Series 33 - G - PPT - History of Pirana satpanth Part 2 of 3

Satpanth Dharm
3.1 તાકિયા,[object Object],ઇસ્લામનું એક ખતરનાક અને છુપું, અસરકારક હથિયાર,[object Object],140,[object Object]
આ ઘડીએ સ્વાભાવિક છે કે બધાના મનમાં અમુક સવાલો ઊભા થતા હશે જેમ કે;;,[object Object],હિંદુઓની લાગણી દુભાવીને તેમની ધાર્મિક આસ્થાનોદૂરુપયોગ શા માટે સતપંથનાફેલાવા માટે કર્યો? ,[object Object],એવું કયું કારણ છે કે ફક્ત હિંદુજસતપંથનાઅનુયાયીઓ છે, કોઈ મુસલમાન નથી?,[object Object],સતપંથના ધર્મ પ્રચારકો કેવી રીતે મોટી સંખ્યામાં હિંદુઓનેઆંકર્ષી ને તેમનું ધર્મ પરિવર્તન કરાવી શક્યા?,[object Object],141,[object Object],મહત્વનોપ્રશ્ન,[object Object],તાકિયા,[object Object],જવાબ છે:,[object Object]
કુરાન તાકિયાની મંજૂરી આપે છે. એક મુસલમાનને બીજા કાફર (ગેર-મુસલમાન) સામે તાકિયા વાપરવાની કુરાન છૂટ આપે છે.,[object Object],એક કાફરને છેતરવાની છૂટ, મુખ્ય રૂપે, કુરાનની આયાત ૩:૨૮ આપે છે.,[object Object],“કોઈ મુસલમાને બીજા મુસલમાનને છોડીને કાફર (ગેર-મુસલમાન) સાથે દોસ્તી અને 	સહયોગ ન કરવી. જો કરશે તો તેનો અલ્લાહ સાથે સંબંધ નહિ રહે – ફક્ત કાફરથી 	બચવા માટે તેની દોસ્તી રાખવાની છૂટ છે.”,[object Object],મહમ્મદ બીન જરીરઅત્-ટાબરી(d. 923), કુરાનની અધિકારત્વ અને માન ધરાવતી ટિપ્પણી કરતાં આયાત ૩:૨૮ને નીચે પ્રમાણે સમજાવ્યો છે;,[object Object],“જો તમે (મુસલમાન) કોઈ ગેર-મુસલમાનના અધિકાર ક્ષેત્રની નીચે હો, અને પોતાના હિત સાચવવા માટે કોઈકનો ડર હોય, ત્યારે તમે તમારી જબાનથી તેમની સાથે વફાદાર રહેજો પણ પોતાના દિલમાં તેમની માટે વેર રાખજો... ધ્યાન રાખજો, અલ્લાહએ મુસલમાનોને ગેર-મુસલમાનો સાથે દોસ્તીનો કે નજીકનો સંબંધ રાખવાની મનાઈ કરી છે. ફક્ત જયારે ગેર-મુસલમાન તેમનાથી વધારે તાકાત વાળા હોય તોજ તેવાં સંજોગોમાં તેમને છૂટ આપવામાં આવી છે. જો એવી પરિસ્થિતિ હોય તો પોતાનો ધર્મ બચાવીને ભલે તેમની સાથે દોસ્તાના સંબંધ રાખે”,[object Object],142,[object Object],તાકિયા એટલે શું?...,[object Object]
તાકિયાનો મતલબ લોકોને “છેતરીને” ઇસ્લામના શરણોમાં લઈ આવવું. તેનાં માટે કોઈ પણ રીત અપનાવી શકાય, જેમ કે;,[object Object],ખોટું બોલવું,[object Object],તોડી મરોડીને વિકૃત નિવેદનો કરવા,[object Object],છુપાવવું,[object Object],વિષયને બીજા રસ્તે લઇ જવું,[object Object],ખોટી દોસ્તીનાદાવા કરવા વગેરવગેર,[object Object],તાકિયાને ફક્ત સ્વ-બચાવ માટે નહિ પણ “સક્રિય છેતરપીંડી” માટે વપરાય છે.,[object Object],૭ મી સદીથી મુસલમાનો તાકિયાવાપરીને પોતાના “દુશ્મનો”નેગૂંચવવા, મૂંઝવવાઅંનેતેમના ભાગલા પાડી, તેમના ઉપર જીત હાસલ કરીને ઇસ્લામના શરણમાં લઈ આવવા માટે વાપરે છે.,[object Object],ખોટું કરવાને નૈતિકતા અને મૂલ્યો સાથે કોઈ સંબંધ નથી. એ ફક્ત ઇસ્લામને વધારવા માટે અને તેમ કરતી વખતે પોતાને બચવા માટે છે. ,[object Object],143,[object Object],...તાકિયાએટલે શું?,[object Object]
