Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Points

535 views

Published on

 • Be the first to comment

Points

 1. 1. IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA MURID
 2. 2. PENGENALAN  Murid adalah pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah. Mereka akan bersama setiap kali aktiviti P&P berlangsung dalam bilik darjah.  Terdapat perbezaan antara individu murid dengan kumpulan murid dengan yang lain. Maka guru berperanan penting untuk memahami tingkahlaku dan budaya murid supaya sebarang tindakan dapat dilakukan dengan kaedah yang betul dan tepat.
 3. 3. IMPLIKASI DARI ASPEK MURID Murid yang terdiri dari pelbagai bangsa yang berlainan harus bersosial dalam kelompok mereka. Kepercayaan yang diamalkan oleh murid lain tidak harus dipertikaikan sesama mereka. Penggunaan bahasa yang standard harus diamalkan oleh murid. Murid digalakkan berinteraksi dengan berlainan jantina. Pengurusan hal ehwal murid dalam bilik darjah -Pendekatan penyayang dari guru Budaya bilik darjah yang dinamis.
 4. 4. Murid yang terdiri dari pelbagai bangsa yang berlainan- bersosial Mereka harus berinteraksi tanpa mengira kelas sosial sama ada golongan atasan atau golongan bawahan. Sikap prejudis terhadap bangsa lain harus dielakkan supaya segala aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan dengan jayanya.
 5. 5. Kepercayaan yang diamalkan oleh murid lain tidak harus dipertikaikan sesama mereka Maka, semangat perpaduan dapat dijalin dalam masyarakat. Proses sosialisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. Aktiviti yang dijalankan haruslah berupaya menyemai semangat saling mempercayai ke dalam jiwa murid .
 6. 6. Penggunaan bahasa standard harus diamalkan oleh murid Unsur-unsur dialek mengikut kaum harus dielakkan. Murid harus diingatkan agar sentiasa berinteraksi dengan bahasa yang betul. Penggunaan laras bahasa yang tepat mestilah diamalkan dalam situasi yang sesuai. Aktiviti yang bercorak ke arah peningkatan bahasa perlu disertai supaya tahap penguasaan bahasa murid bertambah. Perbendaharaan kata yang tepat akan membantu murid mencapai kematangan sosial yang sepatutnya.
 7. 7. Murid digalakkan berinteraksi dengan berlainan jantina Mereka diberikan kesedaran batasan perhubungan dalam interaksi yang berlainan jantina. Segala aktiviti dalam pembelajaran perlulah melibatkan rakan yang berlainan jantina dan bersesuaian dengan tugasan yang diberikan oleh guru
 8. 8. Pengurusan hal ehwal murid -Pendekatan penyayang- Bercakap bahasa yang lembut dan bersopan, menegur dan membetul kesilapan secara berhemah. Kemahiran komunikasi- cara. bertutur, penggunaan bahasa badan, penulisan, penggunaan alat-alat tertentu spt; komputer, telefon dan sebagainya. -Pembentukan akhlak dan penerapan kemahiran dapat dilakukan dengan lebih mudah Menerima motivasi yang disampaikan secara berhemah dan berhikmah-nilai- nilai murni dapat ditanam dalam diri murid. Tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang professional.
 9. 9. Budaya bilik darjah yang dinamis Mementingkan aspek nilai- nilai murni Hubungan yang mesra sesama murid dan murid dengan guru. Murid yang sentiasa mendapat dorongan dan bimbingan guru, rakan sebaya dan tahap disiplin terkawal- mengembangkan potensi diri ke arah pembentukan modal insan yang berkualiti
 10. 10. IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA SEKOLAH
 11. 11. PERINGKAT SEKOLAH SJKC SJKT SMKT SMKA SMK Harian Sek Model khas SBP SK Peringkat Rendah Peringkat MENENGAH SPK SMPK
 12. 12. IMPLIKASI DARI ASPEK SEKOLAH • Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) • Pembinaan sekolah mengambil kira tahap kelas sosial masyarakat • Pembinaan sekolah aliran agama • Ruang pendidik menerapkan kepercayaan dan nilai dalam masyarakat • Sekolah Wawasan • Sekolah yang interaksi pelbagai jantina
 13. 13. RIMUP Latar Belakang •RIMUP mula diperkenalkan pada tahun1986 diperingkat sekolah rendah di beberapa buah negeri sahaja. •Usaha KPM untuk memupuk perpaduan dalam kalangan murid tanpa mengira kaum. Dasar KPM •Hubungan rapat terjalin antara murid. •Wujud persefahaman dan perpaduan. •Saling menghormati antara agama dan adat resam kaum. Kaedah •Menyediakan peluang kepada semua murid pelbagai kaum bergaul mesra secara sedar dan terancang. •Perpaduan dapat dipupuk dan dibina serta diamalkan dalam masyarakat. Pelaksanaan •Sekolah Rendah •Kelompok A : (SK, SJKC,SJKT), B: (SK, SJKC), C : (SK, SJKT), D : (SJKC, SJKT) •Sekolah Menengah • Kelompok A : (sekurang-kurannya 2 SMK), B : (sekurang-kurangnya 2 SMK termasuk SMJK/SMT/SMA/SBP
