Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xiv encontro rede solidaria tríptico con autorización(1)

331 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Xiv encontro rede solidaria tríptico con autorización(1)

  1. 1. InscriciónNome e Apelidos _____________________________________________________ Idade _____________Enderezo _____________________________________________________________________________Poboación _____________________________ C.P._____________ Provincia _____________________Email ___________________________________________Centro de estudos ____________________________________ Curso ______ Localidade _____________Eu, ____________________________ con DNI _________________ en calidade de pai/nai/titor/a de __________________________ con DNI_______________, autorízolle a asistir á Asemblea da Rede Solidaria da Mocidade de Entreculturas, que se realizará o día 10 de novembro no IESElviña, da Coruña. Así mesmo, autorizo a Entreculturas a un uso pedagóxico e en medios de comunicación social de Entreculturas das imaxes toma-das no encontro nas que o meu fillo/a apareza. En____________________ a _____ de ________________ de 2012 Asinado: a xustiza. persoas temos as gar no que todas as mesma familia, dun traballamos xuntas a prol da solidariedade e mesmo mundo. Un lu- Formamos parte dunha mesmas oportunidades e
  2. 2. Sobre o Encontro...Data: 10 de novembro de 2012 Entreculturas Programa Quen somos?Localización: IES Elviña (A Coruña) Entreculturas é unha organización non goberna- mental promovida polos Xesuítas que defende oTransporte: Entreculturas facilitará a xestión dotransporte para todos os participantes, docentes Sábado 10 de novembro dereito á educación como medio de cambio so- cial, xustiza e diálogo entre as culturas.e alumnado. 10:00 Acollida dos gruposSeguro: Todos e todas as asistentes estarán cu- Que facemos?bertos por un seguro colectivo de accidentes e 10:30 Presentación do Encontro Desde hai máis de dez anos apostamos pola pro-responsabilidade civil. moción social das persoas excluídas e, para isto, 11:00 Xogos e dinámicas de grupo impulsamos unha educación de calidade.Prazas alumnado: Poderán asistir entre 10 e 12 Estamos tamén convencidos da necesidade dealumnos/as por grupo. 12:30 Obradoiros formativos educar para a comprensión dun mundo interde- pendente e o desenvolvemento dunha cidadaníaDocentes: Cada grupo deberá ir acompañado 14:15 Xantar comprometida e solidaria.dun ou máis docentes do seu centro educativo.No Encontro, ademais, estarán acompañados/as 15:30 Axendas Solidarias Que queremos?polo persoal voluntario e técnico de Entrecultu- Queremos apoiar ás comunidades educativas nasras. 16:45 Posta en común que crecen e aprenden os nenos, as nenas e os mozos e mozas, e no seu labor de formación hu-Data límite de inscrición: 6 de novembro 18:00 Fin de festa mana e cidadá de cara a contribuír á constru- ción dun mundo máis xusto para todos e todas.Contribución: 5 € (entregarase ao profesor ou 19:00 Despedida e volta á casaprofesora xunto coa autorización).Xantar: Cada asistente terá que levar o seu xantar. Coñecerás tamén a......Persoa de contacto:Sandra RodríguezTécnica de educación GaliciaTlf. 652 944 518/educacion.galicia@entreculturas.org

×