Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa foro emakunde 2012

1,948 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programa foro emakunde 2012

 1. 1. Maiatzaren 7tik 28ra Del 7 al 28 de Mayo ualdad 2 012 la ig / foro para rako gunea intasuneIX. berd Berdintasun esperientziak konomiaren esparruan Experiencias de igualdad en el ámbito conómico
 2. 2. BURGELUKO UDALAAYUNTAMIENTO DE ELBURGO www.laudiokoudala.net GAROÑA 2013an ITXI / GAROÑA CIERRE 2013
 3. 3. MÓDULO PSICOSOCIALDE DEUSTO-SAN IGNACIO
 4. 4. AURKEZPENA: PRESENTACIÓN:Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea gizon eta ema- Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer es un organismo públi-kumezkoen arteko berdintasuna eremu guztietan lortzeko co creado para trabajar a favor de la consecución de laerakunde publikoa da. Bere jardunak bi ardatz ditu: berdinta- igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos. Susunaren aldeko politika publikoak bultzatzea, batetik, eta actuación se centra, por un lado, en el impulso de las políti-gizartea bere osotasunean sentsibilizatzea, bestetik. cas públicas a favor de la igualdad y, por otro, en la sensibili- zación de la sociedad en su conjunto.Testuinguru honetan, Emakundek "Berdintasunerako Gunea"izeneko topaketa martxan jartzea erabaki zuen, emakume En este contexto, Emakunde decidió poner en marcha uneta gizonezkoen arteko berdintasunaren alde lan egiten encuentro anual, el "Foro para la Igualdad", a fin de aglutinar,duten erakundeen, taldeen eta elkarteen lana biltzeko, ikus- visibilizar y reforzar el trabajo que vienen realizando institucio-tarazteko eta indartzeko. Berdintasunerako Guneak erakun- nes, colectivos y entidades a favor de la igualdad de mujeresde publiko eta pribatuek gizon eta emakumeen arteko ber- y hombres. El Foro para la Igualdad pretende convertirse asídintasunerako ekimenak koka ditzaten gune aberats eta en un espacio rico y fecundo que sirva de marco a las enti-emankorra izan nahi du. dades públicas y privadas para ubicar sus iniciativas a favor de la igualdad de mujeres y hombres.Berdintasunerako Gunea 2004tik etenik gabe egin da(www.emakunde.euskadi.net). Urte hauetako esperientziari Este Foro se ha desarrollado ininterrumpidamente desde 2004jarraituz, aurtengo topaguneak bereizgarri hauek izango ditu: (www.emakunde.euskadi.net). Continuando la trayectoria de estos años, la presente edición tendrá las siguientes IX. Berdintasunerako Gunea características: 2012ko maiatzaren 7tik 28ra bitartean egingo da. El IX Foro para la Igualdad se celebrará delIX. Berdintasunerako Guneak ardatz edo gai nagusi bat izan- 7 al 28 de mayo de 2012.go du 2012n eta antolatu diren ekitaldi guztiek, edozein espa-rru edo arloko guztiek, ardatz horrekin lotura izango dute: El IX Foro para la Igualdad tendrá un eje o tema central en torno al cual girarán todas las actividades programadas: "Berdintasun esperientziak ekonomiaren esparruan" "Experiencias de igualdad en el ámbito económico".Beraz, 2012ko Berdintasunerako Guneak Eusko Jaurlaritzaren"EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Plana. Así pues, el Foro de 2012 se centrará en los Programas 2.1, 2.3IX. Legealdirako Jarraibideak" planaren 2.1, 2.3 eta 3.2 y 3.2 del “V Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres deProgramak landuko ditu (www.emakunde.euskadi.net). la CAPV. Directrices de la IX Legislatura" del Gobierno Vasco (www.emakunde.euskadi.net).
 5. 5. Aurtengo Berdintasunerako Guneak gai hauei buruz hausnartzeko El IX Foro para la Igualdad pretende ser un amplio y diverso espacioespazio zabal eta anitza izan nahi du: de reflexión sobre: - Emakumeen laneratzea eta lan baldintzak eta mai- - Acceso y condiciones de empleo y promoción profe- laz igotzeko aukerak. sional de las mujeres. - Berdintasunerako Legea ekonomia esparruan era- - Posibles desarrollos normativos para hacer más efec- ginkorragoa izateko arau posibleen garapena. tiva la ley de igualdad en el ámbito económico. - Erantzukidetasun, zuzentasun eta parekotasun han- - Nuevos modelos de organización y gestión económi- diagoko antolaketa eta kudeaketa ekonomikoaren ca más corresponsable, equitativa y paritaria. eredu berriak. - Efectos económicos de los planes y medidas de igual- - Berdintasunerako plangintzen eta neurrien emaitza dad, presencia de mujeres en puestos directivos, ekonomikoak, emakumeak zuzendaritza lanpostue- autonomía económica de las mujeres, etc. tan, emakumeen autonomia ekonomikoa, eta abar. En la confianza de que esta nueva iniciativa sea de vuestro interés,Ekimen hau interesgarria izango zaizuelakoan, Emakundek beren Emakunde desea testimoniar su agradecimiento a todas aquellasekarpenekin gune hau gauzatzen lagundu eta laguntzen duten personas y entidades que, con su contribución, han hecho y siguenpertsona eta erakunde guztiei bere esker ona adierazi nahi die, haciendo posible este Foro que, a buen seguro, posibilitará el cono-ziur baikaude Berdintasun Guneak gure Erkidegoan emakume eta cimiento de las iniciativas llevadas a cabo en nuestra Comunidadgizonezkoen berdintasunaren alde egindako ekimenak ezaguta- Autónoma a favor de la igualdad de mujeres y hombres.raztea ahalbideratuko duela. Vitoria-Gasteiz, mayo de 2012 Vitoria-Gasteiz, 2012ko maiatza MARÍA SILVESTRE CABRERA MARIA SILVESTRE CABRERA Directora Zuzendaria Programazio honek aldaketak izan ditzazke. / Esta programación puede sufrir modificaciones.
 6. 6. maiatzak 7-28 de mayo: urduliz barakaldo errenteria portugalete bilbao donostia arrigorriaga durango azkoitiajarduerak/actividadesaraba laudio oñati burgelu: 11 laguardia: 15 beasain laudio: 22 vitoria-gasteiz: 9, 10, 15, 17, 24, 26bizkaia arrigorriaga: 24, 25 vitoria-gasteiz barakaldo: 9, 10 burgelu erakusketak/exposiciones bilbao: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, kanpainen hedapena/ 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28 difusión de campañas durango: 13 portugalete: 9 euskadi urduliz: 26 egun guztiak/todos los díasgipuzkoa laguardia gipuzkoa errenteria: 11 donostia: 9, 10, 17, 18, 23, 27 azkoitia: 7-28 oñati: 23 (galdetu/consultar) beasain: 7-28internet (galdetu/consultar) egun guztiak/todos los días donostia: 7-28 (galdetu/consultar)
 7. 7. 7 - astelehena, lunes su gestión”-12 10 - osteguna, jueves “Desberdintasunaren prezioa” - “El precioBILBAO. de la desigualdad”-12 BILBAO. “Enpresetan landu berdintasuna” - “Kontziliazio-espazioak Irabazi-Irabazi gako-“Emplea la igualdad en las empresas”-9 9 - asteazkena, miércoles an” - “Espacios de conciliación en claveEUSKADI. Ganar-Ganar”-16 BARAKALDO. “Landa eremuko emakumeak: zure lana Literatur solasaldia: “Emakumeak eta trans- “Berdintasuna, 2.0 web-a eta minusbaliota-kontuan hartzekoa da” - "Mujeres rurales: tu formazio sozialak” - Tertulia dialógica: suna: informazio-gizarte posiblea” -trabajo cuenta”-9 “Mujeres y transformaciones sociales”-16 “Igualdad, Web 2.0 y discapacidad: unaGIPUZKOA. sociedad de la información posible”-13 DONOSTIA. “Emakumea Gipuzkoako garapen ekono- “Genero estereotipoen ondorio sozio-eko- BILBAO.mikoan".” - “La mujer en el desarrollo econó- nomikoak emakumeentzat” - “Consecuen- “Kronikoen sarea: komunikazio digitalerakomico de Gipuzkoa”-10 cias socio-económicas de los estereotipos de gizarte sarea” - “Kronikoen sarea: red social género para las mujeres”-17INTERNET. emocional”-13 “Praktika on baten hedapena: kontziliazioa EUSKADI. DONOSTIA.politika” - “Difusión de buena práctica: políti- “Zaintzaren ekonomia ikusezina” - "La eco- “Erreforma laborala eta emakumeen esku-ca de conciliación”-10 nomía invisible de los cuidados”-17 bide ekonomikoak” - “La reforma laboral y los “Berdintasunerako beren esperientziak par- derechos económicos de las mujeres”-14 VITORIA-GASTEIZ.tekatzen dituzten enpresak” - “Empresas que “Lankidetzarako enpresen arteko topake- PORTUGALETE.comparten sus experiencias en igualdad”-11 tak, berdintasunerako networking-a” - “Emakumeen lan sarrera eta baldintzak etaREDES SOCIALES. “Encuentros empresariales de cooperación, promozio profesionala hobetzea” - “Mejorar “Aberastasuna sortzen duten emakumeak. networking por la Igualdad”-18 el acceso y condiciones de empleo y pro-Emakumeen lidergopeko ekingintza” - “Las moción profesional de las mujeres”-14 11 - ostirala, viernesmujeres creadoras de riqueza. Emprendizaje VITORIA-GASTEIZ.liderado por mujeres”-11 BILBAO. “2012ko emakume ekintzaileen jardunal- “Emakume profesionalak: lidergoa eta8 - asteartea, martes dia” - “Jornada de mujeres emprendedoras enpresagintza” - “Mujeres profesionales: lide- 2012”-15BILBAO. razgo y emprendizaje”-18 “Berdintasuna sustatzeko Eusko Jaurlaritza- “Zure erakundeak errentagarriago izan ren enpresa publikoen arteko lankidetza” - BURGELU.behar du? Kudeaketan berdintasuna txerta- “Colaboración entre empresas públicas del “Burgeluko emakume enpresaburuak” -tu” tailerra - Taller “¿Necesita tu organización Gobierno Vasco para impulsar la “Empresarias de Elburgo”-19ser más rentable? Incorpora la igualdad en igualdad”-15
