Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projectsci01

466 views

Published on

โครงงานวิทยาศาสตร์
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

1. ความหมายของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ คือ กิจกรรมสำหรับนักเรียนในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเอง โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้คำแนะนำปรึกษาของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมนี้อาจทำเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ และจะกระทำในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ โดยไม่จำกัดสถานที่ เช่น อาจทำนอกห้องเรียน ในห้องปฏิบัติการ หรือนอกโรงเรียน แม้กระทั่งที่บ้านของนักเรียนก็ได้
กิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นี้เรียกได้ว่า เป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Projectsci01

  1. 1. ! " # $%$ &! $ ! " # $ % & ' (' ) ) * + %, -./ . - 01 #-$ $ $ - - 01 1 / 2 )/ %3 # $ & 01 + 1 / %, + ' %( &! $ 456 # ' $ %, (' #( #-$ ' %, 7 (')+# $# #-$ % 454 $ # ' )! %8* - & $ #( & '- - #-$ .%(- 459 %, %, #-$ # %8* %, ) $ * +,( - . &! * . ./ $ / 1 - ' + $ ' & + $& ) #- $ #-$ / )/ :; ' < .(- %, - 7 7 -$ / %, #/ ) 7 )+ - 1 - ' / + 1 / )/ . ./ -/ = !>(- ' ?1 + + 7 $ ' %, $ +
  2. 2. / @ - ' 2 " - 1 / / %$ ? ) ! / 2 . &+ $ ' $ $)/ / . ./ & - ' = !>(- ' ? &+ 7 $ $1 $ #( 7 %8* + @ # - ! - - 7 . A - .%(-& ' %, 7 (' % #-$)+# $ .%1 / $ 1 %$ ? $ $# ' . &+ 1 :B $ $ / @ #-$ $)/ 7C .? @ #/ )/ %, )/ ) #-$< -$ ( ) D8 ) #-$ 0 & (' / ' # / - #-$ $ @ #-$ / (' 1 %, / 0 . 1 &! # / 1 %, E % $ " E56 % $" E54 % $" - E59 % $" 7C %$ A E5E % $" = F ! /# 0 * %, %8* ! ) #-$ # - 7 ' '/ '/ ! ) )! #-$ & '- #- & '- 1 $ %, $ $ #-$ #- '%# / @ )/ D #( "' #-$ ! % $ % $" +1 / #% . #% $ - ?$ - ?$ / 1% + 6G 0 & '- ! ) 1 1 / . / $ %3 / )/ H 7= & )
  3. 3. ! ) I H -7 # - I H * & / & ) I %, 4G 0 . / $ %3 )/ H % ?& $D- < 2 - %; / @ IH '/ - & ! %- I %, 9G - ! ) &+ %3 #- #-$ & '- / @ )/ -+ (+ (+ -+ #- & '- / @ ) & (+ /' 0 (! %, & %8* %8* # - #-$ - - ?$ *& % $" + # - 7 (-& #% / #% . #% @ (- / #% 1 / & % $" +1 # / !7-& # / @ / * & 7) ) J * & 7) # / -0 J !7-& K 7) J - )( ) + /) 0 23 % ! 45 %, 7C %$ A .% ? )7 % $ ) ) %$. = F - ) 7C % $ A -/ $ %, % $ A / % % . %- #%- & '/#- % $ !" 7&+ 01 %, # - 7 # %8* %8* 01 )/ H " $ I J %$ A / J . - J '%# ? # L-L // 0 " 647% ! ! %, = F ! / @ % 3 ? / @ < %, # /@ - = F - & '- / @ . = F ! -/ / &# & # ! (' 1 / #- 01 %, !
  4. 4. % 3 ? / # / '%& ! ' 01 # / $ & '- = F . / % $" +1 # / H & %#-$ . I %, # - = F ! & %#-$ . / &+ 1 / 1 - A %$ #-$ = F < %, # # / 1% # (' 1 / #- 8 * &+ * / 1% + & 9# #-$ - ) %8* $ &+ + %, &+ * . #-$ . - #- $ %, (' #-$ - & $ # / ' / )/ - 2 & 1 $1 -/ / 1% & 9' #( 1#/ #( ! + )/ . .% ? %, ) # - #-$ . #% ! & '- #( %3 / / @ / $ / 1 %, &+ #- % 7 & # $ 7 #-$& 0 ) & 9) - 1 # / - %3 #( 1 1 -/ #- &+ %$ 0 & '- % $ A %3 - < . #- # / $ %, % $ " #-$ / @ #- $ & '- # / & & '- #-$ .%(-& & 9/ & %, (-& %, - - ? %, 7 ! (' -$ + & < $% $ %8* 2.% $ & ! .% ? ) & '-
  5. 5. / @ 1 (- 1 - % $ ) #-$& # $/ @ 1 + @ !& 0 - ?$#-$# & )/ & (- & & 98 # (- %, (- 1 0 - #- (' 1 '#-$ & < $ 1 - '%# )/ ! # %$ % %-/ L-L # (- & ' $ 1 - $ )/ J (- " )+ J # " %, " J # % $ %M& J / & / # %$ " $ / @ )/ $ -./ $ $ & #-$ $ ) %, : &! ,( ; & ! . 1 &! * 7 & $ ) &+ $& # % & #-$ ' &+ / @ / 1% +
  6. 6. &! ,( ; & ! . 1 &! * $; & ! . 1 &! &! 65 #-$ - J ( 2 ? %, %8* J $. $ & %8* J $ 2 %8* J $ O / @ $)/ J "% #-$ N ( %8* 7 7 @ $1 0 %8* 45 #( J & & & %8* J % #/ J + 2.% $ #( )/ J O 0 %, 1%1 J + . A & J # - #-$ O )+# $# -/ '/ @ #% O ) #( + & 95 - J N J $ / @ #/ J - N & '- J $ & '-#-$#% J & . $$ & '- J - J )/ # %8* / @ %, J & ) ! $ #-$ #% (-& $ E5 .%(-& J .%& 7 J # $ #-$ & ) & #-$ & J & & P5 # (- J (-& '%# J 7 /@ # %8* ! ? .& 1 # (- J / (- & & / # %$ J % $ (- &
  7. 7. - , < ; ! * 65 $ . $ 45 # $# '! 95 7 )/ 0 %8* E5 # $# - & %8* P5 % #( Q5 $ #/ R5 & . $$ S5 % & T5 # (- 6U5 % $ (- & ? . ! $) %' ? ) 5 V '/ '5 . 7 V 7 7 .W - ? - X 4P965 5 ? 5 . 7 V 7 7 .W - ? - X 4P995 (' & 5! $) %' ? ) %$ " ) ! ?$ . .W - ? - %8 . & ) * V YZZ[VNN5]^_`abc_Zdef5df5ZYNcefZ`fZghd`5_i[jkceflE4Q

×