Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Visita ies culleredo a coruña xaneiro 2018 (1)

331 views

Published on

Visita IES Culleredo e IES Calvo Sotelo

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Visita ies culleredo a coruña xaneiro 2018 (1)

 1. 1. Visita Centros FP A Coruña 24/01/2018
 2. 2. 4º ESO Co título de ESO Ciclos de Grao Medio de FP Bacharelato Ensinanzas de Réxime Especial (Artes, Deportivas) Outras (Oposicións, Forzas Armadas, …) Sen título de ESO Ciclos de FP Básica (Entre 15 e 17 anos) Proba libre Graduado ESO (18 anos) EPA (Educ Persoas Adultas – 18 anos) Proba acceso ciclos de Grao Medio FP (17 anos)
 3. 3. Como se organiza a FP
 4. 4. 3º ESO 4º ESO Bacharelato Universidade FP de Grao Medio FP de Grao Superior FP Básica 15-17 anos Aplicadas Académicas Proba final de ESO Proba final Bach Proposta equipo docente Carácter muestral
 5. 5. Oferta formativa 26 familias profesionais 143 ciclos formativos: – 64 ciclos medios 79 ciclos superiores.
 6. 6. Características Dentro de cada familia profesional ofértanse: - FP Básica. - Ciclos de Grao Medio. - Ciclos de Grao Superior. Organízanse en Familias Profesionais (Ciclos con características e contidos afíns a un sector productivo) Contidos organizados en Módulos Profesionais
 7. 7. Distribución das prazas dispoñibles GRUPO A ESO ou equivalentes GRUPO B FP Básica GRUPO C Acceso mediante proba e outros Ata o 70% Ata o 20% Ata o 10% 10% para persoas con discapacidade 5% a maiores para deportistas de alto rendemento
 8. 8. Exemplo da estrutura da FP FAMILIA PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS Básica Medio Superior Fabricación mecánica Fabricación e montaxe Mecanizado Construcións metálicas Soldadura e Caldeiraría Deseño en fabricación mecánica Programación da produción en fabricación mecánica Transporte e mantemento de vehículos Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo Carrozaría Automoción Mantemento de vehículos Electromecánica de vehículos automóbiles Mantemento aeromecánico
 9. 9. Os módulos FOL Formación e Orientación Laboral Empresa e Iniciativa Emprendedora FP Específica Proxecto (Nos Ciclos Superiores) FCT Formación en Centros de Traballo
 10. 10. IES Calvo Sotelo FAMILIA PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS Básica Medio Superior Artes Gráficas Artes Gráficas Impresión Gráfica Preimpresión dixital Electricidade e Electrónica Instalacións eléctricas e automáticas Fabricación mecánica Fabricación e montaxe Mecanizado Soldadura e caldeiraría Instalación e mantemento Mecatrónica industrial Madeira e moble Carpintaría e moble Instalación e amoblamento
 11. 11. IES Universidade Laboral FAMILIA PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS Básica Medio Superior Marítimo-pesqueira Actividades marítimo- pesqueiras. Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións. Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións. Navegación e pesca de litoral. Transporte marítimo e pesca de altura. Actividades Físicas e Deportivas Animación de actividades físicas e deportivas. Electricidade e Electrónica Electricidade e Electrónica. Instalacións de telecomunicacións. Mantemento electrónico. Instalacións eléctricas e automáticas. Sistemas electrónicos e automatizados Instalación e mantemento Instalacións frigoríficas e de climatización. Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos Prevención de riscos profesionais. Enerxía e auga Enerxías renovables. Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica. Fabricación mecánica Fabricación e montaxe Hostalaría e turismo Aloxamento e lavandaría
 12. 12. IES Univ. Laboral
 13. 13. IES Calvo Sotelo

×