แบบฝึก ทัก ษะ    ภาษาไทย  ชั้น ประถมศึก ษา    ปีทคำ๔-๖     ี่ าโดย ราชาศั ... ลัด ดา สุข ศรี      พท์ นโ...
จุด ประสงค์ข องการศึก ษาแบบฝึก   1. บอกลัก ษณะของคำา ราชาศัพ ท์ได้   2. อ่า น และเขีย นคำา ราชาศัพ ท์ได้  3. เลือ ก...
แบบทดสอบก่อน  เรียน
1. พระสงฆ์ เจ็บ ป่ว ย ใช้ คำา ราชาศัพ ท์ข ้อ ใด           20  ก. เป็น   ข.        ข.   ไข้   ...
2 . คำา ราชาศัพ ท์ใ นข้อ ใด   ไม่เ ป็น คำา นาม         ค.    20  ก. พระ        พระพาห   ทนต์  ...
คำา ราชาศัพ ท์ใ นข้อ ใดอ่า น ถูก ต้อ 20           ข . เสวยราชย์   ก . เขนย   อ่า นว่า ขะ -  อ่า นว่า สะ - ...
204.ข้อ ใดคำา ราชาศัพ ท์ก บ ความ            ัหมาย ไม่ส ัม พัน ธ์ก น           ั  ก . พระโอษฐ์  ข ...
5. “พระบรมหาราชวัง ”อ่า นว่า อย่า งไร        20   ก . พระ -บอ -รม -มะ -หา -  ราด --วัง  ข . พระ -บอ -รม -หา ...
206. เหงือ    ่ มีค วามหมายตรง กับ ราชาศัพ ท์ข ้อ ใด ก . พระเศีย ร  ข . พระเขฬะ ค . พระชิว หา   ง . พระ       ...
พระเจ้า อยูห ัว           ่    พระราชทาน…….       20แก่เ ยาวชนเพือ เป็น หลัก ในการ       ่   ...
208. คำา ในข้อ ใดใช้แ ทนผูพ ูด เมื่อ            ้ พูด กับ พระมหากษัต ริย ์   ก . ฝ่า      ข . ทูล  พร...
20 9. คำา ข้อ ใด ไม่เ ป็น คำา สุภ าพ  ก . สุน ัข     ข . ผัก รู้น อนค . ปลาช่อ น       ง . ขนม        ...
2010. พระเชษฐภคิน ี มีค วาม หมายตรงกับ ข้อ ใด ก . พีส าว    ่      ข . พี่ช าย           ง . น้อ งค ....
คำา ราชาศัพ ท์คำา ราชาศัพ ท์ หมายถึง ถ้อยคำาที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปถ้อยคำาที่ใช้กบพระ...
คำาราชาศัพท์มีทั้งที่ใช้เป็นคำานามคำาสรรพนาม และคำากริยาคำาราชาศัพท์ ที่เป็นคำานามเช่นพระบาท พระหัตถ์ พระเนตรพระกรรณ พระพั...
คำาราชาศัพท์ ที่เ ป็น คำาสรรพนาม เช่น ข้าพระพุท ธเจ้า ใต้ฝ า ละอองธุล ี         ่พระบาท   พระองค์ ฯลฯ
คำา ราชาศัพ ท์ท ี่เ ป็น คำากริย า เช่น เสด็จพระราชทาน เสวยบรรทม ประทับ
คำา ราชาศัพ ท์ท ี่ใ ช้ส ำา หรับ พระภิก ษุ   นิม นต์ หมายถึงเชิญ   จำา วัด หมายถึงนอน   ฉัน   หมายถึงกิน   ถวาย ห...
คำา สุภ าพ คือ ถ้อ ยคำา ที่ใ ช้ใ นการสือ สาร   ่เพือ ให้เ กิด ความเหมาะสมกับ  ่กาลเทศะและบุค คล สุก ร    หมายถึง หม...
ลองทำาดู
หน้า คำา ราชาศัพ ท์   20คือ ....................
20 โยงคำา ราชาศัพ ท์ก ับ ความหมาย1. ประสูต ิ    เสื้อ2. พระราชทาน    หลาน3. พระราชนัด ดา  ให้4. พระนาสา     ...
คำา ชีแ จง เลือ กคำา ราชาศัพ ท์ และคำา     ้  สุภ าพที่ก ำา หนดให้เ ติม ในช่อ งว่า งของ1. คุประโยคต่อ ไปนีใ ห้ถ ูก ...