 8. 8. ERRENTERIA. 16 - asteazkena, miércoles + Mujer = …”-25 “Jarduera eremuaren moduan berdintasu- BILBAO. 18 - ostirala, viernesnari buruzko hausnarketa” - “Reflexión entorno a la igualdad como ámbito de actua- “Berdintasunari buruzko enpresen arteko BILBAO.ción”-19 topaketa” - “Jornada de encuentro entre “Ordainketa justua” filmari buruzko zineforu- empresas sobre igualdad”-22 ma - Cine fórum sobre la película “Pago13 - igandea, domingo justo”-26 17 - osteguna, juevesDURANGO. DONOSTIA. “Alarguntza-pentsioa, berdintasun espe- BILBAO. “Emakumearen egoera enpresetan.rientzia?” - “La pensión de viudedad, ¿una “Berdintasun planek eta ekintzek enpresen Dauden desberdintasunak” - “Situación de laexperiencia de igualdad?”-20 errentagarritasuna eta lehiakortasuna hobe- mujer en las empresas. Las desigualdades tzen dute” - “Los planes y medidas de existentes”-2614 - astelehena, lunes Igualdad mejoran la rentabilidad y 22 - asteartea, martesBILBAO. competitividad de las empresas”-23 “Emakumeak eta Lanbide eta Lanerako Konferentzia-tailerra: “Zergatik diogu eko- BILBAO.Heziketa: esperientziak eta erronkak” - nomia, dirua esan nahi dugunean?” - “Zelan isildu pobreziaren aurrean?” - “No“Experiencias y retos en la Formación Conferencia-taller: “¿Por qué decimos eco- quisiéramos hablar de la pobreza. No”-27Profesional y Laboral en las mujeres”-20 nomía cuando queremos decir dinero?”-23 “Emakumeak eta lidergoaren erabilera gaurko gizartean” bideoforuma -15 - asteartea, martes DONOSTIA. Video-forum “Las mujeres y el ejercicio del “Lankidetzarako enpresen arteko topake-BILBAO. liderazgo en la sociedad actual”-27 tak, berdintasunerako networking-a” - “Independentzia ekonomikorako emaku- “Encuentros empresariales de cooperación, LAUDIO.meen eskubidea” - “El derecho de las muje- networking por la Igualdad”-24 “Emakume ekintzaileak, hemengoak etares a la independencia económica”-21 “Gaurko eta biharko emakume ijitoa” - hangoak” - “Mujeres emprendedoras, deLAGUARDIA. “Mujer gitana de hoy y de mañana”-24 aquí y de allá”-28 “SATSE Euskadiko I Berdintasun Planaren “Gipuzkoako emakume enpresari eta pro-aurkezpena” - “Presentación del I Plan de fesionalen topaketa” - “Encuentro de muje- 23 - asteazkena, miércolesIgualdad de SATSE Euskadi”-21 res empresarias y profesionales de BILBAO. Gipuzkoa”-25VITORIA-GASTEIZ. “Bizkaiko langileen diagnostikoa genero “Emakumea, lan-merkatua eta krisia” - VITORIA-GASTEIZ. ikuspuntutik” - “Diagnóstico de las plantillas“Mujer, mercado laboral y crisis”-22 “Ekonomia + Emakumea = …” horma-irudi de Bizkaia desde una perspectiva de géne- elkarreragilea - Panel interactivo “Economía ro”-28
 9. 9. DONOSTIA. organizaciones”-32 27 - igandea, domingo “Ekonomia + Emakumea = …” horma-irudi “Emakume enpresari arabarren eta gogo DONOSTIA.elkarreragilea - Panel interactivo “Economía ekintzailea duten emakume gazteen arteko “Norena da nire dirua?” - "¿De quién+ Mujer = …”-29 topaketak” - “Encuentros entre empresarias es mi dinero?”-35 alavesas y mujeres jóvenes con espírituOÑATI. emprendedor”-32 28 - astelehena, lunes “Think Tank: hezkuntza munduan batera-garritasuna sustatzeko tresna berritzaileak” - 25 - ostirala, viernes BILBAO.“Think Tank: herramientas innovadoras para ARRIGORRIAGA. “Osasun laborala etala mejora de la conciliación en el mundo “Koeduka” buletina - Boletín generoa” - “Saludeducativo”-29 “Koeduka”-33 laboral y género”-3624 - osteguna, jueves BILBAO.ARRIGORRIAGA. “Joan-etorriko bidalketak: emakume migra- “Emakumeen autonomia ekonomikoa eta tuen dirua, maitasunak eta erruak” -etxe-enpleguaren arautze berria” - “La auto- “Remesas de ida y vuelta: dinero, afectos ynomía económica de las mujeres y la nueva culpas de las mujeres migradas”-33regulación del empleo doméstico”-30 26 - larunbata, sábadoBILBAO. “Lankidetzarako enpresen arteko topake- BILBAO.tak, berdintasunerako networking-a” - “Norena da nire dirua?” - "¿De quién es mi“Encuentros empresariales de cooperación, dinero?”-34networking por la Igualdad”-30 URDULIZ. “Emakume errepublikarrak, ahaztuenen “Egiturazko erreformak. Aurrekontuenbizitza eta borroka” bideoforuma - Video- murrizketak. Zein eragina dute emakumeen-fórum “Vida y lucha de las grandes olvida- gan?” - “Reformas estructurales. Los recortesdas, las mujeres republicanas”-31 presupuestarios. ¿Cómo afectan a las muje- “Emakume bat-bizitza bat-enpresa bat” - res?”-34“Una mujer-una vida-una empresa”-31 VITORIA-GASTEIZ.VITORIA-GASTEIZ. “Norena da nire dirua?” - "¿De quién es “Erakundeetan berdintasuna txertatzeak mi dinero?”-35lehiatzeko abantailak” - “Ventajas competiti-vas en la integración de la igualdad en las
 10. 10. nor - nonAAdarra: 16 Cruz Roja-Gurutze Gorria: 17 K Kale Dor Kayiko: 24 E LAED: 27AFA-DFA: 32 EJ-GV. Emakunde: 9, 36 Laudioko Udala: 28 MAizan: 25, 29 EJ-GV. Inmigrazio eta AniztasunAMPEA: 32 Zuzendaritza: 33, 34, 35 Metro Bilbao: 22Arrigorriagako Udala: 30, 33 EJ-GV. Justizia eta Herri Administrazio Módulo Psicosocial Deusto-San Ignacio: 12Asociación Gitana Gao Lacho Drom: 24 Saila. Giza Eskubideen Zuzendaritza: 21 Mondragon Unibertsitatea: 29Asociación I-Romi: 24 EJ-GV. Osasun eta Kontsumo Saila: 13 Murgibe: 10, 12Asociación Lur Gozoa: 23 Ejie: 15 Mutualia: 23 NAsociación Mirra: 23 Ekonomisten Euskal Elkargoa: 16Asociación Romí Bidean: 24 ETS - Euskal Trenbide Sarea: 26 Ncuentra: 11Asociación Sim Romí: 24 Ezker Anitza-Izquierda Unida: 22 NegoBide: 18, 24, 30 FASPEGI: 25 Nevipen: 24B P Federación de Asociaciones de Viudas delBagabiltza Fundazioa: 20 País Vasco (FE.VI.): 20 PCE-EPK: 31Biharko Gipuzkoa: 10 Fundación Centro Promoción de la Mujer Plazandreok: 14 SBikumé: 11 de Bizkaia: 28Bilbao Metrópoli-30: 18 Fundación Fondo Formación: 19 SATSE - Sindicato de Enfermería: 17, 21Burgeluko Udala: 19 Fundación Secretariado Gitano: 24 Sendotu Elkartea: 31CCáritas Bizkaia: 27 G Gazte Komunistak: 31 U Uribe Kostako Emakumeen Kontseilua: 34 ICáritas Gipuzkoa. Dpto. de Gitanos: 24 Usoa Lantegia: 13 VComisión de Mujeres Rurales: 9 IEFPS Repélega: 14CDE Consultoría: 26 Vitoria-Gasteizko Udala: 15 quién - dónde
 11. 11. 7 BILBAO 09:00-12:00 y 12:30-14:00 - Delegación del Gobierno Vasco. Gran Vía 85 "Enpresetan landu berdintasuna". astelehena "Emplea la igualdad en las empresas". lunes Aurkezpena: Emakundek 2011n bultzatutako ekonomia eremuko bi ikerketen emaitzen aurkezpena. LehenHarremanetarako zatia (09:00-12:00), ororentzat irekia: 1.) Produktibitatean eragiten duten faktoreak eta berdintasunarekinContacto duten erlazioa. 2.) Enpresa Txiki eta Ertainetan enpresa-antolaketaren eredu berriak eta berdintasuna. 3.) HiruEMAKUNDE / INSTITUTO VASCO enpresen praktika onen aurkezpena eta eztabaida. Bigarren zatia (12:30-14:00), soilik emakumeen eta gizo-DE LA MUJER nezkoen aukera-berdintasunerako Lankidetza Erakundeei zuzenduta: kontraste taldeak.Manuel Iradier, nº 3601005 VITORIA-GASTEIZ Presentación: Difusión de los resultados de dos investigaciones en el ámbito económico promovidas porT 945 01 67 19 Emakunde en 2011. Actividad abierta al público (09:00-12:00): 1.) Factores que inciden en la productividad yemakunde.formacion@ej-gv.es relación con la igualdad. 2.) Nuevos modelos de organización empresarial e igualdad en las Pymes. 3.) Presentación de tres buenas prácticas empresariales y debate. Segunda parte (12:30-14:00), exclusivamente para Entidades Colaboradoras en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: grupos de contraste. 7-28 EUSKADI Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundietan eta Eusko Jaurlaritzan "Landa eremuko emakumeak: zure lana kontuan hartzekoa da". egunero "Mujeres rurales: tu trabajo cuenta". a diario (euskara/castellano) Aurkezpena: Landa eremuko adin anitzeko emakumeei buruzko argazki erakusketa, bere egunerokoan, baiHarremanetarako espazio publikoan eta bai pribatuan lan eginez, EAEn landa eremuko emakumeek egiten duten lan produkti-ContactoCOMISIÓN DE MUJERES boa eta erreproduktiboa ikustarazteko eta balioan jartzeko asmoz.RURALESGranja Escuela s/n Presentación: Exposición fotográfica de mujeres rurales, de diferentes edades, en su día a día, trabajando01192 ARKAUTE tanto en el espacio público como privado, con el objeto de visibilizar y poner en valor el trabajo productivo yT 945 00 32 69 reproductivo que realizan las mujeres rurales en la CAE.oaranegi@hazi.es 9
