધાય યાકીને પક્ત ઐતતશાતવઔ વચ્ચાઇ઒ને ર૊ઔ૊ ેં વાભે મ ૂઔલાન૊ છે . “વત઩ંથ” અને “વત઩ંથી” ળબ્દ૊ને એઔ ફીજાના ફદરે લા઩યલાભાં આવ્મ૊ છે . જમાં “વત઩ંથ” રખ્યું શ૊મ તેન૊ અથા “વત઩ંથી” થત૊ શ૊મ છે . તેલીજ યીતે “દશિંદુ” અને “વનાતની” ળબ્દ૊ને ઩ણ એઔ ફીજાની ફદરે લા઩યલાભાં આવ્મા છે . 2 1
 2. 2. 20-Apr-2011 ચયણ આ િેવેંટેળનને નીચે િભાણે તલબાખ૊ભાં ફાંટલાભાં આલેર છે ;1. ચયણ ૧: ઇભાભ ળાશ સુધીન૊ ઔા઱2. વયઔાયી દસ્તાલેજ અને વંળ૊ધનઔાય૊ન૊ તનષ્ઔ઴ા3. તાઔીમા4. ચયણ ૨: ઇભાભ ળાશ ઩છીન૊ ઔા઱ 3 1. ચયણ ૧  ઇભાભ ળાશ સુધીન૊ ઔા઱ 4 2
 3. 3. 20-Apr-2011 મુદ્ઙા઒ ચયણ ૧ભાં નીચે મુજફના મુદ્ઙા઒ને આલયી રેલાભાં આલેર છે ;1. વત઩ંથનુ ં મ ૂ઱2. ઈભાભ ળાશની ભ ૂતભઔા3. વત઩ંથ ધભાન૊ િચાય4. ધભા ઩દયલતાનની ઩દ્ચતત5. ઇભાભ અને અકંડ જમ૊ત6. સ ૂપી આલયણ7. સ ૂપી બાલ8. વત઩ંથ ધભાન૊ તવદ્ચાંત9. દવ અલતાય – શીન્દુ઒ના દવઅલતાયથી ઔેટર૊ લેખ઱૊ છે ?10. વત઩ંથના વાદશત્મ૊ – ખીનાન અને દુઆ / ઔરભા 5 1.1 વત઩ંથન૊ મ ૂ઱  ૂ એઔ ટંઔી નોંધ... 6 3
 4. 4. 20-Apr-2011 વત઩ંથન૊ મ ૂ઱ ...  ઇસ્રાભના સ્થા઩ઔ એટરે ભ૊શમ્ભદ ઩ેખફયના મ ૃત્યુ ઩છી ઇસ્રાભ ધભાના ફે મુખ્મ ઩ંથ/વંિદામ ઉબા થમા... તળમા અને સુન્ની. ં તળમા ધભા ઩ા઱લાલા઱ા તળમા઒ ભ૊શમ્ભદ ઩ેખફયના જભાઈ એટરે અરીને બખલાનન૊ ં અલતાય ભને છે . આ બ્રહ્ાંડને ફનાલનાય અકંડ જમ૊તન૊ તેભનાભાં લાવ છે એવું તેલા ર૊ઔ૊ ભાને છે . આ અકંડ જમ૊ત અરોદઔઔ યીતે ત઩તાથી ઩ુત્રભાં લંળ લાયભાં ઉતયત ું આલે છે . એટરે અરીના લંળજ૊ભાં (વીધા લંળ લેરાભાં) એઔ વ્મક્ક્ત ઩ાવે આ અકંડ જમ૊ત શય લકતે શ૊મ છે . જે વ્મક્ક્તને અકંડ જમ૊તન૊ ધાયઔ તયીઔે ભાનલાભાં આલે છે , તેણે એ વભમના “ઈભાભ” અને તેના ઔાયણે અરીન૊ જીલત૊ અલતાય તયીઔે ભાનલાભાં આલે છે . અરીના લંળભાંજ, ઩ેઢી દય ઩ેઢી, આ અકંડ જમ૊ત ઊતયત ું આલે છે . ધીયે ધીયે જેભ વભમ ઩વાય થત૊ ખમ૊ અને આંતદયઔ જખડા઒, ભતબેદ૊, ખુન જેલાં ઔાયણ૊ના રીધે તળમા ઩ંથભાં ફંટ ઩ડી. 7 ... વત઩ંથન૊ મ ૂ઱  ઇસ્રાભ -> તળમા -> ઈસ્ભાઈરી -> તનઝાય ઩ંથની સ્થા઩ના ૧૦૯૪ભાં અરાભત (શાર ઈયાન)ભાં એઔ ઈસ્ભાઈરી દાઈ (િચાયઔ) શવન-એ વબ્ફાશ દ્વાયા ઔયલાભાં આલેર છે . શવન-એ વબ્ફાશ ઈભાભ “તનઝય” ભાટે દાઈનુ ં ઔાભ ઔયતા શતા એટરે તેના ઔાયણે “તનઝય” ઔે “તનઝયી” ળબ્દન૊ િમ૊ખ આ ઩ંથના નાભભાં ઔયલાભાં આલે છે . વત઩ંથ એ તનઝાયી ઩ંથનુ ં એઔ ઩ેટા પાટું ઔે ઩ંથ છે . વત઩ંથની ફે મુખ્મ ળાકા઒ છે ;  ક૊જા, જે઒ આખા કાનને ઈભાભ તયીઔે ભાને છે , અને  ઈભાભ ળાશી, ઔે જેલ૊ ઈભાભ ળાશના લંળજ૊ને ઈભાભ તયીઔે ભાને છે . આ ઩ંથને ઩ીયાણા ઩ંથ તયીઔે ઩ણ ઒઱કલાભાં આલે છે . 8 4
 5. 5. 20-Apr-2011 ઔામા િણારી  ધ્માન ઩ ૂલાઔ ઔા઱જીથી તનભામેરા “઩ીય” અને “દાઈ” ભાયપત ઈભાભ તેન ુ ં ઔાભ ઔયે છે . ઈભાભ ઩૊તે ઩ીયને તનભે છે . ઩ીયને અમુઔ ભુખ૊રીઔ જગ્મા આ઩લાભાં આલે છે , જેભાં તેણે ધભા િચાય ઔયલાન૊ શ૊મ છે અને નલા અનુમામી ળ૊ધીને રાલલાના શ૊મ છે . ઩ીય ઈભાભને વભમ વભમ ઩ય ઩૊તાના ઔામાની િખતતની જાણઔાયી આ઩તા શ૊મ છે . વય઱ બા઴ાભાં વભજલા ભાટે , ઈભાભની એઔ યાષ્ર઩તતની જેભ ઔે ન્દ્ન્િમ વિા શ૊મ છે ત્માયે ઩ીય તેની નીચે અરખ અરખ િાંત૊ના ઔરેઔટયની વિા બ૊ખલે છે અને છે લટે ઈભાભને જલાફદાય શ૊મ છે . ફીજી ફાજુ દાઈ નુ ં ઔાભ શયતા-પયતા ધભા િચાય ઔયી ઩ીયની ભદદ ઔયલી. આલી યીતે ઈભાભ ઩૊તાનુ ં ગય છ૊ડયા તલના ઩૊તાના ઔાભ ઩ય ઩ુય૊ ઔંર૊ર/઩ઔડ 9 યાકી ળઔત૊ ઔાયણઔે તેની ઩ાવે એઔ વ્મલક્સ્થત વંસ્થાઔીમ ભા઱ખુ ં તૈમાય શત.ું સ્થા઩ના – એઔ આછી રૂ઩ યે કા ...  ઩ીય ળમ્વન૊ ઩ડ-઩૊તય૊, ઩ીય વદૃદ્ઙીન વત઩ંથના વાચા સ્થા઩ઔ શતા. ઩ીય વદૃદ્ઙીનની ઔફય ઉચ, ઩ાદઔસ્તાનભાં છે . એભના દીઔયા અને ઉિયાતધઔાયી ઩ીય ઔફીરુદ્ઙીન (અબુ ઔરંદય શવન ઔફીરુદ્ઙીન) એ તેભના ત઩તાના ઔાભને આખ઱ લધાયુ. તેભની ઔફય ઩ણ ઉચ, ઩ાદઔસ્તાનભાં છે . ું ઩ીય ઔફીરુદ્ઙીનના દીઔયા, ઈભાભ ળાશ, ઩ીયાણા વત઩ંથના સ્થા઩ઔ છે . 10 5
 6. 6. 20-Apr-2011 ... સ્થા઩ના -એઔ આછી રૂ઩ યે કા  વત઩ંથની સ્થા઩ના ઩ાછ઱ની દશરચાર ૧૪તભ વદીભાં ઈસ્ભાઈરી ધભા િચાયઔ૊, ઔે જેલ૊ ઈયાન (઩તળિમા / પાયવ)થી આવ્મા શતા, તેભના દ્વાયા ળરુ ઔયલાભાં આલી. શ૊તળમાય અને બણેર ધભા િચાયઔ૊એ વહુથી ઩શેરાં સ્થાતનઔ બા઴ા અને કાવ ઔયીને વંસ્કૃત બા઴ાન૊ આભ્માવ ળરુ ઔમો. વાથે વાથે દશિંદુ ધભાના વાદશત્મ૊ ઩ય િભુત્લ શાતવર ઔયુ. ું શીન્દુ ધભા અને ઇસ્રાભના તવદ્ચાંત૊ને ઉખચત અને વ્મલશાદયઔ યીતે બે઱લીને અનુમામી઒ને ઇસ્રાભ તયપ રઇ જલાન૊ યસ્ત૊ તૈમાય ઔમો, જેથી ધભા ઩દયલતાનભાં વય઱તા યશે. શીન્દુ ધભાની યચના અને તવદ્ચાંત૊ને ભ઱તા નલા વ્માખ્માન૊ તૈમાય ઔમાા અને સ્થાતનઔ બા઴ાભાં વંસ્કૃત બા઴ાના શ્ર૊ઔ૊ન૊ રૂ઩ રઈને િચાય ઔયલાનુ ં ળરુ ઔયુ. ું સુદ્ચ સ ૂપીલાદથી રઈને શુદ્ચ શીન્દુલાદના તલ઴મ૊ન૊ ળભાલેળ ઔયલાભાં આલેર છે . 11 1.2 ઈભાભ ળાશની ભ ૂતભઔા  ઈભાભ ળાશ ઔ૊ણ શતા? શુ ં તેભણે ઈભાભ તયીઔે નભલાભાં આલેર શતા? બાયતભાં તેભન૊ ભઔવદ શુ ં શત૊? 12 6
