โครงการห้องเรีี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์์โ    ้             โรงเรี ยนกันทรารมณ์        อําเภอกันทรารมย์ ...
ด้ านบุคลากร                 ผู ริหาร                 ผ้บรหารพ.ศ. 2554 ผู้อํานวยการโรงเรีย...
ด้ านบุคลากร      ผู ริหาร      ผ้บรหาร หาร       ฝายบรหาร       ฝ่ ายบริ             ...
จานวนนกเรยน      จํานวนนักเรียน       ข้ อมููลนักเรี ยน/จํานวนห้ องจํานวนห้ องเรียน           95 ...
ด้ านบุคลากร             จํจํานวนบคลากร             จานวนบุเรียน              านวนนั...
จํานวนบคลากร    จานวนบุคลากร              เอกสารประกอบหมายเลข 4,5  ระดับวุฒิ  จํานวนคน  ร้อยละ  กา...
จํานวนบคลากร     จานวนบุคลากร           เอกสารประกอบหมายเลข 4,5     ตําแหน่ ง/วิทยฐานะ  จํานวนคน  ...
เกียผ้บรหาร ละผลงาน    ผู ปริหารแ  เกยรตประวตและผลงาน    รติ ระวัติ   โรงเรียนกันทรารมณ์• โรงเรียนต้นแบบโรงเร...
ผู ริิ หาร                ผ้บรหาร            เกยรตประวตและผลงานกลุ            เกีย...
ผู ริิ หาร                    ผ้บรหาร                เกยรตประวตและผลงานกลุ       ...
ผู ริิ หาร                  ผ้บรหาร              เกยรตประวตและผลงานกลุ           ...
ผู ริิ หาร                   ผ้บรหาร               เกยรตประวตและผลงานกลุ         ...
ผู ริิ หาร                   ผ้บรหาร               เกยรตประวตและผลงานกลุ        ...
ผู ริิ หาร                   ผ้บรหาร               เกยรตประวตและผลงานกลุ        ...
ผู ริิ หาร                   ผ้บรหาร               เกยรตประวตและผลงานกลุ        ...
ผู ริิ หาร                   ผ้บรหาร               เกยรตประวตและผลงานกลุ        ...
ผู ริิ หาร                ผ้บรหาร            เกยรตประวตและผลงานกลุ            เกีย...
ผู ริิ หาร               ผ้บรหาร           เกยรตประวตและผลงานกลุ           เกียรติประ...
เกียรติประวัตและผลงานกลุุ่มสาระ               ผู ริิ หาร               ผ้บรหาร        ...
ผู ริิ หาร                ผ้บรหาร            เกยรตประวตและผลงานกลุ            เกียรติ...
ผู ริิ หาร                  ผ้บรหาร              เกยรตประวตและผลงานกลุ           ...
ผู ริิ หาร                 ผ้บรหาร             เกยรตประวตและผลงานกลุ             เ...
ผู ริิ หาร                  ผ้บรหาร              เกยรตประวตและผลงานกลุ           ...
ผู ริหาร    ผ้บรหาร ทมาและความสาคญการพฒนา ที่มาและความสําคัญการพัฒนาหลักสูตรห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ • นโยบายสําน...
วิสัยทัผ้น์ ของโรงเรี ยนกันทรารณ์   ผูบรหาร    ศ ริหารวสยทศนของโรงเรยนกนทรารณ  “รักษามาตรฐานเดิม เสริม   รกษามาต...
ผูวสยทศนของหลกสูตร   ผ้วิบัยรหารองหลักสตร     ส ริหน์ ข       ทัศ าร  ห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์   เปนผู ...
ผู ริหาร    ผ้บรหารธกิจ      พนธกจ      พัน  1.จัดทําและพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากล  2.พฒนารูปแบบการจดก...
ผู ริหาร    ผ้บรหารธกิจ      พนธกจ      พัน   3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรี...
ผู ริเป้าร     ผ้บรหาร       ห าหมาย       เปาหมาย  1. หลักสูตรมีความเหมาะสม ได้มาตรฐานสากล สามารถส่่งเส...
ผู ริเป้าร   ผ้บรหาร      ห าหมาย     เปาหมาย  3. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากวิถีแห่งความเป็็นไทย ...
ผู ริหาร   ผ้บรหารหลกสูตรและโครงสรางของหลกสูตรหลักสตรและโครงสร้ างของหลักสตร           เอกสารประกอบหมายเลข 11...