 12. 12. 7-28 GIPUZKOA Itinerante por los centros residenciales de Biharko Gipuzkoa "Emakumea Gipuzkoako garapen ekonomikoan". egunero "La mujer en el desarrollo económico de Gipuzkoa". a diario (euskara/castellano)Harremanetarako Aurkezpena: Gipuzkoako garapen ekonomikoan emakumeek egin duten ekarpen garrantzitsua ikustaraztekoContactoBIHARKO GIPUZKOA S.L. horma-irudi erakusketa. Tokia, adineko pertsonen erresidentziak: Txara 2, Alai Etxe, Aldakonea, Berio, AzkoitikoPolígono Ugarte, 145 San José eta Beasaingo Arangoiti.20720 AZKOITIAT 943 15 74 96 Presentación: Exposición de carteles para visibilizar el papel y la importancia de la mujer en el desarrolloimurillo@biharko.org económico de Gipuzkoa. Lugar, residencias de personas mayores: Txara 2, Alai Etxe, Aldakonea, Berio, San José de Azkoitia y Arangoiti de Beasain. 7-28 INTERNET 24 ordu/horas - Página web de Murgibe "Praktika on baten hedapena: kontziliazio politika". egunero "Difusión de buena práctica: política de conciliación". a diario (castellano)Harremanetarako Aurkezpena: Murgiberen web-orrian eta youtuben bideo bat zabaltzea. Bideoak Murgiberen kontziliazio politi-ContactoMURGIBE karen helburuak, BATERA balorazio-tresna, bere ezarpena enpresan eta errentagarritasunean izan duen eragi-Lehendakari Agirre 11, 2º. na aurkezten ditu. Kontziliazio politika honek berrikuntzarako eta enpresa-kudeaketarako praktika hoberena-Dptos 6 y 8 ren 2011 Propex Saria lortu du.48014 BILBAOT 944 76 51 66 Presentación: Difusión de un video a través de la página web de Murgibe y youtube. El video presenta losa.uribe@murgibe.com objetivos y resultados de la política de conciliación de Murgibe, la herramienta de valoración BATERA, suwww.murgibe.com implementación en la empresa y su impacto en la rentabilidad. Esta política de conciliación ha sido premia- da con el Premio Propex 2011 como mejor buena práctica de innovación y excelencia en la gestión de empresas.10
 13. 13. 7-28 INTERNET 24 ordu/horas - Blog de ncuentra "Berdintasunerako beren esperientziak partekatzen dituzten enpresak". egunero "Empresas que comparten sus experiencias en igualdad". a diarioHarremanetarako Aurkezpena: Foroak irauntzen duen bitartean, http://www.ncuentra.blogspot.com blogean, berdintasunContactoNCUENTRA CONSULTORÍA ekintzak garatzen ari diren enpresen esperientziak irakurri ahal izango dira, enpresek beraiek zuzenean aurkez-Euskalduna 7, 1ºB tuak: lortzen ari diren helburuak, berdintasunaren sustapenerako erronkak, pasadizo edo bizipenak hasitako48008 BILBAO prozesuan eta abar.T 638 72 62 64smuriel@ncuentra.es Presentación: En el tiempo de duración del Foro, en el blog http://www.ncuentra.blogspot.com, se podrán leer experiencias de empresas que se encuentran desarrollando actuaciones en materia de igualdad, conta- das en primera persona por las propias organizaciones: objetivos que se están consiguiendo, retos a abordar en el fomento de la igualdad en las empresas, anécdotas o vivencias del proceso iniciado, etc. 7-28 REDES SOCIALES 24 ordu/horas - Facebook/Twitter “Aberastasuna sortzen duten emakumeak. Emakumeen lidergopeko ekingintza". egunero "Las mujeres creadoras de riqueza. Emprendizaje liderado por mujeres". a diario (castellano)Harremanetarako Aurkezpena: Solasaldi zabala: giza-sareak. Emakume enpresarien eta giza-sareetan dauden beste emakumeContactoBIKUME, S.L. eta taldeen arteko eztabaida, parte-hartzea eta lankidetza. 2011ko Berdintasunerako Gunean sortutakoPortuetxe Bidea 23B, Planta 4, "E-mujer Emprendedora" Facebook profila http://www.facebook.com/emujeremprendedora sendotu, gaurOfic.9. egun 569 lagunak ditu, eta Twitter-en inplementatu.20018 DONOSTIAT 943 53 74 62 Presentación: La conversación extendida: las redes sociales. Debate, participación y colaboración entrebelen.fornies@bikume.com mujeres emprendedoras-empresarias y otras mujeres y colectivos presentes en las redes sociales. Reforzar el perfil creado durante el Foro 2011 en Facebook "E-mujer Emprendedora" http://www.facebook.com/emujer emprendedora, que cuenta en la actualidad con 569 amigas y amigos e implementarlo con Twitter. 11
 14. 14. 8 BILBAO 09:00-13:00 y 15:00-19:00 - Murgibe. Lehendakari Agirre 11, 2º. Aula 6 "Zure erakundeak errentagarriago izan behar du? Kudeaketan berdintasuna txertatu" tailerra. asteartea Taller: "¿Necesita tu organización ser más rentable? Incorpora la igualdad en su gestión". martes (euskara/castellano)HarremanetarakoContacto Aurkezpena: 8 orduko tailerra. Plaza mugatuak: 15 pertsona. Parte-hartze ziurtagiria eta materiala emangoMURGIBE da. Helburua: ikasgelako ariketen eta praktika onen aurkezpenen bitartez, enpresa genero ikuspegi eta irizpi-Lehendakari Agirre 11, 2º. deekin kudeatzeak errentagarritasuna hobetzen laguntzen duela eta horrela ez egiteak zarrastelkeria profe-Dptos 6 y 8 sionala eta ekonomikoa dakarrela ikustaraztea.48014 BILBAOT 944 76 51 66 Presentación: Taller de 8 horas. Plazas limitadas: 15 personas. Se entregará certificado de asistencia y mate-it.martinez@murgibe.comwww.murgibe.com rial. Objetivo: Visibilizar y constatar, desde la práctica en el aula y la presentación de buenas prácticas, el hecho de que gestionar en una empresa con criterios y enfoque de género ayuda a mejorar la rentabilidad de la misma y que no hacerlo, supone un despilfarro profesional y económico. 8 BILBAO 09:30-14:00 - Salón de actos del Colegio de Abogados de Bizkaia. Uribitarte 3 "Desberdintasunaren prezioa". asteartea "El precio de la desigualdad". MÓDULO PSICOSOCIAL martes (castellano) DE DEUSTO-SAN IGNACIO Aurkezpena: Berdintasunaren aldeko gizonen inplikazioa lortu nahi duen bi hitzaldiko jardunaldia. MiguelHarremanetarako Lorente Acostak gizonek desberdintasunarekin galtzen dutenaren inguruan hitz egingo du. Anna Mercadé yContacto Ferrandok emakumeen ahalduntzearen aurka egiten duen kristal-sabaiari buruz. Eguna ordezkari instituziona-MODULO PSICOSOCIAL DEDEUSTO - SAN IGNACIO len eta berdintasunaren aldeko gizonen elkarteen esku-hartzearekin osatuko da.Plaza Aoiz s/n48011 BILBAO Presentación: Jornada de dos ponencias que busca implicar a los hombres en la lucha por la igualdad.T 944 75 94 72 Miguel Lorente Acosta tratará sobre lo que pierden los hombres con la desigualdad. Anna Mercadé yrafa-modulo@telefonica.net Ferrando sobre el techo de cristal que limita a las mujeres su empoderamiento. La jornada se completará con la intervención de representación institucional y de grupos de hombres por la igualdad.12
