Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dossier carreiras solidarias

335 views

Published on

Dossier Carreiras Solidarias

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dossier carreiras solidarias

  1. 1. Carreiras paraoprograma
  2. 2. ONGSolidariedadeGalegacoPoboSaharauisomosunhaorganizacióndeámbito galegoperoconfederadaconoutrasautonomíasdoEstadoEspañol.Traballamosen colaboracióncoasautoridadesdoSaharaOccidentalpolasubsistenciadaspersoasquesofrenasconsecuenciasda usurpacióndoseuterritorio.@ssaharauisvivennunhafranxadedesertorefuxiadospolaxenerosidadedeArxelia, procurandoarecuperacióndoseuterritorionatural.Atanonhaimoitosanoseranunhaprovinciaespañola,peroos avatarespolíticoseacobizadoutrasnaciónstéñenosconnadosnodeserto. RResisten,grazasaxenerosidadedaxentequellesenvíaalimentosemediosdesubsistencia,en”haimas”outendasde campañaapenassenaugaesenosmediosdevidabásicos.Noveránsofrentemperaturasdemáisde50graosdecalore carecendemedicinasecondiciónshixiénicaselementais. PPorisoanosaorganizaciónprocuraaxudaraestaspersoasecreamosoprogramadeaxuda“VacaciónsenPaz“.Coneste programa(coordinadoconoutrasorganizaciónsdeEspaña),traemosaGaliciacadaveránmáisdetrescentosnen@s saharauis.Sacámolosdohorrordecalorasxianteeacollémolosnosnososfogares.Taménorganizamosrecollidade alimentosparaenviarlles,ademáisdemedicamentoseasistenciamédica. VACACIÓNSENPAZ AAsvacaciónsenpazpreséntansenunmarcodesolidariedadeeaxudadesinteresadaco ndepropiciarllesunhaestancia agradableehumanamentericasaosnenosenenassaharauis.Trátasedeofrecerllesaestasnenasenenosnadosnomedio dunclimadeguerraunhaposibilidadedecoñecerformasdistintasdevida,demaneiraqueisocontribúa,nonsonasúa formación,senóntaménenmellorarepotenciaracomunicacióneoentendementoentreospobosdeEspañaeoPobo Saharaui. EsEstesnenosenenasnaceronnoscampamentosderefuxiadossaharauissituadosdendefaimáisde42anosnazonada HamadaalxerianaenTindouf,pretodafronteiraalxeriano-Saharaui;édicir,son llosdosSaharauisqueabandonaronos seusfogaresantearepresión,invasióneocupaciónilegalporpartedeMarrocosdoterritoriodoantigoSáharaespañolen 1975. Avidadestesnenos,nadosnoexilio,transcorrenasmesmascircunstanciascomoorestodapoboaciónsaharaui,privada domáiselementalesobrevivedicilmentegrazasáaxudainternacional. DDendeopuntodevistaafectivo,Españarepresentaalgoespecialparaossaharauispoloslazoshistóricos,culturaise humanos.Defeito,osSaharauispertencenácomunidadedehispano-falanteseaíndaconservanconesmerooespañol comosegundoidioma.
  3. 3. EnqueconsisteaCarreiraSolidaria? Trátasedunhacarreiranoncompetitiva,ondeoimportantenonéchegarenprimeirolugar,senóncorreramaiordistancia posibleacadandodiñeiroenfuncióndadistanciapercorrida,axudandocoesforzodecadaunaosmáisdesfavorecidos, nestecasoconcretoaosnen@sdoSahara. Comoserecadaodiñeirosolidario? CCadaalumn@participantebuscapatrocinadoresentreosseusfamiliares,veciñosecoñecidos,quesecomprometena pagarlleunhacantidadeporcadavoltaquedeaodíadacarreiraauncircuítoquepreparanosprofesores,sobretodoos deEducaciónFísica. CCadaalumn@tenuncarnetondeapuntaráospatrocinadoresecantovaiaportarcadaun,paraocalsedaráuntempode busca.Oprofesoradoaorematedacarreiraanotaránnesecarnetasvoltasquedácadaparticipanteeasísabemoso diñeiroqueacadoucadaun,paraaxudaaoprogramavacaciónsenpaz,coseuesforzo.Nosdíasseguintesoalumnado entregaráaostitoresescolaresoseudiñeirorecadadoeestesfaranochegaráorganizaciónSolidariedadecoPobo Saharaui.NoCentroEducativocolocaraseuncartelouvarios,informandododiñeirorecadadoparaoprogramacoacopia doingresonacontabancariadaONG. Comosabemosoquesefaicodiñeiroacadado? AAONGdaráconta,medianteunhamemoria,decomoseempregouodiñeirorecadadoecant@snen@sviránázona;así