ผู ริหาร   ผ้บรหารหลกสูตรและโครงสรางของหลกสูตรหลักสตรและโครงสร้ างของหลักสตร2. รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มที่ 2 เนื้อหามุง...
ผู ริหาร   ผ้บรหารหลกสูตรและโครงสรางของหลกสูตรหลักสตรและโครงสร้ างของหลักสตร2. รายวิชาเพิ่มเติม   กลุ่มที่ 3 เปิดโอกาส...
ผู ริหาร   ผ้บรหาร  การวดผล ประเมนผล  การวัดผล ประเมินผล-ประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทางของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...
ผูแผนการรบนกเรยน      ผ้แผนการรับนักเรียน       บรหาร        ริหาร                 เอกสา...
ผู ริหาร     ผ้บรหาร    แผนการระดมทรพยากร    แผนการระดมทรั พยากร               เอกสารประกอบหมายเ...
37เอกสารประกอบหมายเลข 6
กจกรรมการพฒนาและสงเสรมศกยภาพผู รียนกิจกรรมการพัฒนาและส่ งเสริมศักยภาพผ้ เรยน    1. ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความเ...
กจกรรมการพฒนาและสงเสรมศกยภาพผู รียนกิจกรรมการพัฒนาและส่ งเสริมศักยภาพผ้ เรยน     4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Present gifted kr2556

711 views

Published on

เอกสารแนะนำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2556

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
711
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Present gifted kr2556

 1. 1. โครงการห้องเรีี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์์โ ้ โรงเรี ยนกันทรารมณ์ อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ สํานักงานเขตพื ้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ศรี สะเกษ ยโสธร 1
 2. 2. ด้ านบุคลากร ผู ริหาร ผ้บรหารพ.ศ. 2554 ผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ นกั 2
 3. 3. ด้ านบุคลากร ผู ริหาร ผ้บรหาร หาร ฝายบรหาร ฝ่ ายบริ เอกสารประกอบหมายเลข 4,5นายคูณ ชํานิกล ุ รองผู้อํานวยการ ชํานาญการพิเศษนายทรงพล นนทา รองผู้อํานวยการ ชํานาญการพิเศษนายประดิษฐ์ ทองเกลี ้ยง รองผู้อํานวยการ ชํานาญการพิเศษนางสาววันเพ็ญ วงษ์ จนทร์ ั รองผู้อํานวยการ ชํานาญการพิเศษ 3
 4. 4. จานวนนกเรยน จํานวนนักเรียน ข้ อมููลนักเรี ยน/จํานวนห้ องจํานวนห้ องเรียน 95 ห้ องจํานวนจํานวนนักเรี ยน 3,931 คนจํานวนนักเรี ยนชาย 1,630 คนจํานวนนกเรีียนหญิิง ํ ั 2,288 คน 4
 5. 5. ด้ านบุคลากร จํจํานวนบคลากร จานวนบุเรียน านวนนัก คลากร จานวนนกเรยน เอกสารประกอบหมายเลข 4,5 ประเภทบุุคลากร จํานวน (คน) ( ) ร้ อยละ (%) ( )กลุมผู้บริ หาร ่ 5 2กลุกล่มภาษาไทย 17 8กลุมคณิตศาสตร์ ่ 21 10กลุ วทยาศาสตรกล่มวิทยาศาสตร์ 32 16กลุมสังคมศึกษา ่ 22 11กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา ุ่ ุ 10 5กลุมศิลปะ ่ 8 4กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ุ่ 21 10กลุมภาษาต่างประเทศ ่ 29 15เจ้ าหน้ าที่ฯ ลูกจ้ างประจํา แม่บ้าน นักการภารโรงฯ คนสวน ู 25 13 รวม 190 100 5
 6. 6. จํานวนบคลากร จานวนบุคลากร เอกสารประกอบหมายเลข 4,5 ระดับวุฒิ จํานวนคน ร้อยละ การศกษา การศึกษาปริ ญญาตรี 9 29.03ปริ ญญาโท 20 64.52ปรญญาเอกปริ ญญาเอก 2 6.45 6 45 รวม 31 100 6
