Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Folleto decembro ok2

838 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Folleto decembro ok2

 1. 1. INSOLACIÓN DEEMILIAPARDOBAZÁN CONMARÍAADÁNEZ programación-2014 DECEMBRO
 2. 2. VENDA DE ENTRADAS: Despacho de billetes (só en efectivo): Praza de Ourense, luns a venres de 9.30 a 13 h. e 16.30 a 19.30 h. • Centro Sociocultural Afundación, Cantón Grande 8, luns a sábado, de 9 a 21h. • Teatro Colón o día do espectáculo, de 12 a 14h. e de 17 a peche • 902 504 500, luns a sábado de 8 a 22h. www.servinova.com e www.teatrocolon.es (24h.) LIÑA DE DESCONTOS: 10% Estudantes: FP, Bacharelato e Universidade da Coruña • 10% Xubilados maiores de 65 anos • 10% Desempregados • 20% Estudantes da Universidade da Coruña (só en principal) • 20% Grupos de máis de 20 persoas ABONADOS TARXETA TEATRO COLÓN: 20% En principal • 10% En platea e palcos Unha vez comezado o espectáculo non se permite a entrada Os palcos 11 e 12 son de visibilidade reducida (VR) AíndanontesaTarxetaTeatroColón? Entraenwww.teatrocolon.esedescubreeste programadeabonadoscheodevantaxes: encontrosexclusivoscosartistas,convitespara espectáculos,descontonasentradas,visitasguiadas aoteatro,accesopreferenteosdíasdefunción, descontosenlocaiscomerciaisdazonadoteatro,etc. Este teatro forma parte do programa Platea
 3. 3. TALLERDEARTEDRAMÁTICA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: MESA REDONDA: A DRAMATURXIA EN GALICIA Xoves 4 ás 20:30h RECITAL POÉTICO “TEN FLOR” Venres 5 ás 20:30h CONCERTO MUSICAL "DUALIDADES" Sábado 6 ás 20:30h FUNCIÓNSPARAESCOLARES Martes 2, mércores 3 e xoves 4 ás 11:00h FUNCIÓNSPARAPÚBLICOXERAL Luns 1, martes 2 e mércores 3 ás 20:30h PATROCINADOPOR
 4. 4. VENRES12[ESTREA] ESÁBADO13ÁS20:30H 15(VR)E20EUROS90min.
 5. 5. TEATRO En Insolación Emilia Pardo Bazán defende o dereito a elixir das mulleres. A novela, adiantada ao seu tempo, supuxo un gran escándalo e foi zorregada pola crítica que a chegou a cualificar de pornográfica. A obra fálanos do en- contro de dúas latitudes españolas, o norte e o sur, como metáfora das clases sociais imperantes a finais do século XIX. Pero non se trata dunha loita entre dúas personalidades senón dun encontro, Pardo Bazán non nos traslada unha mensaxe segregadora, ao contrario, unifica e fainos intuír que a separación en- tre clases da España de finais do XIX comeza pouco a pouco a transformase. En Insolación Emilia Pardo Bazán defiende el derecho a elegir de las mujeres. La novela, adelantada a su tiempo, supuso un gran escándalo y fue vapuleada por la crítica que llegó a calificarla de pornográfica. La obra nos habla del encuentro de dos latitudes españolas, el norte y el sur, como