Sci room

507 views

Published on

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2556

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
507
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sci room

  1. 1. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนกันทรารมณ์ อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ลําดับที่ลําดับที่ ชื่อ-สกุล การสมัครสอบ ผลสอบสอบคัดเลือก 1 นายกิตติศกดิ์ ทองทิพย์ ั 21 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 1 2 นางสาวศิรดา อั้งดา 10 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 2 3 นางสาวหนึ่งฤทัย อังกินนท์ ั 49 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 3 4 นางสาวกนกอร สายโสม 36 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 4 5 นางสาวปานชีวา เครื อคุณ 46 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 5 6 นางสาวอารี ยา ผิวนวล 48 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 6 7 นางสาววชิรญา คํามูล 23 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 7 8 เด็กหญิงปวีณา บุญใหญ่ 14 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 8 9 นางสาวจินตนา ภาคะ 11 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 9 10 นายพรพิพฒน์ บุญหล้า ั 41 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 10 11 เด็กหญิงโชติมา ช่วงสําโรง 43 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 11 12 นางสาววนัชพร ยานแก้ว 29 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 12 13 เด็กหญิงนริ ศรา วินทะไชย 72 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 13 14 นายธนพล ศรี บุญเรื อง 1 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 14 15 นางสาวสุ ทธิดา จิตดี 27 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 15 16 นางสาวกมลรัตน์ แสงเดช 45 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 16 17 นางสาวนภัสวรรณ โสระรา 44 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 17 18 เด็กชายจักรี สลับศรี 32 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 18 19 นางสาวณิ ชภรณ์ คําศิริ 24 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 19 20 เด็กหญิงรัตนา วงษ์นิล 8 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 20 21 นายพีรณัฐ พิมพ์พฒน์ ั 40 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 21
  2. 2. ลําดับที่ลําดับที่ ชื่อ-สกุล การสมัครสอบ ผลสอบสอบคัดเลือก 22 นางสาวจิตรา ดวงแสง 70 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 22 23 นางสาวภานุรัตน์ ทาบุญมา 47 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 23 24 เด็กหญิงพรพรรณ สุ ขอ้วน 12 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 24 25 เด็กหญิงสิ ริยากร สโมสร 35 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 25 26 นางสาวชนันทยา จันทร์ล้ าเลิศ ํ 16 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 26 27 เด็กหญิงศรัญา ชนะสิ งห์ 51 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 27 28 เด็กหญิงณัฐชณิ ชา พงษ์สจจา ั 25 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 28 29 นางสาวณัฐกาญจน์ สี หบุตร 18 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 29 30 นายอธิวฒน์ ยัวจิตร ั ่ 66 ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 30 31 นางสาวพิราวรรณ ขันเขตต์ 38 สํารองลําดับที่ 1 32 นางสาวกนกอร มูลทา 33 สํารองลําดับที่ 2 33 นางสาวอัญชลี สี ใส 65 สํารองลําดับที่ 3 34 นายภูวเดช มะลิงาม 68 สํารองลําดับที่ 4 35 นางสาวสุ ธาริ นี สายวงษ์ 22 สํารองลําดับที่ 5 36 นางสาววิชญาพร แสงคํา 67 สํารองลําดับที่ 6 37 นางสาวชนันยา จันทร์ล้ าเลิศ ํ 15 สํารองลําดับที่ 7 38 นางสาวเบญจพร จรลําโกน 19 สํารองลําดับที่ 8 39 เด็กหญิงอาภาวรรณ สาธุลี 69 สํารองลําดับที่ 9 40 นางสาวปาริ ชาต ศรี ผดุง 9 สํารองลําดับที่ 10 41 นางสาวจันทร์สุดา สิ มณี 39 สํารองลําดับที่ 11 42 นางสาวหทัยรัตน์ บุบผามาลา 13 สํารองลําดับที่ 12 43 นางสาวกาญจนา สําลี 61 สํารองลําดับที่ 13 44 นายจิตรทิวส แสงลอย ั 71 สํารองลําดับที่ 14
  3. 3. ลําดับที่ ลําดับที่ ชื่อ-สกุล การสมัครสอบ ผลสอบสอบคัดเลือก 45 นางสาวณัฐธิกาญจน์ สนิท 63 สํารองลําดับที่ 15 46 นางสาวจิตอาสา อาษากิจ 20 สํารองลําดับที่ 16 47 นางสาวทัณฑิกา สายอุทา 64 สํารองลําดับที่ 17 48 นางสาวยุวดี ภิญโญ 58 สํารองลําดับที่ 18 49 เด็กหญิงวิชญา ลาเลิศ 26 สํารองลําดับที่ 19 50 ั นางสาวสุ กญญา คําวิจารณ์ 17 สํารองลําดับที่ 20 51 เด็กหญิงภาวิณี พงษ์สงวน 34 สํารองลําดับที่ 21 52 เด็กหญิงพรทิพย์ ฮุนพานิช 60 สํารองลําดับที่ 22 53 เด็กหญิงปิ ยะพร วงค์คาชาญ ํ 31 สํารองลําดับที่ 23 54 เด็กหญิงจันทราลักษณ์ เริ กกระโทก 30 สํารองลําดับที่ 24 55 นางสาวสุ วรรณี กิ่งบู 50 สํารองลําดับที่ 25 56 นางสาวมณี รัตน์ เหิ มหาญ 59 สํารองลําดับที่ 26 ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวภายในวันที่ 3 มีนาคม 2556 และมอบตัวภายในวันที่ 10มีนาคม 2556 ตามประกาศของโรงเรียนที่แจ้งในระเบียบการรับสมัครไปแล้ว ให้นักเรียนที่ผานการคัดเลือก และประสงค์จะเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ่โรงเรียนกันทรารมณ์ สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเติมฝันฯ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2556 ณหอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดโดยทีมนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่งานแนะแนวคุณครูดิลก คําเพราะ ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2556 นี้

×