Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa orient a p 2017 2018

2,459 views

Published on

Programa Orientativo-Académico-Profesional CPI Virxe da Cela, 2017-2018

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programa orient a p 2017 2018

 1. 1. Programa Orientación Académico-Profesional 4º ESO CPI “Virxe da Cela” Departamento Orientación Curso 2017 2018
 2. 2. Intereses Aspiracións Gustos Valores Motivacións Personalidade Coñecementos Habilidades Aptitudes Destrezas Formación FONTE: Orientaguía PREFERENCIAS Querer facer COMPETENCIAS Saber facer ENTORNO Poder facer META Que me gusta e motiva? Que busco, desexo e valoro? Que se me da ben? Que estudei? Como e onde me formo? En que podo traballar? Oferta de formación Oportunidades emprego Mercado laboral Posibilidades familiares
 3. 3. 1.AUTOCOÑECEMENTO https://www.youtube.com/watch?v=CfEOwQnd-OM (LuzuVlogs, 5) - Como son? - Que habilidades teño? - Que me interesa? - Cales son os meus puntos fortes? - E febles? - Os meus valores?
 4. 4. 2. COÑECEMENTO do sistema educativo 4º ESO Co título de ESO Ciclos de Grao Medio de FP Bacharelato Artes Plásticas e Deseño. Ciclos Grao Medio (superando probas específicas de acceso) Ensinanzas Deportivas. Grao Medio (Superando probas específicas de acceso). Oposicións Sen título de ESO Ciclos de FP Básica Proba libre Graduado ESO (18 anos) EPA (Educación Persoas Adultas – 18 anos) Proba acceso ciclos de Grao Medio (17 anos) Estudos non regrados (academias) Formación Ocupacional
 5. 5. Dar información • Currículum vitae. • Carta presentación. • Marca persoal. • Entrevista. • Probas psicotécnicas. • Outras. Obter información • Oficinas de emprego. • Networking (Redes de contacto). • Portais de emprego. • Redes sociais (LinkedIn) • Entidades con bolsas de traballo (seguir en facebook, twitter). • Asociacións de empresarios. • Outras 3. COÑECEMENTO do mercado laboral
 6. 6. 4. TOMA DE DECISIÓNS DESPOIS DE…… • Reflexionar sobre as túas posibilidades, intereses, situación persoal e familiar... • Informarte sobre os estudos ou formación que tes ao teu alcance. • Analizar o mundo laboral (calidade de traballo, a túa realización persoal,...).
 7. 7. 5. PROXECTO FINAL “O meu itinerario académico”
 8. 8. Antes de escoller uns estudos debes recoller información de: Formas de acceso aos estudos que queres facer.  Os contidos ou plan de estudos.  A duración.  Tipo de título que se obtén ao rematar e o que vas a facer despois.  Saídas profesionais.  Custo dos estudos (se tes que saír fóra).  Becas e axudas. Aloxamento (residencias….).
 9. 9. Oferta formativa • 26 familias profesionais. • 143 ciclos formativos: – 64 ciclos medios – 79 ciclos superiores.
 10. 10. Duración: 1400 - 2.000 horas de formación Titulación: Técnico (desde o curso 2016-2017 acceso directo a ciclo superior) ACCESO DIRECTO (Título ESO) MEDIANTE PROBA (17 Anos) FP BÁSICA
 11. 11. DISTRIBUCIÓN DAS PRAZAS DISPOÑIBLES GRUPO A ESO ou equivalentes GRUPO B FP Básica GRUPO C Acceso mediante proba e outros Ata o 70% Ata o 20% Ata o 10% 10% para persoas con discapacidade 5% a maiores para deportistas de alto rendemento
 12. 12. Formas de cursar estas ensinanzas Réxime ordinario • Organizado en 2 cursos, a maioría. • Asistencia ás clases obrigatoria. • Quendas de mañá e tarde. • Para pasar de 1º a 2º curso hai que realizar solicitude de admisión, aínda que a praza está reservada. Réxime para persoas adultas • Presencial: o Organizado en módulos. o Quendas tarde-noite. o Asistencia ás clases obrigatoria. • Semipresencial ou a distancia: o Organizado en módulos. o Asistencia ás titorías recomendable, non obrigatoria.