144,[object Object],આગામી સ્લાઈડમાં હવે આપણે જોશું,,[object Object],તાકિયાસમજાવતોવિડિઓ,[object Object],(સમય અવધી: 4m–42s),[object Object],પુરોવિડિઓ અહીં જોઈ શકશો:,[object Object],http://www.youtube.com/watch?v=KEC11YJ2oCk,[object Object]
145,[object Object]
146,[object Object],આગામી સ્લાઈડમાં હવે આપણે જોશું,,[object Object],છેતરપીંડી સમજાવતાવિડિઓ,[object Object],(સમય અવધી: 1m–22s),[object Object],પુરોવિડિઓ અહીં જોઈ શકશો: http://www.youtube.com/watch?v=dbIrWj6gDDk,[object Object]
147,[object Object]
148,[object Object],છેતરપીંડી એટલી છુપી અને અસરકારક છે... ,[object Object],કે, આપણે આ લડાઈ હારી રહ્યા છીએ,[object Object]
149,[object Object],તાકિયાનાશિકારને પણ ખબર ન પડે તેવું, આ,[object Object],ઘાતક તાકિયાથી બચવા માટે શું કરી શકાય? ,[object Object]
150,[object Object],તાકિયા સામે એક મોટું હથિયાર છે... ,[object Object],જાગૃતિ,[object Object],લોકોને તાકિયાનાબારામાં ખબર હશે, તો તેનાં સામે બચી શકશે.,[object Object],તો, હવે જોશુંતાકિયાનેકેમ ઓળખાય...,[object Object]
સોગંદ લઈને ખોટું બોલવું, માસ ખાવું, દારુ પીવું, મુદ્દાને તોડી મરોડીને વિકૃત નિવેદનો કરવાની (કઈ પણ ખોટું કરવું, પોતે કોઈકનો “શિકાર” હોવાનો ડોળ કરવો) તાકિયા છૂટ આપે છે.,[object Object],પોતાના બચાવ અને ઇસ્લામના ફાયદા માટે, ઇસ્લામ સાથે દિલથી વફાદાર રહીને, પોતે મુસલમાન હોવાનો ઇનકાર કરવાનો અને ધર્મ છોડવાની પણ એક મુસલમાનને છૂટ છે. ,[object Object],વાસ્તવમાં ઇસ્લામના સિદ્ધાંતોમાંગૂંથાયલી જે “છેતરપીંડી” છે, તેને રણભૂમિનું (લડાઈનું) કૌશલ્ય (ગુણ) તરીકેનો દરજો આપવામાં આવે છે અને ઘણી વખત તેને શુરવીરતા, સાહસ, ધૈર્ય અને સ્વ-ત્યાગથી પણ મહાન ગણવામાં આવે છે.,[object Object],151,[object Object],તાકિયા...,[object Object]
બીજા પ્રમુખ વિદ્વાનોએ, જેમ કે અબુ’ અબ્દુલ્લાહઅલ-કુર્તુંબી(1214-73) અને મુહીદ-દિન બીન અલ-અરબી(1165-1240), તાકિયાને, મુસલમાનોના કર્મ છુપાવવા માટે વાપરી શકાય એમ કહ્યું છે.,[object Object],બીજા શબ્દોમાં, મુસલમાનો એક કાફર (ગેર-મુસલમાન) થી પણ ખરાબ રીતે વરતી શકે. દાખલ તરીકે, મૂર્તિની પૂજા કરવી, ખોટી ગવાહી દેવી, બીજા મુસલમાનોની કમજોરી કાફર સામે ખુલ્લી કરવી – એવું બધુંજ કરવાની છૂટ છે પણ મુસલમાનનો જીવ ન જવો જોઈએ.,[object Object],“કોઈ પણ મજબુરી વગર પણ તાકિયાવાપર્યો હોય તો પણ કાફરમાં ગણતરી નહિ થાય – ભલે પછી નરકની યાતના ભોગવવા જેટલું પાપ કેમ ન કર્યું હોય”,[object Object],152,[object Object],...તાકિયા... ,[object Object]