metáfora de las clases sociales imperantes a finales del siglo XIX. Pero no se trata de una lucha entre dos personalidades, al contrario, unifica y nos hace intuir que la separación entre clases de la España de finales del XIX comienza poco a poco a transformarse. AUTORA:EMILIAPARDOBAZÁN.VERSIÓN:PEDROVILLORA. DIRECCIÓN:LUISLUQUE.ELENCO:MARÍAADÁNEZ,JOSÉMANUELPOGA,CHEMALEÓNEPEPARUS. INSOLACIÓN UNHAPRODUCIÓNDOTEATROCOLÓNEPRODUCCIONESFARAUTE unhaproducióndoTeatroColón protagonizadaporMARÍAADÁNEZ
 6. 6. MÚSICA O trío Los Panchos regresa a Coru- ña para celebrar o seu 70 aniver- sario da man do mestre Gaby Var- gas, director musical do histórico trío mexicano durante os últimos 37 anos, presentando o seu último disco no que podemos escoitar a mellor música de Los Panchos pero con novos boleros e algunhas ver- sións de compositores españois. Unha cita ineludible para escoitar os mellores boleros da man do trío de boleros máis importante da his- toria no seu 70 aniversario. El trío Los Panchos regresa a Coru- ña para celebrar su 70 aniversario de la mano del maestro Gaby Var- gas, director musical del histórico trío mejicano durante los últimos 37 años, presentando su último disco en el que podemos escuchar la me- jor música de Los Panchos pero con nuevos boleros y algunas versiones de compositores españoles. Una cita ineludible para escuchar los mejo- res boleros de la mano del trío de boleros más importante de la histo- ria en su 70 Aniversario. MARTES16 ÁS21:00H LOS PANCHOS 25(VR)E28€(ATAO10DEDECEMBRO) 25(VR)E30€(APARTIRDO11DECEMBRO) COMESTREGABIVARGAS EOCANTANTEFRANCISCO 70min.
 7. 7. A miúdo se fixo un retrato das se- rranas coma mulleres matahomes e salteadoras para desfiguralas. Pero en realidade foi un fenómeno sociolóxico universal, produto de factores relacionados coa mise- ria e a inxustiza, que propiciaron a rebeldía como única resposta a unha sociedade que só defendía os intereses do home. TEATROA menudo se ha hecho un retra- to de las serranas como mujeres matahombres y salteadoras para desfigurarlas. Pero en realidad fue un fenómeno sociológico universal, producto de factores relacionados con la miseria y la injusticia, que propiciaron la rebeldía como única respuesta a una sociedad que solo defendía los intereses del hombre. LAS DOS BANDOLERAS AUTOR:LOPEDEVEGA.DRAMATURXIA:MARCROSICHECARMENPORTACELI. DIRECCIÓN:CARMENPORTACELI.REPARTO:HELIOPEDREGAL,CARMENRUÍZ,MACARENAGÓMEZ, GABRIELAFLORES,LLORENÇGONZÁLEZ,DAVIDFERNÁNDEZ'FABU',DAVIDLUQUEEALBERTPÉREZ. VENRES19 ás20:30H COORGANIZA 18(VR)E20EUROS 120min. UNHAPRODUCIÓNDACOMPAÑÍANACIONALDETEATROCLÁSICO ESPECTÁCULO CANCELADO POR PROBLEMAS DE SAÚDE DUNHA DAS PROTAGONISTAS. DESCULPEN AS MOLESTIAS.
