ALM at Designer Method-CLL (Pagtalakay sa Panimulang Linggwistika)

8,061 views

Published on

Published in: Education

ALM at Designer Method-CLL (Pagtalakay sa Panimulang Linggwistika)

  1. 1. wika / lenggwahe լեզու ngôn ngữ 言語 lingua 語
  2. 2. ANO ANG AUDIO-LINGUAL METHOD?• Ayon kay Badayos (2008), ang audio-lingual method o ALM ay batay sa mga teoryang sikolohikal at linggwistik (p 135).• Naging bukambibig ng maraming guro ang ALM sa loob ng mahabang panahon, subalit naglaho rin noong 1964 sa pangunguna ni Wilga Rivers.• Ayon sa kaniya, ang pagkatuto ng wika ay hindi natatamo sa pamamagitan ng maraming pag-uulit at pagsasanay, na ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatuto at hindi itinatakda ang wikang dapat matutunan.• Katulad ng ibang paraan, marami ang naging kahinaan ng ALM sa pagtuturo ng wika. (ibid.)
  3. 3. MGA KATANGIAN NG AUDIO-LINGUAL METHOD• Inilaláhad ang mga bagong aralin sa pamaraang dayalog.• Ang mga panggagaya, pagsasaulo ng mga parirala, at paulit-ilit na pagsasanay ang mga pangunahing istratehiya sa pagkatuto.• Ang kayariang balangkas ay itinuturo sa paggamit ng mga paulit-ulit na pagsasanay.• Halos walang pagpapaliwanag sa mga tuntuning pambalárila (grammar rules). Gaya ng nauna, sa paulit-ulit na pagsasanay ang pagtuturo ng balárila.• Ang gamit ng mga bokabularyo ay limitado at itinuturo ito ayon sa pagkakagamit sa pangungusap.
  4. 4. • Malaki ang pagpapahalaga sa pagbigkas at karaniwang sa language labs ito isinasagawa at sinasangkapan ng pagsasanay na pares-minimal.• Ang katutubong wika ay hindi ginagamit ng guro sa pagkaklase.• Agad na pinagtitibay ang mga tugon sa mga tanong/pagsasanay.• Sinisikap ng guro na gamitin ng mga mag-aaral ang target na wika nang walang kamalian.(Halaw kina Prator at Celce-Murcia, 1979: ibid.)
  5. 5. ANG MGA DESIGNER METHOD NG DEKADA ‘70Ayon pa rin kay Badayos (2008), naging makulay at makahulugan angdekada „70 dahil sa dalawang kadahilanan:1. Una, sumigla ang mga pagkatuto ng wika sa loob at labas ng klasrum; at2. Ikalawa, nabuo ang ilang inobasyon kung hindi man mga “rebolusyonaryong” paraan sa pagtuturo.Ang mga designer method ay ibinahagi sa maraming guro bilangpinakabago at pinakamahalagang bunga ng pananaliksik-pangwika (Nunan,1989). Narito ang isa sa limang pangunahing mga pamaraan noong dekada‟70 – ang Community Language Learning o CLL.
  6. 6. ANG COMMUNITY LANGUAGE LEARNING (CLL)• Ang Community Language Learning (CLL) ay isang klasikong pamaraan sa ilalim ng designer methods noong dekada „70.• Noong panahong iyon, kinilala ng marami ang pagpapahalaga sa damdamin ng mga mag-aaral sa wika at isa ang pamaraang ito sa lumalabas noon na may pagbibigay-diin sa likas na damdamin ng tao.• Sa pamaraang ito, nababawasan ang pagkabahala dahil sa ang klase ay isang komunidad ng mag-aaral na laging nag- aalalayan sa bawat sandali ng pagkaklase.• Ang guro ay tumatayong tagapayo at laging handa sa anumang pangangailangan ng mag-aaral.
  7. 7. PAANO ITO ISINASAGAWA?Narito ang isang halimbawang sitwasyon (Badayos, 136):“Bubuo ng isang maliit na bilog at nakaupo ang mga mag-aaral. Ang titser ay nasa labas ng bilog. Kung may gustong sabihin ang isang mag-aaral sa grupo o isang kasamahan, sasabihin niya ito sa kanyang unang wika at isasalin ito ng guro sa target na wika (e.g., Filipino). Uulitin ng mag-aaral ang salin at gagawin ito ng lahat ng kasama sa pangkat.Iteteyp ang isinagawang usapan sa target na wika upang mapakinggan ng pangkat at makakuha sila ng ilang impormasyon tungkol sa wikang pinag-aaralan. Maaaring magbigay ng kaukulang direksyon ang guro upang maipaliwanag niya ang ilang mahalagang tuntuning pambalárila.”
  8. 8. MGA KATANGIAN NG CLL1. Ang balárila, pagbigkas, at bokabularyo ay isinasaalang-alang ayon sa pangangailangan. Binibigyang-diin ang pagkaunawa at pagsasalita.2. Ang mga aspeto ng kultura ay isinasanib sa pagkatuto ng wika.3. Wala itong tiyak na paraan ng pagtatáyâ. Ang mga integratibong pagsusulit ang ginagamit kaysa mga obhektibo o tiyak.4. Hinihikayat din ang sariling pagtatáyâ upang mabatid ng mga mag-aaral ang kanilang pag-unlad. Sanggunian: Badayos, Paquito B. (2008) METODOLOHIYA SA PAGTUTURO AT PAGKATUTO NG/SA FILIPINO: MGA TEORYA, SIMULAIN, AT ISTRATEHIYA. Malabon City: Mutya Publishing House
  9. 9. ! ¡Gracias! 謝謝! Merci!ありがとうございました! “Oh… I thought I was unlimited?!” -Miriam Defensor-Santiago

×