Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Romni udaj se kada si spremna prezentacija

Projekat ''Mary when you are ready''-Udaj se kada si spremna finansiran od Evropske komisije 2015
Daphne call – Transnational projects on violence against women, young people and children linked to harmful practices

 • Login to see the comments

Romni udaj se kada si spremna prezentacija

 1. 1. ''Mary when you are ready'' • Projekat ''Mary when you are ready''-Udaj se kada si spremna finansiran od Evropske komisije 2015 • Daphne call – Transnational projects on violence against women, young people and children linked to harmful practices
 2. 2. Projekat se bavi problematikom ranih i kombinovanih brakova i ukljucuje devojke od 10-do 16 godina u romskim zajednicama • Vrlo mlade Romkinje, su objekti u kombinovanim brakovima, ai samim tim tragične žrtve ove situacije: rani brakovi su nasilje i fizičko i psihičko na ove devojcice, a to nasilje proizvodi socijalnu isključenost dece i kasnije djevojka i žena, nisko obrazovanje, zdravstvene rizike, rano materinstvo, loša sposobnost na samopredjeljenje i uključivanje kao radna snaga. • Brakovi donose novac koji treba dati roditeljima. Ova vrsta "braka" je u velikoj mjeri raspršena među romskim zajednicama, a fenomen raste zbog ekonomske krize. Ona je ukorijenjena u tradiciji i patrijarhalni stav većine Roma muškaraca, koji su dominantni u zajednici. • Muškarci predstavljaju zajednice u institucijama, i to je jedan od razloga zašto se fenomen ranih brakova retko pojavio u politici i pregovorima sa institucijama. • Pro-romske organizacije civilnog društva su takođe izbegavale na ukazivanje problema s izgovorom da je to "deo tradicije". Iz tih razloga prisiljeni decji brak nije prisutan kao problematično pitanje u nacionalnoj strategije za uključivanje Roma.
 3. 3. Aktivnosti koje su predvidjene: Projekat traje 18 meseci i ima dva radna toka: društveno koristan rad, za podizanje svijesti preporuke i širenje misije koja treba da utiče na politiku.
 4. 4. Rad u Zajednici (13 meseci) (12/04/2016 to 11/04/2017) Empatija je nesvjesno znanje o tome što drugi osjeća. Empatija je sposobnost uživljavanja u emocionalna stanja druge osobe i razumijevanje njenog položaja (npr. patnje, ugroženosti) na osnovi percipirane ili zamišljene situacije u kojoj se ta osoba nalazi • Izabrana metodologija pruža za uključivanje romskih aktivistkinja kako u radu u zajednici tako i u širenju i promociji njegovih rezultata. Ona pruža mediatorima usvajanja empatijskog zasnovana na znanju i poštovanje tradicije zajednica. • Oni će ući u kuće sa poklonom, oni će razgovarati sa njima koristeći zajednicki maternji jezik, oni će pokazati hrabrost. Oni će izbegavati propovedanje, ali će razgovarati i podeliti misljenje u vezi posledica i rizika koji proizilaze iz ranog stupanja u brak kod devojaka : zdravstveni problemi, napuštanje škole, nemogucnost zaposljavanja, fizičko i psihičko nasilje. • Meta projekta su prvenstveno :odrasli i lideri zajednica a potom deca i omladina u ohrabrivanju da nastave školovanje. • Prijateljski pristup će olakšati dijalog i investiciju u izgradnju kapaciteta članova zajednice da djeluju kao nosioci promena, da utiču na svoje proširene porodice kroz lični primer i pružiti podršku kao referentna tacka za devojke i njihove majke.
 5. 5. Metodologija koja ce da se koristi ima za cilj da proizvede veću svest i informacije o fenomenu ranih brakova u zajednicama i civilnom društvom i to • Podizanjem svesti o opasnosti kojim je podlozna maloletna žena koja ulazi u brak / angažman; • Ohrabrivanje mladih Romkinja da nastave školovanje; • Podizanje svesti roditelja o rizicima kojima je izložena dete izloženo u prevremenu braku i negativnom uticaja na budućnost porodice; • Pozivajući se na pravu tradiciju Romskog braka, koji ne predviđaju dečje brakove.