 15. 15. 9-10 BARAKALDO asteazkena 10:30-13:30 y 14:30-16:30 - Instalaciones de Usoa. Zumalakarregi 10 "Berdintasuna, 2.0 web-a eta minusbaliotasuna: informazio-gizarte posiblea". osteguna "Igualdad, Web 2.0 y discapacidad: una sociedad de la información posible". miércoles jueves (castellano)Harremanetarako Aurkezpena: Mintegi elkarreragilea. Helburua: interneten dauden sare sozial profesionaletan emakume langi-Contacto leen sarbidea bultzatzea. Sare sozial korporatibo den USOABAI web-plataforman, USOAko emakume langile-TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U. ek beste sare sozial profesional batzuk ezagutzeko eta bertan parte hartzeko aukera izango dute (Linkedin,Integración SociolaboralC/ Zumalakarregui 10 Wonenalia, eta abar): parte hartuz, idatziz, bere ideia eta esperientziekin jokatuz.48903 BarakaldoT 944 900 211 Presentación: Seminario interactivo con el objetivo de promocionar el acceso de las trabajadoras a las redesusoa@usoa.es sociales profesionales existentes en internet. En la plataforma USOABAI, red social corporativa propia, las tra- bajadoras de USOA tendrán la oportunidad de conocer y participar en otras redes sociales profesionales (Linkedin, Wonenalia, etc.) interviniendo, comentando, actuando con sus ideas y experiencias. 9 BILBAO 09:30-13:30 - Salón de actos de Bilbao Ekintza. Uribitarte 3 "Kronikoen sarea: komunikazio digitalerako gizarte sarea". asteazkena "Kronikoen sarea: red social emocional". miércoles (castellano) Harremanetarako Aurkezpena: "Kronikoen Sarea" ekimen elektronikoa sare soziala edo komunikazio digitalerako gunea da, Contacto patologia kronikoak dituzten gaixoen, beren zaintzaileen, familien eta lagunen arteko interakzioa ahalbidera- GOBIERNO VASCO. DEPAR- tzen duena hain zuzen ere. Zaintzaile informal gehienak emakumeak izanez, Kronikoen sareak bereziki emaku- TAMENTO DE SANIDAD Y meei ematen die laguntza. Ekimen honen azalpena gaian aditua den pertsona batek egingo du, Eusko CONSUMO. Donostia-San Sebastián 1 Jaurlaritzako Osasun Saileko langileei, lanbide-elkargoei, paziente-elkarteei eta abarri ekimenaren berri ema- 01010 VITORIA-GASTEIZ teko asmoz. Talde gonbidatuen arteko elkarrizketa. T 945 01 64 54 aperea@ej-gv.es Presentación: "Kronikoen Sarea" es una iniciativa electrónica, red social o espacio de comunicación digital que facilita la interacción entre pacientes con distintas patologías crónicas, sus personas cuidadoras, familia- res y amistades. Las personas cuidadoras informales son mayoritariamente mujeres, por lo que la red ofrece apoyo mutuo a este colectivo. Exposición de esta iniciativa a cargo de una persona experta en el tema, con objeto de darla a conocer al personal del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, colegios profesionales, asociaciones de pacientes, etc. Debate entre los colectivos invitados. 13
 16. 16. 9 DONOSTIA 19:30 - Donostiako Emakumeen Etxea. Okendo 9 "Erreforma laborala eta emakumeen eskubide ekonomikoak". asteazkena "La reforma laboral y los derechos económicos de las mujeres". miércoles (euskara/castellano)HarremanetarakoContacto Aurkezpena: Mahai-ingurua. Erreforma laboral berriak luzez errebindikatutako eta eskas lortutako emakume-PLAZANDREOK en eskubideei eragiten die. Helburuak: Emakumeak eta herritar oro ekonomiarako erreforma laboralarenLizardi Bidea, 25 emakumeengan duen eragin negatiboei buruz sentsibilizatzea eta sindikatuen balorazioak eta ekintza-planak20015 DONOSTIA ezagutzea. Edukiak: Erreforma laborala, seme-alaben hazkuntzan aritu ondoren emakumeak esparru labora-T 943 29 21 40plazandreok@gmail.com lean berriz sartzeko sustapen-neurriak, aitatasun eta amatasun baimenak. Hizlariak: sindikatuen ordezkariak. Presentación: Mesa redonda. La reciente reforma laboral afecta sustancialmente a los derechos de las muje- res largamente reivindicados y escasamente logrados. Objetivos: Sensibilizar a las mujeres y a la ciudadanía en general de las repercusiones negativas de la reforma laboral para la economía de las mujeres y conocer la valoración y plan de actuación de los sindicatos. Contenidos: Reforma laboral, incentivos empresariales para la incorporación de las mujeres al ámbito laboral después de su dedicación a la crianza de las hijas e hijos, permisos de paternidad y maternidad. Ponentes: representantes de los sindicatos. 9 PORTUGALETE 12:00 - IEFPS Repélega. Miguel de Unamuno 19 "Emakumeen lan sarrera eta baldintzak eta promozio profesionala hobetzea". asteazkena "Mejorar el acceso y condiciones de empleo y promoción profesional de las miércoles mujeres". (castellano)HarremanetarakoContacto Aurkezpena: Hitzaldi informatzailea eta, ondoren, world kafea. Helburua: lan esparruan sartzerakoan eta pro-IEFPS REPELEGA mozioa prozesuetan dauden desberdintasunen inguruan ikasleak sentsibilizatu. Hizlariak: lantokietan lan-pres-Miguel de Unamuno 19 taketaren ardura duten eskolako irakasleak.48920 PORTUGALETET 94 495 59 03 Presentación: Charla informativa seguida de un world café, con el objetivo de sensibilizar al alumnado de lasamaia.munoz@gmail.com desigualdades en el acceso y promoción en el puesto de trabajo. Ponentes: profesorado del centro respon- sable de formación en Centros de Trabajo.14
 17. 17. 9 VITORIA-GASTEIZ 09:00-13:00 - Palacio de Congresos Europa. Avda. Gasteiz 85 "2012ko emakume ekintzaileen jardunaldia". asteazkena "Jornada de mujeres emprendedoras 2012". miércoles (castellano)Harremanetarako Aurkezpena: Parte hartzen duten emakumeei enpresa sortzeko prozesurako tresna eraginkorrak eskura jar-Contacto tzea. Genero ikuspuntutik ekingintzaren eta merkatuaren azterketa kualitatiboa eta parte-hartzailea egitea.AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, DEPARTAMENTO DE Rol, estereotipo eta itxaropenen azterketa. Lan merkatua, beharrak eta zailtasunak. Emakumeen eta gizonenPROMOCIÓN ECONÓMICA denboraren erabilerak. Coaching praktikoa: parte-hartzaileen balioak, ikuspuntua eta xedea; jarritako helbu-Olaguibel, 4 ruak lortzeko dinamikak; beharrezko trebetasunak. Beste emakume ekintzaileen esperientziak ezagutu.01001 VITORIA-GASTEIZT 945 16 15 40 Presentación: Proporcionar herramientas efectivas para facilitar el proceso de emprendizaje a las mujeresmfernandezp@vitoria-gasteiz.org participantes. Realizar un análisis cualitativo y participativo sobre el emprendizaje y el mercado laboral desde la perspectiva de género. Análisis de roles, estereotipos y expectativas. Mercado laboral, necesidades y dificultades. Usos del tiempo de mujeres y hombres. Coaching práctico: valores, visión y misión de cada participante; dinámicas sobre objetivos propuestos; habilidades necesarias. Conocer experiencias de otras mujeres emprendedoras. 9 VITORIA-GASTEIZ 10:00-13:00 - EJIE. Avda. del Mediterráneo 14 "Berdintasuna sustatzeko Eusko Jaurlaritzaren enpresa publikoen arteko lankidetza". asteazkena "Colaboración entre empresas públicas del Gobierno Vasco para impulsar la miércoles igualdad". (castellano) Aurkezpena: Lan-hausnarketarako barneko jardunaldia, Eusko Jaurlaritzako enpresa publikoei zuzenduta. Harremanetarako Berdintasun planen ezarpenean izandako praktika onak eta erronkak partekatzeko, ezaguera eta baliabide- Contacto ak trukatzeko eta elkarrekiko laguntzako eta kolaboraziorako sareak sortzeko espazio parte-hartzailea, berdin- EJIE tasunerako ekintzak sustatzeko lankidetza estrategiak definituko dituena. SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO, S.A. Presentación: Jornada de trabajo-reflexión, de carácter interno, dirigida a las empresas públicas del Avda. del Mediterráneo 14 01010 VITORIA-GASTEIZ Gobierno Vasco. Espacio participativo para compartir buenas prácticas y retos en la implantación de planes T 945 017 431 de igualdad, para intercambiar conocimiento y recursos y para crear redes de apoyo mutuo y de colabora- 945 017 468 ción, que resulte en estrategias colaborativas para el impulso de acciones de igualdad. mj-patino@ejie.es e-valcarce@ejie.es 15