 8. 8. O camiño recorrido por esta moza bailaora somérxese nas máis pro- fundas raíces do flamenco, na busca da súa propia expresión e compren- sión desta arte que se sente libre e sosegada, collendo as rendas da es- cena, absorbéndoa e transportándo- lla ao espectador coa súa maxia. PASO A PASO é a síntese da súa viaxe por lugares como India, Italia, París … e, por suposto, Granada, onde na- ceu e comezou o seu marabilloso za- pateo da man de La Mariquilla, Juan Andrés Maya e Manolete. Formou parte da compañía de Javier Latorre e da película Por qué se frotan las patitas del cineasta Álvaro Vejines. El camino recorrido por esta joven bailaora se sumerge en las más pro- fundas raíces del flamenco, en la bús- queda de su propia expresión y com- prensión de este arte que se siente libre y sosegado cogiendo las riendas de la escena, absorbiéndola y trans- portando al espectador con su magia. PASO A PASO es la síntesis de su viaje por lugares como India, Italia, París ... y, por supuesto, Granada, donde na- ció y comenzó su maravilloso zapateo de la mano de La Mariquilla, Juan An- drés Maya y Manolete. Formó parte de la compañía de Javier Latorre y de la película Por qué se frotan las pati- tas del cineasta Álvaro Vejines. SÁBADo20 ÁS20:30H FUENSANTA LA MONETA PASOAPASO 15(VR)E20EUROS 90min. COAPOIODE ESPECTÁCULORECOMENDADO POLAREDESPAÑOLADETEATROS DANZA
 9. 9. FAMILIAR Vivecoatúafamiliaoprimeiro cine-musicalsobreDisneyenEs- paña,‘Dreams,unmundomágico’. SinteoespíritoDisneycoascan- ciónsmáisclásicasdassúaspelí- culascantadasendirectoecunha postaenescenaqueteemociona- rá.Unhaoportunidadeúnicapara volveraviviraspelículasDisney cantadasendirecto.Estenovoes- pectáculocontacoasvocesdedous dosmozoscantantesderepertorio líricomáisprometedoresdetodoo nosopaís.Unshowúnicoeirrepe- tiblequefaráqueossoñosdene- nosemaioressefaganrealidade. Vivecontufamiliaelprimercine- musicalsobreDisneyenEspaña, ‘Dreams,unmundomágico’.Siente elespírituDisneyconlascanciones másclásicasdesuspelículascan- tadasendirectoyconunapuesta enescenaqueteemocionará.Una oportunidadúnicaparavolveravi- virlaspelículasDisneycantadas endirecto.Estenuevoespectáculo cuentaconlasvocesdedosdelos jóvenescantantesderepertoriolíri- comásprometedoresdetodonues- tropaís.Unshowúnicoeirrepetible queharáquelossueñosdeniñosy mayoressehaganrealidad. CANTANTES:CRISTIANMARTÍNEZESARAHRAMOS. PROGRamaciónESPECIALDENADAL DREAMS UNMUNDOMÁGICO SÁBADO3deXANEIRo ás18:00H 10(VR)E14EUROS 70min. OPRIMEIROCINEMUSICALDISNEYENESPAÑA
 10. 10. [Apartirde2anos]Estaéaterceira viaxedePippaaMundokalabaza,na queinvitaráatodososseusamigos aoseumundoterreal.Trasunhavi- sitapoloslugaresmáisdivertidos, oCaracoliñoMachoeosEscaraca- racoisveñencunhanovaterriblede Mundokalabaza:estanseaproducir numerosasdesgrazas.Pippaeos seusamigosteránquedescubrir porquesucedeistonoKalabazo- mundo.Mundokalabazaéunmu- sicalinfantilquetratadetransmitir valorescomoaamizade,orespecto aosmaioreseaimportanciadunha boaalimentación. [Apartirde2años]Ésteeseltercer viajedePippaaMundokalabaza,en elqueinvitaráatodossusamigos asumundoterrenal.Trasunavisi- taporloslugaresmásdivertidos,el