જિહાદ ઉપર બનાવેલી એક અરબી કાનૂની પુસ્તિકામાં જણાવ્યું છે કે કાનુન માટે ઇસ્લામની ચાર મુખ્ય શાળાઓએ (schools of law) એવી પરિભાષા કરી છે કે, “યુદ્ધમાં છેતરપીંડી વાજબી છે... છેતરપીંડી લડાઈની એક કળા છે. – એવું ઉલેમાઓ માને છે” ,[object Object],વધુમાં, “મુકરમ” પ્રમાણે, આ છેતરપીંડીનેતાકિયા કહેવાય: “દુશ્મનને છેતરવા માટે તાકિયા વાપરવાની છૂટ છે.”,[object Object],અલ-અરબી એવું એલાન કરે છે કે “હદીસમાં (મોહમ્મદ પેગંબરનાઉપદેશો અને કર્મો) લડાઈમાંછેતરપીંડીનો ઉપયોગ સારી રીતે દર્શાવામાં આવ્યો છે. વાસ્તવમાં સાહસ અને હિમ્મતથી વધારે મહત્વ છેતરપીંડીને આપ્યું છે.”,[object Object],153,[object Object],...તાકિયા... ,[object Object]
અલ-મુનીર(d. 1333) લખે છે, “યુદ્ધ એટલે છેતરપીંડી..., એનો મતલબ કે, એક ધાર્મિક યોદ્ધા માટે, ઉત્તમ અને પરિપૂર્ણ યુદ્ધ છે એ છેતરપીંડીનું ન કે ટકરાવનું. કારણ કે ટકરાવના મૂળ ખતરાથીબચીને, છેતરપીંડી દ્વારા જીત હાસલ કરી શકાય અને પોતાને થનારા સંભવિત નુકસાનથી પણ બચી શકે “,[object Object],મોહમ્મદ પેગંબરએ યાદગાર ઘોષણા કરી હતી કે, “યુદ્ધ એટલે છેતરપીંડી”,[object Object],154,[object Object],...તાકિયા... ,[object Object]
કુરાનનાવિરોધાભાષીઆયાતોની સાથે તાકિયાની વ્યાખ્યા કેવી રીતે કરવી; ,[object Object],ધ્યાન પૂર્વક વાંચનાર કોઈપણ વ્યક્તિ, કુરાનનાવિરોધાભાષીઆયાતોથી અજાણ ન રહી શકે. ખાસ કરીને જેવી રીતે શાંતિ અને સહનશીલતાનીઆયાતોની લગોલગ હિંસાત્મક અને અસહનશીલતાનીઆયાતો છે.,[object Object],લડાઈ અને શાંતિનીઆયાતોનાબારામાં આદર્શ વિચારધારા એમ છે કે જયારે મુસલમાનો કમજોર હોય અને લઘુમતીમાં હોય ત્યારે શાંતિ અને સહનશીલતાની આદર્શવાદી વાતો કરવી અને તેવી રીતે તેઓએ વર્તવું; પણ જયારે તેઓ મજબુત શક્તિશાળી હોય ત્યારે, લડાઈ અને વિજયની આયાતોમાં જણાવ્યા પ્રમાણે, ઘાતક હુમલો કરવો.,[object Object],155,[object Object],તાકિયા–વિરોધાભાષી આયાતો,[object Object]
હદીસ (મોહમ્મદ પેગંબરનાઉપદેશો અને કર્મો) આધારિત, એક લોકપ્રિય મુસ્લિમ કહેવત પ્રમાણે, બની શકે તો હાથથી(બળથી) જિહાદ લડવી, નહિ તો જુબાનથીલડવી (પ્રચાર કરીને) અને જો એ પણ ન થાય તો, દિલથી કે પોતાના ઈરાદાઓથીલડવી.,[object Object],હદીસ: “જો કોઈ કામ કરવા માટે તમે શપથ લીધી હોય અને પાછળથી બીજું કંઈ સારું લાગે તો તમારે શપથ તોડીને જે સારું હોય એ કરવું” ,[object Object],તાકિયા એ ગેર-મુસલમાન માટે એક નિષ્ક્રિય અને ગુપ્ત ખતરો છે.,[object Object],156,[object Object],...તાકિયા,[object Object]
1 of 17