 6. 6. Preporuke i širenje (8 meseci) Analize i metode iz rada u zajednici bice obrađene u Crvenoj knjizi, sa praktičnim i političkim preporukama i biće predstavljena odgovornima u politici (politicarima) i zainteresovanim stranama na konferenciji u Rimu. To je poziv na akciju za iskorenjivanje dečjeg braka, do sada nepostojeceg kao pitanje u politickoj strategiji za integraciju Roma. Crvena notebook knjiga je sa indikacijama o tome kakav treba da bude okvir zakonodavstva ,o pravilima i podršci, Medije i stampa će biti posebno ciljana kroz dve konferencije za stampu i namenice im se medijski odeljak na sajtu. Ovo je važan aspekt jer su tradicionalni medije uglavnom zatvoreni ili neprijateljski raspoložen prema romskim zajednicama i snažno utiču na stavove javnosti.
 7. 7. Distribucija sredstva za komunikaciju u vezi projekta • A - Na lokalnom nivou - romske devojčice i žene sa platneninim torbama sa logom''Udaj se kada ste spremni '' iskazane na svim jezicima projekta će biti glavni nosilac poruke,koje ce one koristiti u svakodnevnom životu, kao opipljiv znak na putu ka kulturnoj promeni. • B - Na nacionalnom nivou , partneri , njihovi članovi i volonteri i svi zaposleni na projektu će izgraditi veliku mrežu putem društvenih medija.Oni će moci koristiti fotografije , video snimke , dokumente sa sajta . • C - Institucije i politicari će biti ciljani preko nacionalnih konferencija • D – Medije i stampa će biti posebno ciljana kroz dve konferencije za stampu i namenice im se medijski odeljak na sajtu. Ovo je važan aspekt jer su tradicionalni mediji uglavnom zatvoreni ili neprijateljski raspoložen prema romskim zajednicama i snažno utiču na stavove javnosti.
 8. 8. REZLUTATI Rezultat rada • porast broja romskih roditelja i vođa zajednica oba pola koje budu priznale pravo djevojčica na školovanje, lični razvoj, rad i na biranje bračnog druga. Svaki roditelj koji odlaže udaju ili pita u vezi pristanka za brak maloletnu devojku predstavlja veliku pobedu za ovakav slucaj. • Stvoriti novu svest u institucijama i organizacijama civilnog društva u EU i nacionalnom nivou, o dimenziji i ozbiljnosti problema i potrebe da se ubaci kao transversalni prioritet u strategijama inkluzije Roma. • Pokrenite kulturne promene u stavu prema prisilnom braku dece, uglavnom u romskim zajednicama, ali takodje i u javnosti. • Stvoriti snažno partnerstvo romskih ženskih organizacija sa kapacitetom da predstave ovaj problem kao prioritet. • Formulisati praktične i političke preporuke za rešavanje ovog problema. Ciljne grupe će imati koristi od ovih rezultata na sledeći način: • Mlade devojke koje dolaze u dodir sa projektom čak i ako samo privremeno bice im ponuđena na uvid alternativa , različiti uzori, a i referentna osoba izvan uže porodice za konsultaciju : tako je zasađeno seme za osnaživanje ,to je najvažniji rezultat ovog projekta. • Roditeljima i porodicima koje budu dolazili u direktan kontakt sa projektom kroz rad na terenu i obrazovanju, bice im ponuđeni instrumente da shvate kako decji brak trajno oštećuje devojku fizički, psihološki, socijalno i ekonomski. Koliko god bud moguće, oni će biti uključeni u obrazloženju na dugoročni uticaj ove prakse na njihove porodice . Na duge staze, ovo je put za promjenu kulture i otvaranje.
 9. 9. REZLUTATI RADA • Stvoriti novu svest u institucijama i organizacijama civilnog društva u EU i nacionalnom nivou, o dimenziji i ozbiljnosti problema i potrebe da se ubaci kao transversalni prioritet u strategijama inkluzije Roma. • Pokrenite kulturne promene u stavu prema prisilnom braku dece, uglavnom u romskim zajednicama, ali takodje i u javnosti. • Stvoriti snažno partnerstvo romskih ženskih organizacija sa kapacitetom da predstave ovaj problem kao prioritet. • Formulisati praktične i političke preporuke za rešavanje ovog problema. • porast broja romskih roditelja i vođa zajednica oba pola koje budu priznale pravo djevojčica na školovanje, lični razvoj, rad i na biranje bračnog druga. • Svaki roditelj koji odlaže udaju ili pita u vezi pristanka za brak maloletnu devojku predstavlja veliku pobedu za ovakav slucaj. • Mlade devojke koje dolaze u dodir sa projektom čak i ako samo privremeno bice im ponuđena na uvid alternativa , različiti uzori, a i referentna osoba izvan uže porodice za konsultaciju : tako je zasađeno seme za osnaživanje.