 7. 7. 20-Apr-2011 ઈભાભ ળાશની ભ ૂતભઔા ...  ઈભાભ ળાશના નાભભાં “ઈભાભ” ળબ્દ એ ઔંઈ ળી઴ાઔન૊ િતતઔ નથી ઔે તેભણે “ઈભાભ” તયીઔે નીભલાભાં આલેર છે એવું ઩ણ નથી દળાાલત.ું તેભના ભાટે “ઈભાભ” ળબ્દ ત૊ પક્ત તેભના ઩ુયા નાભ “ઇભામુદ્ઙીન” નું વંખક્ષપ્ત રૂ઩ છે . વૈય્મદ ઈભાભ ળાશન૊ (઩ ૂણા નાભ ઇભામુદ્ઙીન અબ્દુ ય યશીભ વૈય્મદ) જન્ભ ઉચભાં (઩ાદઔસ્તાનભાં) થમ૊ શત૊ અને તેભની ૧૯ લ઴ાની ઉભયભાં તેભના ત઩તા, ઩ીય ઔફીરુ દ્ઙીનન૊, દે શાંત થઈ ખમ૊. તેભના ત઩તાના મત્યુ લકતે ઈભાભ ળાશ ઉચભાં શાજય ન૊શતા ઩ણ ચભત્ઔાદયઔ યીતે તેભણે ત઩તાના મ ૃત્યુની ૃ ભાદશતી ભ઱ી અને તેભની ઠાઠડીને રઈ જલાની ગડીએ ઈભાભ ળાશ ઩૊હ્ચી ખમા. ત્માં તેભણે કફય ઩ડી ઔે તેભના ૧૭ બાઈ઒ એ તેભના ત઩તાની તભરઔત લેંચી રીધી છે અને તેભના ભાટે ઔંઈ યાખ્યું નથી. તેભણે એ ઩ણ કફય ઩ડી ઔે તેભના ઔાઔા તજુ દ્ઙીનને ઩ીયની ખાદીના ઉિયાતધઔાયી તયીઔે નીભલાભાં આવ્મા છે . 13 ... ઈભાભ ળાશની ભ ૂતભઔા ...  ઠાઠડીને આખ઱ લધતાં અટઔાલીને ઈભાભ ળાશ તેભના ત઩તાની તભરઔતભાં ઩૊તાન૊ બાખ, તેભના ૧૭ બાઈ઒ ઩ાવેથી ભાંખલા રાગ્મા. જમાયે તેભના બાઈ઒એ ઈભાભ ળાશની લાત ન ભાની ત્માયે ઠાઠડીભાથી એઔ ભા઱ા અને વાઔાય વાથે એઔ શાથ ફશાય આવ્મ૊. વાથે એઔ આલાજ ફશાય આવ્મ૊ અને ઈભાભ ળાશને ઈયાન જઈને તેભના ઔાઔા ઩ાવેથી ઩૊તાન૊ શક્ક ભાંખલાનું ઔહ્ુ. ં ઈભાભ ળાશ તયતજ ઈયાન ભાટે યલાના થમા અને ત્માં જઈને “ઈભાભ”ને ભળ્મા ઩ણ ઩૊તાને ઩ીય તયીઔે ઈભાભ ઩ાવેથી નીભાલલા વપ઱ ન થમા. 14 7
 8. 8. 20-Apr-2011 ... ઈભાભ ળાશની ભ ૂતભઔા  ઈભાભ ળાશ બાયત ઩ાછા લળ્મા અને ગુજયાત તયપ યલાના થમા. ઈભાભ ળાશ અભદાલાદની ફાજુ ભાં ખીયભાથા ખાભના ફશાય ઩ીયાણાભાં (ભતરફ “઩ીય” ઔા આના) આલીને સ્થામી થમા. આ જગ્માને ઈભાભ઩ુયા / ઈભાભ઩ ૂયી ઩ણ ઔશેલાભાં આલે છે . બાયત આલીને તેભના ત઩તા અને દાદાનુ ં અધ ૂરું યશેલ ું ઔાભ આખ઱ લધાયલાનુ ં ચાલુ યાખ્યુ.ં ચભત્ઔાદયઔ ળક્ક્તની ભદદથી ગણા શીન્દુ ઒ને વત઩ંથ ધભા તયપ લટરાલવ્મા. ૬૩ લ઴ાની ઉભયભાં તે઒ ગુજયી ખમા અને તેભને ઩ીયાણાની દયખાશભાં દપન ઔયલાભાં આવ્મા છે . તેભની ખાદીના ઉિયાતધઔાયી તયીઔે, તેભના દીઔયા, નુય મુશમ્ભદ ળાશને નીભલાભાં આલેર છે . તેભના નાભ આખ઱ “નુય” ળબ્દ એ દળાાલે છે ઔે, ઩ીયાણા ઩ંથી઒ (઩ીયાણા વત઩ંથી઒) ભાટે તે઒ “ઈભાભ” શતા. 15 1.3 િચાય ઩દ્ચતત (િ૊઩ખંડા/Propaganda)  ઈસ્ભાઈરી ધભા િચાયઔ૊ની વપ઱તા ઩ાછ઱ની... એઔ અવયઔાયઔ યણનીતત 16 8
 9. 9. 20-Apr-2011 તળમા ધભા િચાયઔ૊ને બાયતભાં ભ૊ટી વપ઱તા ભ઱લા ઩ાછ઱ મ ૂ઱ભ ૂત િચાય ઩દ્ચતત અથલા ઔે િ૊઩ખંડા (Propaganda) 17 િ૊઩ખંડા -઩ ૃષ્ઠભ ૂતભ  ઇસ્રાભ શભેળાં ધભા ઩દયલતાન ઔયાલનારંુ યહ્ું છે અને આજે ઩ણ એ િવ ૃતિ ચાલુ છે . જે ખતતથી અન્મ દે ળ૊ભાં તેન૊ પેરાલ૊ થમ૊ તે ઇતતશાવભાં અજ૊ડ છે . મહદી, દશબ્ર ૂ અને અયફી બા઴ી ર૊ઔ૊ના દે ળ૊ભાં ઇસ્રાભને ખ ૂફ વપ઱તા ૂ ભ઱ી. ઩ણ જે દે ળ૊ભાં અરખ વાંસ્કૃતતઔ તલચાય ધાયા ચારતી શતી, જેભ ઔે યુય૊઩, બાયત, ચીન લખેયે, તેભાં ઇસ્રાભને કાવ વપ઱તા ન ભ઱ી. વેંઔડ૊ લ઴ોના લચાસ્લ ઩છીજ ઇસ્રાભની િખતત થઈ. 18 9
 10. 10. 20-Apr-2011 િ૊઩ખંડા -તલઘ્ન૊  અયફી વંસ્કૃતત ન ધયલતા દે ળ૊ભાં ઇસ્રાભને ઔે લા તલઘ્ન૊ન૊ વાભન૊ ઔયલ૊ ઩ડય૊, તેના ઩ય નજય નાકીએ; 1. એઔ અનુમામીને તલદે ળી બા઴ાભાં દળાાલેર ધાતભિઔ તલચાય૊ને તેભજ તલદે ળી ધાતભિઔ-ભા઩- દં ડ (Standards) ને અ઩નાલવું લખેયે જરૂયી શત.ું 2. લણા આધાદયઔ વાભાજજઔ વ્મલસ્થા જેલી ઔે બાયતભાં િચખરત છે , તેભાં એઔ વભાજ તલશ૊ણી વ્મક્ક્ત ઔે જ્ઞાતતથી અરખ થમેર વ્મક્ક્તની ઔ૊ઈ દઔિંભત નથી, તેલા વંજ૊ખ૊ભાં વામુદશઔ ધભા ઩દયલતાનજ ઔાભ ઔયી ળઔે. એઔ વ્મક્ક્ત નદશ ઩ણ ઩ ૂયી જ્ઞાતત ઔે વભાજન૊ ધભા ઩દયલતાન ઔયલ૊ જરૂયી છે . ુ આ તલચાય ન અ઩નાલાને ઔાયણે અન્મ દે ળ૊ની તરનાભાં, ઇસ્રાભને, બાયતભાં ઒છ૊ િતતવાદ ભળ્મ૊. કુળ઱ અને ઠ૊વ યણનીતત અ઩નાલીને, તનઝાયી ધભા િચાયઔ૊એ એલી ઩દ્ચતત અ઩નાલી ઔે જેના ઔાયણે ઉ઩ય જણાલેર તલઘ્ન૊ન૊ ઉ઩ામ ળ૊ધી ળક્યા. 