 7. 7. จํานวนบคลากร จานวนบุคลากร เอกสารประกอบหมายเลข 4,5 ตําแหน่ ง/วิทยฐานะ จํานวนคน ร้ อยละพนกงานราชการพนักงานราชการ 4 12.90ครู ผช่วย ู้ 1 3.23ครูคร 1 3.23ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการ ํ 8 25.80ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการพเศษคร วทยฐานะ ครชํานาญการพิเศษ 19 54.84 รวม 31 100 7
 8. 8. เกียผ้บรหาร ละผลงาน ผู ปริหารแ เกยรตประวตและผลงาน รติ ระวัติ โรงเรียนกันทรารมณ์• โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน อันดับหนึึ่งของประเทศ• โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2547 โรงเรยนรางวลพระราชทาน ป• โรงเรียนผ้นา ICT โรงเรยนผู ํ 8
 9. 9. ผู ริิ หาร ผ้บรหาร เกยรตประวตและผลงานกลุ เกียรติประวัตและผลงานกล่ มสาระ การเรียนรูู้วทยาศาสตร์ ิการพัฒนาคุณภาพ กเรียน น ณ พนั รี Second Award of Category of Animal Sciences : Intel International Science & Engineering Fair 2012 (Intel-ISEF 63) 9
 10. 10. ผู ริิ หาร ผ้บรหาร เกยรตประวตและผลงานกลุ เกียรติประวัตและผลงานกล่ มสาระ การเรียนรูู้วทยาศาสตร์ ิการพัฒนาคุณภาพ กเรียน น ณ พนั รี Silver medal award International Sustainable World Energy Engineering Environment Project Olympiads (I-SWEEEP 2011) Houston Texas, USA ระหว่่างวัันทีี่ 4-9 พฤษภาคม 2554 นายกิิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโ ์ทวีี, นายอภิิสทธิ์ิ รัังสิมา ิ โรจน์ ิ ิ วงศ์, นายฉัตรชัย จันทะศิลา และ อาจารย์จตุพร พรเกียรติคณ เป็ นครูที่ปรึกษาโครงงาน ุ 10
 11. 11. ผู ริิ หาร ผ้บรหาร เกยรตประวตและผลงานกลุ เกียรติประวัตและผลงานกล่ มสาระ การเรียนรูู้วทยาศาสตร์ ิการพัฒนาคุณภาพ กเรียน น ณ พนั รี Conference On Earth Science and Climate Change Research 2011" at The International Center Goa 2011 Goa, India September 23-30,2011 11
 12. 12. ผู ริิ หาร ผ้บรหาร เกยรตประวตและผลงานกลุ เกียรติประวัตและผลงานกล่ มสาระ การเรียนรูู้วทยาศาสตร์ ิการพัฒนาคุณภาพ กเรียน น ณ พนั รี รางวัลโล่พระราชทาน ชนะเลิศการประกวดโครงงานระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี นายฉัตรชัย จันทะศิลา นายอภิสทธิ์ รังสิมา ิ วงศ์ และครูท่ีปรึกษาโครงงาน นางจตุพร พรเกียรติคณ) ปี 2554 วันที่ 9 สิงหาคม ุ พ.ศ.2554 ณ ศูนย์ไบเทค บางนา 12
 13. 13. ผู ริิ หาร ผ้บรหาร เกยรตประวตและผลงานกลุ เกียรติประวัตและผลงานกล่ มสาระ การเรียนรูู้วทยาศาสตร์ ิการพัฒนาคุณภาพ กเรียน น ณ พนั รี รับรางวัลกลุมเยาวชนดีเด่น สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ ่ เทคโนโลยี ได้ แก่ นายอภิสทธิ์ รังสิมาวงศ์, นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี และนายฉัตร ิ ชัย จันทะศิลา โดยมีอาจารย์จตุพร พรเกียรติคณ และ อาจารย์สมลักษณ์ พรเกียรติคณ ุ ุ เป็ นครูที่ปรึกษา 13
 14. 14. ผู ริิ หาร ผ้บรหาร เกยรตประวตและผลงานกลุ เกียรติประวัตและผลงานกล่ มสาระ การเรียนรูู้วทยาศาสตร์ ิการพัฒนาคุณภาพ กเรียน น ณ พนั รี นายวัชริ นทร์ ภูมคง ได้ รับการคัดเลือก เข้ าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริ ยภาพทาง ิ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โดยได้ รับการ สนับสนุน การศึกษา และทุนวิจย จนจบการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก ั 14