 13. 13. Organización: (Exemplo) • Familia profesional: Sanidade • CFGM: Coidados auxiliares de enfermaría (1400 horas) • Ensinanzas: Módulo Horas - Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material 160 - Operacións administrativas e documentación sanitaria 55 - Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente 130 - Técnicas básicas de enfermaría 320 - Relacións no equipo de traballo 55 - Formación e orientación laboral (FOL) 55 - Horas a disposición do centro 55 - Formación en centros de traballo (FCT) 440 Título que se obtén: TÉCNICO/A en coidados auxiliares de enfermaría
 14. 14. Oferta ciclos curso 2017-2018 (Todos os anos sae convocatoria coa oferta) (Actualizada a 23/06/2016)
 15. 15. ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS • CM Condución de actividades físico-deportivas no medio natural (Arteixo, Porto do Son, Gondomar, Poio e Silleda) • CS Animación de actividades físicas e deportivas (Ferrol, A Coruña, Culleredo, Lugo…)
 16. 16. ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN • CM Xestión administrativa (Betanzos, Ferrol, A Coruña, Pontedeume…) • CS Administración e finanzas (Betanzos, A Coruña, Ferrol,…) • CS Asistencia á dirección (Ferrol, A Coruña, Santiago, Lugo…)
 17. 17. AGRARIA • CM Aproveitamento e conservación do medio natural (Arzúa, Becerreá, Boqueixón,….) • CM Xardinaría e floraría (Bergondo e Ponteareas) • CM Produción agroecolóxica (Ponteareas) • CM Produción agropecuaria (Boqueixón e Coristanco) • CS Gandaría e asistencia en sanidade animal (Boqueixón, Coristanco) • CS Xestión forestal e do medio natural (Arzúa, Becerreá, Castro de Rei, Mondoñedo,….) • CS Paisaxismo e medio rural (Bergondo)
 18. 18. ARTES GRÁFICAS • CM Impresión gráfica (A Coruña, Santiago, Ferrol, Pontevedra, Vigo) • CM Preimpresión dixital (A Coruña, Santiago, Ferrol, Pontevedra, Vigo) • CS Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia (Ferrol) • CS Deseño e xestión da produción gráfica (Pontevedra)
 19. 19. COMERCIO E MÁRKETING • CM Actividades comerciais (Ferrol, Santiago, A Coruña,….) • CS Comercio internacional (A Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo,….) • CS Xestión de vendas e espazos comerciais (Betanzos, Ferrol, A Coruña, Santiago,….) • CS Márketing e publicidade (Lugo, Vigo) • CS Transporte e loxística (só oferta por adultos)
 20. 20. EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL • CM Construción (só oferta por adultos) • CM Obras de interior, decoración e rehabilitación (Ourense) • CS Proxectos de edificación (Betanzos, A Coruña, Ferrol, Santiago,…) • CS Proxectos de obra civil (A Coruña, Santiago, Vigo) • CS Organización e control de obras de construción ( A Coruña e Vigo)
 21. 21. ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA • CM Instalacións de telecomunicacións (Ferrol, Culleredo, A Coruña, Santiago,….) • CM Instalacións eléctricas e automáticas (Betanzos, Ferrol, Culleredo, A Coruña, Santiago,….) • CS Automatización e robótica industrial (A Coruña, Santiago, Ferrol….) • CS Mantemento electrónico (Ferrol, A Coruña, Santiago, As Pontes…) • CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos (A Coruña, Ferrol, Santiago….) • CS Sistemas electrotécnicos e automatizados (Betanzos, Ferrol, A Coruña, Santiago,….)
 22. 22. ENERXÍA E AUGA • CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica (Lugo, Ourense, Culleredo, Ferrol e Vigo) • CS Enerxías renovables (Culleredo e Vigo)
 23. 23. FABRICACIÓN MECÁNICA • CM Soldadura e caldeiraría (A Coruña, Fene, Ferrol, Santiago,….) • CM Mecanizado (Lugo, Ferrol, A Coruña,….) • CS Construcións metálicas ( A Coruña, Ferrol, Santiago, Vigo,….) • CS Deseño en fabricación mecánica (Ferrol e Vigo) • CS Programación da produción en fabricación mecánica (Lugo, Ourense, A Coruña e Vigo). • CS Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros (só adultos).