Recommended

Series 33 - G - PPT - History of Pirana satpanth Part 3 of 3 by
Series 33 - G - PPT - History of Pirana satpanth Part 3 of 3Series 33 - G - PPT - History of Pirana satpanth Part 3 of 3
Series 33 - G - PPT - History of Pirana satpanth Part 3 of 3Satpanth Dharm
1K views114 slides
Series 9 attachment -extract of relevant pages of satpanth atharv ved by
Series 9 attachment -extract of relevant pages of satpanth atharv vedSeries 9 attachment -extract of relevant pages of satpanth atharv ved
Series 9 attachment -extract of relevant pages of satpanth atharv vedSatpanth Dharm
280 views5 slides
Series 33 - E - History of Pirana Satpanth Part 2 of 3 by
Series 33 - E - History of Pirana Satpanth Part 2 of 3Series 33 - E - History of Pirana Satpanth Part 2 of 3
Series 33 - E - History of Pirana Satpanth Part 2 of 3Satpanth Dharm
1.3K views36 slides
Procesamiento de datos by
Procesamiento de datosProcesamiento de datos
Procesamiento de datosEmmanuel Fernando Morán Barreiro
187 views5 slides
Tomateak by
TomateakTomateak
TomateakEmsier
882 views7 slides
Gen peace basic conflict responses & peace initiatives by
Gen peace basic conflict responses & peace initiativesGen peace basic conflict responses & peace initiatives
Gen peace basic conflict responses & peace initiativesGenPeace
748 views34 slides

More Related Content

Viewers also liked

Dollarbird inc by
Dollarbird incDollarbird inc
Dollarbird incguest4d4987
303 views10 slides
March 2010 Issue 3 by
March 2010 Issue 3March 2010 Issue 3
March 2010 Issue 3Leeds Met India
177 views8 slides
PurpleSearch screenshots by
PurpleSearch screenshotsPurpleSearch screenshots
PurpleSearch screenshotsTry PurpleSearch
540 views16 slides
Copied quizzing by
Copied quizzingCopied quizzing
Copied quizzingVenkatraman Ananthanarayanan
236 views3 slides
MILF Final Working Draft on Comprehensive Compact by
MILF Final Working Draft on Comprehensive CompactMILF Final Working Draft on Comprehensive Compact
MILF Final Working Draft on Comprehensive CompactGenPeace
1.1K views13 slides
Series 5 pirana pooja vidhi and gyan -d by
Series 5 pirana pooja vidhi and gyan -dSeries 5 pirana pooja vidhi and gyan -d
Series 5 pirana pooja vidhi and gyan -dSatpanth Dharm
1.3K views348 slides

Viewers also liked(9)

More from Satpanth Dharm

Series 68 – “moksh via islam – satpanth fir benakab” (reminding the vow of ja... by
Series 68 – “moksh via islam – satpanth fir benakab” (reminding the vow of ja...Series 68 – “moksh via islam – satpanth fir benakab” (reminding the vow of ja...
Series 68 – “moksh via islam – satpanth fir benakab” (reminding the vow of ja...Satpanth Dharm
188 views2 slides
Announce 1 - Change of Logo by
Announce 1 - Change of Logo Announce 1 - Change of Logo
Announce 1 - Change of Logo Satpanth Dharm
117 views1 slide
OE 65 Bhoomikaben ne appeal by
OE 65 Bhoomikaben ne appeal OE 65 Bhoomikaben ne appeal
OE 65 Bhoomikaben ne appeal Satpanth Dharm
71 views1 slide
Series 67 Dual faces of Pirana imam shah durgah by
Series 67 Dual faces of Pirana imam shah durgahSeries 67 Dual faces of Pirana imam shah durgah
Series 67 Dual faces of Pirana imam shah durgahSatpanth Dharm
102 views1 slide
Series 66 Faizpur temple admits imam shah is muslim by
Series 66 Faizpur temple admits imam shah is muslimSeries 66 Faizpur temple admits imam shah is muslim
Series 66 Faizpur temple admits imam shah is muslimSatpanth Dharm
360 views4 slides
Series 65 Kolhapur Shankaracharya Certificate by
Series 65  Kolhapur Shankaracharya CertificateSeries 65  Kolhapur Shankaracharya Certificate
Series 65 Kolhapur Shankaracharya CertificateSatpanth Dharm
235 views7 slides