 18. 18. 10 BILBAO 12:00-14:30 - Colegio Vasco de Economistas. Rodríguez Arias 4, 2ºizq * "Kontziliazio-espazioak Irabazi-Irabazi gakoan". osteguna "Espacios de conciliación en clave Ganar-Ganar". jueves * Videoconferencia: Vitoria (San Vicente de Paúl 3, bajo) / Donostia (Federico García Lorca 9, bajo) (castellano)HarremanetarakoContacto Aurkezpena: Kontziliazioa, enpresa-kultura eta kudeaketa parte-hartzaileari buruzko ideiak, esperientzia prak-EKONOMISTEN EUSKAL ELKAR- tikoak eta proposamenak. Hizlaria: Izaskun Merodio. 1.) Berdintasuna eta enpresa txikia: errezeloak, erresis-GOA / COLEGIO VASCO DE tentziak, aukerak eta beharrak. 2.) Parte-hartzearen bidez berdintasunerantz: zergatik ezin zaion ekin kontzi-ECONOMISTAS liazioari enpresaren kultura eta kudeaketa alde batera utzita? 3.) Elkarrizketa zuzena: bizitza pertsonala etaC/ Rodríguez Arias 4, 2º izq. enpresaren helburuak hobeto kontziliatzeko ekintza eta esperientzia praktikoak. 4.) Eta orain zer? Nola aplika-48008 BILBAOT 94 415 26 33 tu dezaket nire enpresan?agoikoetxea@ekonomista.org Presentación: Ideas, casos prácticos y propuestas sobre conciliación, cultura de empresa y gestión participa- tiva. Ponente: Izaskun Merodio. 1.) Igualdad y pequeña empresa: reticencias, resistencias, oportunidades y necesidades. 2.) Hacia la igualdad a través de la participación: ¿Por qué la conciliación no puede abordar- se al margen de la cultura de empresa y de los estilos de dirección y gestión? 3.) Diálogo directo: casos prácticos y medidas para mejorar la conciliación de la vida personal y los objetivos de empresa. 4.) ¿Y ahora qué? ¿Cómo aplicarlo en mi empresa? 10 BILBAO 17:30 - Centro Cívico La Bolsa. Pelota 10 Literatur solasaldia: "Emakumeak eta transformazio sozialak". osteguna Tertulia dialógica: "Mujeres y transformaciones sociales". jueves (castellano)HarremanetarakoContacto Aurkezpena: Tertulia literarioa elkarrizketaren bidez. Parte hartzaileek aurrez "Emakumeak eta transformazioADARRA PEDAGOGIA sozialak" liburua irakurri behar dute (E. Berck-Gernsheim, Judith Butler, Lidia Puigvert). Helburua, emakumeenERAKUNDEA eta ekonomiaren inguruan iritziak, bizipenak, zalantzak… partekatzea da, emakume guztien transformaziora-Michel Labergerie 2, 3º dto.3 ko ahalmenean arreta berezia jarriz eta emakume migratzaileen egoera berezia kontuan harturik.48005 BILBAOT 944 15 37 95 696 921 443 Presentación: Tertulia literaria dialógica. Requiere lectura individual previa del libro "Mujeres y transformacio-adarraerakundea@gmail.com nes sociales" (E. Berck-Gernsheim, Judith Butler, Lidia Puigvert). Se pretende compartir las opiniones, vivencias, dudas… sobre mujeres y economía, prestando especial atención a la capacidad de transformación de todas las mujeres, y a la situación especial de las mujeres migrantes.16
 19. 19. 10 DONOSTIA 11:00 - Ategorrieta hiribidea 10 "Genero estereotipoen ondorio sozio-ekonomikoak emakumeentzat". osteguna "Consecuencias socio-económicas de los estereotipos de género para las jueves mujeres".HarremanetarakoContacto Aurkezpena: Ororentzat irekitako foroa. Jarduera honek aniztasuna defendatzen du tradizionalki lanbide-GURUTZE GORRIA segregazioan, sexuaren araberako diskriminazioan eta genero-estereotipoetan oinarritu eta berezi den espa-CRUZ ROJA rru sozio-ekonomikoan.Ategorrieta hiribidea, 1020013 DONOSTIA Presentación: Foro abierto al público en general. Esta actividad aboga por la diversidad en un panoramaT 672 02 11 96 socio-económico que tradicionalmente se ha caracterizado por la segregación ocupacional, basada en lacooperacion20@cruzroja.es discriminación por sexo y los estereotipos de género. 10-28 EUSKADI "Zaintzaren ekonomia ikusezina". Campaña de difusión egunero "La economía invisible de los cuidados". a diario (castellano)HarremanetarakoContacto Aurkezpena: Erizaintza Nazioarteko Egunerako prestatutako "Erizaina naiz. Zeure burua ikustarazi" SATSErenSATSE-SINDICATO DE kanpainaren hedapena (diptikoak, horma-irudiak, Erizaintza Telebistan saioak), erizainen lana eta OsasunENFERMERÍA Sisteman lan honen garrantzia ikustarazteko. SATSE-Euskadi sindikatuak egindako "Zaintzaren ekonomia ikuse-Avda. Madariaga 81 zina" eta "Erizaintzako zaintza informala eta profesionala" txostenak ere hedatuko dira.(trasera), 1ºdcha48014 BILBAO Presentación: Difusión (dípticos, carteles, piezas en Enfermería TV) de la campaña "Soy Enfermera. Hazte ver"T 945 25 18 00ajalava@satse.es de SATSE con motivo del Día Internacional de la Enfermería para visibilizar el trabajo de las enfermeras y la importancia de este trabajo en el Sistema de Salud. También se difundirán los informes "La economía invisible de los cuidados" y "Cuidado informal y cuidado profesional de la Enfermería" elaborados por el sindicato SATSE Euskadi. 17
 20. 20. 10 VITORIA-GASTEIZ 14:00-16:00 - C.C. Aldabe. Sala Polivalente. Portal de Arriaga 1A "Lankidetzarako enpresen arteko topaketak, berdintasunerako networking-a". osteguna "Encuentros empresariales de cooperación, networking por la Igualdad". jueves (castellano) Aurkezpena: Enpresa zuzendaritza mailako pertsonen eta negozio jabeen arteko topaketa, bereziki emaku-Harremanetarako meak. Edukiak: Aurkezpen txanda, negozio-txartelen banaketa, negozioen esparruan emakumeen eraginariContactoNEGOBIDE buruzko hitzaldiak. Dinamizatzailea: Meritxell Jiménez Uriarte. Hizlariak: Javier Roca (NegoBideko lehendaka-Marqués del Puerto 10, ria), Sonsoles Castrillo (berdintasun aholkularia), Iñigo Urien (genero indarkerian abokatu aditua) eta Sophia1º Dcha Vallejo (ekintzailea).48008 BILBAOT 638 98 92 90 Presentación: Encuentro entre personas directivas y propietarias de negocios, preferentemente mujeres.info@negobide.com Contenidos: Ronda de presentaciones, distribución de tarjetas de negocio, ponencias sobre la influencia de las mujeres en el ámbito de negocios. Dinamizadora: Meritxell Jiménez Uriarte. Ponentes: Javier Roca (presi- dente de NegoBide), Sonsoles Castrillo (consultora de igualdad), Iñigo Urien (abogado especialista en violen- cia de género) y Sophia Vallejo (emprendedora). 11 BILBAO 12:00-13:30 - Salón de actos de Bilbao Ekintza. Uribitarte 3 "Emakume profesionalak: lidergoa eta enpresagintza". ostirala "Mujeres profesionales: liderazgo y emprendizaje". viernes (castellano)Harremanetarako Aurkezpena: Arlo ekonomikoan berdintasuna sustatzeko mekanismo posibleak ikustarazi. Ondoko gaiak azter-Contacto tuko dira: emakumeak zuzendaritza mailan, emakume zuzendarien zeregina enpresan, beharrezkoa denBILBAO METROPOLI-30 lidergoa, emakumeen enpresagintza… Hizlaria: María Tato, BIZKAIA AJEBASK elkarteko lehendakaria (BizkaikoGran Vía 4548011 BILBAO Enpresari Gazteen Elkartea).T 94 415 86 85asancho@bm30.es Presentación: Visibilizar los mecanismos posibles para contribuir a la igualdad en el ámbito económico. Se analizará la presencia de mujeres en ámbitos directivos, el papel de las directivas en la empresa, el liderazgo necesario, el emprendizaje en femenino, etc. Ponente: María Tato, presidenta de AJEBASK BIZKAIA (Asociación de Jóvenes Empresarios y Empresarias de Bizkaia).18
 21. 21. 11 BURGELU "Burgeluko emakume enpresaburuak". Burgeluko Udalerria ostirala "Empresarias de Elburgo". viernes (euskara/castellano) BURGELUKO UDALA AYUNTAMIENTO DE ELBURGO Aurkezpena: Herriko enpresa baten ardura duten emakumeei egindako elkarrizketetaz osatutako erreportaiaHarremanetarako burutu eta herriko biztanle guztiei banatuko zaien aldizkari baten bidezko erreportaiaren hedapena.ContactoBURGELUKO UDALA Presentación: Reportaje con entrevistas a mujeres responsables de empresas en el municipio y difusión delBurgeluko Etorbidea 17 reportaje a toda la población en formato revista.01192 BURGELUT 945 42 07 13berdintasunaburgelu@gmail.com 11 ERRENTERIA 09:30 - Oficina Central de Fondo Formación. Avda. Agustinas s/n "Jarduera eremuaren moduan berdintasunari buruzko hausnarketa". ostirala "Reflexión en torno a la igualdad como ámbito de actuación". viernes (castellano)Harremanetarako Aurkezpena: Hainbat kontzeptu eta sentsibilitateren inguruko lantegi-mintegia, elkarlan ardatz bat sortzeko.Contacto Emakumeek zein gizonek eratutako hirugarren sektoreko entitatearen lan esparruek parte hartuko dute topa-FUNDACIÓN FONDOFORMACIÓN ketan. Entitatearen I. Berdintasunaren Plana gauzatzea dela kausa, generoko mainstreamingarekin lan-tres-San Vicente, km. 10 nak egokitzeko prozesuan barnean kokatuko da jarduera.48510 TRAPAGARÁNT 94 334 63 15 Presentación: Taller seminario en torno a diferentes conceptos y sensibilidades para crear una línea de traba-jkarrera@fondoempleo.net jo común. Tomarán parte las distintas áreas de trabajo de la entidad del tercer sector compuestas tanto por mujeres como por hombres. La actividad formará parte del proceso de adecuación de las herramientas de trabajo al mainstreaming de género con motivo de la implementación del I Plan de Igualdad de la entidad. 19