 15. 15. ผู ริิ หาร ผ้บรหาร เกยรตประวตและผลงานกลุ เกียรติประวัตและผลงานกล่ มสาระ การเรียนรูู้วทยาศาสตร์ ิการพัฒนาคุณภาพ กเรียน น ณ พนั รี รางวัลชนะเลิศ หุนยนต์ยนต์ทํามือ ช่วงชันที่ 3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม "เก่งสร้ าง ่ ้ ชาติ" ณ Hall 9 เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2552 เด็กหญิงประกาย มาศ ไกรษี เด็กชายสุริเยศ บุญมาพันธ์ เด็กชายประสิทธิ์ พิลา ครูศตภิษัช ไกรษี ครูท่ี ปรึกษา 15
 16. 16. ผู ริิ หาร ผ้บรหาร เกยรตประวตและผลงานกลุ เกียรติประวัตและผลงานกล่ มสาระ การเรียนรูู้วทยาศาสตร์ ิการพัฒนาคุณภาพ กเรียน น ณ พนั รี รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาคครั งที่ ้ 5 ประจําปี 2550 ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ ทวไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ั่ วันที่ 23 สิงหาคม 2550 จัดทําโดย นายวัชรินทร์ ภูมิคง, นายวศิน พิมพ์ไชย, นายสุข สันต์ ขันตา อาจารย์ที่ปรึกษา นางจตุพร พรเกียรติคณ, นายศตภิษัช ไกรษี ุ 16
 17. 17. ผู ริิ หาร ผ้บรหาร เกยรตประวตและผลงานกลุ เกียรติประวัตและผลงานกล่ มสาระ การเรียนรูู้วทยาศาสตร์ ิการพัฒนาคุณภาพ กเรียน น ณ พนั รี โครงการ YSC โครงการยุววิจัยยางพารา การแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมระดับเขต ระดับภาคฯ การแขงขนโครงงานวทยาศาสตรทุกระดบ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทกระดับ 17
 18. 18. ผู ริิ หาร ผ้บรหาร เกยรตประวตและผลงานกลุ เกียรติประวัตและผลงานกล่ มสาระ การเรียนรูู้วทยาศาสตร์ ิ รพั น ณ พครูการ ฒนาคุณภาพ ครูศตภิษัช ไกรษี รับพระราชทานรางวัลฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารีี รางวัล I ั Innovative Teacher Leadership A ti T h L d hi Award d 2012 18
 19. 19. เกียรติประวัตและผลงานกลุุ่มสาระ ผู ริิ หาร ผ้บรหาร การเรียนรู้วทยาศาสตร์ ิ รพั น ณ พครูการ ฒนาคุณภาพ ครููศตภิษัช ไกรษี นําเสนอผลงาน Innovative Teacher : Microsoft Partner In Learning Pacific Forum ณ ประเทศนิวซีแลนด์ 19
 20. 20. ผู ริิ หาร ผ้บรหาร เกยรตประวตและผลงานกลุ เกียรติประวัตและผลงานกล่ มสาระ การเรียนรูู้วทยาศาสตร์ ิ รพั น ณ พครูการ ฒนาคุณภาพ ครูศตภิษัช ไกรษี ครูเฉลิม บัวสิงห์ ครูจงกล บัวสิงห์ ได้ รับคัดเลือกเป็ นตัวแทนครู วิิทยาศาสตร์์ จากประเทศไทยนํําเสนอผลงานการใช้้ NI M D ใ ป กต์์ใช้้ ป ไ ใ MyDaq ในการประยุ ในโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศสิงค์โปร์ 16-20 ก.ค. 2555 20
 21. 21. ผู ริิ หาร ผ้บรหาร เกยรตประวตและผลงานกลุ เกียรติประวัตและผลงานกล่ มสาระ การเรียนรูู้วทยาศาสตร์ ิ รพั น ณ พครูการ ฒนาคุณภาพ ครูศตภิษัช ไกรษี ครูเฉลิม บัวสิงห์ ครูจงกล บัวสิงห์ ได้ รับคัดเลือกเป็ นตัวแทนครู วิิทยาศาสตร์์ จากประเทศไทยเข้้ าร่่วมโครงการ STEEL : S i ป ไ โ Science Technology Engineering Exchange ณ ประเทศสิงค์โปร์ ปี 2554 21