19 િ૊઩ખંડા –તલઘ્ન૊ન૊ ઉ઩ામ ...  આલા વંજ૊ખ૊ભાં ધભા ઩દયલતાન ફે મુખ્મ તવદ્ચાંત૊ ઩ય તનબાય ઔયે છે ; 1. ઇસ્રાભનો ભતરફ અને વાંદેળને કડક અયફી આલયણથી જુદુાં ઩ાડલાની વાશતવઔ વ્ય ૂશયચના. 2. અમુઔ ખાવ જ્ઞાતતને રક્ષ ફનાલીને ધભા ઩દયલતાનના પ્રમાળોને કે ન્ર કયલા. ુ કાવ ઔયીને ઩છાત લખા ઉ઩ય ધ્માન આ઩વુ ં ઔાયણ ઔે , અન્મ લખાની તરનાભાં આલા લખાના ર૊ઔ૊ ઩ય વભાજ ઔે જ્ઞાતતની ઩ઔડ ઒છી શ૊મ છે . ઇસ્રાભના ધભા િચાયઔ૊એ ઇસ્રાભના ઉચ્ચ આદળોને અનુમામી઒ના ઩ ૂલાજ૊ના ધભા (એટરે દશિંદુ ધભા)ની ઩દયબા઴ા અને વંસ્કૃતતભાં વભજાવ્યુ.ં દશિંદુ ધભાના િચખરત અને સુદય આદળો, વંસ્ઔાય૊, યીત યીલાજ૊, ભાન્મતા઒, ફંધન૊ ં લખેયેને અને ઇસ્રાભી ખબા/આત્ભા/ફીજની આવ ઩ાવ જ૊ડલાભાં આવ્યુ.ં 20 10
 11. 11. 20-Apr-2011 ... િ૊઩ખંડા –તલઘ્ન૊ન૊ ઉ઩ામ ...  વ્મક્ક્તખત ધભા ઩દયલતાન અને વામુદશઔ ધભા ઩દયલતાનના ઔાયણે ધભા ઩દયલતાન ઔયનાયના દૃન્દ્ષ્ટએ ફહુ ભ૊ટ૊ પયઔ ઩ડે છે . વામુદશઔ ધભા ઩દયલતાનથી ર૊ઔ૊ને સુતલધા યશે છે . તેભજ વંખતની અવય / િબાલના ઔાયણે ધભા ઩દયલતાન વશેલ ું થઈ જામ છે . વામુદશઔ યીતે ધભા ઩દયલતાન થઈ ળઔે તે ભાટે તેભના ધભાના વંત૊ની ચભત્ઔાદયઔ લાતાા઒ ઔશેલાભાં આલે જેથી તેની અરોદઔઔ ળક્ક્તની લાત૊ભાં ર૊ઔ૊ વંઔ઱ાઈ જામ. આલી યીતે નલા અનુમામી ઩૊તાના અણખભ૊ અને તલય૊ધ છ૊ડીને તયતજ ં વત઩ંથ ધભાન૊ એઔ વતનષ્ઠ અને ચુસ્ત અનુમામી ફની જામ અને ધભા િચાયઔની લાત૊ ઩ા઱લા તૈમાય થઈ જામ. 21 ... િ૊઩ખંડા –તલઘ્ન૊ન૊ ઉ઩ામ ...  “અરોદઔઔ ળક્ક્ત” અને “઩યચા઒” લા઱ી લાતાા઒ની ભદદથી નલા અનુમામી઒ જરદીથી નલ૊ ધભા અ઩નાલી રે અને ઩૊તાના અણખભ૊ અને ળંઔા઒ છ૊ડી દે તેલી વ્મલસ્થા ઔયલાભાં આલી છે . ઇસ્રાભને, છે ર૊ યુખ એટરે ઔખરયુખન૊, ધભા તયીઔે ર૊ઔ૊ વભક્ષ મુઔલાન૊ િમત્ન ઔયલાભાં આલે છે . દશિંદુ ધભાના તવદ્ચાંત૊ને ઇસ્રાભભાં બે઱લલાના િ૊઩ખંડા તવદ્ચાંત મુજફ “઩શેર૊ ઈભાભ, અરી તાખરફ”ને બખલાન તલષ્ણુન૊ દવભ૊ અલતાય તયીઔે ર૊ઔ૊ વભક્ષ યજુ ઔયલાભાં આવ્મા. તેલીજ યીતે, ઈસ્ભાઈરી વંફધ જા઱લીને ઈભાભને (ળરૂઆતથી જ) બખલાન ં તલષ્ણુન૊ અલતાય ફતાલાભાં આવ્મ૊ છે અને તેણે નાયામણ અને તનષ્ઔરંઔી અલતાય 22 તયીઔે નાભ આ઩ી ઒઱કાલલાભાં આલે છે . 11
 12. 12. 20-Apr-2011 ... િ૊઩ખંડા –તલઘ્ન૊ન૊ ઉ઩ામ  કુયાનને આકયી લેદ (અથલા લેદ) તયીઔે જાશેય ઔયલાભાં આવ્યું છે . અન્મ ધાતભિઔ ઩ુસ્તઔ૊ અને વાદશત્મ૊ને યદ્ઙ ઔયલાભાં આવ્મા છે તેવ ું જાશેય ઔયુું છે . ફીજી ફાજુ બખલાનના અલતાયની દશિંદુ ઩યં ઩યા ચાલુ યાકી છે . લાતાા આખ઱ લધાયલા એવું ફતાલલાભાં આવ્યું છે ઔે અરી તાખરફ, જે ૧૦ભ૊ અલતાય છે , એ ઔ૊ઈ વાધાયણ ધાતભિઔ નામઔ નશ૊ત૊, ઔે જે ઇતતશાવભાં િખટ થઇ ઩૊તાના ચભત્ઔાય ફતાલીને અનંતભાં ખામફ થઈ ખમ૊. અરીની દે લી ળક્ક્ત, તેનાં ઉિયાતધઔાયી ઈભાભભાં ઔશેલાતા “તનયાં તય” રૂ઩ે અલતાય રીધા યાકે છે . 23 િ૊઩ખંડા –રૂદઢલાદી ઇસ્રાભ વાથે વંરગ્ન શુ ં ઉ઩ય જણાલેલ ું િ૊઩ખંડાના ઔાયણે નલ૊ ધભા સ્થાપ્મ૊ છે ? આ િ૊઩ખંડા રૂદઢલાદી ઇસ્રાભ વાથે ઔેલી યીતે વંરગ્ન છે તે જ૊ઈશુ.ં 24 12
 13. 13. 20-Apr-2011 િ૊઩ખંડા –રૂદઢલાદી ઇસ્રાભ વાથે વંરગ્ન ... આગ઱ જણાલેર પ્રો઩ગાંડા વાં઩ ૂણમ યીતે ઇસ્રાભના તવદ્ધાાંતો વાથે વાંરગ્ન છે . આ઩ણે જાણીએ છીએ ઔે ઇસ્રાભ શંભેળા દે લી અલતાયને ઐતતશાતવઔ અને દપર૊વ૊દપકૌ તવદ્ચાંત વાથે જ૊ડીને બખલાનની અલતાય ધાયણ ઔયલાની એઔજ િદિમા છે તેવ ું ભાનલા નુ ં ઩વંદ ઔયત ું આવ્યુ ં છે . આ ફધું ઩શરા આદદ ભાનલ, ફાફા આદભ, વાથે ળરૂ થયુ,ં જેને બખલાનન૊ એઔ ભશાન ઩ૈખફય અને િચાયઔ છે તેવ ું ફતાવ્યુ ં છે . ં સ્થાતનઔ તલચાયધાયા અને ઩દયક્સ્થતત વાથે અડચણ થલાની શારતભાં એલા તવદ્ચાંતને આખ઱ ઔયલાભાં આલે ઔે જેના િભાણે દશિંદુ ધભાના દે લ૊ અને ભશાન વંત૊ ત૊ બખલાન દ્વાયા ધભા િચાય ઔયલા ભાટે આ દે ળભાં ભ૊ઔરલાભાં આવ્મા છે , તેવ ું ફતાલલાભાં આલે. 25 ... િ૊઩ખંડા –રૂદઢલાદી ઇસ્રાભ વાથે વંરગ્ન ...  તલ઴મને એઔ ઔદભ આખ઱ લધાયલા, દશિંદુ ધભાના તલઔાવ ચિના આકયી ચયણભાં ઇસ્રાભને ખ૊ઠલેલ ું છે તેલ૊ િચાય ઔયલાભાં આવ્મ૊. કુયાન છે ર૊ અને તનણાામઔ લેદ (અથલા લેદ) છે તેવ ું ફતાલલા રાગ્મા. જેના ઔાયણે આખાઉ થમેર અલતાયની ઉ઩યલટ જઈને યદ્ઙ ઔયી નાખ્મા અને બખલાનના અલતાય ચિને ઩ ૂણા થલાનું જાશેય ઔયુ. ું “વાચા” ધભા (એટરે વત઩ંથ)ને િખટ ઔયલાની િદિમાભાં એલ૊ તવદ્ચાન્ત યજુ ઔયલાભાં આવ્મ૊ ઔે ઈવાઈ, મહદી જેલાં અન્મ ધભાની જેભ દશિંદુ ધભાને ૂ ઩ણ આ િદિમાભાં િાયં ખબઔ ચયણ અથલા ઩ ૂલા-તૈમાયી રૂ઩ે યજુ ઔયલાભાં આવ્યુ.ં 26 13