 22. 22. 13 DURANGO 10:00-14:00 - Landako Gunea. Landako etorbidea 6 "Alarguntza-pentsioa, berdintasun esperientzia?". igandea "La pensión de viudedad, ¿una experiencia de igualdad?". domingo (castellano)HarremanetarakoContacto Aurkezpena: Ekonomiaren esparruan beren eskubideen inguruan emakume alargunen artean dagoen infor-FEDERACIÓN DE ASOCIA- mazio aldea txikiagotzeko jardunaldia: dagokien alargun- edo zurztasun-pentsioa, erakunde desberdinenCIONES DE VIUDAS DEL PAÍS osagarri ekonomikoak, emakume alargunekin zuzenki lotuta dauden gai desberdinetarako zuzendutakoVASCO (FE.VI.) laguntzak eta diru-laguntzak, eta abar.Herriko plaza 9, 1º01400 LLODIO Presentación: Jornada para reducir la brecha informativa que hay entre las mujeres viudas respecto a susT 945 156 147maria@azparticipacion.com derechos en el ámbito económico: pensión de viudedad o de orfandad que les corresponde, complemen- tos económicos de las diferentes instituciones, ayudas y subvenciones destinadas a diferentes temas relacio- nados directamente con las mujeres viudas, etc. 14 BILBAO 19:00 - Txomin Garat 18 "Emakumeak eta Lanbide eta Lanerako Heziketa: esperientziak eta erronkak". astelehena "Experiencias y retos en la Formación Profesional y Laboral en las mujeres". lunes (castellano)HarremanetarakoContacto Aurkezpena: Genero ikuspuntutik Lanbide Heziketari ekiteko eta hainbat emakumeen formazio eta lan espe-BAGABILTZA FUNDAZIOA rientziak ezagutzeko mahai-ingurua. Parte-hartzaileak: lanbide-heziketa aukeratu duten emakumeak, berezikiGrupo Sagarminaga, tradizioz femeninoak ez diren sektoreetan, heziketan eta enpleguan adituak eta emakumeei lana eman die-bajos 16-17 ten hainbat sektoreetako enpresariak.48004 BILBAOT 944 73 14 44 Presentación: Mesa redonda para abordar la formación profesional con perspectiva de género y conocerinfo@bagabiltza.com la experiencia formativa y laboral de diferentes mujeres. Participarán: mujeres que han optado por la forma- ción profesional, especialmente en sectores tradicionalmente no femeninos, personas cualificadas en cues- tiones de formación y empleo y empresarias y empresarios de diferentes sectores que han empleado a mujeres.20
 23. 23. 15 BILBAO 17:30-19:30 - Delegación del GV. Gran Vía 85. (Transmisión online, portal “Irekia”) "Independentzia ekonomikorako emakumeen eskubidea". asteartea "El derecho de las mujeres a la independencia económica". martes (castellano)Harremanetarako Aurkezpena: Dominique Saillard hizlariaren hitzaldi markoa: independentzia ekonomikorako eskubidea, ema-Contacto kumeen ahalduntzea, baliabide ekonomikoak eskuratzeko genero desberdintasunak... Lau elkarteekin mahai-GOBIERNO VASCO. DEPAR- ingurua: Aldarte, Aizan, Sim Romi eta UGT-ko Berdintasun Idazkaritza. Helburua hau da: hainbat errealiatateTAMENTO DE JUSTICIA Y ezberdinetan, bere independentzia ekonomikoa babestu, mantendu edo errebindikatzeko emakume asko-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ren ahaleginak ikustaraztea.VICECONSEJERÍA DE JUSTI-CIA, DIRECCIÓN DEDERECHOS HUMANOS Presentación: Ponencia marco de Dominique Saillard: el derecho a la independencia económica, el empo-Donostia-San Sebastián 1 deramiento de las mujeres, las desigualdades de género en el acceso a los recursos económicos… Mesa01010 VITORIA-GASTEIZ redonda con entrevistas a cuatro asociaciones: Aldarte, Aizan, Sim Romi y Secretaría de Igualdad de UGT. ElT 945 019 089 objetivo es visibilizar los esfuerzos de muchas mujeres, desde sus diferentes y desiguales realidades, paralaura-sagastizabal@ej-gv.es defender, mantener o reivindicar su independencia económica. 15 LAGUARDIA Asamblea Autonómica de SATSE Euskadi "SATSE Euskadiko I Berdintasun Planaren aurkezpena". asteartea "Presentación del I Plan de Igualdad de SATSE Euskadi". martes (castellano)Harremanetarako Aurkezpena: SATSE Euskadiko ordezkariei eta langile kontratudunei zuzendutako barne-jarduera. SATSEContacto Euskadi sindikatuaren I. Berdintasun Planaren helburua aukera eta tratu berdinaren printzipioak eta kontzilia-SATSE-SINDICATO DEENFERMERÍA zioa eta erantzukidetasuna errespetatuko duen antolaketa eta enpresa-kudeaketa eredu bat ezartzea da.Avda. Madariaga 81 Hizlariak: Encarna de la Maza, SATSE Euskadi Antolaketa-Idazkaria eta Nuria Rivada Rosales, SATSEko berdinta-(trasera), 1º dcha sun teknikaria eta abokatua.48014 BILBAOT 945 25 18 00 Presentación: Actividad interna dirigida a las delegadas y delegados y personal contratado por SATSEajalava@satse.es Euskadi. El I Plan de Igualdad de SATSE Euskadi tiene por objeto el establecimiento de un modelo de organi- zación y gestión empresarial que respete los principios de igualdad de trato y oportunidades y favorezca la conciliación y la corresponsabilidad. Ponentes: Encarna de la Maza, Secretaria de Organizaciones de SATSE Euskadi y Nuria Rivada Rosales, técnica de Igualdad y abogada de SATSE Euskadi. 21
 24. 24. 15 VITORIA-GASTEIZ 18:30-20:00 - C.C. Aldabe. Sala Polivalente. Portal de Arriaga 1A "Emakumea, lan-merkatua eta krisia". asteartea "Mujer, mercado laboral y crisis". martes (castellano)HarremanetarakoContacto Aurkezpena: Emakumeek krisi garaian esparru laboralean jasaten duten diskriminazioa ikustarazteko eta horiEZKER ANITZA-IZQUIERDA erauzteko proposamenak eta alternatibak bilatzeko hitzaldi eta eztabaida. Gaian adituak diren bi emakumeUNIDA izango dira hizlariak. Jarduera gizarteri oro har eta, bereziki, sindikatuei eta enpresa munduari zuzendutaC/ Hurtado de Amezaga dago.28, 1º izq. izq.48008 BILBAO Presentación: Charla debate para visibilizar la discriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral enT 944 01 03 94mujer@ezker-anitza.org un contexto de crisis y plantear propuestas y alternativas para su erradicación. Ponencias a cargo de dos mujeres especializadas en la materia. La actividad se dirige a la sociedad en general, y al ámbito sindical y empresarial en particular. 16 BILBAO 10:00-13:00 - Palacio Ibaigane. Alameda Mazarredo 23 "Berdintasunari buruzko enpresen arteko topaketa". asteazkena "Jornada de encuentro entre empresas sobre igualdad". miércolesHarremanetarakoContacto Aurkezpena: Berdintasun-esparruan bide luzea daramaten enpresen arteko topaketa gure esperientziak etaMETRO BILBAO, S. A. hausnarketak partekatzeko. Metro Bilbao enpresak 2011ko Berdintasunerako Gunean egin zuen world kafea-Navarra 2 ren ondoren hartu duen ibilbide berriaren aurkezpena, hainbat kontzeptu eta jarreratan sakontzeko helbu-48015 BILBAO ruarekin.T 94 425 40 00nburgoa@metrobilbao.netuiriondo@metrobilbao.net Presentación: Encuentro entre empresas con amplio recorrido en temas de igualdad para compartir nues- tras experiencias y reflexiones en este ámbito. Presentación del camino iniciado por Metro Bilbao a partir del World Café realizado en el Foro para la Igualdad 2011 para profundizar en conceptos y actitudes.22
 25. 25. 17 BILBAO 12:00-13:30 - Palacio Euskalduna. Avda. Abandoibarra 4 "Berdintasun planek eta ekintzek enpresen errentagarritasuna eta lehiakortasuna hobetzen dute". osteguna "Los planes y medidas de Igualdad mejoran la rentabilidad y competitividad de las empresas". jueves (euskara/castellano)Harremanetarako Aurkezpena: Berdintasun planak eta ekintzak ezarri dituzten hainbat enpresen esperientzien aurkezpena.Contacto Helburua: Berdintasun plana eta ekintzen ezarpenak langile guztien talentua laneratzeko balio duela froga-MUTUALIA tzea, honek, enpresaren errentagarritasuna eta lehiakortasuna hobetzen duelarik zalantzarik gabe. Hizlariak:Henao 2648009 BILBAO Mutualia, Kutxabank, Doble Sentido.T 94 425 25 05mendia@mutualia.es Presentación: Presentación de la experiencia de varias empresas con medidas y planes de igualdad implan- tados. Objetivo: Demostrar que la implantación de planes y medidas de igualdad en una organización per- mite aprovechar el talento de toda la plantilla, lo que sin duda mejora su rentabilidad y competitividad. Ponentes: Mutualia, Kutxabank, Doble Sentido. 17 BILBAO 19:00-21:30 - Sala de las Juntas Generales de Bilbao. Hurtado Amezaga 6 Konferentzia-tailerra: "Zergatik diogu ekonomia, dirua esan nahi dugunean?". osteguna Conferencia-taller: "¿Por qué decimos economía cuando queremos decir dinero?". jueves (castellano)Harremanetarako Aurkezpena: Helburuak: Ekonomia kontzeptuari buruzko gogoeta sortzea eta ondasuna sortzearen inguruanContacto diren beste ikuspuntu batzuk ikustaraztea. Erakundearen eta kudeaketa ekonomikoaren modelo ezberdinak,MIRRA-LUR GOZOAGordoniz 44, 4º dept. 5ºB erantzukideagoak eta zuzentasun gehiago sortzen dutenak, bultzatzeko eta laguntzeko geure buruari galde-48002 BILBAO ra egokiak egitea. Hizlaria: Rosana Agudo.T 944 44 18 38asoc_mirra@yahoo.es Presentación: Objetivos: Generar una reflexión sobre el término economía y visibilizar otras perspectivas a la hora de generar riqueza. Hacernos las preguntas adecuadas para promover y apoyar nuevos modelos de organización y gestión económica más corresponsable y que generen más equidad. Ponente: Rosana Agudo. 23