CaracolitoMachoylosEscaracara- colesvienenconunanoticiaterrible deMundokalabaza:seestánprodu- ciendonumerosasdesgracias.Pippa ysusamigostendránquedescubrir porquesucedeestoenelKalabazo- mundo.Mundokalabazaesunmu- sicalinfantilquetratadetransmitir valorescomolaamistad,elrespetoa losmayoresylaimportanciadeuna buenaalimentación. DIRECTOREGUIONISTA:JOSÉRAMÓNFLÓREZ.COREÓGRAFO:ALBERTOESCOBAR. DIRECTORDEACTORES:JESÚSSANZ.REPARTO:SARAHERRANZ,ROSANAVIEIRAECAROSDIROS. MUNDOKALABAZA LAKALABAZADEPIPPA VENRES2deXANEIRo ás18:00H 10(VR)E12EUROS 80min. PROGRamaciónESPECIALDENADAL INFANTIL
 11. 11. INFANTIL [Apartirde7anos]Osmozosde Diverplayquerenfacerafestade Nadalmáisdivertidadacidadee paraisoteñenunmanualdeins- truciónsquenuncafalla:omanual dadiverfesta!Contodososamigos queasistenácelebración,entre elesti,descubriránqueomanual desapareceueteránqueidearmil xogosebailesparaconseguirlo- graroseuobxectivo:afestamáis divertidadacidade.Unespectáculo familiar,único,cheodeensinanzas evaloresnoquegrandesepeque- nosparticipandendeominutoun natramaeseconvertenencómpli- cesimprescindiblesdosmáxicos personaxesdeDiverplay. [Apartirde7años]Loschicosde Diverplayquierenhacerlafiestade Navidadmásdivertidadelaciudad yparaesotienenunmanualdeins- truccionesquenuncafalla:¡elma- nualdeladiverfiesta!Contodoslos amigosqueasistenalacelebración, entreellostú,descubriránqueelma- nualhadesaparecidoytendránque idearmiljuegosybailesparaconse- guirlograrsuobjetivo:lafiestamás divertidadelaciudad.Unespectáculo familiar,único,llenodeenseñanzasy valoresenelquequegrandesype- queñosparticipandesdeelminuto unoenlatramayseconviertenen cómplicesimprescindiblesdelos mágicospersonajesdeDiverplay. LUNS29 ás18:00H DIVERPLAY 8(VR)E10EUROSELFANTÁSTICOMUNDODEDIVERPLAY NAVIDADESMÁGICASEN 70MIN. PROGRamaciónESPECIALDENADAL
 12. 12. Obarítonogalegodefamainternacio- nalBorjaQuizapresentaunespectá- culocoamaxiadasgrandesveladas musicaisdeLasVegas.Unrepaso polamúsicamelódicaamericana dosanos50,60e70.Sinatra,Dean Martin,SammyDavisJr.,BobbyDa- rin,NinaSimone,etc.Untotalde18 temasenlazadosatravésdunguión quedaráuntoqueteatralaoconcer- to.Unhabigband,unhaorquestrade cordaeunballetfemininosumanun totalde38artistassobreoescenario quefaránvibraratodotipodepúblico nunhanoiteinesquecible. Let’sSwing. Elbarítonogallegodefamainterna- cionalBorjaQuizapresentaunes- pectáculoconlamagiadelasgran- desveladasmusicalesdeLasVegas. Unrepasoporlamúsicamelódica americanadelosaños50,60y70.Si- natra,DeanMartin,SammyDavisJr., BobbyDarin,NinaSimone,etc.Unto- talde18temasenlazadosatravésde unguionquedaráuntoqueteatralal concierto.Unabigband,unaorques- tadecuerdayunballetfemeninosu- manuntotalde38artistassobreel escenarioqueharánvibraratodotipo depúblicoenunanocheinolvidable. Let'sSwing. PROGRamaciónESPECIALDENADAL SÁBADO27ÁS20:30H EDomingo28ás19:00H BORJAQUIZA COOLSWING.ANIGHTWITHBORJAQUIZA 15(VR),20E25EUROS 120min. Descansode15min.incluído MÚSICA