 24. 24. HOSTALARÍA E TURISMO • CM Cociña e gastronomía (Pontedeume, A Coruña, Santiago, Lugo,….) • CM Servizos en restauración (Pontedeume, A Coruña, Lugo, Santiago,..) • CS Axencias de viaxes e xestión de eventos (A Coruña, Santiago, Ourense e Vigo) • CS Dirección de cociña (Pontedeume, A Coruña, Santiago,….) • CS Xestión de aloxamentos turísticos (Santiago, Pontevedra, Vigo e Vilamarín) • CS Dirección de servizos de restauración (Pontedeume, A Coruña, Santiago) • CS Guía, información e asistencia turísticas ( A Coruña, Ferrol, Santiago,…)
 25. 25. IMAXE E SON • CM Vídeo disc-jockey e son (Santiago, Ferrol, Vigo, Ourense e Noia). • CS Animacións 3D, xogos e contornos interactivos (A Coruña) • CS Iluminación, captación e tratamento de imaxe (A Coruña, Vigo) • CS Produción de audiovisuais e espectáculos (A Coruña, Ourense e Vigo) • CS Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos (A Coruña, Vigo) • CS Son para audiovisuais e espectáculos (A Coruña e Vigo)
 26. 26. IMAXE PERSOAL • CM Estética e beleza (Ferrol, Santiago, A Coruña,….) • CM Peiteado e cosmética capilar (Ferrol, Santiago, A Coruña,….) • CS Estética integral e benestar (Ferrol, Santiago, A Coruña,….) • CS Estilismo e dirección de peiteado (A Coruña)
 27. 27. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS • CM Aceites de oliva e viños (Cambados, Ponteareas, Ribadavia…) • CM Elaboración de produtos alimentarios (A Coruña, Ribeira) • CM Panadaría, repostaría e confeitaría (Pontedeume, Santiago, Pontevedra e Vigo) • CS Procesos e calidade na industria alimentaria (A Coruña, Lugo e Ribeira) • CS Vitivinicultura (Ponteareas e Ribadavia)
 28. 28. INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS • CM Sistemas microinformáticos e redes (A Coruña, Ferrol, As Pontes, Lugo, Santiago,….) • CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma (Lugo, Ferrol, Santiago, A Coruña,….) • CS Administración de sistemas informáticos en rede (Lugo, A Coruña, Ferrol, Santiago,….) • CS Desenvolvemento de aplicacións web (Lalín, Ourense e Monforte).
 29. 29. INSTALACIÓN E MANTEMENTO • CM Instalacións de produción de calor (Ribeira) • CM Instalacións frigoríficas e de climatización (Culleredo, Fene, Lugo,….) • CM Mantemento electromecánico (Fene, Cedeira, A Coruña, Vigo,….) • CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos (Culleredo) • CS Mecatrónica industrial (A Coruña, Cedeira, Sarria,….) • CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos (Lugo, Culleredo e Vigo) • CS Prevención de riscos profesionais (Culleredo e Vigo)
 30. 30. MADEIRA , MOBLE E CORTIZA • CM Carpintaría e moble (Ferrol, Lugo, Santiago, A Coruña,….) • CM Instalación e amoblamento (Ferrol, A Coruña, Santiago,…) • CS Deseño e amoblamento (A Coruña e Vigo)
 31. 31. MARÍTIMO-PESQUEIRAS • CM Cultivos acuícolas (A Illa de Arousa) • CM Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións (Culleredo, Ribeira e Vigo) • CM Navegación e pesca de litoral (Culleredo, Ribeira e Vigo) • CS Acuicultura (A Illa de Arousa) • CS Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións (Culleredo, Ferrol, Ribeira e Vigo) • CS Transporte marítimo e pesca de altura (Culleredo, Ferrol, Vigo)
 32. 32. QUÍMICA • CM Operacións de laboratorio (Ferrol, Lugo, Santiago, A Coruña,….) • CS Química ambiental (Santiago, Ferrol, Vigo e Vilanova de Arousa) • CS Química industrial (A Coruña, Vigo e Cervo) • CS Laboratorio de análise e de control de calidade (A Coruña, As Pontes, Santiago,Vigo,…). • CS Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns (Só adultos)
 33. 33. SANIDADE • CM Coidados auxiliares de enfermaría (Ferrol, A Coruña, Santiago,…) • CM Farmacia e Parafarmacia (Ferrol, Santiago, A Coruña,….) • CM Emerxencias sanitarias (Só adultos) • CS Anatomía patolóxica e citodiagnóstico (Santiago, A Coruña, Pontevedra e Vigo) • CS Saúde ambiental (Santiago, Ourense, A Coruña,….) • CS Dietética (Ourense, A Coruña,….) • CS Documentación e administración sanitarias (Santiago, Ourense e Redondela) • CS Hixiene bucodental (A Coruña, Ferrol,…) • CS Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear (A Coruña e Vigo) • CS Laboratorio clínico e biomédico (Ferrol, A Coruña, Lugo,….) • CS Próteses dentais (Lugo, Santiago, A Coruña e Vigo) • CS Ortoprótese e produtos de apoio • CS Radioterapia e dosimetría (A Coruña) • CS Audioloxía protésica (A Coruña)
 34. 34. SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE • CM Emerxencias e protección civil (A Estrada).