 26. 26. 17 DONOSTIA 14:00-16:00 - Donostiako Emakumeen Etxea. Okendo 9 "Lankidetzarako enpresen arteko topaketak, berdintasunerako networking-a". osteguna "Encuentros empresariales de cooperación, networking por la Igualdad". jueves (castellano) Aurkezpena: Enpresa zuzendaritza mailako pertsonen eta negozio jabeen arteko topaketa, bereziki emaku-Harremanetarako meak. Edukiak: Aurkezpen txanda, negozio-txartelen banaketa, negozioen esparruan emakumeen eraginariContactoNEGOBIDE buruzko hitzaldiak. Dinamizatzailea: Meritxell Jiménez Uriarte. Hizlariak: Javier Roca (NegoBideko lehendaka-Marqués del Puerto 10, ria), Sonsoles Castrillo (berdintasun aholkularia), Iñigo Urien (genero indarkerian abokatu aditua) eta Sophia1º Dcha Vallejo (ekintzailea).48008 BILBAOT 638 98 92 90 Presentación: Encuentro entre personas directivas y propietarias de negocios, preferentemente mujeres.info@negobide.com Contenidos: Ronda de presentaciones, distribución de tarjetas de negocio, ponencias sobre la influencia de las mujeres en el ámbito de negocios. Dinamizadora: Meritxell Jiménez Uriarte. Ponentes: Javier Roca (presi- dente de NegoBide), Sonsoles Castrillo (consultora de igualdad), Iñigo Urien (abogado especialista en violen- cia de género) y Sophia Vallejo (emprendedora). 17 DONOSTIA 17:00-19:00 - Casa de las Mujeres. Okendo 9 "Gaurko eta biharko emakume ijitoa". osteguna "Mujer gitana de hoy y de mañana". jueves (castellano)Harremanetarako Aurkezpena: Autonomia, independentzia eta botere pertsonala handiagotu, egoera laborala eta ekonomi-Contacto koaren kontzientzia hartuz. 1.) Lan-eremuan emakume ijitoen sustapenari buruzko bi bideoen proiekzioa.ASOCIACIÓN DE MUJERES 2.) Emakumeen lan-sustapenari buruzko diagnostikoaren konklusioen aurkezpena. 3.) World kafea.ROMI BIDEAN Haurtzaindegi-zerbitzua.C/ Lizardi 41 bajo20015 DONOSTIAT 943 11 43 28 Presentación: Aumento de la autonomía, independencia y poder personal, tomando consciencia de laromibidean@live.com situación laboral y económica. 1.) Proyección de dos videos sobre promoción en el ámbito laboral de las mujeres gitanas. 2.) Presentación de las conclusiones de un diagnóstico realizado sobre la promoción laboral de las mujeres. 3.) World café. Servicio de guardería.24
 27. 27. 17 DONOSTIA 19:30 - Sala “Aita Manuel” (Anoeta). Paseo de Anoeta 1 "Gipuzkoako emakume enpresari eta profesionalen topaketa". osteguna "Encuentro de mujeres empresarias y profesionales de Gipuzkoa". jueves (castellano)HarremanetarakoContacto Aurkezpena: Bilera-espazioa, emakumeen arteko gogoeta, krisiaren aurkako trukaketa espazioa. EmakumeASOCIACIÓN DE MUJERES gipuzkoarren enpresa-ekimen desberdinak ezagutzea. Emakumeak izateagatik, gure lanean edo ogibideanEMPRESARIAS Y PROFESIO- aritzean eta gure enpresa aurrera ateratzerakoan gugan eragina duten aspektuei buruzko hausnarketa.NALES DE GIPUZKOA ASPEGI elkarteko bazkideei, gure inguruko emakume enpresari elkartekideei eta gaiaren inguruan interesa(ASPEGI) duten emakume gipuzkoar guztiei zuzenduta.Katalina de Elizegi, 3820009 DONOSTIAT 945 156 147 Presentación: Espacio de reunión, una reflexión entre mujeres, un espacio de intercambio contra la crisis.maria@azparticipacion.com Conocer las distintas iniciativas empresariales de mujeres guipuzcoanas. Reflexionar sobre aspectos concre- tos que, por el hecho de ser mujeres, nos influyen a la hora de desempeñar nuestro trabajo o profesión y de sacar adelante nuestra empresa. Abierto a socias de ASPEGI, a las mujeres de las asociaciones de empresa- rias de nuestro entorno y a todas las mujeres guipuzcoanas interesadas en el tema. 17 VITORIA-GASTEIZ 11:00-13:00 y 16:00-18:00 - C.C. Aldabe. Entrada. Portal de Arriaga 1A "Ekonomia + Emakumea = …" horma-irudi elkarreragilea. osteguna Panel interactivo "Economía + Mujer = …". jueves (euskara/castellano)HarremanetarakoContacto Aurkezpena: Sentsibilizatu, ikustarazi eta espazio parte-hartzaile eta elkarreragilea eskaini, sinergia berriakASOCIACIÓN PSICOSOCIAL sortzeko herritarrei beren ideiak adierazteko aukera emanez. Jarduera dinamizatuko duen pertsonarenPARA LA IGUALDAD AIZAN laguntzaz, hormairudian ekonomiaren esparruan emakumeek bizi dituzten errealitateari buruzko galderak,San Prudencio 27, 3º esaldiak, irudiak… jasoko dira.01005 VITORIA-GASTEIZT 945 149 413 Presentación: Sensibilizar, visibilizar y ofrecer un espacio participativo e interactivo, posibilitando a la ciuda-aizanelkartea@gmail.com danía la opción de expresar sus ideas creando nuevas sinergias. Con la ayuda de una persona dinamizado- ra de la actividad, en el panel se colocarán preguntas, frases, imágenes… en relación a la realidad que viven las mujeres en el ámbito económico. 25
 28. 28. 18 BILBAO 12:00 - Oficinas ETS. Santiago de Compostela 12, 5º "Ordainketa justua" filmari buruzko zineforuma. ostirala Cine-fórum sobre la película "Pago justo". viernes (castellano)Harremanetarako Aurkezpena: Jarduerak gizonen eta emakumeen arteko soldata-desberdintasuna eta emakumeek egitenContacto dutenean lan teknikoei ematen zaien ordainketa desberdina ikustaraztea bilatzen du. Gertaera errealetanEUSKAL TRENBIDE SAREA oinarritutako filma da. 1968an, Ford Dagenham fabrikako ia 200 emakume langilek greba antolatu zuten sol-Santiago de Compostela data-berdintasuna errebindikatzeko. Emaitza Equal Pay Act-aren onespena izan zen. Filmaren sinopsia eta12, 5º. Edificio Miribilla. hausnartzeko eta eztabaidatzeko galderak banatuko dira. ETSeko berdintasun taldeak moderatuko du foroa.48003 BILBAOT 94 657 26 00aruizdeangulo@ets-rfv.es Presentación: La actividad busca visibilizar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y la diferente remuneración que se aplica a trabajos técnicos cuando lo realizan mujeres. Película basada en hechos rea- les. En 1968, casi 200 trabajadoras de la planta Ford Dagenham organizaron una huelga para reivindicar la igualdad de salarios con respecto a los hombres. El resultado fue la aprobación de la Equal Pay Act. Se dis- tribuirá la sinopsis de la película y una hoja con preguntas para debatir y reflexionar. Moderará el foro el grupo de igualdad de ETS. 18 DONOSTIA 10:00-12:00 - Oficinas CDE Consultoria, Zuatzu, Ed. Urgull 9-2º "Emakumearen egoera enpresetan. Dauden desberdintasunak". ostirala "Situación de la mujer en las empresas. Las desigualdades existentes". viernes (castellano)Harremanetarako Aurkezpena: World kafea. Emakumeen promozioa galerazi eta soldaten bretxa mantentzen dituzten barneContacto balazta eta desberdintasunei buruzko hausnarketa eta adostutako diagnostikoa. Edukiak: soldaten bretxa,CDE CONSULTORIA emakumeen lan-promozioa, amatasuna, lan denborak, lidergo mota, ondorioak. Moderatzailea: Merche deParque Empresarial Zuatzu, la Cruz (CDE).edificio Urgull, oficina 9-2º20018 DONOSTIAT 943 223 939 Presentación: World café. Reflexión y diagnóstico consensuado de las desigualdades existentes y los frenosigandiaga@cde.es internos que impiden la promoción y perseveran las brechas salariales. Contenidos: brecha salarial, promo- ción profesional de las mujeres, la maternidad, los tiempos de trabajo, la forma de liderazgo, conclusiones. Moderadora: Merche de la Cruz (CDE).26