 13. 13. [Apartirde14anos]Atradición oral,oscontoselendas,asde aquíeasdeoutrasprocedencias... CONTOSNALAREIRAéanovapro- ducióndoscreadoresdeNoitesde Retrancaquemesturaotradicio- nalcomoderno,facendodoteatro unhagranlareiraacaróndaque QuicoCadaval,ManuelLourenzo eCelsoSanmartíncontaránhis- torias,contoselendascheosde saudade,retranca,humor,tenrura emoitamaxia. HUMOR [Apartirde14años]Latradición oral,loscuentosyleyendas,lasde aquíylasdeotrasprocedencias… CONTOSNALAREIRAeslanueva produccióndeloscreadoresdeNoi- tesdeRetrancaquemezclalotradi- cionalconlomoderno,haciendodel teatrounagranlareiraalrededorde laqueQuicoCadaval,ManuelLou- renzoyCelsoSanmartíncontarán historias,cuentosyleyendasllenos denostalgia,retranca,humor,ter- nuraymuchamagia. CONTOSNA LAREIRA 11(VR)E13€(ATAO18DEDECEMBRO) 14(VR)E16€(DENDEO19DECEMBRO) 110MIN. Venres26 ÁS20:30H CONQUICOCADAVAL,MANUELLOURENZO ECELSOSANMARTÍN antónlezcano14 PROGRamaciónESPECIALDENADAL
 14. 14. UnhavezmáisvolvepoloNadalo festivaldegospelaoTeatroColón. NestaocasiónOSGRANDESDO GOSPEL2014tráenosaoMississippi MassChoirnoseu25aniversario. Estecorodereferenciainternacional achéganostodaamaxiadogospelco espectáculoOHHAPPYDAYTOUR. TheMississippiMassChoirfúndase en1988efoigalardoadoconvarios premiospolassúascontribuciónsá músicagospel.Realizounumerosas xirasporEstadosUnidos,Europa, XapóneAméricaLatina. UnavezmásvuelveporNavidadel festivaldegospelalTeatroColón. EnestaocasiónLOSGRANDESDEL GÓSPEL2014nostraealMississipi MassChoirensu25aniversario.Este corodereferenciainternacionalnos acercatodalamagiadelgospelcon elespectáculoOHHAPPYDAYTOUR. TheMississippiMassChoirsefunda en1988yhasidogalardonadocon variospremiosporsuscontribucio- nesalamúsicagospel.Harealizado numerosasgirasporEstadosUnidos, Europa,JapónyAméricaLatina. MARTES23 ás20:30H THEMISSISSIPPI MASSCHOIR FESTIVALOSGRANDESDOGOSPELGALICIA201415(VR),20E25EUROS 90min. PROGRamaciónESPECIALDENADAL MÚSICA
 15. 15. INFANTIL PANORAMAKIDS OMUSICALDESTENADAL DOMINGO21* eLUNS22* ás17:00HEÁS19:30H 8(VR)E10EUROS 90MIN. PanoramaKidséunespectáculoá alturadoqueseesperadunhaor- questracomoPanorama,caracteri- zadapolacalidadeeespectaculari- dadedetodososseusshows,galas eactuacións.Osdiferentesnúme- roseacrobaciasaéreaseadeli- cadezaevistosidadedasdiferentes coreografíasfandePanoramaKids unespectáculodiferenteenovidoso. Unmusicalparatodaafamilianoque interveñenos20compoñentesdaor- questraPanoramainterpretandote- masdecarácterinfantil,tantoactuais comoclásicos.Contan,ademais,coa colaboracióndaactrizgalegaMaría Mera,coñecidaporseriescomoMa- talobos,OFaroouViveCantando. PanoramaKidsesunespectáculoala alturadeloqueseesperadeunaor- questacomoPanorama,caracteriza- daporlacalidadyespectacularidadde todossusshows,galasyactuaciones. Losdiferentesnúmerosyacrobacias aéreasyladelicadezayvistosidadde lasdiferentescoreografíashacende PanoramaKidsunespectáculodife- renteynovedoso.Unmusicalpara todalafamiliaenelqueintervienen los20componentesdelaorquesta Panoramainterpretandotemasde carácterinfantil,tantoactualescomo clásicos.Cuentan,además,conlaco- laboracióndelaactrizgallegaMaría Mera,conocidaporseriescomoMata- lobos,OFarooViveCantando. PROGRamaciónESPECIALDENADAL
 16. 16. THEMISSISSIPPIMASSCHOIR FESTIVALOSGRANDESDOGOSPELGALICIA2014 programaciónESPECIAL-2014 NADAL

×