 14. 14. 20-Apr-2011 ... િ૊઩ખંડા –રૂદઢલાદી ઇસ્રાભ વાથે વંરગ્ન  આ યીતે, શુદ્ચ ઇસ્રાભની નજયથી જ૊ઈએ ત૊ ઇસ્રાભ અને દશિંદુ ધભા લચ્ચેન૊ અંતય ઒છ૊ ઔયલા ભાટે ઈસ્ભાઈરી ધભા િચાયઔ૊એ ઩દ્ચતત અ઩નાલેરી શતી, તે ઇસ્રાભના રૂદઢલાદી તવદ્ચાંત૊ અને તલચાય ધાયા વાથે ક્યાંમ ટઔયાતી નથી. ૂ ટંઔભાં િ૊઩ખંડા એલી યીતે તૈમાય ઔયલાભાં આવ્મ૊ શત૊, જેના થઔી દશિંદુ઒ના ધભાના મ ૂલ્મ૊, તવદ્ચાંત૊ અને આચાય-તલચાય૊ને ભ્રષ્ઠ ઔયી ઩૊તાના ધભા ઩ય તલશ્વાવ છૂટી જામ. આ યીતે, દશિંદુ઒ને આકયે ઇસ્રાભ તયપ જતા યસ્તા ઩ય ચારતા ઔયી દે લા. 27 વાંદબમ ...  ઈશ્તીઆઔ હુવન કુયેળી ઩ુસ્તઔ “ધી મુક્સ્રભ ઔમ્ય ૂતનટી ઒પ ધી ઇન્ડ૊-઩ાઔ ૈ વફઔોંદટનેંટ" (ઔયાચી, 1977, pp. 41-2) ભાં રેકે છે ઔે , “દસ્તાલેજ૊ભાં એલા ગણા દાકરાઑ જ૊લા ભ઱ે છે ઔે જેભાં ઈસ્ભાઈરી ધભા િચાયઔ૊ એઔ બ્રાહ્ણ ઔે દશિંદુ ઩ુય૊દશતનુ ં રૂ઩ અ઩નાલીને જાશેય દશિંદુ તવદ્ચાંત૊ન૊ તલય૊ધ ન ઔયતાં દશિંદુ ધભાના ઩ામાની ધાયણા઒ને ભાન્મ યાકી ઈસ્ભાઈરી ભાન્મતા઒ ઩ય૊ક્ષ અને છુ઩ી યીતે ગુવાડીને ધીયે -ધીયે ધભા ઩દયલતાન ભાટે યસ્ત૊ તૈમાય ઔમો.” વં઩ ૂણા અને વક્ત ઩ારનના અબાલથી ઇસ્ભૈરી઒ ક્યાયે મ ખચિંતતત ન શતાં ઔાયણ ઔે તે઒ને ઩ ૂયી કાતયી શતી ઔે આકયે અનુમામી઒ ધભાને વં઩ ૂણા યીતે અ઩નાલી રેળે જ. 28 14
 15. 15. 20-Apr-2011 ... વાંદબમ  અરી અશભદ બ્ર૊શી “દશસ્ટયી ઒પ ટોંફસ્ટ૊નવ” (શૈદયાફાદ, 1987, pp. 133-4) ભાં ઔશે છે , “ઈસ્ભાઈરી ધભા અ઩નાલનાય ઔ૊ઈ ઩ણ વ્મક્ક્ત ઈભાભ ઉ઩ય શ્રદ્ચા યાકી, ઩ીય અને અરીના લંળજ૊ને ઩ ૂજમ ખણી, ઩૊તાના ઩યં ઩યાખત યીત દયલાજ૊, નાભ૊, જ્ઞાતત ઒઱ક યાકી ળઔે છે . આલી ઉદાય નીતતના ઔાયણે ર૊શાણા, સુભયા, રંખા જેલી ગણી જ્ઞાતત઒ ઈસ્ભાઈરી વત઩ંથ તયપ આઔ઴ાામા.” 29 1.4 ધભા ઩દયલતાનની ઩દ્ચતત  વત઩ંથના સ્થા઩ઔ... ઩ીય વદરૂદ્ઙીન દ્વાયા... ધભા ઩દયલતાન ઔયાલલા ભાટે અ઩નાલેરી ઩દ્ચતત ઔેલી શતી? 30 15
 16. 16. 20-Apr-2011 ઩ીય વદરૂદ્દીનની ઩દ્ધતત  “ઇસ્રાભ ઇન ન૊થાન ઈન્દ્ન્ડમા” (અરીખઢ, 1993, p. 371) ભાં રેકઔ મુશમ્ભદ ઉભય રકે છે ઔે , “દશિંદુ઒ભાં ઇસ્રાભ ર૊ઔતિમ થલા ઩ાછ઱ નુ ં મુખ્મ ઔાયણ એ શ૊ઈ ળઔે ઔે , મુક્સ્રભ િચાયઔ૊ દ્વાયા નલા દશિંદુ અનુમામી઒ ઩ય ઩૊તાના ઩યં ઩યાખત યીત યીલાજ છ૊ડી દે લા ભાટે ભજબ ૂય ન ઔયલાભાં આવ્યુ.ં તે઒એ એલી ઩દયઔલ્઩ના ઔયી ઔે અનુમામી઒ ઩૊તાના ભે઱ે ધીયે -ધીયે ખફન-ઇસ્રાભી યીત દયલાજ૊ છ૊ડી દે ળ. આના ે ઔાયણે દશિંદુ દ્વાયા ઇસ્રાભ ધભા અ઩નાવ્મા ફાદ ઩ણ ઩૊તાના ઩યં ઩યાખત યીત દયલાજ૊ ઩ા઱તા શ૊લાના ઉલ્રેક૊ ભ઱ે છે .” તેલીજ યીતે, ખીનાન, વાદશત્મ૊ના અને ઩યં ઩યાના મ ૂ઱ વાય ઩યથી વભજાઈ આલળે ઔે ઩ીય વદરૂદ્ઙીનન૊ મુખ્મ ઉદ્ઙે ળ ર૊ઔ૊ને ધીયે -ધીયે ત્રણ (3) ચયણભાં તેભન૊ ધભા ઩દયલતાન ઔયાલલ૊. જે ઩દ્ચતત તેભણે અ઩નાલી શતી તે કાવ ધભા િચાયના ઢાંચા ઉ઩ય આધાદયત શતી. 31 ઩ીય વદરૂદ્દીનની ઩દ્ધતત ચયણ 1: ગબામલસ્થા  તળષ્મ૊ને નૈતતઔ અને વૈદ્ચાંતતઔ મ ૂરમ૊ના ભદદ દ્વાયા વત઩ંથ ધભાન૊ વય઱ ફ૊ધ આ઩લાભાં આલત૊. િલચન૊, ખીનાન૊ અને વાદશત્મ૊ભાં, ર૊ઔ૊ની બા઴ા અને ફ૊રી ઉ઩મ૊ખ ઔયી, સ્થાતનઔ વાંઔેતતઔ ઩દયબા઴ા, જેભઔે અરક તનયં જન (આ લણાનીમ), ગુરુ બ્રહ્ા (ભ૊શમ્ભદ), નય નઔરંઔ (અરી), નય (ઇભાભ), ગટ-઩ાટ, જા઩ લખેયે, ને લા઩યલાભાં આલતી. ગ્રાભ જન૊ની બા઴ાભાં, ઉિભ કુળ઱તા લા઩યીને કાવ ખીનાન૊ યચલાભાં આવ્મા, જેથી ર૊ઔ૊ને તેભના ઩યં ઩યાખત બજન૊ જેલી રશેજત ભ઱ે , જેભાં ઩ીય વદરૂદ્ઙીન ઩૊તાને ગુય વશદે લ અને ગુય શદયશ્ચંિની ઉ઩ાતધ આ઩ે છે . દશિંદુભાંથી મુવરભાન ફદરલાની િદિમાને વય઱ ફનાલલા ઩ાછ઱ બાય આ઩લાભાં આવ્મ૊ છે . 32 16
 17. 17. 20-Apr-2011 ઩ીય વદરૂદ્દીનની ઩દ્ધતત ચયણ 2: ભધ્મભ અલસ્થા  ફીજા ચયણભાં તળષ્મ૊ને એઔાંતભાં ભધ-યાત્રે જ઩ ઔયલા ભાટે ગુરુ ભંત્ર / વત ળબ્દ આ઩લાભાં આલે છે . તળષ્મ૊ને જાણ ઔયલાભાં આલે છે ઔે બખલાન તલષ્ણુન૊ દવભ૊ અલતાય અરી રૂ઩ે અયફ કંડભાં જન્ભી ચ ૂક્ય૊ છે અને શારે “ઇભાભ”ના રૂ઩ભાં ઈયાનભાં લવે છે . ટંઔભાં નલા અનુમામી઒ વત઩ંથને ઩૊તાની જૂની શ્રદ્ચાને ઩ ૂય૊ ૂ ઩ાડતુ ં એઔ ઩ ૂયઔ તયીઔે જ૊તાં થઈ જામ છે . ભ૊શમ્ભદ ઩ેખફય ં અને અરીને ઩૊તાના ઩ ૂલાજ૊ની ઩યં ઩યા વાથે સુવખત વભજે છે . ં 33 ઩ીય વદરૂદ્દીનની ઩દ્ધતત ચયણ 3: ઩યીલતમન અલસ્થા  તળષ્મ૊ને ધ્માનભાં રીન ઔયી દે લા ઩ય બાય આ઩લાભાં આલે છે . તૈમાય ઩છી નલા અનુમામી઒ને તેભના જૂના યીત દયલાજ૊થી તલમુક ઔયલાનુ ં ઔાભ ઩ીય વદરૂદ્ઙીનએ ળરૂ ઔયુ. દશિંદુ઒ની દિમા઒ની તઔા ના આધાયે તનિંદા ઔયલાનુ ં ળરૂ ું ઔયુ, જેલા ઔે લણા બેદ, મુતતિ ઩ુજા, ધાતભિઔ સ્નાન, દશિંદુ દપર૊વ૊પીની ૬ મુખ્મ તલચાય ું લા઱ી ળા઱ા઒, વન્માવ અને ત્માખની ઩યં ઩યા, લખેયે. કયે કય ઩ીય વદરૂદ્ઙીનએ ર૊ઔ૊ની શ્રદ્ચા નુ ં વોમ્મ યીતે ઇસ્રાભી ઔયણ ઔયી નાખ્યુ ં શત.ું ઩ણ તેની વાથે વાથે, તેણે ર૊ઔ૊ની વંસ્કૃતત વાથે ક્યાયે ઩ણ અડચણ ઊબી નશ૊તી ઔયી. આના ઔાયણે દશિંદુ જન વમુદામે બાયતીમ રૂ઩ ધયાલતા ઇસ્રાભના તવદ્ચાંત૊ને અ઩નાલી રીધ૊. 34 17