 29. 29. 22 BILBAO 18:00-20:00 - Aula de Cultura BBK. Elcano 20 "Zelan isildu pobreziaren aurrean?". asteartea "No quisiéramos hablar de la pobreza. No". martesHarremanetarako Aurkezpena: Cáritas Bizkaiara jotzen duten emakumeek jasaten duten urrakortasun egoerei buruzko irrati-saioContacto bat egingo da zuzenean. Mahai-ingurua. Gainditze eta hobetze historien lekukotasunerako espazioa.CÁRITAS BIZKAIARibera, 8 Presentación: Se realizará un programa de radio en directo en torno a las situaciones de vulnerabilidad que48005 BILBAO sufren las mujeres que atiende Cáritas Bizkaia. Coloquio. Espacio testimonial de historias de superación.T 94 402 00 99tgonzalez@caritasbi.org 22 BILBAO 18:30 - Salón de actos de Bilbao Ekintza. Uribitarte 3 "Emakumeak eta lidergoaren erabilera gaurko gizartean" bideoforuma. asteartea Video-forum "Las mujeres y el ejercicio del liderazgo en la sociedad actual". martes (castellano)HarremanetarakoContacto Aurkezpena: Forum-solasaldia. “Mataharis” Icíar Bollain, 2007, 95 min. NAJWA NIMRI aktore eta protagonista-ASOCIACIÓN DE MUJERES rekin eta enpresa munduko emakumeekin filmean agertzen diren gai nagusiei buruz moderatzaileak jarritakoEMPRESARIAS Y DIRECTIVAS gai hauetaz hitz egingo da: emakumeen lidergoa, emakumeen “enpleguaren zentraltasuna”, kontziliazioa,DE BIZKAIA (AED) emakumeen talentuaren ekarpena ekonomian, emakumeen promozioa eta “lan-arrakasta” oztopatzenMarqués del Puerto 10, 1ºD duten "familia-tranpak", emakumeak ondasun sortzaileak, eta abar.48008 BILBAOT 94 679 35 13 94 476 51 66 Presentación: Forum-coloquio. “Mataharis” Icíar Bollain, 2007, 95 min. Con la participación de la actriz y pro-aed@euskalnet.net tagonista NAJWA NIMRI, junto con mujeres del mundo de la empresa, se abordarán cuestiones planteadas por la moderadora en torno a los temas centrales de la película: el liderazgo de las mujeres, la “centralidad del empleo” en las mujeres, la conciliación, la aportación del talento de las mujeres a la economía, “las trampas familiares” para el freno de la promoción y “triunfo laboral” de las mujeres, las mujeres como generadoras de riqueza, etc. 27
 30. 30. 22 LAUDIO 18:30 - Casa de Cultura. Lamuza 13 "Emakume ekintzaileak, hemengoak eta hangoak". www.laudiokoudala.net asteartea "Mujeres emprendedoras, de aquí y de allá".GAROÑA 2013an ITXI / GAROÑA CIERRE 2013 martes (castellano)HarremanetarakoContacto Aurkezpena: Emakume ekintzaileen esperientzia-trukaketa testuinguru ekonomiko eta sozial globalizatu etaAYUNTAMIENTO DE LAU- konplexuan. Laudioko eta Arabako emakumeen hainbat enpresa-ekimen ezagutu, eta baita nazioartekoDIO/LLODIO ekimenen bat ere, internet eta bideo-hitzaldiaren bidez.Herriko plaza s/n Haurtzaindegi-zerbitzua.01400 LAUDIOT 94 403 48 50 Presentación: Intercambio de experiencias de mujeres emprendedoras en un contexto económico y socialberdintasuna@laudiokoudala.net globalizado y complejo. Conocer distintas iniciativas empresariales de mujeres de Llodio, de Álava, y alguna iniciativa internacional, a través de internet y video conferencia. Servicio de guardería. 23 BILBAO 19:00-21:00 - Salón de actos de Bilbao Ekintza. Uribitarte 3 "Bizkaiko langileen diagnostikoa genero ikuspuntutik". asteazkena "Diagnóstico de las plantillas de Bizkaia desde una perspectiva de género". miércoles (castellano)HarremanetarakoContacto Aurkezpena: Bizkaiko enpresetan, lanpostu desberdinetan -eta bereizletan- aritzearen araberako emakume-FUNDACIÓN CENTRO DE en eta gizonen arteko eginkizun, zeregin, soldata… ezberdinak ikustarazi. Hizlaria: Garbiñe MendizabalPROMOCIÓN DE LA MUJER Furundarena.DE BIZKAIAHenao 7, 7º, Dptos. 1-8-10 Presentación: Visibilizar la desigualdad de mujeres y hombres en base a funciones, tareas, salarios, etc. según48009 BILBAO su adscripción a puestos de trabajo diferentes -y diferenciadores- de las empresas de Bizkaia. Ponente:T 944 23 64 94cpmb@fundacioncpmb.org Garbiñe Mendizabal Furundarena.28
 31. 31. 23 DONOSTIA 13:30-16:30 - Donostiako Emakumeen Etxea. Entrada. Okendo 9 "Ekonomia + Emakumea = …" horma-irudi elkarreragilea . asteazkena Panel interactivo "Economía + Mujer = …". miércoles (euskara/castellano)HarremanetarakoContacto Aurkezpena: Sentsibilizatu, ikustarazi eta espazio parte-hartzaile eta elkarreragilea eskaini, sinergia berriakASOCIACIÓN PSICOSOCIAL sortzeko herritarrei beren ideiak adierazteko aukera emanez. Jarduera dinamizatuko duen pertsonarenPARA LA IGUALDAD AIZAN laguntzaz, hormairudian ekonomiaren esparruan emakumeek bizi dituzten errealitateari buruzko galderak,San Prudencio 27, 3º esaldiak, irudiak… jasoko dira.01005 VITORIA-GASTEIZT 945 149 413 Presentación: Sensibilizar, visibilizar y ofrecer un espacio participativo e interactivo, posibilitando a la ciuda-aizanelkartea@gmail.com danía la opción de expresar sus ideas creando nuevas sinergias. Con la ayuda de una persona dinamizado- ra de la actividad, en el panel se colocarán preguntas, frases, imágenes… en relación a la realidad que viven las mujeres en el ámbito económico. 23 OÑATI 10:00 - Areto Nagusia. Enpresagintza Fakultatea. Ibarra Zelaia 2 "Think Tank: hezkuntza munduan bateragarritasuna sustatzeko tresna berritzaileak". asteazkena "Think Tank: herramientas innovadoras para la mejora de la conciliación en el miércoles mundo educativo". (euskara/castellano)Harremanetarako Aurkezpena: Think Tank pentsamendu kolektibo sistema bat da, eta sistema horretan hainbat esparrutakoContactoMONDRAGON UNIBERTSI- adituek beren ezaguerak uztartzen dituzte, arazo baten ikuspegi hobea lortzeko eta arazo hori konpontzekoTATEA. ENPRESAGINTZA orientabideak eskaintzeko. Gure kasuan, bi esparru uztartu nahi ditugu: hezkuntza arloko profesionalak etaIbarra Zelaia, 2. kontziliazioaren inguruko adituak. Ekintzaren helburua da hezkuntza arloan bizitza pertsonala, lana eta familia20560 OÑATI bateragarri egiteko tresna berritzaileak identifikatu, diseinatu edota daudenak egokitzea.T 943 71 08 09 - Luz. 219eelio@mondragon.edu Presentación: Think Tank es un sistema de pensamiento colectivo, donde confluyen y se fusionan los conoci- mientos de personas expertas en distintos campos, para lograr una mejor visión del problema y ofrecer orien- taciones para su solución. En nuestro caso, queremos juntar dos ámbitos de conocimiento: profesionales de la educación y especialistas en relación a la conciliación. El objetivo de la actividad es identificar y diseñar herramientas innovadoras para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito educativo o adecuar las existentes. 29
 32. 32. 24 ARRIGORRIAGA 18:30 - Casa de Cultura. Paseo de Urgoiti 8 "Emakumeen autonomia ekonomikoa eta etxe-enpleguaren arautze berria". osteguna "La autonomía económica de las mujeres y la nueva regulación del jueves empleo doméstico". (castellano)Harremanetarako Aurkezpena: Mahai-ingurua. Partehartzaileak, gaiari genero ikuspuntutik helduko dion eremu juridiko etaContactoARRIGORRIAGAKO UDALA laboral honetan ari den profesional bat eta sektoreko langile edo ordezkari bat izango dira. Etxe-enplegua-Urgoiti Pasealekua 57 ren arautze berria: parteen eskubideak eta betebeharrak, dakartzan betebeharren kudeaketa... Etxe-enple-48480 ARRIGORRIAGA guaren erregulazio berriak esparru honetan ari diren bertako emakume eta emakume etorkinen autonomiaT 944 020 200 ekonomikorako duen ekarpena.berdintasuna@arrigorriaga.org Presentación: Mesa redonda. Participarán una profesional del ámbito jurídico y laboral, que abordará el tema con perspectiva de género, y una persona empleada o representante del sector. Nueva regulación del empleo doméstico: derechos y obligaciones de las partes, gestión de las obligaciones que comporta... Contribución de la nueva regulación del empleo doméstico a una mayor autonomía económica de las empleadas autóctonas e inmigrantes del sector. 24 BILBAO 14:00-16:00 - Salón de actos de Bilbao Ekintza. Uribitarte 3 "Lankidetzarako enpresen arteko topaketak, berdintasunerako networking-a". osteguna "Encuentros empresariales de cooperación, networking por la Igualdad". jueves (castellano) Aurkezpena: Enpresa zuzendaritza mailako pertsonen eta negozio jabeen arteko topaketa, bereziki emaku-Harremanetarako meak. Edukiak: Aurkezpen txanda, negozio-txartelen banaketa, negozioen esparruan emakumeen eraginariContactoNEGOBIDE buruzko hitzaldiak. Dinamizatzailea: Meritxell Jiménez Uriarte. Hizlariak: Javier Roca (NegoBideko lehendaka-Marqués del Puerto 10, ria), Sonsoles Castrillo (berdintasun aholkularia), Iñigo Urien (genero indarkerian abokatu aditua) eta Sophia1º Dcha Vallejo (ekintzailea).48008 BILBAOT 638 98 92 90 Presentación: Encuentro entre personas directivas y propietarias de negocios, preferentemente mujeres.info@negobide.com Contenidos: Ronda de presentaciones, distribución de tarjetas de negocio, ponencias sobre la influencia de las mujeres en el ámbito de negocios. Dinamizadora: Meritxell Jiménez Uriarte. Ponentes: Javier Roca (presi- dente de NegoBide), Sonsoles Castrillo (consultora de igualdad), Iñigo Urien (abogado especialista en violen- cia de género) y Sophia Vallejo (emprendedora).30

×