20คุณ ยายของฉัน แก  อายุม ากแล้ว ถูก  ผิด
ผู้อ ำา นวยการ ท่า น  20   ไปประชุม   ถูก   ผิด
แบบทดสอบหลัง เรีย น
201.พระสงฆ์ เจ็บ ป่ว ย ใช้ค ำา  ราชาศัพ ท์ข อ ใด         ้          ค. ก. เป็น ไข้         ประช...
2 . คำา ราชาศัพ ท์ใ นข้อ ใด  20   ไม่เ ป็น คำา นาม ก. พระ ก. พระ     ค.         ค.  ทนต์  ทนต์    ...
คำา ราชาศัพ ท์ใ นข้อ ใดอ่า น ถูก ต้อ 20           ข . เสวยราชย์   ก . เขนย   อ่า นว่า ขะ -  อ่า นว่า สะ - ...
4. ข้อ ใดคำา ราชาศัพ ท์ก ับ ความ                   20   หมาย ไม่ส ัม พัน ธ์ก ัน     ก.     ก....
5. “พระบรมหาราชวัง ”         20  อ่า นว่า อย่า งไรก . พระ -บอ -รม -มะ -หา -ราด --วัง   ข . พระ -บอ -รม -หา - ...
206. เหงือ    ่ มีค วามหมายตรง กับ ราชาศัพ ท์ข ้อ ใด          ข . พระ ก . พระเศีย ร  เขฬะ          ...
พระเจ้า อยูห ัว           ่    พระราชทาน…….       20แก่เ ยาวชนเพือ เป็น หลัก ในการ       ่   ...
208. คำา ในข้อ ใดใช้แ ทนผูพ ูด เมื่อ            ้ พูด กับ พระมหากษัต ริย ์   ก . ฝ่า     ข . ทูล  พระ...
20 9. คำา ข้อ ใด ไม่เ ป็น คำา สุภ าพ            ข . ผัก รู้ ก . สุน ัข     นอน           ง . ข...
2010. พระเชษฐภคิน ี มีค วาม หมายตรงกับ ข้อ ใด ก . พีส าว    ่     ข . พีช าย            ่ค . น้อ งสาว...
<Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คำราชาศัพท์

2,014 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,014
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
158
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำราชาศัพท์

 1. 1. แบบฝึก ทัก ษะ ภาษาไทย ชั้น ประถมศึก ษา ปีทคำ๔-๖ ี่ าโดย ราชาศั ... ลัด ดา สุข ศรี พท์ นโคก โรงเรีย นบ้าสำา นัก งานเขตพื้น ที่ก าร เจริญ
 2. 2. จุด ประสงค์ข องการศึก ษาแบบฝึก 1. บอกลัก ษณะของคำา ราชาศัพ ท์ได้ 2. อ่า น และเขีย นคำา ราชาศัพ ท์ได้ 3. เลือ กใช้ค ำา ราชาศัพ ท์ไ ด้เหมาะสมกับ บุค คลต่า ง ๆ ได้
 3. 3. แบบทดสอบก่อน เรียน
 4. 4. 1. พระสงฆ์ เจ็บ ป่ว ย ใช้ คำา ราชาศัพ ท์ข ้อ ใด 20 ก. เป็น ข. ข. ไข้ อาพาธ อาพาธ ค. ง. ประชว มรณภา ร พ
 5. 5. 2 . คำา ราชาศัพ ท์ใ นข้อ ใด ไม่เ ป็น คำา นาม ค. 20 ก. พระ พระพาห ทนต์ า ง. ข. พระราชท พระเนตร าน