More from Satpanth Dharm(20)

Series 68 – “moksh via islam – satpanth fir benakab” (reminding the vow of ja... by Satpanth Dharm
Series 68 – “moksh via islam – satpanth fir benakab” (reminding the vow of ja...Series 68 – “moksh via islam – satpanth fir benakab” (reminding the vow of ja...
Series 68 – “moksh via islam – satpanth fir benakab” (reminding the vow of ja...
Satpanth Dharm188 views
Announce 1 - Change of Logo by Satpanth Dharm
Announce 1 - Change of Logo Announce 1 - Change of Logo
Announce 1 - Change of Logo
Satpanth Dharm117 views
Series 67 Dual faces of Pirana imam shah durgah by Satpanth Dharm
Series 67 Dual faces of Pirana imam shah durgahSeries 67 Dual faces of Pirana imam shah durgah
Series 67 Dual faces of Pirana imam shah durgah
Satpanth Dharm102 views
Series 66 Faizpur temple admits imam shah is muslim by Satpanth Dharm
Series 66 Faizpur temple admits imam shah is muslimSeries 66 Faizpur temple admits imam shah is muslim
Series 66 Faizpur temple admits imam shah is muslim
Satpanth Dharm360 views
Series 65 Kolhapur Shankaracharya Certificate by Satpanth Dharm
Series 65  Kolhapur Shankaracharya CertificateSeries 65  Kolhapur Shankaracharya Certificate
Series 65 Kolhapur Shankaracharya Certificate
Satpanth Dharm235 views
Series 64 Satpanth Dasavatar - Clarification by Satpanth Dharm
Series 64  Satpanth Dasavatar - ClarificationSeries 64  Satpanth Dasavatar - Clarification
Series 64 Satpanth Dasavatar - Clarification
Satpanth Dharm288 views
Series 63 Namaz in Imam Shah Dargah by Satpanth Dharm
Series 63  Namaz in Imam Shah DargahSeries 63  Namaz in Imam Shah Dargah
Series 63 Namaz in Imam Shah Dargah
Satpanth Dharm122 views
Oe 64 Formation of Santan Educos by Satpanth Dharm
Oe 64 Formation of Santan EducosOe 64 Formation of Santan Educos
Oe 64 Formation of Santan Educos
Satpanth Dharm84 views
Series 62 controversy of associating imam shah with atharv veda by Satpanth Dharm
Series 62 controversy of associating imam shah with atharv vedaSeries 62 controversy of associating imam shah with atharv veda
Series 62 controversy of associating imam shah with atharv veda
Satpanth Dharm386 views
Series 61 bhoomidag -atharv ved's wrong interpretation by Satpanth Dharm
Series 61 bhoomidag -atharv ved's wrong interpretationSeries 61 bhoomidag -atharv ved's wrong interpretation
Series 61 bhoomidag -atharv ved's wrong interpretation
Satpanth Dharm189 views
Oe 63 patidar sandesh - exposed conspiracy to clandestinely obtain favourab... by Satpanth Dharm
Oe 63  patidar sandesh - exposed conspiracy to clandestinely obtain favourab...Oe 63  patidar sandesh - exposed conspiracy to clandestinely obtain favourab...
Oe 63 patidar sandesh - exposed conspiracy to clandestinely obtain favourab...
Satpanth Dharm275 views
Series 60 who is nishkalanki narayan by Satpanth Dharm
Series 60  who is nishkalanki narayanSeries 60  who is nishkalanki narayan
Series 60 who is nishkalanki narayan
Satpanth Dharm715 views
OE 62 -Patidar Sandesh -Mukh mein Ram Bagal mein Chhuri / પાટીદાર સંદેશ – મુખ... by Satpanth Dharm