 14. 14. PEMBINAAN SEKOLAH MENGIKUT TAHAP KELAS SOSIO MASYARAKAT Penduduk bandar dan luar bandar diberikan peluang sama untuk menerima pendidikan yang setaraf dengannya. Murid luar bandar juga menerima kemudahan yang dinikmati oleh murid di bandar. Murid dari kaum berlainan mula menerima budaya dari kaum lain.
 15. 15. PEMBINAAN SEKOLAH ALIRAN AGAMA
 16. 16. RUANG PENDIDIK- KEPERCAYAAN + NILAI DALAM MASYARAKAT  Murid diterapkan dengan nilai-nilai yang baik tanpa mengira latar sosio-budaya mereka.  Pihak sekolah perlu menggunakan bahasa rasmi dan bahasa penghantar dalam segala urusan rasmi.  Murid harus mengambil bahagian dalam aktiviti bahasa yang dianjurkan oleh pihak sekolah.  Sekolah perlu memberi sokongan moral kepada pihak yang berkewajipan mengembangkan pengetahuan bahasa kepada murid.
 17. 17. SEKOLAH WAWASAN Pelaksanaan •Berpegang kepada konsep belajar bersama-sama di bawah satu bumbung/ satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum dan agama. •2/3 buah sekolah yang berlainan aliran dan pentadbiran dibina dalam kawasan yang sama dan berkongsi kemudahan-kemudahan asas seperti padang permainan, dewan, kantin, pusat sumber dan sebagainya. Matlamat •Mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid yang pelbagai bangsa, latar belakang dan fahaman agama. •Memupuk semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran. •Melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu. Ciri-ciri Pelaksanaan •Pentadbiran dan pengurusan kewangan •- Sekolah wawasan mempunyai 2/3 buah sekolah rendah yang berlainan aliran yang terletak dalam satu kawasan dan menggunakan bahasa penghantar masing-masing. •Kurikulum dan bahasa penghantar •-Mata pelajaran yang diajar di sekolah mengikut kursus-kursus pengajian bagi jenis aliran sekolah. •Kokurikulum •-Warga sekolah wawasan digalakkan menjalankan aktiviti kokurikulum tambahan secara bersama.
 18. 18. SEKOLAH- PELBAGAI JANTINA • Murid lelaki dan perempuan bebas berinteraksi dalam aktiviti pembelajaran. • Pergaulan berlainan akan mewujudkan interaksi yang berkesan dalam membentuk perpaduan dan integrasi masyarakat. • Pihak sekolah bertanggungjawab untuk mengelolakan aktiviti yang memerlukan penglibatan daripada pelbagai jantina. • Nilai dan budaya masyarakat tidak diabaikan.
 19. 19. KURIKULUM TERSIRAT
 20. 20. Perancangan bertulis yang sistematik merangkumi objektif, kandungan, strategi penyampaian dan penilaian untuk dilaksanakan dalam satu rangka masa tertentu. (Saedah Siraj, 2001; Wiles & Bondi, 1998; Pratt; Schubert, 1986) KONSEP KURIKULUM
 21. 21. KONSEP KURIKULUM Majoriti tokoh pendidikan tempatan dan luar negara mengakui bahawa apa yang sebenarnya dipelajari di sekolah dan institusi pendidikan lainnya bukanlah setakat kandungan yang tercatat dalam sukatan pelajaran atau proforma kursus tetapi merangkumi kesemua pengalaman pembelajaran yang diperolehi penuntut semasa belajar. Inilah yang dikatakan Kurikulum tersirat. (Margolis, 2001; Cahfel, 1997; Eisner, 1994)
 22. 22. PERINGKAT KURIKULUM
 23. 23. IDEA KURIKULUM TERSIRAT Pada peringkat awal, diperkenalkan oleh Jackson (1968) dalam bukunya Life in Classrooms yang dijadikan fokus kajian oleh Snyder (1973), Apple (1980), Bergenhenegouwen (1987), Portelli (1993) dan lain-lain lagi. Ausbrooks (2000) : “is composed of the implicit messages in th school’s sosial climate, unwritten yet understood by all. It is the body of knowledge a child absorbs in school simply by being there day after day. This is the curriculum that creates a school’s so called ‘learning environment’. Cahfel (1997) : Terdapat 2 bentuk kurikulum yang dilaksanakan di sekolah. 1. Overt (terbuka) yang memberi fokus kepada kursus pengajian yang eksplisit. 2. Covert (tersirat) yang memberi fokus kepada pembelajaran yang tacit (diaplikasikan tetapi tidak didokumentasikan dan tidak tercatat).