 22. 22. ผู ริิ หาร ผ้บรหาร เกยรตประวตและผลงานกลุ เกียรติประวัตและผลงานกล่ มสาระ การเรียนรูู้วทยาศาสตร์ ิ รพั น ณ พครูการ ฒนาคุณภาพ ป ปี 2552 : ครศตภิษัช ไกรษี รับพระราชทานรางวัลครวิทยาศาสตรดเดน ในวนพธเปดงาน ครูศตภษช ไกรษ รบพระราชทานรางวลครูวทยาศาสตร์ ดีเด่น ในวันพิธิเปิ ดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ 22
 23. 23. ผู ริิ หาร ผ้บรหาร เกยรตประวตและผลงานกลุ เกียรติประวัตและผลงานกล่ มสาระ การเรียนรูู้วทยาศาสตร์ ิ รพั น ณ พครูการ ฒนาคุณภาพ ป ปี 2551 : ครศตภิษัช ไกรษี รับ รางวัลชนะเลิศการประกวดสือการสอนเพื่อความเข้ าใจ ครูศตภษช ไกรษ รบ รางวลชนะเลศการประกวดสอการสอนเพอความเขาใจ ่ ด้ านพลังงานนิวเคลียร์ รับรางวัลเงินสด และการไปทัศนศึกษาโรงไฟฟานิวเคลียร์ ประเทศ ้ 23 เกาหลีใต้
 24. 24. ผู ริหาร ผ้บรหาร ทมาและความสาคญการพฒนา ที่มาและความสําคัญการพัฒนาหลักสูตรห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ • นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ นโยบายสานกงานคณะกรรมการ การศกษาขนพนฐาน การศึกษาขันพื ้นฐาน ้ • ทิศทางการพัฒนาประเทศ • ศักยภาพในการพัฒนาตนเองและความ พร้้ อมของสถานศึกษา ึ 24 เอกสารประกอบหมายเลข 1
 25. 25. วิสัยทัผ้น์ ของโรงเรี ยนกันทรารณ์ ผูบรหาร ศ ริหารวสยทศนของโรงเรยนกนทรารณ “รักษามาตรฐานเดิม เสริม รกษามาตรฐานเดม เสรมนวตกรรมใหม บนพนฐานของนวัตกรรมใหม บนพื้นฐานของความเปนไทย กาวไกลสูความเปนไทย กาวไกลสมาตรฐานสากล”มาตรฐานสากล” ฐ 25 เอกสารประกอบหมายเลข 1
 26. 26. ผูวสยทศนของหลกสูตร ผ้วิบัยรหารองหลักสตร ส ริหน์ ข ทัศ าร ห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ เปนผู าดานการพฒนา เปนผนาดานการพัฒนา ํนักเรียนสความเปนเลิศทางดานนกเรยนสู วามเปนเลศทางดานวทยาศาสตร คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร คณตศาสตรและเทคโนโลยี ทีมีมาตรฐานสากล บนเทคโนโลย ทมมาตรฐานสากล ่พนฐานแหงความเปนไทยพื้นฐานแหงความเปนไทย 26
 27. 27. ผู ริหาร ผ้บรหารธกิจ พนธกจ พัน 1.จัดทําและพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากล 2.พฒนารูปแบบการจดการเรีียนการ ั ัสอนทสามารถสงเสรมและพฒนาสอนที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผ้เรียนทังด้านอารมณ์ สังคมศกยภาพผู รยนทงดานอารมณ สงคม ้และสติปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ญญ 27
 28. 28. ผู ริหาร ผ้บรหารธกิจ พนธกจ พัน 3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียนบน ้วิิถีแห่่งความเป็นไทย ป็ ไ 4. ส่งเสริมให้ผ้เรียนสามารถวิจัย สงเสรมใหผู รยนสามารถวจยและพฒนานวตกรรมใหมๆ ทสามารถและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการได้ในทุก ุระดับ 28
 29. 29. ผู ริเป้าร ผ้บรหาร ห าหมาย เปาหมาย 1. หลักสูตรมีความเหมาะสม ได้มาตรฐานสากล สามารถส่่งเสริิมและพัฒนาศักยภาพผ้เรียนได้อย่างเต็มพฒนาศกยภาพผู รยนไดอยางเตมประสทธภาพประสิทธิภาพ 2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ ุ ูมีความพร้อมทั้งด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีจิตสาธารณะ 29
