Teori feminisme

10,304 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
10,304
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
362
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teori feminisme

 1. 1. INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS BAHASA MELAYU<br />PSE 3103 : KRITIKAN SASTERA<br />TEORI FEMINISME (PISMP 3C)<br />Ahli Kumpulan:<br />TUAN FAIZAH ASMIRA BINTI TUAN ZULKIFLI<br />SYAIRAH NAJIHAH BINTI WAN YUSOF<br />NUR SUZIEYANI BINTI MOHD DAHLAN<br />NUR IZZATI BINTI MOHD RADZI<br />
 2. 2. TEORI <br />FEMINISME<br />
 3. 3.
 4. 4. DEFINISI<br />
 5. 5. Sejarah Dan Perkembangan<br />BermuladiEropahsejakabad ke-16.<br />Kemunculanpemimpindanpertubuhan yang menuntuthakwanita(padamulanyaadalahuntuktujuanpolitiksahaja).<br />Di Amerika, sewaktumengisytiharkandekalarasikemerdekaan 1776 telahmenyebut “all men are created equal”.<br />Malah, adajugakepercayaanbahawawanitaadalahsetanbetina yang harusdihindari.<br />Dari segipolitik, agama dansosial = kaumwanitadipandangsebagaikelasbawahan.<br />Olehkeranaitu, golonganwanitabangkitdidalamduniasastera.<br />Terdapat 3 gelombangperjuangan.<br />
 6. 6. GELOMBANG PERTAMA<br />Penyedarankepadakaumwanitaterhadappenindasan yang telahberlakusejakzamanberzaman.<br />Namunbegitu,sekitartahun 1960-an, duniasasteradimonopoliolehkaumlelaki.<br />Olehitu, gerakanpertamainiadalahbertujuanuntukmemberitempatterhadappenuliswanita.<br />
 7. 7. GELOMBANG KEDUA<br />Setelahberjayamenceburibidangini, merekamulacubamenguasainya.<br />Olehkeranaitulah, lahirnyaramaipenuliswanitadenganbahan yang lebihbermutudantidaklupapenelitijugapengkritikwanita.<br />
 8. 8. GELOMBANG KETIGA<br />Zamaniniterkenaldengansebutanfeminismeradikaldenganmunculnyalesbianisme.<br />Antaratokoh-tokohterpentingfeminisialahShowalter,Moi,Kristeva,Cixous,Bailerdanramailagi.<br />
 9. 9. Ciri- CiridanKriteriaKritikan<br />
 10. 10. menentangpatriakidanseksisme.<br />Menolakpeniruanpolapemikiranlelaki.<br />Kesamaansosial, politik, danekonomiantarakedua-duajantina. <br />Jantinaharustidakmerupakanfaktorpenentu yang membentukidentitisosialatauhak-haksosiopolitikdanekonomiseseorang. <br />
 11. 11. ELAINE SHOWALTER (1986)<br /><ul><li>Membuktikanbahawawanitatidakselemah yang dianggapolehgolonganlelaki.
 12. 12. Melihatwanitasebagaipembacaberusahamembolehkanwanitamemahamiimejwanitadalamteks-teks yang ditulisolehpihaklelaki.
 13. 13. Melihatwanitasebagaipenulis, wanitaperlumemilikisuaturangkakerjasistematikuntukmengemukakanimej, perwatakandanperjuangan yang bolehmencabar, menentangsertamerobohkanapa yang sudahdikonsepsikanolehgolonganlelaki.</li></li></ul><li>PRINSIP KRITIKAN<br />
 14. 14. KODA<br />Teorikritikanfeminismemenggunakanistilahkoda/kodataudisebutaspekdlmanalisis-analisisnya.<br />Kodamerupakankonseptentangsesuatuygtelahdipersetujuaknkeciriannya.<br />Kodainibersediauntukditokok-tambahdanditukargantimengikutpersesuaiantmpt, zamandankeperluan.<br />
 15. 15. Kod-kod Yang DiterimaSbgPrinsipKritikanTeoriFeminisme<br />
 16. 16. 1. Biologi<br />Menurut Elaine Showalter, pengkritik2 feminisseharusnyaberfikirperbezaanbiologidanhbgnnyadgnpenulisantentangwatakwanita.<br />Inibermaksud, apabilamembincangkanmengenaibiologi, jgnhanyatertumpukpdtubuhwanitattpperluberfikirlebihjauhdrpditu.<br />Contohnya: Fungsibiologiwanitasendiri, tugasmerekasbgibu, isteri, kakakdll.<br />