 6. 6. คำา ราชาศัพ ท์ใ นข้อ ใดอ่า น ถูก ต้อ 20 ข . เสวยราชย์ ก . เขนย อ่า นว่า ขะ - อ่า นว่า สะ - เนย เหวย -ราด ค . สนับ เพลา ง . ราช อ่า นว่า สะ - อุท ยาน นับ -เพลา อ่า นว่า ราด - ชะ -อุด -ยาน
 7. 7. 204.ข้อ ใดคำา ราชาศัพ ท์ก บ ความ ัหมาย ไม่ส ัม พัน ธ์ก น ั ก . พระโอษฐ์ ข . พระอุร ะ - - ปาก อก ค . พระพาหา ง . พระศอ - - มือ คอ
 8. 8. 5. “พระบรมหาราชวัง ”อ่า นว่า อย่า งไร 20 ก . พระ -บอ -รม -มะ -หา - ราด --วัง ข . พระ -บอ -รม -หา -ราด - ชะ -วัง ค . พระ -บอ -รม -มะ -หา - ราด -ชะ -วัง ง . พระ -บะ -รม -มะ -หา - ราช -ชะ -วัง
 9. 9. 206. เหงือ ่ มีค วามหมายตรง กับ ราชาศัพ ท์ข ้อ ใด ก . พระเศีย ร ข . พระเขฬะ ค . พระชิว หา ง . พระ เสโท
 10. 10. พระเจ้า อยูห ัว ่ พระราชทาน……. 20แก่เ ยาวชนเพือ เป็น หลัก ในการ ่ ดำา เนิน ชีว ิต ก. พระ ข.พระราช ราชดำา ริ ดำา รัส ค. พระราช ง. พระบรม ประสงค์ ราโชวาท
 11. 11. 208. คำา ในข้อ ใดใช้แ ทนผูพ ูด เมื่อ ้ พูด กับ พระมหากษัต ริย ์ ก . ฝ่า ข . ทูล พระบาท กระหม่อ ม ค . ข้า ง . เกล้า พระพุท ธเจ้า กระหม่อ ม
 12. 12. 20 9. คำา ข้อ ใด ไม่เ ป็น คำา สุภ าพ ก . สุน ัข ข . ผัก รู้น อนค . ปลาช่อ น ง . ขนม ทราย
 13. 13. 2010. พระเชษฐภคิน ี มีค วาม หมายตรงกับ ข้อ ใด ก . พีส าว ่ ข . พี่ช าย ง . น้อ งค . น้อ งสาว ชาย
 14. 14. คำา ราชาศัพ ท์คำา ราชาศัพ ท์ หมายถึง ถ้อยคำาที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปถ้อยคำาที่ใช้กบพระภิกษุและถ้อยคำา ัสุภาพที่ใช้กับคนทั่วไปด้วย
 15. 15. คำาราชาศัพท์มีทั้งที่ใช้เป็นคำานามคำาสรรพนาม และคำากริยาคำาราชาศัพท์ ที่เป็นคำานามเช่นพระบาท พระหัตถ์ พระเนตรพระกรรณ พระพักตร์ พระนาสา
 16. 16. คำาราชาศัพท์ ที่เ ป็น คำาสรรพนาม เช่น ข้าพระพุท ธเจ้า ใต้ฝ า ละอองธุล ี ่พระบาท พระองค์ ฯลฯ
 17. 17. คำา ราชาศัพ ท์ท ี่เ ป็น คำากริย า เช่น เสด็จพระราชทาน เสวยบรรทม ประทับ
 18. 18. คำา ราชาศัพ ท์ท ี่ใ ช้ส ำา หรับ พระภิก ษุ นิม นต์ หมายถึงเชิญ จำา วัด หมายถึงนอน ฉัน หมายถึงกิน ถวาย หมายถึง
 19. 19. คำา สุภ าพ คือ ถ้อ ยคำา ที่ใ ช้ใ นการสือ สาร ่เพือ ให้เ กิด ความเหมาะสมกับ ่กาลเทศะและบุค คล สุก ร หมายถึง หมู สุน ัข หมายถึง หมา ปลา หมายถึง ปลาสลิด ใบไม้ หมายถึง ขนมขี้ห นู ขนม หมายถึง ฟัก ทอง ทราย หมายถึง ปลาหาง ฟัก เหลือ ง ปลา
 20. 20. ลองทำาดู
 21. 21. หน้า คำา ราชาศัพ ท์ 20คือ ....................