 18. 18. 20-Apr-2011 ધભા ઩દયલતાન સ ૂત્ર ાંુ  મફઈ શાઈ કોર્મ નો ૧૮૬૬નો તલખ્માત આગા ખાન કેવનો તનષ્ક઴મ ધભા ઩દયલતાનના સુત્ર રૂ઩ે ઈસ્ભાઈરી દાઈ઒ને (ધભા િચાયઔ) તનદે ળન આ઩લાભાં આવ્યું શત ું ઔે. “જ૊ તેભણે એઔ ઈવાઈને િબાલભાં રઈને ધભા ઩દયલતાન ઔયવું શ૊મ ત૊ તેભણે મહદી઒ના ૂ જીદ્ઙી઩ણા અને મુવરભાન૊ના અજ્ઞાન ઉ઩ય રાંફી ચોંડી લાત૊ ઔયલી. ઈવાઈ ધભાના મુખ્મ ભાન્મતા઒ ઩ય શ્રદ્ચા દળાાલીને ધીયે થી ઈળાય૊ મ ૂઔી દે લ૊ ઔે એ ફધું વાંઔેતતઔ છે અને તેભાં ઔંઈ ભ૊ટ૊ યશસ્મ છે . તેવ ું સુચાલલી, તેની વાચી શઔીઔત પક્ત ઈસ્ભાઈરી ધભા આ઩ી ળઔે તેલી લાત૊ ઔયલી. ઈવાઈ઒એ ક્યાંઔ વાચી લાત વભજલાભાં ભ ૂર ઔયી છે અને વાચ૊ ધભા એજ છે જે ઈસ્ભાઈરી ધભા િચાયઔ ફતાલે તે.” તેલીજ યીતે, જ૊ એઔ મહદીન૊ ધભા ઩દયલતાન ઔયાલલ૊ શ૊મ ત૊ તેભણે ઩શેરાં ઈવાઈ અને ૂ મુવરભાન૊ તલરૂદ્ચ ફ૊રી તેન૊ તલશ્વાવ જીતીને ઔશવું ઔે વાચ૊ ભાતવમા આલળે અને એ ઔ૊ઈ નદશ ઩ણ અરી છે . વાય: મોજના એલી છે કે ઩શેરાાં અનુમામીઓના ઩ોતાના જુના ધભમનો પ્રચાય કયલો અને તેની વાથે બ઱ી તેનો તલશ્વાવ જીતી તેણે ધીયે ધીયે એભ વભજાલવુાં કે એ જે કાં ઈ ધભમ ઩઱ે છે એ પક્ત વાાંકેતતક છે . વાચો બગલાન અરી છે અને વાચો ધભમ તળમા મુવરભાન ધભમ છે . 35 1.5 ઈભાભ અને અકંડ જમ૊ત, ઔે ઇસ્રાભી નુય, ઩ાછ઱ની ધાયણા  બખલાન તલષ્ણુન૊ જીલતા રૂ઩ ખણાતા ઈભાભ૊ની શ્ુકરા..ં અને બ્રહ્ાંડની ઉત્઩તિનુ ં મ ૂ઱ ધયાલતી, અકંડ જમ૊ત (જેણે ઇસ્રાભભાં નુય ઔશેલામ છે ) ઩ાછ઱ની ધાયણા 36 18
 19. 19. 20-Apr-2011 ઈભાભ અરી તલષ્ણુન૊ ૧૦ભ૊ અલતાય આ ખચત્ર નીચે જણાલેર ઇટરી લેફવાઈટ ઩યથી રેલાભાં આલેર છે . http://www.tradizionesacra.it /imamali-krishna-vishnu.htm 37 ઈભાભ અને અકંડ જમ૊ત ...  ળરૂઆતથીજ ઇસ્રાભ (અને ઇસ્ભૈરીસ્ભ)ભાં ઩ેખફય અને ઈભાભને ં િાધાન્મ આ઩લાભાં આવ્યુ ં છે . ભશત્લના ઔાભ ભાટે બરે તેભણે બખલાન એ ઩વંદ ઔમાા શતાં, ઩ણ તે઒ વાધાયણ નાળલાન ભાણવ જ શતા. વાધાયણ ભાણવથી પક્ત ચદડમાતી બુદ્ધદ્ચન૊ પયઔ શત૊. વભમ જતાં આ ચદડમાતી બુદ્ધદ્ચ ધીયે -ધીયે લધુ ને લધુ દૈ લી થતી ખઈ અને અન્મ તલચાય ધાયા઒ના િબાલ તેભજ ઇસ્રાભનાં યશસ્મભમ તવદ્ચાંત૊ના ઔાયણે એ અકંડ જમ૊ત (એણે અયફીભાં “ન ૂય” ઔશેલામ છે ) ફની ખઈ. 38 19
 20. 20. 20-Apr-2011 ... ઈભાભ અને અકંડ જમ૊ત ...  જેભ વત઩ંથી “કાના”નુ ં નાભ ફદરીને જમતત ભંદદય ઔયલાભાં આવ્યુ,ં તેલીજ યીતે વત઩ંથી કાનાભાં ફ઱તી “ઇસ્રાભી નુયનુ”ં નાભ ઩ણ ફદરીને “અકંડ જમ૊ત” ઔયલાભાં આવ્યુ.ં એન૊ ભતરફ, વત઩ંથી ભંદદયભાં જે અકંડ જમ૊ત ફ઱ે છે , તે લાસ્તલભાં “ઇસ્રાભી નુય” છે . તેન૊ દશિંદુ ધભા વાથે ઔ૊ઈ વંફધ નથી. ં દદવ્મતા શ૊લાના ઔાયણે, આ લસ્ત,ુ ઈભાભ અને ઩ેખફયભાં િખટ થયુ,ં જેના ઔાયણે તે ઔામભી ં અને અતલનાળી ફન્યુ.ં તવદ્ચાંત એલી યીતે તલઔસ્મ૊ ઔે એ લસ્ત ુ શંભેળા ઈભાભ અરીના લંળભાં એઔ ચ૊ઔવ રીટી/દ૊યીભાં ખાદી઩તત ત઩તા દ્વાયા તેનાં તનભાતા ઉિધીઔાયી ઩ુત્રભાં કુ દયતી યીતે ઉતયત ું આલે છે એવું આ ર૊ઔ૊ ભાને છે . અકંદડત દ૊યી િભાણે શાર ઈભાભનુ ં અક્સ્તત્લ છે . તેલીજ યીતે બતલષ્મભાં ઩ણ શંભેળા અક્સ્તલ યશળે. આ વંવાયની યચના થઈ તે ઩શેરાંથી આ દ૊યીભાં ક્યાયે મ કંડન નથી થયુ.ં 39 ... ઈભાભ અને અકંડ જમ૊ત  એના ઩દયણાભે, અનુમામી઒ એવુ ં ભાનલા રાગ્મા ઔે શ્ુન્દ્ષ્ટની યચના ઩ાછ઱ જે ળક્ક્ત છે , તેજ ળક્ક્ત “ઈભાભીમત”ની અંદય છે . અને એટરા ભાટે ઩શેર૊ ઈભાભ, એટરે અરી, અને તેનાં ઩છીના ઈભાભ૊ અને શ્ુન્દ્ષ્ટના યચૈતા, એટરે બખલાન, આ ફધુ ં એઔજ છે . એટરે, તાદઔિઔ યીતે, દશિંદુ ભાન્મતા મુજફ, બખલાન તલષ્ણુન૊ અલતાય રેલાની શૃકરા ચાલું યાકીને અરીએ અલતાય રેલાની ં લાત૊ ખ૊ઠલી છે . 40 20