comadasfamiliasacolledorasqueagradeceránestaaportación.Poderánasímesmofacerseguimentodasactividadesda ONGatravésdasúapáxinaWeb(www.sogaps.org) ComoseorganizanoCentroEducativoacarreirasolidaria EnEnprimeirolugardirixímonosaodirector/adoCentrocosdocumentosexplicativosdanosaorganizacióneprogramas. DebemoscontarcoacolaboracióndoProfesorouprofesores/asdeE.Física.Realizarándeacordocostitores/asocarnetde alumn@sparapatrocinadores.Remitiraseunhacartaásfamilias,indicándollesomotivodacarreiraeanimándoasa presenciareneparticiparenconnosconunhaactividadetanbonitaesolidaria.Taméncolaborando,seodesexanna organizacióndaproba.Oprofesor/adeE.F.trazaráocircuítodacarreiraetod@sdoCentrocolaboraránnainfraestrutura dacarreira.
  4. 4. Contextualización: Otraballonasaulasvaiaxudaraoalumnadoacomprendermelloromundo,aportando ferramentasqueofrezanestratexiasparaocoñecemento,areexióneacríticaquecontribúana convertilosenpersoasparticipativaseimplicadasconvaloressolidarios. Obxectivosespecícos: ·Favorecerinterésporcoñecerecomprenderomundodendeaspectossociais,culturaiseeconómicos. ··Fomentaraanálisecríticaeareexiónpromovendounhaculturadepaz,dignidadeeacción. ·Facilitarempatíacoarealidadedoutroslugares,vivenciandooscomoalgopróximo. ·Fomentarodesenvolvementosolidario. Actividadesdeensinanzaeaprendizaxe: Estaguíaparaprofesoresbuscaserunhafolladerutaparatrasladaraoalumnadoinformaciónerecursosparaquetomen interésporcambiaromundologodecomprendelo. Suxerimosuntraballoenequiposparaestapropostabuscandoamotivación OpOprofesorado,quenmellorcoñeceaosalumn@s,podeaxeitarapropostaacadacurso,cicloouetapaeducativos. PropoñemosunenfoquepositivoecomprensivocoasrealidadesdoshabitantesdoSahara,unharealidadedifícile complicada.Propoñemosquearealizacióndascarreirassolidariaspodenserunbolabordeaxudaparaasolidariedade.
  5. 5. Unhachamadasolidaria.Propostainicial: Despertarointeréseelaborarmateriais A.1.Explicacióndoprofesoradodaactividadearealizar: Oprofesoradocomezarácunhaasembleanaclasequebusqueareexión. RecibimosachamadadaONGSolidariedadeGalegacoPoboSaharauí.QuerenqueparticipemosnacampañaVacaciónsen Paz. IsIstopermitiráfalardesteprogramaedaráselleaosnen@sinformaciónsobreaorganización,documentaciónemesmo proxeccióndevídeos(www.sogaps.org) A.2.Contextualizacióndoscampamentossaharauis: Iniciamosuntraballodeinvestigación:ondeestáoSáhara?quehistoriasucedeuconestepaís?calessonossímboloseque pretenden?,etc. A.3.Memoriahistóricaexeográcadoscampamentos: BuscamosBuscamosinformaciónsobreoterritorio,xeografía,historia,vidanoscampamentos,problemaseactividadesquerealizan, etc.. A.4.Criteriosdeavaliacióndavidanoscampamentos: Comparamosascasas,asvilasecidades,oscolexios,hospitais,traballosetc.,cosnosos.Asúasituaciónsocial,política, educativaetc.Realizandoexposicióndecarteiscomparativosetc.. A.5.Análisedasituaciónmedianteinstrumentoseducativos: Candoteñamostodoistoacadadoreexionamoscondebates,redacciónsetc. SSobreascarenciasmáiselementaisdeauga,alimentos,medicinas,escolas...ecomoeraasúavidaantesarrebatarllesas terrasosmarroquís. A.6.Participaciónnaactividadesolidaria: Trasladamosaoalumnadooánimodeactuarsolidariamente.Quepodemosaxudarorganizandounhacarreirasolidaria poloSaharaeosseusnen@snonosoCentro. AvaliacióneInstrumentodeavaliacióndestaunidadedidactica: RReexiónsobrequepodiamosfacer.Comoo xemosequepodemosseguirfacendo.Asícomooquesentiránosnen@sdo Saharadesaberoque xemos.