 35. 35. SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE • CM Atención a persoas en situación de dependencia (Ferrol, A Coruña, Santiago, Lugo,...) • CS Animación sociocultural (A Coruña, Santiago, Ourense e Baiona) • CS Educación infantil (Ferrol, A Coruña, Santiago, Lugo ….) • CS Integración social (A Coruña, Santiago, Ourense, Vigo,…) • CS Mediación comunicativa (A Coruña)
 36. 36. TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL • CM Confección e moda (A Coruña e Vigo) • CS Patronaxe e moda (A Coruña e Vigo)
 37. 37. TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS • CM Carrozaría (A Coruña, Ferrol, Santiago,….). • CM Electromecánica de vehículos automóbiles (Betanzos, A Coruña, Fene, Ferrol, As Pontes…) • CS Automoción (Betanzos, A Coruña, Ferrol, Santiago,….) • CS Mantemento aeromecánico (Lugo)
 38. 38.  Prazo ordinario: 27 xuño ao 5 de xullo  Prazo extraordinario: do 1 ao 9 de setembro Prazo presentación solicitude de admisión curso 2017-2018
 39. 39. Coñecer a nota de corte dos ciclos en Galicia • 1º Entrar na web: www.edu.xunta.es/fp, na pestana “Ven á FP”
 40. 40. 2º paso: No menú da esquerda accede a: “Admisión de grao medio/superior” (se queres consultar a nota do útimo curso) “Convocatorias anteriores” (Se queres consultar as notas de convocatorias de cursos pasados).
 41. 41. ESTRUTURA • DOUS CURSOS ACADÉMICOS • RÉXIME ORDINARIO ou DE ADULTOS • Permanencia máxima de 4 ANOS, consecutivos ou non, no réxime ordinario • MATERIAS: • Troncais • Específicas • De libre configuración autonómica • Matriculación nunha das modalidades ofertadas.
 42. 42. MODALIDADES Artes Ciencias Humanidades e Ciencias Sociais
 43. 43. 1º Bacharelato (LOMCE) Materias Troncais Xerais Materias Troncais de Opción Materias Específicas Materias de Libre Configuración Materia Troncal Propia CIENCIAS HUMANIDADES ARTES CC.Sociais Humanidades Lingua Castelá e Literatura I(3h.) Primeira lingua estranxeira I (3.) Filosofía (3h.) Matemáticas I (4h) Matemáticas CCSS I(4h) Latín I(4h) Fundamentos da Arte I(4h) TRONCAIS DE OPCIÓN (Elixir 2) Bioloxía e Xeoloxía (4h) Debuxo Técnico I (4h) Física e Química (4h) Economía (4h) Literatura Universal (4h) Grego I (4h) Hª do Mundo Contemporáneo (4h) Hª Mundo Contemporáneo (4h) Literatura Universal (4h) Cultura Audiovisual I (4h) Lingua Galega e Literatura (3h) Educación Física (2h) A ELIXIR UN MÍNIMO DE 2 E UN MÁXIMO DE 3 (TOTAL 6 horas) Análise Musical I (3h) Anatomía Aplicada (3h) Cultura Científica (2h) Debuxo Artístico I (3h) Linguaxe e Práctica Musical (3h) Segunda Lingua Estranxeira (2h) Tecnoloxía Industrial I (3h) Tec. Info. Comunicac. I (2h) Volume (3h) Relixión (1h) Materia troncal non cursada (4h) Literaturas Hispánicas (2h) Robótica (2h) Antropoloxía (2h) Libre configuración de centro (segundo dispoñibilidade horaria e oferta do centro)