 21. 21. 20-Apr-2011 1.6 સ ૂપી આલયણ  સ ૂપી તવદ્ચાંત૊નુ ં ગ્રશણ ઔયવુ... ં 41 સ ૂપી આલયણ ...  વત઩ંથ ધભાના વાદશત્મભાં, ઩શેરાથી તૈમાય, બાલ વ્મક્ત ઔયલાની, સ ૂપી યીત અ઩નાલીને રેકઔ૊એ ઩૊તાની બાલના઒ અને નૈતતઔ મ ૂલ્મ૊ને યજુ ઔમાા છે . ત્માય ઩છી, સ ૂપી િતીક્લાદ (symbolism)ન૊ સ્લરૂ઩ લા઩યીને, આંતદયઔ ઔે ફાહ્ય યીતે, ચ૊યી છુ઩ી તેભના િતતફંતધત (ઇસ્રાભ વંફધી) ઉદ્ઙે ળને વાંઔેતતઔ ં યીતે ગુવાડી દે લાભાં આલે. વાદશત્મના રેકઔન૊ વંદેળ આ઩લા ઩ાછ઱ન૊ રક્ષ ઩શેરાથી જાણલા લખય આલા ખફન ઩યં ઩યાખત વાદશત્મ૊ની વાચી વભજ રેલી ફહુ ઔઠીન છે . 42 21
 22. 22. 20-Apr-2011 ... સ ૂપી આલયણ  વત઩ંથી ઩ીય દ્વાયા વાભાન્મ જીલનભાં ઩ણ સ ૂપી આલયણન૊ વપ઱ ઉ઩મ૊ખ ઔમો છે . આજે ઩ણ “ળમ્વ તફયે ઝ” ઔે જેભને મુરતાનભાં ઩ીય “ળમ્વ” ઔશેલાભાં આલે છે , શવન દમાા (શવન ઔફીરુદ્ઙીન) અને ઉચની ફાજુના શાજી વદય ળાશ (઩ીય વદરુદ્ઙીન) ને સ ૂપી ઩ીય તયીઔે ભાનલાભાં આલે છે . ઩ીયાણાના ઈભાભ ળાશને ઩ણ સ ૂપી ઩ીયની ઉ઩ભા આ઩લાભાાં આલેર છે . 43 1.7 સ ૂપી બાલ  સ ૂપી બાલના પામદા અને ખેયપામદા઒... 44 22
 23. 23. 20-Apr-2011 સ ૂપી બાલ ...  સ ૂપી બાલભાં ફાહ્ય આચયણ ઩ય ક્યાયે મ બાય આ઩લાભાં આવ્મ૊ નથી. શભેળાં સ ૂપી ઉ઩દે ળને ભશત્લ ખણયુ ં છે . ધાતભિઔ જીલનભાં નૈતતઔ અને આધ્માજત્ભઔ ઩઱૊ ઩ય ધ્માન આ઩ીને, સ ૂપી બાલભાં ક્યાયે ઩ણ ફાહ્ય આચયણ ઩ય ઔ૊ઈ તલળે઴ રક્ષ નથી આ઩લાભાં આવ્યુ.ં આ લસ્ત ુ એઔ ફાજુ પામદાઔાયઔ શતી, ત્માયે ફીજી ફાજુ એટરીજ જ૊કભી શતી. િભુની દૈ તનઔ િાથાનાન૊ ઩ાઠ ઔયલા ભાટે ઔ૊ઈ ફંધન ન શ૊લાના ઔાયણે દશિંદુ અનુમામી઒ને લટરાલલાનુ ં ઔાભ ફહુ વય઱ ફની ખયુ.ં ઩ણ ઇસ્રાભ વાથે વાંફધ ધયાલતા ફાહ્ય ચચન્શોના અબાલને કાયણે, હશિંદુ ધભમની ઩કડ ાં તેભના ઩ય કામભ યશે તેલી ળક્યતાઓ ફની યશી. 45 ... સ ૂપી બાલ  આના ઔાયણે જે અનુમામી઒ કયા ઈસ્ભાઈરી તલચાય ધાયાને ભાનતા શતા, (દાકરા તયીઔે ક૊જા઒) તેલા ર૊ઔ૊, પેયપાય ઔયતા-ઔયતા, ચ૊ક૊ ઇસ્રાભ ધભા અ઩નાલતા ખમા અને દશિંદુ ધભા અને તેની યીત દયલાજ છ૊ડતા ખમા. ફીજી ફાજુ જે રોકો ઈભાભળાશી ઩ીયોને ભાનતા શતા (ખોજાથી અરગ થમા ઩છી) હશિંદુત્લના તનમતભત દફાલને કાયણે ઇસ્રાભથી રાાંફા યશેલા રાગ્મા. આભાં મુખ્મ મુદ્ઙ૊ એ છે ઔે ઇસ્રાભ વાથે વંફધ ધયલતા ફાહ્ય આચયણના અબાલને ઔાયણે ર૊ઔ૊ ં દશિંદુ ધભા તયપ લ઱લા રાગ્મા. આ મુદ્ઙાના રીધે, ઩ીયાણા વત઩ંથ દ્વાયા તાદઔમાન૊ ઉ઩મ૊ખ ઔયીને, ઩૊તાન૊ ધભા લધાયલા ભાટે ઔેલ૊ ઉ઩મ૊ખ ઔયે છે , તે આ઩ણે આખ઱ જ૊શુ.ં 46 23
 24. 24. 20-Apr-2011 1.8 ધભા તવદ્ચાંત  વત઩ંથન૊ ધભા તવદ્ચાંત ઩ય એઔ આછી નજય 47 ધભા તવદ્ચાંત ...  કુયાનભાં જણાલેર તવદ્ચાંત િભાણે, વત઩ંથ ઩ણ એઔજ બખલાન, શ્ુન્દ્ષ્ટના યચૈતાને, ભાને છે . ઩ણ તેજ વભમે, વત઩ંથ દશિંદુ બખલાનના અલતાયના તવદ્ચાંતન૊ ઩ણ સ્લીઔાય ઔયે છે . અકંડ જમ૊ત ઔે “નુય”(આખાઉ જણાલેર િભાણે) જે જીલન અને અંતયાત્ભાનુ ં મ ૂ઱ છે , એ એઔ જીલતા વ્મક્ક્ત ઩ય ઔેન્દ્ન્િત થામ છે . આ ભાણવ ળયીયથી વાધાયણ ભાણવ જેલ૊જ શ૊મ છે . 48 24
 25. 25. 20-Apr-2011 ... ધભા તવદ્ચાંત ...  ઩ણ એ અકંડ જમ૊ત અતલબાજીત શ૊લાના ઔાયણે, અરખ-અરખ જગ્માએ ટુઔડાભાં ન યશી ળઔે એટરે બખલાન અને જમ૊ત-ધાયઔ વ્મક્ક્ત લચ્ચે વં઩ ૂણા વભીઔયણ શ૊મ છે . આ દદવ્મ વ્મક્ક્ત ફીજ૊ ઔ૊ઈ નદશ ઩ણ ઈભાભ શ૊મ છે જે અરીન૊ (મુશમ્ભદ ઩ેખફયન૊ જભાઈ) લંળજ અને વીધી યે કા/દ૊યીન૊ ઉિયાતધઔાયી શ૊મ છે . ં ઈભાભને, એઔ દદવ્મ તેજ ધયાલત૊, ર૊ઔ૊ના નેતા તયીઔે ભાનલાભાં આલે છે અને દુતનમાભાં શંભેળા ઈભાભની શમાતી શ૊મ તેવ ું ઩ણ ભાનલાભાં આલે છે . 49 ... ધભા તવદ્ચાંત ...  શીન્દુ ઒ના ચાય યુખ૊ન૊ તવદ્ચાંત રઈને, વભમ ચિને ૪ યુખભાં તલબાજીત ઔયલાભાં આવ્યું છે . દયે ઔ યુખને અને ઔા઱ભાં બાખરા ઔયલાભાં આવ્મા છે , જેભાં બખલાને અમુઔ રૂ઩ભાં અલતાય રીધ૊ છે . 1. ઩શેર૊ યુખ, વતયુખ, અને તેના ચાય ઔા઱ભાં ભચ્છ, ઔચ્છ, લયાશ અને નયતવિંશ અલતાય થમા. 2. ફીજ૊, ત્રેતાયુખ અને તેભાં ત્રણ ઔા઱ અને તેનાં ત્રણ અલતાય લાભન, ઩યશુયાભ અને યાભ અલતાય થમા. 3. ત્રીજ૊, દ્વા઩ય યુખભાં ફે ઔા઱ જેભાં કૃષ્ણ અને બુધ અલતાય થમા. 4. છે લ્રો અને તનણામમક યુગભાાં, ક઱ીયુગભાાં, એક કા઱ છે , તેભાાં એકજ અલતાય “અરી”નો છે . આલી યીતે દશિંદુ઒ના ૧૦ અલતાયના તવદ્ચાંતને વભજાલલાભાં આવ્મ૊ છે અને છે લ્રા ઔા઱ભાં ઇસ્રાભને જ ભાણવ જાતન૊ ધભા ફતાલલાભાં આવ્મ૊ છે . 50 25