 30. 30. ผู ริเป้าร ผ้บรหาร ห าหมาย เปาหมาย 3. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากวิถีแห่งความเป็็นไทย ก้าวไกลในเวที ้ใ ีโลกด้วยกระบวนการและวิิธีการทางวทยาศาสตรทางวิทยาศาสตร์ 4. นักเรียนมีผลงานวิจัยที่ได้รับการ นกเรยนมผลงานวจยทไดรบการยอมรับในระดับนานาชาติ 30
 31. 31. ผู ริหาร ผ้บรหารหลกสูตรและโครงสรางของหลกสูตรหลักสตรและโครงสร้ างของหลักสตร เอกสารประกอบหมายเลข 11. รายวิชาพื้นฐาน 43.0 นก. 43. นก.2. รายวิชาเพิ่มเติม กลุมที่ 1 เนื้อหาครอบคลุม ่O-net, GAT, PAT1, PAT2 (38.5 PAT1 PAT2 38.นก.)นก.) 31
 32. 32. ผู ริหาร ผ้บรหารหลกสูตรและโครงสรางของหลกสูตรหลักสตรและโครงสร้ างของหลักสตร2. รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 2 เนื้อหามุงเน้นให้นักเรียน ่สามารถใช้กระบวนการทาง ใ ้วทยาศาสตร คณตศาสตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพวเตอร สร้างสรรค์ผลงานและคอมพิวเตอร์ สรางสรรคผลงานและพัฒนานวัตกรรมใหม่บนวิถีแห่งความเป็นไทย สู่สากล (8.0 นก.) นก.) 32
 33. 33. ผู ริหาร ผ้บรหารหลกสูตรและโครงสรางของหลกสูตรหลักสตรและโครงสร้ างของหลักสตร2. รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 3 เปิดโอกาสให้นักเรียนเลืือกเรียนตามศกยภาพและความถนด ี ั ัสนใจ (4.0 นก.) นก.)) 33
 34. 34. ผู ริหาร ผ้บรหาร การวดผล ประเมนผล การวัดผล ประเมินผล-ประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทางของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. พรบ. พ.2542- มีหลักเกณฑ์และวิธีการสอดคล้อง มหลกเกณฑและวธการสอดคลองตามหลกสูตรสถานศกษา ป พ.ตามหลักสตรสถานศึกษา ปี พ.ศ.2551 34
 35. 35. ผูแผนการรบนกเรยน ผ้แผนการรับนักเรียน บรหาร ริหาร เอกสารประกอบหมายเลข 2,6 -การประกาศรบสมคร ป ศั ส ั -การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการศึกษา จํานวนห้ องเรียน จํานวนนักเรียน 2556 1 30 2557 1 30 2558 1 30http://www.facebook.com/krGiftedhtt // f b k /k Gift d 35
 36. 36. ผู ริหาร ผ้บรหาร แผนการระดมทรพยากร แผนการระดมทรั พยากร เอกสารประกอบหมายเลข 3- งบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนฯ ุ- งบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครอง - เงินระดมทรัพยากร- งบบริจาคเครือข่ายผ้ปกครอง และชุมชน งบบรจาคเครอขายผู และชมชนhttp://www.facebook.com/krGiftedhtt // f b k /k Gift d 36
 37. 37. 37เอกสารประกอบหมายเลข 6
 38. 38. กจกรรมการพฒนาและสงเสรมศกยภาพผู รียนกิจกรรมการพัฒนาและส่ งเสริมศักยภาพผ้ เรยน 1. ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทาง วชาการ วิชาการ 2. กิจกรรมการเข้าค่ายทางวิทยาศาสตร์ ภาคเรียน ละ 1 ครั้ง 3. ฝึ ป 3 การฝกประสบการณการพฒนาความสามารถทาง ์ ั วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์กับ มหาวิทยาลัยที่ร่วมข้อตกลง 38
 39. 39. กจกรรมการพฒนาและสงเสรมศกยภาพผู รียนกิจกรรมการพัฒนาและส่ งเสริมศักยภาพผ้ เรยน 4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในระดับ นานาชาตทุกปีการศึกษา นานาชาติทกปการศกษา 5. ทุนอุดหนุนการทําวิจัยและโครงการ วิทยาศาสตร์ 6. โครงการเตรยมความพรอมมุ่งสู่มหาวทยาลย 6โ ี ้ ิ ั (ติวเตรียมสอบ O-net, PAT1, PAT2, โควตา ฟรีทุกวันเสาร์) 39

×