 17. 17. Pengkritikfeminisygmenulisdlmperspektifbiologimenekankan,pentingnyatubuhbdnmerekasbgsumberinspirasidlmtulisanmereka.<br />PerbezaanPandanganPenulisLelaki Dan WanitaDalamPerspektifBiologi<br />
 18. 18. 2. Pengalaman<br />Mempunyaikaitanygeratdgnaspekbiologi.<br />Maksudnya = perkembangantubuhbadanwanitaygmerupakansatupengalamansejakmerakadilahirkansehinggamerekatua.<br />Contohnya, pengalamanmelahirkananak.<br />Pengalamanygdialamikaumwanitaamatberbezadgnkaumlelaki.<br />
 19. 19. Perempuansejakkeciltelahdiasuhuntukmenjelmakansifatkeperempuananmereka. Cthnya, menolongibumembuatkerjarumah<br />Bagigolonganfeminisradikal, aspekpengalamaniniperludihuraikandgnsejelas-jelasnya. <br />Penjelasaninidiperlukanutkmembetulkanfaktasebenarygdigambarkanolehpenulislelaki.<br />Maka, sejakdarikecillagi, setiapindividutelahdibahagikankerjamengikutjantinadanmembesardgnpengalamanygberlainan<br />Lelaki pula sentiasamenolongbapanyamembasuhkeretadan lain-lain lagi.<br />
 20. 20. 3. Psikologi<br />Pengetahuanilmupsikologipentingkeranaiamenjadialatdandasarkajianutkmenghayati watak2 dlm genre sastera.<br />Wilbur Scott (1962) menyatakanbhwdisiplinpsikologidptdiaplikasikandlmkaryasasterabgmenerangkanaksiataureaksiseseorangwatakygsukardiramal.<br />
 21. 21. Terdpt 2 cabangpsikologidlmbidangkesusasteraaniaitu:<br />Psikologipengarang<br />Psikologiwatak-watak<br />Golonganfeminismenitikberatkanpsikologidlmkaryamelaluipsikologi watak2 dlmsesuatukarya. <br />Antaranya, pemikiranwatak, imaginasi, keinginanwatak, cita rasa, tekananperasaannya, jiwadansegalasesuatuyglahirdarihatidan kata2 watak.<br />
 22. 22. 4. Sosial<br />Terdapatperbezaanantarasosialkaumlelakidgnsosialkaumwanitaapabiladicerminkandalamkarya.<br />Antaraaspeksosialwanitaygdikenalpastibolehdigarapdalamkaryaialah<br />Prosessosialisasi (soaldidikan, pendidikan, pekerjaandanpergaulan)<br />Tugassosial (anakgadis, dara, ibu, isteri, nenek)<br />Kelassosialwanita (kelasbawahan, menengahdanatasan)<br />
 23. 23. Ruth Robbins<br />Ruth Robbins (1995) tlhmemberikan 3 pandanganiaitu:<br />Kajianharusmembayangkanrealitiwanitaygsebenarnyakemudiandinilaidgnukuranpandanganfeminis.<br />Kajianharuslahmenghubungkanhubunganteksdgnmasyarakat. (sistemmrkt,politik,kekuasaan)<br />Fokuskanpadaperananuntukmemberontakterhadapsegalakezalimandanusahakemerdekaan, dankebebasan.<br />
 24. 24. TeoriFeminismekeTeori Lesbian, Teori Gay danTeori Gender<br />Hasilperjuanganfeminisdlmsasterafeminismedanteorikritikanfeminisme, merekatelahmasukkedunia lesbian.<br />Kritikan lesbian menganalisiskelompokinidanberjuanguntukmendapatkanpengiktirafansbgmrktbarudiEropah.<br />Akibatnya, munculgolongan lain iaitumrkt gay sertakesusasteraan gay danteorikritikan gay.<br />
 25. 25. Akhirnya, timbulkesedaran (teori lesbian, teori gay) untukbalikkepangkaljalan.<br />Maka, lahirsebuahkesusasteraandankritikansasterabaruygdinamakansbgsasteradankritikan gender.<br />Sasterainiberjuangutkmelahirkansebuahmasyarakatygharmoni.<br />Kesimpulannya, teorikritikanfeminismeakhirnyatelahberpecahkpdbeberapateorisptteori lesbian, gay dan gender.<br />
 26. 26. SEKIAN<br />

×