OE 62 -Patidar Sandesh -Mukh mein Ram Bagal mein Chhuri / પાટીદાર સંદેશ – મુખ...OE 62 -Patidar Sandesh -Mukh mein Ram Bagal mein Chhuri / પાટીદાર સંદેશ – મુખ...
OE 62 -Patidar Sandesh -Mukh mein Ram Bagal mein Chhuri / પાટીદાર સંદેશ – મુખ...
Satpanth Dharm495 views
Series 59 -Imam Shah Dargah is Muslim -Gujarat Government / ઈમામશાહની દરગાહ મ... by Satpanth Dharm
Series 59 -Imam Shah Dargah is Muslim -Gujarat Government / ઈમામશાહની દરગાહ મ...Series 59 -Imam Shah Dargah is Muslim -Gujarat Government / ઈમામશાહની દરગાહ મ...
Series 59 -Imam Shah Dargah is Muslim -Gujarat Government / ઈમામશાહની દરગાહ મ...
Satpanth Dharm592 views
OE 61 -Patidar Sandesh is waging a shadow war against Samaj / સમાજ વિરુદ્ધ પા... by Satpanth Dharm
OE 61 -Patidar Sandesh is waging a shadow war against Samaj / સમાજ વિરુદ્ધ પા...OE 61 -Patidar Sandesh is waging a shadow war against Samaj / સમાજ વિરુદ્ધ પા...
OE 61 -Patidar Sandesh is waging a shadow war against Samaj / સમાજ વિરુદ્ધ પા...
Satpanth Dharm637 views
Series 58 – Satpanth is not a Vedic Religion, but a Muslim Sect / સતપંથ એ વેદ... by Satpanth Dharm
Series 58 – Satpanth is not a Vedic Religion, but a Muslim Sect / સતપંથ એ વેદ...Series 58 – Satpanth is not a Vedic Religion, but a Muslim Sect / સતપંથ એ વેદ...
Series 58 – Satpanth is not a Vedic Religion, but a Muslim Sect / સતપંથ એ વેદ...
Satpanth Dharm1.2K views
OE 60 – Ratanshi Lalji Velani -Get Well Soon / રતનશી લાલજી વેલાણી – ગેટ વેલ સુન by Satpanth Dharm
OE 60 – Ratanshi Lalji Velani -Get Well Soon / રતનશી લાલજી વેલાણી – ગેટ વેલ સુનOE 60 – Ratanshi Lalji Velani -Get Well Soon / રતનશી લાલજી વેલાણી – ગેટ વેલ સુન
OE 60 – Ratanshi Lalji Velani -Get Well Soon / રતનશી લાલજી વેલાણી – ગેટ વેલ સુન
Satpanth Dharm639 views
Series 57 – About Satpanth in “Narendra Modi The Man The Times” / સતપંથ ઉપર “... by Satpanth Dharm
Series 57 – About Satpanth in “Narendra Modi The Man The Times” / સતપંથ ઉપર “...Series 57 – About Satpanth in “Narendra Modi The Man The Times” / સતપંથ ઉપર “...
Series 57 – About Satpanth in “Narendra Modi The Man The Times” / સતપંથ ઉપર “...
Satpanth Dharm359 views
OE 59 – Ekta Hashe… to Jagado Thashe / “એકતા” હશે… તો “જગડો” થશે by Satpanth Dharm
OE 59 – Ekta Hashe… to Jagado Thashe / “એકતા” હશે… તો “જગડો” થશેOE 59 – Ekta Hashe… to Jagado Thashe / “એકતા” હશે… તો “જગડો” થશે
OE 59 – Ekta Hashe… to Jagado Thashe / “એકતા” હશે… તો “જગડો” થશે
Satpanth Dharm438 views

Series 33 - G - PPT - History of Pirana satpanth Part 2 of 3

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.

Editor's Notes

 1. http://www.meforum.org/2538/taqiyya-islam-rules-of-war
 2. Ref: Real Patidar -Series 13http://www.meforum.org/2538/taqiyya-islam-rules-of-war
 3. http://www.meforum.org/2538/taqiyya-islam-rules-of-war
 4. http://www.meforum.org/2538/taqiyya-islam-rules-of-war
 5. http://www.meforum.org/2538/taqiyya-islam-rules-of-war
 6. http://www.meforum.org/2538/taqiyya-islam-rules-of-war
 7. http://www.meforum.org/2538/taqiyya-islam-rules-of-war