Series 25 narayan bapa's speech on das avtaar -07-oct-1922 -de

701 views

Published on

Series 25 -Narayan Bapa's Speech on Das Avtaar -07-Oct-1922
Word to word speech of Narayan Bapa in 2nd Gnati Adhiveshan (Community congregation) of Kachchh (Kutch) Kadva Patidar, requesting members to reject Satpanth and re-embrace Hinduism

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
701
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Series 25 narayan bapa's speech on das avtaar -07-oct-1922 -de

  1. 1. IMPORTANT -Series 25 -Narayan Bapa's Speech on Das Avtaar / દસ અવતાર પર નારાયણ બાપȵું ભાષણ Real Patidar <mail@realpatidar.com> Real Patidar <mail@realpatidar.com> Thu, Nov 4, 2010 at 2:48 PM To: realpatidar <realpatidar@googlegroups.com> ** IMPORTANT ** ** અગƗયȵું ** 04-Nov-2010 || જય લǛમીનારાયણ || આપણા સમાજના આČ Ʌુધારક ̒ી નારાયણĥ રામĥ લӄબાણીએ સમાજમાં ĤȤૃિત આણીને અને આપણી ìાિતના લોકોને Ⱥુસલમાન બનાવવાના કાવતરાથી બચાવીને પાછા ˆહ„ȳુ ધમ½ તરફ વળવાȵું ભગીરથ કામ કȻુ¿ છે. આ કામ કરનાર ƥયŠƈતએ, સમાજમાં, તે વખત ચાલતો ધમ½ (સતપંથ ધમ½) નો ȶ ૂર° પોરો, әડાણ ȶ ૂવ½ક અƟયાસ કયҴ હતો અને એકલા હાથે ચળવળ ɃુĮ કરŽને લગભગ ȶ ૂણ½ સમાજને તેમના િવચારોથી સહમત કરાƥȻું હȱું. નારાયણ બાપȵું કામ અને તેમના ìાનની કદર તો આજના સતપંથીઓ પણ ̆Ɨયë અને પરોë રŽતે કર°જ છે. “પીરાણા સતપંથની પોલ અને સƗયનો ̆કાશ” નામની ȶુƨતક જયાર° તેમણે બહાર પાડŽ, Ɨયાર° ȳુિનયાને અને તે સમયના ઘણા સતપંથીઓને સતપંથ ધમ½ અને તે ધમ½ ના સાˆહƗયોની ખરા અથ½ માં Ĥણ થઈ. "લીƥડ ઇƨલામ ઇન સાઉથ એિશયા" (Lived Islam in South Asia) નામ ના ȶુƨતકમાં લેખક° એમ લƉȻું છે ક° “... in his Pirana Satpanth ni pol (Ahmedabad, 1926) was actually one of the first authors to disclose to the outer world the secret doctrines and practices of the Imamshahis.” અનો સરળ ભાષામા અથ½ એમ થાય છે ક° નારાયણ બાપાએ સતપંથ ધમ½ પર બɆું әડો અƟયાસ કયҴ હતો અને ȳુિનયાને સતપંથ ધમ½ ƨથાપવાના પાછળના સાચો હ°ȱુ લોકો સામે રȩુ કયҴ હતો. આ ̆સંગે એક નҭધ લેવા Ȑવી વાત એ છે ક° આજ Ʌુધી કƍછ કડવા પાટŽદાર ìાિતના ફƈત ́ણ અિધવેશન થયા છે, પહ°ɀું અિધવેશન ૦૮-૦૮-૧૯૨૦ ના કરાચીમાં, બીȩુ ં ૦૯-૧૦-૧૯૨૨ ના પાĠં કરાચીમાં અને ́ીȩુ ં ૧૮-૦૪-૧૯૨૪ ના ઘાટકોપર, Ⱥુંબઈમાં થયા છે. Ɨયાર બાદના Ȑ અિધવેશનો થયા છે એ "અ‡ખલ ભારતીય કƍછ કડવા પાટŽદાર સમાજ” ના છે, ìાિતના નહӄ, Ȑમાં સતપંથ ધમ½ પાળનાર લોકોનો અિધȢૃત રŽતે સમાવેશ કરવામાં આવતો/થતો નથી. નારાયણ બાપાએ આપણી ìાિતનો, કરાચીમાં, તા. ૦૭-૧૦-૧૯૨૨ ભરાયેલ, બીĤ અિધવેશનના ભાષણમાં સતપંથ ધમ½ને તĥ દ°વાનો ઠરાવ રȩુ કયҴ હતો. એ ભાષણમાં તેમણે સતપંથ ધમ½ના દસ અવતાર (ˆહ„ȳુ ધમ½ના નહӄ) ના પાછળની વાƨȱુ હકŽકત લોકો સામે રȩુ કરŽ છે. નારાયણ બાપાȵું તે ભાષણના, શƞદ° શƞદ, તમો ડૉ. મંȤુભાઈ પટ°લ Ďારા લખેલ ȶુƨતક “કડવા પાટŽદાર પˆરષદોમાં ɅુધારવાદŽ અ‡ભગમ (૧૯૧૮ થી ૧૯૬૦)” માં વાંચી શકશો. ડૉ. મંȤુભાઈ પટ°લ એક ̆િતŒƧઠત અને ̆િસć ƥયŠƈત છે. આપણી અનેક ઉપલƞધીઓમાં થી એક Ȥુજરાત ȻુિનવિસટŽ, ઇિતહાસ િવભાગ સાથે સંકળાયલા હોવાȵું તેમજ ȶૂવ½ મં́ી હોવાȵું ગૌરવ આપણે ̆ાƜત છે. Page 1 of 2Real Patidar Mail - IMPORTANT -Series 25 -Narayan Bapa's Speech on Das Avtaar /... 04-Nov-2010