 26. 26. 20-Apr-2011 ... ધભા તવદ્ચાંત ...   દયે ઔ અલતાય રેલા ઩ાછ઱ બખલાનન૊ મુખ્મ શેત ુ ઔ૊ઈ કાવ દૈ ત્મને ભાયલાન૊ છે .  એલીજ યીતે, ઔખર યુખભાં, “ઔખરિંખ૊” નાભના દૈ ત્મને “તનષ્ઔરંઔી નાયામણ” ઈભાભ આલીને ભાયળે.  ઔખરયુખ ભાટે અથલા લેદ યચલાભાં આવ્મ૊ છે અને ફીજા અન્મ લેદ૊ને યદ્ઙ ઔયલાભાં આવ્મા છે , એભ ઔશેલાભાં આવ્યુ ં છે . 51અલતાય | ભાતા | ત઩તા | ઩ત્ની | ગુરુ | તીથમ | ક્ષેત્ર | દૈ ત્મ | લેદ | બક્ત | વ ૃત | યુગ | ભાંત્ર 52 26
 27. 27. 20-Apr-2011 હશિંદુ ધભમભાાં લાયી મજ્ઞ જેવુાં કાં ઈ નથી 53 ... ધભા તવદ્ચાંત ...  ખીનાન િભાણે, નઔરંઔી અલતાય ઩તશ્ચભથી આલળે (અરાભત, ઈયાન તયપન૊ વંદબા) તેન ુ ં મુખ્મ ઔામા દાનલ૊ વાભે રડલાનુ ં છે અને કાવ ઔયીને ઔખરિંખા/ઔખરિંખ૊ અને તેની દુષ્ટ અને ઩ા઩ી ઔભોન૊ અંત રાલલાન૊ છે . ઈભાભ ભશદીના શાથે ઔખરિંખાન૊ અંત એ અલતાય રેલા ઩ાછ઱ની મુખ્મ ભ ૂતભઔા યશેળ, જેના ઔાયણે ઔખરયુખન૊ અંત આલળે. ે ત્માય ફાદ તનષ્ઔરંઔી નાયામણ, તલશ્વ કુંલાયીઔા (કુ ંલાદયઔા ધયતી) વાથે રગ્ન ઔયળે. જે જગ્માએ રગ્ન થળે એ જગ્મા કુંલાદયઔા ક્ષેત્ર તયીઔે ઒઱કાળે અને ત્માં ઈભાભ ળાશની ઔફય શળે. 54 27
 28. 28. 20-Apr-2011 ... ધભા તવદ્ચાંત ...  ઔખરિંખાને દૈ ત્મ૊ના યાજા તયીઔે યજુ ઔયલાભાં આલેર છે ઩ણ તેની ઩ત્ની સુયજા યાણી (દશિંદુ ઔલ્ઔી ઩ુયાણભાં તેન૊ ઉલ્રેક નથી) ધાતભિઔ છે અને ધભા ઩દયલતાન ઔયીને વત઩ંથ ધભા અ઩નાલેર૊ છે . ઩૊તાની જલાફદાયી ઩ ૂયી ઔયતા જે લપાદાય અનુમામી઒ છે , તે઒ ફચી જળે, અને એઔ ગુપ્ત ઩યં ઩યાના વભ્મ ફનળે અને તેભણે “યીકીવય” અને “ભ૊નીન” ઔશેલાભાં આલળે. ૧૨ ઔય૊ડ ભાણવ૊ને (૧૨ ઔય૊ડીની વ૊ફત) ભ૊ક્ષ ભ઱ળે અને િભુના ફતાલેર યસ્તા ઩ય ચારીને અભયા઩ુયી (તલળે઴ સ્લખા) ભ઱ળે, જમાં પક્ત વાચા વત઩ંથી઒જ જઈ ળઔળે. 55 ... ધભા તવદ્ચાંત ...  લપાદાય વત઩ંથી઒ શજાય૊ લ઴ો સુધી યાજ ઔયળે. બખલાન ફધા જીલ૊ના ઔભોન૊ દશવાફ યાકળે અને તેના િભાણે તેભણે વજા ઔયળે ઔે વાયા ઇનાભ આ઩ળે. સુય અને ઩દયબા઴ા દશિંદુ ઩ોયાખણઔ ઔથા઒ ભાંથી રેલાભાં આલી છે . ઩છી બરે તે ઔલ્ઔી ઩ુયાણ શ૊મ ઔે ઩છી બાખલત ઩ુયાણ જેલા અન્મ ઩ુયાણ. બાયત ઉ઩ભશાદ્વી઩ભાં તનઝાયી ઩યં ઩યાના યીલાજ િભાણે, આલા દશિંદુ મ ૂલ્મ૊ભાં ફદરાલ ઔયીને તેભણે ઇસ્રાભી યં ખ આ઩ી દે લાભાં આવ્મ૊, જેના ઔાયણે ધભાભાં ઇસ્રાભી મ ૂલ્મ૊ ળાભેર ઔયી ળઔામ. 56 28
 29. 29. 20-Apr-2011 ... ધભા તવદ્ચાંત ...  ઉ઩યાંત, તેભની ઩૊તાની અને ઇસ્રાભી ઩દયબા઴ાન૊ ઩ણ વભાંતય લ઩યાળ ચાલુ યાખ્મ૊, જેભ ઔે તનષ્ઔરંઔી અલતાય જેને “ભશદી” અને “ઔૈ મભ” ઩ણ ઔશલાભાં આલે છે , “સ્લાભી યાજા ળાશ”, “યીકીવય” (લપાદાય) “ભ૊ભીન” લખેયે. તનષ્ઔરંઔી નાયામણની વેનાભાં દશિંદુ ઩ોયાખણઔ ઔથા઒ના ઩ાત્ર૊ અને ઇસ્રાભી વ્મક્ક્ત઒ન૊ ળભાલેળ છે . દશિંદુ઒ભાંથી ભશાબાયતના ઩ાત્ર૊ જેભ ઔે ઩ાંચ ઩ાંડલ૊, કુંતી, િો઩દી લખેયે અને અન્મ ઔથા઒ભાંથી યાજા શયીળચંિ અને બક્ત િશરાદન૊ ઩ણ વભાલેળ છે . 57 ... ધભા તવદ્ચાંત  બમાનઔ વજાથી ફચલા ભાટે એઔ લપાદાય વત઩ંથી઒ની જલાફદાયીભાં;  “઩ાલ઱” ઩ીલાનુ ં આલે છે , તેભજ  ઈભાનદાયીથી ધાતભિઔ ઔય એટરે “દવ૊ન્દ” અને “રાખા઒” અચ ૂઔ ચ ૂઔલલાનુ ં ઩ણ આલે છે . બાયતીમ તનઝયી઒ દ્વાયા વાચલેરા “ભયણ૊઩યાંત” લાત૊ અને “તાયણશાય” રેક૊ ઩યથી જાણ થામ છે ઔે દશિંદુ ધભાની ઐતતશાતવઔ અને ઩ુયાણીઔ લાતાા઒ ઩યથી િેયણા રેલાભાં આલી છે . ઩યં ત ુ તેને આકયી અને મુખ્મ ળૈરી અને દદળા પક્ત ઈસ્ભાઈરી તલચાયધાયા (દપર૊વ૊પી) આ઩ે છે . 58 29
 30. 30. 20-Apr-2011 1.9 દવ અલતાય (વત઩ંથી આવ ૃતિ)  ફશાયથી દશિંદુ રૂ઩ ધયાલતા વત઩ંથી દવ અલતાયન૊... વાચા દશિંદુ દવ અલતાય વાથે... ઔ૊ઈ વંફધ ન શ૊લા ઩ાછ઱ના અમુઔ ઔાયણ૊ ં 59 60બખલાન તલષ્ણુના અલતાય (વત઩ંથી઒ િભાણે) દળાા લતુ ં તળરા રેક 30
 31. 31. 20-Apr-2011બ્રહ્ા (શ્ુન્દ્ષ્ટના યચૈતા) 1 ત઩તા 2 ભાતા ઩ત્ની 1) ભછ અલતાય 2) ઔછ અલતાય 3 4 ખ૊ય / ગુરુ ઩યે ભરુ ક 1 ઩યીક્ભરુ ક 1 ક્ષેત્ર 5 ળંકાલતી 2 ઔભરાલતી 2 6 દૈ ત્મ ચંદડઔા 3 ફેચયાજી 3 7 યાજા ભનધાતા એઔારૂકી 8 લંળજ૊ 4 4 બાખ઩ુય / 5 શેભ઩ુય / દ્વાયાભાતી 5 ભાનવવય૊લય ળંકાસુય 6 ભધુઔેતાફ 6 રૂ઴ભાખત 7 અભયીળ 7 ઩છીની સ્રાઈડ ભાનેત -> ઉગ્રવેન -> લંળયતન -> દઔાએત -> અજાવ ૃત -> બ્રેવ઩ટ -> 8 ઔાજભ -> િજા઩ત -> 8આવ૊ભંતયા -> ઩યીઔભર ુક દાધભરૂકી 61 અખાઉ 1 ત઩તા સ્રાઈડ 2 ભાતા ઩ત્ની 3) લયાશ અલતાય 4) નયતવિંશ અલતાય 3 4 ખ૊ય / ગુરુ દાધભરૂકી 1 અભયીક 1 ક્ષેત્ર 5 ઩દ્માલતી 2 ચંિાલતી 2 6 દૈ ત્મ વ૊મ્મ 3 તુરજા બલાની 3 7 યાજા એઔાસુય અભયતેજ 8 લંળજ૊ 4 4 ભામા઩૊ય / બેનઔાસુય 5 ઔાશ્ભીય/ ચયના઩ ૂયી 5 ભ૊યધ્લજ 6 શયણ્મઔશ્મ઩ 6 ધ ૃલ 7 િશરાદ 7 ઩છીની સ્રાઈડ રૂ઩ંઔ -> કરી઩ત -> 8 ભાનએત -> લંળલધાન - 8 ખોતભ -> અભયીક > ર૊ચન -> ઔવભરૂકી 62 31