 24. 24. KURIKULUM TERSIRAT Definisi Kurikulum Tersirat : Norma-norma, nilai dan kepercayaan yang tidak dinyatakan dalam kurikulum tetapi diajar secara tidak langsung didalam kelas dan didapati bahawa kurikulum tersirat tidak dinyatakan dalam kurikulum rasmi sahaja. Diperingkat pengajian tinggi, kurikulum tersirat lebih memberi penekanan kepada persekitaran yang wujud dalam kalangan warga kampus. 1. Adams (2002) mengenalpasti budaya akademik sebagai kurikulum tersirat. 2. Margolis (2001) memperolehi dapatan yang hampir sama mengenai kurikulum tersirat … “tacit learning, unitended and intended consequences of schooling, political sosialization, role development, mentoring and intentional practices”. 3. Margolis merumuskan bahawa, terdapat perbezaan aplikasi kurikulum tersirat di peringkat sekolah dengan di peringkat institusi pengajian tinggi.
 25. 25. KURIKULUM TERSIRAT Kementerian berusaha membentuk bangsa yang bersatu dan saling menerima perbezaan budaya antara kaum, antara usaha yang dilakukan adalah melalui peranan kurikulum tersirat ini :- Kurikulum tersirat boleh dilaksanakan melalui aktiviti ko- kurikulum seperti aktiviti berpersatuan, kegiatan panitia dan aktiviti unit kokurikulum. Guru digalakan menyelit nilai Falsafah Pendidikan Kebangsaan, harus menyelitkan dan mengalakkan interaksi dalam kelas sosial.
 26. 26. CIRI-CIRI KURIKULUM TERSIRAT
 27. 27. KURIKULUM TERSIRAT Bagi institusi pengajian tinggi keguruan, pengkategorian kurikulum tersirat oleh Berghenhenegouwen (1987) boleh dijadikan asas dengan beberapa pengubahsuaian. Dalam peringkat pengajian di pendidikan tinggi keguruan, tiga kategoridiperkenalkan seperti berikut :-  Budaya belajar untuk belajar (memanfaatkan waktu belajar,disiplin dalam belajar, kegigihan dalam belajar dan konsisten dalam menerapkan cara belajar yang efektif.)  Budaya belajar untuk pengajar.  Belajar untuk pembudayaan / pembinaan tingkah laku terpuji.
 28. 28. KURIKULUM TERSIRAT Murid diandaikan mempunyai kebiasaan belajar masing-masing dan adalah berbeza diantara murid diperingkat rendah dan tinggi. Murid seharusnya menguasai kemahiran belajar melalui proses pembudayaan pembelajaran sendiri yang dipanggil kurikulum tersirat dan ini termasuklah :- a) a) Mempelajari, memahami dan mengadaptasikan cara menulis esei, kajian, tesis/disertasi, kertas projek, kertas kerja dan jurnal/buku dengan sebaiknya mengikut standard yang telah ditetapkan oleh institusi pengajian tinggi yang berkaitan mahupun mengikut standard antarabangsa dengan meurujuk antaranya APA style (bidang pendidikan, Sains , Sastera, Sains Kemanusiaan, Agama), the Chicago Manual of Style (aliran Sastera, Sains Kemanusiaan, Agama). b) Mempelajari, memahami dan mengadapatasikan pengunaan jaringan maya atau internet itu sendiri dan juga cara menulis kajian, tesis/disertasi, kertas projek, kertas kerja dan jurnal/buku mengikut kaedah Mobile Learning/pembelajaran mobile dengan sebaiknya.
 29. 29. KAJIAN CARPENTER (1985) 1. Hasil kajian Carpenter (1985) mendapati bahawa kumpulan guru pelatih yang tidak diajar dengan kemahiran belajar didapati tidak mempunyai keyakinan untuk mengajar kemahiran belajar di sekolah. 2. Bagi pelatih yang dilatih untuk menjadi pakar dalam sebarang profesion, murid harus membudayakan diri mereka dengan pembelajaran kendiri yang menekankan proses pembelajaran tanpa diarah, dipaksa atau disuruh. Ini adalah bersamaan dengan budaya belajar sepanjang hayat. 3. Apa yang pelajar alami, lihat dan dengar semasa di di dewan bersama pensyarah itulah yang menjadi kurikulum yang lebih berkesan daripada apa yang bersifat teoristik dikertas-kertas yang mereka catat. 4. Nilai, norma, peraturan, daya intelek dan apa juga yang dibawa oleh pensyarah sewaktu mengajar akan memberi kesan secara tidak langsung tetapi amat bermakna terhadap amalan hidup murid semasa mereka bekerja nanti.
 30. 30. KESIMPULAN • Memberi peluang kepada kita untuk mempelajari kepelbagaian budaya. • Guru telah disaran bagaimana untuk membentuk interaksi sosial yang baik dalam kalangan murid. • Menghuraikan bagaimana peranan guru boleh memperkembangkan bakat murid tanpa bersikap prejudis terhadap mana-mana kaum. • Guru juga diingatkan kepada hasilan pembelajaran. Kejayaan bukan dilihat kepada pencapaian akademik semata-mata, sebaliknya guru harus mengambilkira aspek kurikulum yang tersirat. • Nilai-nilai murni harus diterapkan kepada murid supaya mereka dapat berkembang secara seimbang dari segi intelek dan rohani.
 31. 31. SEKIAN & TERIMA KASIH

×