 10. 10. Direktni i Indirektni korisnici • Direktni korisnici su romske devojčice i njihove porodice i zajednice u 8 kampa. • Indirektni korisnici su akteri koji rade sa decom i sa romskom zajednicom, javne institucije na lokalnom nivou, škole , zdravstvene vlasti i radnici, socijalne službe i medijatori, nevladine organizacije koje rade na inkluziji Roma,medije i stampa . • U Italija: aktivnosti za romske zajednice slovenskog porijekla, koji sada žive u Italiji. • U Rimu (7 kampa) i Torinu(3 kampa). To uključuje 100-950 stanovnika po kampu. • Aktivnosti za podizanje svijesti o temi će biti učinjeno od strane obučenih medijatora za dijalog sa odraslima i adolescentima,
 11. 11. romske zajednice Rim(7 kampa):oko 2000 osoba • Salviati 1 • Salviati2 • Gordiani • Monachina • River • Castel Romano K • Castel Romano M Torinu(3 kampa):oko 500 osoba Via Germagnano Strada Aeroporto Romske kuce
 12. 12. Saradnici na projektu: • Kordinator celokupnog projekta za Romni • Kordinator za Torino • Sedam mediatora i to pet u Rimu i dva u Torinu
 13. 13. Radne duznosti i obaveze mediatora: • Svakog meseca organizovanje dva susreta u kampu. • Informacije, upitnici,slike proslediti kordinatoru. • Prisustvovati treninzima i organizovanim zajednickim susretima. • Ucestvovati u distibuciji tasni i promociji red – nootbooka. • Biti referentna osoba za vreme projekta u kampu kojo se mogu obratiti devojke ili majke za savete.
 14. 14. Torino • Od ukupnog broja od 3500 roma koji zive na teritori Torina su oko 60% ( tojest oko 2100) su maloletna lica od 0 godina do 18 godina. • Oko 20% (tojest oko 420 maloletnih lica su od 12 do 16 godina) • dva romska kampa, Via Germagnano i Strada Aeroporto. U kojima zive oko 58 porodica, oko 490 osoba. • Jedan kordinator projekta; • Dva Mediatora koja su profesionalo osposobljeni i sa radnim iskustvom na polju kulturne medijacije. • Dva doktora i jedna Medecinska sestra, od kojih jedan doktor opste prakse i jedan Ginekolog ( navedeni doktori i Medecinska sestra su Volontari); • Jedna Socijalna radnica.
 15. 15. Realizacija projekta • Na pocetku meseca marta 2016. Se predvidja presentacija projekta na kojoj ce biti sastanak s novinarima i prestavnicima institucija, kao stosu: • Presednik opstine i resori kaostosu, resor za: skolstvo, zdracstvo i stavovanja; • Ucitelji i nastavnici skole koje pohadjaju romi; • Socijalni radnici kvartova u kojim zive rom; • Kordinatori kampova “Biroa za strance i Rome”; • Prestavnici i savetnici Mesnih zajednica kvartova u kojima su romska naselja; • Prestavnici roma i sinta i romske porodice.
 16. 16. Radni zadaci Mediator za mesecu aprila, maj i juni 2016: • Pojedinacno kontatirati sto veci broj porodice i istima objasniti cilj projekta: • Po moguctvu, pojedinacno, uci u kontak sa sto vecim brojem romskih maloletnika a posebno sa zenskim maloletnicama; • Jednomesecni sastanak svih mediatora; • Organizovati 2 javna susreta sa romskim porodicama. U kojima ce ucesnicima doktori i socijalni radnik obrazloziti psiho fizicke i zdravstvene stete romskinjama koje se rano udaju. (za vreme izlaganja mediatorice ce prevoditi); • Ekipna izrada tromesecne relazije, na osnovi mesecnih relacija; • Ekipna izrada strategije za mesec: Juli .Avgust i Septembar 2016. • U mesecu oktobru, novembru i decembru se predvidjaja implementacija nove strategije.
 17. 17. Radne duznosti i obaveze kulturnih mediatora: • Da kontatiraju pojedinacno familije • Da nakon svake intervencije, izveste pismeno kordinatora projekta. pismeni izvestaj treba da sadrzi: • Ime prezime Mediatora i datum i vreme intervencije • Ime prezime jednog roditelja; • ulica, ili ime kampa; • broj clanova porodice; • telefonski kontak porodice • kratka relacija o vodenom razgovoru; • licni utisak, koji je pozeljno da sadrzi misljenje roditelja o ranim brakovim.

×