 32. 32. 20-Apr-2011 અખાઉ 1 ત઩તા સ્રાઈડ 2 ભાતા ઩ત્ની 5) લાભન અલતાય 6) ઩યશુયાભ અલતાય 3 4 ખ૊ય / ગુરુ ઔવભરૂકી 1 જભદખની 1 ક્ષેત્ર 5 રીરાલતી 2 ુ યે ણઔા 2 દૈ ત્મ 6 ઔ૊દઔરા 3 -- 3 7 યાજા વશજાનંદ જનઔ તલદે શી 8 લંળજ૊ 4 4 ઔ૊મરા ઩ાટણ / 5 ભામા઩ુય / ઔ૊મરા 5 લંથારી ફરીયાજા 6 ળસ્ત્ર અજુ ાન 6 -- 7 -- 7 ઩છીની સ્રાઈડ યઘુ -> નઘુ -> જેજાએત -ભનધાતા -> ઩ ૃથ્લીજ -> 8 > ઔેલરીઔ -> એજે઩ાર - 8 અવયત -> જભદખની > દવયથ 63 અખાઉ 1 ત઩તા સ્રાઈડ 2 ભાતા ઩ત્ની 7) યાભ અલતાય 8) કૃષ્ણ અલતાય 3 4 ખ૊ય / ગુરુ દવયથ 1 લાસુદેલ 1 ક્ષેત્ર 5 ઔોળલ્મા 2 દે લઔી 2 દૈ ત્મ 6 વીતા 3 રૂઔભણી 3 7 યાજા લતળષ્ઠ લેદ વ્માવ 8 લંળજ૊ 4 4 અમ૊ધ્મા઩ ૂયી 5 ખ૊કુ ર / ભથુયા 5 યાલણ 6 ઔંવ 6 શયીળચંિ 7 વશદે લ 7 ઩છીની સ્રાઈડ ઩દભ -> વેસ્થાન ->રલ -> ઩દભ -> ઩યીક - 8 ફેરસ્થાન -> લેણી 8> લીય઩ાર -> લાસુદેલ લછયાજા -> તવિંશયાજા 64 32
 33. 33. 20-Apr-2011 અખાઉ 1 ત઩તા સ્રાઈડ 2 ભાતા 10) તનષ્ઔરંઔી નાયામણ ઩ત્ની 9) બુધ અલતાય મુયતઝા અરી 3 4 ખ૊ય / ગુરુ તવિંશયાજા 1 અબુ તારેફ 1 ક્ષેત્ર 5 ુ યે ણઔાલ 2 ફીફી પાતતભા 2 દૈ ત્મ 6 શયતવદ્ધદ્ચ 3 પાતતભા 3 7 યાજા શંવયાજ નફી ભ૊શમ્ભદ 8 લંળજ૊ 4 4 દે રભ દે ળ - ઈયાન / 5 દશભ઩ ૂયી / કુ રુક્ષેત્ર 5 કુ ંલાદયઔા દુ મોધન 6 ઔખરિંખ૊ 6 યુતધષ્ઠીય 7 ગુપ્ત અલતાય 7ળીળ -> વાભ -> વલુઔન -> શારૂન -> અવરભ-> 8 આદભ -> તનઝાય -> ભીજાય -> અરીમાવ -> ભારીઆવ -> મુલ્ઔાન -> ઔાજભ -> ઔશેય -> ઩છીની સ્રાઈડ 8 ઔાએભ -> ખારીફ -> અરેફ -> ઔામભ -> ભ૊યાદ -> મુનારેપ -> શાવભ -> ભતરફ -> 65 અબુતારેફ 10) તનષ્ઔરંઔી નાયામણ નુય વતખ૊ય નાવીય ળાશ વરાઉદ્ઙીન –શઝયત અરી મુવાપયીન મુવારઔ ળાશ ળાભશુદ્ઙીન ઈભાભ જભારદદન ભશબ ૂ શવન ળભશુદ્ઙીન મુવાપયીન ભસ્તાંખ હુવૈન નવીયદદન ભશેયદીન ભશીઆધીન જેનરાફદદન શાદીન વાદશફદદન મુભનળાશ ભ. ફાઔય વરાઉદ્ઙીન વદ્ર ુદદન કરઔળાશ જાપય પાજર ળાશ ઔફીરુ દ્ઙીન ઈસ્ભાઈર તનઝાયળાશ ઔાવભ ળાશ ઈભાભ નુય વતખ૊ય અશભદ ળાશ ઇસ્રાભળાશ ળાશ 66 33
 34. 34. 20-Apr-2011 ઉ઩ય જણાલેર સ્રાઈડ ઩યથી જાણલા રામઔ મુદ્ઙા઒ ... ઉ઩ય જણાલેર સ્રાઈડ ઩યથી જાણલા રામઔ મુખ્મ મુદ્ઙા઒ આ િભાણે છે ;1. બખલાનના ઩શેરા અલતાયથી રઈને છે લ્રા અલતાય સુધી એ અકંદડત વીધી દ૊યીભાં / યે કાભાં થમ૊ છે . એટરે ભછ અલતાયથી રઈને મુતાઝા અરીને આલયીને, ઈભાભ ળાશ સુધીન૊ લંળ (શદયલંળ) એઔજ વીધી દ૊યી/યે કાભાં થમ૊ છે . (કુ ઱ ફદરત૊ નથી).2. ફીજા ળબ્દ૊ભાં, બખલાન એઔજ લંળભાં ઩ેઢી દય ઩ેઢી એઔજ યે કાભાં જન્ભ રીધ૊ છે .3. વત઩ંથ મુજફ લંળજ૊ની આ યે કાને “શદયલંળ” ઔશેલાભાં આલે છે . (શયીલંળ મુદ્ઙાને ઩ય કાવ ધનભાં યાકજ૊).4. બખલાન એ ઩શેરાં ૯ અલતાય બાયતભાં રીધા.5. છે ર૊ અને ૧૦ભ૊ અલતાય બખલાને, ઈયાન દે ળભાં, રઇ રીધ૊ છે . ઔ૊ઈ ઩ણ દશિંદુ ભાટે આ લાત અજામફ જેલી રાખળે.6. દશિંદુ દવ અલતાય મુજફ, બખલાનન૊ દવભ૊ અલતાય ઔખરયુખના અંત વભમેજ થળે. ઩ણ વત઩ંથી દવ અલતાયભાં બખલાને ૧૦ભ૊ અલતાય રઈ રીધ૊ છે . 67 ... ઉ઩ય જણાલેર સ્રાઈડ ઩યથી જાણલા રામઔ મુદ્ઙા઒7.  ૧૦ભ૊ અલતાય ફીજ૊ ઔ૊ઈ નથી. એ છે ઇસ્રાભના સ્થા઩ઔ, ભ૊શમ્ભદ ઩ેખફયના જભાઈ, શઝયત અરી. અને અરી જ ઩શેરા ઈભાભ છે . ં8. ભાણવના નાળલાન ળયીયની વીભા઒ના ઔાયણે બખલાન એટરે અરી તેભના લંળજ૊ની એઔ તનતશ્ચત યે કાભાં ઉિયાતધઔાયીના રૂ઩ે ઩ાછા જન્ભ રેતા યશેળ. ે9. આ યે કાને ઈભાભ ળાશથી રઈને તેભના દીઔયા નય ભશમ્ભદ ળાશ સુધી જ૊ડલાભાં આલી છે જેના ઔાયણે નય ભશમ્ભદ ળાશ તેભના વભમ ઔા઱ભાં જીલતા ઈભાભ, એટરે અરીન૊ અલતાય, એટરે બખલાન તલષ્ણુન૊ અલતાય, ફતાલલાભાં આલે છે . 68 34
 35. 35. 20-Apr-2011 શલે આ઩ણે વત઩ંથી દવ અલતાય ઉ઩ય ઩ડેર૊ “દશિંદુ ઩ડદ૊” ઉ઩ાડીને લાસ્ત ુ શઔીઔત જ૊ઈએ... 69 ઩ડદ૊ શટાલીએ ...  ઩શેર૊ અલતાય, ભછ અલતાય, એટરે ભછરીના લંળભાં ભાણવ૊ જન્ભે અને તેભાં ઔછ એટરે ઔાચફ૊ અને ઩ાછા ભાણવ૊. તેના ઩છી લયાશ એટરે સુલય અને તેના લંળભાં ભાણવ૊ અને ત્માય ઩છી નય+તવિંશ. દશિંદુ ધભાભાં આ઩ે વહુ ં જાણીએ છીએ ઔે નયતવિંશ અલતાયભાં નયતવિંશ બખલાનના ઔ૊ઈ ભાતા ઔે ત઩તા નશ૊તા. જમાયે િશરાદને તેભના ત઩તાએ ધકધકતા ર૊કંડના થાંબરાને ખ઱ે રખાડલાનુ ં ઔહ્ું ત્માયે ર૊કંડન૊ થાંબર૊ પાડીને બખલાને નયતવિંશ અલતાય રીધ૊. બખલાન જન્મ્માં નશ૊તા તે઒ િખટ થમા શતા. દશિંદુ ળાસ્ત્ર૊ભાં બખલાન નયતવિંશના ભાતા ત઩તાન૊ ક્યામ ઉલ્રેક નથી. 70 35

×