 44. 44. 2º Bacharelato (LOMCE) Materias Troncais Xerais Materias Troncais de Opción Materias Específicas Materias de Libre Configuración Materia Troncal Propia CIENCIAS HUMANIDADES ARTES CC.Sociais Humanidades Lingua Castelá e Literatura II (3h.) Primeira lingua estranxeira II (3.) Historia de España (3h.) Matemáticas II (4h) Matemáticas CCSS II(4h) Latín II(4h) Fundamentos da Arte II(4h) TRONCAIS DE OPCIÓN (Elixir 2) Bioloxía (4h) Debuxo Técnico II (4h) Física (4h) Química (4h) Xeoloxía (4h) Economía da Empresa (4h) Hª da Filosofía (4h) Grego II (4h) Hª da Arte (4h) Xeografía (4h) Artes Escenicas (4h) Deseño (4h) Cultura Audiovisual II (4h) Lingua Galega e Literatura (3h) A ELIXIR UN MÍNIMO DE 2 E UN MÁXIMO DE 3 (TOTAL 8 horas) Análise Musical II (3h) Cienc. Terra e Medio Ambiente (3h) Debuxo Artístico II (3h) Fund.Admin. e Xestión (3h) Hist. Música e Danza (3h) Imaxe e Son (3h) Psicoloxía (3h) Segunda Lingua Estranxeira II (3h) Tec. Expresión Grafico-Plástica (3h) Tecnoloxía Industrial II (3h) Tec. Informa. Comunicación II (3h) Relixión (1h) Materia troncal non cursada (4h) Xeografía e Historia Galicia (2h) Electrotecnia (2h) Patrimonio Artís. Cultural Galicia (2h) Métodos Estatísticos e Numéricos (2h) Lit. Galega S. XX e Actualidade (2h) Ética e Filosofía do Dereito (2h) Filosofía da Ciencia e Tecnoloxía (2h) Libre configuración de centro (segundo dispoñibilidade horaria e oferta do centro)
 45. 45. TÍTULO DE BACHAREL • Obterá o Título de Bacharel o alumnado que obteña avaliación positiva en TODAS as materias dos 2 cursos do bacharelato
 46. 46. ASPECTOS A TER EN CONTA SE CURSAS O BACHARELATO • O título de Bacharel permite o acceso a: • FP Grao Superior • Os Graos e Estudos Superiores de Ensinanzas Artísticas, Deportivas, Idiomas. • Estudos universitarios + ABAU (Avaliación de Bacharelato para Acceso á Universidade). • Dende calquera modalidade de bacharelato podes acceder a calquera grao universitario, PERO: – Se hai límite de prazas convén presentarse á fase específica das ABAU, e para iso hai que ter en conta dúas cousas: • Relación modalidade co grao • Parámetros de ponderación de cada materia – De pensar facer FP de Grao Superior, débese cursar a modalidade axeitada e certas materias. PENDENTE CAMBIOS PACTO EDUCACIÓN!!!
 47. 47. Acceso a ciclos de grao superior a través do Bacharelato • Cursar a modalidade de Bacharelato que se determine para cada ciclo coas materias vinculadas a el. • Cursar a modalidade de Bacharelato que se determine sen algunha das materias vinculadas ao ciclo. • Cursar algunha modalidade de Bacharelato Dentro de cada un dos colectivos a prioridade virá determinada por: 1º Maior nota media do expediente académico. 2º Maior nota ou nota media das materias vinculadas http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130618/AnuncioG0164-110613-0001_gl.html
 48. 48. Adscrición ás ramas de coñecemento Artes e Humanidades Ciencias Ciencias da Saúde Ciencias Sociais e Xurídicas Enxeñarías e Aquitectura Graos universitarios Materias de Bacharelato (Modalidade/Trocais) Ciclos de grao superior
 49. 49. Estudos universitarios
 50. 50. Están organizados en: • GRAO: – 1º ciclo dos estudos universitarios. – Ensinanzas básicas e de carácter xeral. – Duración de 240 créditos ECTS: 4 cursos. – Capacitan para o exercicio da actividade profesional. • POSGRAO: – Máster: especialización académica ou profesional. Duración entre 60-120 ECTS (1-2 cursos académicos). – Doutor: formación en técnicas de investigación.