  6. 6. Estimadasfamilias: Cogallodacelebracióndodía..................... Ovindeiro..........................ás.........horasoCentrorealizaráaCarreiraSolidariaParaasVacaciónsenPaz. OnosoCentro...........................organizaesteanoescolarestacarreiracoobxectoderecadarfondos paraoprograma“VacaciónsenPaz“Grazasaesteprogramaunscincocentosnen@ssaharauísacudenaGaliciaapasaros dousmesesdeverán,acollidosporfamiliasgalegas.Oobxectoéprocurarllesalimentos,vestimentaeatenciónmédicado quetantocarecennoscampamentosdosquevivenrefuxiados.Acarreirasolidariaconsistenunhacarreiranon competitiva,ondeoimportanteéparticiparnonchegarprimeiro.Cadanen@faiduranteuntempodeterminadounnºde voltasvoltasauncircuítoparasumarquilómetrosdesolidariedade.Conistoacadadiñeiroaxudandocoseuesforzo,aosmáis desfavorecidos. Cadaalumn@participantebuscapatrocinadoresentrefamiliares,amigoseveciñosquesecomprometenapagarunha cantidadeporcadavoltaaocircuítoqueindicaoprofesor/adeE.F.Cadaalumn@ tenuncarnetondeapuntaaos patrocinadoreseacuotamarcadaporeles. Osprofesores/asaorematedaprobaanotannesecarnetasvoltasrealizadas.Logoacudenaospatrocinadoresarecadaro indicadoqueentreganaoseutitor/a.OCentrofaráchegaráONGindicadaodiñeiroacadado,ingresandoonaconta bancariaaoefecto. CodiñeiroacadadooprofesoradoquecolaboraconestaONG,faráseguimentodomesmoparaoprogramaindicadoe colocarácarteiscoascontaseinformaciónsdaxornada. Animamosásfamiliasapresenciaracarreiraparamotivaraoscorredores/assolidari@secolaborarcoprofesoradona organizacióndesteeventosolidario. En.................a...............................................................En.................a............................................................... Asdo..oDirectordoCentro....................................................................... ModelodeCartaaospais/naisdealumn@s
  7. 7. RECOMENDACIÓNSPARAACARREIRA Asactividadesdaráncomezoás...........horasdodía............................. Nodíadacarreirarecomendasealmorzarabasedezumes,iogures,froitasecousaslixeiras. Lembrenqueacarreirasolidarianonconsisteenchegarprimeirosenónenquecadaparticipante seesforcepordaromaiornºdevoltasnotempoqueselleindique. OOdiñeirorecadadoentregaraseaostitores/asnosdíasseguintes,unhavezqueoscorredores/asxustiquenaosseus patrocinadores,conestecarnet,onºdevoltasquederonecantoscartoscorrespondenpolasmesmas. RESULTADOS,MEMORIAEOBXECTIVOSDASCARREIRASSOLIDARIASPOLASVACACIÓNSENPAZ AOrganizaciónSolidariedadeGalegacoPoboSaharauirendirácontasdascarreirassolidariascelebradasnoscentros educativos.Taménsecomprometeaacudiraoscentroseducativosparaagradecerotraballosolidariodoalumnado, familiaseprofesoradoqueparticipouactivamentenestacampañadecarreirassolidarias. AAONGtrasladaráunhamemoriacoarecadación,fotos,explicacióndautilizacióndoscartosrecadados,etc.Asícomoa utilizacióneexplicacióndostraballosquevénrealizandotantonoprogramaVacaciónsenPazcomanarecollidade alimentosetc..paraocalademaisderemitiraoscentrosaMemoriasóteñenqueindicarnosquedíapodemosacudirpara reexionar,informar,etc,sobreestaorganización. SSomosunhaorganizaciónqueademaisderealizarestascampañassolidariastaménestamosinteresadoseneducarsobre osvaloresdaamizade,solidariedadeehumanismoquenosmovenosnososactosecompromisos.Porisonosparece fundamentalotraballocosnos@salum@seporisoestaremossempreacaróndoprofesorado.Considearmosaos profesoreseprofesoraseatodoopersoaldosCentroEducativos,unhapezafundamentalparaosnososobxectiivosde loitaporunmundomáisxustoeconvaloreshumanosquenosdigniquen. PPortodoisocontadeconnósentodoolaborquenóspoidamosaportarcomoAsociación.Estaremosorgullososde axudarnolaboreducativonosvaloreshumanitariosesolidariosquesonoúnicomotivodasnosasaccións.
  8. 8. RúaGregorioEspino,nº57,Baixo-36205Vigo Tlf/Fax:986262637 www.sogaps.org info@sogaps.org

×