  2. 2. નારાયણ બાપાના ભાષણમાં Ĥણવા Ȑવા અȺુક ȺુĆો આ ̆માણે છે; 1. સતપંથ ધમҴ ઉĆેશ Ƀું છે. 2. ˆહ„ȳુઓના ભોળપણનો ક°વો ȳુરઉપયોગ કયҴ અને ˆહ„ȳુઓના શાĘને ક°વી રŽતે વટલાƥયા. 3. સતપંથનો અથરવેદ કઈ સાચો ˆહ„ȳુઓનો અથરવેદ નથી. 4. દસમાં અવતારને “હજરત અલી” બતાƥયો. 5. સતપંથ ધમ½માં ભગવાનના દસ અવતાર કયા છે. 6. નકલંક નારાયણ અવતાર Ⱥુસલમાનો માં ક°મ થયો. 7. નકલંક નારાયણ ભગવાનના માં-બાપ, પƗની અને Ȥુȿુ કોણ છે. 8. ઈમામ શાહ° પોતાને નકલંક નારાયણ નો વંશજ બનાવી નાƉયો. 9. ઈમામ શાહ° પોતાને ઇƛ̃ પણ બનાવી નાƉયો. 10. સતપંથ ધમ½ના દસ અવતાર ના પાછળ સƗય Ƀું છે અને ȩુȭું Ƀું છે. 11. સતપંથ ધમ½ના દસ અવતારના કથાનમાં (ȩુȭું પકડાય તેવા) કયા પોલ છે. 12. સતપંથ ધમ½ને “સનાતન ધમ½” માં ખપાવનો ̆પંચ ક°વો હતો 13. ઈમામ શાહના દŽકરાને ભગવાન િવƧȰુનો Įપ બનાવી નાƉયો. ઉપર જણાવેલ ȺુĆો િશવાયના, ̆Ɨયેë અને પરોë રŽતે, આખો ઉગાડતી, ઘણી બધી વાતો, નારાયણ બાપȵું ભાષણ વાંચવાથી સમĤશે. નારાયણ બાપȵું આ ભાષણ તમે જણાવેલ લӄક http://issuu.com/patidar/docs/series_25_-narayan_bapa_s_ speech_on_das_avtaar_-07/1?mode=a_p પર વાંચી શકશો તેમજ આ ઈમૈલ સાથે જોડ°લી ફાઈલમાં પણ વાંચી શકશો. મને ગવ½ છે ક° નારાયણ બાપા Ȑવી મહાન ƥયŠƈત આપણા સમાજમાં જƛમી અને આપણા સમાજને Ӕધકારમાંથી કાઢŽને સનાતન ધમ½ના ̆કાશમાં લઈ આƥયા. આપણા સમાજ ȣુબ નસીબદાર છે ક° નારાયણ બાપા આપણા વચે થઈ ગયા. નારાયણ બાપાની, સતપંથ ધમ½ને તĥ દ°વાની, ભલામણ માનીને આપણા વડŽલોએ રચેલી હાલના સમાજનાજ કારણે, અƛય ìાિતઓમાં, આપણી ઓળખ ˆહ„ȳુઓમાં થઈ છે. હĥ પાછળ ġટŽ ગયેલ સતપંથીઓ, બીનદબાવ અને શાંત મગજથી િવચારશે અને ˆહ„ȳુ બનɂું હશે તો જĮર થી નારાયણ બાપનો અખંડ ̆કાશ તેમના મનના ȣ ૂણે ȣ ૂણે Ƀુધી પોહાચશે એવી મને આશા છે. Real Patidar / ખરો પાટŽદાર www.realpatidar.com mail@realpatidar.com ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only. - To fully understand the contents of this email, you may be required to read http://issuu.com/patidar/ docs/series_1_-covering_email_contents - To know more visit www.realpatidar.com or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com or join google group http://groups.google. com/group/realpatidar/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Series 25 -Narayan Bapa's Speech on Das Avtaar -07-Oct-1922 -DE.pdf 1855K Page 2 of 2Real Patidar Mail - IMPORTANT -Series 25 -Narayan Bapa's Speech on Das Avtaar /... 04-Nov-2010

×