 51. 51. Tres Universidades estruturadas en sete Campus
 52. 52. RAMAS DE COÑECEMENTO: Todos os estudos agrúpanse en cinco ramas de coñecemento, que son grandes campos do saber cunha sinal de identidade: •Artes e Humanidades •Ciencias •Ciencias da Saúde •Ciencias Sociais e Xurídicas •Enxeñarías e Arquitectura
 53. 53. Ciencias • Bioloxía • Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos • Ciencias do Mar • Física • Matemáticas • Química • Ciencias Ambientais • Materias de 2º Bach: Física Química Bioloxía Xeoloxía  Matemáticas II
 54. 54. Ciencias da saúde  Podoloxía  Enfermaría  Fisioterapia  Psicoloxía  Logopedia  Terapia Ocupacional  Farmacia  Medicina  Odontoloxía  Óptica e Optometría  Veterinaria  Nutrición Humana e Dietética Materias de 2º Bach: Física Química Bioloxía Matemáticas II
 55. 55. Ciencias socias e xurídicas  Administr. e Direc. de Empresas  Economía  Ciencias Empresariais  Ciencia Política e da Admón.  Ciencias da Actividade Física e do Deporte  Comunicación audiovisual  Dereito  Dirección e Xestión Pública  Mestre de Educación Infantil  Mestre de Educación Primaria  Educación Social  Pedagoxía  Xornalismo  Publicidade e Relacións Públicas  Relacións Laborais e Recursos Humanos  Socioloxía  Turismo  Xeografía e Ordenación do Territorio  Comercio  Xestión de Pequenas e Medias Empresas  Traballo Social • Matemáticas II • Matemáticas Aplicadas II • Historia da Arte • Historia da Filosofía • Economía da Empresa • Latín II e Grego II • Xeografía • Bioloxía (INEF, Maxisterio, Pedagoxía, Ed. Social) • Debuxo Técnico II (Maxisterio, Publicidade e Xornalismo). Materias de 2º Bach
 56. 56. Artes e humanidades  Belas Artes.  Ciencias da cultura e difusión cultural.  Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios.  Filosofía.  Filoloxía Clásica.  Humanidades.  Español: Estudos Lingüísticos e Literarios.  Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios.  Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios.  Lingua e Literatura Españolas.  Lingua e Literaturas Galegas.  Lingua e literatura inglesas.  Linguas Estranxeiras.  Lingua e Literaturas Modernas.  Tradución e Interpretación.  Información e Documentación.  Xeografía e Historia.  Historia.  Historia da Arte. • Materias de 2º Bach:  Latín II  Grego II  Hª da Filosofía  Hª da Arte  Xeografía Materias do Bach de Artes
 57. 57. Enxeñarías e arquitectura  Arquitectura Técnica.  Estudos de Arquitectura  Enxeñaría Aeroespacial.  Enxeñaría Agraria.  Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria.  Enxeñaría Civil.  Enxeñaría da Enerxía.  Enxeñaría de Obras Públicas  Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais.  Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación.  Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos.  Enxeñaría Eléctrica.  Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática  Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto  Enxeñaría en Organización Industrial.  Enxeñaría en Química Industrial.  Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais.  Enxeñaría Forestal.  Enxeñaría Forestal e do Medio Natural.  Enxeñaría Informática.  Enxeñaría Mecánica.  Enxeñaría Naval e Oceánica.  Enxeñaría Química.  Náutica e Transporte Marítimo.  Tecnoloxía da Enxeñaría Civil.  Tecnoloxías Mariñas.  Debuxo Técnico II  Tecnoloxía Industrial II  Electrotecnia  Física  Química Materias de 2º Bach :
 58. 58. MATERIAS  Formación Básica (FB): cada titulación inclúe no plan de estudos nos dous primeiros cursos un mínimo de 60 ECTS, dos que como mínimo 36 ECTS están vinculados á rama de coñecemento á que está adscrito o título. Estes créditos poden ser recoñecidos no caso de querer acceder a outra titulación da mesma Rama.  Obrigatorias (FO): establecidas para eses estudos pola propia universidade.  Optativas (OP): deseñadas por cada universidade para que o alumnado poda elixir entre elas e deseñar o seu itinerario.  Prácticas externas (se se inclúen)
 59. 59. Obtención do título: • Completar 240 ECTS (na maioría dos casos) • Traballo de fin de grao • Nivel B1 idioma estranxeiro
 60. 60. Titulacións propias • Univ. A Coruña: – Arquitectura de interiores • Univ. Santiago de Compostela: – Criminoloxía – Xestión Hostaleira • Univ. Vigo – Deseño textil e moda As solicitudes preséntanse nas universidades correspondentes
 61. 61. DOBLES GRAOS • CAMPUS DE SANTIAGO: – Dereito e Relacións Laborais: seis cursos. – Xornalismo e Comunicación Audiovisual: cinco anos e medio e 378 créditos. – Enxeñaría Informática e Matemáticas: 372 créditos en seis cursos. – Matemáticas e Física: cinco cursos. – Física e Química: cinco años. – Química e Bioloxía: seis cursos, 357 créditos. • CAMPUS DE LUGO: – Enxeñaría Civil, Xeomática e Topografía: Itinerario formativo estruturado en 359 créditos, seis cursos. – Enxeñaría Agrícola, Agroalimentaria, Forestal e do Medio Rural: seis años académicos. • Univ. A Coruña: – Dereito e ADE – Empresariais e Turismo – Bioloxía e Química – CC. Empresariais e Arquitectura técnica • Univ. Vigo: – ADE e Enx. Informática (Ourense) – ADE e Dereito (Vigo, Ourense)
 62. 62. • CAMPUS DE SANTIAGO: – Dereito e Relacións Laborais: seis cursos. – Xornalismo e Comunicación Audiovisual: cinco anos e medio e 378 créditos. – Enxeñaría Informática e Matemáticas: 372 créditos en seis cursos. – Matemáticas e Física: cinco cursos. – Física e Química: cinco años. – Química e Bioloxía: seis cursos, 357 créditos. • CAMPUS DE LUGO: – Enxeñaría Civil, Xeomática e Topografía: Itinerario formativo estruturado en 359 créditos, seis cursos. – Enxeñaría Agrícola, Agroalimentaria, Forestal e do Medio Rural: seis años académicos.