 22. 22. 20 โยงคำา ราชาศัพ ท์ก ับ ความหมาย1. ประสูต ิ เสื้อ2. พระราชทาน หลาน3. พระราชนัด ดา ให้4. พระนาสา เกิด5. ฉลองพระองค์ จมู
 23. 23. คำา ชีแ จง เลือ กคำา ราชาศัพ ท์ และคำา ้ สุภ าพที่ก ำา หนดให้เ ติม ในช่อ งว่า งของ1. คุประโยคต่อ ไปนีใ ห้ถ ูก ต้อ ง ณ แม่ท ำา อาหาร ……………….………….. (ให้) ้ พระภิก ษุท ว ัด จำา วัด พระราชี่ อาพา พระ รัส ดำา ถวาย ธ2. หลวงตาท่า นกำา ลัง ……………….………….. (นอน) พระ มหากรุณ าธิค ุ อยู่ใ นกุฏ ิ เสโท ณ3. เจ้า อาวาสท่า น ……………….………….. (ป่ว ย) มี อาการไอ เจ็บ คอ4. สมเด็จ พระบรมราชิน น าถทรงมี ………………. ี ………….. (พูด ) กับ ราษฎรทีม าเข้า เฝ้า ่5. อย่า งสูง พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยูห ัว ทรงมี ่ ……………….………….. (เมตตา) ต่อ ราษฎร ทีก ำา ลัง เดือ ดร้อ น ่6. ฉัน ชอบพระบรมฉายาลัก ษณ์ท ม ี ………………. ี่ ………….. (เหงือ ) ่
 24. 24. 20คุณ ยายของฉัน แก อายุม ากแล้ว ถูก ผิด
 25. 25. ผู้อ ำา นวยการ ท่า น 20 ไปประชุม ถูก ผิด
 26. 26. แบบทดสอบหลัง เรีย น
 27. 27. 201.พระสงฆ์ เจ็บ ป่ว ย ใช้ค ำา ราชาศัพ ท์ข อ ใด ้ ค. ก. เป็น ไข้ ประชวร ง. ข. อาพาธ มรณภาพ
 28. 28. 2 . คำา ราชาศัพ ท์ใ นข้อ ใด 20 ไม่เ ป็น คำา นาม ก. พระ ก. พระ ค. ค. ทนต์ ทนต์ พระพาหา พระพาหา ง. ง. ข. ข. พระราชท พระราชท พระเนตร พระเนตร าน าน
 29. 29. คำา ราชาศัพ ท์ใ นข้อ ใดอ่า น ถูก ต้อ 20 ข . เสวยราชย์ ก . เขนย อ่า นว่า ขะ - อ่า นว่า สะ - เนย เหวย -ราด ง . ราช ค . สนับ เพลา อุท ยาน อ่า นว่า สะ - นับ -เพลา อ่า นว่า ราด - ชะ -อุด -ยาน
 30. 30. 4. ข้อ ใดคำา ราชาศัพ ท์ก ับ ความ 20 หมาย ไม่ส ัม พัน ธ์ก ัน ก. ก. ข . พระอุร ะ ข . พระอุร ะ พระโอษฐ์ - พระโอษฐ์ - - อก - อก ปาก ปาก ค. ค. ง . พระศอ ง . พระศอ พระพาหา - พระพาหา - - คอ - คอ มือ มือ
 31. 31. 5. “พระบรมหาราชวัง ” 20 อ่า นว่า อย่า งไรก . พระ -บอ -รม -มะ -หา -ราด --วัง ข . พระ -บอ -รม -หา - ราด -ชะ -วัง ค . พระ -บอ -รม -มะ -หา - ราด -ชะ -วัง ง . พระ -บะ -รม -มะ -หา - ราช -ชะ -วัง
 32. 32. 206. เหงือ ่ มีค วามหมายตรง กับ ราชาศัพ ท์ข ้อ ใด ข . พระ ก . พระเศีย ร เขฬะ ง . พระ ค . พระชิว หา เสโท
 33. 33. พระเจ้า อยูห ัว ่ พระราชทาน……. 20แก่เ ยาวชนเพือ เป็น หลัก ในการ ่ ดำา เนิน ชีว ิต ก. พระ ข.พระราช ราชดำา ริ ดำา รัส ค. พระราช ง. พระบรม ประสงค์ ราโชวาท
 34. 34. 208. คำา ในข้อ ใดใช้แ ทนผูพ ูด เมื่อ ้ พูด กับ พระมหากษัต ริย ์ ก . ฝ่า ข . ทูล พระบาท กระหม่อ ม ค . ข้า ง . เกล้า พระพุท ธเจ้า กระหม่อ ม
 35. 35. 20 9. คำา ข้อ ใด ไม่เ ป็น คำา สุภ าพ ข . ผัก รู้ ก . สุน ัข นอน ง . ขนมค . ปลาช่อ น ทราย
 36. 36. 2010. พระเชษฐภคิน ี มีค วาม หมายตรงกับ ข้อ ใด ก . พีส าว ่ ข . พีช าย ่ค . น้อ งสาว ง . น้อ งชาย
 37. 37. <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

×