 63. 63. Elixe universidade • http://www.u-ranking.es/construye.php
 64. 64. • ENSINANZAS ARTÍSTICAS: – Música – Danza – Artes Plásticas e Deseño (grao medio e superior) – Arte Dramático (grao superior) – Conservación e Restauración de Bens Culturais (grao superior) • ENSINANZAS DEPORTIVAS • ENSINANZAS DE IDIOMAS
 65. 65. ENSINANZAS DE MÚSICA • As de carácter regrado conducen a un título oficial, común para todo o estado e pódense cursar só en conservatorios e centros autorizados (de carácter privado). Divídense en 3 graos: – Elemental: 4 cursos. Idade mínima para entrar 8 anos, máxima 14. – Profesional: 6 cursos. Non hai limite de idade no acceso. – Superior: 4 anos para cada especialidade. O acceso é mediante proba, e no superior ademais deberase dispor do título de bacharelato. Tamén será posible acceder se o aspirante demostra, nunha proba, posuir os coñecementos previos necesarios.
 66. 66. ENSINANZAS DE DANZA • As de carácter regrado conducen a un título oficial, común para todo o estado e pódense cursar só en conservatorios (Lugo e Coruña) e centros autorizados de danza (privados). Divídense en 3 graos: – Elemental: 4 anos de duración. Sen especialidades. – Profesional: 6 anos de duración. Tres especialidades: • Danza clásica • Danza española • Danza contemporánea – Superior: 4 anos de duración. Dúas especialidades: • Pedagoxía da danza • Coreografía
 67. 67. ENSINANZAS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO Ramón Falcón (Lugo) CM de Serigrafía Artística CS Cerámica Artística CS Fotografia CS Gravado Pablo Picasso (A Coruña) CM Dourado, prateado e policromía. GS Escultura aplicada ao espectáculo. GS Ilustración GS Fotografía • EASD Ramón Falcón (Lugo) • EASD Pablo Picasso (A Coruña) • EASD Mestre Mateo (Santiago de Compostela) • EASD Antonio Faílde (Ourense)
 68. 68. ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO • Para acceder a estes estudos: – Título de Bacharel + proba acceso – 19 anos + proba de madureza – Título de técnico superior de artes plásticas e deseño. Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón – LUGO Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo-Santiago de Compostela ENSINANZAS ESPECIALIDADES Estudos superiores de deseño Deseño de interiores Deseño gráfico ENSINANZAS ESPECIALIDADES Estudos superiores de deseño Deseño de moda Deseño de produtos
 69. 69. ENSINANZAS DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS • Para acceder a estes estudos: – Título de Bacharel + proba acceso – 19 anos + proba de madureza – Título de técnico superior de artes plásticas e deseño. – Duración: 4 anos, sendo os dous primeiros cursos comúns a todas as especialidades. ENSINANZAS ESPECIALIDADES Estudos superiores de conservación e restauración Pintura Escultura Arqueoloxía
 70. 70. ENSINANZAS DE ARTE DRAMÁTICA • Duración: 4 cursos académicos • Acceso: – Título de Bacharel + Proba específica para cada especialidade – 19 anos + proba de madureza – PROBA ACCESO: • Inscrición: entre maio e xuño • Realización: 1ª quincena setembro • Especialidades: – Dirección de escena – Interpretación – Escenografía – Dramaturxia
 71. 71. ENSINANZAS DE IDIOMAS • MCER (Marco Común europeo de referencia para as linguas, 2001): patrón internacional para medir o nivel de comprensión e expresión orais e escritas nunha lingua. • Establece 3 bloques de coñecemento, cada un organizado en 2 niveis: • Bloque A: usuario básico: nivel A1 e A2 • Bloque B: usuario independente: nivel B1 e B2 • Bloque C: usuario competente: nivel C1 e C2
 72. 72. Organización EOI (Escolas Oficiales de Idiomas): – Básico – Intermedio (de dous cursos cada nivel) – Avanzado O título de Bacharel permite acceder directamente ao nivel intermedio da 1ª lingua estranxeira cursada no Bacharelato. • Presencial ou por libre. • Outras vías de obter o certificado: – Certificado Oficial de Cambrige (Cambrige ESOL) (Inglés)http://www.cambridgeesol.org/spain/ – Certificado Oficial Alliance Française (francés) http://www.alliancefr.org/es/estudiantes-individuales/diplomas-y-tests – Centro de Linguas Modernas (USC) para alumnado do ensino superior.
 73. 73. ENSINANZAS DEPORTIVAS • Organización: – Grao Medio – Grao Superior • Acceso: – Para acceder a grao medio: • Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria • Superar unha proba de carácter específico.  Especialidades: • Fútbol • Fútbol sala • Atletismo • Baloncesto • Balonmán
 74. 74. Existen outros estudos especializados, algúns esixen bacharelato e outros unhas condicións físicas ou probas específicas de ingreso: • FORZAS ARMADAS Para ser militar profesional requísese ter nacionalidade española, ter 18 anos, entre outras. Máis información na páxina http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/ • CORPO DA GARDA CIVIL O persoal da garda civil distribúese en seis escalas (Superior de Oficiais, Oficiais, Facultativa Superior, Facultativa Técnica, Suboficiales, Cabos e Gardas).Máis información na páxina. http://www.guardiacivil.es/es/institucional/serguacivil/carreprofesio/index.html • POLICÍA NACIONAL Para o ingreso na escala básica tamén tes que cumprir algúns requisitos: ser español, ter 18 anos, etc. Máis información na páxina http://www.policia.es/oposiciones/requisitos.html
 75. 75. OUTRAS PROFESIÓNS • Árbitro deportivo. • Tripulantes de Cabina de Pasaxeiros (TPC). ou Auxiliares de Voo. • Detective. • Bombeiro/a. • Profesor/a de autoescola. • Socorrista. • Seguridade privada. • Controlador/a aéreo. • Funcionario/a prisións. Estudos non regrados que preparan para o mundo laboral
 76. 76. Educación adultos (EPA) • Non ter o graduado en ESO. • Ser maior de 18 anos ou cumprilos antes do 31 de decembro de 2018. OU • Ser maior de 16 anos e ter un contrato de traballo
 77. 77. Proba libre para obter o título de ESO • Ser maior de 18 anos. • Non estar cursando oficialmente ensinanzas de ESO ou EPA. • Dúas convocatorias anuais: maio e setembro.
 78. 78. Proba acceso a ciclos formativos de FP de Grao Medio • Exercicio da parte sociolingüística – Lingua castelá – Lingua galega – Ciencias sociais • Exercicio da parte de matemáticas • Exercicio da parte científico técnica: – Ciencias naturais – Tecnoloxía
 79. 79. Centros residenciais docentes • CRD A Coruña • CRD Vigo • CRD Ourense • Solicitude no mes de maio no propio centro. • Baremo: condición socioeconómica e expediente académico. • Estudos: Bacharelato, FP, ensinanzas de réxime especial,…
 80. 80. Bolsas do Ministerio de Educación • DESTINATARIOS: – 1º e 2º de Bacharelato – FP Básica – FP de Grao Medio e Superior – Ensinanzas de Réxime Especial – Outros • REQUISITOS: – De tipo económico e académico • DOTACIÓN: – Beca salario – Compensatoria – Residencia – Material – Desprazamentos • COMO SOLICITAR: Prazo aproximado desde o 15 de agosto ata o 30 de setembro, A través da web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte
 81. 81. CIUG
 82. 82. Formación Profesional
 83. 83. Tomas algo para ser feliz? SI DECISIÓNS Infórmate de todas as opcións!! Departamento de Orientación CPI Plurilingüe Virxe da Cela Monfero

×